Trafikdage på AUC'95. Transportscenarier i Bergen kommune. Sjefingeniør Marit Sørstrøm Planavdelingen Kommunalavdeling byutvikling Bergen kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikdage på AUC'95. Transportscenarier i Bergen kommune. Sjefingeniør Marit Sørstrøm Planavdelingen Kommunalavdeling byutvikling Bergen kommune."

Transkript

1 1 Trafikage på AUC'95 Transportscenarier i Bergen kommune Sjefingeniør Marit Sørstrøm Planavelingen Kommunalaveling byutvikling Bergen kommune.

2 1.0 OM BERGEN 1.1 Innlening Bergen er Norges nest største by og ligger i Horalan fylke. Innenfor Bergen bygrense bor iag ca personer, i regionen som byen er senter for bor totalt ca personer. 1.2 Byutviklingstrekk Det er nær korresponanse mellom lanskapsform og byutvikling i Bergen; e markante innslag av fjell og vann innenfor byens arealer styrer bystrukturen. Det kanaliserte forløp byen har, tett og langstrakt bebyggelsesstruktur me byelssentra som viktige (kollektiv-) knutepunkt, gjør også at store eler ligger got til rette for en integrert transport-og arealpolitikk. Bergen har generelt sett utviklet arealbruk og transporttiltak basert på bilbruk. En av ulempene er at gang-/sykkeltrafikk og kollektivtrafikk, først ve aktiv innsats, kan fremstå som realistiske alternativer til biltrafikk. Et hovevalg fremover vil erfor stå mellom fortsatt å tilpasse byen en overveiene bilorientert byutviklingsmoell, eller å søke å hole fast ve veriene i en mer klassiske (europeiske) bymoell, me en tettere bystruktur, mer tilpasset gang-/sykkeltrafikk og kollektive transportløsninger. 1.3 Bompengeavtale Hovestammen i Bergens vegnett er e siste 10 årene bygget ut ve ekstraorinær vegfinansiering/ bompenger som tillegg til orinære statlig busjetter. Avtalen me staten utløper , og et er iag ikke klart hva som eventuelt skal avløse en nåværene avtalen. Det statlige investeringsprogram for e første 10 årene etter 1997 står nå foran konkretisering. Båe politisk og aministrativt ønskes en ny "Bergenspakke for transport og miljø" som ifferensierer formålene pengene skal brukes til. 1.4 Nøkkelata transport i Bergen En reisevaneunersøkelse fra 1992 viser at sentrum staig er viktigste reisemålet i hele byområet, men også at kollektivtransporten i e ulike retningene har forholsvis forskjellige "arbeisvilkår"/marke. Kollektivanelen til/fra sentrum varierer mellom 38 og 19%. Foreling på reisemiel er som følgene: Bilfører; 48%, bilpassasjer; 9%, Kollektivtrafikant; 12%, Gåene; 25%, Sykkel; 3%, Kombinert; 2% og Annet; 1%. For Horalan fylke har bilholet til nå ligget uner lansgjennomsnittet, 332 personbiler pr.1000 innbyggere pr tallet for hele lanet er ca. 385 personbiler. Vegirektoratets prognoser for vegtrafikk viser at gjennomsnittlig årlig vekst forventes å ligge på ca. 1,6 % fram mot 2001 og eretter ca.1,2 % pr. år. Summert gir ette en økning i trafikken, fra 1995, på ca. 23 % innen år 2007 og ca.35 % innen år Transportmoell Bergen kommune har i samarbei me Statens vegvesen Horalan utviklet en transportmoell for byområet som begge etater bruker. Det er en traisjonell firetrinns-moell kalt "Motors", og er viereutviklet for byområet og e oppgaver vi har her.

3 Soneinneling, me agens reisemønster og kollektivaneler.

4 1.6 Plansituasjon Det er e senere år gjennomført en rekke større utreninger og planlegging innenfor transportsektoren i Bergen og byregionen, bl.a. ble en egen kollektivtransportutreningen lagt fram våren Politisk har spørsmålet om etablering av et skinnegåene persontransporttilbu vært sentralt e siste 5 årene, og i kollektivutreningen var et gjort en rekke trafikkberegninger for hele byområet og for aksen sentrum-fana, me/uten bybane. Fra resultatene kan nevnes at mens kollektivanelen i ag er 19% for trafikken mellom sønre byeler og sentrum, økte en i alternativet me obbeltsporet bybane til ca 25%. Kommuneplan for Bergen, me tilhørene arealel, skal rulleres for perioen , for arealelen også me perspektiver frem til Planforslaget ble lagt fram for bystyret juni I kommuneplanens arealel er et gjennomført analyser av ulike transportpolitiske utviklingstrekk fram mot SCENARIER 2.1 Samfunnsøkonomiske vureringer og perspektiver Poenget me en "riktig" prispolitikk på transport er at en enkelte trafikant eller reisene, skal gjøre en "korrekt" nytte-kostna avveining i forbinelse me sine beslutninger som, irekte eller inirekte, reier seg om transport. Dette innebærer at f.eks. en bilist i tillegg til selve riftsutgiften til bilen bør betale en pris eller avgift som reflekterer en forsinkelse som påføres anre hvis vekommene bruker bil i en situasjon me køer. Avgiften bør også gjenspeile øket ulykkesrisiko og miljøulemper som påføres anre når bilen brukes. En el av ette er alleree ekket på en tilfresstillene måte gjennom e statlige avgifter vi i Norge har på rivstoff og biler. Den store "uekkee posten" er forsinkelser som påføres anre og i byområer, miljøulemper i spesielt følsomme områer. Fraværet av "riktige" priser vil gi mer biltrafikk i rushtien enn et som er samfunnsøkonomisk riktig. Sien reuksjon av køproblemer er et viktig motiv for veginvesteringer, kan vi også få en tenens til overinvestering i vegkapasitet. Hvis bilistene, slik som tilfellet er spesielt i rushtien, ikke betaler en samfunnsmessige kostna ve bilturen, tilsier ønsket om en optimal reisemielforelig at man heller ikke for en konkurrerene reisemåte som kollektivtrafikk skal betale en fulle samfunnsmessige kostna. Dette leer til en kjeereaksjon av følgene type: - "Unerpriset" biltrafikk - "Unerpriset" kollektivtrafikk - Totalt sett "billig" transport/ For mye transport - "For mye" og/eller "for yr" transport og oppmuntring til mer transportkrevene lokaliseringsmønster / Krav om for store investeringer i kapasitet En annen effekt av "unerpriset" biltrafikk er at man får "for lite" kollektivtrafikk. Et minre marke for kollektivtrafikk gir også lavere inntekt og et årligere tilbu, som igjen birar til minre kollektivtrafikk og mer biltrafikk. Dette har nær sammenheng me e utsagn man ofte hører om "on" og "go" sirkel.

5 Lave kollektivtakster i rushtien (ulike rabattorninger) som er "riktig" hvis biltrafikken er "unerpriset", har gjerne også en effekt at kollektivsystemet kommer i en klemme fori man får liten inntekt fra en yreste trafikken. Hvis ikke et offentlige følger opp me tilstrekkelig tilsku til kollektivtrafikken, har ette erfor lett for å gå utover kollektivtrafikken utenom rushtiene hvor man får for årlig kollektivtilbu og/eller "for høye" takster. Dette vil i såfall kunne få konsekvenser i retning av "for mye" biltrafikk utenom rushtien fori kollektivtilbu og -takster gjør bruk av kollektivtrafikk lite attraktivt. Gjennom byplanlegging og arealbrukspolitikk kan man påvirke transportomfang og -foreling i et byområe. Effektiviteten i e virkemiler man her isponerer er imilerti relativt liten på kort og mellomlang sikt, noe avhengig av hvilke utbyggingsområer som isponeres og takten i utbyggingen. Det ligger meget sterke bininger i et utbyggingsmønster byen alt har. Virkningen av en "effektiv" prispolitikk for samferselssektoren er her først og fremst at man kan få en mer "transporteffektiv" utnyttelse av en bygningsmasse som man til enhver ti har, og at man kan skape et marke for et fremtiig utbyggingsmønster. Det kan ellers være meget vanskelig å få gjennomført et utbyggingsmønster som i transport- og miljømessig sammenheng er gunstig, men som folk ikke bryr seg om fori transport er billig. 2.2 Beskrivelse og forutsetninger Det er gjort analyser og utformet prognoser for trafikkbelastning og-foreling for flere utviklingsretninger, kalt scenarier. Scenariene er vist i tabell neste sie; vegnettet er beskrevet me noen felles tillegg til agens vegnett, mens økonomiske tiltak og utviklingen av kollektivtilbuet er gitt som variabler. I tillegg er et for banealternativet gjort justeringer for å få plass til banen. Alle scenarier har like forutsetninger om arealbruk; bosetning/arbeisplasser, skoleforhol, bilhol etc. Det er forutsatt en vekst i antall bosatte på 15% i hele regionen. For Bergen sin el er enne veksten lik 9%. Scenariene er ulike mhp kollektivbetjening og økonomiske virkemiler: T1: Dagens rutestruktur i kollektivnettet me en gravis utvikling til bere framkommelighet. Bompengeringen til sentrum er opphevet. Takstnivået tilsvarene agens, sett i forhol til anre kostnaer. T2: Kollektivnettet er basert på et ekspressbussystem, me utstrakt mating til viktige knutepunkt. Takstnivået og kostnasnivå som i T1. E1: Kollektivnett som i T2. Takstnivået i rushperioen er økt me 50%. Bompengering runt sentrum er etablert me et kostnasnivå som ligger fire ganger over agens i rushet, og 2 ganger over agens utenom rush. E2: Kollektivsystemet er i sør bygget opp runt en bane fra sentrum til Råal, mens et er som i T2 i e anre himmelretninger. Banen har svært go stanar, høy frekvens og høy regularitet. Takst- og kostnasnivå som i T2. En viktig forutsetning i moellen er forholet til bilhol i befolkningen. I 1992 hae Bergen et bilhol som tilsvarer kjt/1000 innbyggere, meregnet alle firmabiler, minibusser og varebiler (grønne skilter) som benyttes som personbiler. I år 2015 er ette forutsatt økt til 520, eller ca. 35%, slik at hver anre person isponerer bil -bilen blir mer og mer et personlig goe.

6 TREND ENDRING TILLEGG TIL DAGENS BOMPENGE- NYE TIDSDIFFEREN- VEGNETT I 2015 ORDNINGEN OPP- SIERTE BOMPEN- HØRER GER, , OG I 2001 HØYERE BUSS- TAKSTER I RUSHET - Vestre innfartsåre T1: E1: - Mitun-Hop Dagens rutenett for Ekspress - og mate- - 4 felt Hop-Fjøsanger busser - me forberet bussnett: - Nytt kryss Fjøsanger fremkommelighet og Ekspressbuss i rushet - Kvisti bro punktlighet i veg- mellom byelster- - Ringvei vest systemet. minaler og sentrum. - Ringvei øst, Mittun- Matebussene i byelene Espelan. (Opprustet har 50% bere frekveevt. ny vei) ns. - Ve bybane blir kjøre mønsteret enret i T2: E2: Innalsveien. Ekspress-og matebuss- Bybane m/obbeltspor nett er matebussene Sentrum-Råal me høy har 50% bere fre- regularitet og liten kvens i byelen. venteti. Ekspress- Ekspressbusser i rushet busser mot e anre mellom byelstermi- byelene, som over. naler og sentrum. 3.0 RESULTATER 3.1 Generelle forhol Totalt antall reiser i regionen øker me runt 18% frem til år Dette er noe mer enn økningen i befolkningen i samme tisrom. Årsaken til ette ligger i en enret befolkningssammensetning og økt mobilitet. Økningen i reiseomfang mellom byeler er vist i tabell 3, og innelingen i et geografiske områe er vist på sie 11.

7 Sør Øst Vest Sentrum Nor +50% +30% +50% +10% Sør +40% +40% +17% Øst +30% +10% Vest +8% Tabell 1 Enring i reiseomfang mellom byeler Tabellen viser at reiseomfanget øker vesentlig mer mellom byelene, enn mellom byelene og sentrum. Økt aktivitet i sør mhp boligbugging og arbeisplassutvikling, gir en større vekst i transportetterspørselen til sentrum, enn forholet er for anre sentrumsrelasjoner. Et annet mål for reiseomfanget er transportarbeiet. Dette måles i kjøretøykm. for biltrafikken, og passasjerkm. for kollektivtrafikken. 5 TRANSPORTARBEID Transportarbei Millioner Pass.km. Kjt.km. 0 T1 T2 E1 E1-b E1-c E2 E2-b E2-c Alternativ -b=uten takstøkninger -c=uten takstøkninger og bompenger Figur 1 Transportarbei for kjøretøy og kollektivtransport i Bergensregionen. Figur 1 viser at transportarbeiet for kjøretøy har relativt små utslag mellom alternativene. Det tyer på at bompenger etter agens bompengesystem, bomring nært sentrum, som virkemiel til å reusere biltrafikken, har liten virkning. Dette stemmer overens me TP10- arbeiet. Imilerti viser beregningene at utkjørt istanse for kollektivtrafikantene reuseres me økt kostna.

8 3.2 Kollektivtrafikk Tabell 2 viser kollektivanelen for reiser mellom byelene i ag, basert på reisevaneunersøkelsen i Sør Øst Vest Sentrum Nor 7,3% 4,7% 10,0% 26,0% Sør 2,7% 5,4% 17,3% Øst 16,7% 35,6% Vest 31,1% Tabell 2 Kollektivaneler i ag I likhet me trenen til nå, vil kollektivanelen generelt sett fortsette å synke. Imilerti kan et se ut som om kollektivanelen øker i e korriorer som har årligst vegforbinelse. Dette gjeler i særlig gra fra øst mot vest og sentrum. Dette kan ses i tabell 3 uner. Sør Øst Vest Sentrum Nor 7,0% 4,2% 8,6% 23,9% Sør 2,2% 4,5% 18,0% Øst 20,4% 42,4% Vest 28,0% Tabell 3 Kollektivaneler i alternativ T1 Bere kollektivtilbu ser ikke ut til å veie opp en økte mobiliteten som kommer av økt bilhol. Kollektivanelen reuseres me 1-5 %-aneler i gjennomsnitt. Pga. økningen i befolkningen, vil et absolutte antallet kollektivreiser likevel øke i forhol til i ag. Tabellene 4 til 6 viser kollektivaneler i e anre alternativene.

9 Sør Øst Vest Sentrum Nor 7,1% 3,7% 7,4% 23,9% Sør 2,0% 4,1% 18,3% Øst 15,5% 37,7% Vest 28,0% Tabell 4 Kollektivaneler i alternativ T2 Sør Øst Vest Sentrum Nor 3,5% 2,6% 4,7% 20,3% Sør 0,9% 2,7% 15,7% Øst 8,4% 27,8% Vest 25,2% Tabell 5 Kollektivaneler i alternativ E1 Sør Øst Vest Sentrum Nor 4,4% 2,6% 4,7% 19,8% Sør 0,9% 3,1% 16,8% Øst 7,8% 27,4% Vest 23,6% Tabell 6 Kollektivaneler i alternativ E2 Beregningene kan tye på at kollektivtrafikken er følsom for kostnasøkninger, og en innlagte takstøkningen på 50% i rushet mefører en anelsreuksjon på mellom 2 og 10%- poeng. Denne reuksjonen er størst mellom byelene, og særlig stor mot øst. På relasjoner mellom byelene og sentrum vil ette til en viss gra veies opp av at bompengene får en kraftig økning. Dette strier til els mot anre unersøkelser som viser at priselastisiteten for kollektivtrafikken er relativt liten. Dette er et behov for å se nærmere på.

10 På relasjonen sør-sentrum har en bybane positiv effekt i en forstan at reuksjonen blir minre, eller anelen holer seg tilnærmet konstant. Særlig gjeler ette i bybanens korrior, er en kan forvente en markant økning i antall kollektivreisene. TRAFIKK DANMARKSPLASS Danmarksplass-Krohnsta 30 Antall passasjerer Tusener Or.buss Express Bane 0 T1 T2 E1 E1-b E1-c E2 E2-b E2-c Alternativ -b=uten takstøkning -c=uten bompenger og takstøkning Figur 2 Kollektivtrafikk over Danmarksplass Figuren viser at bane som reisemiel har langt større attraktivitet enn buss i samme korrior. Den viser viere at tiltak mot kollektivtrafikantene selv har langt større effekt på antall reisene enn tiltak mot biltrafikken. Dvs. at bompenger som virkemiel har liten effekt, mens takstenring har stor effekt. I moellsammenheng skal en være oppmerksom på at overgang som parameter ikke er tatt hensyn til i forholet mellom bil og kollektiv. Dette kan og vil påvirke forholet til forel for bil. 3.3 Biltrafikk Transportetterspørselen på viktige veglenker øker kraftig i forhol til i ag, i alle alternativ, og størrelsesoren ligger på % på hovelenkene.

11 4.0 KONKLUSJONER Å motvirke økningen i bilholet vil være en største utforringen i forhol til å reusere negangen i kollektivtrafikken. Forventet bilholet i år 2015 vil være så høyt at hver anre person isponerer egen bil. De såkalte "tvungne" kollektivtrafikantene vil bli en staig minre anel av e reisene. Byen har iag få virkemiler utover e rent byplanmessige i forhol til bilhol. "Mangelen" på irekte veiforbinelse mellom østre byeler og sentrum, vil føre til at en høye kollektivanelen vil hole seg, eller øke. Et got kollektivtilbu fra Arna til sentrum, samt kortere reiseti enn me bil på enne relasjonen, fører til at kollektivanelen holer seg høy. Dette viser at når kollektivtrafikken kan konkurrere på reiseti, har en et stort potensiale. Bane har langt høyere attraktivitet enn buss i samme korrior. Ve å sammenligne e ulike alternativene, og se på antallet passasjerer som fraktes over Danmarksplass, ser en at banealternativet kommer klart best ut. Dette kommer sannsynligvis i banens fortrinn, me høy hastighet og høy regularitet. En skal være oppmerksom på at ette også kan oppnås ve et bussbasert system på egen trasee. Bompengering/veiprising må i større gra enn i ag involvere hele et overornete vegnett. Vegnettet i Bergen ligger got til rette for en mer sonevis tilnærming av et veipris/bompengesystem. Byelene er i stør gra utviklet til selvstenige enheter på servics/hanel, og e geografiske skiller som Bergens mange fjell og vann kan gi en oversiktlige soneinnelig ersom bompengesystemet ønskes utviklet viere. Bompengesystemet har vært og kan fortsatt bli, en viktig kile til løsning av transportoppgavene i byområet. I Norge har vi traisjon for å finansiere transporttiltak (veger) me bompenger. Over ti har tiltakene som kan finansieres blitt flere, ikke bare veger, også bane/skinnegåene transport og miljøtiltak. Me e utforringer som Bergen står overfor i transportsektoren, vil bompenger som inntektskile, og prising av transport, være ett av svarene i 10-årene som kommer.

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Skyss Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Endelig rapport September 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Skyss Driftskonsept

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Odd I Larsen Tom Normann Hamre Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler.

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling

KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Stian Brosvik Bayer og Gottfried Heinzerling KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling

Detaljer

Ruters samfunnsregnskap 2012

Ruters samfunnsregnskap 2012 Ruterrapport 2010:8 2014:6 Versjon Utarbeidet 0.9av COWI AS på oppdrag for Ruter 22.4.2010 Juni 2014 Ruters samfunnsregnskap 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

NYTT. Kompetanseutfordringer i Skatteetaten. - få hele kontoret ut på tur oppfordrer YS. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

NYTT. Kompetanseutfordringer i Skatteetaten. - få hele kontoret ut på tur oppfordrer YS. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING NYTT Nr. 1-2006/29. årgang Outsourcing Telefonsaken ruller viere Sie 4 Sie 6 - få hele kontoret ut på tur oppforrer YS Kompetanseutforring i Skatteetaten Sie 10 Spennene verv Sie 16 Kompetanseutforringer

Detaljer

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Rapport v 1 Utgave/dato: v2 / 2011-07-01 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Kollektivtransport i nordiske byer - Markedspotensial og utfordringer framover

Kollektivtransport i nordiske byer - Markedspotensial og utfordringer framover Rapport nr 2/2006 Kollektivtransport i nordiske byer - Markedspotensial og utfordringer framover På oppdrag for Bård Norheim Kollektivtransport i nordiske byer 2 1 Forord... 4 Sammendrag... 5 1 Problemstillinger

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer