BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel lagt inn på kommuneplankartet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet"

Transkript

1 BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel lagt inn på kommuneplankartet Behandlet i kommuneplanutvalget 16. oktober og 6. november 2013

2

3 Delområdene som følger på de neste sidene er: 1. Strømbrua til Ormeviga 2. Fluet-Mortenstø- Holmen 3. Songebukta 4. Dyviga 5. Bråtebukt-Mørfjærkilen 6. Arnevik 7. Dalskilen-Narestø 8. Brårvikkilen 9. Staubø 10. Kilsund

4 Delområde 1 Strømbrua til Ormeviga Tegnforklaring: Eksisterende 100-meters byggegrense til sjø Kartutsnitt fra Kommuneplanens arealdel Forslag til ny byggegrense til sjø

5 Beskrivelse av området : Området strekker seg fra Strømbroa til Roklubben, og er preget av bebyggelse både langs vannet, og i hele området bak. Friluftslivsinteresser: Friluftslivinteressene i området er begrenset til det man ser og opplever fra fritidsbåter som er på vei innover i elva. For det meste er området svært privatisert, bebyggelsen strekker seg helt ned i sjøkanten. Kulturmiljø: Bebyggelsen er av ulik alder. Den eldste bebyggelsen er det gjort endringer på, og som kulturmiljø er området oppstykket. Enkeltbygninger kan ha høy kulturminneverdi, men som helhet er verdien middels. Landskapsforhold: Området er småkupert, med flate partier langs sjøen, der bebyggelsen er plassert. Skråfoto av område (2004)

6 Beskrivelse og begrunnelse for forslag til byggegrense mot sjø i delområde 1: Grensen er satt i kystlinjen. Friluftslivshensyn: Det er ikke naturlig med ferdsel i området. Området har etter adm. vurdering ikke potensiale for å tilrettelegge for framtidig ferdsel i friluftsøyemed langsetter sjøen. Det er ingen steder å gå i land fra båt. Friluftslivhensyn blir derfor ikke satt tilside av at byggegrensen blir lagt i kystlinja. Kulturmiljøhensyn: Byggegrensen vil ikke være til hinder for at tilstrekkelig hensyn ivaretas etter plan-og bygningsloven. Plankrav i kommuneplanens bestemmelser gir tilstrekkelig styring. Naturmiljøhensyn: Området har ingen registreringer av arter eller områder i offentlige tilgjengelige databaser som tilsier at byggegrensen vil være konfliktfylt. Landskapshensyn: En viss grad av fortetting vil ikke endre landskapsinntrykket negativt, forutsatt tilpasning og respekt for omgivelser og moderate terrenginngrep. Plankrav i kommuneplanens bestemmelser gir tilstrekkelig styring.

7 Delområde 2 Fluet-Mortenstø- Holmen Oversiktskart Forslag til ny byggegrense til sjø Kartutsnitt fra Kommuneplanens arealdel Tegnforklaring: Eksisterende 100-meters byggegrense til sjø

8 Beskrivelse av området : Området strekker seg fra Løgebergskåret til og med over Havstad. Det består av både næring og boligbebyggelse, samt både gammel og nyere bebyggelse. Friluftslivsinteresser: De friluftslivinteressene som er i området er knyttet til det man ser fra båt i Tromøysund. Det er lite aktuelt å gå i land. Kulturmiljø: Området er preget av eldre bebyggelse, men har også nyere innslag. Det er også næringsområder innimellom, som forstyrrer inntrykket av helhet. Verdien er derfor knyttet til enkeltbygninger, og lite til området som helhet. Landskapsforhold: Området er småkupert, og hovedinntrykket er at det er bebygd overalt. Det er ingen markante landskapselementer eller spesielle karaktertrekk i området. Skråfoto av området (2004)

9 Beskrivelse og begrunnelse for forslag til byggegrense mot sjø i delområde 2: Grensen er satt i kystlinjen i byggeområder, men på innsiden av arealer avsatt til friområder i kommuneplanen. Friluftslivshensyn: Det at byggegrensen flyttes til kystlinjen vil ikke få betydning for de friluftsinteressene som finnes i området, dvs båtliv. Kulturmiljøhensyn: Byggegrensen vil ikke være til hinder for at tilstrekkelig hensyn ivaretas etter plan og bygningsloven. Plankrav i kommuneplanens bestemmelser gir tilstrekkelig styring, når det gjelder enkeltbygninger. Naturmiljøhensyn: Området har ingen registreringer av arter eller områder i offentlige tilgjengelige databaser som tilsier at byggegrensen vil være konfliktfylt Landskapshensyn: Landskapet er preget av bebyggelse. En viss grad av fortetting vil ikke endre landskapsinntrykket negativt,forutsatt tilpasning og respekt for omgivelser og moderate terrenginngrep. Plankrav i kommuneplanens bestemmelser gir tilstrekkelig styring.

10 Delområde 3 Songebukta Oversiktskart Forslag til ny byggegrense til sjø Kartutsnitt fra Kommuneplanens arealdel Tegnforklaring: Eksisterende 100-meters byggegrense til sjø

11 Beskrivelse av området Området omfatter strekningen mellom Mortenstø og Vindholmen. Vest i området er det en stor båthavn, og mot øst er det en klynge med eldre bebyggelse. Songe Torv er et sentralt sted med butikk og busstopp. Kystveien med mange veiutvidelser preger stedet. Friluftslivsinteresser: Friluftslivinteressene er knyttet til det å komme seg inn og ut av båthavna med fritidsbåt. Det er også mulig å benytte bryggene til fisking og evt. bading. For det meste er området svært privatisert, bebyggelsen strekker seg helt ned i sjøkanten. Kulturmiljø: Bebyggelsen er av varierende alder. Det er gjort mange endringer med husene opp igjennom tidene, og miljøverdien er begrenset. Noen enkeltbygninger har imidlertid verdi som enkelt kulturminner. Naturmiljø: Det som er av vegetasjon i området er stort sett knyttet til private hager. Landskapsforhold: Hele området er bebygd, også heiene bak. Noe grønt innslag helt øst i området. Songe ligger innerst i en bukt med heier på begge sider. Det er et drag nordover med jorder, der Songeelva renner. Skråfoto av Songe(2008)

12 Beskrivelse og begrunnelse for forslag til byggegrense mot sjø i delområde 3: Grensen er satt i kystlinjen i byggeområdene, men innenfor et areale som er avsatt til friområde i kommuneplanen. Friluftslivshensyn: Det at byggegrensen flyttes vil ikke hindre utøvelse av de friluftslivinteressene som er nevnt i beskrivelsen over. Det er viktig at adkomsten til båthavna beholdes som i dag. Kulturmiljøhensyn: Byggegrensen vil ikke være til hinder for at tilstrekkelig hensyn ivaretas etter plan-og bygningsloven. Plankrav i kommuneplanens bestemmelser gir tilstrekkelig styring. Hensynet til kulturminner i området vil ikke bli svekket ved å endre byggegrensen. Naturmiljøhensyn: Området har ingen registreringer av arter eller områder i offentlige tilgjengelige databaser som tilsier at byggegrensen vil være konfliktfylt. Landskapshensyn: Landskapet er preget av bebyggelse. En viss grad av fortetting vil ikke endre landskapsinntrykket negativt,forutsatt tilpasning og respekt for omgivelser og moderate terrenginngrep. Plankrav i kommuneplanens bestemmelser gir tilstrekkelig styring.

13 Delområde 4 Dyviga Oversiktskart Forslag til ny byggegrense til sjø Tegnforklaring: Eksisterende 100-meters byggegrense til sjø Foreslått ny byggegrense til sjø Kartutsnitt fra Kommuneplanens arealdel *De gule markerte områdene på utsnittet til venstre angir de arealene som er uregulert og avsatt til boligformål i Kommuneplanen Områdene uten fargebetegnelse er regulerte områder.

14 Beskrivelse av området Området omfatter den første av de to oddene som ligger mellom Dyviga og Stiglevika. Mesteparten av området er i dag regulert, foruten boligbebyggelsen lengst inn mot Fv. 410, Kystveien. Friluftslivsinteresser: Boligområdene er svært privatisert, opparbeidet med eneboliger, garasjer og hager. Det er lite friluftsinteresser i disse områdene. Kulturmiljø: Bebyggelsen er av varierende alder, med middels/liten opplevelsesverdi Naturmiljø: Hovedsakelig hager/bebyggelse. Landskapsforhold: Innimellom boligbebyggelsen er det bevart en del vegetasjon og terreng. Skråfoto av området (2008)

15 Beskrivelse og begrunnelse for forslag til byggegrense mot sjø i delområde 5: Grensen er i all hovedsak satt i kystlinjen. Begrunnelsen for dette er at så å si hele område rundt odden er nylig regulert og det er lagt opp til full utbygging og fortetting av hele odden. Det gjenstår kun et mindre område som ikke er regulert og som i kommuneplanens arealdel er avsatt til boligbebyggelse. Mesteparten av dette område kommer innenfor eksisterende byggeforbudssone mot sjø. Det er etter administrasjonens vurdering riktig å angi en ny byggegrense til sjø som går langs kystlinjen da det ikke er noen hensyn som byggeforbudet er ment å ivareta i disse områdene. Argumenter for forslag til byggegrensen: Friluftslivshensyn: Det er ingen friluftslivhensyn i de uregulerte byggeområdene. Kulturmiljøhensyn: Området er ikke bevaringsverdig ut fra off. registre. Det er kun 1 hus som er SEFRAK-registrert. Byggegrensen vil ikke være til hinder for at tilstrekkelig hensyn ivaretas etter plan-og bygningsloven. Naturmiljøhensyn: Området har ingen registreringer av arter eller områder i offentlige tilgjengelige databaser som tilsier at byggegrensen vil være konfliktfylt Landskapshensyn: Den vedtatte reguleringsplanen for område legger opp til fortetting av hele odden. Ved at byggegrensen legges i kystlinjen legges det til rette for en viss grad av fortetting av de gjenstående eiendommene som ikke er regulert. Det vil hovedsakelig være snakk om tilbygg evt garasjer på eneboligtomtene. En viss grad av fortetting vil ikke endre landskapsinntrykket negativt, forutsatt tilpasning og respekt for omgivelser.

16 Delområde 5 Bråtebukt - Mørfjærkilen Oversiktskart Forslag til ny byggegrense til sjø Tegnforklaring: Eksisterende 100-meters byggegrense til sjø Kartutsnitt fra Kommuneplanens arealdel Foreslått ny byggegrense til sjø

17 Beskrivelse av området Området omfatter strekningen mellom Bråtebukt og Mørfjærkilen. Området er hovedsakelig uregulert, og store deler av område er avsatt til boligformål i Kommuneplanens arealdel Friluftslivsinteresser: Boligområdene er svært privatisert, og bebyggelsen strekker seg langs sjøkanten. Kulturmiljø: Bebyggelsen er av varierende alder, med stor/middels/liten opplevelsesverdi Naturmiljø: Stort sett hager/bebyggelse. Utmark i begrenset grad Landskapsforhold: Området er bebygget med vegetasjonskledd terreng i bakkant( Sett fra sjøen) som innramming. Noen større grøntområder innimellom bebyggelsen som skaper variasjon. Skråfoto (2004)

18 Beskrivelse og begrunnelse for forslag til byggegrense mot sjø i delområde 5: Grensen er i all hovedsak satt i formålsgrensen bolig/kystlinjen (Kommuneplanen ). Grensen fraviker dette 3 steder hvor det etter administrasjonens vurdering er nødvendig med alternativ byggegrensen for å ivareta hensynet til landskapet, terrenget og friluftsliv. Argumenter for forslag til byggegrensen: Friluftslivshensyn: Det er ikke naturlig med ferdsel i området. Området har etter adm. vurdering ikke potensiale for å tilrettelegge for framtidig ferdsel i friluftsøyemed langsetter sjøen. Derimot kan det sikres en mulighet for framtidig ferdsel ned til sjøen enkelte steder, på områder der det ikke er privatisert. (Bakgrunn for at byggegrensen er trukket rundt de 3 områdene administrasjonen mener er viktig å bevare for allmenn ferdsel og opphold).: 1. Område vest for atkomstvegen ned til Lindvika. 2. Bevart kolle - Granodden. 3. Bevart kolle/landskap I tillegg er det etter vedtak 16. oktober trukket en grense inn fra kystlinjen på odde i Lindvika, på gnr 41 bnr 8. Dette er et badeområde for mange og bør ikke bebygges. Kulturmiljøhensyn: Området er ikke bevaringsverdig ut fra off. registre. Det er 4 bygninger som er SEFRAK-registrert. Byggegrensen vil ikke være til hinder for at tilstrekkelig hensyn ivaretas etter plan-og bygningsloven. Naturmiljøhensyn: Området har ingen registreringer av arter eller områder i offentlige tilgjengelige databaser som tilsier at byggegrensen vil være konfliktfylt Landskapshensyn: En viss grad av fortetting vil ikke endre landskapsinntrykket negativt, forutsatt tilpasning og respekt for omgivelser, moderate terrenginngrep. Det er opprettholdt byggeforbudssone på de områdene som administrasjonen mener er av interesse å ivareta.

19

20 Delområde 6 Arnevik Oversiktskart Forslag til ny byggegrense til sjø Tegnforklaring: Eksisterende 100-meters byggegrense til sjø Foreslått ny byggegrense til sjø Kartutsnitt fra Kommuneplanens arealdel

21 Beskrivelse av byggeområdet Området omfatter: Vest for Løvøybrua og østover langs Arneviksundet. Friluftslivsinteresser: For det meste er området privatisert, bebyggelsen strekker seg helt ned til sjøkanten. Kulturmiljø: Området er avsatt til hensynssone H570, kulturmiljø i kommuneplanen. Bebyggelsen er av varierende alder, deler med stor opplevelsesverdi Naturmiljø: Hagemark, utmark/blandingsskog Landskapsforhold: Varierende og kupert terreng Området er bebygget og har grønne utmarkspregede markante områder som lager variasjon. Fly/skrå foto av Arnevik (2012)

22 Beskrivelse og begrunnelse for forslag til byggegrense mot sjø i delområde 6: Grensen er i all hovedsak satt i kystlinjen. Der grensen er trukket inn er det for å ivareta landskapshensyn og hensyn til kulturminner/kulturmiljø. Friluftslivshensyn: Store deler av området er det ikke naturlig med ferdsel. Området har etter adm. vurdering ikke potensiale for å tilrettelegge for framtidig ferdsel i friluftsøyemed langsetter sjøen. Derimot er det lagt til rette for ferdsel ned til sjø og større brygger på enkelte områder der det ikke er privatisert. Kulturmiljøhensyn: Området er ikke bevaringsverdig ut fra off. registre. Det er 26 hus som er SEFRAK-registrert i hele området, hvorav 11 er nær sjø, samt 1 som er bygd på begynnelsen av 1900 tallet. Byggegrensen vil ikke være til hinder for at tilstrekkelig hensyn ivaretas etter plan-og bygningsloven. Plankrav i kommuneplanens bestemmelser gir tilstrekkelig styring. Naturmiljøhensyn: Området har ingen registreringer av arter eller områder i offentlige tilgjengelige databaser som tilsier at byggegrensen vil være konfliktfylt Landskapshensyn: En viss grad av fortetting vil ikke endre landskapsinntrykket negativt, forutsatt tilpasning og respekt for omgivelser, moderate terrenginngrep. Plankrav i kommuneplanens bestemmelser gir tilstrekkelig styring.

23 Delområde 7 Dalskilen-Narestø Oversiktskart Forslag til ny byggegrense til sjø Tegnforklaring: Eksisterende 100-meters byggegrense til sjø Kartutsnitt fra Kommuneplanens arealdel Foreslått ny byggegrense til sjø

24 Beskrivelse av byggeområdet Området omfatter: Grensen går langs del av Flosterøyveien (nord) og del av Fløyheia. Friluftslivsinteresser: Bebyggelsen strekker seg ned til fv.122 hvor byggegrense er satt. Areal langs sjø bør ikke privatiseres pga friluftsaktivitet og potensial for oppgradering tilrettelagt for allmennheten. Kulturmiljø: Bebyggelsen er av varierende alder, ikke typisk stor pplevelsesverdi Naturmiljø: Blandingsskog/hager. Landskapsforhold: Området er bratt og kupert med vegetasjonskledd terreng rundt som innramming. Høy grad av grønt innslag i bebyggelsen. skråfoto av Arnevik (2012)

25 Beskrivelse og begrunnelse for forslag til byggegrense mot sjø i delområde 5: Grensen er i all hovedsak satt langs fylkesvei og naturlige grenser til LNF. Friluftslivshensyn: Det er ikke naturlig med ferdsel i området. Kulturmiljøhensyn: Området er ikke bevaringsverdig ut fra off. registre. Det er ingen hus som er SEFRAK-registrert. Byggegrensen vil ikke være til hinder for at tilstrekkelig hensyn ivaretas etter plan-og bygningsloven. Kommuneplanens bestemmelser gir tilstrekkelig styring. (LNF) Naturmiljøhensyn: Rik edellauvsog nord øst i området, ellers ingen registreringer av arter eller områder i offentlige tilgjengelige databaser som tilsier at byggegrensen vil være konfliktfylt Landskapshensyn: En viss grad av fortetting vil ikke endre landskapsinntrykket negativt, forutsatt tilpasning og respekt for omgivelser, moderate terrenginngrep.

26 Delområde 8 Brårvik-kilen Oversiktskart Tegnforklaring: Eksisterende 100-meters byggegrense til sjø Foreslått ny byggegrense til sjø Kartutsnitt fra Kommuneplanens arealdel

27 Beskrivelse av området Området ligger langs hele nordsiden av Brårvik - kilen. Friluftslivsinteresser: Deler av området er privatisert, bebyggelsen strekker seg helt ned i sjøkanten. Kulturmiljø: Området er avsatt til bevaring, hensynssone H570, kulturmiljø i kommuneplanen. Naturmiljø: Stort sett hager/bebyggelse. Utmark i begrenset grad Landskapsforhold: Området er bebygget med vegetasjonskledd terreng i bakkant som innramming. Store tomter som ligger sydvent.

28 Skråfoto av Brårvik-kilen (2008) Beskrivelse og begrunnelse for forslag til byggegrense mot sjø i delområde?: Grensen er i all hovedsak satt langs adkomstveien. Der grensen er trukket inn er det for å ivareta landskapshensyn og hensynet til kulturmiljøet. Friluftslivshensyn: Det er ikke naturlig med ferdsel i området. Området har etter adm. vurdering ikke potensiale for å tilrettelegge for framtidig ferdsel i friluftsøyemed langsetter sjøen. Derimot kan det legges til rette for ferdsel ned til sjøen enkelte steder, på områder der det ikke er privatisert. Dette er løst ved at man har satt byggegrense i adkomstveien. Kulturmiljøhensyn: Området har stautus som bevaringsverdig i kommuneplanen. Det er flere hus som er SEFRAK-registrert i området. Byggegrensen vil ikke være til hinder for at tilstrekkelig hensyn ivaretas etter plan-og bygningsloven. Plankrav i kommuneplanens bestemmelser gir tilstrekkelig styring. Naturmiljøhensyn: Området har ingen registreringer av arter eller områder i offentlige tilgjengelige databaser som tilsier at byggegrensen vil være konfliktfylt Landskapshensyn: En viss grad av fortetting vil ikke endre landskapsinntrykket negativt,forutsatt tilpasning og respekt for omgivelser, moderate terrenginngrep. Plankrav i kommuneplanens bestemmelser gir tilstrekkelig styring.

29 Delområde 9 Staubø Oversiktskart Byggegrense til behandling 16. oktober 2013 Staubø - nord Tegnforklaring: Eksisterende 100-meters byggegrense til sjø Foreslått ny byggegrense til sjø Kartutsnitt fra Kommuneplanens arealdel

30 Staubø - syd Tegnforklaring: Eksisterende 100-meters byggegrense til sjø Foreslått ny byggegrense til sjø

31 Beskrivelse av området Området ligger langs Tverrdalsøyveien, FV122 mot sjøen fra Leire og forbi Staubø Kultursenter frem til Øyaveien. Friluftslivsinteresser: For det meste er området svært privatisert, bebyggelsen strekker seg helt ned i sjøkanten. Det er avsatt enkelte grønne områder, som gjør det mulig å få tilgang til sjøen. Kulturmiljø: Deler av området er avsatt til hensynssone H570, kulturmiljø kommuneplanen. Naturmiljø: Stort sett hager/bebyggelse. Utmark i begrenset grad Landskapsforhold: Området er bebygget med vegetasjonskledd terreng i bakkant som innramming. Forholdsvis mye grønne innslag i bebyggelsen. Området ligger vestvendt mot sjøen.

32 Skråfoto av Staubø (2008) Beskrivelse og begrunnelse for forslag til byggegrense mot sjø i delområde?: Grensen er i all hovedsak satt i kystlinjen. Der grensen er trukket inn er det for å ivareta landskapshensyn og friluftslivshensyn. Friluftslivshensyn: Det er ikke naturlig med ferdsel i området der byggegrense er satt i sjøkant. Området har etter adm. vurdering ikke potensiale for å tilrettelegge for framtidig ferdsel i friluftsøyemed langsetter sjøen. Derimot kan det legges til rette for ferdsel ned til sjøen enkelte steder, på områder der det ikke er privatisert. Dette er løst ved at det lagt inn grønne områder for ivareta mulighet for å komme seg ned til sjøen. Kulturmiljøhensyn: Området er satt av til bevaringsområde i kommuneplanen. Det er over 25 bygninger i området som er SEFRAK-registrert. Byggegrensen vil ikke være til hinder for at tilstrekkelig hensyn ivaretas etter plan-og bygningsloven. Plankrav i kommuneplanens bestemmelser gir tilstrekkelig styring. Naturmiljøhensyn: Området har ingen registreringer av arter eller områder i offentlige tilgjengelige databaser som tilsier at byggegrensen vil være konfliktfylt Landskapshensyn: En viss grad av fortetting vil ikke endre landskapsinntrykket negativt,forutsatt tilpasning og respekt for omgivelser, moderate terrenginngrep. Plankrav i kommuneplanens bestemmelser gir tilstrekkelig styring.

33 Delområde 10 Kilsund Oversiktskart Forslag til ny byggegrense til sjø Tegnforklaring: Kartutsnitt fra Kommuneplanens arealdel Eksisterende 100-meters byggegrense til sjø Foreslått ny byggegrense til sjø

34 Beskrivelse av byggeområdet Området omfatter: Kvalstien, rundt Sundet og inn langs sørlige del av Kilsundfjorden. Friluftslivsinteresser: For det meste er området svært privatisert langs sjøen, bebyggelsen strekker seg helt ned i sjøkanten. Friluftsopplevelsen er fra båt- der bebyggelsen er en miljø/opplevelsesfaktor Kulturmiljø: Området er avsatt til hensynssone H570, kulturmiljø i kommuneplanen. Bebyggelsen er av varierende alder, med stor opplevelsesverdi Naturmiljø: Dominert av hager. Flere private småstrender, men også naturmark. Ingen særskilte naturverdier registrert Landskapsforhold: Småkupert med større vegetasjonskledde heier i bakkant. Flyfoto/skrå foto av Kilsund(2012)

35 Beskrivelse og begrunnelse for forslag til byggegrense mot sjø i delområde 10: Grensen er i all hovedsak satt i kystlinjen. Der grensen er trukket inn er det for å ivareta landskapshensyn og terrenghensyn. For byggeområdet i vest anbefaler vi å beholde 100 m byggegrensen. Viktig landskap og terreng i bakkant av bestående bebyggelse. (Info: I strid med innspill om utbygging i området) Argumenter for forslag til byggegrensen langs kystlinjen: Området er et lokalsenter/tettsted hvor det er naturlig med fortetting Friluftslivshensyn: Området har etter adm. vurdering begrenset potensiale for å tilrettelegge for framtidig ferdsel langsetter sjøen. Området langs sjøen er privatisert i stor grad. Ikke naturlig å ferdes, med mulig unntak der grensen er foreslått trukket inn. Kulturmiljøhensyn: Eldre trehusbebyggelse langs sjø. Området er ikke bevaringsverdig ut fra off. registre, men 68 hus er SEFRAK-registrert i området, hvorav 46 hus er langsmed sjø. Byggegrensen vil ikke være til hinder for at tilstrekkelig hensyn ivaretas etter plan-og bygningsloven. Plankrav i kommuneplanens bestemmelser gir tilstrekkelig styring. Naturmiljøhensyn: Helt vest i byggeområdet er det registrert Jordbærkløver, en svært viktig trua og sårbar art. Området har ellers ingen registreringer av arter eller områder i offentlige tilgjengelige databaser som tilsier at byggegrensen vil være konfliktfylt Landskapshensyn: En viss grad av fortetting vil ikke endre landskapsinntrykket negativt, forutsatt tilpasning og respekt for omgivelser, moderate terrenginngrep. Hensynssone kulturmiljø gir plankrav i kommuneplanens bestemmelser og tilstrekkelig styring.

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Saksbehandler: Camilla Angelsen Arkiv: GBNR 115/522 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Camilla Angelsen Arkiv: GBNR 115/522 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Angelsen Arkiv: GBNR 115/522 Arkivsaksnr.: 13/881-12 Dato: 21.01.14 BRYGGER LANGS DRAMMENSELVA - 115/522525,529,531 - LANDFALLØYA 57, 61, 67 OG 69 INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å

Detaljer

vassdrag kombinerte formål eneboliger, parkeringshall, kjørevei, grønnstruktur, småbåthavn og kombinert bebyggelse og anlegg

vassdrag kombinerte formål eneboliger, parkeringshall, kjørevei, grønnstruktur, småbåthavn og kombinert bebyggelse og anlegg Hvaler kommune Storveien 32 1680 Skjærhalden INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL, HVALER KOMMUNE Avsender: Rambøll AS på vegne av tiltakshaver Northman AS og Opplysningsvesenets fond Dato

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/962-16430/2016 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.05.2016 Saksframlegg Sluttbehandling - opphevelse av planer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

Saksnr.: /15 Saksbeh.: MFSA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato:

Saksnr.: /15 Saksbeh.: MFSA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Saksnr.: 201619248/15 Saksbeh.: MFSA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 17.11.2016 KLAGE PÅ VEDTAK:

Detaljer

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning 29.04.13 Rullering av kommuneplanens arealdel for Herad og Nordre Spind Private områdeønsker Politiske rammeavklaringer og administrasjonens vurdering og skisse til mulig løsning Lokalisering av private

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.2008 Bystyret FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN DYBDALSHEI II 2.GANGS BEHANDLING A B C D F E Sammendrag Bakgrunn for saken Kommunal behandling av planforslaget:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER. 99c Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 28.06.95 i henhold til plan og bygningslovens 27. Asker kommune, teknisk sjef, 20. mars 1996. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA

Detaljer

Dyvika, gnr. 41, bnr. 255 og 180, forslag til detaljert reguleringsplan, 2. gangs behandling Rådmannens forslag til vedtak:

Dyvika, gnr. 41, bnr. 255 og 180, forslag til detaljert reguleringsplan, 2. gangs behandling Rådmannens forslag til vedtak: ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Nora Moberg Lillegaard, tlf Referanse: 2011/1107 / 26 Ordningsverdi: 2417r4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Dyvika, gnr. 41,

Detaljer

Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd)

Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd) Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd) Arealet som er avsatt til småbåthavn i høringsforslaget ligger ved Bogenstranda, i kommunedelen

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

NOTAT. Landskapsvirkning Klinkenberghagan. 1. Situasjon

NOTAT. Landskapsvirkning Klinkenberghagan. 1. Situasjon NOTAT Oppdrag Detaljregulering for Klinkenberghagan Kunde Lier Eiendomsselskap KS Notat nr. Rev. 01 2017/01/26 Dato 2016/11/21 Til Fra Lund Kopi Landskapsvirkning Klinkenberghagan 1. Situasjon Planområdet

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2166-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av

Detaljer

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201528773/22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

Estetisk veileder for boligfelt Sommerro Syd, gnr. 32 bnr. 36, - Evaluering av tomteområder og veiledning for videre utbygging

Estetisk veileder for boligfelt Sommerro Syd, gnr. 32 bnr. 36, - Evaluering av tomteområder og veiledning for videre utbygging Estetisk veileder for boligfelt Sommerro Syd, gnr. 32 bnr. 36, Kristiansund kommune. - Evaluering av tomteområder og veiledning for videre utbygging Konsept: - Områdekarakter tunbebyggelse. - Typologier:

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11 Avgjøres av: Sektor: Forvaltningstjenesten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Håkon Eugen Gustavsen 2010/192-35 L12 NY 1.GANGSBEHANDLING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOTTEVIK FAMILIECAMPING

REGULERINGSPLAN FOR SKOTTEVIK FAMILIECAMPING REGULERINGSPLAN FOR SKOTTEVIK FAMILIECAMPING FORMÅLETT MED REGULERINGSPLANEN OG TILHØRENDE BESTEMMELSER: 1. Å sikre området for utvikling som næringsområde med formål turisme iht. vedtatt kommuneplan.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 190/027 Arkivsaksnr: 2014/456-11 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 190/27/1 Søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Eksisterende situasjon på omsøkte eiendom.

Eksisterende situasjon på omsøkte eiendom. Eksisterende situasjon på omsøkte eiendom. Fremtidig lekeareal øvre platå Eksisterende mur Eksisterende garasje Naboeiendom gnr 42 bnr 79. Oversiktsbilde av deler av planområdet. Her ser en tydelig muren

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan.

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Sak.nr. 201116162 Gbnr: 93/163 Saksbehandler Ronald Kvamme Vedtaksdato: 07.11.2011 Tiltakshaver: Evy Margrethe

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BERGET, DEL AV GNR.88 BNR.8

REGULERINGSPLAN FOR BERGET, DEL AV GNR.88 BNR.8 REGULERINGSPLAN FOR BERGET, DEL AV GNR.88 BNR.8 P L A N B E S K R I V E L S E Plankart datert: 03.05.12 Sist revidert: 21.06.12 Egengodkjent: 05.09.12 PLANOMRÅDET Planområdet ligger på eiendommen Indergård

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131 Søgne kommune Arkiv: 33/15 Saksmappe: 2016/2259-47796/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.11.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2016/1412-10 Arkiv: 6/76 Saksbeh: Anders Auten Pedersen Dato: 02.01.2017 Klage på avslag om utvidelse av verandasted: Nordveien 52 gnr. 6 bnr. 76Tiltakshaver:

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Saksnr.: /12 Saksbeh.: ISRA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 11.

Saksnr.: /12 Saksbeh.: ISRA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 11. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201520121/12 Saksbeh.: ISRA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Søgne kommune Arkiv: 51/25 Saksmappe: 2014/3597-14048/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Utv.saksnr

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

Saksframlegg. MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/

Saksframlegg. MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/ Saksframlegg MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/49299-2 Saksbehandler: Ingrid Risan ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag

Detaljer

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse 1. Bakgrunn Reguleringsplanen har til hensikt å tilrettelegge for etablering av 2 nye boligtomter, i planen

Detaljer

DETALJREGULERING - DETALJREGULERING FOR PRESTVIKA, GNR. 80 BNR. 7, REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING - DETALJREGULERING FOR PRESTVIKA, GNR. 80 BNR. 7, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING - DETALJREGULERING FOR PRESTVIKA, GNR. 80 BNR. 7, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 24.03.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 23.03.2017 PLANENS

Detaljer

STEDSANALYSE FOR CECILIENBORGOMRÅDET

STEDSANALYSE FOR CECILIENBORGOMRÅDET STEDSANALYSE FOR CECILIENBORGOMRÅDET Områdekarakter Den aktuelle tomten i Osloveien ligger i et område hvor flere ulike funksjoner og bygningstypologier møtes. Veianlegg setter sitt preg på området, men

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22 Søgne kommune Arkiv: 37/58 Saksmappe: 2016/1093-23518/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22 Utv.saksnr

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen Aremark kommune Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen 1 Fellesbestemmelser Utarbeidet av: Natur, Utvikling & Design Revidert: 14.07.2014 Vedtatt 11.09.2014. 1.1 Gyldighet Plankart

Detaljer

ØYKJENESET BOLIGOMRÅDE

ØYKJENESET BOLIGOMRÅDE Oppdragsgiver Stor Bergen Boligbyggelag Rapporttype Kulturminnedokumentasjon 2014-06-27 ØYKJENESET BOLIGOMRÅDE KULTURMINNEDOKUMENTASJON KULTURMINNEDOKUMENTASJON 3 (10) ØYKJENESET BOLIGOMRÅDE KULTURMINNEDOKUMENTASJON

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

Laksevåg, gnr 129 bnr 522 Håkonshella boliger felt B11A, Mindre endring av reguleringsplan, Plan-ID

Laksevåg, gnr 129 bnr 522 Håkonshella boliger felt B11A, Mindre endring av reguleringsplan, Plan-ID Byrådssak 1379 /16 Laksevåg, gnr 129 bnr 522 Håkonshella boliger felt B11A, Mindre endring av reguleringsplan, Plan-ID 16050003 TONB ESARK-5122-201405547-95 Hva saken gjelder: Dig Plan AS fremmer på vegne

Detaljer

Dokument type Analyse. Dato 09.09.2013. Rev.8.10.2013. Landskapsanalyse. Landskapsanalyse AUSVIGA. Landskapsanalyse for Ausviga

Dokument type Analyse. Dato 09.09.2013. Rev.8.10.2013. Landskapsanalyse. Landskapsanalyse AUSVIGA. Landskapsanalyse for Ausviga Dokument type Analyse Dato 09.09.2013 Rev.8.10.2013 Landskapsanalyse Landskapsanalyse AUSVIGA Revisjon A. 2013/10/08 Dato 2013/09/09 Utført av Hanne Alnæs Kontrollert Mari-Ann Ekern av Godkjent av Hanne

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEUTVIKLING

BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEUTVIKLING BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEUTVIKLING KOMMUNEPLAN 2017-2035, VEDLEGG Vurderinger av Landskapsområder, datert 21.11.2016 Dok nr. 3378939. Postadresse: Postboks 700 1304 SANDVIKA E-post: post@baerum.kommune.no Besøksadresse:

Detaljer

Dokument lagret:

Dokument lagret: Notat Emne: Konsekvensutredning Skorpa og Meløya Dokument lagret: 29.03.2012 Skrevet av: Timon Linderud Revidert konsekvensutredning for Meløya I det følgende er det utført utfyllende konsekvensutredninger

Detaljer

Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: GBNR 27/228 Arkivsaksnr.: 09/ Dato: *

Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: GBNR 27/228 Arkivsaksnr.: 09/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: GBNR 27/228 Arkivsaksnr.: 09/6173-23 Dato: * DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN 27/228, SVELVIKVEIEN 119 BESTEMMELSE PKT 2.0, BYGGEFORBUD MOT DRAMMENSFJORDEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

DEL AV NYREGULERT BOLIGFELT MELINGGARDEN FOR SALG YDSTEBØHAVN, KVITSØY KOMMUNE GNR 18 BNR 140

DEL AV NYREGULERT BOLIGFELT MELINGGARDEN FOR SALG YDSTEBØHAVN, KVITSØY KOMMUNE GNR 18 BNR 140 KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY DEL AV NYREGULERT BOLIGFELT MELINGGARDEN FOR SALG YDSTEBØHAVN, KVITSØY KOMMUNE GNR 18 BNR 140 Kvitsøy kommune har for salg eiendommen gnr 18 bnr 140, ca 33 da. Eiendommen er

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN DEL. I : PLANKRAV 1 Plankrav I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan det ikke utføres arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl.

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Planbestemmelser 5041 - SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Arkivsak: 11/2156 Arkivkode: PLANR 5041 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SNIKVEGEN 85 gnr. 123/8 mfl. Godkjent i Karmøy kommunestyre 11.12.2014. Disse

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV EIENDOMMEN 123/12 OG TINDEVANGEN UNGDOMSHUS, SVENSBY. Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV EIENDOMMEN 123/12 OG TINDEVANGEN UNGDOMSHUS, SVENSBY. Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV EIENDOMMEN 123/12 OG TINDEVANGEN UNGDOMSHUS, SVENSBY Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser TROMSØ Nord-Lenangen Svensby Reguleringsområdet Lyngseidet Furuflaten

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: kommuneplanlegger Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 13/2803-120 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BEHANDLING AV HØRINGSUTTALELSER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: kommuneplanlegger Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 13/2803-120 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BEHANDLING AV HØRINGSUTTALELSER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: kommuneplanlegger Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 13/2803-120 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BEHANDLING AV HØRINGSUTTALELSER Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter: 1. MERKNAD

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Planbestemmelser 2417r2

Planbestemmelser 2417r2 ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser 2417r2 Arkivsak: 04/3221 Arkivkode: REG 2417r2 Sakstittel: DYVIGA REGULERINGSPLAN Vedtatt i Arendal bystyre: 26.01.06, sak 13/06 Bestemmelsene er sist revidert: 09.11.05

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON KULTURMINNE- DOKUMENTASJON REGULERINGSPLAN FOR GNR 25 BNR 197 M.FL. ØVRE FYLLINGSVEIEN, FYLLINGSDALEN BERGEN KOMMUNE Opus Bergen AS 06.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Dagens situasjon terreng

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side i av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/702 REGULERINSGPLAN AAREM HYTTEFELT, EIENDOM 108/2 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/13 Formannskapet 06.03.2013

Detaljer

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser Innhold Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser... 2 Pkt 1.2 om adkomstforhold... 2 Pkt 1.6 om lekearealer

Detaljer

Saksframlegg. SIM, STIGEN, GNR 132 BNR 6, JONSVATNET, SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR TILBYGG TIL BOLIG OG RIVING AV UTHUS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. SIM, STIGEN, GNR 132 BNR 6, JONSVATNET, SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR TILBYGG TIL BOLIG OG RIVING AV UTHUS Arkivsaksnr. Saksframlegg SIM, STIGEN, GNR 132 BNR 6, JONSVATNET, SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR TILBYGG TIL BOLIG OG RIVING AV UTHUS Arkivsaksnr.: 09/30759 Saksbehandler: Ola Halle ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/3150 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVREVEIEN - GNR 150/155 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

Fv. 31 - Registrert gateparkering i Hans Tordsens gate og Nordbyveien

Fv. 31 - Registrert gateparkering i Hans Tordsens gate og Nordbyveien Statens vegvesen, juni 2014 Fv. 31 - Registrert gateparkering i Hans Tordsens gate og Nordbyveien Bakgrunn Registreringen er foretatt ved gjennomgang av flyfoto fra forskjellige år (kilde: www.norgeibilder.no),

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 1 FORMÅL Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SANDVIKLANDET Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SANDVIKLANDET Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning: BAMBLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SANDVIKLANDET Dato for siste revisjon: 03.09.2015 Kommunestyrets godkjenning: 1 GENERELT Disse reguleringsbestemmelsene gjelder

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan Fagerli - Skarpnes

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan Fagerli - Skarpnes ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan Fagerli - Skarpnes Arkivsak: 2010/1289 Arkivkode: 1708r5 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 27.09.2012, PS 12/166 Plankartets

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR SOLBØ OG HØGHAUGEN BOLIGOMRÅDE, NORDÅSTRÆET 89, GNR. 121, BNR 23, 359.

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR SOLBØ OG HØGHAUGEN BOLIGOMRÅDE, NORDÅSTRÆET 89, GNR. 121, BNR 23, 359. Side 1 av 17 KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR SOLBØ OG HØGHAUGEN BOLIGOMRÅDE, NORDÅSTRÆET 89, GNR. 121, BNR 23, 359. BERGEN KOMMUNE Postboks 103 5291 Valestrandsfossen Telefon: 56 39 00 03 Telefaks: 56 19

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON KULTURMINNE- DOKUMENTASJON REGULERINGSPLAN FOR GNR 40 BNR 411 M.FL. DYRHAUGEN, FANA BERGEN KOMMUNE Opus Bergen AS 17.03.2015 Innledning I forbindelse med reguleringsarbeid for gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra Lov om planlegging og byggesaksbehandling 1-8

Søknad om dispensasjon fra Lov om planlegging og byggesaksbehandling 1-8 Søknad om dispensasjon fra Lov om planlegging og byggesaksbehandling 1-8 Bakgrunn: Lindset ligger ved Brattjerfjorden like ved sjøen i Osen kommune. Hytteområdet Lindset har innregulert i alt 32 hyttetomter.

Detaljer

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE?

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m 2? Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15m 2? I byggesaksforskriftens (SAK10) 4-1 er disse tiltakene (tiltak = det

Detaljer

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID Arkiv: L12/280/7/280/7/1/280/26/280/32/28 0/48/280/49/280/50 Saksmappe: 2016/1302-19576/2016 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 11.11.2016 1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR NJERVEKOLLEN BOLIGFELT I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR NJERVEKOLLEN BOLIGFELT I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR NJERVEKOLLEN BOLIGFELT I LINDESNES KOMMUNE. 14.11.2016 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneierne i planområdet.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner.

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 av naustområder og småbåthavner Vedlegg kommuneplanens arealdel Datert 10.02.2010 Revidert 27.11.2012 Innholdsfortegnelse Administrasjonens vurderinger av eksisterende

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker*

Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* Kommunedelplan for Farsund-Lista Arealvurdering av private utbyggingsønsker* 15.06.15 (* Vurderingen omfatter alle private utbyggingsønsker som kom inn i forbindelse med invitasjon til innspill nov-des.

Detaljer