1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 4"

Transkript

1 Delrapport 5 HJALMA VASSFØREKOMSTID R INNHALD 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND KARTLEGGING AV UREINING FRÅ ULIKE KJELDER TILFØRSELSBEREKNING TRENDAR FORVENTA UTVIKLING I VASSFØREKOMSTEN VURDERING... 7 Side 1

2 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN Elva Hjalma renn ut i Eidsfjorden ved Naustal nokre kilometer vest for Nordfjordeid sentrum. Denne vassførekomsten er i Eid kommune. Nedbørfeltet til elva er på 47,7 km % av nedbørfeltet er skog og 58 % er snaufjell. Dyrka mark utgjer 3,8 % (ca 2,9 % er fulldyrka). Elva munnar ut i fjorden. 50 % av arealet er over 550 moh, og høgste punkt er 1190 moh. Figur 1 syner vassførekomsten, medan figur 2 syner plassering, storleik på vassdraget og fordelinga av arealtypane i nedbørfeltet. Vassførekomsten er i Vann Nett definert som «svært, kalkfattig, klar (TOC2-5)», og er gruppert som type nr 13. Gjennomsnittleg årsnedbør i nedbørfeltet er 2270 mm. Størst vassføring er det i snøsmelteperioden om våren/sommaren. Vassdraget er noko kulturpåverka i nedre del av nedbørfeltet. Ureining skjer i form av avreining frå jordbruksareal og punktutslepp frå landbruket, og frå spreidde utslepp av avlaupsvatn. Tabell 1. Oppsummering av vassførekomsten: Vassførekomst: R Kommune: Eid Berekna folketal 172 Namn Areal, km Gjennomsnittleg årleg vassføring, mill. m Fordeling arealtypar: Isbre 0.0 % Dyrka mark 3.8 % Myr 5.0 % Innsjø 2.6 % Skog 30.6 % Opent/snaufjell 58.0 % Figur 1. Lokalisering av vassførekomsten. Side 2

3 Figur 2. Lokalisering og storleik av nedbørfeltet til vassførekomsten Hjalma i Eid kommune. Kartet viser også foredlinga av dei ulike arealtypane i nedbørfeltet. Side 3

4 2 ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND Ut frå den automatiske klassifiseringa i Vann-Nett er det god økologisk tilstand i vassførekomsten. Vassprøver vart teken i Begroingsalgar som vart tatt syner god økologisk tilstand, medan tilstand for nitrogen og fosfor er særs god. Det er difor ikkje risiko for at god miljøtilstand ikkje oppnåast innan Tabell 2. Resultata av målte kvalitetselement for vassførekomsten: Samla økologisk tilstand: God Kjemi (eutrofiering) TKB (bakteriar) Begroingsalgar Svært god God God Berekning av gjennomsnittlege nitrogen- og fosforkonsentrasjoner ut frå tilførselsberekningar Ut frå ureiningsberekningane og gjennomsnittleg årleg vassføring er det berekna ei gjennomsnittleg konsentrasjon(i elvevatn) for total fosfor på 10 µg/l og for total nitrogen på 318 µg/l, noko som også svarar til god tilstand. Side 4

5 3 KARTLEGGING AV UREINING FRÅ ULIKE KJELDER TILFØRSELSBEREKNING Det er gjennomført detaljerte tilførselsberekningar for dei ulike kjeldene i nedbørfeltet til vassførekomsten. I kapittel 8 i hovudrapporten er det gjeve nærmare skildring av metodar, premissar og grunnlag for desse berekningane. Tabell 3. Ureiningsrekneskap for nedbørfeltet til vassførekomsten Berekna tilførsler av total fosfor til vassførekomsten Figur 3. Diagrammet viser berekna fordeling av dei ulike typane ureiningskjelder i nedbørfeltet. Side 5

6 3.1.1 Ureining frå utmarksareal naturleg bakgrunnsavrenning Naturleg bakgrunnsavrenning frå skog, snaufjell og opne vassflater bidreg med 39 % av tilførsla av total fosfor Ureining frå jordbruket Ut frå synfaringar på garder elles i prosjektet, og opplysningar som er gitt frå Landbrukskontoret i Eid kommune, er det berekna utslepp frå jordbruksareal og punktkjelder for jordbruket. Ut frå ureiningsregnskapet er det berekna at samla utslepp frå punktkjelder og jordbruks - areal utgjer 47% av tilførsla av fosfor i nedbørfeltet. Tabell 4. Data om jordbruk i nedbørfeltet til vassførekomsten. Data om jordbruk for vassførekomsten Fulldyrka, daa 1531 Tal husdyr Mjølkeku 59 Ungdyr 88 Vinterfora sau 217 Geit 0 Høns 0 Hest 6 Gris 0 Gjødsling Store nok gjødsellagre og nok spreieareal ukjend Estimert lekkasje frå gjødsellagre 0.5 % Bruk av kunstgjødsel med fosfor ukjend Silopresssaft Lekkasjar /utslepp av silopresssaft Ikkje registrert Rundballar lagrast for nære opne vassflatar Ikkje registrert Estimert lekkasje silosaft 1.0 % Mjølkeromsavlaup til vassdrag Estimert lekkasje mjølkeromsavlaup 1.0 % Ureining frå private avlaupsanlegg Det er berekna at det er 74 bustader med separate (private avlaupsanlegg) i nedbørfeltet. Totalt utslepp frå desse avlaupsanlegga er berekna til 54 kg total fosfor pr år. Dette utgjer 14 % av fosfortilførslane i vassførekomsten. Som grunnlag for estimert fordeling av ulike typar separate avlaupsanlegg, er resultata frå registrering av 23 avlaupsanlegg i kommunane Eid, Bremanger, Vågsøy og Selje ekstrapolert. Side 6

7 Tabell 5. Berekna fosforutslepp frå separate(private) avlaupsanlegg i nedbørfeltet til vassførekomsten Anleggstype Estimert tal anlegg Reinsegrad for total fosfor i % Utslepp kg TP /år Reinsegrad for total Nitrogen i % Utslepp kg TN /år Direkte utslepp Slamavskiljar med direkte 10 utslepp Infiltrasjon kl Infiltrasjon kl Infiltrasjon kl 3 / 30 eldre sandfilteranlegg Minirenseanlegg Sum TRENDAR FORVENTA UTVIKLING I VASSFØREKOMSTEN Dei busette innan vassførekomsten høyrer til grunnkretsen Hjelmelandsdalen. Folketalet (på ca 172 ) er omtrent uendra frå 1999 til Det forventast mindre endringar i folketalet i åra som kjem. Når det gjeld jordbruk forventar vi ikkje meir intensiv drift som vil gje auka jordbruksureining. 5 VURDERING Ut frå analyseresultata, klassifisering og tilførselsberekningar for dei ulike ureiningskjeldene i nedbørfeltet er vatnet lite påverka av ureiningar frå jordbruk og avlaup, og det er truleg liten risiko for at miljøtilstanden ikkje oppnåast. Det er truleg ikkje trong for tiltak for å oppretthalde god tilstand i vatnet. Side 7

8 Delrapport 6 STÅRHEIMSELVA VASSFØREKOMSTID R INNHALD 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND KARTLEGGING AV UREINING FRÅ ULIKE KJELDER TILFØRSELSBEREKNING TILTAK Tiltak jordbruksareal og punktkjelder i jordbruket Tiltak separate og kommunalt avlaupsanlegg TRENDAR FORVENTA UTVIKLING I VASSFØREKOMSTEN VURDERINGAR OG KONKLUSJON... 8 Side 1

9 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN Stårheimselva renn ut i Eidsfjorden ved Stårheim i Eid kommune. Nedbørfeltet til elva er på 23,3 km % av nedbørfeltet er skog og 65 % er snaufjell/opent. Dyrka mark utgjer 3,3 % (ca 3,1 % er fulldyrka). 50 % av arealet er over 489 moh, og høgste punkt er 948 moh. Figur 1 syner vassførekomsten, medan figur 2 syner plassering, storleik på vassdraget og fordelinga av arealtypane i nedbørfeltet. Vassførekomsten er i Vann Nett definert som «svært, kalkfattig, klar (TOC2-5)», og er gruppert som type nr 13. Gjennomsnittleg årsnedbør i nedbørfeltet er 2380 mm. Størst vassføring er det i snøsmelteperioden om våren/sommaren. Vassdraget er noko kulturpåverka i nedre del av nedbørfeltet. Ureining skjer i form av avrenning frå jordbruksareal og punktutslepp frå landbruket, og frå spreidde utslepp av avlaupsvatn. Tabell 1. Oppsummering av vassførekomsten: Vassførekomst: R Kommune: Eid Berekna folketal 62 Namn Areal, km Gjennomsnittleg årleg vassføring, mill. m 3 57 Fordeling arealtypar: Isbre 0.0 % Dyrka mark 3.3 % Myr 1.7 % Innsjø 2.8 % Skog 27.6 % Opent/snaufjell 64.6 % Figur 1. Lokalisering av vassførekomsten. Side 2

10 Prøvepunkt i Stårheimselva i 2014 Figur 2. Lokalisering og storleik av nedbørfeltet til vassførekomsten Stårheimselva i Eid kommune. Kartet syner også fordelinga av dei ulike arealtypane i nedbørfeltet, samt lokalitet for prøvepunktet i Side 3

11 2 ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND Ut frå den automatiske klassifiseringa i Vann-Nett er det god økologisk tilstand i vassførekomsten. Vassprøver vart teken i 2013 og For begroingsalgar er det god økologisk tilstand, medan tilstand for nitrogen og fosfor er høvesvis god og særs god. For tarmbakteriar er det derimot dårleg tilstand (neqr = 0,3993), noko som gjer at tilstanden er moderat. Det er difor risiko for at god miljøtilstand ikkje oppnåast innan For å endelig avklare tilstand, og for å følje utviklinga i elva bør det oppretthaldast ei vassdragsovervaking av elva. Tabell 2. Resultata av målte kvalitetselement for vassførekomsten: Samla økologisk tilstand: Moderat Kjemi (eutrofiering) TKB (bakteriar) Begroingsalgar God Dårleg God Berekning av gjennomsnittlege nitrogen- og fosforkonsentrasjonar ut frå tilførselsberekningar Ut frå ureiningsberekningane og gjennomsnittleg årleg vassføring er det berekna ei gjennomsnittleg konsentrasjon(i elvevatn) for total fosfor på 10 µg/l og for total nitrogen på 318 µg/l, noko som svarar til god tilstand. Side 4

12 3 KARTLEGGING AV UREINING FRÅ ULIKE KJELDER TILFØRSELSBEREKNING Det er gjennomført detaljerte tilførselsberekningar for dei ulike kjeldene i nedbørfeltet til vassførekomsten. I kapittel 8 i hovudrapporten er det gjeve nærmare skildring av metodar, premissar og grunnlag for desse berekningane. Tabell 3. Ureiningsrekneskap for nedbørfeltet til vassførekomsten Berekna tilførsler av total fosfor til vassførekomsten Figur 3. Diagrammet viser berekna fordeling av dei ulike typane ureiningskjelder i nedbørfeltet. Side 5

13 3.1.1 Ureining frå utmarksareal naturleg bakgrunnsavrenning Naturleg bakgrunnsavrenning frå skog, snaufjell og opne vassflater bidreg med 38 % av tilførsla av total fosfor Ureining frå jordbruket Ut frå synfaringar som er gitt frå landbrukskontoret i Eid kommune, og synfaringar ved fire gardar i Eid kommune, er det berekna utslepp frå jordbruksareal og punktkjelder for jordbruket. Ut frå ureiningsregnskapet er det berekna at samla utslepp frå punktkjelder og jordbruks - areal utgjer 52% av tilførsla av fosfor i nedbørfeltet. Tabell 4. Data om jordbruk i nedbørfeltet til vassførekomsten. Data om jordbruk for vassførekomsten Fulldyrka, daa 733 Tal husdyr Mjølkeku 39 Ungdyr 59 Vinterfora sau 237 Geit 0 Høns 0 Hest 2 Gris 0 Gjødsling Store nok gjødsellagre og nok spreieareal ja Estimert lekkasje frå gjødsellagre 0.5 % Bruk av kunstgjødsel med fosfor Noko 2 % Silopressaft Lekkasjar /utslepp av silopressaft nei Rundballar lagrast for nære opne vassflatar Nokre stader Estimert lekkasje silosaft 1.0 % Mjølkeromsavlaup til vassdrag Estimert lekkasje mjølkeromsavlaup 1.0 % Ureining frå private avlaupsanlegg Det er berekna at det er 28 bustader med separate (private avlaupsanlegg) i nedbørfeltet. Totalt utslepp frå desse avlaupsanlegga er berekna til 19 kg total fosfor pr år. Dette utgjer 10 % av fosfortilførslane i vassførekomsten. Som grunnlag for estimert fordeling av ulike typar separate avlaupsanlegg, er resultata frå registrering av 23 avlaupsanlegg i kommunane Eid, Bremanger, Vågsøy og Selje ekstrapolert. Side 6

14 Tabell 5. Berekna fosforutslepp frå separate(private) avlaupsanlegg i nedbørfeltet til vassførekomsten Anleggstype Estimert tal anlegg Reinsegrad for total fosfor i % Utslepp kg TP /år Reinsegrad for total Nitrogen i % Utslepp kg TN /år Direkte utslepp Slamavskiljar med direkte 10 utslepp Infiltrasjon kl Infiltrasjon kl Infiltrasjon kl 3 / 30 eldre sandfilteranlegg Minirenseanlegg Sum TILTAK Det er naudsynt med tiltak for å oppnå miljømålet om god økologisk tilstand innan Nivået av tarmbakteriar er årsak til at tilstanden ikkje kan klassifiserast som god, og samstundes er nivå av kjemiske parametrar nær grensa til moderat tilstand. 4.1 Tiltak jordbruksareal og punktkjelder i jordbruket Følgjande tiltak er aktuelle (i prioritert rekkjefølgje): 1. Ikkje bruk av fosfor i kunstgjødsel og redusert bruk av husdyrgjødsel. Ingen spreiing av husdyrgjødsel etter 2.slåtten. 2. Ugjødsla randsoner (gjeld både handelsgjødsel og husdyrgjødsel) mellom eng/beite og vassdrag eller i randsoner nedkant av jorder (bredde av randsonene 10 m) 3. Etablering av ein eller to enkle fangdammar i sidebekkar Redusert fosforgjødsling bør prioriterast som første tiltak. Det er vanskeleg å estimere effekten av dette tiltaket, og det vil truleg ta ei viss tid før ein oppnår effekt. Fordi det vil ta ei viss tid før ein får effekt av redusert fosforgjødsling, er det trong for andre tiltak som gjev rask effekt. Dette vil vere etablering av ugjødsla randsoner mellom eng og vassdrag(bekk/elv). Det kan òg vere aktuelt å etablera ein eller fleire fangdammar. Ugjødsla randsoner vil vere permanente belte med grasmark mellom eng og vassdrag, permanente randsoner i nedkant av jorder, eller soner langs høgdekotane der det er hellingslengder meir enn 100 meter. Det kan leggjast opp til at det etablerast randsoner med bredde på 10 meter. Vi trur jordbruksareala i denne vassførekomsten er godt egna for dette tiltaket, og at optimal effekten av tiltaket kan komme opp mot 30 % for fosfor. Med dette tiltak saman med etablering av ei eller to enkle fangdammar, vil det vere mogleg å redusere utsleppa frå jordbruket ytterligare. Side 7

15 4.2 Tiltak separate og kommunalt avlaupsanlegg Av dei 27 separate avlaupsanlegga i nedbørfeltet, forventar vi at anlegg har låg reinseevne. Ved å utbetre desse anlegga (og dels å kopla bustader til kommunalt avlaupsanlegg), kan ein oppnå ei effekt på 7-8 kg fosfor pr år, noko som svarar til 4-5 % av alle menneskeskapte ureiningar til elva. For avlaupsanlegg som ikkje har forskriftsmessige avlaupsanlegg, har kommunen høve til å gje huseigar pålegg om utbetring. I denne vassførekomsten kan pålegg om utbetring av anlegg vere eit aktuelt tiltak få å sikre at miljømålet nås innan Sjå også kapittel 11.1 og 11.2 i hovudrapporten for nærmare skildringar av ovannemnte jordbrukstiltak. 5 TRENDAR FORVENTA UTVIKLING I VASSFØREKOMSTEN Dei busette innan vassførekomsten høyrer til grunnkretsane Myrvold og Høynes i Eid kommune. I sum har folketalet i desse to grunnkretsane vore det same frå 1999 til For dei neste åra forventast det difor berre mindre endring i folketalet. Når det gjeld jordbruk, er det allereie etablert samdriftbruk, men jorda drivast mindre intensivt her enn i store delar av Indre Nordfjord. Vi forventar ikkje meir intensiv drift i dei kommande åra som vil gje auka jordbruksureining. 6 VURDERINGAR OG KONKLUSJON Tilstanden i høve til eutrofiering er klassifisert som moderat. Det er naudsynt med tiltak innan jordbruket for å sikre at miljømålet oppnåast. Dei viktigaste tiltaka vil vere redusert gjødsling, og bruk av ugjødsla randsoner. Etablering av fangdammar og utbetring av separate avlaupsanlegg er også aktuelle tiltak. Side 8

16 Delrapport 7 KJØLDALSELVA, NEDRE VASSFØREKOMSTID R INNHALD 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND KARTLEGGING AV UREINING FRÅ ULIKE KJELDER TILFØRSELSBEREKNING TILTAK Tiltak jordbruksareal og punktkjelder i jordbruket Tiltak separate og kommunalt avlaupsanlegg TRENDAR FORVENTA UTVIKLING I VASSFØREKOMSTEN VURDERINGAR OG KONKLUSJON... 8 Side 1

17 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN Kjølsdalsselva renn ut i Nordfjord ved Kjølsdalen i Eid kommune. Nedbørfeltet er på 24,3 km % av nedbørfeltet er skog og 43 % er snaufjell/opent. Dyrka mark utgjer 5,7 % (ca 5,2 % er fulldyrka). 50 % av arealet er over 369 moh, og høgste punkt er 888 moh. Figur 1 syner vassførekomsten, medan figur 2 syner plassering, storleik på vassdraget og fordelinga av arealtypane i nedbørfeltet. Vassførekomsten er i Vann Nett definert som «svært, kalkfattig, klar (TOC2-5)», og er gruppert som type nr 13. Gjennomsnittleg årsnedbør i nedbørfeltet er 2266 mm. Størst vassføring er det i snøsmelteperioden om våren og om hausten. Vassdraget er noko kulturpåverka i nedre del av nedbørfeltet. Ureining skjer i form av avreining frå jordbruksarealer og punktutslepp frå landbruket, og frå spreidde utslepp av avlaupsvatn. Tabell 1. Oppsummering av vassførekomsten: Vassførekomst: R Kommune: Eid Berekna folketal 178 Namn Areal, km Gjennomsnittleg årleg vassføring, mill. m Fordeling arealtypar: Isbre 0.0 % Dyrka mark 5.7 % Myr 5.6 % Innsjø 1.8 % Skog 44.1 % Opent/snaufjell 42.8 % Figur 1. Lokalisering av vassførekomsten. Side 2

18 Figur 2. Lokalisering og storleik av nedbørfeltet til vassførekomsten «Kjølsdalselva, nedre» i Eid kommune. Kartet viser også fordelinga av dei ulike arealtypane i nedbørfeltet. Side 3

19 2 ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND Ut frå den automatiske klassifiseringa i Vann-Nett er det god økologisk tilstand i vassførekomsten. Det vart teken fire vassprøver i 2013, samt ei prøve for Begroingsalgar. Prøva for begroingsalgar syner særs god økologisk tilstand, medan tilstand for nitrogen og fosfor er moderat, noko som gjer at tilstanden er klassifisert som moderat (for tarmbakteriar er det god tilstand). Ut frå ovannemnte analyseresultat er det risiko for at god miljøtilstand ikkje oppnåast innan Ut frå det store i tilstand mellom kjemiske prøver og begroingsalgar, bør det takast fleire prøver for å endeleg avklare tilstand i elva. Tabell 2. Resultata av målte kvalitetselement for vassførekomsten: Samla økologisk tilstand: God Tilstand eutrofiering: God Kjemi (eutrofiering) TKB (bakteriar) Begroingsalgar Moderat God Særs god Berekning av gjennomsnittlege nitrogen- og fosforkonsentrasjoner ut frå tilførselsberekningar Ut frå ureiningsberekningane og gjennomsnittleg årleg vassføring er det berekna ei gjennomsnittleg konsentrasjon(i elvevatn) for total fosfor på 5,4 µg/l og for total nitrogen på 176 µg/l, noko som svarar til særs god tilstand. Side 4

20 3 KARTLEGGING AV UREINING FRÅ ULIKE KJELDER TILFØRSELSBEREKNING Det er gjennomført detaljerte tilførselsberekningar for dei ulike kjeldene i nedbørfeltet til vassførekomsten. I kapittel 8 i hovudrapporten er det gjeve nærmare skildring av metodar, premissar og grunnlag for desse berekningane. Tabell 3. Ureiningsrekneskap for nedbørfeltet til vassførekomsten Berekna tilførsler av total fosfor til vassførekomsten Figur 3. Diagrammet viser berekna fordeling av dei ulike typane ureiningskjelder i nedbørfeltet. Side 5

21 3.1.1 Ureining frå utmarksareal naturleg bakgrunnsavrenning Naturleg bakgrunnsavrenning frå skog, snaufjell og opne vassflater bidreg med 23 % av tilførsla av total fosfor og 67 % av total nitrogen Ureining frå jordbruket Ut frå synfaringar ved fire gardar i Eid kommune og opplysningar som er gitt frå landbrukskontoret i Eid kommune er det berekna utslepp frå jordbruksareal og punktkjelder for jordbruket. Ut frå ureiningsregnskapet er det berekna at samla utslepp frå punktkjelder og jordbruks - areal utgjer 59% av tilførsla av fosfor i nedbørfeltet. Tabell 4. Data om jordbruk i nedbørfeltet til vassførekomsten. Data om jordbruk for vassførekomsten Fulldyrka, daa 1260 Tal husdyr Mjølkeku 150 Ungdyr 225 Vinterfora sau 407 Geit 0 Høns 0 Hest 0 Gris 0 Gjødsling Store nok gjødsellagre og nok spreieareal ja Estimert lekkasje frå gjødsellagre 0.5 % Bruk av kunstgjødsel med fosfor Ikkje kartlagd Silopressaft Lekkasjar /utslepp av silopressaft ukjend Rundballar lagrast for nære opne vassflatar Ikkje kjend Estimert lekkasje silosaft 1.0 % Mjølkeromsavlaup til vassdrag Estimert lekkasje mjølkeromsavlaup 1.0 % Side 6

22 3.1.3 Ureining frå private avlaupsanlegg Det er berekna at det er 28 bustader med separate (private avlaupsanlegg) i nedbørfeltet. Totalt utslepp frå desse avlaupsanlegga er berekna til 19 kg total fosfor pr år. Dette utgjer 10 % av fosfortilførslane i vassførekomsten. Som grunnlag for estimert fordeling av ulike typar separate avlaupsanlegg, er resultata frå registrering av 23 avlaupsanlegg i kommunane Eid, Bremanger, Vågsøy og Selje ekstrapolert. Tabell 5. Berekna fosforutslepp frå separate(private) avlaupsanlegg i nedbørfeltet til vassførekomsten Anleggstype Estimert tal anlegg Reinsegrad for total fosfor i % Utslepp kg TP /år Reinsegrad for total Nitrogen i % Utslepp kg TN /år Direkte utslepp Slamavskiljar med direkte 10 utslepp Infiltrasjon kl Infiltrasjon kl Infiltrasjon kl 3 / 30 eldre sandfilteranlegg Minirenseanlegg Sum TILTAK Det er naudsynt med tiltak for å oppnå miljømålet om god økologisk tilstand innan Nivået av nitrogen og fosfor er årsak til at tilstanden ikkje kan klassifiserast som god. Følgjande tiltak er aktuelle (i prioritert rekkjefølgje): 1. Ikkje bruk av fosfor i kunstgjødsel og redusert bruk av husdyrgjødsel. Ingen spreiing av husdyrgjødsel etter 2.slåtten. 2. Ugjødsla randsoner (gjeld både handelsgjødsel og husdyrgjødsel) mellom eng/beite og vassdrag eller i randsoner nedkant av jorder (bredde av randsonene 10 m) 3. Etablering av ein eller to fangdammar i bekk Redusert fosforgjødsling bør prioriterast som første tiltak. Det er vanskeleg å estimere effekten av dette tiltaket, og det vil truleg ta ei viss tid før ein oppnår effekt. Fordi det vil ta ei viss tid før ein får effekt av redusert fosforgjødsling, er det trong for andre tiltak som gjev rask effekt. Dette vil vere etablering av ugjødsla randsoner mellom eng og vassdrag(bekk). Det kan òg vere aktuelt å etablera ein fangdam. Ugjødsla randsoner vil vere permanente belte med grasmark mellom eng og vassdrag, permanente randsoner i nedkant av jorder, eller soner langs høgdekotane der det er Side 7

23 hellingslengder meir enn 100 meter. Det kan leggjast opp til at det etablerast randsoner med bredde på 10 meter. Vi trur jordbruksareala i denne vassførekomsten er godt egna for dette tiltaket, og at optimal effekten av tiltaket kan komme opp mot 30 % for fosfor. Med dette tiltak saman med etablering av ei eller to fangdammar, trur vi det vil vere mogleg å redusere utsleppa frå jordbruket med %. 4.1 Tiltak separate og kommunalt avlaupsanlegg Av dei 77 separate avlaupsanlegga i nedbørfeltet, forventar vi at ca 35 anlegg har låg reinseevne. Ved å utbetre desse anlegga kan ein oppnå ei effekt på ca 40kg fosfor pr år, noko som svarar til % av alle menneskeskapte ureiningar til elva. For avlaupsanlegg som ikkje har forskriftsmessige avlaupsanlegg, har kommunen høve til å gje huseigar pålegg om utbetring. I denne vassførekomsten kan pålegg om utbetring av anlegg vere eit aktuelt tiltak få å sikre at miljømålet nås innan Sjå også kapittel 11.1 og 11.2 i hovudrapporten for nærmare skildringar av ovannemnte jordbrukstiltak. 5 TRENDAR FORVENTA UTVIKLING I VASSFØREKOMSTEN Dei busette innan vassførekomsten høyrer til grunnkretsane Reksnes og Kjøllsdal i Eid kommune. I sum er folketalet i desse to grunnkretsane redusert med 6,7 % frå 1999 til Dersom trenden held seg kan det forventast ein reduksjon i folketalet i åra som kjem. Vi forventar ikkje meir intensiv drift i dei kommande åra som vil gje auka jordbruksureining. 6 VURDERINGAR OG KONKLUSJON Tilstanden er klassifisert som moderat ut frå nivå av fosfor og nitrogen. Ut frå ei prøve av begroingsalgar er det midlertidig særs god tilstand. For å endeleg avklare tilstand i elva, og før ein set i gong tiltak, bør det takast nye prøvar av kjemi og begroingsalgar i elva. Dersom ytterligare prøvetaking syner at det er naudsynt med tiltak for å sikre at miljømålet oppnåas, vil redusert gjødsling og bruk av ugjødsla randsoner vere dei viktigaste tiltaka. Etablering av ein eller to fangdammar og utbetring av separate avlaupsanlegg vil også vere aktuelle tiltak. Side 8

24 Delrapport 8 REMMEDALSELV, ØVRE OG TORVIKELVA, NEDRE VASSFØREKOMSTIDER: R OG R INNHALD 1 SKILDRING AV DEI TO VASSFØREKOMSTANE ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND KARTLEGGING AV UREINING FRÅ ULIKE KJELDER TILFØRSLELSBEREKNING TILTAK Tiltak jordbruksareal og punktkjelder i jordbruket Tiltak separate og kommunalt avlaupsanlegg TRENDAR FORVENTA UTVIKLING I VASSFØREKOMSTEN VURDERINGAR OG KONKLUSJON...11 Side 1

25 1 SKILDRING AV DEI TO VASSFØREKOMSTANE Den eine vassførekomsten er vassførekomsten «Torvikelva nedre». Dette er Torvikelva som renn ut i Eidsfjorden ved Torvika i Eid kommune. Nedbørfeltet er på 14,8 km % av nedbørfeltet er skog og 58 % er snaufjell/opent. Dyrka mark utgjer 6,8 % (ca 6 % er fulldyrka). 50 % av arealet er over 4200 moh, og høgste punkt er 977 moh. Den andre vassførekomsten er Remmedalselva øvre. Nedbørfeltet til denne vassførekomsten er frå til inntaket i Torvikelva kraftverk, ca 1,2 km opp frå Torvika. Nedbørfeltet er på 13,5 km % av nedbørfeltet er skog og 62 % er snaufjell/opent. Dyrka mark utgjer 6,7 % (ca 5,9 % er fulldyrka). 50 % av arealet er over 438 moh, og høgste punkt er 977 moh. Figur 2 syner de to vassførekomstane, medan figur 2 syner plassering, storleik på vassdraget og fordelinga av arealtypane i nedbørfeltet. Vassførekomsten er i Vann Nett definert som «svært, kalkfattig, klar (TOC2-5)», og er gruppert som type nr 13. Gjennomsnittleg årsnedbør i nedbørfeltet er 2290 mm. Størst vassføring er det i snøsmelteperioden om våren/sommaren. Vassdraget er noko kulturpåverka i nedre del av nedbørfeltet. Ureining skjer i form av avreining frå jordbruksareal og punktutslepp frå landbruket, samt frå spreidde utslepp av avlaupsvatn. Tabell 1. Oppsummering av vassførekomsten: Vassførekomst: R Torvikelva, nedre R Remmedalselva Kommune: Eid Eid Berekna folketal Namn Areal, km Gjennomsnittleg årleg vassføring, mill. m Fordeling arealtypar: Isbre 0.0 % 0.0 % Dyrka mark 6.8 % 6.7 % Myr 4.8 % 4.9 % Innsjø 0.5 % 0.5 % Skog 30.4 % 26.0 % Opent/snaufjell 57.5 % 61.9 % Side 2

26 Figur 1. Lokalisering av dei to vassførekomstane. Remmedalselva øvre er synt med svart linje, medan Torvikelva nedre er synt med raud farge. Side 3

27 Torvika Figur 2. Lokalisering og storleik av nedbørfeltet til vassførekomstane i Eid kommune. Vassførekomst «Remmedalselva øvre» har sitt nedbørfelt frå raud linje i kartet. Svart linje syner nedbørfeltet til Torvikelva. Kartet syner også foredlinga av dei ulike arealtypane i nedbørfelta. Side 4

28 Figur 3. Bilete frå inntaksdammen i elva. Prøvepunktet er rett oppstraums dammen. 2 ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND Ut frå den automatiske klassifiseringa i Vann-Nett er det moderat økologisk tilstand i begge vassførekomstane. Alle vassprøver i «Remmedalselva, øvre» er teken i samband med denne problemkartlegginga. (Ei av fire prøver vart teken ved stigande flaum, og det er denne prøva som gjer at tilstanden er moderat eller dårleg for fleire parametrar). I «Torvikelva, nedre» er det tatt prøvar i 2013 og For begge vassførekomstane er tilstand for nitrogen og fosfor moderat, og for tarmbakteriar er det dårleg tilstand. For begroingsalgar er det god økologisk tilstand i «Remmedalselva, øvre», men moderat tilstand i «Torvikelva, nedre» For å endelig avklare tilstand i elva bør det takast nye prøver av kjemiske parametrar og begroingsalgar. Ut frå analyseresultata som førelegg er risiko for at god miljøtilstand ikkje oppnåast innan Tabell 2. Resultata av målte kvalitetselement for vassførekomstane: Samla økologisk tilstand: Moderat Kjemi (eutrofiering) TKB (bakteriar) Begroingsalgar Moderat Dårleg God i Remmedalselva, øvre Moderat i Torvikelva Side 5

29 Berekning av gjennomsnittlege nitrogen- og fosforkonsentrasjoner ut frå tilførselsberekningar til Torvikelva Ut frå ureiningsberekningane og gjennomsnittleg årleg vassføring er det berekna ei gjennomsnittleg konsentrasjon(i elvevatn) for total fosfor på 6,2 µg/l og for total nitrogen på 205 µg/l, noko som svarar til særs god tilstand. Side 6

30 3 KARTLEGGING AV UREINING FRÅ ULIKE KJELDER TILFØRSELSBEREKNING Det er gjennomført detaljerte tilførselsberekningar for dei ulike kjeldane i nedbørfeltet til vassførekomsten. I kapittel 8 i hovudrapporten er det gjeve nærmare skildring av metodar, premissar og grunnlag for desse berekningane. Tabell 3. Ureiningsrekneskap for nedbørfeltet til vassførekomsten Remmedalselva, øvre Tabell 4. Ureiningsrekneskap for nedbørfeltet til vassførekomsten Torvikelva nedre Side 7

31 Berekna tilførsler av total fosfor til Remmedalselva, øvre Figur 4. Diagrammet syner berekna fordeling av dei ulike typane ureiningskjelder i nedbørfeltet til vassførekomsten Remmedalselva, øvre Berekna tilførsler av total fosfor til Torvikelva, nedre Figur 5. Diagrammet syner berekna fordeling av dei ulike typane ureiningskjelder i nedbørfeltet til vassførekomsten Torvikelva nedre Side 8

32 3.1.1 Ureining frå utmarksareal naturleg bakgrunnsavrenning Naturleg bakgrunnsavrenning frå skog, snaufjell og opne vassflater bidreg med % av tilførsla av total fosfor i begge vassførekomstane Ureining frå jordbruket Ut frå synfaringar som er gitt frå landbrukskontoret i Eid kommune, og synfaringar ved fire gardar i Eid kommune, er det berekna utslepp frå jordbruksareal og punktkjelder for jordbruket. Ut frå ureiningsregnskapet er det berekna at samla utslepp frå punktkjelder og jordbruks - areal utgjer 59-60% av tilførsla av fosfor i nedbørfelta. Tabell 4. Data om jordbruk i nedbørfeltet til vassførekomstane. Data om jordbruk for vassførekomstane Fulldyrka, daa 794/885 Tal husdyr Mjølkeku 48 Ungdyr 72 Vinterfora sau 48 Geit 0 Høns 0 Hest 19 Gris 0 Gjødsling Store nok gjødsellagre og nok spreieareal ja Estimert lekkasje frå gjødsellagre 0.5 % Bruk av kunstgjødsel med fosfor Noko 2 % Silopressaft Lekkasjar /utslepp av silopressaft Eit påvist Rundballar lagrast for nære opne vassflatar Nokre stader Estimert lekkasje silosaft 1.0 % Mjølkeromsavlaup til vassdrag Estimert lekkasje mjølkeromsavlaup 2,5 % Side 9

33 3.1.3 Ureining frå private avlaupsanlegg Det er berekna at det er 43 bustader med separate (private avlaupsanlegg) i nedbørfeltet til Torvikelva nedre (39 bustader i Remmedalsvela, øvre). Totalt utslepp frå desse avlaupsanlegga er berekna til 29 kg total fosfor pr år. Dei separate avlaupsanlegga utgjer ca 15 % av fosfortilførslane til begge vassførekomstane. Som grunnlag for estimert fordeling av ulike typar separate avlaupsanlegg, er resultata frå registrering av 23 avlaupsanlegg i kommunane Eid, Bremanger, Vågsøy og Selje ekstrapolert. Tabell 5. Berekna fosforutslepp frå separate(private) avlaupsanlegg i nedbørfeltet til vassførekomsten Torevikelva nedre Anleggstype Estimert tal anlegg Reinsegrad for total fosfor i % Utslepp kg TP /år Reinsegrad for total Nitrogen i % Utslepp kg TN /år Direkte utslepp Slamavskiljar med direkte 10 utslepp Infiltrasjon kl Infiltrasjon kl Infiltrasjon kl 3 / 30 eldre sandfilteranlegg Minirenseanlegg Sum TILTAK Det er truleg naudsynt med tiltak for å oppnå miljømålet om god økologisk tilstand innan Tiltak jordbruksareal og punktkjelder i jordbruket Følgjande tiltak er aktuelle (i prioritert rekkjefølgje): 1. Ikkje bruk av fosfor i kunstgjødsel og redusert bruk av husdyrgjødsel. Ingen spreiing av husdyrgjødsel etter 2.slåtten. 2. Ugjødsla randsoner (gjeld både handelsgjødsel og husdyrgjødsel) mellom eng/beite og vassdrag eller i randsoner nedkant av jorder (bredde av randsonene 10 m) 3. Etablering av ein eller to fangdammar i sidebekkar Redusert fosforgjødsling bør prioriterast som første tiltak. Det er vanskeleg å estimere effekten av dette tiltaket, og det vil truleg ta ei viss tid før ein oppnår effekt. Fordi det vil ta ei viss tid før ein får effekt av redusert fosforgjødsling, er det trong for andre tiltak som gjev rask effekt. Dette vil vere etablering av ugjødsla randsoner mellom eng og vassdrag(bekk). Det kan òg vere aktuelt å etablera ein fangdam. Side 10

34 Ugjødsla randsoner vil vere permanente belte med grasmark mellom eng og vassdrag, permanente randsoner i nedkant av jorder, eller soner langs høgdekotane der det er hellingslengder meir enn 100 meter. Det kan leggjast opp til at det etablerast randsoner med bredde på 10 meter. Jordbruksareala i denne vassførekomsten er godt egna for dette tiltaket, og at optimal effekt av tiltaket kan komme opp mot 30 % for fosfor. Med dette tiltak saman med etablering av ein eller to fangdammar, trur vi det vil vere mogleg å oppnå god effekt for jordbruket. Sjå også kapittel 11.1 og 11.2 i hovudrapporten for nærmare skildringar av ovannemnte jordbrukstiltak. 4.2 Tiltak separate og kommunalt avlaupsanlegg Av dei 43 separate avlaupsanlegga i nedbørfeltet til Remmedalselva, forventar vi at ca 20 anlegg har låg reinseevne. Ved å utbetre desse anlegga kan ein oppnå ei effekt på kg fosfor pr år, noko som svarar til ca 10 % av alle menneskeskapte ureiningar til elva. For avlaupsanlegg som ikkje har forskriftsmessige avlaupsanlegg, har kommunen høve til å gje huseigar pålegg om utbetring. I desse vassførekomsten kan pålegg om utbetring av anlegg vere eit aktuelt tiltak få å sikre at miljømålet nås innan TRENDAR FORVENTA UTVIKLING I VASSFØREKOMSTEN Dei busette innan vassførekomsten høyrer til grunnkretsane Remmedalen og Hjelmelandsdalen i Eid kommune. I sum har folketalet i desse to grunnkretsane gått ned med 3,6 % frå 1999 til For dei neste åra forventast det difor mindre endringar i folketalet. Når det gjeld jordbruk, drivast det mindre intensivt her enn i Indre Nordfjord. Vi forventar ikkje meir intensiv drift i dei kommande åra som vil gje auka jordbruksureining. 6 VURDERINGAR OG KONKLUSJON Tilstanden i høve til eutrofiering er klassifisert som moderat. For å endeleg avklare tilstand i elva, og før ein set i gong tiltak, bør det takast nye prøver av kjemi og begroingsalgar i elva. Ut frå foreløpige analyseresultat er det er god grunn til å tru at det er trong for tiltak for at det ikkje skal vere risiko miljømålet ikkje oppnåast. Dei viktigaste tiltaka vil vere redusert gjødsling, og bruk av ugjødsla randsoner. Etablering av fangdammar og utbetring av separate avlaupsanlegg er også aktuelle tiltak. Side 11

HAUSLEELVA/STORELVA MED BEKKEFELT, DAVIK VASSFØREKOMSTID R 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN... 2

HAUSLEELVA/STORELVA MED BEKKEFELT, DAVIK VASSFØREKOMSTID R 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN... 2 Delrapport 19 HAUSLEELVA/STORELVA MED BEKKEFELT, DAVIK VASSFØREKOMSTID 086-246-R INNHALD 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN... 2 2 ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 4 3 KARTLEGGING

Detaljer

1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTANE ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 5

1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTANE ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 5 Delrapport 21 STORELVA - STORELVA VASSFØREKOMSTIDER: 089-19-R Storelva nedre 089-18-R - Storelva midtre (Fannemel Lødemel) 089-83-R Storelva øvre INNHALD 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTANE... 2 2 ANALYSERESULTAT

Detaljer

1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 5

1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 5 Delrapport 14 HØGALMELVA VASSFØREKOMSTID 088-24-R INNHALD 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN... 2 2 ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 5 3 KARTLEGGING AV UREINING FRÅ ULIKE KJELDER

Detaljer

1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTATER OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND Karakterisering av risiko...

1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTATER OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND Karakterisering av risiko... Delrapport 1 STORELVA, BREIM VASSFØREKOMSTID 087-10-R INNHALD 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN... 2 2 ANALYSERESULTATER OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 5 Karakterisering av risiko... 6 3 KARTLEGGING

Detaljer

1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 5

1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 5 Delrapport 9 ØYEGROVA NEDRE, PAULSELVA BEKKEFELT, BOLSETELV VASSFØREKOMSTID 087-142-R INNHALD 1 SKILDRING AV VASSFØREKOMSTEN... 2 2 ANALYSERESULTAT OG KLASSIFISERING AV ØKOLOGISK TILSTAND... 5 3 KARTLEGGING

Detaljer

Vassdrag i kulturlandskap felles bruk til jordbruk og friluftsliv. Nordfjordeid Staffan Hjohlman

Vassdrag i kulturlandskap felles bruk til jordbruk og friluftsliv. Nordfjordeid Staffan Hjohlman Vassdrag i kulturlandskap felles bruk til jordbruk og friluftsliv Nordfjordeid 26.05.2016 Staffan Hjohlman Vassforskrifta Forskrift om rammer for vannforvaltningen Norsk «oversetting» av EU-vassdirektivet

Detaljer

Ål kommune Enkel problemkartlegging og tiltaksanalyse for vassførekomsten Storåne - Votna

Ål kommune Enkel problemkartlegging og tiltaksanalyse for vassførekomsten Storåne - Votna Rødungen Vatsfjorden Enkel problemkartlegging og tiltaksanalyse for vassførekomsten Storåne - Votna Utgåve: 2 Dato: 2015-03-30 Enkel problemkartlegging og tiltaksanalyse for vassførekomsten Storåne - Votna

Detaljer

Vassområde Nordfjord Problemkartlegging og tiltaksanalyse for utvalde vassførekomstar

Vassområde Nordfjord Problemkartlegging og tiltaksanalyse for utvalde vassførekomstar Problemkartlegging og tiltaksanalyse for utvalde vassførekomstar Utgåve: 2 Dato: 2015-01 13 Problemkartlegging og tiltaksanalyse for utvalde vassførekomstar 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

Oppfølging av vassforskrifta i Vik kommune

Oppfølging av vassforskrifta i Vik kommune Oppfølging av vassforskrifta i Vik kommune Døme på tiltak i landbruk som er i gang Karen Weichert, Plan og forvaltning Seminar om praktisk oppfølging av vassforskrifta innan områda landbruk og spreidde

Detaljer

Nordfjord vassområde. Nordfjord Hotell, Nordfjordeid 28. november Temamøte Avløp

Nordfjord vassområde. Nordfjord Hotell, Nordfjordeid 28. november Temamøte Avløp Nordfjord vassområde Nordfjord Hotell, Nordfjordeid 28. november 2018 Temamøte Avløp Bakgrunn Avløp frå kommunale og private/spreidde anlegg kan påverke vasskvaliteten gjennom utslepp frå reinseanlegg

Detaljer

Kva for kunnskapsgrunnlag skal til for å friskmelde ein vassførekomst? Seniorrådgjevar Tom Dybwad og seniorrådgjevar John Anton Gladsø Fylkesmannen i

Kva for kunnskapsgrunnlag skal til for å friskmelde ein vassførekomst? Seniorrådgjevar Tom Dybwad og seniorrådgjevar John Anton Gladsø Fylkesmannen i Kva for kunnskapsgrunnlag skal til for å friskmelde ein vassførekomst? Seniorrådgjevar Tom Dybwad og seniorrådgjevar John Anton Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljømål for vassførekomstar Det overordna

Detaljer

Landbrukstiltak langs vassdrag. Regelverk, frivillige tiltak og RMP elvemusling Øyvind Vatshelle, fylkesagronom jord- og plantekultur

Landbrukstiltak langs vassdrag. Regelverk, frivillige tiltak og RMP elvemusling Øyvind Vatshelle, fylkesagronom jord- og plantekultur Landbrukstiltak langs vassdrag Regelverk, frivillige tiltak og RMP elvemusling Øyvind Vatshelle, fylkesagronom jord- og plantekultur 1 Landbruket påverkar vassdraget og elvemuslingen Gjødsel og silopressaft

Detaljer

Tilbodsinvitasjon Skildring av oppdraget

Tilbodsinvitasjon Skildring av oppdraget Tilbodsinvitasjon Skildring av oppdraget Påverknad frå avløp på vassførekomstar i Sogn og Fjordane 1 Bakgrunn for oppdraget Ureiningsforskrifta sett reinsekrav og peiker kommunane ut som ureinings- og

Detaljer

Vassregion Sogn og Fjordane Fire vassområde

Vassregion Sogn og Fjordane Fire vassområde Vassregion Sogn og Fjordane Fire vassområde Kor stor er påverknaden frå jordbruk og avløp? Kva for tiltak er føreslått? Korleis jobbar vi i vassområda? Problemkartlegging i Nordfjord 2014 Aktuelle nettstadar

Detaljer

Tiltak i vassområdet Voss-Osterfjorden

Tiltak i vassområdet Voss-Osterfjorden Tiltak i vassområdet Voss-Osterfjorden Sveinung Klyve, miljøvernrådgjevar i Vaksdal Sveinung Klyve, prosjektleiar prosjektleiar Voss-Osterfjorden vassområde Vatn livet til alt Formålet med direktivet (som

Detaljer

Avrenning av næringsstoff frå landbruket

Avrenning av næringsstoff frå landbruket Avrenning av næringsstoff frå landbruket Seminar: Landbruk og vasskvalitet i elvane Vik 22.03.2017 Synnøve Rivedal, NIBIO Resultat frå undersøkingar i Vik Vikja Hopra Revidering gjødselvare forskrift -kva

Detaljer

Praktisk forbetringsarbeid i det eutrofe Vatsvassdraget. Stavanger 4 mai 2017 Harald Olav Stuhaug, Rådgjevar landbruk Vindafjord Kommune

Praktisk forbetringsarbeid i det eutrofe Vatsvassdraget. Stavanger 4 mai 2017 Harald Olav Stuhaug, Rådgjevar landbruk Vindafjord Kommune Praktisk forbetringsarbeid i det eutrofe Vatsvassdraget Stavanger 4 mai 2017 Harald Olav Stuhaug, Rådgjevar landbruk Vindafjord Kommune Landavatnet og Vatsvatnet Vatsvassdraget - bakgrunnsinformasjon Nedbørsfelt

Detaljer

FMLAs arbeid med vassforskrifta erfaringar og utfordringar

FMLAs arbeid med vassforskrifta erfaringar og utfordringar FMLAs arbeid med vassforskrifta erfaringar og utfordringar Truls Hansen Folkestad Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Jordbruksareal i Sogn og Fjordane Mest mineraljord frå ulike morene-, breelv- og elveavsetningar,

Detaljer

Ureiningsproblem knytt til landbruk og støtteordningar til miljøvennleg jordbruksdrift

Ureiningsproblem knytt til landbruk og støtteordningar til miljøvennleg jordbruksdrift Temamøte: Vassdrag i kulturlandskap Ureiningsproblem knytt til landbruk og støtteordningar til miljøvennleg jordbruksdrift Trude Knutzen Knagenhjelm Landbruksavdelinga Nasjonalt mål God økologisk tilstand

Detaljer

Synfaring av Vassenden (sideelv til Kvamselva, Gaular kommune)

Synfaring av Vassenden (sideelv til Kvamselva, Gaular kommune) Synfaring av Vassenden 20.09.2016 (sideelv til Kvamselva, Gaular kommune) Deltakarar: Kjersti Sande Tveit, Askvoll kommune Solfrid Rifsgård, Askvoll kommune Johannes Folkestad, landbruksforvaltninga i

Detaljer

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Sunnhordland. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Sunnhordland. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Sunnhordland Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur 1 Avrenning til vann «Landbruket er en av tre hovedaktører i Norge

Detaljer

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Nordhordland. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Nordhordland. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Nordhordland Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur 1 Avrenning til vann Blågrønnalger i ferskvann Fosfor er minimumsfaktor.

Detaljer

Teknisk etat Kvam herad Grovagjelet Norheimsund. Resipientundersøking Kvam, vassprøvar frå mars og august 2006

Teknisk etat Kvam herad Grovagjelet Norheimsund. Resipientundersøking Kvam, vassprøvar frå mars og august 2006 Teknisk etat Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund COWI AS Solheimsgt 13 Postboks 6051 Postterminalen 5892 Bergen Telefon 53 01 86 00 Telefax 53 01 86 01 wwwcowino Resipientundersøking Kvam, vassprøvar

Detaljer

Høyring Regional plan for vassregion Hordaland.

Høyring Regional plan for vassregion Hordaland. Side 1 av 5 Fra: Randi Hilland (Randi.Hilland@meland.kommune.no) Sendt: 19.12.2014 14:03:51 Til: Hordaland Fylkeskommune - Postmottak Kopi: Emne: Vedlegg: Hordaland Fylkeskommune Regionalavdelinga Postboks

Detaljer

Jamfør prosjektplanen for Nordfjord vassområde (vedlagt), avsnitt 3.2:

Jamfør prosjektplanen for Nordfjord vassområde (vedlagt), avsnitt 3.2: MØTE I NORDFJORD VASSOMRÅDEUTVAL Tid: fredag 22. april kl 10.00 (11:00) 14.00 Stad: Sandane, kommunestyresalen 10:00 10:50 vil vassregionstyresmakten v/ Merete Farstad gi ei innføring i vassforvaltning

Detaljer

Treng vi å betre vassmiljøet?

Treng vi å betre vassmiljøet? Treng vi å betre vassmiljøet? Har kommunane eit ansvar for å hindre spreiing av miljøgifter etter vassforskrifta? Ja - Bidra til å nå miljømåla for vassførekomstane - innanfor område der kommunen har verkemidlar

Detaljer

Sunnfjord vassområde. Tiltak i vassdraga med landbrukspåverking

Sunnfjord vassområde. Tiltak i vassdraga med landbrukspåverking Sunnfjord vassområde Tiltak i vassdraga med landbrukspåverking Påverknad Auka av fosfor og nitrogen i vatn Mulegheit av e-koli i vatn (dyr og gjødsel) Eutrofiering Fare vasskvalitet (auka temp., meir plantar)

Detaljer

Tiltaksanalyse Første planfase Stryn Erfaring og behov framover. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: Merete Farstad Foto:

Tiltaksanalyse Første planfase Stryn Erfaring og behov framover. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: Merete Farstad Foto: Tiltaksanalyse Første planfase Stryn Erfaring og behov framover Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: Merete Farstad Foto: Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Klif 11. september 2012

Detaljer

Forskrift om gjødslingsplanlegging

Forskrift om gjødslingsplanlegging Forskrift om gjødslingsplanlegging - og litt anna gjødselaktuelt. Øyvind Vatshelle. 1 Foto: Ø. Vatshelle Tema Dispensasjon til å ikkje ha gjødslingsplan: 3 regneeksempel for å knekke koden. Årleg gjødslingsplan

Detaljer

Landbrukstiltak - forslag og døme Tiltak for betre vassmiljø, Bergen Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur

Landbrukstiltak - forslag og døme Tiltak for betre vassmiljø, Bergen Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur Landbrukstiltak - forslag og døme Tiltak for betre vassmiljø, Bergen 12.11.2013 Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur 1 Matproduksjon forurensar! Lagring og bruk av husdyrgjødsel gir avrenning

Detaljer

I farne tider var landskapet vårt salsvare

I farne tider var landskapet vårt salsvare I farne tider var landskapet vårt salsvare Organisering av opprydding i spreidde bustadområde - Utfordringar og avgrensingar i varmare og våtare klima - Av Asbjørn Nagell Toft, Austrheim kommune Korleis

Detaljer

Nytt gjødselregelverk Spreieareal Fritak gjødslingsplan. Regionale samlinger april 2018 Øyvind Vatshelle

Nytt gjødselregelverk Spreieareal Fritak gjødslingsplan. Regionale samlinger april 2018 Øyvind Vatshelle Nytt gjødselregelverk Spreieareal Fritak gjødslingsplan Regionale samlinger april 2018 Øyvind Vatshelle Nytt gjødselregelverk Forslag til nytt regelverk levert til LMD og KMD 15. mars 2018. frå Landbruksdirektoratet,

Detaljer

Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten

Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Oppstartsmøte Vassområde Ytre Sogn 11.02.11 Fylkesmannen sine oppgåver Karakterisering Klassifisering

Detaljer

Oppsummering av kostnadseffektivitet for landbruket: Eksempler fra tidligere tiltaksanalyser

Oppsummering av kostnadseffektivitet for landbruket: Eksempler fra tidligere tiltaksanalyser Oppsummering av kostnadseffektivitet for landbruket: Eksempler fra tidligere tiltaksanalyser I dette dokumentet har vi samlet eksempler på kostnadseffektivitet av tiltak innen landbruket, hentet fra fire

Detaljer

det objektive datagrunnlaget er særs mangelfullt behov for meir data/ overvaking i liten grad tatt stilling til om desse bør delast opp meir

det objektive datagrunnlaget er særs mangelfullt behov for meir data/ overvaking i liten grad tatt stilling til om desse bør delast opp meir Faggruppe sjø Faggruppe sjø er oppretta av AU og har vore samansett av representantar frå: Fiskeridirektoratet Region Vest Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Mattilsynet Sogn og Fjordane fylkeskommune. Vi

Detaljer

Vassdrag og ureining frå jordbruket aktuelle tiltak og støtteordningar

Vassdrag og ureining frå jordbruket aktuelle tiltak og støtteordningar Vassdrag og ureining frå jordbruket aktuelle tiltak og støtteordningar Seminar om landbruket og vasskvalitet i elvane, Vik kommune Trude Knutzen Knagenhjelm Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, landbruksavdelinga

Detaljer

Søknad om auka slukeevne ved Grøvla kraftverk

Søknad om auka slukeevne ved Grøvla kraftverk NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 26.06.2019 Søknad om auka slukeevne ved Grøvla kraftverk Grøvla Kraft AS ønskjer å auke slukeevna ved eksisterande anlegg elva Grøvla i Førde kommune

Detaljer

Erfaring fra Jæren vannområde - iverksetting av tiltak

Erfaring fra Jæren vannområde - iverksetting av tiltak Erfaring fra Jæren vannområde - iverksetting av tiltak Fagsamling om oppfølging av vassforskrifta i jordbruket, 7-8 oktober 2014 v/elin Valand, sekretariat Jæren vannområde, Rogaland fylkeskommune Stikkord:

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Rapport Fosforstatus i jord etter år med balansert gjødsling

Rapport Fosforstatus i jord etter år med balansert gjødsling Rapport 2017 Fosforstatus i jord etter år med balansert gjødsling Ane Harestad September 2017 Innhald Innhald... 2 Samarbeidspartar... 3 Mål... 3 Delmål... 3 Bakgrunn... 3 Gjødseldyreiningar... 3 Jordprøvepraksis...

Detaljer

TOKKE KOMMUNE Definisjonar. BRA, bruksareal er i høve til NS 3940 og teknisk forskrift.

TOKKE KOMMUNE Definisjonar. BRA, bruksareal er i høve til NS 3940 og teknisk forskrift. TOKKE KOMMUNE. Reglar om tilskot til bygging av bustadhus i spreidd område, (utanfor kommunalt bustadfelt), kjøp, utbetring/restaurering av eldre bustad, til private vass- og kloakkanlegg. Endring av reglane

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet Regional plan for vassforvaltning Vassforskrifta og organisering av arbeidet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Planprosessen Regional plan for vassforvaltning Tiltaksprogram Organisering Målet

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Faktaark - Generell innledning

Faktaark - Generell innledning Faktaark - Generell innledning Gjelder for planperiode 2016-2021. Utarbeidet i 2013/2014. Dette generelle faktaarket er ment som en generell innledning og bakgrunn til lesning av de øvrige faktaarkene

Detaljer

LANDBRUKET I SOGN OG FJORDANE - UTFORDRINGAR OG REGELVERK

LANDBRUKET I SOGN OG FJORDANE - UTFORDRINGAR OG REGELVERK LANDBRUKET I SOGN OG FJORDANE - UTFORDRINGAR OG REGELVERK Vassforvaltningsseminar på Skei 28.-29. mars 2017 Trude Knutzen Knagenhjelm Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, landbruksavdelinga Kva utfordringar

Detaljer

Oppfølging av regional vassforvaltingsplan og tiltaksprogram i høve påverknad frå landbruk

Oppfølging av regional vassforvaltingsplan og tiltaksprogram i høve påverknad frå landbruk Møtereferat prosjektgruppa Nordfjord vassområde 18.02.2016 Tid: torsdag 18. februar 2016 kl. 09.15 13.00 Stad: Eid vidaregåande skule Desse møtte: Amund Hjelle fagkonsulent Stryn kommune Jan Nesdal næringssjef

Detaljer

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 106 2013 Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Resultater fra 21 elver og bekker Inga Greipsland og Marianne Bechmann Bioforsk Jord og Miljø Hovedkontor/Head

Detaljer

Kommuneplan for Radøy delrevisjon konsekvensvurdering av endringar i kommuneplanens arealdel

Kommuneplan for Radøy delrevisjon konsekvensvurdering av endringar i kommuneplanens arealdel Kommuneplan for Radøy delrevisjon 2018 konsekvensvurdering av endringar i kommuneplanens arealdel Bustader spreidd Område: Areal: Heile kommunen Opp til 5 Da Eksisterande planstatus: LNF Planlagt ny arealbruk:

Detaljer

Arbeid etter vannforskriften i Skaun

Arbeid etter vannforskriften i Skaun Arbeid etter vannforskriften i Skaun Miljøvernkonferansen 25.05.2016 Trondheim Mari Kristel Gederaas sivilingeniør VA Asplan Viak, avdeling for vann og miljø Stjørdal/Trondheim Agenda: 1. Bakgrunn for

Detaljer

NOTAT Kvinnherad kommune uttale om skredfare Dato: Synfaring

NOTAT Kvinnherad kommune uttale om skredfare Dato: Synfaring KVAM HERAD FOR KVINNHERAD KOMMUNE NOTAT Kvinnherad kommune uttale om skredfare Dato: 06.07.07 Synfaring 0.06.07 Frå Tore Dolvik, Kommunegeolog Vår ref: 6/4-8/N - 06/TORDOL Kvinnherad - uttale frå kommunegeologen

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

Tiltak for å redusere tap av næringsstoff

Tiltak for å redusere tap av næringsstoff Tiltak for å redusere tap av næringsstoff Vik 22. mars 2017 Marit Henjum Halsnes, rådgivar jordbruk NLR Vest Sunnmøre Sogn og Fjordane Hordaland 4000 medlemar 35 rådgivarar 2 Norsk Landbruksrådgiving Vest

Detaljer

Optimal utnytting av husdyrgjødsel

Optimal utnytting av husdyrgjødsel Optimal utnytting av husdyrgjødsel Vik 20.11.2013 Marit Henjum Halsnes rådgivar jordbruk Kva er husdyrgjødsel? Plantenæring på lik linje med mineralgjødsel Fosfor (P) og kalium (K) kan jamnstillast med

Detaljer

Tiltak som kommunar er styresmakt for. Planlagte prøvetakingar og synfaringar. Nordfjord vassområde

Tiltak som kommunar er styresmakt for. Planlagte prøvetakingar og synfaringar. Nordfjord vassområde Tiltak som kommunar styresmakt for. Planlagte etakingar og synfaringar. Nordfjord vassområde Bremang Bremang Hausleelva/Storel va med bekkefelt Nordgulen namn 86-246-R 28214- C Påvknads-type og vksemd

Detaljer

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Velkomen. Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket. 8. November 2016

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Velkomen. Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket. 8. November 2016 Velkomen Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket 8. November 2016 Program Korleis utnytte husdyrgjødsel Ny plantevernforskrift og plantevernjournalar Regelverk for lagring og bruk av husdyrgjødsel Regelverk

Detaljer

Statsråden. Vår ref 18/144-2

Statsråden. Vår ref 18/144-2 Statsråden Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 OSLO Dykkar ref Spm 889 Vår ref 18/144-2 Dato 15. februar 2018 Svar på spm. Nr. 889 frå stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand - tilskot gitt til

Detaljer

Notat. Endring i flaumvasstandar grunna ny Fv 7 Tokagjelet. Bakgrunn:

Notat. Endring i flaumvasstandar grunna ny Fv 7 Tokagjelet. Bakgrunn: Til: Statens vegvesen Fra: Norconsult ved Henrik Opaker Dato 2019-05-10 Endring i flaumvasstandar grunna ny Fv 7 Tokagjelet Bakgrunn: Det er tidlegare gjort ei berekning av flaumvasstander i vassdraga

Detaljer

Registrering av Kjerneområde landbruk i Lærdal kommune

Registrering av Kjerneområde landbruk i Lærdal kommune Registrering av Kjerneområde landbruk i Lærdal kommune Lærdal kommune landbrukskontoret januar 2007 Innhald: 1. Innleiing bakgrunn og formål side 2 2. Organisering og gjennomføring side 2 3. Landbruket

Detaljer

Landbruket og vannforskriften

Landbruket og vannforskriften Miljøsamling Hedmark 17.10.2017 Landbruket og vannforskriften Trine Frisli Fjøsne vannområde Glomma og Grensevassdragene Odd Henning Stuen vannområde Mjøsa Lokal tiltaksanalyse 2016-2021 for Vannområde

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Om Indre Sogn vassområdeutval Aktivitet Rekneskap 2017 Vedlegg 1

Om Indre Sogn vassområdeutval Aktivitet Rekneskap 2017 Vedlegg 1 Årsmelding 2017 Innhald Om Indre Sogn vassområdeutval... 2 Aktivitet... 2 Tiltaksgjennomføring... 2 Overvaking og problemkartlegging... 2 Møteverksemd... 3 Vakanse... 4 Rekneskap 2017... 4 Vedlegg 1...

Detaljer

Klimagassutslepp i Time kommune. Status og grunnlag for evaluering av tiltak i. KDP Energi og klima

Klimagassutslepp i Time kommune. Status og grunnlag for evaluering av tiltak i. KDP Energi og klima Klimagassutslepp i Time kommune Status og grunnlag for evaluering av tiltak i KDP Energi og klima 2011-2022 Rapportansvarleg Yvonne van Bentum, Time kommune 2. mai 2019 1. Innleiing problemstillingan(e)

Detaljer

Vurdering av vannmiljø og tiltaksgjennomføring i eutrofe vassdrag

Vurdering av vannmiljø og tiltaksgjennomføring i eutrofe vassdrag Vurdering av vannmiljø og tiltaksgjennomføring i eutrofe vassdrag Helga Gunnarsdóttir Seniorrådgiver seksjon for vannforvaltningen Foto: Kim Abel, naturarkivet.no Utslipp fra avløp og jordbruk = eutrofi

Detaljer

Undersøkelser i Jærvassdragene 2018

Undersøkelser i Jærvassdragene 2018 Undersøkelser i Jærvassdragene 2018 Åge Molversmyr, NORCE (Stavanger) Foto: Åge Molversmyr Litt om problemene i Jærvassdragene De fleste vassdragene tilføres mer næringsstoffer enn de «tåler» Eutrofiering

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter Søknadsskjemaet gjeld for: Utslepp frå bustadhus, hytter, turistbedrifter og liknande verksemd med utslepp på under 50 pe. Utslepp

Detaljer

Saman for vatnet. Oppdatering av regional vassforvaltingsplan med tilhøyrande tiltaksprogram

Saman for vatnet. Oppdatering av regional vassforvaltingsplan med tilhøyrande tiltaksprogram 9. desember 2018 Saman for vatnet Oppdatering av regional vassforvaltingsplan med tilhøyrande tiltaksprogram Vedlegg X til høyringsdokument 2: Hovudutfordringar i Indre Sogn vassområde Foto: Vegard Næss

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften

Kommunens oppfølging av vannforskriften Kommunens oppfølging av vannforskriften Bodø 14. april 2016 Are Johansen Norsk Landbruksrådgiving Lofoten Landbruket har gjort mye allerede Fjerning av punktutslipp Bedre oppfølging av gjødselplaner Mindre

Detaljer

Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn

Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn 2013-2015 Bakgrunn Nedbørfeltene til Prestelva og Botn i Rissa har vært med i en prøveordning innenfor regionalt miljøprogram.

Detaljer

Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger

Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger I løpet av 2016 samlet kommunene i vannområdet inn vannprøver fra ca. 40

Detaljer

Spørsmål svarskjema utsending nr. 3

Spørsmål svarskjema utsending nr. 3 ANBOD 2016 Vassprøveanalysar Spørsmål til per 30.5.2016 1 29.04.16 Jamfør punkt 4.9 Underleverandørar står det at «For underleverandører gjeld same krav til kvalifikasjonar som for hovedleverandør og dette

Detaljer

Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune INNHALD. 1 Samandrag s 1. 2 Innleiing s 2. 3 Regelverk s 23. 4 Vurdert område s 46

Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune INNHALD. 1 Samandrag s 1. 2 Innleiing s 2. 3 Regelverk s 23. 4 Vurdert område s 46 Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune ADRESSE COWI AS Magasinvegen 35 5700 Voss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHALD 1 Samandrag s 1 2 Innleiing s 2 3 Regelverk s 23 4 Vurdert område

Detaljer

Regjeringa sine forventningar til neste planperiode

Regjeringa sine forventningar til neste planperiode Klima- og miljødepartementet Regjeringa sine forventningar til neste planperiode Statssekretær Atle Hamar, Klima- og miljødepartementet Nasjonal Vassmiljøkonferanse 2019 27. mars 2019 Vatn i Noreg 27 500

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg Søknaden skal nyttast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvatn jf. Forskrift om utslepp

Detaljer

Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune. Utkast for drøfting

Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune. Utkast for drøfting Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Utkast for drøfting 22.11.2015 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4 2.2 Ramme

Detaljer

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Reginal vassforvaltningsplan og tiltaksprogram Seminar Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag 18. november 2014 Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Kunnskapsbasert forvaltning Økosystembasert

Detaljer

Faktaark Frogn/Nesodden til Bunnefjorden

Faktaark Frogn/Nesodden til Bunnefjorden Faktaark Frogn/Nesodden til Bunnefjorden Tiltaksområde nr. 18. Nasjonalt vannforekomstnummer: 5-5-R FIGUR 1. KART OVER TILTAKSOMRÅDE NR. 18 FROGN/NESODDEN TIL BUNNEFJORDEN. RØDE PUNKT VISER STEDER DET

Detaljer

Synfaring av vassførekomstar i Askvoll kommune

Synfaring av vassførekomstar i Askvoll kommune Synfaring av vassførekomstar i Askvoll kommune 05.09.2016 Deltakarar: Kjersti Sande Tveit, Askvoll kommune Johannes Folkestad, landbruksforvaltninga i Askvoll og Fjaler Staffan Hjohlman, Sogn og Fjordane

Detaljer

Naturvernforbundet sin representant har sett på areala det er søkt om dyrking av, og elles dei dyrka areala som ligg mellom.

Naturvernforbundet sin representant har sett på areala det er søkt om dyrking av, og elles dei dyrka areala som ligg mellom. Tingvoll, 6.1.2018 Tingvoll kommune FRÅSEGN - NYDYRKING Vi viser til dykkar ref. 2017/1432. Naturvernforbundet sin representant har sett på areala det er søkt om dyrking av, og elles dei dyrka areala som

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett.

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Rødøy Lurøy vannområde Befaring 4.06-2013 Indrelva i Lurøy I- 5 I- 4 I- 1 I- 2 I- 3 Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Beskrivelse: Indrelva ligger ved Konsvikosen

Detaljer

Sak Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling

Sak Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Sak 1 2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Bakgrunn Gjeldande prosjektplan for Ytre Sogn vassområde skildrar bakgrunn for prosjektet, mål, organisering, arbeidsoppgåver,

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Tiltak i landbruket hva vet vi om effekter og kostnader? Marianne Bechmann Bioforsk Jord og miljø

Tiltak i landbruket hva vet vi om effekter og kostnader? Marianne Bechmann Bioforsk Jord og miljø Tiltak i landbruket hva vet vi om effekter og kostnader? Marianne Bechmann Bioforsk Jord og miljø Vannmiljøkonferansen 16.-17. mars 2011 Foto: Skarbøvik, Blankenberg, Hauge, Bechmann Innhold 1. Innledning

Detaljer

Tiltak innan landbruk og avlaup i Hordaland

Tiltak innan landbruk og avlaup i Hordaland Tiltak innan landbruk og avlaup i Hordaland Sveinung Klyve, prosjektleiar Sveinung Klyve, spesialrådgjevar vassforvalting Kloakkutslepp sjø og land Landbruk - Mange diffuse utslepp Brukarmål - Kan ein

Detaljer

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Vest. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Vest. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Vest Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur 1 Avrenning til vann Blågrønnalger i ferskvann Fosfor er minimumsfaktor.

Detaljer

OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE

OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE April 2013 Samandrag Målsettinga med denne norma er å bevisstgjere kommunale- og private utbyggarar om overvassproblematikk og overvasshandtering etter moderne idear om

Detaljer

Bømlo kommune A-1. Søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus og hytter m.m (Skjemaet gjeld ikkje for påkopling til offentleg avlaupsnett)

Bømlo kommune A-1. Søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus og hytter m.m (Skjemaet gjeld ikkje for påkopling til offentleg avlaupsnett) Søknaden skal brukast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvann jf. Lokal forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå bustadhus, hytter og liknande

Detaljer

Hamar 20/ Tor Lunnan, Bioforsk Aust Løken

Hamar 20/ Tor Lunnan, Bioforsk Aust Løken Gjødsling Hamar 20/11 2008 Tor Lunnan, Bioforsk Aust Løken Høgare gjødselpris Fullgjødsel relativt dyrare P og K dyrare større verdi i husdyrgjødsel større verdi av kløver NS-gjødsel kjem inn NK-gjødsel

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

Eutrofitilstand og tiltaksgjennomføring i næringsrike vassdrag

Eutrofitilstand og tiltaksgjennomføring i næringsrike vassdrag Eutrofitilstand og tiltaksgjennomføring i næringsrike vassdrag Helga Gunnarsdóttir Seniorrådgiver vannseksjonen Foto: Kim Abel, naturarkivet.no Eutrofi - overvåkningsdata hele landet - 2014 140 (85, 32,

Detaljer

Landbrukets bidrag til renere vassdrag

Landbrukets bidrag til renere vassdrag Landbrukets bidrag til renere vassdrag - Hvordan balansere utfordringene klima/miljø/matproduksjon Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! 71 grader nord Total areal:

Detaljer

Regional plan for vassregion Hordaland utsending på 2. gongs avgrensa høyring

Regional plan for vassregion Hordaland utsending på 2. gongs avgrensa høyring REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16490-70 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2015 Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 utsending

Detaljer

SPREDT AVLØP I JORDBRUKSLANDSKAPET

SPREDT AVLØP I JORDBRUKSLANDSKAPET SPREDT AVLØP I JORDBRUKSLANDSKAPET KILDESPORING, KARTLEGGING OG TILTAK Anne-Grete Buseth Blankenberg (agbb@nibio.no) Seniorforsker NIBIO Adam Paruch, Marianne Bechmann, Lisa Paruch, alle NIBIO BAKGRUNN

Detaljer

Damsikkerheit - informasjonsskriv 2015

Damsikkerheit - informasjonsskriv 2015 Adresseliste Vår dato: 09.12.2015 Vår ref.: 201000310-7 Arkiv: 401 Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Lars Grøttå Damsikkerheit - informasjonsskriv 2015 Bakgrunnen for informasjonsskrivet er at NVE

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Setesdal regionråd. Kartlegging Offentleg innkjøp. Eli Beate Tveiten

Setesdal regionråd. Kartlegging Offentleg innkjøp. Eli Beate Tveiten 01.01.2017 Setesdal regionråd Kartlegging Offentleg innkjøp Eli Beate Tveiten Forord Innholdfortegnelse Innhold Innleiing... 2 Avgrensingar... 3 Setesdal:... 4 2016:... 4 Historikk - 2015:... 6 Historikk

Detaljer

Vassområde Nordfjord

Vassområde Nordfjord SAMLERAPPORT Vassområde Nordfjord Analyseresultater 2013 Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Versjon V Side 1 av 20 Innhold Metoder... 3 Undersøkte lokaliteter... 4 Vanntype... 5 Analyseresultater... 6 Kalkinnhold

Detaljer

2.2: Eit prioritert utval arkeologiske kulturminne skal ha eit ordinært vedlikehaldsnivå innan 2020.

2.2: Eit prioritert utval arkeologiske kulturminne skal ha eit ordinært vedlikehaldsnivå innan 2020. 2.2: Eit prioritert utval arkeologiske kulturminne skal ha eit ordinært vedlikehaldsnivå innan 22. Årleg tap og skade på arkeologiske kulturminne i utvalte område og etter årsaksforhold + Få går tapt,

Detaljer

Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 14/6399 06.05.2014. Referat Arbeidsutvalet Nordfjord vassområde 28.04.2014

Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 14/6399 06.05.2014. Referat Arbeidsutvalet Nordfjord vassområde 28.04.2014 Nordfjord vassområde Arbeidsutvalet for Nordfjord vassområde Att: Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 14/6399 06.05.2014 Referat Arbeidsutvalet Nordfjord vassområde 28.04.2014 Møtet fann stad på

Detaljer

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB Kort om føresetnader for befolkningsprognosen Befolkningsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisontar

Detaljer

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Vedteken av Styringsgruppa 27.11.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4

Detaljer