RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS"

Transkript

1 RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS

2 Hovedtall Første kvartal 2010 Driftsresultat før skatt på 17,9 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2010, mot et driftsresultat før skatt på 12,1 millioner kroner for samme periode i Samlet utlån på millioner kroner, en økning på henholdsvis 9,2 prosent siden årsskiftet og 80 prosent siste år. Samlet innlån på millioner kroner, en økning på henholdsvis 23 prosent siden årsskiftet og 89,3 prosent siste år. Netto renteinntekter ved utgangen av første kvartal på 45,6 millioner kroner, en økning på 65,6 prosent fra samme periode Kapitaldekning på 10,26 prosent ved utgangen av første kvartal 2010, mot 11,25 prosent ved årsskiftet. Kapitaldekningen er beregnet etter standardmetoden i henhold til Basel II. Det er ikke foretatt full eller begrenset ekstern revisjon av kvartalsberetning og kvartalsregnskap. Side 2 av 13

3 Rapport for første kvartal 2010 Innledning Den sterke veksten i foretakets utlån har fortsatt i første kvartal Ved utgangen av rapporteringsperioden har Terra BoligKreditt en samlet utlånsportefølje på millioner kroner, som er en økning på henholdsvis millioner (9,2 prosent) siden årsskiftet og millioner (80 prosent) sammenlignet med samme tidspunkt for ett år siden. Kvartalsresultatet før skatt er på 17,9 millioner kroner, som er en betydelig bedring sammenlignet med 12,1 millioner kroner for samme periode i Den positive utvikling i driftsresultatet er i hovedsak knyttet til økt rentenetto for foretakets utlåns- og innlånsvirksomhet. Pengemarkedsrenten (tre mnd Nibor) har i første kvartal vært på et noe lavere nivå en forventet ved inngangen til I driftsresultatet inngår også 1,9 millioner kroner i realiserte gevinster ved omsetning av verdipapirer, samt 1,7 millioner kroner i urealiserte gevinster. Ved utgangen av første kvartal 2010 har foretaket innlån på til sammen millioner kroner. For å sikre en god tilgang av likviditet har foretaket som mål å være en aktiv utsteder både i det norske og internasjonale finansmarked. Av foretakets innlån er millioner kroner utstedt i det norske markedet og millioner kroner i Euromarkedet og i Sveits. Etter å ha vært kjennetegnet av uro, volatilitet og sviktende likviditet siden høsten 2008, har finansmarkedet i fjerde kvartal 2009 og første kvartal 2010 vist tegn til bedring. Kredittrisikotilleggene (spread) for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) er redusert, og det har vært en betydelig økning i emisjonsvolumene. I tråd med bedringen i markedsforholdene har Terra BoligKreditt siden høsten 2009 planlagt en større emisjon i Euromarkedet. Denne emisjonen ble gjennomført tidlig i mars 2010, hvor foretaket utstedte en ny OMF pålydende EUR 600 millioner med løpetid på 2,5 år. Til sammen 115 investorer deltok i transaksjonen, med hovedvekt på Tyskland, Norden, Østerrike og Sveits. Resultatregnskap for første kvartal Inntekter Foretakets totale renteinntekter i første kvartal utgjorde 211,9 millioner kroner, sammenlignet med 204,1 for tilsvarende periode i Økningen skyldes betydelig økning i foretakets utlånsportefølje, men reduseres forholdsmessig av den generelle reduksjon i utlånsrenten. Netto renteinntekter Netto renteinntekter utgjorde i første kvartal 45,6 millioner kroner, sammenlignet med 27,5 millioner kroner for tilsvarende periode i Bedringen i netto renteinntekter har sammenheng med veksten i foretakets utlånsportefølje, samt at pengemarkedsrenten har vært noe lavere enn forventet i årets første tre måneder. Sistnevnte har medført reduksjon i foretakets innlånskostnader, og har gitt foretaket en bedre driftsmargin på utlånsporteføljen i første kvartal. Side 3 av 13

4 Balanse og likviditet Balanse Eiendelene i foretakets balanse utgjorde millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2010, en økning fra millioner kroner ett år tidligere. Netto utlån til kunder har siste år økt med millioner kroner eller 80 prosent. Innlån Foretakets samlede innlån utgjorde millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2010, som er en økning på millioner kroner eller 89,3 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i Tabellen nedenfor viser fordelingen av foretakets innlån i ulike instrumenter. Beløp i millioner kroner 31. mars mars desember 2009 Obligasjoner med fortrinnsrett Obligasjonsinnlån fra Staten Andre obligasjonsinnlån Sertifikater/kortsiktige låneopptak Ansvarlig lånekapital Sum innlån Likviditet Ved utgangen av første kvartal har Terra BoligKreditt en samlet tilgjengelig likviditet på millioner kroner. I tråd med regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett er denne likviditeten utelukkende plassert på en måte som sikrer lav risiko og høy grad av likviditet. Ved utgangen av rapporteringsperioden var likviditeten plassert i norske statspapirer og som bankinnskudd i banker med internasjonal rating A- eller bedre. Å opprettholde en likviditet i denne størrelsesorden, kombinert med en relativ lav avkastning som følge av et meget konservativt investeringsunivers, innebærer en ikke ubetydelig kostnad for foretaket. Foretaket anser det likevel som hensiktsmessig å opprettholde en høy likviditetsgrad for å holde likviditetsrisikoen på et forsvarlig nivå, og for å kunne møte en sterk vekst i utlånsporteføljen. Terra BoligKreditt har i løpet av første kvartal opptatt ny finansiering (funding) for til sammen millioner kroner. I samme periode har utlånsporteføljen vokst med millioner kroner og det har vært låneforfall og førtidig tilbakekjøp tilsvarende 150 millioner kroner. Netto likviditet i rapporteringsperioden er således økt med om lag millioner kroner. Den 28. april 2010 forfaller foretakets Eurolån (EUR 500 millioner) som ble tatt opp i april I tråd med dispensasjonsadgangen i finansieringsvirksomhetsloven 2-28 fjerde ledd tredje punktum, har Finanstilsynet gitt Terra BoligKreditt tillatelse til å ha inntil 30 prosent fyllingssikkerhet i sikkerhetsmassen. Dispensasjonen er gitt varighet inntil 29. april Ved utgangen av første kvartal hadde foretaket 23,25 prosent fyllingssikkerhet i sikkerhetsmassen. Risikoforhold og kapitaldekning Ved utgangen av første kvartal har Terra BoligKreditt en ansvarlig kapital på 889 millioner kroner, hvorav en kjernekapital på 631 millioner kroner og ansvarlig lånekapital på 258 millioner kroner. Foretaket har utelukkende virksomhet innen utlån til bolig med sikkerhet innenfor 60 prosent av panteobjektets verdi. I tråd med veksten i det samlede utlån har beregningsgrunnlaget for kapitaldekning økt Side 4 av 13

5 tilsvarende, og utgjorde ved utgangen av første kvartal millioner kroner. Dette beløpet utgjør en kvantifisering av foretakets risiko, og foretakets ansvarlige kapital beregnes som en størrelse i forhold til dette beregningsgrunnlaget. Ved utgangen av første kvartal har Terra BoligKreditt en kapitaldekning tilsvarende 10,26 prosent. Tabellen nedenfor viser utviklingen i kapitaldekning. Beløp i millioner kroner 31 mars mars desember 2009 Vektet beregningsgrunnlag Ansvarlig kapital Kapitaldekning i prosent 10,26 % 17,24 % 11,25 % Kapitaldekningen er beregnet etter standardmetoden i henhold til Basel II. For å kunne opprettholde egne fastsatte mål om kapitaldekning er det planlagt en kapitalutvidelse som vil tilføre foretaket 150 millioner kroner i økt kjernekapital. Det er ventet at kapitalutvidelsen vil være gjennomført før utgangen av april Utsiktene fremover Foretaket forventer at den sterke veksten i utlånsporteføljen vil vedvare. Dette til tross for at den generelle kredittveksten hos sparebankene og OBOS forventes å være på et moderat nivå i Terra BoligKreditt har som utsteder av OMF med internasjonal rating god tilgang på innlån både i det norske og internasjonale marked. Sammenlignet med det generelle prisnivået for innlån til sparebankene og OBOS er innlånsvilkårene for Terra BoligKreditt fordelaktige. Foretaket har i tillegg bedre mulighet enn sparebankene og OBOS til å kunne oppta innlån med lengre løpetid i markedet. I tråd med at tilsynsmyndighetene og ratingbyråene har økt fokus på forfallsstrukturen hos banker og kredittforetak, er det ventet at sparebankene og OBOS i enda større grad vil benytte Terra BoligKreditt for å sikre innlån med lengre løpetid. Selv om obligasjonsmarkedet både i Norge og internasjonalt fortsatt er preget av større svingninger enn hva som var normalt før finanskrisen, er det mange tegn i retning av en normalisering i markedsforholdene. I tillegg til emisjonen i Euromarkedet i første kvartal planlegger foretaket å være en aktiv utsteder av OMF både i det norske og internasjonale markedet utover i Oslo, 22. april 2010 I styret for Terra BoligKreditt AS Stein Ole Larsen styrets leder (Sign.) Martin Mæland (Sign.) Bjørn Riise (Sign.) Espen Strøm (Sign.) Tom Høiberg adm. direktør (Sign.) Side 5 av 13

6 Resultatregnskap Beløp i tusen kroner RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter av utlån og fordringer på kunder Renter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter på gjeld til kredittinstitusjoner Renter ved utstedelse av verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER INNTEKTER AV VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING PROVISJONSKOSTNADER OG ANDRE DRIFTSINNTEKTER Andre driftsinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Sum provisjonskostnader og andre driftsinntekter LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn, honorarer og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT Side 6 av 13

7 Balanse Beløp i tusen kroner EIENDELER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Sum kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL KUNDER Nedbetalingslån Netto utlån VERDIPAPIRER Sertifikater, obligasjoner og andre rentepaprier med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum verdipapirer IMMATERIELLE EIENDELER Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre Sum varige driftsmidler ANDRE EIENDELER Finansielle derivater Andre kortsiktige fordringer Sum andre eiendeler FORSKUDDSBET. KOSTNADER OG OPPTJ. INNTEKTER SUM EIENDELER Side 7 av 13

8 Balanse Beløp i tusen kroner GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonslån Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Estimert skattekostnad Sum avsetninger for forpliktelser Ansvarlig lånekapital SUM GJELD INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Periodens resultat Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Side 8 av 13

9 Nøkkeltall Beløp i tusen kroner Balanseutvikling Utlån til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Egenkapital Egenkapital i % av totalkapitalen 2,03 3,75 2,44 Gjennomsnittlig forvaltningskapital siste periode Forvaltningskapital Rentabilitet og lønnsomhet Rentenetto, annualisert (%) 1) 0,66 0,66 0,66 Provisjonskostnader av gjennomsnittlig forvaltningskapital (%) 0,31 0,25 0,30 Andre driftskostnader av gjennomsnittlig forvaltningskapital (%) 0,04 0,04 0,05 Lønn og administrasjonskostnader av gjennomsnittlig forvaltningskapital (%) 0,10 0,14 0,11 Kostnad-/inntektsforhold (%) 2) 40,55 48,06 25,57 Total rentabilitet (%) 3) 0,19 0,21 0,16 Egenkapitalrentabilitet (%) 4) 8,06 5,77 5,40 Forvaltningskapital per årsverk Soliditet Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag kapitaldekning 5) Kapitaldekning i % 5) 10,26 17,24 11,25 Mislighold i % av brutto utlån Tap i % av brutto utlån Personal Antall årsverk ved utgangen av perioden 12,4 9,5 10,4 1) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 2) Sum driftskostnader i prosent av netto renteinntekter. 3) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 4) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital (egenkapitalavkastning). 5) Fra 1.kvartal 2008 er kapitaldekningen og beregningsgrunnlaget beregnet etter Basel II, og er ikke direkte sammenlignbart med tidligere kvartaler. Side 9 av 13

10 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Kvartalsregnskapet er avlagt i samsvar med norsk regnskapslovgivning, forskrift om årsregnskap m.m. for bank og finansieringsforetak samt god regnskapsskikk. Beskrivelse av regnskapsprinsippene fremkommer i note 1 i årsrapport for Note 2 Utlån til kunder Beløp i tusen kroner Nedbetalingslån - privatmarked Nedbetalingslån - borettslag Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Alle utlån er boliglån med pantesikkerhet innenfor 60 % av boligens verdi. Garanti stilt av selskapets distributører medfører en redusert risiko for Terra Boligkreditt AS. Selskapet har ingen misligholdte lån per 31. mars Beløp i tusen kroner Bokført verdi Virkelig verdi 1) Utlån til flytende rente Utlån til fast rente Sum utlån ) Bergning av virkelig verdi på utlån: Lånenes margin er vurdert å være markedsmessig. Markedsverdien på lån med flytende rente er derfor vurdert å ha en verdi lik amortiser kost. Markedsverdien for lån med fast rente er tilsvarende vurdert lik amortisert kost justert for nåverdien av differansen mellom lånenes faste rente og rente ved periodeslutt. Note 3 Sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Beløp i tusen kroner Obligasjoner fordelt på utstedersektor Pålydende Kostpris Markedsverdi Statskasseveksler NST Statskasseveksler NST Sum markedsbaserte obligasjoner Sum verdipapirer med fast avkastning Årets verdiendring ført over resultatet Gjennomsnittlig effektiv avkastning er 3.6 %. Beregningen er basert på vektet markedsverdi Gjennomsnittlig løpetid 0,3 Gjennomsnittlig durasjon 0,3 Side 10 av 13

11 Note 4 Egenkapital Beløp i tusen kroner Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital 1. januar Periodens resultat Egenkapital 31. mars Note 5 Kapitaldekning Beløp i tusen kroner Ansvarlig kapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum balanseført egenkapital Immaterielle eiendeler (2 510) (3 995) (2 390) Utsatt skattefordel (503) - (503) Ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning Vektet beregningsgrunnlag Ansvarlig kapital Kapitaldekningsprosent 10,26 % 17,24 % 11,25 % Kapitalkrav tilsvarende 8 % av beregningsgrunnlag Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekningen er beregnet etter standardmetoden i henhold til Basel II. Beregningsgrunnlag Vektet beregningsgrunnlag Kapitalkrav Kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko Sum Side 11 av 13

12 Note 6 Gjeld Obligasjoner med fortrinnsrett - beløp i tusen kroner Pålydende ISIN beløp Valuta Rente Opptak Forfall NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Fast 5,50 % CH CHF Fast 3,14 % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Fast 5,75 % NO NOK Fast 5,40 % NO NOK Flytende 3M Nibor % XS EUR Fast 4,63 % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Fast 5,00 % NO NOK Fast 4,40 % XS EUR Fast 2,00 % Verdijusteringer (9 753) (4 146) (2 026) Sum obligasjoner med fortrinnsrett 1) ) For obligasjoner med fortrinnsrett (OmF) som er tilordnet foretakets sikkerhetsmasse gjelder krav om overpantsettelse på 105 %. Dette innebærer at selskapet til enhver tid skal ha verdier i sin sikkerhetsmasse som utgjør minst 105 % av sum utestående OmF. Obligasjonsinnlån fra Staten - beløp i tusen kroner Pålydende Beskrivelse beløp 1) Valuta Rente Opptak Forfall Bytteavtale Staten NOK Flytende 6 M Nibor % Bytteavtale Staten NOK Flytende 6 M Nibor % Bytteavtale Staten NOK Flytende 6 M Nibor % Bytteavtale Staten NOK Flytende 6 M Nibor % Bytteavtale Staten NOK Flytende 6 M Nibor % Sum lån fra Staten ) Pålydende beløp på tusen norske kroner er rentebærende gjeld. Pålydende OmF som er tilordnet selskapets sikkerhetsmasse er tusen norske kroner Terra BoligKreditt har i 2009 deltatt i bytteordningen med Staten. Ordningen administreres av Norges Bank og gir selskapet rett til å bytte egne obligasjoner med fortrinnsrett med statspapirer. Terra BoligKreditt har per 31 desember 2009 med sine 5 deltakelser i bytteordningen tatt opp en rentebærende gjeld med til sammen tusen norske kroner jf. tabell ovenfor. Løpetiden for disse bytteavtalene er fire og fem år. Bytteordningen med Staten har sikret selskapet likviditet til konkurransedyktige vilkår. Andre obligasjonsinnlån - beløp i tusen kroner Pålydende ISIN beløp Valuta Rente Opptak Forfall NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Fast 4,68 % NO NOK Fast 5,42 % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % Verdijusteringer (810) 15 (860) Sum andre obligasjoner Side 12 av 13

13 Sertifikatinnlån - beløp i tusen kroner Pålydende ISIN beløp Valuta Rente Opptak Forfall NO NOK Fast 3,23 % NO NOK Fast 3,23 % NO NOK Fast 2,95 % Verdijustering (53) - (88) Sum sertifikatinnlån Ansvarlig lånekapital - beløp i tusen kroner ISIN Pålydende beløp Valuta Rente Opptak Forfall Balanse NO NOK Flytende 3M Nibor % 1) ) NO NOK Flytende 3M Nibor % 2) ) Verdijustering (515) (796) (566) Sum ansvarlig lånekapital ) Ansvarlig lånekapital NOK 120 mill med forfall 30. juni 2016, har innløsningsrett (call) 30. juni Dersom innløsningsretten ikke benyttes er rentebetingelsene 3M Nibor %. 2) Ansvarlig lånekapital NOK 139 mill med forfall 6. mars 2018 har innløsningsrett (call) 6. mars Dersom innløsningsretten ikke benyttes er rentebetingelsene 3M Nibor + 2,25%. Note 7 Sikkerhetsmasse Sikkerhetsmassen 31. mars 2010 Beløp i tusen kroner Markedsverdi 1) Pantelån Fyllingssikkerhet og derivater Sum Sikkerhetsmassens fyllingsgrad 105,67 % 1) Verdijustert kun for rente- og valutaendringer der kredittspread er holdt utenfor. Side 13 av 13

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert Rapport for fjerde kvartal 2013 Urevidert HOVEDPUNKTER Fjerde kvartal 2013 Det er i selskapets resultat tatt hensyn til endring i verdsettelse av derivatene med negativt 118,5 millioner kroner. Over derivatenes

Detaljer

Side 2 Eika Boligkreditt AS Rapport første kvartal 2015 - Urevidert

Side 2 Eika Boligkreditt AS Rapport første kvartal 2015 - Urevidert Urevidert Side 2 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL Eika Boligkreditt har som hovedformål å sikre lokalbankene i Eika Gruppen og OBOS-banken (eierbankene) tilgang til langsiktig og konkurransedyktig finansiering

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året Tall i tusen kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

NÆRINGSKREDITT. Resultatregnskap 3. kvartal 2014. Feeling Norway

NÆRINGSKREDITT. Resultatregnskap 3. kvartal 2014. Feeling Norway NÆRINGSKREDITT Resultatregnskap 3. kvartal 2014 1 Feeling Norway Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsberetning 3. kvartal 2014...2 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...5 Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

Hovedpunkter. 2. kvartal 2015

Hovedpunkter. 2. kvartal 2015 Hovedpunkter Resultat før skatt 35 32 Millioner 30 25 20 15 18 12 10 5-2. kvartal 2015 2. kvartal 2014 2. kvartal 2013 2. kvartal 2015 Resultat før skatt 32 millioner kroner (18) Egenkapitalavkastning

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Årsrapport 2012 Årsberetning 2012 Virksomhet Fana Sparebank Boligkreditt AS har konsesjon til å drive kredittforetaksvirksomhet som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 5. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2013 2. k var t al 2013 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8 Generell

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning 2010

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS 3 Innhold Side Kort presentasjon 4 Rammebetingelser..... 4 Konkurranseforhold. 5 Utlån.. 5 Innlånsvirksomheten... 6 Kapitalforvaltningen..

Detaljer

Regnskapet per 30.06.2010

Regnskapet per 30.06.2010 2. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2010 2. k var t al 2010 Regnskapet per 30.06.2010 Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst. Selskapet ble stiftet 14. april 2009,

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert)

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) 4. Kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 4. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer