MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: kl Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale SAKSKART Side 20/15 15/ /15 15/ Saker til behandling Utvikling av Nesbyen turist- og næringsservice AS. Flytting av Nesbyen turistkontor og gjenbruk av dagens lokale Erverv av eiendom - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr Nesbyen, Tor Magnussen ordfører 1

2 Saker til behandling 20/15 Utvikling av Nesbyen turist- og næringsservice AS. Flytting av Nesbyen turistkontor og gjenbruk av dagens lokale Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 223 Saksbehandler: Ann Opheim Jørgensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 2 Formannskapet /15 3 Kommunestyret /15 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Regnskap NTN Pristilbud på Nettside Referat fra Styremøte i NTN Brev fra Edda Bøhn Vedtekter NTN Saksopplysninger: Nesbyen Turist- og Næringsservice AS (NTN) har utarbeidet en godt begrunnet søknad som synliggjør hvorfor de søker om støtte til flytting av turistkontoret og hva dette kan betyr for driften og utvikling av kontoret framover. NTN har søkt Nes kommune om støtte til å etablere seg i nye lokaler. NTN har de siste årene vært lokalisert i Kulturhuset Banken. Det er kommunen som står for leie av lokalet og betaler husleie for lokalet NTN besitter i dag. Dagens lokaler er lite synlig for turister som besøker kommunen. Besøkstallet er lavt, og dette tror NTN skyldes plasseringen innerst og bak kjøpesenteret. NTN har fått tilbakemeldinger på at de er for lite synlige og de ønsker å utvide og utvikle NTN til et turistkontor som er en reiselivskommune verdig. NTN har en sentral vertskapsrollen i Nes kommune. NTN er mange ganger det første turistene møter - enten via NTNs hjemmesider, app, telefon, mail, booking eller direkte besøk. Det er viktig at NTN viser seg fram på en måte som signaliserer og markedsfører at vi er en arrangement- turist- og hyttekommune. Det er derfor ønske om å flytte kontoret til et mer egnet sted, hvor kontoret er godt synlig for turister og andre. En har da større tro på å kunne 2

3 utvikle NTN til et turistkontor som kan profilere Nes kommune, medlemmene og de aktiviteter som arrangeres i kommunen gjennom året. Det er en kraftig utvikling i reiselivet i Hallingdal og i Norge generelt. Nesbyen har et bra produkt, men destinasjonen mangler en tydelig identitet, og en moderne digital flate som kan friste gjestene og selge destinasjonen. Hvordan Nesbyen blir markedsført har stor betydning for interessen i dag og for utviklingen av Nesbyen i framtida. NTN ønsker å utvikle nye nettider. Nettsiden skal kunne selge Nes som et flott reiselivsprodukt, og NTN ønsker å bygge nye nettsider for å optimalisere og gjøre informasjon responsiv til alle skjermformater og sosiale medier. NTN ønsker også å utvikle bookingsystemet mer og synliggjøre flere tilbud av varme senger. I møtet med styret for NTN, , ble saken vedrørende flytting behandlet: Etter befaring i lokalene til Rørlegger Andersen, Rukkedalsvegen 41 besluttet styret enstemmig å flytte turistkontoret til dette lokalet. Lokalet er godt egnet til formålet og vil være lett tilgjengelig for alle som kjører Rukkedalsvegen. Vi ber Roger Andersen om utkast til leiekontrakt. Det søkes kommunen om støtte til nye websider nesbyen.no og gardnos.no og til kostnader til flytting og oppgradering av nye lokaler. NTN har fått nye medlemmer, nye utleiehytter og nytt firma som tilbyr hytteservicetjenester. I søknaden er det spesielt lagt vekt på hva nye lokaler kan bety for utviklingen av NTN og Nes kommune: Vi har behov for å flytte turistkontoret til et mer egna sted. Vi ønsker å leie Rukkedalsvegen 41 (tidl.rørl.andersen). Lokalet er på ca.200kvm og har stor plass til utstillinger. Store vinduer ut mot gata gjør at vi kan synliggjøre mer aktivitet og arrangement. Her vil vi også sette opp en infoskjerm som kan vise informasjon hele døgnet. Lokalet har også 2 kontorer, 1 lagerrom og toalett. Utvide fra 75 % til 100 % stilling til daglig leder og fra 40% til 80% til markedssekretær. Utvide åpningstider til onsdag, torsdag, fredag og ha lørdagsåpent. Økt service i forhold til booking. Drop-in-booking. Fast utstilling av "Nesbyen Historiske Opplevelser" (Hallingdal Museum, Gardnos Meteorittpark, Gamle Nes og Nasjonalromantisk Senter) Gir oss mulighet til å fortelle mer om Gardnos og alt hva dette prosjektet innebærer, også med tanke på interesser og utvikling. Tilby utstilling til våre store reiselivsaktører; som Nesbyen Alpinsenter, Nesbyen Golf, Nystølkroken, Ranten, Langedrag etc. Markedsføre alle våre arrangement. Fast plass til idrettslaget, lag og foreninger i Nes - hva de har å tilby. (Vi har f.eks.et velfungerende historielag med engasjerende og aktive medlemmer) 3

4 Tilby utstillinger til våre medlemmer og informasjon fra våre medlemmer. Vise oversikt over hytteområder og tomter/hytter til salgs. Informasjon og tydeliggjøring av hele Hallingdal. Store kart av vår kommune og Hallingdal. Salg av o lokalhistoriske bøker o kart o lokale suvenirer (kommisjon) o Kortreist mat o Hallingkost (lefsekling, snipp, flatbrød eventuelt andre varer fra vår matkultur) Tilby kontorplass og hjelp/støtte til trainee/arrangementskoordinator. Forhold til overordnet plan: I gjeldende Kommuneplan for Nes er ett av målene i planen at kommunen skal videreutvikles som "reiselivskommune" og bli til en "attraktiv turist- og hyttekommune hele året". I utarbeidelse til Strategiske Næringsplan for Nes kommune er "Hytte- og Reiseliv" et av plantemaene, og det påpekes at reiselivssatsing sannsynligvis er vårt beste våpen i tiden framover for å bevare og fremme bosetting i Nes. Miljøkonsekvenser: Ingen merknader Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen merknader Økonomiske konsekvenser: Det er i dag ikke inngått noe leieavtale for det nye lokalet NTN ønsker å leie, men det er gjennomført samtaler med huseier og det er muntlig bekreftet at NTN betaler kr i månedsleie første år. Intensjonen er at denne summen opprettholdes også ut over første år, men at en sammen forsøker å få inn flere leietakere i andre etasje i bygget, slik at samlede leieinntekter øker for gårdeier. Kostander for flytting er beregnet til kr ,-. I tillegg kommer kostnader til utarbeidelse av nye websider anslått til kr ,-. Finansiering er tenkt gjennomført ved at deler av nettsiden finansieres ved at utvikling av nye nettsider til Gardnos meteorittpark også koples til NTN sine sider. I tillegg kommer sponsormidler/gaver fra medlemmer, samlet kr ,-. Det søkes kommunen om kr ,- i støtte til å etablere seg i nye lokaler og til finansiering av nye nettsider. Næringsfondet skal nyttes til tiltak som styrker næringsgrunnlaget i Nes og derved bidrar til å trygge sysselsettingen i Nes kommune. Fondene kan nyttes til å utvikle ny og eksisterende næringsvirksomhet samt styrke og utvikle tiltak som kommer næringslivet i Nes kommune til 4

5 gode. NTN har som mål å stimulere til næringsutvikling og til en bærekraftig og lønnsom reiselivsvirksomhet for Nes. NTN driver daglig med tiltak som bidrar til vekst og utvikling. Gjennom arrangement og samarbeid med næringslivet skapes det gode aktivitet som bidrar til flere besøkende til Nesbyen og derigjennom vekst i etablerte næringer i Nesbyen. NTNs engasjement i Gardos og utvikling av meteorittparken forventes å gi flere besøkende til Nesbyen, det samme gjør arrangement som JuleNesbyen, Kjerringsleppet, etc. NTN jobber spesielt for å styrke Nes kommune som reiselivskommune, stryke vårt omdømme og fremme vårt fortinn som «Det familievennlige fjellet». Nes kommune er avhengig av at vi klarer å få turister til å besøke vår kommune, samt at flere ser det som interessant å etablere seg med hytte i kommunen. Dette er viktige faktorer for videre næringsutvikling. Det vurderes at NTN faller inn under kommunens vedtekter og retningslinjer for støtte fra næringsfondet i Nes kommune. Driftskostnader En flytting av kontoret til et nytt bygg vil medføre økte driftskostnader for NTN. Dette er kostnader knyttet til leie, strøm, kommunale avgifter, brøyting og infrastruktur. Det er i tillegg vurdert en øking av stillingsressurs som daglig leder og markedssekretær samt ansettelse av en sommervikar. Samlet er dette beregnet til kr ,-. Det søkes Nes kommune om økt driftstilskudd med kr ,- i året. Vurdering: Buskerud er et av Norges største reiselivsfylker. Totalt var det i Norge 29,9 millioner kommersielle gjestedøgn i 2012, hvorav Buskerud hadde 2,29 millioner (tall: SSB/statistikknett.no). Transportøkonomisk Institutts (TØI) ringvirkningsanalyse fra 2010 viser at turister (overnattende, gjennomreisende og dagsturister) stod for et samlet forbruk på 5,6 milliarder kroner. Over personer jobber direkte eller indirekte i reiselivet i Buskerud, noe som utgjør ca. 7 % av total sysselsetting. Mange av disse arbeidsplassene er i distriktene, og i Hallingdal utgjør sysselsetting i reiselivet over 30 %. Reisemålene i Buskerud er mange og varierte, både i størrelse, sesong, målgrupper og produkter. Hallingdal er fylkes tyngste reiselivsregion, med 4,6 millioner gjestedøgn i 2010 (TØI, 2010), deretter følger Drammensregionen og Numedal/Kongsberg. Det er i dag 12 destinasjonsselskap i Buskerud fylke. Nes kommune har i stor grad definert seg som arrangement og hyttekommune. Det er viktig at vi får hyttebeboere og turister til å stoppe i sentrum av Nes. Et viktig tiltak for å få dette til er en turistinformasjon som er synlig. Et moderne turistkontor ved Rukkedalsveien vil kunne bidra til vekst innenfor turisme og andre næringer i Nes. I dag selges mye av reiselivet gjennom profilering på nettet. En god webside er viktig i konkurransen med andre destinasjoner. Det er viktig å kunne markedsføre seg godt og vekke interessen slik at turisten velger Nes når han/hun planlegger reisen hjemme eller er underveis. Nes kommune er en destinasjon der turistene i stor grad bor på selveide hytter, det er da viktig at vi som kommune klarer å tilpasse oss dette, ved for eksempel å se på hytteturistene som en prioritert målgruppe. Nes kommune bør ha som målsetting å forlenge hytteturistenes oppholdstid og forbruk i Nes. Å flytte NTN til nye lokaler på Nes er viktig for å få et synlig Turistkontor som kan profilere og markedsføres Nes kommune med hensyn på turisme, hytteutvikling, aktiviteter og handel i Nes. 5

6 Ved å utvide driften av turistkontoret kan Den daglige bemanningen økes med 65 %. En måned sommervikar ansettes. Kontorplass til 1 reiselivs trainee/arrangementskoordinator. Praksisplass/lærlingplass reiseliv. NTN ønsker å utvikle et bedre bookingsystem, utvide muligheter for flere varme senger, gi turister god informasjon, råd og veiledning i forbindelse med reiseplanlegging. Skal en kunne gjennomføre ønskede satsninger ser rådmannen behovet for å styrke bemanningen ved NTN. NTN har i dag et driftstilskudd fra Nes kommune på kr ,- + matching midler begrenset til ,-. Ved Nedleggelse av Visit Hallingdal vil kommunen redusere årlige overføringer med kr ,-. Dette er midler som bør komme utvikling av reiselivet i Nes kommune til gode, og rådmannen foreslår at midlene inngår i overføringen til NTN fra NTN ønsker å flytte i nye lokaler innen juli Det betyr at økt husleie, strøm og andre kontorutgifter vil belastes driften fra ca. juli måned Om en ønsker stillingsressurser fra samme måned vil dette utgjøre et behov for driftstøtte i 2015 beregnet til kr ,-. Slik at det for 2015 vil være et behov for økt driftstilskudd fra kommunen på kr ,-. Leieavtalen er ikke formalisert ved utarbeidelse/framleggelse av saken for politisk behandling. Det forutsettes at styret i NTN inngår en forutsigbar leieavtale med gårdeier, hvor årlig leie ikke avviker i vesentlig grad fra det som er skissert i saken. Nes kommune er indirekte part i saken gjennom årlige tilskudd til driften av NTN. Slik sett er anbefalingen at avtalen ivaretar en regulering av den framtidige husleien slik at den ikke øker mer enn den årlige konsumprisindeksen. Gjenbruk av dagens NTN lokaler Ved flytting av NTN vil en frigjøre et areal på ca. 50 m 2, som kommunen betaler gjennom leieavtale med Skue Sparebank. Avlaten løper fast i 5 år: Kommunen er nå inne i første år av en ny leieperiode. Dette lokalet egner seg til ulike formål. Imidlertid ser rådmannen en mulighet for å knytte lokalet til Nes folkebibliotek, samtidig som dette lokalet kan bli en hyggelig velkomst for besøkende til kulturhuset. For å kunne realisere dette må imidlertid lokalet pusses opp, da det er nedslitt, gammeldags og lite innbydende. Biblioteket har til enhver tid ca. 20 studenter som bruker biblioteket til innlån av faglitteratur. Biblioteket ønsker også å tilby disse studieplasser og grupperom, hyggelig og rolige omgivelser de kan lese i. Dette er en gruppe som vokser i takt med at høyskoler og universitet tilbyr flere fag gjennom desentralisert undervisning. Det er viktig at Nes kommune har et tilbud til denne gruppa. Det kan hindre at folk flytter, det kan øke kompetansen i befolkningen og det kan gjøre det mer aktuelt for unge å flytte hit. Biblioteket ser for seg å bruke arealet til: Aviskrok med god sofagruppe Studiebord hvor studenter (elever, høyskolestudenter og de som studerer norsk o.a.) kan sitte og arbeide. 6

7 Grupperom/møterom til bruk for lag og foreninger, studenter, elever, men også lesesirkler, politikere, næringsliv o.a. Kaffeautomat Å beholde kjøkkenkroken til bruk ved arrangement i kulturhuset og biblioteket. Utstillinger Velkommen til nye innbyggere (Kommunal informasjon og turistinformasjon) Mindre arrangement Et bibliotek skal være et sted der publikum ikke bare kommer for å låne bøker, men også får tilbud om arrangement av stor variasjon. Å utvikle biblioteket på Nes til noe mere enn det er i dag er viktig. Vi ser imidlertid ikke mulighet for å ta det store løftet akkurat nå. Lokalene er i dag ikke slik vi ønsker at biblioteket skal se ut i framtiden, imidlertid vil en utvidelse som skissert føre til et mer synlig bibliotek, det vil kunne gi flere aktiviteter og tilbud som vil komme mange til gode. Å etablere et areal som er fleksibel i bruk, ut mot studenter, lag og foreninger etc. vil kunne gi flere besøkende til Nes folkebiblioteket og dette vil igjen øke trafikken og aktiviteter i sentrum. Dette er positivt for å gjøre sentrum mere levende, noe som er viktig for all sentrumsutvikling, og som igjen kan styrke sentrumsnæringene. For å kunne pusse opp lokalet, og kjøpe inn noe enkelt møbler/utstyr, anbefaler rådmannen at en benytter ubrukte lånemidler, som i dag er på 3,6 mill. kroner. Rådmannens innstilling: 1. Rådmannen ser positivt på å flytte NTN til et lokale som er mer synlig ut mot turister, fastboende og andre. Dette vil kunne bidra til økt vekst innen turistnæringen og komme næringslivet i Nes kommune til gode. Det bevilges kr ,- til flytting og etablering av NTN i nye lokaler i Rukkedalsvegen 41. Tilskottet dekkes av næringsfondets konto En forutsetning for utbetaling av tilskuddet er at leieavtalen mellom styret i NTN og gårdeier er formalisert, og forutsigbart i forhold til fremtidige husleiereguleringer. 2. Det bevilges kr ,- i driftsstøtte i Støtten er ment å dekke videre utvikling av NTNs nettsider. Tilskottet dekkes av næringsfondets konto Fra 2016 økes driftstøtten til NTN fra kr ,- til kr ,-. Rådmannen bes i forbindelse med utarbeidelse av forslag til budsjettet for 2016 søke å finne dekning for økningen. 4. Nes folkebibliotek tar i bruk NTNs tidligere lokaler, slik det er skissert i saken. Det bevilges kr ,- til oppussing og innkjøp av enkelt utstyr til formålet. Tilskottet dekkes av ubrukte lånemidler. 7

8 Vedlegg til sak Formannskapet har behandlet saken i møte sak 18/15 Behandling Rådmannen orienterte innledningsvis at beløpet i punkt 1 skal være kr ,-, og ikke ,-. Rådmannen trekker punkt 4, og vil komme tilbake til dette i egen sak. Det ble stilt spørsmål ved Endre Storhaugs habilitet ved behandling en av saken. Storhaug ble funnet habil. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Saken utsettes, og tas opp til behandling i ekstraordinært formannskapsmøte i forkant av kommunestyremøtet

9 21/15 Erverv av eiendom Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: &50 Saksbehandler: Torbjørn Hansen Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 2 Kommunestyret /15 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 9

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommune, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Holtålen kommune NÆRINGSPLAN 2004-2005

Holtålen kommune NÆRINGSPLAN 2004-2005 Holtålen kommune NÆRINGSPLAN 2004-2005 Innhold I. Strategisk program 2004-2005 Side: Historikk 4 Befolkningsutvikling 4 Holtålen som bosted 4 Infrastruktur 4 Næringsstruktur 5 Viktige utviklingstrekk 6

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014

Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 4-2014 Styremøte 13.05.2014 Side 1 av 41 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer