Forberedelsespunkter til eksamen SAM 3023 Rettslære 2 våren 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forberedelsespunkter til eksamen SAM 3023 Rettslære 2 våren 2015"

Transkript

1 Forberedelsespunkter til eksamen SAM 3023 Rettslære 2 våren 2015 Sett deg inn i - Reglene om forsinkelse, herunder kjøpers rett til erstatning - Avtalelovens regler om ugyldige viljeserklæringer - Forvaltningslovens regler om inhabilitet i forhold til både ansatte og folkevalgte i en kommune Løsningsforslag Oppgave 1 Sakens parter er Guro Holm og Fotospesialisten. Gro har bestilt et kamera hos Fotospesialisten som ikke leveres til avtalt tid. Problemstillingen er om Guro kan kreve at Fotospesialisten betaler utgiftene til leie av kamera. Lovvalg Forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl) gjelder etter 1 første ledd for forbrukerkjøp. Guro skal bruke kameraet på ferie, hun er en «fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet», og er derfor en forbruker etter 1 tredje ledd. Fotospesialisten er næringsdrivende. Dette er et «salg av ting til en forbruker når selgeren opptrer i næringsvirksomhet» og dermed et forbrukerkjøp. Det er forbrukerkjøpsloven som skal brukes. Partene har avtalt levering senest 1. desember. Fotospesialisten ringer 25. november og gir beskjed om at kamera ikke kan leveres som planlagt. Kameraet er ikke blitt levert, og risikoen for kamera har derfor ikke gått over på kjøper etter fkjl 13 og 14 første ledd. Leveringen av kamera er derfor forsinket. Oppgaven må løses etter forbrukerkjøpslovens regler om forsinkelse. Hva kan Guro kreve som følge av forsinkelsen? Guros mulige krav er regulert i fkjl 19, der det står at hun kan «holde kjøpesummen tilbake etter 20», «kreve oppfyllelse etter 21», «kreve heving etter 23» eller «kreve erstatning etter 24». Guro ønsker å fastholde kjøpet etter fkjl 21. Etter 21 annet ledd gjelder ikke dette om en oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til forbrukers interesse i at selgeren oppfyller». Guro har bestilt en ny type kamera som utsettes for sjørøveri på veien fra Korea. Disse kameraene kan ikke leveres i tide, men Fotospesialisten antas å ha mulighet til å få andre kameraer av samme type

2 levert innen avtalt leveringstid ved å benytte for flyfrakt. Etter misforholdsregelen, se fkjl. 21 annet ledd kan likevel ikke forbruker kreve oppfyllelse dersom dette vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til forbrukers interesse i at selger oppfyller. Selv om det ikke foreligger en uovervinnelig hindring kan selger slippe å oppfylle etter en interesseavveining. Fotospesialisten kan påberope seg denne unntaksbestemmelsen og Guro kan ikke kreve oppfyllelse. Guro leier et kamera og krever at Fotospesialisten dekker leieutgiftene, hun krever erstatning etter fkjl 24. For at Guro skal kunne kreve erstatning må de fire vilkårene for erstatning være oppfylt: Årsakssammenheng Guro bestiller et kamera hun skal bruke på ferie, men selger leverer ikke kameraet i tide. Guro leier i stedet et kamera. Hadde kamera blitt levert i tide, hadde ikke Guro hatt behov for å leie. Vilkåret om årsakssammenheng er oppfylt. Påregnelighet Når et bestilt kamera ikke leveres til rett tid er det påregnelig at Guro skaffer seg et kamera på annet vis. Utgiftene til leie er derfor en påregnelig utgift og vilkåret er oppfylt Økonomisk tap Guro leier et kamera til kr 5000 fordi det kamera hun har bestilt ikke leveres i tide. Hennes økonomiske tap er dermed Ansvarsgrunnlag Etter fkjl 24 kan Guro kreve erstatning for tapet hun lider som følge av forsinkelsen. Selgeren har et kontrollansvar, et objektivt ansvar for kjøpers tap som følger av at selger ikke leverer tingen i tide. Etter 24 annet ledd er det et unntak der forsinkelsen skyldes «hindring» utenfor selgers «kontroll», som selgeren «ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden» eller «unngå eller overvinne følgene av». Det er fire vilkår som må vurderes for at selger slipper erstatningsansvaret etter fkjl 24 annet ledd. Foreligger en «hindring»? Kameraet sendes med båt fra Korea, men når ikke frem fordi den kapres av sjørøvere. Vilkåret om «hindring» er oppfylt. Er hindringen «utenfor selgers kontroll»? Butikken har bestilt ti kamera levert med båt fra Korea. Her kan det argumenteres med at det er underlig å transportere en så liten vare som ti små kamera i containere. På den annen side kan man argumentere med at selger neppe bestemte transportmåte, og neppe kunne forutse at båtene stanses av sjørøvere. Her kan det også vises til 24 annet ledd, annen setning, der selger også svarer for underleverandør. Kan selger «med rimelighet» kunne ventes å ha tatt hindringen «i betraktning på avtaletiden»? Her kan det argumenteres med at sjørøverne utenfor Somalia er godt kjent og mye omtalt, og bør derfor være en kjent problemstilling. Det kan også argumenteres for at butikken neppe tenkte over hvilken rute båten velger fra Kina til Norge. Kunne selger «unngå eller overvinne følgene av» hindringene? Butikken kan gjøre lite med sjørøvere. På den annen side var kameraene dyre og revolusjonerende. Butikken kunne unngått hindringene ved å bestille flyfrakt.

3 Om Fotospesialisten er erstatningsansvarlig etter fkjl 24 eller slipper ansvaret etter fkjl 24 annet ledd er ikke åpenbart. Det sentrale her er om elevene ser vilkårene og vurderer disse. Om de fire vilkårene for erstatning er oppfylt, så er Fotospesialisten erstatningsansvarlig. Er de ikke oppfylt, så er Fotospesialisten ikke erstatningsansvarlig. Om Fotospesialisten ikke er erstatningsansvarlig, er det et spørsmål om selger har opplyst Guro om hindringen i tide. Etter fkjl 25 skal forbruker gis melding om hindringen «innen rimelig tid etter at selgeren fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen». Får ikke forbruker slik melding, kan forbrukeren «kreve erstattet tap som kunne vært unngått om han eller hun hadde fått meldingen i tide». Det er opplyst at kameraene skal være klar for levering fra Korea i september. Båtfrakten antas å ta seks uker, og skal være i butikken senest i begynnelsen av november. Fotospesialisten ringer Guro 25. november. Om Fotospesialisten gir beskjed «innen rimelig tid» avhenger helt av når de selv får beskjed om forsinkelsen. Her er det ikke et åpenbart svar, her avhenger svaret av hvordan elevene resonerer. Erstatningsutmålingen Erstatningen utmåles etter reglene i fkjl kap 11. Det følger av 52 at erstatningen skal svaret til det «økonomiske tapet. som den annen part er påført ved kontraktsbruddet». Dette gjelder likevel bare tap «som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet». Vi har allerede kommet til at Guros økonomiske tap er 5000 og at vilkårene om årsakssammenheng og påregnelighet er oppfylt. Erstatningen skal dermed være kr 5000 som tilsvarer leieutgiftene. Oppgave 2 Fotospesialisten ringer i februar og sier at kameraene er kommet, og at Guro må hente kameraet i løpet av 14 dager. Kampanjetiden er over, og prisen er derfor Guro ønsker ikke levering. Fotospesialisten mener Guro er bundet av avtalen. Problemstillingen er om Guro må kjøpe kameraet til ny pris. Oppgaven er: «drøft de rettslige problemene som har oppstått mellom Ronny og Guro». Det er ikke åpenbart hvilket av de to første forberedelsespunktene som skal anvendes, og oppgaven kan derfor løses på to måter: - Guro kan heve kjøpet etter forbrukerkjøpslovens 23. Det kan også stilles spørsmål om - avtalen ikke lenger er bindende etter avtalelovens 36. Denne oppgaven er komplisert fordi det er vanskelig å forstå selgers krav, og det er ikke åpenbart hvordan saken ville blitt løst i praksis. Utgangspunktet er nemlig etter fkjl 44 at «selger kan fastholde kjøpet og kreve at forbruker betaler kjøpesummen». Etter annet ledd følger at «er tingen ennå ikke levert, taper selgeren sin rett til å kreve oppfyllelse om han venter urimelig lenge med å fremme kravet». Det kan stilles spørsmål om selger fastholder kjøpet uten å ha ventet «urimelig lenge». På eksamen valgte elevene ulike løsninger. Noen løste oppgaven etter avtalelovens 36, noen etter forbrukerkjøpslovens 23 og noen etter begge bestemmelser, uten å få uttelling for noe som helst. Her bør elevene få uttelling for å finne frem til fornuftige løsninger.

4 Heving etter forbrukerkjøpsloven Problemstilling: Kan Guro heve kjøpet etter forbrukerkjøpsloven? Kjøpers krav om heving etter forsinkelse er regulert i fkjl 23. Forbrukerkjøpslovens bestemmelser om forsinkelse, herunder heving, ble endret med virkning fra 20. juni 2014, og det er ny lovtekst som er lagt til grunn her. (Før endringen kunne forbruker heve kjøpet når «forsinkelsen var vesentlig»). Etter fkjl 6 følger leveringstiden av avtalen. Etter avtalen skal kameraet leveres innen 1. desember. Guro får først beskjed om å hente kamera i februar året etter. Etter 23 skal Guro oppfordre selgeren til å levere «innen en rimelig tilleggsfrist». Dette gjelder likevel ikke hvis levering innen avtalt tid «er avgjørende for inngåelse av avtalen» eller om forbruker har «underrettet selgeren om at levering innen eller på et bestemt tidspunkt er avgjørende». Guro forklarte formålet med kjøpet, og selger garanterte levering innen 1. desember. Vilkårene etter 23 annet ledd er derfor oppfylt. Når selger ikke leverer etter avtalt tid følger det av 23 annet ledd siste setning at forbrukeren kan «umiddelbart heve avtalen». Guro kan derfor heve avtalen etter fkjl 23. Kjøpesummens størrelse Klagenemnda skriver i flere begrunnelser at «i oppgave 2 mangler subsidiær drøfting av hvor mye kjøpesummen ev. skal være». Problemstillingen må da være hvilken pris Guro må betale for kameraet. Reglene for kjøpesummens størrelse finner man i fkjl 37 som viser til inngått avtale. Her har Guro og ekspeditøren inngått en avtale om at kameraet koster kr ,-, som et introduksjonstilbud. Om elevene finner frem til reglene om heving og bruker dem riktig, bør de premieres for dette. Å stille krav om subsidiære drøftelser er i seg selv et tøft krav, det kan gi mening om problemstillingen er åpenbar. Det er den ikke her. Vurdering av oppgaven: Oppgave 2 er vanskelig. Det sentrale bør være om elevene ser problemstillinger, relevante rettsregler og at de argumenterer for et fornuftig svar. Oppgave 3 Ole Henriksen selger en Packard 1936-modell til Rolf Lund for kr ,-. Etter noen måneder krever Ole bilen tilbake. Rolf avviser kravet. Oppgaven heter «drøft om avtalelovens 31, 33 eller 36 kan får rettslig betydning for avtalen mellom Ole og Rolf om salget av veteranbilen». I følge forberedelsespunktene skal elevene ha forberedt «avtalelovens regler om ugyldige viljeserklæringer». Problemstillingen må da være om avtalen kan settes til sides som ugyldig etter avtalelovens 36. Innholdsmangler: Det følger av avtalelovens 36 at en avtale kan settes til side eller endres om avtalen er «urimelig». Ved avgjørelsen skal det etter 36 annet ledd tas hensyn til «avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved avtalens inngåelse», «senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig». «Avtalens innhold» Ole selger en Packard 1936-modell til Rolf for kr Packarden er en verdifull veteranbil som Ole har lagt ned mye arbeid i. Det antas at verdien er omtrent , gitt riktig kjøper.

5 «Partenes stilling» Ole og Rolf er to privatpersoner med stor interesse for veteranbiler. Ole er styremedlem i Veteranbilforeningen, og avtalen kommer i stand etter årsmøtet. Vi kan derfor legge til grunn at Rolf også er medlem i Veteranbilforeningen. «Forholdene ved avtalens inngåelse» Ole ønsker å unngå sønnens konkurs, og selger bilen for å skaffe de nødvendige pengene. Det er vanlig å selge noe man eier for å skaffe større pengebeløp på kort varsel. «Senere inntrådte forhold» Sønnen Gard kommer seg på bena og ønsker å gjøre godt igjen etter å ha satt faren i et uføre. Dette er uten betydning for selve avtalen. «Omstendighetene for øvrig» ingen spesielle forhold å nevne her. En vurdering av de ulike momenter i avtalelovens 36 er likevel ikke tilstrekkelig for å vurdere om avtalen er «urimelig» eller ei, det må også vurderes hvilken målestokk urimeligheten må måles i forhold til dvs. hva som skal til for at noe skal være «urimelig» i henhold til avtalel 36. Disse vurderinger utledes av en etter hvert omfattende rettspraksis. Her vises til to sentrale dommer. I Rt 2003 s 1132 Fornebu Boligspar AS sier Høyesterett i avsnitt 46 at det kreves «svært meget for å konstatere urimelighet og sette til side avtalte vilkår i kontrakter» i næring mellom profesjonelle parter. Det er kontraktens samlede virkninger som skal vurderes. I vår oppgave inngås avtalen mellom to private parter, som vi kan anta er jevnbyrdige. Det skal derfor svært meget til for å sette avtalen til side. I Rt 2013 s 388 Røeggen foretar Høyesterett i avsnitt 121 flg en samlet vurdering av avtaleforholdet etter avtalelovens 36. Det ble her lagt vekt på at «avtalene gjaldt en spekulasjonspreget investering», altså kjøp av garanterte spareprodukter fra en bank. «Med en mer nøktern tone fra bankens side og med korrekte opplysninger om avkastningspotensialet ved lånefinansiering antar jeg at Røeggen ville avstått fra investeringen. Når grunnleggende forutsetninger for investeringen som banken har hatt herredømme over på denne måten har sviktet, må avtalene settes til side etter avtaleloven 36.» I denne oppgaven tilbyr Rolf seg å kjøpe bilen, og Ole aksepterer. Det viser seg at kjøpesummen er så lav at Rolf reagerer. Han velger likevel å gjennomføre salget fordi han trenger pengene. Rolf benytter derfor muligheten til å kjøpe en fin bil svært billig, men Ole blir ikke lurt til å selge bilen. Avtalen er ikke åpenbart urimelig. Konklusjon: Avtalen kan ikke settes til sides etter avtalelovens 36. Tilblivelsesmangler Kan avtalen settes til side etter avtalelovens 33? Om det er omstendigheter som gjør at det «strider mot redelighet eller god tro» å gjøre avtalen gjeldende, kan avtalen settes til side. Rolf tilbyr å kjøpe bilen for den summen Ole trenger for å redde sønnen fra konkurs. Ole reagerer på kjøpesummen, men velger likevel å gjennomføre kjøpet. Dette er en avtale mellom to privatpersoner med noenlunde lik kjennskap til markedet for brukte biler. Ole er i knipe og Rolf tilbyr seg å hjelpe, og det er ikke opplyst om ukjente forhold. Det er derfor ingen grunn til å gå ut fra at avtalen «strider mot redelighet eller god tro». Kan avtalen settes til side etter avtalelovens 31? Om Rolf kan sies å ha utnyttet Oles «nødstilstand, letsind, forstandssvakhet, uerfarenhet» eller «avhængighetsforhold» til å kjøpe bilen billig, så kan avtalen settes til side etter avtalelovens 31. Oppgaven gir ikke grunnlag for å si at disse vilkårene er oppfylt. Avtalen kan ikke settes til side etter avtalelovens 31 eller 33.

6 Formmangler dette er en vanlig avtale mellom to private parter, ingen særlige formkrav som er brutt. Habilitetsmangler dette er en avtale mellom to voksne parter, ingen grunn til å stille spørsmålstegn ved om de er habile. Kommentarer til oppgaven: Denne oppgaven har høy vanskelighetsgrad. Elevene skulle forberede seg på «avtalelovens regler om ugyldige viljeserklæringer», men selve oppgaven ber elevene drøfte «avtalelovens 31, 33 eller 36». 31 og 33 er lovbestemmelser som er lette å tolke, men lite brukt i nyere rettspraksis. Avtalelovens 36 er enkel å bruke, men avveiningen er vanskelig. Vurderingstemaet er fastsatt gjennom en omfattende rettspraksis fra de siste 25 år. I dette løsningsforslaget er det vist til to senere dommer, det er usikkert i hvilken grad man kan forvente at elevene kjenner til rettspraksis etter avtalelovens 36. På eksamen løste elevene oppgaven etter avtl 36, delvis med henvisning til Røeggen-saken, uten å få særlig uttelling for noe som helst. Det er vanskelig å se hensikten med oppgaver som i så stor grad forutsetter kjennskap til mange høyesterettsdommer. Oppgave 4 Oppgaven reiser flere forvaltningsrettslige spørsmål. Utgangspunktet tas i forvaltningsloven av Først må det undersøkes om forvaltningsloven kommer til anvendelse. Deretter behandles problemstillingen om Tom er inhabil ved forberedelsen av saken for teknisk utvalg, eller om Turid er inhabil ved behandling av saken teknisk utvalg som skal ta avgjørelsen. Jfr fvl 6 1.ledd. Kommer forvaltningsloven til anvendelse? Kommunen ved teknisk utvalg skal avgjøre søknaden. Kommunen er et «forvaltningsorgan», og dette er «virksomhet som drives av forvaltningsorganer». Reglene i Forvaltningsloven av 10. februar 1967 skal derfor følges. Avgjørelse av om Morten kan bygge ball-binge er et «vedtak» etter fvl 2 a fordi det er «en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet» og som «konkret er bestemmende» for Mortens rett til å bygge på egen eiendom. Vedtaket er et «enkeltvedtak» etter fvl 2 b fordi det gjelder Morten, en enkelt person. Morten Gustavsen søker om å bygge ball-binge, han er part i saken etter fvl 2 e fordi han er en «person som en avgjørelse retter seg mot». Tom Gabrielsen forbereder saken for teknisk utvalg, han er «offentlig tjenestemann» etter fvl 2 d) fordi han er «ansatt» i «kommunens tjeneste». Hans Larsen er nabo til Morten Gustavsen, han frykter støy og leven og skriver leserinnlegg i avisen. Dette er ikke tilstrekkelig til å kunne si at han er en person som avgjørelsen «retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder» etter fvl 2 e). Hans Larsen er ikke part i saken. Turid er søster til Hans Larsen. Turid er valgt representant, og ikke ansatt i kommunen og derfor ingen «offentlig tjenestemann». Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder etter 6 for «offentlig tjenestemann», og dermed ikke for henne. Etter kommuneloven av 25. september nr. 107 (koml.) 40 tredje ledd følger likevel at forvaltningslovens regler om inhabilitet gjelder for valgte medlemmer av kommunale organ. Det skal derfor vurderes om Turid er inhabil etter fvl 6. Åge er Turids sønn, han er ikke part i saken. Åge har en sønn som har spilt på fotballaget til Morten Gustavsen, men har gitt seg fordi han opplever seg urettferdig behandlet. Han er heller ikke part i saken.

7 Er Tom Gabrielsen er inhabil etter fvl 6 til å forberede saken? Etter forvaltningslovens 6 1. ledd blir man automatisk inhabil hvis man er part i saken eller det foreligger for nært slektskap eller svogerskap. Tom er ikke part i saken som saksbehandler for kommunen. Han er heller ikke i slekt eller svogerskap med Morten som part (søker) i saken, men Toms kone er kusine med Morten kone noe som likevel er for fjern relasjon til at det medfører inhabilitet. Ingen av vilkårene i fvl 6 første led er derfor oppfylt, og Tom er ikke automatisk inhabil. Spørsmålet blir da om vilkårene i fvl 6 annet ledd er oppfylt, om det foreligger omstendigheter «som er egnet til å svekket tilliten til hans upartiskhet». Det skal særlig legges vekt på om avgjørelsen kan gi «særlig fordel» for «noen han har nær personlig tilknytning til» og om det er reist spørsmål om hans habilitet fra en part i saken. Morten har som part ikke reist spørsmål ved Toms habilitet, men det har Hans som ikke er part i saken, men nabo. Tom er gift med Raylai som er kusinen til Mortens kone. Det fremgår ikke opplysninger som tilsier at det foreligger noen nære relasjoner mellom Morten og Tom utover det. At konen til Tom og konen til Morten har et tett forhold og betrakter hverandre som «søsken» og er i samme venneforening er vel neppe nok i seg selv til å si at det foreligger for «nær personlig tilknytning», men diskutabelt. Løsningen er derfor diskutabel, men vi konkluderer med at Tom er ikke inhabil etter fvl 6 første og annet ledd når han tilrettelegger saken til Morten. Er Turid er inhabil etter fvl 6 til å delta i behandlingen/avgjørelsen av saken? Hverken Hans, Åge eller sønnen er parter i saken. Turid er heller ikke i part i saken som valgt politisk representant i teknisk utvalg eller har noen relasjoner i form av slektskap/svogerskap med søker Morten. Hun derfor ikke inhabil etter fvl 6 første ledd. Ingen av vilkårene er oppfylt. Spørsmålet er da om Turid er inhabil etter fvl 6 annet ledd, at det er «andre særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Det skal legges vekt på om avgjørelsen gir «særlig fordel, tap eller ulempe» for noen som han har «nær personlig tilknytning til» og om det er reist spørsmål om hennes habilitet fra en part i saken. Morten har som part ikke reist spørsmål ved Turids habilitet, men det har journalisten fra lokalavisen som ikke er part i saken. Det fremgår ikke opplysninger som sier at det foreligger noen nære relasjoner mellom Morten og Turid, men det fremgår at Turids bror, Hans, er sterk motstander av ball-bingen. Dette er vel neppe nok i seg selv til å si at det foreligger for «nær personlig tilknytning», men diskutabelt. Vi konkluderer med at ingen i hennes familien er parter i saken, og så lenge hun er en valgt politiker i teknisk utvalg er det vanskelig å se at hun kan anses å være inhabil ved avgjørelsen. Konklusjon: Hverken Tom Gustavsen eller Turid er inhabil etter fvl 6 første eller annet ledd når saken forberedes av kommunen og behandles/avgjøres i teknisk komite. Kommentar til oppgaven: Oppgave 4 er stor og kompleks med mange aktører. For å løse saken korrekt må det vurderes hvem som er «part» eller «offentlig tjenestemann» etter fvl 2 d) og e). Å vurdere om «offentlig tjenestemann» er habil etter fvl 6 er fin problemstilling. Å vurdere om en valgt politiker er habil etter fvl 6 er noe litt annet. Dette skyldes delvis komplekse lover, og delvis at politikere er valgt på et politisk program som kan gi fordeler og ulemper til nærstående. Vurderingen etter fvl 6 annet ledd blir derfor vanskelig.

Løsningsforslag eksamen rettslære 2 våren 2011

Løsningsforslag eksamen rettslære 2 våren 2011 Løsningsforslag eksamen rettslære 2 våren 2011 Oppgave 1 Elevene skal drøfte om avtalen mellom Oliver Pedersen og Gerd Karlsen er bindende etter avtalelovens 31, 33 og 36. Dette er en krevende oppgave.

Detaljer

JustisNytt. Forum for programfaget rettslære i den videregående skole. Høsten 2015

JustisNytt. Forum for programfaget rettslære i den videregående skole. Høsten 2015 JustisNytt Forum for programfaget rettslære i den videregående skole Høsten 2015 Innhold Erstatningsrett... 2 Eksamen våren 2015 Forberedelse... 3 Eksamen våren 2015 Oppgave... 6 Eksamensveiledning våren

Detaljer

Inhabilitet. Av Marius Stub

Inhabilitet. Av Marius Stub Inhabilitet Av Marius Stub 1. Innledning Hva vil det si å være inhabil? Er man inhabil, foreligger det omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet Det er ikke noe galt i det å

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag SENSORVEILEDNING 6006 Forretningsjuss Våren 2014 OPPGAVE 1 Spørsmål 1: Hvilken av de to lovene skal gis forrangen? Begrunn svaret Poenget med

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

Inhabilitet plan for forelesningen

Inhabilitet plan for forelesningen II. INHABILITET 0 Inhabilitet plan for forelesningen 1. Hva er inhabilitet? 2. Hvorfor særlige regler om inhabilitet? 3. Bakgrunnen for forvaltningslovens bestemmelser 4. Forvaltningslovens bestemmelser

Detaljer

Habilitet. Hva betyr det og hvilke konsekvenser få det? av seniorrådgiver og jurist Greta Holm

Habilitet. Hva betyr det og hvilke konsekvenser få det? av seniorrådgiver og jurist Greta Holm Habilitet Hva betyr det og hvilke konsekvenser få det? av seniorrådgiver og jurist Greta Holm Forvaltningsloven 6 (se side 8) Inhabil for nær tilknytning (til en part) i saken egnet til å svekke tilliten

Detaljer

Inhabilitet. Christoffer C. Eriksen

Inhabilitet. Christoffer C. Eriksen Inhabilitet Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Hva er inhabilitet? II. III. IV. Bakgrunnen for forvaltningslovens bestemmelser Forvaltningslovens bestemmelser a. Anvendelsesområdet b. Krav til habilitet

Detaljer

ORIENTERING OM HABILITETSREGLENE FOR ANSATTE OG POLITIKERE I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

ORIENTERING OM HABILITETSREGLENE FOR ANSATTE OG POLITIKERE I NORDLAND FYLKESKOMMUNE ORIENTERING OM HABILITETSREGLENE FOR ANSATTE OG POLITIKERE I NORDLAND FYLKESKOMMUNE I. Innledning. I det følgende gis det en kort orientering om habilitetsreglene som gjelder for ansatte og politikere

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 2.1 revidert august 2019 Innledning: Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp

Detaljer

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen Inhabilitet Seniorrådgiver Erlann Mortensen Tema som vil bli behandlet Innledende merknader om habilitet, herunder kort om: De bærende hensyn bak habilitetsreglene Hvem som omfattes av reglene Når reglene

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Forvaltningsretten i et innbyggerperspektiv 2 Hva er forvaltningsrett? Offentlig myndighetsutøvelse Forvaltningsretten styrer den offentlige myndighetsutøvelsen

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 2.0 revidert oktober 2015. Oppdatert januar 2018. Innledning: Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser

Detaljer

INHABILITET HVEM NÅR HVORDAN

INHABILITET HVEM NÅR HVORDAN INHABILITET HVEM NÅR HVORDAN v/steinar Birkeland, NIF s lovutvalg. 1. INNLEDNING. 1.1. Definisjon. Inhabilitet inntrer som hovedregel 2 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1. INNLEDNING.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Ved evalueringen av tilbudene tok innklagede i betraktning forhold ved tilbudene som ikke var omfattet av tildelingskriteriene. Dette var i strid med forskriftens

Detaljer

Folkevalgtopplæring Levanger kommune Habilitet - Roald Huseth, KS

Folkevalgtopplæring Levanger kommune Habilitet - Roald Huseth, KS 1 Rettsreglene De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltning er gitt i forvaltningsloven kap. II I tillegg er det i kommuneloven 40 nr. 3 gitt enkelte særregler om inhabilitet for

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

Begrunnelse. Tone Hau Steinnes. Seniorrådgiver

Begrunnelse. Tone Hau Steinnes. Seniorrådgiver Begrunnelse Tone Hau Steinnes Seniorrådgiver Begrunnelse for vedtak fvl 24 Enkeltvedtak skal begrunnes Begrunnelse gis samtidig Manglende begrunnelse - saksbehandlingsfeil Behov for begrunnelse Grundighet

Detaljer

Inhabilitet. Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015. Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene

Inhabilitet. Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015. Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Inhabilitet Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015 Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Kommunens plass i det norske forvaltningen «Kommunen er en

Detaljer

TEMA: REGLENE OM HABILITET. Saksbehandling i folkevalgte organ: Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

TEMA: REGLENE OM HABILITET. Saksbehandling i folkevalgte organ: Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag TEMA: Saksbehandling i folkevalgte organ: REGLENE OM HABILITET Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HABILITETSREGLER - FORMÅL Generelle saksbehandlingskrav for å sikre tillit og motvirke usaklighet

Detaljer

Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig. Tema som behandles

Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig. Tema som behandles Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig Tema som behandles Generelt om inhabilitet hvorfor har vi regler om habilitet, hvem omfattes av reglene og hva må den inhabile avstå fra å gjøre? Når er man inhabil?

Detaljer

En samlet vurdering mener jeg å ende på at Peder ikke har akseptert at avtalen med LAS avsluttes uten ytterligere forpliktelse for LAS.

En samlet vurdering mener jeg å ende på at Peder ikke har akseptert at avtalen med LAS avsluttes uten ytterligere forpliktelse for LAS. Spørsmål 1 Problemstillingen her handler om at eierne av selskapet Lunch AS (LAS), Marte og Tobias Kirkerud, opplever økonomiske problemer som følge av at serveringsdriften går dårlig. LAS flytter ut,

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram

Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram NKRFs Kontrollutvalgskonferanse Gardermoen 3. 4. februar 2016 v/jostein Selle, KS Advokatene Begrepsavklaringer Regler om inhabilitet forvaltningsloven 6 kommuneloven

Detaljer

Ugildhet/Inhabilitet. KS Folkevalgtprogram 2007

Ugildhet/Inhabilitet. KS Folkevalgtprogram 2007 Ugildhet/Inhabilitet Når er man ugild? Det sentrale poenget er at den som utøver forvaltningsmyndighet ikke skal kunne gi seg selv, eller personer som en har nær tilknytning til, uberettigede fordeler.

Detaljer

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet.

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet. Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet. v/ Bjørn-Rikart Pedersen, juridisk leder hos Fylkesmannen i Finnmark Habilitet Sentral del av borgernes rettssikkerhet og et

Detaljer

Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK

Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, 27.10.15 Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK Tillit Kommuneloven 1 Lovens formål: «Loven skal også legge til rette for en tillitskapende

Detaljer

Eksamen 2017 vår - Løsningsforslag og kommentarer

Eksamen 2017 vår - Løsningsforslag og kommentarer Eksamen 2017 vår - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Innhold Eksamen 2017 vår - Løsningsforslag og kommentarer... 1 Eksamen 2017 vår Forberedelse... 2 Eksamen 2017 vår Oppgave... 5 Eksamen

Detaljer

Må politikere vite noe om saksbehandling?

Må politikere vite noe om saksbehandling? Folkevalgtopplæring 22. mars 2012 Må politikere vite noe om saksbehandling? Spesialrådgiver Tore Gullichsen Svaret er: JA! Skal se nærmere på: Delegasjon Habilitet Taushetsplikt Åpenhet og offentlighet

Detaljer

ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA

ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA 1/5 ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA 1 INNLEDNING Jussens Venner 2012 side 250-268 1.1 Temaet Et vanskelig tema? Nei, ikke nødvendigvis Hovedregelen ved kontraktsbrudd:

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

Inhabilitet praktiske eksempler 31.10.2015

Inhabilitet praktiske eksempler 31.10.2015 Inhabilitet praktiske eksempler 31.10.2015 Formål forebygge materielt uriktige resultater styrke tilliten til idrettens besluttende organer beskytte de enkeltpersoner som deltar i en avgjørelse Side 2

Detaljer

Eksamen 26.05.2015. SAM3023 Rettslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.05.2015. SAM3023 Rettslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.05.2015 SAM3023 Rettslære 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar.

Detaljer

Standard salgsbetingelser for HPottur

Standard salgsbetingelser for HPottur Standard salgsbetingelser for HPottur Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

HABILITET I ANSETTELSESSAKER

HABILITET I ANSETTELSESSAKER HABILITET I ANSETTELSESSAKER PK-nettverk 10. april 2019 Seniorrådgiver/ jurist Aminah Iqbal (Avdeling for personalstøtte) Forvaltningsloven (fvl) kap. II 6 Habilitetskrav 7 Foreløpig avgjørelse 8 Avgjørelse

Detaljer

Det foreligger klart en "avgjørelse", og ettersom denne typen avgjørelser er særpreget det offentlige er det "utøving av offentlig mydnighet".

Det foreligger klart en avgjørelse, og ettersom denne typen avgjørelser er særpreget det offentlige er det utøving av offentlig mydnighet. Spørsmål 1 Den overordnede problemstillingen er om kommunestyrets avgjørelse er et enkeltvedtak. Kommunestyret er "et organ for [...] kommune" jf. forvaltningsloven 1967 (fvl.) 1. Forvaltningsloven kommer

Detaljer

Habilitetsreglene. Eilif Nordahl. 21. oktober Foto: Thor-Wiggo Skille

Habilitetsreglene. Eilif Nordahl. 21. oktober Foto: Thor-Wiggo Skille Habilitetsreglene Eilif Nordahl 21. oktober 2019 Foto: Thor-Wiggo Skille Lovgrunnlaget Kommuneloven 11-10 Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen av saker

Detaljer

Avtale om tjenester på løsøre

Avtale om tjenester på løsøre Avtale om tjenester på løsøre Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom privat forbruker og yrkesutøver om forundersøkelse, rådgivning eller reparasjon av løsøre som hovedsakelig benyttes til personlig bruk

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Simonsen Føyen Advokatfirma Da v/thor Z. Beke Postboks 6641 St. Olavs Glass NO-0129 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett

Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett NOTAT Til: Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet Fra: Ola Ø. Nisja Dato: 19. desember 2014 Ansvarlig partner: Ola Ø. Nisja Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett 1 INNLEDNING

Detaljer

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.:

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.: Habilitet og tillit Versjons nr.: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr.: 7 19.10.2015 S-PI-0011 Utarbeidet av: Dokumenteier: Godkjent av: Jens Solli Jens Solli Tore Amundsen Endringskontroll Versjons

Detaljer

Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting v/regiondirektør Trond Lesjø

Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting v/regiondirektør Trond Lesjø Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting 28.04.14 v/regiondirektør Trond Lesjø Habilitet - inhabilitet - Å være inhabil er ikke noe kritikkverdig - Er en i tvil om en er inhabil og ikke reiser spørsmålet

Detaljer

Habilitetsvurderinger og anbefalinger orientering i kommunestyret

Habilitetsvurderinger og anbefalinger orientering i kommunestyret NOTAT Til: kommunestyret Habilitetsvurderinger og anbefalinger orientering i kommunestyret 10.05.2017 I. Prinsippene: Et av prinsippene i et demokrati er at alle må og skal kunne påta seg verv (ombudsplikten,

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars 2010 Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde presise

Detaljer

Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010

Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010 Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010 Gjennomgang 21. mai 2010 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Det angis ikke hvilke rettsspørsmål som skal drøftes og avgjøres, bare at dette

Detaljer

Salgsvilkår og Betingelser

Salgsvilkår og Betingelser Salgsvilkår og Betingelser Telefon: 03812 Innhold: 1. Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer fra Ventilasjon Øst AS 2. Levering 3. Reklamasjon 4. Retur, bytte og Angrerett 5. Kontaktinformasjon Salgsbetingelser

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar 2012 Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise

Detaljer

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Publisert 2013-02-24 20:59 Reklamasjon ved kjøp av bolig - kjøpers rettigheter og muligheter til å klage Av Advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Her gis en kort oversikt

Detaljer

Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd kortversjon

Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd kortversjon Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd kortversjon Forskningsrådet er omfattet av habilitetsbestemmelsene i Forvaltningslovens kapittel II Om ugildhet. Bestemmelsene gjelder også eksterne

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Inhabilitet for folkevalgte

Inhabilitet for folkevalgte Inhabilitet for folkevalgte Forum for kontroll og tilsyn Oslo 12. mars v/jostein Selle, KS Advokatene Begrepsavklaringer Inhabilitetsregler forvaltningsloven 6 kommuneloven 40 nr. 3 IKS-loven 15, aksjeloven

Detaljer

Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm

Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Innhold Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer... 1 Eksamen 2018 høst Forberedelse... 2 Eksamen 2018 høst Oppgave... 5

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse 7. Betaling 8. Levering m.v. 9. Risikoen for varen 10. Angrerett 11.

Detaljer

Habilitetsbestemmelser for ansatte, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tjeneste for KORO. Gjeldende fra 1. januar 2015.

Habilitetsbestemmelser for ansatte, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tjeneste for KORO. Gjeldende fra 1. januar 2015. Habilitetsbestemmelser for ansatte, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tjeneste for KORO Gjeldende fra 1. januar 2015. 1 Innhold Innledning... 3 Del 1 - regler om inhabilitet... 4 1.1. Automatisk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING Desember 2016 Innhold 1. Hvilke klagesaker behandles i Forbrukerrådet... 3 2. Hvilke klagesaker kan ikke behandles i Forbrukerrådet... 3 3. Hvem kan klage...

Detaljer

Reklamasjon på seksjon og fellesarealer. Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund

Reklamasjon på seksjon og fellesarealer. Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund Reklamasjon på seksjon og fellesarealer Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund Lovverket Bustadoppføringslova (lov av 13 juni 1997 nr 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.) Avtaler

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 19. september Gjennomgang 28. oktober 2011 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 19. september Gjennomgang 28. oktober 2011 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 19. september 2011 Gjennomgang 28. oktober 2011 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise

Detaljer

Bjarne Snipsøyr Fakultetsoppgave i avtalerett

Bjarne Snipsøyr Fakultetsoppgave i avtalerett Bjarne Snipsøyr (bsn@thommessen.no) Fakultetsoppgave i avtalerett Om oppgaven Eksamensoppgave høsten 2015 Antatt tidsforbruk til eksamen: 4 timer Sentrale temaer i avtaleretten Kan være utfordrende å få

Detaljer

Habilitet. Ingebjørg Haug. Fylkesmannen i Buskerud

Habilitet. Ingebjørg Haug. Fylkesmannen i Buskerud Habilitet Ingebjørg Haug Fylkesmannen i Buskerud «I lille Norge blir nesten alle inhabile» De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltning er gitt i forvaltningsloven kap II I tillegg

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Oslo 23. februar 2015 Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Lasse Simonsen Sensorveiledning: Utsatt prøve JUR3000 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunnsretten 3 3 Mangelsspørsmålet 3 3.1 Innledning...

Detaljer

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser FRAKT FRAKT & LEVERING Bestilte produkter leveres fritt til innenfor Fastlands-Norge. Leveranser utenfor dette vil bli belastet med fraktkostnader. Kinnarps vil kontakte alle kunder i forkant dersom slike

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar 2009 Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS april

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS april SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 16.-17. april 2018 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 16.-17. april 2018 2 Forvaltningsloven II.

Detaljer

SENSORVEILEDNING. JUS1111 privatrett 1, høsten Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark

SENSORVEILEDNING. JUS1111 privatrett 1, høsten Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark SENSORVEILEDNING JUS1111 privatrett 1, høsten 2013 Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark Innledning: Oppgaven er en praktikumsoppgave i faget kjøpsrett. Den utgjør del I av oppgaven denne eksamensdagen

Detaljer

Sak 8/2015 Klage fra Arctic Wine Imports AS på avgjørelse om ikke å overføre et testprodukt til basisutvalget

Sak 8/2015 Klage fra Arctic Wine Imports AS på avgjørelse om ikke å overføre et testprodukt til basisutvalget Sammendrag: Saken gjaldt klage over Vinmonopolets beslutning om ikke å kjøpe inn et testprodukt til basisutvalget. Klageren påpekte at måleperioden for testproduktet hadde vært kortere enn for konkurrentene

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING

RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERRÅDETS MEKLING JULI 2016 Innhold 1. Hva kan behandles i Forbrukerrådet?... 3 2. Hva kan det ikke klages på?... 3 3. Hvem kan klage?... 3 4. Hvordan innleveres klagen?... 3 5.

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett H2016, 6. september 2016 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Mandag: Innledning

Detaljer

Del VI: Habilitet. Førstehjelp for lokalpolitikere side 101

Del VI: Habilitet. Førstehjelp for lokalpolitikere side 101 Del VI: Habilitet Førstehjelp for lokalpolitikere side 101 Når er du inhabil? Det spørsmålet skal du ikke besvare selv. Det er nemlig organet du er medlem av som skal beslutte om du er habil eller ei.

Detaljer

Kommuneloven og roller/habilitet. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Storjord, 23. mai 2016

Kommuneloven og roller/habilitet. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Storjord, 23. mai 2016 Kommuneloven og roller/habilitet Midtre Nordland nasjonalparkstyre Storjord, 23. mai 2016 Vedtekter for nasjonalparkstyret Kommuneloven kap. 6 om saksbehandlingen i folkevalgte organer kommer til anvendelse

Detaljer

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven 126 Forbrukerkjøp når alle tre vilkårene er oppfylt Standardkontrakt Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven Når gjelder forbrukerkjøpsloven? Loven gir beskyttelse til forbrukerne ved forbrukerkjøp.

Detaljer

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør).

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). VEDLEGG 1: KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). Eventuelle

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner III

Mislighold og misligholdssanksjoner III Forelesninger i kjøpsrett H2016, 7. september 2016 Mislighold og misligholdssanksjoner III Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Temaene for forelesningene

Detaljer

Fakultetsoppgave i miljørett, innlevering 19. mars 2012

Fakultetsoppgave i miljørett, innlevering 19. mars 2012 Fakultetsoppgave i miljørett, innlevering 19. mars 2012 Gjennomgang 22. april 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Del 1 teller klart mest (80 %). Del 2 må anses som et kontrollsspørsmål som ikke trenger

Detaljer

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser. Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt 11. Reklamasjon ved mangel og frist

Detaljer

Folkevalde i Klepp. 16. oktober 2015

Folkevalde i Klepp. 16. oktober 2015 Folkevalde i Klepp Kommunelov og andre kjekke ting 16. oktober 2015 0 Deterlovåbrukevet! er vet! Alternativ til 0 er å finna ein annan paragraf Kommunelova 40 3. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven

Detaljer

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon.

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hva er det viktigste jeg skal si i Unngå løse: dag? På den ene side på den annen side drøftelser Trekker i den ene retning trekker i den andre retning

Detaljer

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s.

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s. Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. 220 Gjennomgang 5. mars 2010, 12.15 i Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelle

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012 Gjennomgang 12. oktober 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen våren 2012 (JUS 3111) En forkortet

Detaljer

Nasjonalpark- /verneområdestyrene og kommuneloven

Nasjonalpark- /verneområdestyrene og kommuneloven Nasjonalpark- /verneområdestyrene og kommuneloven Vedtekter for nasjonalparkstyrene og verneområdestyret Kommuneloven kap. 6 så langt det passer Tilpasninger i vedtekten Kommuneloven 40 gjelder tilsvarende

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Sensorveiledning, JUS1111 Privatrett I våren 2012 (UiO)

Sensorveiledning, JUS1111 Privatrett I våren 2012 (UiO) Sensorveiledning, JUS1111 Privatrett I våren 2012 (UiO) Innledning Oppgaven består av en tradisjonell praktikumsoppgave (kjøpsrett) og en tilsvarende teorioppgave (innføring i rettsstudiet). Begge oppgavene

Detaljer

KS Folkestyre. Habilitet. KS Folkevalgtprogram Samnanger kommune Olav Mongstad

KS Folkestyre. Habilitet. KS Folkevalgtprogram Samnanger kommune Olav Mongstad KS Folkestyre Habilitet KS Folkevalgtprogram 2011-2015 Samnanger kommune. 25.09.2012. Olav Mongstad KS Folkestyre Grunnleggende etiske spørsmål 1. Kan det jeg nå er i ferd med å gjøre/ beslutte bli gjort

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3211, Dynamisk tingsrett innlevering 3. oktober 2013

Fakultetsoppgave JUS 3211, Dynamisk tingsrett innlevering 3. oktober 2013 Fakultetsoppgave JUS 3211, Dynamisk tingsrett innlevering 3. oktober 2013 Gjennomgang 25. oktober 2013 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen høsten 2011 (JUS 3111 del 1) Omfang

Detaljer

Stiftelsesklagenemndas avgjørelse i sak 2017/0295

Stiftelsesklagenemndas avgjørelse i sak 2017/0295 Stiftelsesklagenemndas avgjørelse i sak 2017/0295 Stiftelsesklagenemndas avgjørelse av klage av 6. mars 2017 fra Sergej Alexander Munkvold på Stiftelsestilsynets vedtak av 14. februar 2017. Saken gjelder

Detaljer