Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: kl. 17: Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Kristian medlemmer: Noreng (Nes Høyre), Ingolf Juven (Nes Høyre), Geir Egil Sanden (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre), Margit Halvorsen (Nes Arbeiderparti), Knut Jakob Larsen (Nes Arbeiderparti), Hildegunn Fossen Mikkelsplass (Nes Senterparti), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Reidun Jordheim Garnås (Nes Senterparti), Gerd Jorde (Nes Senterparti), Reidun Brusletten (Nes Kristelig Folkeparti), Lars Olav Renslo (Nes Fremskrittsparti), Geir Olav Brøto (Nes Bygdeliste), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), Tommy Haugen (Nes Bygdeliste) Møtende Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) for Arvid Tandberg, Rune Owrenn varamedlemmer: Ihle (Nes Høyre) for Ståle Skarsgård Eggestøl, Kari Nakkerud Øen (Nes Arbeiderparti) for Per Rune Andersen, Knut Halvor Jorde (Nes Bygdeliste) for Marius Bjørnsen Garnås Forfall: Arvid Tandberg (Nes Høyre), Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Per Rune Andersen (Nes Arbeiderparti), Marius Bjørnsen Garnås (Nes Bygdeliste) Reidun Garnås (Sp) ble erklært inhabil i sak 22/13 Torbjørn Aalton møtte som varamedlem under behandling av denne saken. Andre: Else Horge Asplin (rådmann) Merknader: Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13 Annet: Etter behandling av saklisten ble det gitt informasjon om arbeidsmiljøarbeidet i Tjenester Funksjonshemmede (TF). Informasjonen var unntatt offentlighet etter Offl 13 Jf EvI ledd nr 1. 1

2 SAKSKART Side Saker til behandling 22/1313/ /25 Garnås - Tilskudd fra næringsfondet til driftsmidler 23/1313/ Budsjettrutiner /1313/ Samarbeidsavtale mellom Nes kommune og NAV Buskerud om drift av felles lokalkontor 7 25/1313/ Møteplan 2. halvår /1313/ Årsmelding og regnskap for Nes kommune /1313/ Erverv av areal - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 23 annet ledd 11 Referatsaker 8/1312/ Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Nes kommune /1312/ Protokoll fra styremøte i Hallingdal Kraftnett /1313/ Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS - protokoll fra representantskapsmøte Nesbyen, r Jrr Tor MagniKsen leder 2

3 Saker til behandling 22/13 47/25 Garnås - Tilskudd fra næringsfondet til driftsmidler Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 19/13 Innstilling Nes kommune innvilger Arne Garnås et tilskudd på kr ett hundrede tusen til gjødselsvogn og kompaktlaster med kost og lift, som følge av nybygd kalkunfjøs. Tilskuddet dekkes av næringsfondet konto Behandling Reidun Garnås (Sp) ble erklært inhabil i saken Torbjørn Aalton møtte som varamedlem under behandlingen. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 20 stemmer. Vedtak Nes kommune innvilger Arne Garnås et tilskudd på kr ett hundrede tusen til gjødselsvogn og kompaktlaster med kost og lift, som følge av nybygd kalkunfjøs. Tilskuddet dekkes av næringsfondet konto

4 23/13 Budsjettrutiner Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 28/13 Innstilling Forslag til budsjett- og rapporteringsrutiner for Nes kommune utarbeides og fremmes til politisk godkjenning av kommunestyret i november De politiske partiene kommer tilbake med forslag på representanter til denne gruppen. Gruppen består av 2 representanter for politikeren og 2 personer fra administrasjonen. Forslag til deltagere utpekes av de politiske partiene snarest. Midlertidig (Konf. "Arbeidsgruppe for ny budsjettrutine".) rapportering av økonomisk situasjon for alle hovedenheter i Nes kommune utarbeides for fremleggelse og gjennomgang fra og med de aktuelle møter i mai måned og månedlig fremover! Økonomisk rapport er første obligatoriske sak på sakslisten for alle behandlende organer. Rapportnivående er: Nes kommune totalt.- Behandles i Formannskapet og Kommunestyret. Administrasjon. - Behandles i Formannskapet. Teknisk enhet. - Behandles i Teknisk Utvalg. Helse & Sosialenhet. - Behandles i Helse & Sosialutvalg. Pleie & Omsorgsenhet. - Behandles i Helse & Sosialutvalg. Oppvekst, Skole of Kulturenhet. - Behandles i OSK utvalg. I Rapportbetegnelse angis sykefravær i perioden, hittil i år og foregående år! Rapportutforming: (Se vedlagt rapportforslag) Aktuelle konti / Kostnadsarter. Budsjett for angjeldende måned. Kostnad for angjeldende måned. Avvik angjeldende måned. Budsjett hittil i år. Kostnad hittil i år. Avvik hittil i år. Budsjett for året. Prognose for året. Avvik for året. 4

5 Angjeldende enhet fremlegger merforbrukskommentarer, med handlingsspesifikasjon for å bringe forbruk ned på budsjettnivå! Rapporten tilpasses en rasionell fremtaking etter forslag fra Økonomienheten! Behandling Geir Olav Brøto (Nes Bygdeliste) og Tor Magnussen (Nes Høyre) ble valgt til å representere politikerne. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 20 stemmer. Vedtak Forslag til budsjett- og rapporteringsrutiner for Nes kommune utarbeides og fremmes til politisk godkjenning av kommunestyret i november De politiske partiene kommer tilbake med forslag på representanter til denne gruppen. Gruppen består av 2 representanter for politikeren og 2 personer fra administrasjonen. Forslag til deltagere utpekes av de politiske partiene snarest. Midlertidig (Konf. "Arbeidsgruppe for ny budsjettrutine".) rapportering av økonomisk situasjon for alle hovedenheter i Nes kommune utarbeides for fremleggelse og gjennomgang fra og med de aktuelle møter i mai måned og månedlig fremover! Økonomisk rapport er første obligatoriske sak på sakslisten for alle behandlende organer. Rapportnivående er: Nes kommune totalt.- Behandles i Formannskapet og Kommunestyret. Administrasjon. - Behandles i Formannskapet. Teknisk enhet. - Behandles i Teknisk Utvalg. Helse & Sosialenhet. - Behandles i Helse & Sosialutvalg. Pleie & Omsorgsenhet. - Behandles i Helse & Sosialutvalg. Oppvekst, Skole of Kulturenhet. - Behandles i OSK utvalg. I Rapportbetegnelse angis sykefravær i perioden, hittil i år og foregående år! Rapportutforming: (Se vedlagt rapportforslag) Aktuelle konti / Kostnadsarter. Budsjett for angjeldende måned. Kostnad for angjeldende måned. Avvik angjeldende måned. Budsjett hittil i år. Kostnad hittil i år. Avvik hittil i år. Budsjett for året. Prognose for året. Avvik for året. 5

6 Angjeldende enhet fremlegger merforbrukskommentarer, med handlingsspesifikasjon for å bringe forbruk ned på budsjettnivå! Rapporten tilpasses en rasjonell fremtaking etter forslag fra økonomienheten! Geir Olav Brøto og Tor Magnussen ble valgt til å representere politikerne. 6

7 24/13 Samarbeidsavtale mellom Nes kommune og NAV Buskerud om drift av felles lokalkontor Behandlet av Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget /13 2 Kommunestyret /13 Helse- og sosialutvalget har behandlet saken i møte sak 12/13 Innstilling Revidert samarbeidsavtale mellom Nes kommune og Nav Buskerud tas til orientering Behandling Tor Magnussen (Nes Høyre) fremmet følgende forslag: «Revidert samarbeidsavtale mellom Nes kommune og Nav Buskerud vedtas.» Forslaget fra Tor Magnussen ble enstemmig vedtatt med 20 stemmer. Vedtak Revidert samarbeidsavtale mellom Nes kommune og Nav Buskerud vedtas. 7

8 25/13 Møteplan 2. halvår 2013 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Rådmannens innstilling: Forslag til møteplan 2. halvår 2013 vedtas. Behandling Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Forslag til møteplan 2. halvår 2013 vedtas.

9 26/13 Årsmelding og regnskap for Nes kommune 2012 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 32/13 Innstilling Det framlagte regnskap for Nes kommune godkjennes. Kr ,00 avsettes til disposisjonsfond. Kr ,68 overføres til stipendfond til kompetanseøkning og videreutdanning for kommunens ansatte. Administrasjonsutvalget utarbeider egne retningslinjer for bruk av dette fondet. Det tas opp lån til innvesteringer med kr ,-. Lånet nedbetales som serielån over 25 år. Årsmeldingen for 2012 tas til orientering. Behandling Forslag fra Ap, FrP og Høyre fremmet av Kristian Noreng: Det fremlagte regnskap for Nes kommune godkjennes. Kr ,- avsettes til disposisjonsfond Kr ,68 overføres til stipendfond for kompetanseøkning og videreutdannelse for kommunens ansatte. Administrasjonsutvalget utarbeider egne retningslinjer for bruk av dette fondet. Kr ,- settes på eget fond / konto til disposisjon for formannskapet. Ubrukte midler ved årets slutt overføres til disposisjonsfond. Det tas opp lån til investeringer med kr ,-. Lånet nedbetales som serielån over 25 år. Årsmeldingen tas til orientering med følgende anmerkning: Kommunestyret ser med stor bekymring på den utvikling i kostnader og arbeidsmiljø som har utviklet seg innen Helse og Omsorgsenheten i kommunen. Forslaget ble vedtatt med 12 stemmer. 9 stemmer ble avgitt for formannskapets innstilling. Vedtak Det fremlagte regnskap for Nes kommune godkjennes. Kr ,- avsettes til disposisjonsfond 9

10 Kr ,68 overføres til stipendfond for kompetanseøkning og videreutdannelse for kommunens ansatte. Administrasjonsutvalget utarbeider egne retningslinjer for bruk av dette fondet. Kr , - settes på eget fond / konto til disposisjon for formannskapet. Ubrukte midler ved årets slutt overføres til disposisjonsfond. Det tas opp lån til investeringer med kr , -. Lånet nedbetales som serielån over 25 år. Årsmeldingen tas til orientering med følgende anmerkning: Kommunestyret ser med stor bekymring på den utvikling i kostnader og arbeidsmiljø som har utviklet seg innen Helse og Omsorgsenheten i kommunen. 10

11 27/13 Erverv av areal Unntatt etter offentlighetsloven Offl 23 annet ledd Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 11

12 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 8/13 12/ Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Nes kommune /13 12/ Protokoll fra styremøte i Hallingdal Kraftnett /13 13/ Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS - protokoll fra representantskapsmøte Kommunestyret tar referatsakene til orientering. 12