1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 5"

Transkript

1 Delrapport 14 HØGALMELVA VASSFØREKOMSTID R INNHALD 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND KARTLEGGING AV UREINING FRÅ ULIKE KJELDER TILFØRSLELSBEREKNING Ureining frå utmarksareal naturleg bakgrunnsavrenning Ureining frå jordbruket TILTAK Tiltak jordbruksareal og punktkjelder i jordbruket Tiltak separate avlaupsanlegg TRENDAR FORVENTA UTVIKLING I VASSFØREKOMSTEN VURDERINGAR OG KONKLUSJON...10 Side 1

2 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN Høgalmelva er i Olden i Stryn kommune. Nedbørfeltet til elva er på 5,8 km % av nedbørfeltet er isbre, medan 37,5 % er snaufjell. Skogen dekker 20 % og 10,5 % er dyrka mark (9,5 % er fulldyrka). Elva munnar ut i Oldenvatnet (33 moh), likevel er meir enn 50 % av arealet over 790 moh, og høgaste punkt er 1705 moh. Figur 1 syner vassførekomsten, medan figur 2 syner plassering, storleik på vassdraget og fordelinga av arealtypane i nedbørfeltet. Vassførekomsten er i Vann-Nett definert som «middels, svært kalkfattig, klar (TOC2-5)», og er gruppert som type nr 13. Gjennomsnittleg årsnedbør i nedbørfeltet er 1590 mm. Størst vassføring er det i snøsmelteperioden om sommaren. Mykje nedbør utover hausten gjer at det og på denne årstida normalt er god vassføring i elva. Vassdraget er kulturpåverka i nedre område. Ureining skjer i form av avrenning frå jordbruksarealer og punktutslepp frå landbruket, og frå spreidde utslepp av avlaupsvatn. Tabell 1. Oppsummering av vassførekomsten: Vassførekomst: R Kommune: Stryn Berekna folketal 31 Namn Høgalmelva Areal, km Gjennomsnittleg årleg vassføring, mill. m 3 11 Fordeling arealtypar: Isbre 17.9 % Dyrka mark 10.5 % Myr 0.0 % Innsjø 0.0 % Skog 19.9 % Opent/snaufjell 51.7 % Side 2

3 Figur 1. Lokalisering av vassførekomsten. Side 3

4 Oldenvatnet Prøvepunkt «nedstraums dyrka mark» Prøvepunkt «opptraums dyrka mark» Figur 2. Lokalisering og storleik av nedbørfeltet til vassførekomsten Høgalmelva i Stryn kommune. Kartet syner også fordelinga av dei ulike arealtypane i nedbørfeltet, samt prøvepunkta i som vart nytta i dette prosjektet. Side 4

5 2 ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND Analyseresultat av kjemiske parametrar, bakteriar og begroingsalgar(pit) syner at tilstanden i høve til påverknaden/graden av eutrofiering er moderat. Ut frå berekningane i kapittel 3 kjem 75 % av fosforkjeldene frå jordbruk, og 7 % frå separate(private) avlaupsanlegg, medan resten av fosforet kjem frå naturlege kjelder. I overvakinga som er utført i denne problemkartlegginga vart det tatt vassprøver både oppstraums og nedstraums jordbruksareal og busetnad. Analyseresultata syner at det det er ei auke i fosforverdiane frå 5 til 7,7 µg TP/l og for nitrogen frå 43 til 303 µg TN/l. For tarmbakteriar (TKB) var det svært lågt nivå i begge prøvepunkta. Det også liten forskjell mellom prøvepunkta i høve til kjemisk oksygenforbruk (KOF). Prøvene av begroingsalgar synar god økologisk tilstand oppstraums dyrka mark, men det er moderat tilstand nedstraums dyrka mark. PIT-verdien i prøva nedstraums dyrka mark er 29, noko som er nær grensa til dårleg tilstand. I elvar som er brepåverka er det spesielle tilhøve på grunn av breslam i vatnet og sedimentasjon av breslam i elvbotn, noko som påverkar samansetninga av begroingsalgar i slike elvar. Ein bør difor sjå nærmare på om klassifiseringssystemet for begroingsalgar er eigna i brepåverka elvar. Det er begroingsprøva nedstraums dyrka mark som gjer at det ikkje er god tilstand i elva i høve til eutrofiering. Målte verdiar av fosfor, nitrogen, KOF, og tarmbakteriar indikerer særs god tilstand. For å endelig avklare tilstand i elva bør det takast nye prøver av kjemi og begroingsalgar i elva. (Det var vanskeleg å finne ein god stad for prøvetaking for begroingsalgar i nedre del av elva) Ut frå begroingsprøva er det risiko for at god miljøtilstand i høve til eutrofiering ikkje oppnåast innan Vi syner også til botndyrundersøking frå , som indikerer moderat tilstand i høve til organisk belastning i elva. Tabell 2. Resultata av målte kvalitetselement for vassførekomsten: Samla økologisk tilstand: Moderat Tilstand eutrofiering: Moderat Kjemi (eutrofiering) TKB (bakteriar) Begroingsalgar Svært god Svært god Moderat Berekning av gjennomsnittlege nitrogen- og fosforkonsentrasjoner ut frå tilførselsberekningar i kapittel 3: Ut frå ureiningsberekningane og gjennomsnittleg årleg vassføring er det berekna ei gjennomsnittleg konsentrasjon av total fosfor på 12,2 µg/l og total nitrogen på 260 µg/l, noko som svarar til god tilstand. Grensa for god tilstand ligg på 15 µg TP/l. Desse berekningane indikerer også at det er risiko for at miljømål ikkje oppnåast. Side 5

6 3 KARTLEGGING AV UREINING FRÅ ULIKE KJELDER TILFØRSELSBEREKNING Det er gjennomført detaljerte tilførselsberekningar for dei ulike kjeldane i nedbørfeltet til vassførekomsten. I kapittel 8 i hovudrapporten er det gjeve nærmare skildring av metodar, premissar og grunnlag for desse berekningane. Tabell 3. Ureiningsrekneskap for nedbørfeltet til vassførekomsten: Berekna tilførsler av total fosfor til vassførekomsten Figur 3. Diagrammet viser berekna fordeling av dei ulike typane ureiningskjelder i nedbørfeltet. Side 6

7 3.1 Ureining frå utmarksareal naturleg bakgrunnsavrenning Naturleg bakgrunnsavrenning frå skog, snaufjell, isbrear og opne vassflater bidreg med 19 % av tilførsla av total fosfor. 3.2 Ureining frå jordbruket Innan vassførekomsten vart det gjennomført synfaring ved fire gardsbruk (samt synfaring ved eit fellesfjøs utanfor vassførekomsten) Oppsummering av synfaringane på gardsbruka i vassførekomsten: Landbrukskontoret oppgjæv at alle bruk har gjødselplan Alle bruka nyttar kunstgjødsel med 2 % eller 3 % fosfor. For alle fem bruk som vart synfara er det god nok lagringskapasitet i husdyrgjødsellager. Det berre ein som gjødslar etter 2. slåtten. Det er vart ikkje registrert synlege lekkasjar av gjødsel frå gjødsellagre Ved eit bruk er det eit eldre gjødsellager bygd i tre. Det vart ikkje påvist ureining/lekkasje frå lageret. Det vart ikkje registrert synlige lekkasjar av silopressaft, eller rundballar som blir lagra for nære elvar/opne grøfter Mjølkeromsavlaup på eit bruk førast truleg til infiltrasjonsgrøft før utslepp til elv. Ut frå synfaringane og opplysningar som er gitt frå landbrukskontoret i Stryn kommune, er det berekna utslepp frå jordbruksareal og punktkjelder for jordbruket. Ut frå ureiningsregnskapet er det berekna at samla utslepp frå punktkjelder og jordbruks - areal utgjer 74% av tilførslene av fosfor i nedbørfeltet. Side 7

8 Tabell 4. Data om jordbruk i nedbørfeltet til vassførekomsten. Data om jordbruk for vassførekomsten Fulldyrka, daa 557 Tal husdyr Mjølkeku 73 Ungdyr 109 Vinterfora sau 12 Geit 104 Høns 0 Hest 3 Gris 0 Gjødsling Store nok gjødsellagre og nok spreieareal For det meste Estimert lekkasje frå gjødsellagre 0,5 % Andel bruk av kunstgjødsel med fosfor ca 30 % Silopresssaft Lekkasjar /utslepp av silopresssaft Ikkje registrert Rundballar lagrast for nære opne vassflatar Ikkje registrert Estimert lekkasje silosaft 1.0 % Mjølkeromsavlaup til vassdrag Estimert lekkasje mjølkeromsavlaup 2.0 % Ureining frå private avlaupsanlegg Det er berekna at 14 bustader er tilknytt separate (private avlaupsanlegg) i nedbørfeltet. Totalt utslepp frå desse avlaupsanlegga er berekna til 13 kg total fosfor pr år. Dette utgjer om lag 7 % av fosfortilførslane i vassførekomsten. Som grunnlag for estimert fordeling av ulike typar separate avlaupsanlegg, er resultata frå registrering av 36 avlaupsanlegg i kommunane Jølster, Gloppen, Stryn og Hornindal ekstrapolert. Tabell 5. Berekna fosforutslepp frå separate(private) avlaupsanlegg i nedbørfeltet til vassførekomsten Anleggstype Estimert tal anlegg Reinsegrad for total fosfor i % Utslepp kg TP /år Reinsegrad for total Nitrogen i % Utslepp kg TN /år Direkte utslepp Slamavskiljar med direkte 10 utslepp Infiltrasjon kl Infiltrasjon kl Infiltrasjon kl 3 / 30 eldre sandfilteranlegg Minirenseanlegg Sum Side 8

9 4 TILTAK Det er truleg naudsynt med tiltak for at det ikkje skal være risiko for at miljømålet ikkje nås i Som oppgjeve i kapittel 2 tilrår vi supplerande vasskvalitetsovervaking med nye prøvar av begroingsalgar (på fleire stader) for å få eit betre grunnlag for å fastsetje tilstand i elva. Ut berekningane i kapittel 3 kjem 75 % av fosforkjeldene frå jordbruk, og 7 % frå separate(private) avlaupsanlegg, medan resten av fosforet kjem frå naturlege kjelder. Tiltak for jordbruksareala vil difor vere dei viktigsta tiltak for å redusere tilførslane. 4.1 Tiltak jordbruksareal og punktkjelder i jordbruket Følgjande tiltak er aktuelle (i prioritert rekkjefølgje): 1. Ikkje bruk av fosfor i kunstgjødsel og redusert bruk av husdyrgjødsel. Ingen spreiing av husdyrgjødsel etter 2.slåtten. 2. Ugjødsla randsoner (gjelder både handelsgjødsel og husdyrgjødsel) mellom eng/beite og vassdrag eller i randsonar nedkant av jorder (bredde av randsonene 10 m) 3. Tiltak gjødsellager Redusert fosforgjødsling bør prioriterast som første tiltak. Det er vanskeleg å estimere effekten av dette tiltaket, og det vil truleg ta ei viss tid før ein oppnår effekt. Fordi det vil ta ei viss tid før ein får effekt av redusert fosforgjødsling, er det trong for andre tiltak som gjev rask effekt. Etablering av ugjødsla randsoner mellom eng og vassdrag(bekk) er eit aktuelt tiltak som gjev rask effekt. Ugjødsla randsoner vil vere permanente belte med grasmark mellom eng og vassdrag, permanente randsoner i nedkant av jorder, Det kan leggjast opp til at det etablerast randsoner med bredde på 10 meter. Ein del av jordbruksareala i denne vassførekomsten er godt egna for dette tiltaket. Optimal effekten av tiltaket kan komme opp mot % reduksjon av fosfortilførsel. Sjå kapittel 11.1 i hovudrapporten for nærmare skildringar av tiltaket. På grunn av at elva i periodar er brepåverka, trur vi at fangdam ikkje er eit aktuelt tiltak i hovudelva. Det er heller ikkje store nok sidebekkar for at ein fangdam kan vere eit vesentlig bidrag. På ein av gardane er det eit eldre frittståande gjødsellager som er bygd med veggar i tre. Det er ikkje påvist lekkasje frå dette lageret, men ut frå faren for lekkasje, vil vi tilrå at det etablerast eit nytt lager. 4.2 Tiltak separate avlaupsanlegg Av dei 13 separate avlaupsanlegga i nedbørfeltet, forventar vi at ca 5 anlegg har låg reinseevne. Ved å utbetre desse anlegga (kan ein oppnå ei effekt på 4-5 kg fosfor pr år, tilsvarande ei reduksjon på 3-5 % av dagens tilførsler av fosfor. For avlaupsanlegg som ikkje er forskriftsmessige, har kommunen høve til å gje huseigar pålegg om utbetring med heimel i ureiningslova. I denne vassførekomsten kan pålegg om utbetring av anlegg vere eit aktuelt tiltak. Side 9

10 5 TRENDAR FORVENTA UTVIKLING I VASSFØREKOMSTEN Dei busette innan vassførekomsten høyrer til grunnkretsen Oldedalen i Stryn kommune. I denne grunnkretsen har det vore ei nedgang på i folketalet på om lag 10 % frå 1999 til Dersom trenden held seg, kan ein forventa ei reduksjon i folketalet i åra som kjem. Det er allereie etablert samdrift, som ein av gardane i vassførekomsten er med på. Jorda drivast intensivt på dei fleste bruka. Vi forventar ikkje meir intensiv drift i området som vil gje auka jordbruksureining. 6 VURDERINGAR OG KONKLUSJON Tilstanden er klassifisert som moderat tilstand ut frå begroingsprøve i nedre del av elva. Målte verdiar av fosfor, nitrogen, KOF, og tarmbakteriar indikerer midlertidig særs god tilstand. For å endelig avklare tilstanden i elva, og før ein set i gong tiltak, bør det takast nye prøver av kjemi og begroingsalgar i elva. Ein bør også sjå nærmare på om klassifiseringssystemet for begroingsalgar er eigna i brepåverka elvar. Dersom ytterligare prøvetaking syner at det det er naudsynt med tiltak for å sikre at miljømålet oppnåas, vil redusert gjødsling og bruk av ugjødsla randsonar vere dei viktigaste tiltaka. Side 10

11 Delrapport 15 DALELVA VASSFØREKOMSTID R INNHALD 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV KARTLEGGING AV UREINING FRÅ ULIKE KJELDER TILFØRSLELSBEREKNING VURDERING... 8 Side 1

12 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN Vassførekomsten Dalelva er ein del av Oldenvassdraget og ligg i Stryn kommune. Nedbørfeltet til elva er på 90,1 km 2. Heile 61,5 % av nedbørfeltet er isbre (Jostedalsbreen og litt av Myklebustbreen), medan 23,2 % er snaufjell. Skogen utgjer 9,6 % av arealet. Berre 1,3 % av arealet er dyrka mark (ca 1 % er fulldyrka). Elva munnar ut i Oldenvatnet 33 moh, likevel er meir enn 50 % av arealet over 1500 moh. Figur 1 syner vassførekomsten, medan figur 2 syner plassering, storleik på vassdraget og fordelinga av arealtypane i nedbørfeltet. Vassførekomsten er i Vann-Nett definert som «middels, svært kalkfattig, klar (TOC2-5)», og er gruppert som type nr 13. Gjennomsnittleg årsnedbør i nedbørfeltet er 2050 mm. Størst vassføring er det i snøsmelteperioden om sommaren. Vassdraget er lite kulturpåverka. Ureining skjer i form av avrenning frå jordbruksareal og punktutslepp frå landbruket, og frå spreidde utslepp av avlaupsvatn. Tabell 1. Oppsummering av vassførekomsten: Vassførekomst: R Kommune: Stryn Berekna folketal 76 Namn Dalelva Areal, km Gjennomsnittleg årleg vassføring, mill. m Fordeling arealtypar: Isbre 61.5 % Dyrka mark 1.3 % Myr 0.0 % Innsjø 0.4 % Skog 9.6 % Opent/snaufjell 27.2 % Side 2

13 Figur 1. Lokalisering av vassførekomsten. Dalelva er synt mørk grøn farge. Side 3

14 Prøvepunkt Oldenvatnet Briksdalen Figur 2. Lokalisering og storleik av nedbørfeltet til vassførekomsten Dalelva i Stryn kommune. Kartet syner også fordelinga av dei ulike arealtypane i nedbørfeltet. Side 4

15 2 ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV Analyseresultat av kjemiske parametrar, bakteriar og begroingsalgar(pit) syner at tilstanden i høve til påverknaden/graden av eutrofiering er god eller svært god. Det er målt noko høge verdiar av fosfor i elva. Det høge nivået av fosfor kjem mest truleg frå breslammet i elva, og ikkje frå menneskapt ureining frå jordbruk eller avlaup Ut frå berekningane i kapittel 3 kjem berre 15 % av fosforkjeldene frå jordbruk og avlaup, medan resten av fosforet kjem frå naturlege kjelder. Prøva av begroingsalgar synar god økologisk tilstand i elva, og ut frå PIT-verdi er det god avstand til klassegrensa mot moderat tilstand. I høve til eutrofiering er det god tilstand i elva, og vi trur det er låg risiko for at miljømål i høve til eutrofiering ikkje nås. I Vann-Nett er økologisk tilstand likevel klassifisert som moderat, sjå tabell 2. At vassførekomsten ikkje oppnår god økologisk tilstand, skyldast dårleg tilstand i høve til morforlogiske tilhøve. Tabell 2. Resultata av målte kvalitetselement for vassførekomsten: Samla økologisk tilstand: Moderat Tilstand eutrofiering: God Kjemi (eutrofiering) TKB (bakteriar) Begroingsalgar God* God God *Sjølv om det er målt høge verdiar av fosfor i elva, har vi satt god tilstand for kjemi, fordi fosfornivået i hovudsak skyldast breslam i vatnet. Berekning av gjennomsnittlege nitrogen- og fosforkonsentrasjoner ut frå tilførselsberekningar Ut frå ureiningsberekningane og gjennomsnittleg årleg vassføring er det berekna ei gjennomsnittleg konsentrasjon(i elvevatn) for total fosfor på 4 µg/l og for total nitrogen på 51 µg/l, noko som svarar til særs god tilstand. Side 5

16 3 KARTLEGGING AV UREINING FRÅ ULIKE KJELDER TILFØRSLELSBEREKNING Det er gjennomført detaljerte tilførselsberekningar for dei ulike kjeldane i nedbørfeltet til vassførekomsten. I kapittel 8 i hovudrapporten er det gjeve nærmare skildring av metodar, premissar og grunnlag for desse berekningane. Tabell 3. Ureiningsrekneskap for nedbørfeltet til vassførekomsten Berekna tilførsler av total fosfor til vassførekomsten Figur 3. Diagrammet syner berekna fordeling av dei ulike typane ureiningskjelder i nedbørfeltet. Side 6

17 3.1.1 Ureining frå utmarksareal naturleg bakgrunnsavrenning Naturleg bakgrunnsavrenning frå skog, snaufjell, isbrear og opne vassflater bidreg med 81 % av tilførsla av total fosfor Ureining frå jordbruket Ut frå synfaringar på fire gardar i vassførekomsten Høgalmelva, synfaring av eit fellesfjøs i vassførekomsten, og opplysningar som er gitt frå landbrukskontoret i Stryn kommune, er det berekna utslepp frå jordbruksareal og punktkjelder for jordbruket. Ut frå ureiningsregnskapet er det berekna at samla utslepp frå punktkjelder og jordbruks - areal utgjer 16% av tilførsla av fosfor i nedbørfeltet. Tabell 4. Data om jordbruk i nedbørfeltet til vassførekomsten. Data om jordbruk for vassførekomsten Fulldyrka, daa 901 Tal husdyr Mjølkeku 125 Ungdyr 188 Vinterfora sau 4 Geit 155 Høns 0 Hest 4 Gris 0 Gjødsling Store nok gjødsellagre og nok spreieareal Ja, truleg Estimert lekkasje frå gjødsellagre 0.5 % Bruk av kunstgjødsel med fosfor Lite bruk Silopresssaft Lekkasjar /utslepp av silopresssaft Ikkje registrert Rundballar lagrast for nære opne vassflatar Ikkje registrert Estimert lekkasje silosaft 1.0 % Mjølkeromsavlaup til vassdrag Estimert lekkasje mjølkeromsavlaup 1.0 % Ureining frå private avlaupsanlegg Det er berekna at det er 35 bustader med separate (private avlaupsanlegg) i nedbørfeltet. Totalt utslepp frå desse avlaupsanlegga er berekna til 22 kg total fosfor pr år. Dette utgjer 2 % av fosfortilførslane i vassførekomsten. Som grunnlag for estimert fordeling av ulike typar separate avlaupsanlegg, er resultata frå registrering av 36 avlaupsanlegg i kommunane Jølster, Gloppen, Stryn og Hornindal ekstrapolert. Side 7

18 Tabell 5. Berekna fosforutslepp frå separate(private) avlaupsanlegg i nedbørfeltet til vassførekomsten Anleggstype Estimert tal anlegg Reinsegrad for total fosfor i % Utslepp kg TP /år Reinsegrad for total Nitrogen i % Utslepp kg TN /år Direkte utslepp Slamavskiljar med direkte utslepp Infiltrasjon kl Infiltrasjon kl Infiltrasjon kl 3 / eldre sandfilteranlegg Minirenseanlegg Sum VURDERING Ut frå analyseresultata, klassifisering ut frå eutrofiering og tilførselsberekningar for dei ulike ureiningskjeldane i nedbørfeltet er elva lite påverka av ureiningar frå jordbruk og avlaup. Tilstanden er truleg nær opp til naturtilstand. Det er ikkje trong for tiltak i høve til eutrofiering. Side 8

19 Delrapport 16 BERGSETELVA VASSFØREKOMSTID R INNHALD 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND KARTLEGGING AV UREINING FRÅ ULIKE KJELDER TILFØRSELSBEREKNING TILTAK Tiltak jordbruksareal og punktkjelder i jordbruket Tiltak separate avlaupsanlegg TRENDAR FORVENTA UTVIKLING I VASSFØREKOMSTEN VURDERINGAR OG KONKLUSJON...10 Side 1

20 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN Bergsetelva ligg i Stryn kommune. Nedbørfeltet til elva er på 6,9 km 2. 37,4 % av nedbørfeltet er snaufjell, medan skogen dekker 23,6 %. Dyrka mark utgjer 12,4 % (7,1 % er fulldyrka). Elva munnar ut i Nordfjorden. Meir enn 50 % av arealet over 650 moh, og høgaste punkt er 1129 moh. Figur 1 syner vassførekomsten, medan figur 2 syner plassering, storleik på vassdraget og fordelinga av arealtypane i nedbørfeltet. Vassførekomsten er i Vann-Nett definert som «middels, svært kalkfattig, klar (TOC2-5)», og er gruppert som type nr 13. Gjennomsnittleg årsnedbør i nedbørfeltet er om lag 1400 mm. Størst vassføring er det i snøsmelteperioden om våren og sommaren. Mykje nedbør utover hausten gjer at det og på denne årstida normalt er god vassføring i elva. Vassdraget er kulturpåverka i nedre område. Ureining skjer i form av avrenning frå jordbruksareal, punktutslepp frå landbruket, og frå spreidde utslepp av avlaupsvatn. Tabell 1. Oppsummering av vassførekomsten: Vassførekomst: R Kommune: Stryn Berekna folketal 42 Namn Areal, km Gjennomsnittleg årleg vassføring, mill. m 3 13 Fordeling arealtypar: Isbre 0.0 % Dyrka mark 12.4 % Myr 11.5 % Innsjø 0.0 % Skog 23.6 % Opent/snaufjell 52.5 % Side 2

21 Figur 1. Lokalisering av vassførekomsten. Side 3

22 Figur 2. Lokalisering og storleik av nedbørfeltet til vassførekomsten Bergsetelva i Stryn kommune. Kartet syner også fordelinga av dei ulike arealtypane i nedbørfeltet. Side 4

23 2 ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND Ut frå den automatiske klassifiseringa i Vann-Nett er det moderat tilstand i høve til påverknaden/graden av eutrofiering. Prøver som vart tatt ut i 2013 synar særs god tilstand for begroingsalgar, medan tilstand for fosfor og nitrogen var høvesvis moderat og dårleg. For termotolerante koliforme bakteriar(tkb) er miljøtilstanden moderat. Det er eit overraskande stort sprang mellom tilstanden ut frå begroingsalgar og kjemi. Denne klassifiseringa byggjar på nokre få prøvar i For å endelig avklare tilstand i elva bør det difor takast nye prøver av kjemi og begroingsalgar i elva. Ovannemnte analyseresultat syner at det risiko for at god miljøtilstand i høve til eutrofiering ikkje oppnåast innan Tabell 2. Resultata av målte kvalitetselement for vassførekomsten: Samla økologisk tilstand: Moderat Tilstand eutrofiering: Moderat Kjemi (eutrofiering) TKB (bakteriar) Begroingsalger Moderat Moderat Særs god Berekning av gjennomsnittlege nitrogen- og fosforkonsentrasjoner ut frå tilførselsberekningar Ut frå ureiningsberekningane og gjennomsnittleg årleg vassføring er det berekna ei gjennomsnittleg konsentrasjon(i elvevatn) for total fosfor på 9,1 µg/l, og for total nitrogen på 251 µg/l, noko som svarar god tilstand. Side 5

24 3 KARTLEGGING AV UREINING FRÅ ULIKE KJELDER TILFØRSELSBEREKNING Det er gjennomført detaljerte tilførselsberekningar for dei ulike kjeldane i nedbørfeltet til vassførekomsten. I kapittel 8 i hovudrapporten er det gjeve nærmare skildring av metodar, premissar og grunnlag for desse berekningane. Tabell 3. Ureiningsrekneskap for nedbørfeltet til vassførekomsten: Berekna tilførsler av total fosfor til vassførekomsten Figur 3. Diagrammet syner berekna fordeling av dei ulike typane ureiningskjelder i nedbørfeltet. Side 6

25 3.1.1 Ureining frå utmarksareal naturleg bakgrunnsavrenning Naturleg bakgrunnsavrenning frå skog, snaufjell, isbrear og opne vassflater bidreg med 15 % av tilførsla av total fosfor Ureining frå jordbruket Ut frå opplysningar som er gitt frå landbrukskontoret i Stryn kommune og synfaringar på fire gardar i vassførekomsten Høgalmelva i Oldedalen, er det berekna utslepp frå jordbruksareal og punktkjelder for jordbruket. Landbrukskontoret kjenner til at nokre rundballar vert lagra for nær elva. I Vann-Nett er det oppgitt at elva har vore påverka av landbruk. Ut frå ureiningsregnskapet er det berekna at samla utslepp frå punktkjelder og jordbruks - areal utgjer 75 % av tilførslene av fosfor i nedbørfeltet. Tabell 4. Data om jordbruk i nedbørfeltet til vassførekomsten. Data om jordbruk for vassførekomsten Fulldyrka, daa 489 Tal husdyr Mjølkeku 60 Ungdyr 90 Vinterfora sau 219 Geit 0 Høns 0 Hest 0 Gris 0 Gjødsling Store nok gjødsellagre og nok spreieareal ukjend Estimert lekkasje frå gjødsellagre 0,5 % Andel bruk av kunstgjødsel med fosfor ukjend Silopressaft Lekkasjar /utslepp av silopressaft Ikkje registrert Rundballar lagrast for nære opne vassflatar Ja Estimert lekkasje silosaft 1.0 % Mjølkeromsavlaup til vassdrag Estimert lekkasje mjølkeromsavlaup 2.0 % Ureining frå private avlaupsanlegg Det er berekna at 18 bustader med separate (private avlaupsanlegg) i nedbørfeltet. Totalt utslepp frå desse avlaupsanlegga er berekna til 12 kg total fosfor pr år. Dette utgjer om lag 10 % av fosfortilførslane i vassførekomsten. Som grunnlag for estimert fordeling av ulike typar separate avlaupsanlegg, er resultata frå registrering av 36 avlaupsanlegg i kommunane Jølster, Gloppen, Stryn og Hornindal ekstrapolert. Side 7

26 Tabell 5. Berekna fosforutslepp frå separate(private) avlaupsanlegg i nedbørfeltet til vassførekomsten Anleggstype Estimert tal anlegg Reinsegrad for total fosfor i % Utslepp kg TP /år Reinsegrad for total Nitrogen i % Utslepp kg TN /år Direkte utslepp Slamavskiljar med direkte utslepp Infiltrasjon kl Infiltrasjon kl Infiltrasjon kl 3 / eldre sandfilteranlegg Minirenseanlegg Sum Side 8

27 4 TILTAK Det er naudsynt med tiltak for å oppnå miljømålet om god økologisk tilstand innan Ut frå berekningane i kapittel 3 kjem 74 % av fosforkjeldene frå jordbruk og 10 % frå separate(private) avlaupsanlegg. Tiltak for jordbruksareala vil difor vere dei viktigsta tiltak for å redusere tilførslane. 4.1 Tiltak jordbruksareal og punktkjelder i jordbruket Følgjande tiltak er aktuelle (i prioritert rekkjefølgje): 1. Ikkje bruk av fosfor i kunstgjødsel og redusert bruk av husdyrgjødsel. Ingen spreiing av husdyrgjødsel etter 2.slåtten. 2. Ugjødsla randsoner (gjelder både handelsgjødsel og husdyrgjødsel) mellom eng/beite og vassdrag eller i randsonar nedkant av jorder (bredde av randsonene 10 m) 3. Etablering av ein fangdam i bekk 4. Lagring av rundballar Redusert fosforgjødsling bør prioriterast som første tiltak. Det er vanskeleg å estimere effekten av dette tiltaket, og det vil truleg ta ei viss tid før ein oppnår effekt. Fordi det vil ta ei viss tid før ein får effekt av redusert fosforgjødsling, er det trong for andre tiltak som gjev rask effekt. Etablering av ugjødsla randsoner mellom eng og vassdrag(bekk), og etableringa av ein fangdam er viktige tiltak som gjev rask effekt. Ugjødsla randsoner vil vere permanente belte med grasmark mellom eng og vassdrag, permanente randsoner i nedkant av jorder, eller sonar langs høgdekotane der det er hellingslengder meir enn 100 meter. Det kan leggjast opp til at det etablerast randsoner med bredde på 10 meter. Jordbruksareala i denne vassførekomsten er godt eigna for dette tiltaket. Optimal effekt av tiltaket kan komme opp mot 30 % reduksjon av fosfortilførsler. Dette tiltak saman med etablering av ein fangdammar vil gje ei samla god effekt. Sjå også kapittel 11.1 og 11.2 i hovudrapporten for nærmare skildringar av ovannemnte jordbrukstiltak. 4.2 Tiltak separate avlaupsanlegg Av dei 18 separate avlaupsanlegga i nedbørfeltet, forventar vi at 6-7 anlegg har låg reinseevne. Ved å utbetre desse anlegga kan ein oppnå ei effekt på 5-6 kg fosfor pr år. For avlaupsanlegg som ikkje har forskriftsmessige avlaupsanlegg, har kommunen høve til å gje huseigar pålegg om utbetring. I denne vassførekomsten kan pålegg om utbetring av anlegg vere eit aktuelt tiltak få å sikre at miljømålet nås innan Side 9

28 5 TRENDAR FORVENTA UTVIKLING I VASSFØREKOMSTEN Dei busette innan vassførekomsten høyrer til grunnkretsen Fjelli i Stryn kommune. I denne grunnkretsen har det vore ei auke på i folketalet på om lag 10 % frå 1999 til Dersom trenden fortsetter, kan ein forventa ei befolkningsauke innan vassførekomsten, noko som kan gje ei auke i ureining frå avlaupsanlegg. Dyrka mark i vassførekomsten drivast for det meste intensivt. Vi forventar ikkje meir intensiv drift som vil gje auka i jordbruksureining. 6 VURDERINGAR OG KONKLUSJON Tilstanden i høve til eutrofiering er klassifisert som moderat. Analyseresultat av begroingsalgar indikerer derimot særs god tilstand. Klassifiseringa er basert på nokre få enkeltprøvar i elva. For å endelig avklare tilstand i elva, og før ein eventuelt set i gong tiltak, bør det takast nye prøver av kjemi og begroingsalgar i elva. Dersom ytterligare prøvetaking syner at det det er naudsynt med tiltak for å sikre at miljømålet oppnåast, vil redusert gjødsling, bruk av ugjødsla randsonar, fangdam og utbetring av separate avlaupsanlegg vere dei viktigaste tiltaka. Side 10

29 Delrapport 17 ULVA VASSFØREKOMSTID R INNHALD 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND KARTLEGGING AV UREINING FRÅ ULIKE KJELDER TILFØRSLELSBEREKNING TILTAK Tiltak jordbruksareal og punktkjelder i jordbruket Tiltak separate avlaupsanlegg TRENDAR FORVENTA UTVIKLING I VASSFØREKOMSTEN VURDERINGAR OG KONKLUSJON...11 Side 1

30 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN Ulva ligg i Stryn kommune. Nedbørfeltet til elva er på 2,2 km % av nedbørfeltet er snaufjell, medan skogen dekker 60 %. Dyrka mark utgjer 3,7 % (3,0 % er fulldyrka). Elva munnar ut i Nordfjorden. Meir enn 50 % av arealet over 425 moh, og høgaste punkt er 928 moh. Figur 1 syner vassførekomsten, medan figur 2 syner plassering, storleik på vassdraget og fordelinga av arealtypane i nedbørfeltet. Vassførekomsten er i Vann-Nett definert som «middels, svært kalkfattig, klar (TOC2-5)», og er gruppert som type nr 13. Gjennomsnittleg årsnedbør i nedbørfeltet er om lag 1350 mm. Størst vassføring er det i snøsmelteperioden om våren. Mykje nedbør utover hausten gjer at det og på denne årstida normalt er god vassføring i elva. Vassdraget er sterkt ureina i område nedstraums dyrka mark. Ureining skjer i form av avrenning frå jordbruksareal og punktutslepp(silopressaft) frå landbruket, og frå spreidde utslepp av avlaupsvatn. Tabell 1. Oppsummering av vassførekomsten: Vassførekomst: R Kommune: Stryn Berekna folketal 10 Namn Areal, km Gjennomsnittleg årleg vassføring, mill. m Fordeling arealtypar: Isbre 0.0 % Dyrka mark 3.7 % Myr 8.9 % Innsjø 5.1 % Skog 60.1 % Opent/snaufjell 22.2 % Side 2

31 Figur 1. Lokalisering av vassførekomsten. Side 3

32 Prøvepunkt i 2014 Figur 2. Lokalisering og storleik av nedbørfeltet til vassførekomsten Bergsetelva i Stryn kommune. Kartet syner også fordelinga av dei ulike arealtypane i nedbørfeltet. Side 4

33 2 ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND Ut frå den automatiske klassifiseringa i Vann-Nett er det svært dårleg tilstand i høve til påverknaden/graden av eutrofiering (nedstraums Kverndammen). Analyseresultata syner svært dårleg tilstand for begroingsalgar og fosfor, medan tilstand for nitrogen og termotolerante koliforme bakteriar(tkb) er dårleg. Denne klassifiseringa byggjar på prøvar i 2013 og I 2014 vart prøvepunktet flytta lenger ned i elva til nedanfor utsleppet av overvatn som er like nedanfor Kverndammen. Det er opplagt at det må gjennomførast omfattande tiltak i vassførekomsten for at god miljøtilstand i høve til eutrofiering skal oppnåast innan Sjå kapittel 4 for aktuelle tiltak. Tabell 2. Resultata av målte kvalitetselement for vassførekomsten( nedstraums Kverndammen): Samla økologisk tilstand: Særs dårleg Tilstand eutrofiering: Særs dårleg Kjemi (eutrofiering) TKB (bakteriar) Begroingsalgar Dårleg Dårleg Særs dårleg Berekning av gjennomsnittlege nitrogen- og fosforkonsentrasjoner ut frå tilførselsberekningar Ut frå ureiningsberekningane og gjennomsnittleg årleg vassføring er det berekna ei gjennomsnittleg konsentrasjon(i elvevatn) for total fosfor på 9,1 µg/l og for total nitrogen på 251 µg/l, noko som svarar god tilstand. Side 5

34 3 KARTLEGGING AV UREINING FRÅ ULIKE KJELDER TILFØRSLELSBEREKNING Det er gjennomført detaljerte tilførselsberekningar for dei ulike kjeldane i nedbørfeltet til vassførekomsten. I kapittel 8 i hovudrapporten er det gjeve nærmare skildring av metodar, premissar og grunnlag for desse berekningane. Tabell 3. Ureiningsrekneskap for nedbørfeltet til vassførekomsten: Berekna tilførsler av total fosfor til vassførekomsten Figur 3. Diagrammet viser berekna fordeling av dei ulike typane ureiningskjelder i nedbørfeltet. Side 6

35 3.1.1 Ureining frå jordbruket Innan vassførekomsten vart det gjennomført synfaring ved det einaste gardsbruket med mjølkeproduksjon i vassførekomsten. Oppsummering av synfaringane og registreringane for gardsbruket i vassførekomsten: Landbrukskontoret oppgjæv at gardsbruket har gjødselplan Det nyttast mest kunstgjødsel utan fosfor, men det nyttast noko 2% fosfor. Lagringskapasitet i husdyrgjødsellager er nær 8 månader. Landbrukskontoret er usikker på om det er stort nok gjødsellager og nok spreieareal. Det er vart ikkje registrert synlege lekkasjar av gjødsel frå gjødsellager Det vart registrert stor lekkasje av silopressaft frå botn av tårnsilo, sjå figur 4. Utsleppet av silopressaft frå tårnsiloen gav stor oppblomstring av revehalar (bakteriar) i bekken nedstraums Kverndammen, sjå figur 5. Mjølkeromsavlaupet førast truleg til infiltrasjonsgrøft før utslepp til elv. Figur 4. Bilete syner silopressaft som siger ut frå utett tårnsilo. Side 7

36 Figur 5. Bileta er frå bekken ved Ulva i Stryn i august Stor mengde silopressaft til bekken har gjeve stor vekst av bakteriar «revehalar» i botn av bekken. Ut frå synfaringa og opplysningar som er gitt frå landbrukskontoret i Stryn kommune, er det berekna utslepp frå jordbruket. Vi har berekna at punktkjeldene (i hovudsak utslepp av silopressaft) utgjer 31 % av tilførslene av fosfor i nedbørfeltet, medan jordbruksareala bidreg med 34 % Tabell 4. Data om jordbruk i nedbørfeltet til vassførekomsten. Data om jordbruk for vassførekomsten Fulldyrka, daa 67 Tal husdyr Mjølkeku 16 Ungdyr 20 Vinterfora sau 219 Geit 0 Høns 0 Hest 0 Gris 14 Gjødsling Store nok gjødsellagre og nok spreieareal Lite spreieareal Estimert lekkasje frå gjødsellagre 0,5 % Bruk av kunstgjødsel med fosfor Lite, noko 2% Silopressaft Lekkasjar /utslepp av silopressaft Stort utslepp! Rundballar lagrast for nære opne vassflatar Ikkje registrert Estimert lekkasje silosaft 30 % Mjølkeromsavlaup til vassdrag Estimert lekkasje mjølkeromsavlaup 2.0 % Ureining frå private avlaupsanlegg Det er 4-5 bustader med separate (private avlaupsanlegg) i nedbørfeltet til Ulva. Totalt utslepp frå desse avlaupsanlegga er berekna til 3 kg total fosfor pr år. Dette utgjer om lag 9 % av fosfortilførslane i vassførekomsten. Side 8

37 Som grunnlag for estimert fordeling av ulike typar separate avlaupsanlegg, er resultata frå registrering av 45 avlaupsanlegg i kommunane Jølster, Gloppen, Stryn og Hornindal ekstrapolert. Tabell 5. Berekna fosforutslepp frå separate(private) avlaupsanlegg i nedbørfeltet til vassførekomsten Anleggstype Estimert tal anlegg Reinsegrad for total fosfor i % Utslepp kg TP /år Reinsegrad for total Nitrogen i % Utslepp kg TN /år Direkte utslepp Slamavskiljar med direkte utslepp Infiltrasjon kl Infiltrasjon kl Infiltrasjon kl 3 / eldre sandfilteranlegg Minirenseanlegg Sum Ureining frå utmarksareal naturleg bakgrunnsavrenning Naturleg bakgrunnsavrenning frå skog, snaufjell, isbrear og opne vassflater bidreg med 25 % av tilførsla av total fosfor. Side 9

38 4 TILTAK Det er naudsynt med omfattande tiltak for å oppnå miljømålet om god økologisk tilstand innan Det må gjennomførast snarleg tiltak for å stoppe utsleppet av silopressaft frå tårnsilo. Utsleppet gav stor oppblomstring av revehalar (bakteriar) i bekken i Ut frå berekningane i kapittel 3 kjem 65 % av fosforkjeldene frå jordbruk og 9 % frå separate(private) avlaupsanlegg (medan resten av fosforet kjem frå naturlege kjelder). Tiltak for jordbruksareala vil difor vere dei viktigsta tiltaka for å redusere tilførslane. 4.1 Tiltak jordbruksareal og punktkjelder i jordbruket Følgjande tiltak er aktuelle (i prioritert rekkjefølgje): 1. Hindre nye lekkasjar av silopressaft frå ein tårnsilo. 2. Ikkje bruk av fosfor i kunstgjødsel og redusert bruk av husdyrgjødsel. Ingen spreiing av husdyrgjødsel etter 2.slåtten. 3. Ugjødsla randsoner (gjelder både handelsgjødsel og husdyrgjødsel) mellom eng/beite og vassdrag eller i randsoner nedkant av jorder (bredde av randsonene 10 m) 4. Etablering av eit større gjødsellager(?) Det må gjennomførast snarleg tiltak for å hindre nye lekkasjar av silopressaft frå tårnsiloen. Utsleppet gav stor oppblomstring av revehalar (bakterie) i bekken sommaren Oppsamlingstank (i betong) for silopressaft bør også kontrollerast. Redusert fosforgjødsling bør også prioriterast. Det er vanskeleg å estimere effekten av dette tiltaket, og det vil truleg ta ei viss tid før ein oppnår effekt. Fordi det vil ta ei viss tid før ein får effekt av redusert fosforgjødsling, er det trong for andre tiltak som gjev rask effekt. Etablering av ugjødsla randsoner mellom eng og vassdrag(bekk), og etableringa av fangdammar er viktige tiltak som gjev rask effekt. Ugjødsla randsoner vil vere permanente belte med grasmark mellom eng og vassdrag, permanente randsoner i nedkant av jorder, eller soner langs høgdekotane der det er hellingslengder meir enn 100 meter. Det kan leggjast opp til at det etablerast randsoner med bredde på 10 meter. Jordbruksareala i denne vassførekomsten er godt egna for dette tiltaket. Optimal effekt av tiltaket kan komme opp mot 30 % reduksjon av fosfortilførsel. Landbrukskontoret er usikker på om det er stort nok gjødsellager og nok spreieareal. Dette bør undersøkjast nærmare. Sjå også kapittel 11.1 og 11.2 i hovudrapporten for nærmare skildringar av ovannemnte jordbrukstiltak. Side 10

39 4.2 Tiltak separate avlaupsanlegg Av dei 4 separate avlaupsanlegga i nedbørfeltet, forventar vi at 2 anlegg har låg reinseevne. Ved å utbetre avlaupsanlegg kan ein sannsynlegvis oppnå ei effekt på nærmare 2 kg fosfor pr år. For avlaupsanlegg som ikkje har forskriftsmessige avlaupsanlegg, har kommunen høve til å gje huseigar pålegg om utbetring. I denne vassførekomsten kan pålegg om utbetring av anlegg vere eit aktuelt tiltak få å sikre at miljømålet nås innan TRENDAR FORVENTA UTVIKLING I VASSFØREKOMSTEN Når det gjelder jordbruket forventar vi ikkje meir intensiv drift enn i dag og dermed ikkje auka jordbruksureining. Ved å unngå utsleppet av silopressaft, forventast ei rask betring av den økologsike tilstanden i elva. 6 VURDERINGAR OG KONKLUSJON Tilstanden i høve til eutrofiering er klassifisert som svært dårleg. Det er naudsynt med omfattande tiltak for å sikre at miljømålet oppnåast. Dei viktigaste tiltaka vil vere gjere tiltak for å unngå utslepp av silopressaft, redusert gjødsling og bruk av ugjødsla randsoner. For å følgje utviklinga av tilstand, og for å kunne dokumentera effekt av tiltak, bør vassdragsovervaking i vassførekomsten oppretthaldast. Side 11

40 Delrapport 18 HILDEELVA VASSFØREKOMSTID R INNHALD 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND KARTLEGGING AV UREINING FRÅ ULIKE KJELDER TILFØRSLELSBEREKNING TILTAK Tiltak jordbruksareal og punktkjelder i jordbruket TRENDAR FORVENTA UTVIKLING I VASSFØREKOMSTEN VURDERINGAR OG KONKLUSJON... 9 Side 1

41 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN Hildeelva er i Innvik i Stryn kommune. Nedbørfeltet til elva er på 15,1 km % av nedbørfeltet er skog og 33,7 % er snaufjell. Dyrka mark utgjer 7,1% (ca 5,9 % er fulldyrka). Elva munnar ut i fjorden. 50 % av arealet er over 605 moh, og høgste punkt er 1380 moh. Figur 1 syner vassførekomsten, medan figur 2 syner plassering, storleik på vassdraget, samt fordelinga av arealtypane i nedbørfeltet. Vassførekomsten er i Vann-Nett definert som «middels, kalkfattig, klar (TOC2-5)», og er gruppert som type nr 16. Gjennomsnittleg årsnedbør i nedbørfeltet er 1190 mm. Størst vassføring er det i snøsmelteperioden om sommaren. Vassdraget er moderat kulturpåverka i nedre del av nedbørfeltet. Ureining skjer i form av avrenning frå jordbruksareal og punktutslepp frå landbruket, kommunalt avlaupsanlegg og frå spreidde utslepp av avlaupsvatn. Tabell 1. Oppsummering av vassførekomsten: Vassførekomst: R Kommune: Stryn Berekna folketal 88 Namn Areal, km Gjennomsnittleg årleg vassføring, mill. m 3 21 Fordeling arealtypar: Isbre 0.0 % Dyrka mark 7.1 % Myr 2.2 % Innsjø 0.2 % Skog 56.3 % Opent/snaufjell 34.2 % Side 2

42 Figur 1. Lokalisering av vassførekomsten Hildelva i Innvik i Stryn kommune. Side 3

43 Nordfjorden Innvik Figur 2. Lokalisering og storleik av nedbørfeltet til vassførekomsten Hildelva i Innvik i Stryn kommune. Kartet syner også fordelinga av dei ulike arealtypane i nedbørfeltet. Side 4

44 2 ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND Ut frå den automatiske klassifiseringa i Vann-Nett er det moderat tilstand i høve til påverknaden/graden av eutrofiering. Prøver som vart tatt ut i tidsrommet syner god tilstand for begroingsalgar. Tilstand for total fosfor er også god, men for nitrogen er det dårleg tilstand. Det er eit overraskande stort sprang mellom den gode tilstanden for fosfor i høve til dårleg tilstanden for nitrogen. Årsaka til dette er ukjend. Med moderat tilstand i elva er det trong for tiltak for at miljømål høve til eutrofiering skal oppnåast innan Ut frå berekningane i kapittel 3, kjem 74 % av fosforkjeldene frå jordbruk, og 5 % frå private og kommunale avlaupsanlegg, medan resten av fosforet kjem frå naturlege kjelder. Tabell 2. Resultata av målte kvalitetselement for vassførekomsten: Samla økologisk tilstand: Moderat Tilstand eutrofiering: Moderat Kjemi (eutrofiering) TKB (bakteriar) Begroingsalgar Moderat God God Berekning av gjennomsnittlege nitrogen- og fosforkonsentrasjoner ut frå tilførselsberekningar Ut frå ureiningsberekningane og gjennomsnittleg årleg vassføring er det berekna ei gjennomsnittleg konsentrasjon(i elvevatn) for total fosfor på 10 µg/l og for total nitrogen på 318 µg/l, noko som svarar til god tilstand. Side 5

45 3 KARTLEGGING AV UREINING FRÅ ULIKE KJELDER TILFØRSELSBEREKNING Det er gjennomført detaljerte tilførselsberekningar for dei ulike kjeldene i nedbørfeltet til vassførekomsten. I kapittel 8 i hovudrapporten er det gjeve nærmare skildring av metodar, premissar og grunnlag for desse berekningane. Tabell 3. Ureiningsrekneskap for nedbørfeltet til vassførekomsten Berekna tilførsler av total fosfor til vassførekomsten Figur 3. Diagrammet viser berekna fordeling av dei ulike typane ureiningskjelder i nedbørfeltet. Side 6

46 3.1.1 Ureining frå utmarksareal naturleg bakgrunnsavrenning Naturleg bakgrunnsavrenning frå skog, snaufjell og opne vassflater bidreg med 21 % av tilførsla av total fosfor Ureining frå jordbruket Ut frå opplysningar som er gitt frå landbrukskontoret i Stryn kommune og synfaringar på fire gardar i vassførekomsten Høgalmelva i Oldedalen, er det berekna utslepp frå jordbruksareal og punktkjelder for jordbruket. Landbrukskontoret kjenner til at det har vore nokre utslepp av silopressaft i nedbørfeltet, og at det har vore oppblomstring av lammehalar i førekomsten i korte periodar. I Vann-Nett er det oppgitt at elva har vore påverka av landbruk Ut frå ureiningsregnskapet er det berekna at samla utslepp frå punktkjelder og jordbruks - areal utgjer 74% av tilførsla av fosfor i nedbørfeltet. Tabell 4. Data om jordbruk i nedbørfeltet til vassførekomsten. Data om jordbruk for vassførekomsten Fulldyrka, daa 887 Tal husdyr Mjølkeku 112 Ungdyr 168 Vinterfora sau 162 Geit 0 Høns 0 Hest 2 Gris 0 Gjødsling Store nok gjødsellagre og nok spreieareal ukjend Estimert lekkasje frå gjødsellagre 0.5 % Bruk av kunstgjødsel med fosfor ukjend Silopressaft Registrert utslepp Lekkasjar /utslepp av silopressaft tidligare av landbrukskontoret Rundballar lagrast for nære opne vassflatar Ikkje registrert Estimert lekkasje silosaft 2.0 % Mjølkeromsavlaup til vassdrag Estimert lekkasje mjølkeromsavlaup 1.0 % Ureining frå kommunalt avlaupsanlegg I nedbørfeltet er det eit kommunalt avlaupsleidningsanlegg. Reinsa avlaupet førast til utslepp i fjorden. Frå avlaupsleidningsanlegget i har vi estimert grovt eit årleg utslepp på 5 kg fosfor og 38 kg nitrogen. Totalt utgjer utsleppa frå det kommunale avlaupsanlegget om lag 2 % av fosfortilførslane til vassførekomsten. Side 7

47 3.1.4 Ureining frå private avlaupsanlegg Det er berekna at det er 9 bustader med separate (private avlaupsanlegg) i nedbørfeltet. Totalt utslepp frå desse avlaupsanlegga er berekna til 6 kg total fosfor pr år. Dette utgjer 3 % av fosfortilførslane i vassførekomsten. Som grunnlag for estimert fordeling av ulike typar separate avlaupsanlegg, er resultata frå registrering av 45 avlaupsanlegg i kommunane Jølster, Gloppen, Stryn og Hornindal ekstrapolert. Tabell 5. Berekna fosforutslepp frå separate(private) avlaupsanlegg i nedbørfeltet til vassførekomsten Anleggstype Estimert tal anlegg Reinsegrad for total fosfor i % Utslepp kg TP /år Reinsegrad for total Nitrogen i % Utslepp kg TN /år Direkte utslepp Slamavskiljar med direkte 10 utslepp Infiltrasjon kl Infiltrasjon kl Infiltrasjon kl 3 / 30 eldre sandfilteranlegg Minirenseanlegg Sum TILTAK Det er naudsynt med tiltak for å oppnå miljømålet om god økologisk tilstand innan Ut frå berekningane i kapittel 3, kjem 74 % av fosforkjeldene frå jordbruk, og 5 % frå private og kommunale avlaupsanlegg. Tiltak for jordbruket bør difor prioriterast. 4.1 Tiltak jordbruksareal og punktkjelder i jordbruket Følgjande tiltak er aktuelle (i prioritert rekkjefølgje): 1. Ikkje bruk av fosfor i kunstgjødsel og redusert bruk av husdyrgjødsel. Ingen spreiing av husdyrgjødsel etter 2.slåtten. 2. Ugjødsla randsoner (gjelder både handelsgjødsel og husdyrgjødsel) mellom eng/beite og vassdrag eller i randsoner nedkant av jorder (bredde av randsonene 10 m) 3. Kontroll av siloar og oppsamlingstankar for silopressaft. 4. Etablering av ein fangdam i bekk Redusert fosforgjødsling bør prioriterast som første tiltak. Det er vanskeleg å estimere effekten av dette tiltaket, og det vil truleg ta ei viss tid før ein oppnår effekt. Fordi det vil ta ei viss tid før ein får effekt av redusert fosforgjødsling, er det trong for andre tiltak som gjev rask effekt. Dette vil vere etablering av ugjødsla randsoner mellom eng og vassdrag(bekk). Det kan òg vere aktuelt å etablera ein fangdam. Side 8

48 Ugjødsla randsoner vil vere permanente belte med grasmark mellom eng og vassdrag, permanente randsoner i nedkant av jorder, eller soner langs høgdekotane der det er hellingslengder meir enn 100 meter. Det kan leggjast opp til at det etablerast randsoner med bredde på 10 meter. Jordbruksareala i denne vassførekomsten er godt egna for dette tiltaket. Optimal effekt av tiltaket kan komme opp mot 30 % reduksjon av fosfortilførsel. Med dette tiltaket saman med etablering av ein fangdam vil jordbrukstiltaka ha god effekt på vasskvaliteten. I tillegg bør landbrukskontoret bør kontrollere siloar og oppsamlingstankar for silopressaft i områda kor det tidligare har vore rapportert om utslepp av silopressaft. Sjå også kapittel 11.1 og 11.2 i hovudrapporten for nærmare skildringar av ovannemnte jordbrukstiltak. 5 TRENDAR FORVENTA UTVIKLING I VASSFØREKOMSTEN Dei busette innan vassførekomsten høyrer i hovudsak til grunnkretsen «Innvik Sør» i Stryn kommune. Folketalet i denne grunnkretsen har auka med 6 % frå 1999 til Dersom trenden held seg, kan ein forventa ei auke i folketalet i åra som kjem. Det er intensivt jordbruket innan vassførekomsten i dag. Vi forventar ikkje vesentleg meir intensiv drift i åra som kjem. 6 VURDERINGAR OG KONKLUSJON Tilstanden i høve til eutrofiering er klassifisert som moderat. For å endeleg avklare tilstand i elva, og før ein set i gong tiltak, bør det takast nye prøver av kjemi og begroingsalgar i elva. Det er naudsynt med tiltak innan jordbruket for å sikre at miljømålet oppnåast. Dei viktigaste tiltaka vil vere redusert gjødsling, bruk av ugjødsla randsoner og etablering av ein fangdam. Side 9

1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 4

1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 4 Delrapport 5 HJALMA VASSFØREKOMSTID 089-34-R INNHALD 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN... 2 2 ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 4 3 KARTLEGGING AV UREINING FRÅ ULIKE KJELDER TILFØRSELSBEREKNING...

Detaljer

1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTANE ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 5

1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTANE ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 5 Delrapport 21 STORELVA - STORELVA VASSFØREKOMSTIDER: 089-19-R Storelva nedre 089-18-R - Storelva midtre (Fannemel Lødemel) 089-83-R Storelva øvre INNHALD 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTANE... 2 2 ANALYSERESULTAT

Detaljer

HAUSLEELVA/STORELVA MED BEKKEFELT, DAVIK VASSFØREKOMSTID R 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN... 2

HAUSLEELVA/STORELVA MED BEKKEFELT, DAVIK VASSFØREKOMSTID R 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN... 2 Delrapport 19 HAUSLEELVA/STORELVA MED BEKKEFELT, DAVIK VASSFØREKOMSTID 086-246-R INNHALD 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN... 2 2 ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 4 3 KARTLEGGING

Detaljer

1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTATER OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND Karakterisering av risiko...

1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTATER OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND Karakterisering av risiko... Delrapport 1 STORELVA, BREIM VASSFØREKOMSTID 087-10-R INNHALD 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN... 2 2 ANALYSERESULTATER OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 5 Karakterisering av risiko... 6 3 KARTLEGGING

Detaljer

1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 5

1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 5 Delrapport 9 ØYEGROVA NEDRE, PAULSELVA BEKKEFELT, BOLSETELV VASSFØREKOMSTID 087-142-R INNHALD 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN... 2 2 ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 5 3 KARTLEGGING

Detaljer

Ål kommune Enkel problemkartlegging og tiltaksanalyse for vassførekomsten Storåne - Votna

Ål kommune Enkel problemkartlegging og tiltaksanalyse for vassførekomsten Storåne - Votna Rødungen Vatsfjorden Enkel problemkartlegging og tiltaksanalyse for vassførekomsten Storåne - Votna Utgåve: 2 Dato: 2015-03-30 Enkel problemkartlegging og tiltaksanalyse for vassførekomsten Storåne - Votna

Detaljer

Vassdrag i kulturlandskap felles bruk til jordbruk og friluftsliv. Nordfjordeid Staffan Hjohlman

Vassdrag i kulturlandskap felles bruk til jordbruk og friluftsliv. Nordfjordeid Staffan Hjohlman Vassdrag i kulturlandskap felles bruk til jordbruk og friluftsliv Nordfjordeid 26.05.2016 Staffan Hjohlman Vassforskrifta Forskrift om rammer for vannforvaltningen Norsk «oversetting» av EU-vassdirektivet

Detaljer

Oppfølging av vassforskrifta i Vik kommune

Oppfølging av vassforskrifta i Vik kommune Oppfølging av vassforskrifta i Vik kommune Døme på tiltak i landbruk som er i gang Karen Weichert, Plan og forvaltning Seminar om praktisk oppfølging av vassforskrifta innan områda landbruk og spreidde

Detaljer

Vassområde Nordfjord Problemkartlegging og tiltaksanalyse for utvalde vassførekomstar

Vassområde Nordfjord Problemkartlegging og tiltaksanalyse for utvalde vassførekomstar Problemkartlegging og tiltaksanalyse for utvalde vassførekomstar Utgåve: 2 Dato: 2015-01 13 Problemkartlegging og tiltaksanalyse for utvalde vassførekomstar 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

Synfaring av Vassenden (sideelv til Kvamselva, Gaular kommune)

Synfaring av Vassenden (sideelv til Kvamselva, Gaular kommune) Synfaring av Vassenden 20.09.2016 (sideelv til Kvamselva, Gaular kommune) Deltakarar: Kjersti Sande Tveit, Askvoll kommune Solfrid Rifsgård, Askvoll kommune Johannes Folkestad, landbruksforvaltninga i

Detaljer

Avrenning av næringsstoff frå landbruket

Avrenning av næringsstoff frå landbruket Avrenning av næringsstoff frå landbruket Seminar: Landbruk og vasskvalitet i elvane Vik 22.03.2017 Synnøve Rivedal, NIBIO Resultat frå undersøkingar i Vik Vikja Hopra Revidering gjødselvare forskrift -kva

Detaljer

Teknisk etat Kvam herad Grovagjelet Norheimsund. Resipientundersøking Kvam, vassprøvar frå mars og august 2006

Teknisk etat Kvam herad Grovagjelet Norheimsund. Resipientundersøking Kvam, vassprøvar frå mars og august 2006 Teknisk etat Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund COWI AS Solheimsgt 13 Postboks 6051 Postterminalen 5892 Bergen Telefon 53 01 86 00 Telefax 53 01 86 01 wwwcowino Resipientundersøking Kvam, vassprøvar

Detaljer

Ureiningsproblem knytt til landbruk og støtteordningar til miljøvennleg jordbruksdrift

Ureiningsproblem knytt til landbruk og støtteordningar til miljøvennleg jordbruksdrift Temamøte: Vassdrag i kulturlandskap Ureiningsproblem knytt til landbruk og støtteordningar til miljøvennleg jordbruksdrift Trude Knutzen Knagenhjelm Landbruksavdelinga Nasjonalt mål God økologisk tilstand

Detaljer

FMLAs arbeid med vassforskrifta erfaringar og utfordringar

FMLAs arbeid med vassforskrifta erfaringar og utfordringar FMLAs arbeid med vassforskrifta erfaringar og utfordringar Truls Hansen Folkestad Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Jordbruksareal i Sogn og Fjordane Mest mineraljord frå ulike morene-, breelv- og elveavsetningar,

Detaljer

Landbrukstiltak langs vassdrag. Regelverk, frivillige tiltak og RMP elvemusling Øyvind Vatshelle, fylkesagronom jord- og plantekultur

Landbrukstiltak langs vassdrag. Regelverk, frivillige tiltak og RMP elvemusling Øyvind Vatshelle, fylkesagronom jord- og plantekultur Landbrukstiltak langs vassdrag Regelverk, frivillige tiltak og RMP elvemusling Øyvind Vatshelle, fylkesagronom jord- og plantekultur 1 Landbruket påverkar vassdraget og elvemuslingen Gjødsel og silopressaft

Detaljer

Praktisk forbetringsarbeid i det eutrofe Vatsvassdraget. Stavanger 4 mai 2017 Harald Olav Stuhaug, Rådgjevar landbruk Vindafjord Kommune

Praktisk forbetringsarbeid i det eutrofe Vatsvassdraget. Stavanger 4 mai 2017 Harald Olav Stuhaug, Rådgjevar landbruk Vindafjord Kommune Praktisk forbetringsarbeid i det eutrofe Vatsvassdraget Stavanger 4 mai 2017 Harald Olav Stuhaug, Rådgjevar landbruk Vindafjord Kommune Landavatnet og Vatsvatnet Vatsvassdraget - bakgrunnsinformasjon Nedbørsfelt

Detaljer

Kva for kunnskapsgrunnlag skal til for å friskmelde ein vassførekomst? Seniorrådgjevar Tom Dybwad og seniorrådgjevar John Anton Gladsø Fylkesmannen i

Kva for kunnskapsgrunnlag skal til for å friskmelde ein vassførekomst? Seniorrådgjevar Tom Dybwad og seniorrådgjevar John Anton Gladsø Fylkesmannen i Kva for kunnskapsgrunnlag skal til for å friskmelde ein vassførekomst? Seniorrådgjevar Tom Dybwad og seniorrådgjevar John Anton Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljømål for vassførekomstar Det overordna

Detaljer

Nordfjord vassområde. Nordfjord Hotell, Nordfjordeid 28. november Temamøte Avløp

Nordfjord vassområde. Nordfjord Hotell, Nordfjordeid 28. november Temamøte Avløp Nordfjord vassområde Nordfjord Hotell, Nordfjordeid 28. november 2018 Temamøte Avløp Bakgrunn Avløp frå kommunale og private/spreidde anlegg kan påverke vasskvaliteten gjennom utslepp frå reinseanlegg

Detaljer

Tiltak i vassområdet Voss-Osterfjorden

Tiltak i vassområdet Voss-Osterfjorden Tiltak i vassområdet Voss-Osterfjorden Sveinung Klyve, miljøvernrådgjevar i Vaksdal Sveinung Klyve, prosjektleiar prosjektleiar Voss-Osterfjorden vassområde Vatn livet til alt Formålet med direktivet (som

Detaljer

Tilbodsinvitasjon Skildring av oppdraget

Tilbodsinvitasjon Skildring av oppdraget Tilbodsinvitasjon Skildring av oppdraget Påverknad frå avløp på vassførekomstar i Sogn og Fjordane 1 Bakgrunn for oppdraget Ureiningsforskrifta sett reinsekrav og peiker kommunane ut som ureinings- og

Detaljer

Vassregion Sogn og Fjordane Fire vassområde

Vassregion Sogn og Fjordane Fire vassområde Vassregion Sogn og Fjordane Fire vassområde Kor stor er påverknaden frå jordbruk og avløp? Kva for tiltak er føreslått? Korleis jobbar vi i vassområda? Problemkartlegging i Nordfjord 2014 Aktuelle nettstadar

Detaljer

Høyring Regional plan for vassregion Hordaland.

Høyring Regional plan for vassregion Hordaland. Side 1 av 5 Fra: Randi Hilland (Randi.Hilland@meland.kommune.no) Sendt: 19.12.2014 14:03:51 Til: Hordaland Fylkeskommune - Postmottak Kopi: Emne: Vedlegg: Hordaland Fylkeskommune Regionalavdelinga Postboks

Detaljer

EU SITT VA RAMMEDIREKTIV

EU SITT VA RAMMEDIREKTIV EU SITT VA RAMMEDIREKTIV Forskrift om rammer for vannforvaltningen: Formål: Å gje rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene..

Detaljer

Undersøkelser i Jærvassdragene 2018

Undersøkelser i Jærvassdragene 2018 Undersøkelser i Jærvassdragene 2018 Åge Molversmyr, NORCE (Stavanger) Foto: Åge Molversmyr Litt om problemene i Jærvassdragene De fleste vassdragene tilføres mer næringsstoffer enn de «tåler» Eutrofiering

Detaljer

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Nordhordland. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Nordhordland. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Nordhordland Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur 1 Avrenning til vann Blågrønnalger i ferskvann Fosfor er minimumsfaktor.

Detaljer

Jamfør prosjektplanen for Nordfjord vassområde (vedlagt), avsnitt 3.2:

Jamfør prosjektplanen for Nordfjord vassområde (vedlagt), avsnitt 3.2: MØTE I NORDFJORD VASSOMRÅDEUTVAL Tid: fredag 22. april kl 10.00 (11:00) 14.00 Stad: Sandane, kommunestyresalen 10:00 10:50 vil vassregionstyresmakten v/ Merete Farstad gi ei innføring i vassforvaltning

Detaljer

Treng vi å betre vassmiljøet?

Treng vi å betre vassmiljøet? Treng vi å betre vassmiljøet? Har kommunane eit ansvar for å hindre spreiing av miljøgifter etter vassforskrifta? Ja - Bidra til å nå miljømåla for vassførekomstane - innanfor område der kommunen har verkemidlar

Detaljer

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 106 2013 Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Resultater fra 21 elver og bekker Inga Greipsland og Marianne Bechmann Bioforsk Jord og Miljø Hovedkontor/Head

Detaljer

Vassområde Nordfjord

Vassområde Nordfjord SAMLERAPPORT Vassområde Nordfjord Analyseresultater 2013 Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Side 1 av 15 Innhold Vanntype... 3 Analyseresultater... 4 Kalkinnhold og konduktivitet... 4 Totalt organisk karbon

Detaljer

Rapport Fosforstatus i jord etter år med balansert gjødsling

Rapport Fosforstatus i jord etter år med balansert gjødsling Rapport 2017 Fosforstatus i jord etter år med balansert gjødsling Ane Harestad September 2017 Innhald Innhald... 2 Samarbeidspartar... 3 Mål... 3 Delmål... 3 Bakgrunn... 3 Gjødseldyreiningar... 3 Jordprøvepraksis...

Detaljer

Landbrukstiltak - forslag og døme Tiltak for betre vassmiljø, Bergen Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur

Landbrukstiltak - forslag og døme Tiltak for betre vassmiljø, Bergen Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur Landbrukstiltak - forslag og døme Tiltak for betre vassmiljø, Bergen 12.11.2013 Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur 1 Matproduksjon forurensar! Lagring og bruk av husdyrgjødsel gir avrenning

Detaljer

Oppfølging av regional vassforvaltingsplan og tiltaksprogram i høve påverknad frå landbruk

Oppfølging av regional vassforvaltingsplan og tiltaksprogram i høve påverknad frå landbruk Møtereferat prosjektgruppa Nordfjord vassområde 18.02.2016 Tid: torsdag 18. februar 2016 kl. 09.15 13.00 Stad: Eid vidaregåande skule Desse møtte: Amund Hjelle fagkonsulent Stryn kommune Jan Nesdal næringssjef

Detaljer

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Sunnhordland. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Sunnhordland. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Sunnhordland Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur 1 Avrenning til vann «Landbruket er en av tre hovedaktører i Norge

Detaljer

Lokal forskrift om gjødselspreiing i Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet /2011

Lokal forskrift om gjødselspreiing i Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet /2011 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: V33 Arkivsaksnr.: 2010/991 Saksbehandlar: Beate Hundnes Dato: 23.03.2011 Lokal forskrift om gjødselspreiing i Vestnes kommune Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet 13.04.2011

Detaljer

Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten

Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Oppstartsmøte Vassområde Ytre Sogn 11.02.11 Fylkesmannen sine oppgåver Karakterisering Klassifisering

Detaljer

I farne tider var landskapet vårt salsvare

I farne tider var landskapet vårt salsvare I farne tider var landskapet vårt salsvare Organisering av opprydding i spreidde bustadområde - Utfordringar og avgrensingar i varmare og våtare klima - Av Asbjørn Nagell Toft, Austrheim kommune Korleis

Detaljer

Sunnfjord vassområde. Tiltak i vassdraga med landbrukspåverking

Sunnfjord vassområde. Tiltak i vassdraga med landbrukspåverking Sunnfjord vassområde Tiltak i vassdraga med landbrukspåverking Påverknad Auka av fosfor og nitrogen i vatn Mulegheit av e-koli i vatn (dyr og gjødsel) Eutrofiering Fare vasskvalitet (auka temp., meir plantar)

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet Regional plan for vassforvaltning Vassforskrifta og organisering av arbeidet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Planprosessen Regional plan for vassforvaltning Tiltaksprogram Organisering Målet

Detaljer

Vassdrag og ureining frå jordbruket aktuelle tiltak og støtteordningar

Vassdrag og ureining frå jordbruket aktuelle tiltak og støtteordningar Vassdrag og ureining frå jordbruket aktuelle tiltak og støtteordningar Seminar om landbruket og vasskvalitet i elvane, Vik kommune Trude Knutzen Knagenhjelm Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, landbruksavdelinga

Detaljer

Nytt gjødselregelverk Spreieareal Fritak gjødslingsplan. Regionale samlinger april 2018 Øyvind Vatshelle

Nytt gjødselregelverk Spreieareal Fritak gjødslingsplan. Regionale samlinger april 2018 Øyvind Vatshelle Nytt gjødselregelverk Spreieareal Fritak gjødslingsplan Regionale samlinger april 2018 Øyvind Vatshelle Nytt gjødselregelverk Forslag til nytt regelverk levert til LMD og KMD 15. mars 2018. frå Landbruksdirektoratet,

Detaljer

Notatet er utarbeida for styringsgruppa som arbeider med opprydding av 12 anlegg.

Notatet er utarbeida for styringsgruppa som arbeider med opprydding av 12 anlegg. Oversikt over prøveresultat juni og september 2017. Notatet er utarbeida for styringsgruppa som arbeider med opprydding av 12 anlegg. Det er i hovudsak gjennomført to prøvetakingar frå kvar av stasjonane.

Detaljer

Vassområde Nordfjord

Vassområde Nordfjord SAMLERAPPORT Vassområde Nordfjord Analyseresultater 2013 Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Versjon V Side 1 av 20 Innhold Metoder... 3 Undersøkte lokaliteter... 4 Vanntype... 5 Analyseresultater... 6 Kalkinnhold

Detaljer

Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn

Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn 2013-2015 Bakgrunn Nedbørfeltene til Prestelva og Botn i Rissa har vært med i en prøveordning innenfor regionalt miljøprogram.

Detaljer

Optimal utnytting av husdyrgjødsel

Optimal utnytting av husdyrgjødsel Optimal utnytting av husdyrgjødsel Vik 20.11.2013 Marit Henjum Halsnes rådgivar jordbruk Kva er husdyrgjødsel? Plantenæring på lik linje med mineralgjødsel Fosfor (P) og kalium (K) kan jamnstillast med

Detaljer

Utnytting av husdyrgjødsla frå storfe

Utnytting av husdyrgjødsla frå storfe Utnytting av husdyrgjødsla frå storfe Foto: NLR Årsmøte i NLR Sogn og Fjordane, 14. mars 2014 Synnøve Rivedal, Bioforsk Vest Fureneset Kva skal eg snakke om? Resultat frå spørjeundersøking Resultat frå

Detaljer

Kommuneplan for Radøy delrevisjon konsekvensvurdering av endringar i kommuneplanens arealdel

Kommuneplan for Radøy delrevisjon konsekvensvurdering av endringar i kommuneplanens arealdel Kommuneplan for Radøy delrevisjon 2018 konsekvensvurdering av endringar i kommuneplanens arealdel Bustader spreidd Område: Areal: Heile kommunen Opp til 5 Da Eksisterande planstatus: LNF Planlagt ny arealbruk:

Detaljer

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Velkomen. Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket. 8. November 2016

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Velkomen. Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket. 8. November 2016 Velkomen Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket 8. November 2016 Program Korleis utnytte husdyrgjødsel Ny plantevernforskrift og plantevernjournalar Regelverk for lagring og bruk av husdyrgjødsel Regelverk

Detaljer

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Reginal vassforvaltningsplan og tiltaksprogram Seminar Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag 18. november 2014 Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Kunnskapsbasert forvaltning Økosystembasert

Detaljer

Søknad om auka slukeevne ved Grøvla kraftverk

Søknad om auka slukeevne ved Grøvla kraftverk NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 26.06.2019 Søknad om auka slukeevne ved Grøvla kraftverk Grøvla Kraft AS ønskjer å auke slukeevna ved eksisterande anlegg elva Grøvla i Førde kommune

Detaljer

Notat om handtering av akutt landbruksforureining i kommunane utkast per

Notat om handtering av akutt landbruksforureining i kommunane utkast per Sakshandsamar, innvalstelefon Øyvind Vatshelle, 55572178 Vår dato 18.5.2015 Vår referanse Kommunane i Hordaland Notat om handtering av akutt landbruksforureining i kommunane utkast per 18.5.2015 Hordaland

Detaljer

Tiltaksanalyse Første planfase Stryn Erfaring og behov framover. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: Merete Farstad Foto:

Tiltaksanalyse Første planfase Stryn Erfaring og behov framover. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: Merete Farstad Foto: Tiltaksanalyse Første planfase Stryn Erfaring og behov framover Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: Merete Farstad Foto: Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Klif 11. september 2012

Detaljer

LANDBRUKET I SOGN OG FJORDANE - UTFORDRINGAR OG REGELVERK

LANDBRUKET I SOGN OG FJORDANE - UTFORDRINGAR OG REGELVERK LANDBRUKET I SOGN OG FJORDANE - UTFORDRINGAR OG REGELVERK Vassforvaltningsseminar på Skei 28.-29. mars 2017 Trude Knutzen Knagenhjelm Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, landbruksavdelinga Kva utfordringar

Detaljer

Erfaring fra Jæren vannområde - iverksetting av tiltak

Erfaring fra Jæren vannområde - iverksetting av tiltak Erfaring fra Jæren vannområde - iverksetting av tiltak Fagsamling om oppfølging av vassforskrifta i jordbruket, 7-8 oktober 2014 v/elin Valand, sekretariat Jæren vannområde, Rogaland fylkeskommune Stikkord:

Detaljer

Effekter av jordbrukstiltak på avrenning av næringsstoffer

Effekter av jordbrukstiltak på avrenning av næringsstoffer Effekter av jordbrukstiltak på avrenning av næringsstoffer Marianne Bechmann Bioforsk Jord og miljø Ås marianne.bechmann@bioforsk.no Innledning Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ble

Detaljer

Om Indre Sogn vassområdeutval Aktivitet Rekneskap 2017 Vedlegg 1

Om Indre Sogn vassområdeutval Aktivitet Rekneskap 2017 Vedlegg 1 Årsmelding 2017 Innhald Om Indre Sogn vassområdeutval... 2 Aktivitet... 2 Tiltaksgjennomføring... 2 Overvaking og problemkartlegging... 2 Møteverksemd... 3 Vakanse... 4 Rekneskap 2017... 4 Vedlegg 1...

Detaljer

Synfaring av vassførekomstar i Askvoll kommune

Synfaring av vassførekomstar i Askvoll kommune Synfaring av vassførekomstar i Askvoll kommune 05.09.2016 Deltakarar: Kjersti Sande Tveit, Askvoll kommune Johannes Folkestad, landbruksforvaltninga i Askvoll og Fjaler Staffan Hjohlman, Sogn og Fjordane

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften

Kommunens oppfølging av vannforskriften Kommunens oppfølging av vannforskriften Bodø 14. april 2016 Are Johansen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten Landbruket har gjort mye allerede Fjerning av punktutslipp Bedre oppfølging av gjødselplaner Mindre

Detaljer

Saman for vatnet. Oppdatering av regional vassforvaltingsplan med tilhøyrande tiltaksprogram

Saman for vatnet. Oppdatering av regional vassforvaltingsplan med tilhøyrande tiltaksprogram 9. desember 2018 Saman for vatnet Oppdatering av regional vassforvaltingsplan med tilhøyrande tiltaksprogram Vedlegg X til høyringsdokument 2: Hovudutfordringar i Indre Sogn vassområde Foto: Vegard Næss

Detaljer

TOKKE KOMMUNE Definisjonar. BRA, bruksareal er i høve til NS 3940 og teknisk forskrift.

TOKKE KOMMUNE Definisjonar. BRA, bruksareal er i høve til NS 3940 og teknisk forskrift. TOKKE KOMMUNE. Reglar om tilskot til bygging av bustadhus i spreidd område, (utanfor kommunalt bustadfelt), kjøp, utbetring/restaurering av eldre bustad, til private vass- og kloakkanlegg. Endring av reglane

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Registrering av Kjerneområde landbruk i Lærdal kommune

Registrering av Kjerneområde landbruk i Lærdal kommune Registrering av Kjerneområde landbruk i Lærdal kommune Lærdal kommune landbrukskontoret januar 2007 Innhald: 1. Innleiing bakgrunn og formål side 2 2. Organisering og gjennomføring side 2 3. Landbruket

Detaljer

Tiltak for å redusere tap av næringsstoff

Tiltak for å redusere tap av næringsstoff Tiltak for å redusere tap av næringsstoff Vik 22. mars 2017 Marit Henjum Halsnes, rådgivar jordbruk NLR Vest Sunnmøre Sogn og Fjordane Hordaland 4000 medlemar 35 rådgivarar 2 Norsk Landbruksrådgiving Vest

Detaljer

Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger

Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger I løpet av 2016 samlet kommunene i vannområdet inn vannprøver fra ca. 40

Detaljer

Oppsummering av kostnadseffektivitet for landbruket: Eksempler fra tidligere tiltaksanalyser

Oppsummering av kostnadseffektivitet for landbruket: Eksempler fra tidligere tiltaksanalyser Oppsummering av kostnadseffektivitet for landbruket: Eksempler fra tidligere tiltaksanalyser I dette dokumentet har vi samlet eksempler på kostnadseffektivitet av tiltak innen landbruket, hentet fra fire

Detaljer

Regional plan for vassregion Hordaland utsending på 2. gongs avgrensa høyring

Regional plan for vassregion Hordaland utsending på 2. gongs avgrensa høyring REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16490-70 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2015 Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 utsending

Detaljer

Innspel til dei lokale tiltaksanalysane i vassområda landbrukspåverknad

Innspel til dei lokale tiltaksanalysane i vassområda landbrukspåverknad Innspel til dei lokale tiltaksanalysane i vassområda landbrukspåverknad Fylkesmannen sine formelle innspel kjem når forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet vert sendt på høyring seinare i år. Innspela

Detaljer

Arbeid etter vannforskriften i Skaun

Arbeid etter vannforskriften i Skaun Arbeid etter vannforskriften i Skaun Miljøvernkonferansen 25.05.2016 Trondheim Mari Kristel Gederaas sivilingeniør VA Asplan Viak, avdeling for vann og miljø Stjørdal/Trondheim Agenda: 1. Bakgrunn for

Detaljer

Hå kommune - Oversending av rapport etter undersøking av kommunen som miljøvernmynde etter forskrift om organisk gjødsel

Hå kommune - Oversending av rapport etter undersøking av kommunen som miljøvernmynde etter forskrift om organisk gjødsel Dykkar ref.: Vår dato: 21.08.2013 Vår ref.: 2013/4262 Arkivnr.: 461.4 Hå kommune Postboks 24 4368 Varhaug Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

Forskrift om gjødslingsplanlegging

Forskrift om gjødslingsplanlegging Forskrift om gjødslingsplanlegging - og litt anna gjødselaktuelt. Øyvind Vatshelle. 1 Foto: Ø. Vatshelle Tema Dispensasjon til å ikkje ha gjødslingsplan: 3 regneeksempel for å knekke koden. Årleg gjødslingsplan

Detaljer

Hamar 20/ Tor Lunnan, Bioforsk Aust Løken

Hamar 20/ Tor Lunnan, Bioforsk Aust Løken Gjødsling Hamar 20/11 2008 Tor Lunnan, Bioforsk Aust Løken Høgare gjødselpris Fullgjødsel relativt dyrare P og K dyrare større verdi i husdyrgjødsel større verdi av kløver NS-gjødsel kjem inn NK-gjødsel

Detaljer

NOTAT Reisetidsanalyse

NOTAT Reisetidsanalyse Oppdragsnamn: Sentralitetsanalyse Sentrumsplan Voss Oppdragsnummer: 621355-01 Skriven av: Torbjørn Eidsheim Bøe, Marianne Lindau Langhelle Dato: 05.03.2019 Tilgang: Open Reisetidsanalyse 1. METODE... 1

Detaljer

det objektive datagrunnlaget er særs mangelfullt behov for meir data/ overvaking i liten grad tatt stilling til om desse bør delast opp meir

det objektive datagrunnlaget er særs mangelfullt behov for meir data/ overvaking i liten grad tatt stilling til om desse bør delast opp meir Faggruppe sjø Faggruppe sjø er oppretta av AU og har vore samansett av representantar frå: Fiskeridirektoratet Region Vest Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Mattilsynet Sogn og Fjordane fylkeskommune. Vi

Detaljer

Rapport etter forvaltningstilsyn om forskrift om organisk gjødsel

Rapport etter forvaltningstilsyn om forskrift om organisk gjødsel Vår dato: 23.09.2013 Vår referanse: 2013/5222 Arkivnr.: 460 Dykkar referanse: Viel Ribberud Sakshandsamar: Hemsedal kommune Innvalstelefon: 32266826 3560 Hemsedal Rapport etter forvaltningstilsyn om forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

Vassførekomstar i Sogn og Fjordane kunnskap og overvaking

Vassførekomstar i Sogn og Fjordane kunnskap og overvaking Vassførekomstar i Sogn og Fjordane kunnskap og overvaking Foto: John A. Gladsø fylkesmiljøvernsjef Nils Erling Yndesdal Vassregionutvalet 4. oktober 2017 Har vi godt vatn? Overflatevatn Grunnvatn Sjøvatn

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 6-8 Regional plan for vassforvaltning i Sogn og Fjordane vassregion (6-) www.vannportalen.no/sognogfjordane Handlingsprogram 6-8 til Regional plan for vassforvaltning 6- Sogn og Fjordane

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Klimatiltak i jordbruket Klimaplan for Hordaland Øyvind Vatshelle, Fylkesmannens landbruksavdeling

Klimatiltak i jordbruket Klimaplan for Hordaland Øyvind Vatshelle, Fylkesmannens landbruksavdeling Klimatiltak i jordbruket Klimaplan for Hordaland 2013 Øyvind Vatshelle, Fylkesmannens landbruksavdeling 1 Utslepp av klimagassar frå jordbruk 2010 Norske utslepp totalt: 53,9 mill. tonn CO 2 -ekvivalenter

Detaljer

Faktaark Frogn/Nesodden til Bunnefjorden

Faktaark Frogn/Nesodden til Bunnefjorden Faktaark Frogn/Nesodden til Bunnefjorden Tiltaksområde nr. 18. Nasjonalt vannforekomstnummer: 5-5-R FIGUR 1. KART OVER TILTAKSOMRÅDE NR. 18 FROGN/NESODDEN TIL BUNNEFJORDEN. RØDE PUNKT VISER STEDER DET

Detaljer

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Vest. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Vest. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Vest Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur 1 Avrenning til vann Blågrønnalger i ferskvann Fosfor er minimumsfaktor.

Detaljer

Landbruket og vannforskriften

Landbruket og vannforskriften Miljøsamling Hedmark 17.10.2017 Landbruket og vannforskriften Trine Frisli Fjøsne vannområde Glomma og Grensevassdragene Odd Henning Stuen vannområde Mjøsa Lokal tiltaksanalyse 2016-2021 for Vannområde

Detaljer

Utslepp av klimagassar frå husdyrgjødsel

Utslepp av klimagassar frå husdyrgjødsel Utslepp av klimagassar frå husdyrgjødsel -Tiltak for reduksjon i utslepp Kommunesamling i Loen 22.-23. oktober 2013 Synnøve Rivedal Bioforsk Vest Fureneset Drivhuseffekten 1 karbondioksid (CO 2 ) - ekvivalent

Detaljer

Vurdering av vannmiljø og tiltaksgjennomføring i eutrofe vassdrag

Vurdering av vannmiljø og tiltaksgjennomføring i eutrofe vassdrag Vurdering av vannmiljø og tiltaksgjennomføring i eutrofe vassdrag Helga Gunnarsdóttir Seniorrådgiver seksjon for vannforvaltningen Foto: Kim Abel, naturarkivet.no Utslipp fra avløp og jordbruk = eutrofi

Detaljer

Klassifisering av vassdrag i Aurland og Lærdal hausten 2017 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2576

Klassifisering av vassdrag i Aurland og Lærdal hausten 2017 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2576 R Klassifisering av vassdrag i Aurland og Lærdal hausten 2017 A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2576 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Klassifisering av vassdrag i Aurland og Lærdal hausten 2017

Detaljer

Erfaringer med landbruksforurensning og oppfølging av vannforskriften i N-Trøndelag

Erfaringer med landbruksforurensning og oppfølging av vannforskriften i N-Trøndelag Erfaringer med landbruksforurensning og oppfølging av vannforskriften i N-Trøndelag Selbu 27.10.2010 Leif Inge Paulsen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen Generelt om vannmiljøtilstanden

Detaljer

OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE

OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE April 2013 Samandrag Målsettinga med denne norma er å bevisstgjere kommunale- og private utbyggarar om overvassproblematikk og overvasshandtering etter moderne idear om

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Værnesos- vassdraget, med stasjoner. kilde Vann- Nett

Fig.1: Kartskisse over Værnesos- vassdraget, med stasjoner. kilde Vann- Nett Rødøy Lurøy vannområde Befaring 12.08-2013 Værnesos-vassdraget i Rødøy Vr- 1 Vr- 2 Vr- 4 Vr- 3 Fig.1: Kartskisse over Værnesos- vassdraget, med stasjoner. kilde Vann- Nett Beskrivelse: Elvelengden på Værnesos-

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

FÅ MEIR UT AV HUSDYRGJØDSLA. Storfe 2016 Gardermoen Lars Nesheim, grovfôrkoordinator i NLR

FÅ MEIR UT AV HUSDYRGJØDSLA. Storfe 2016 Gardermoen Lars Nesheim, grovfôrkoordinator i NLR FÅ MEIR UT AV HUSDYRGJØDSLA Storfe 2016 Gardermoen 11.11.2016 Lars Nesheim, grovfôrkoordinator i NLR Husdyrgjødsel - mengder Gjødsel frå 1 ku (GDE) med yting på 8.000 liter: 130 kg tot.-n (75 kg i urin,

Detaljer

SPREDT AVLØP I JORDBRUKSLANDSKAPET

SPREDT AVLØP I JORDBRUKSLANDSKAPET SPREDT AVLØP I JORDBRUKSLANDSKAPET KILDESPORING, KARTLEGGING OG TILTAK Anne-Grete Buseth Blankenberg (agbb@nibio.no) Seniorforsker NIBIO Adam Paruch, Marianne Bechmann, Lisa Paruch, alle NIBIO BAKGRUNN

Detaljer

Kolbotnvannet utsatt innsjø i urbant område

Kolbotnvannet utsatt innsjø i urbant område Kolbotnvannet utsatt innsjø i urbant område Hva vet vi? Hva bør gjøres? Hvordan bør vi måle effekten av det vi gjør? Hvor lang tid vil det ta? Hva vet vi? Vassdragene i Oppegård overvåket siden 1970-tallet.

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett.

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Rødøy Lurøy vannområde Befaring 4.06-2013 Indrelva i Lurøy I- 5 I- 4 I- 1 I- 2 I- 3 Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Beskrivelse: Indrelva ligger ved Konsvikosen

Detaljer

Faktaark - Generell innledning

Faktaark - Generell innledning Faktaark - Generell innledning Gjelder for planperiode 2016-2021. Utarbeidet i 2013/2014. Dette generelle faktaarket er ment som en generell innledning og bakgrunn til lesning av de øvrige faktaarkene

Detaljer

Rogaland landets største beitefylke

Rogaland landets største beitefylke Rogaland landets største beitefylke Husdyra viktig for å ta vare på landskapet og det biologiske mangfaldet Feil bruk av husdyrgjødsel kan påverke biologisk mangfold DN samling kartlegging og bruk av biomangfolddata,

Detaljer

Regjeringa sine forventningar til neste planperiode

Regjeringa sine forventningar til neste planperiode Klima- og miljødepartementet Regjeringa sine forventningar til neste planperiode Statssekretær Atle Hamar, Klima- og miljødepartementet Nasjonal Vassmiljøkonferanse 2019 27. mars 2019 Vatn i Noreg 27 500

Detaljer

Overvakingsprogram for Sogn og Fjordane vassregion

Overvakingsprogram for Sogn og Fjordane vassregion Overvakingsprogram for Sogn og Fjordane vassregion 2013-2021 www.vannportalen.no/sognogfjordane Forord Målet for det regionale overvakingsprogrammet er å gi ei heilskapleg overvaking av tilstanden i vassførekomstane

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tid spunkt : 14:00 Eventuelt f orfall må melda s t snara st på tlf. 99499753 eller e - post fmsfano@fylkesmannen.n

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassføreskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 08.01.2019 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Klimagassutslepp i Time kommune. Status og grunnlag for evaluering av tiltak i. KDP Energi og klima

Klimagassutslepp i Time kommune. Status og grunnlag for evaluering av tiltak i. KDP Energi og klima Klimagassutslepp i Time kommune Status og grunnlag for evaluering av tiltak i KDP Energi og klima 2011-2022 Rapportansvarleg Yvonne van Bentum, Time kommune 2. mai 2019 1. Innleiing problemstillingan(e)

Detaljer