INHABILITET HVEM NÅR HVORDAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INHABILITET HVEM NÅR HVORDAN"

Transkript

1 INHABILITET HVEM NÅR HVORDAN v/steinar Birkeland, NIF s lovutvalg.

2 1. INNLEDNING Definisjon. Inhabilitet inntrer som hovedregel 2 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

3 1. INNLEDNING Definisjon. Inhabilitet inntrer som hovedregel dersom det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til en persons upartiskhet. 3 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

4 1. INNLEDNING Formål. 4 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

5 1. INNLEDNING Formål. - sikre korrekte avgjørelser 5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

6 1. INNLEDNING Formål. - sikre korrekte avgjørelser - opprettholde tilliten til de som skal fatte avgjørelsene 6 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

7 1. INNLEDNING Formål. - sikre korrekte avgjørelser - opprettholde tilliten til de som skal fatte avgjørelsene - beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om deres troverdighet 7 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

8 1. INNLEDNING Formål. - sikre korrekte avgjørelser - opprettholde tilliten til de som skal fatte avgjørelsene - beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om deres troverdighet Man skal sikre at de som skal behandle en sak vil gjøre det på en objektiv og upartisk måte. 8 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

9 2. LOVFESTEDE BESTEMMELSER OM INHABILITET. 9 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

10 2. LOVFESTEDE BESTEMMELSER OM INHABILITET I sivile lover. En rekke bestemmelser, blant annet - forvaltningsloven Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

11 2. LOVFESTEDE BESTEMMELSER OM INHABILITET I sivile lover. En rekke bestemmelser, blant annet - forvaltningsloven domstolloven Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

12 2. LOVFESTEDE BESTEMMELSER OM INHABILITET I sivile lover. En rekke bestemmelser, blant annet - forvaltningsloven domstolloven kommuneloven Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

13 2. LOVFESTEDE BESTEMMELSER OM INHABILITET NIF s lov Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

14 2. LOVFESTEDE BESTEMMELSER OM INHABILITET NIF s lov 2-8. (1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 14 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

15 2. LOVFESTEDE BESTEMMELSER OM INHABILITET NIF s lov 2-8. (1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken 15 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

16 2. LOVFESTEDE BESTEMMELSER OM INHABILITET NIF s lov 2-8. (1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken 16 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

17 2. LOVFESTEDE BESTEMMELSER OM INHABILITET NIF s lov 2-8. (1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part 17 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

18 2. LOVFESTEDE BESTEMMELSER OM INHABILITET NIF s lov 2-8. (1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. 18 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

19 2. LOVFESTEDE BESTEMMELSER OM INHABILITET NIF s lov 2-8, forts. (2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. 19 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

20 2. LOVFESTEDE BESTEMMELSER OM INHABILITET NIF s lov 2-8, forts. (2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. (3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd. 20 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

21 2. LOVFESTEDE BESTEMMELSER OM INHABILITET NIF s lov 2-8, forts. (4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. 21 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

22 2. LOVFESTEDE BESTEMMELSER OM INHABILITET NIF s lov 2-8, forts. (4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. (5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 22 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

23 2. LOVFESTEDE BESTEMMELSER OM INHABILITET NIF s lov 2-8, forts. (6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 23 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

24 2. LOVFESTEDE BESTEMMELSER OM INHABILITET NIF s lov 2-8, forts. (7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. 24 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

25 2. LOVFESTEDE BESTEMMELSER OM INHABILITET NIF s lov 2-8, forts. (7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. (8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøter i idrettslag. 25 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

26 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER Hvem omfattes av inhabilitetsbestemmelsene? 26 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

27 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER Hvem omfattes av inhabilitetsbestemmelsene? - tillitsvalgte 27 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

28 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER Hvem omfattes av inhabilitetsbestemmelsene? - tillitsvalgte - oppnevnte representanter 28 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

29 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER Hvem omfattes av inhabilitetsbestemmelsene? - tillitsvalgte - oppnevnte representanter - ansatte 29 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

30 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Hva er man inhabil til? Den som er inhabil kan ikke 30 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

31 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Hva er man inhabil til? Den som er inhabil kan ikke - tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse 31 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

32 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Hva er man inhabil til? Den som er inhabil kan ikke - tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse - treffe avgjørelse 32 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

33 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Når er man inhabil? 33 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

34 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Når er man inhabil? Absolutt inhabilitet. I alle tilfeller som nevnt i 2-8 første ledd bokstav a-d. 34 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

35 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Når er man inhabil? Absolutt inhabilitet. I alle tilfeller som nevnt i 2-8 første ledd bokstav a-d. Bokstav a part, d.v.s. «person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot, eller som saken ellers direkte gjelder». 35 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

36 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Absolutt inhabilitet, forts. Bokstav b nærmeste familie. 36 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

37 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Absolutt inhabilitet, forts. Bokstav b nærmeste familie. - slektninger i «oppstigende» linje, i praksis foreldre og besteforeldre. 37 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

38 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Absolutt inhabilitet, forts. Bokstav b nærmeste familie. - slektninger i «oppstigende» linje, i praksis foreldre og besteforeldre. - slektninger i «nedstigende» linje, barn, barnebarn og adoptivbarn faller også innunder begrepet. 38 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

39 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Absolutt inhabilitet, forts. Bokstav b nærmeste familie. - slektninger i «oppstigende» linje, i praksis foreldre og besteforeldre. - slektninger i «nedstigende» linje, barn, barnebarn og adoptivbarn faller også innunder begrepet. - slektninger i «sidelinje», dvs helsøsken og halvsøsken. Stesøsken faller utenfor. 39 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

40 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Absolutt inhabilitet, forts. Bokstav b nærmeste familie. - slektninger i «oppstigende» linje, i praksis foreldre og besteforeldre. - slektninger i «nedstigende» linje, barn, barnebarn og adoptivbarn faller også innunder begrepet. - slektninger i «sidelinje», dvs helsøsken og halvsøsken. Stesøsken faller utenfor. - svogerskap, dvs at man er gift med bror eller søster av en som er part i saken. 40 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

41 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Absolutt inhabilitet, forts. Bokstav c nære relasjoner. - hvis man er eller har vært gift, forlovet eller samboer med en part. 41 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

42 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Absolutt inhabilitet, forts. Bokstav c nære relasjoner. - hvis man er eller har vært gift, forlovet eller samboer med en part. Bokstav d ledere og styremedlemmer. - hvis organisasjonsleddet eller den aktuelle juridiske personen er part i saken 42 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

43 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Betinget habilitet, jf. 2-8 (2). Man kan bli inhabil etter en skjønnsmessig vurdering 43 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

44 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Betinget habilitet, jf. 2-8 (2). Man kan bli inhabil etter en skjønnsmessig vurdering Det må i så fall foreligge: 1. «andre særegne forhold» 44 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

45 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Betinget habilitet, jf. 2-8 (2). Man kan bli inhabil etter en skjønnsmessig vurdering Det må i så fall foreligge: 1. «andre særegne forhold» - spesielt god kontakt med vedkommende part 45 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

46 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Betinget habilitet, jf. 2-8 (2). Man kan bli inhabil etter en skjønnsmessig vurdering Det må i så fall foreligge: 1. «andre særegne forhold» - spesielt god kontakt med vedkommende part - sterkt motsetningsforhold med vedkommende part 46 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

47 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Betinget habilitet, forts. De særegne forhold må være 2. «egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet» 47 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

48 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Betinget habilitet, forts. De særegne forhold må være 2. «egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet» Objektiv norm, jf. «egnet til» 48 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

49 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Betinget habilitet, forts. Momenter ved vurderingen: 49 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

50 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Betinget habilitet, forts. Momenter ved vurderingen: Det skal «legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til». 50 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

51 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Betinget habilitet, forts. Momenter ved vurderingen: Det skal «legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til». Det skal «legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part». 51 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

52 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Betinget habilitet, forts. Momenter ved vurderingen: Det kan legges vekt på andre momenter, jf.«blant annet». 52 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

53 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Betinget habilitet, forts. Momenter ved vurderingen: Det kan legges vekt på andre momenter, jf.«blant annet». Andre relevante momenter: Hensynet til en forsvarlig saksbehandling. 53 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

54 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Avledet inhabilitet. Det vil si at en person som i utgangspunktet ikke er inhabil likevel blir det fordi vedkommendes overordnete er inhabil. 54 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

55 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Avledet inhabilitet. Det vil si at en person som i utgangspunktet ikke er inhabil likevel blir det fordi vedkommendes overordnete er inhabil. Men: - Inhabiliteten gjelder bare avgjørelsen av saken, jf. ordlyden. 55 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

56 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Avledet inhabilitet. Det vil si at en person som i utgangspunktet ikke er inhabil likevel blir det fordi vedkommendes overordnete er inhabil. Men: - Inhabiliteten gjelder bare avgjørelsen av saken, jf. ordlyden. - Inhabiliteten rammer bare en «direkte underordnet». 56 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

57 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Avledet inhabilitet. Det vil si at en person som i utgangspunktet ikke er inhabil likevel blir det fordi vedkommendes overordnete er inhabil. Men: - Inhabiliteten gjelder bare avgjørelsen av saken, jf. ordlyden. - Inhabiliteten rammer bare en «direkte underordnet». Må fortolkes strengt hierarkisk. 57 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

58 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Avledet inhabilitet. Det vil si at en person som i utgangspunktet ikke er inhabil likevel blir det fordi vedkommendes overordnete er inhabil. Men: - Inhabiliteten gjelder bare avgjørelsen av saken, jf. ordlyden. - Inhabiliteten rammer bare en «direkte underordnet». Må fortolkes strengt hierarkisk. Instruksjonsmyndigheten vil være avgjørende. 58 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

59 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Avledet inhabilitet. Det vil si at en person som i utgangspunktet ikke er inhabil likevel blir det fordi vedkommendes overordnete er inhabil. Men: - Inhabiliteten gjelder bare avgjørelsen av saken, jf. ordlyden. - Inhabiliteten rammer bare en «direkte underordnet». Må fortolkes strengt hierarkisk. Instruksjonsmyndigheten vil være avgjørende. - Bestemmelsen rammer ikke kollegiale organ. 59 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

60 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Unntak fra habilitetsreglene. To kumulative vilkår for bortfall av inhabilitet, jf. 2-8 (4): 60 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

61 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Unntak fra habilitetsreglene. To kumulative vilkår for bortfall av inhabilitet, jf. 2-8 (4): 1. Det må være «åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt». 61 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

62 3. HVA INHABILITETSBESTEMMELSENE GJELDER, forts Unntak fra habilitetsreglene. To kumulative vilkår for bortfall av inhabilitet, jf. 2-8 (4): 1. Det må være «åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt». 2. «idrettslige interesser» må ikke tilsi at vedkommende viker sete. 62 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

63 4. PROSESSUELLE BESTEMMELSER Avgjørelser i styrer, komiteer og utvalg Inhabilitet hos enkeltperson. 63 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

64 4. PROSESSUELLE BESTEMMELSER Avgjørelser i styrer, komiteer og utvalg Inhabilitet hos enkeltperson. Avgjørelsen skal treffes «av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar», jf. 2-8 (6). 64 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

65 4. PROSESSUELLE BESTEMMELSER Avgjørelser i styrer, komiteer og utvalg Inhabilitet hos enkeltperson. Avgjørelsen skal treffes «av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar», jf. 2-8 (6). «Deltar» må forstås = har mulighet til å påvirke. 65 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

66 4. PROSESSUELLE BESTEMMELSER Avgjørelser i styrer, komiteer og utvalg, forts Inhabilitet hos flere personer. 66 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

67 4. PROSESSUELLE BESTEMMELSER Avgjørelser i styrer, komiteer og utvalg, forts Inhabilitet hos flere personer. Kun inhabilitet hvis styret, komiteen eller utvalget fortsatt er vedtaksført. 67 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

68 4. PROSESSUELLE BESTEMMELSER, forts Avgjørelsen i øvrige tilfeller. Utg.pkt.: Spørsmålet avgjøres av vedkommende selv, jf. 2-8 (7). 68 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

69 4. PROSESSUELLE BESTEMMELSER, forts Avgjørelsen i øvrige tilfeller. Utg.pkt.: Spørsmålet avgjøres av vedkommende selv, jf. 2-8 (7). Men: Overordnete og styret kan overprøve. 69 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

70 4. PROSESSUELLE BESTEMMELSER, forts Avgjørelsen i øvrige tilfeller. Utg.pkt.: Spørsmålet avgjøres av vedkommende selv, jf. 2-8 (7). Men: Overordnete og styret kan overprøve. Spørsmålet skal forelegges nærmeste overordnete hvis det kreves av en part, forutsatt at det kan gjøres uten vesentlig forsinkelse. 70 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

71 4. PROSESSUELLE BESTEMMELSER, forts Avgjørelsen i øvrige tilfeller. Utg.pkt.: Spørsmålet avgjøres av vedkommende selv, jf. 2-8 (7). Men: Overordnete og styret kan overprøve. Spørsmålet skal forelegges nærmeste overordnete hvis det kreves av en part, forutsatt at det kan gjøres uten vesentlig forsinkelse. Det samme gjelder hvis vedkommende selv finner grunn til det. 71 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

72 5. TILFELLER DER INHABILITETSREGLENE IKKE FÅR ANVENDELSE. 72 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

73 5. TILFELLER DER INHABILITETSREGLENE IKKE FÅR ANVENDELSE. Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøter i idrettslag, jf. 2-8 (8). 73 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

74 6. FØLGER AV INHABILITET. Ingen bestemmelser i NIF s lov som regulerer dette. 74 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

75 6. FØLGER AV INHABILITET. Ingen bestemmelser i NIF s lov som regulerer dette. Men: Prinsippet i forvaltningsloven 41 må få anvendelse også på foreningsrettens område, dvs at saksbehandlingsfeilen ikke fører til at avgjørelsen er ugyldig «når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold». 75 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

76 6. FØLGER AV INHABILITET. Ingen bestemmelser i NIF s lov som regulerer dette. Men: Prinsippet i forvaltningsloven 41 må få anvendelse også på foreningsrettens område, dvs at saksbehandlingsfeilen ikke fører til at avgjørelsen er ugyldig «når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold». En tilsvarende bestemmelse kan med fordel inntas i NIF s lov. 76 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

77 6. FØLGER AV INHABILITET. Ingen bestemmelser i NIF s lov som regulerer dette. Men: Prinsippet i forvaltningsloven 41 må få anvendelse også på foreningsrettens område, dvs at saksbehandlingsfeilen ikke fører til at avgjørelsen er ugyldig «når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold». En tilsvarende bestemmelse kan med fordel inntas i NIF s lov. For øvrig må eventuelle krav om ugyldighet forelegges for de sivile domstoler til avgjørelse. 77 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

78 Takk for oppmerksomheten! 78 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

79 79 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Ugildhet/Inhabilitet. KS Folkevalgtprogram 2007

Ugildhet/Inhabilitet. KS Folkevalgtprogram 2007 Ugildhet/Inhabilitet Når er man ugild? Det sentrale poenget er at den som utøver forvaltningsmyndighet ikke skal kunne gi seg selv, eller personer som en har nær tilknytning til, uberettigede fordeler.

Detaljer

Inhabilitet. Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015. Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene

Inhabilitet. Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015. Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Inhabilitet Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015 Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Kommunens plass i det norske forvaltningen «Kommunen er en

Detaljer

Habilitet. Hva betyr det og hvilke konsekvenser få det? av seniorrådgiver og jurist Greta Holm

Habilitet. Hva betyr det og hvilke konsekvenser få det? av seniorrådgiver og jurist Greta Holm Habilitet Hva betyr det og hvilke konsekvenser få det? av seniorrådgiver og jurist Greta Holm Forvaltningsloven 6 (se side 8) Inhabil for nær tilknytning (til en part) i saken egnet til å svekke tilliten

Detaljer

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet.

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet. Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet. v/ Bjørn-Rikart Pedersen, juridisk leder hos Fylkesmannen i Finnmark Habilitet Sentral del av borgernes rettssikkerhet og et

Detaljer

Inhabilitet. Av Marius Stub

Inhabilitet. Av Marius Stub Inhabilitet Av Marius Stub 1. Innledning Hva vil det si å være inhabil? Er man inhabil, foreligger det omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet Det er ikke noe galt i det å

Detaljer

TEMA: REGLENE OM HABILITET. Saksbehandling i folkevalgte organ: Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

TEMA: REGLENE OM HABILITET. Saksbehandling i folkevalgte organ: Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag TEMA: Saksbehandling i folkevalgte organ: REGLENE OM HABILITET Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HABILITETSREGLER - FORMÅL Generelle saksbehandlingskrav for å sikre tillit og motvirke usaklighet

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Inhabilitet plan for forelesningen

Inhabilitet plan for forelesningen II. INHABILITET 0 Inhabilitet plan for forelesningen 1. Hva er inhabilitet? 2. Hvorfor særlige regler om inhabilitet? 3. Bakgrunnen for forvaltningslovens bestemmelser 4. Forvaltningslovens bestemmelser

Detaljer

Inhabilitet. Christoffer C. Eriksen

Inhabilitet. Christoffer C. Eriksen Inhabilitet Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Hva er inhabilitet? II. III. IV. Bakgrunnen for forvaltningslovens bestemmelser Forvaltningslovens bestemmelser a. Anvendelsesområdet b. Krav til habilitet

Detaljer

Folkevalgtopplæring Levanger kommune Habilitet - Roald Huseth, KS

Folkevalgtopplæring Levanger kommune Habilitet - Roald Huseth, KS 1 Rettsreglene De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltning er gitt i forvaltningsloven kap. II I tillegg er det i kommuneloven 40 nr. 3 gitt enkelte særregler om inhabilitet for

Detaljer

Folkevalde i Klepp. 16. oktober 2015

Folkevalde i Klepp. 16. oktober 2015 Folkevalde i Klepp Kommunelov og andre kjekke ting 16. oktober 2015 0 Deterlovåbrukevet! er vet! Alternativ til 0 er å finna ein annan paragraf Kommunelova 40 3. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram

Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram NKRFs Kontrollutvalgskonferanse Gardermoen 3. 4. februar 2016 v/jostein Selle, KS Advokatene Begrepsavklaringer Regler om inhabilitet forvaltningsloven 6 kommuneloven

Detaljer

Inhabilitet praktiske eksempler 31.10.2015

Inhabilitet praktiske eksempler 31.10.2015 Inhabilitet praktiske eksempler 31.10.2015 Formål forebygge materielt uriktige resultater styrke tilliten til idrettens besluttende organer beskytte de enkeltpersoner som deltar i en avgjørelse Side 2

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting v/regiondirektør Trond Lesjø

Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting v/regiondirektør Trond Lesjø Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting 28.04.14 v/regiondirektør Trond Lesjø Habilitet - inhabilitet - Å være inhabil er ikke noe kritikkverdig - Er en i tvil om en er inhabil og ikke reiser spørsmålet

Detaljer

Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd

Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Hensikt Bestemmelsene skal sikre at Forskningsrådets tilsatte, eksperter og medlemmer av rådets styrende og rådgivende organer er habile og oppfattes

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Lov for Moss Idrettsråd

Lov for Moss Idrettsråd Lov for Moss Idrettsråd Vedtatt av årsmøtet 12. mars 2010 LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929. Vedtatt den 12. mars 2010. Godkjent av Idrettsstyret den / 2010 1 Formål

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Dokumentnr: 2-4-2 Dokumentansvarlig Godkjent av Dato Alf-Erlend Vaskinn Adm. direktør 01.09.03; Rev. 2 Hensikt Dokumentet gir retningslinjer for

Detaljer

Habilitetsbestemmelser for ansatte, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tjeneste for KORO. Gjeldende fra 1. januar 2015.

Habilitetsbestemmelser for ansatte, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tjeneste for KORO. Gjeldende fra 1. januar 2015. Habilitetsbestemmelser for ansatte, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tjeneste for KORO Gjeldende fra 1. januar 2015. 1 Innhold Innledning... 3 Del 1 - regler om inhabilitet... 4 1.1. Automatisk

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Inhabilitet for folkevalgte

Inhabilitet for folkevalgte Inhabilitet for folkevalgte Forum for kontroll og tilsyn Oslo 12. mars v/jostein Selle, KS Advokatene Begrepsavklaringer Inhabilitetsregler forvaltningsloven 6 kommuneloven 40 nr. 3 IKS-loven 15, aksjeloven

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Habilitet. Ingebjørg Haug. Fylkesmannen i Buskerud

Habilitet. Ingebjørg Haug. Fylkesmannen i Buskerud Habilitet Ingebjørg Haug Fylkesmannen i Buskerud «I lille Norge blir nesten alle inhabile» De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltning er gitt i forvaltningsloven kap II I tillegg

Detaljer

Foreløpige bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd

Foreløpige bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Foreløpige bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Dokumentnr: 2-4-2 Dokumentansvarlig Godkjent av Dato Alf-Erlend Vaskinn Hovedstyret 10.06.04; Rev. 3 Hensikt Dokumentet gir retningslinjer

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

Kommunelovens formålsparagraf. "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.

Kommunelovens formålsparagraf. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Etikk Kommunelovens formålsparagraf "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard." Handler i praksis om rettssikkerhet og likebehandling upartiskhet

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: Tromsø Badmintonklubbidrettslag, stiftet : 1972 Vedtatt den 18.10.10 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

Habilitet i programforvaltningen. Bestemmelser og retningslinjer for ansatte, programstyrer og fageksperter under SIU

Habilitet i programforvaltningen. Bestemmelser og retningslinjer for ansatte, programstyrer og fageksperter under SIU Habilitet i programforvaltningen. Bestemmelser og retningslinjer for ansatte, programstyrer og fageksperter under SIU Formål SIUs bestemmelser for habilitet skal bidra til å sikre at SIUs programmer forvaltes

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig. Tema som behandles

Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig. Tema som behandles Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig Tema som behandles Generelt om inhabilitet hvorfor har vi regler om habilitet, hvem omfattes av reglene og hva må den inhabile avstå fra å gjøre? Når er man inhabil?

Detaljer

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Lov for Alta Dykkerklubb (ADK), stiftet 1977 Vedtatt den 29. januar 1992, med senere endringer senest av årsmøtet 9. februar 2007 Godkjent av Finnmark Idrettskrets 9. mars 2007 1 Formål Alta dykkerklubbs

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Stiftet i 1/9-1984 1 Formål FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBBs (heretter kalt FTKD) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Lov for Hordaland orienteringskrets

Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets (HOK), stiftet 26.september 1940. Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) den 25.mai 2011 1 Formål HOKs formål er å arbeide

Detaljer

Begrunnelse. Tone Hau Steinnes. Seniorrådgiver

Begrunnelse. Tone Hau Steinnes. Seniorrådgiver Begrunnelse Tone Hau Steinnes Seniorrådgiver Begrunnelse for vedtak fvl 24 Enkeltvedtak skal begrunnes Begrunnelse gis samtidig Manglende begrunnelse - saksbehandlingsfeil Behov for begrunnelse Grundighet

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Notodden Orienteringslag, stiftet 31.10.1945(dato/år) Vedtatt den 31.10.45 med senere endringer senest av 31.01.2011

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Lov for Idrettsrådet i Trondheim Første gang godkjent av NIF 22. mars 1995 med senere endringer, senest av 16. mars 2015, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den 12.august 2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.:

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.: Habilitet og tillit Versjons nr.: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr.: 7 19.10.2015 S-PI-0011 Utarbeidet av: Dokumenteier: Godkjent av: Jens Solli Jens Solli Tore Amundsen Endringskontroll Versjons

Detaljer

STATUTTER Lov for Fotballklubben Fortuna Ålesund Vedtatt 25. August 1991 FK Fortuna Ålesund stiftet

STATUTTER Lov for Fotballklubben Fortuna Ålesund Vedtatt 25. August 1991 FK Fortuna Ålesund stiftet STATUTTER Lov for Fotballklubben Fortuna Ålesund Vedtatt 25. August 1991 FK Fortuna Ålesund stiftet 25.08.1991 Side 1 1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011. Lov for Sola Idrettsråd

Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011. Lov for Sola Idrettsråd Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011 Lov for Sola Idrettsråd Godkjent av årsmøtet 20.02.2013 Lov for Sola idrettsråd, stiftet 11. februar 1997, med senere endringer, senest av 20. februar

Detaljer

Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd

Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd August 2012 Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd Formål Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for medlemmer og ansatte i Norsk kulturråd. Habilitetsreglene gjelder også for medlemmer i utvalg

Detaljer

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen Inhabilitet Seniorrådgiver Erlann Mortensen Tema som vil bli behandlet Innledende merknader om habilitet, herunder kort om: De bærende hensyn bak habilitetsreglene Hvem som omfattes av reglene Når reglene

Detaljer

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS LOV FOR BUSKERUD O-KRETS Lov for Buskerud orienteringskrets (BuOK), stiftet 07/12 1985. 1 Formål Buskerud o-krets (BuOK) har som formål å arbeide for o-idrettens utvikling i kretsen og fremme samarbeid

Detaljer

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Revidert 1971, 1973, 1986, 1991, 1998 og 2003 1 FORMÅL Østfold orienteringskrets formål er å arbeide for orienteringsidrettens utvikling i kretsen, og å fremme samarbeidet

Detaljer

* * * Lov. for Oppland travforbund, stiftet 1935 med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av

* * * Lov. for Oppland travforbund, stiftet 1935 med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av * * * Lov for Oppland travforbund, stiftet 1935 Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av Godkjent av Styret i DNT den 1 Navn (1) Oppland travforbund stiftet 1935, er medlem

Detaljer

LOV FOR HALDEN IDRETTSRÅD

LOV FOR HALDEN IDRETTSRÅD LOV FOR HALDEN IDRETTSRÅD Stiftet 12.01.1940. Vedtatt av årsmøtet 15.03.2016, med senere endringer av [dato], godkjent av Østfold Idrettskrets] [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettsrådet

Detaljer

* * * Lov. for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest

* * * Lov. for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Lov for Sola Golfklubb

Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb (heretter Sola Golfklubb), stiftet 30.08.1993. Vedtatt den 30.08.1993, med senere endringer, senest 19. februar 2009. Godkjent av Idrettsstyret: 27.11.2007,

Detaljer

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03. Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981 Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Idrettslagets formål er å

Detaljer

Lov for Oppegård idrettsråd

Lov for Oppegård idrettsråd Lov for Oppegård idrettsråd Lov for Oppegård idrettsråd (OIR), stiftet 12. mars1992. Vedtatt 12. mars 1992 med senere endringer/justeringer siste gang vedtatt av årsmøtet i OIR xxxxx, godkjent av Akershus

Detaljer

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Klubben skal

Detaljer

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Skjeberg Cykleklubb, stiftet: 17.06.2010 Oppdateret Mars 2017 i henhold til NIFs lover pr. oktober 2015 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets 1 Lov basert på Norges Orienteringsforbunds lovnorm for orienteringskretser av 16. november 2004 Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets, stiftet 15.12.1963. Sør-Trøndelag

Detaljer

2 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

2 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOVER FOR IDRETTSLAGET HEMING STIFTET 25. JANUAR 1916 Vedtatt på generalforsamling 27. november 1922 Siste endring vedtatt 12.april 2005 april/mai 2009 Godkjent av Idrettsstyret 2005 2009 1 Navn og farger

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOV FOR ROGALAND SKYTTERKRETS Stiftet 20.november 1946 Vedtatt av særkretstinget 27.02.2016, med senere endringer av [dato], godkjent

Detaljer

Lov for Ålesund idrettsråd Stiftet Godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den

Lov for Ålesund idrettsråd Stiftet Godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den Ålesund idrettsråd Lov vedtatt på årsmøtet 14.4.2016 side 1 av 8 Lov for Ålesund idrettsråd Stiftet 01.01.1972 Godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 01.04.2016 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

Lov for Vestfold orienteringskrets

Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets, stiftet 26. mai 1946. Vedtatt den 26. mai 1946 med senere endringer senest av 08.06.2010. Godkjent av Norges Orienteringsforbund den

Detaljer

Lov for Arendal Jiu Jitsu klubb

Lov for Arendal Jiu Jitsu klubb Lov for Arendal Jiu Jitsu klubb Stiftet 23. nov. 1993 1 Formål Arendal Jiu Jitsu klubbs formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Lagets idrettsaktivitet skal

Detaljer

Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK

Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, 27.10.15 Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK Tillit Kommuneloven 1 Lovens formål: «Loven skal også legge til rette for en tillitskapende

Detaljer

Lov for Rogaland idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov for Rogaland idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettskretser Ufravikelig lovnorm Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret

Detaljer

LOVER for VANG SKILØPERFORENING. Stiftet 9. februar Vedtatt den 26.april 2010

LOVER for VANG SKILØPERFORENING. Stiftet 9. februar Vedtatt den 26.april 2010 LOVER for VANG SKILØPERFORENING Stiftet 9. februar 1902. Vedtatt den 26.april 2010 Formål 1. Vang Skiløperforening sitt formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Norges olympiske og

Detaljer

Disiplinærbestemmelser i Tyrifjord Golfklubb

Disiplinærbestemmelser i Tyrifjord Golfklubb Disiplinærbestemmelser i Tyrifjord Golfklubb Vedtatt på styremøte 19. april 2006. Etablering av displinærkomitè kunngjort overfor medlemmene på årsmøtet 15. februar 2006. Disiplinærbestemmelsene trer i

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB Vedtekter for Follese Fotballklubb stiftet 21.april 1929. 1 Formål Klubbens formål er i sitt nærmiljø å tilby medlemmene organisert fotball i positive og trygge omgivelser

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Generelt om Go Dai s lov og den generelle lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr.

Detaljer

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOVER FOR BERGKAMERATENE SVØMMING Lov for Bergkameratene Svømming, stiftet 15. mars 1971 Vedtatt den13. februar 2001 med senere endringer senest av 9. mars 2004. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Lov for Namsos turnforening, stiftet 31. mai i 1901. Vedtatt i årsmøte den 7. april 2011. Godkjent av Idrettsstyret 1 den 3. mai 2011 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lover for Tysvær Basketball Klubb

Lover for Tysvær Basketball Klubb Lover for Tysvær Basketball Klubb (Vedtatt av stiftelsesmøte 07.07.2007) Lov for Tysvær Baskekball Klubb, stiftet 07.07.07. Vedtatt den 07.07.07. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Forvaltningsretten i et innbyggerperspektiv 2 Hva er forvaltningsrett? Offentlig myndighetsutøvelse Forvaltningsretten styrer den offentlige myndighetsutøvelsen

Detaljer

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Basert på Basis-lovnorm for Allianse-idrettslag (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Ishockeyklubben Comet Halden allianse-idrettslag, stiftet 4. oktober 2009.

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb.

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb. LOVNORM FOR NMK KLUBBER MED BILSPORT Lov for NN.klubb, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Norsk Motor Klubb den.. 1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert

Detaljer

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN Lov for Hokksund Troppsturn, stiftet 6. februar 2002. Vedtatt den 8. mars 2002, med senere endringer, senest av 24.02.2014. Godkjent av Buskerud Idrettskrets 01.10.2014. 1 Formål

Detaljer

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB VEDTEKTER FOR TRONDHEIM TRIATLONKLUBB stiftet 1. januar 1989 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Trondheim triatlonklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

Stjørdals-Blink Alpint

Stjørdals-Blink Alpint Vedtekter for Stjørdals Blink Alpingruppe Vedtatt den 17 mars 2004. 1 Formål Alpingruppas formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av

Detaljer

Lov for. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

Lov for. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Lov for Lov for Polarsirkelen Hang- og Paraglider Klubb, stiftet ca. 15.3.1977 Vedtatt den 20.02.04 med senere endringer senest av 09.04.05 Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Lov for Idrettsrådet i Trondheim Første gang godkjent av NIF 22. mars 1995 med senere endringer, senest av 14. mars 2016, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den 9.juni 2016. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lillehammer Svømmeklubb Side 1 av 8 Basis-Lovnorm Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer