Saker til behandling. 77/103 - Ny behandling - Klage på regning for utgifter til lekkasjesøk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 77/103 - Ny behandling - Klage på regning for utgifter til lekkasjesøk."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00626 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSKART Side 2/12 12/ Saker til behandling 77/103 - Ny behandling - Klage på regning for utgifter til lekkasjesøk. 2 3/12 12/ /2, Lyseren - klage på tildeling av oppmålingsgebyr 5 Nesbyen, Kjell Ålien Fungerende ordfører 1

2 Saker til behandling 2/12 77/103 - Ny behandling - Klage på regning for utgifter til lekkasjesøk. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 77/103 Saksbehandler Tor Dalevold Saksgang Møtedato Saknr 1 Klagenemnda /12 Saken avgjøres av: Klagenemnda Vedlegg: Brev av til Ozalbo, brev av fra Ozalbo, brev av til Ozalbo Brev av fra Ozalbo Brev av til Ozalbo Brev av 27. august, innregistrert 30. august, fra Tor Magnussen Diverse skriv med krav om utbedring av stikkledning Dokument i saka: Reglement for Nesbyen vannverk KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Saksopplysninger: Høsten 2010 ble det registrert en merkbar økning i vannforbruket, noe som indikerte en lekkasje av en viss størrelse. Når man ikke vet hvor lekkasjen befinner seg, blir det foretatt et grovsøk, gjerne på nattestid. Aktuell lekkasje ble registrert til området Lyngvegen. Egne mannskaper maktet ikke å lokalisere lekkasjen, derfor måtte lekkasjesøkingsfirma engasjeres. Det ble registrert lekkasje på Ozalbos stikkledning. Ozalbo påviste utvendig stoppekran, hvor man der kunne høre en tydelig susing. Det ble sendt brev til Ozalbo med en orientering og krav om utbedring av lekkasjen. Samtidig ble det varslet at det ville komme krav om dekking av kostnader til lekkasjesøk. Regning for Nes kommunes utgifter ble av ulike grunner sendt ett år seinere, men likevel godt innenfor 3 års foreldelsesfrist. Ozalbo klaget på den regningen som ble sendt. I brev av ble Ozalbo delvis imøtekommet ved at kravet ble redusert til å dekke Nes kommunes utgifter til lekkasjesøkingsfirma. Da saksbehandler ikke mottok noen tilbakemelding på dette brevet, ble faktura sendt I slutten av juni, etter 2. gangs purring, fikk saksbehandler kjennskap til at Ozalbo hadde tatt kontakt med personale ved rådmannens kontor/ordfører og protestert på regningen. 2

3 Økonomiske konsekvenser: Klagenemndas avgjørelse vil legge føringer for hvordan tilsvarende saker i framtida skal behandles, og hvordan denne type kostnader skal dekkes inn. Vurdering: Regning ble sendt med bakgrunn i vedtatt reglement for Nesbyen vannverk, kap. V, 9, første ledd: Alle omkostninger ved anlegg, drift og vedlikehold av de til en eiendom førende vannledninger med deres innretninger og utstyr, bæres av vedkommende hus- eller grunneier. Saksbehandler har altså vurdert Nes vannverks kostnader til lekkasjesøk til å falle inn under dette punktet. Mislykket detaljsøk med egne mannskaper ble ikke fakturert. Da dette i utgangspunktet er en forsikringsskade, var det forventet at forsikringsselskapet gikk inn og dekket hele eller deler av kostnaden. Det synes imidlertid som selskapene har ulik praksis eller vurderer ulikt, da Nes kommune har fått opplyst fra Gjensidige at de dekker denne type utgifter (eventuelt med aldersfradrag). Etter klage av og en nærmere vurdering valgte saksbehandler å frafalle kravet om dekning av utgifter til det generelle lekkasjesøket, i og med at man da samtidig kunne ha funnet andre lekkasjer. Nes kommune bør ikke ettergi kravet som følge av sein utsending av faktura. Dette vil i så fall bli retningsgivende i eventuelle seinere saker, og kan få uante økonomiske konsekvenser. Det er ingen grunn til at Nes kommune skal pålegge seg selv strengere regler enn hva lovverket setter som rammer. Man bør imidlertid ta selvkritikk på at faktura ikke var sendt ut tidligere. Private stikkledninger er å anse som en del av en bygning og omfattes av bygningens forsikring. I likhet med resten av en bygning, har en stikkledning begrenset levetid, og har behov for vedlikehold og reparasjoner. Når og hvor ofte behovet dukker opp, avhenger gjerne av hvilke løsninger som er valgt, materialkvalitet og hvordan arbeidet er utført. De fleste lekkasjetilfeller som blir funnet er i tilknytning til private stikkledninger, som regel på tilkoblingspunkt, forgreiningspunkt, ledningsskjøt eller bakkekran. I de tilfeller hvor det er nedlagt arbeider for å lokalisere/avdekke en konkret lekkasje, og denne viser seg å befinne seg på en stikkledning, vil dette arbeidet normalt faktureres eier av stikkledning. Eksempelvis kan kommunen grave ned på et lokalisert lekkasjepunkt og finne at lekkasjen befinner seg i tilknytning til anboringspunkt. I slike tilfeller fullfører vi gjerne arbeidene og fakturerer eier av stikkledning, som tar dette opp med sitt forsikringsselskap. Det er ytterst sjelden forsikringsselskap bestrider kommunens krav. I dette tilfellet må klagenemnda vurdere om utsendt krav ligger innenfor Nesbyen vannverk sitt reglement, kap.v,, 9, første ledd (se ovenfor). Saksbehandler har definert kostnaden med ekstern hjelp til lekkasjesøk til å ligge innenfor dette punktet, i og med at lekkasjen befant seg på privat stikkledning. Denne saken har rent kommunikasjonsmessig vært vanskelig, da eier av stikkledning i stor grad har kommunisert muntlig med andre enn teknisk enhet og saksbehandler. Like i forkant av Klagenemndas behandling mottok Nes kommune brev fra Tor Magnussen som medfører ny saksforberedelse og utsetting/behandling av saken. Svar på Magnussens spørsmål: 1. For saksbehandler blir uttalelsen meningsløs. Lekkasjen ble ved nattsøk lokalisert til et område. Vannverket har nødvendigvis ikke oversikt over den enkeltes stikkledning og tilstand. Lekkasjen kunne også ha befunnet seg på kommunal ledning. Det er ukjent for saksbehandler at det tidligere er skiftet "en mengde kraner", selv om det opp gjennom årene er skiftet ut en del, men svært sjelden bakkekraner, som i dette tilfellet. De fleste 3

4 lekkasjer har vært i tilknytning til messingalbuer eller rimeligere ventiler som sitter i kum. Det er vanskelig å "gå rett på den aktuelle kran" man ikke kjenner til eksisterer eller beliggenheten av! 2. Vannverket har ikke nødvendigvis kart over den enkelte private stikkledning og stoppekran, selv om dette hadde vært ønskelig. Man skal imidlertid være oppmerksom på at privat stikkledning med anretninger er den enkelte huseiers ansvar, og ikke Nesbyen vannverks ansvar. 3. Da dette var et noe større område som egne mannskaper allerede hadde detaljgjennomsøkt uten selv å ha funnet noe, ble lekkasjesøkingsfirma engasjert, da vi ikke hadde noen spesiell formening om hvor lekkasjen befant seg. Det var slett ingen selvfølge at lekkasjen skulle være i tilknytning til en privat bakkekran. 4. Sein fakturering er omhandlet over. Det er vedlagt et utvalg av skriv til abonnenter som har vært i tilsvarende situasjoner. Det tilstrebes i størst mulig grad likebehandling, selv om den enkelte situasjon må vurderes individuelt. Grunnlaget for likebehandling er imidlertid lagt i retningslinjer i "KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp", samt "Reglement for Nesbyen vannverk", som definerer vannverkets ansvar og den enkeltes abonnents ansvar. Rådmannens innstilling: Krav om dekning av eksterne kostnader til lekkasjesøk ligger innenfor Nesbyen vannverk sitt reglement, og opprettholdes. 4

5 3/12 79/2, Lyseren - klage på tildeling av oppmålingsgebyr Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 79/2 Saksbehandler Jan Børre Øien Saksgang Møtedato Saknr 1 Klagenemnda /12 Saken avgjøres av: Klagenemda Vedlegg: Klage med vedlegg Dokument i saka: Klage med vedlegg Saksopplysninger: Reguleringsplan for gnr 79/2 på Lyseren ble vedtatt i kommunestyret den Plangrensen i vest ble lagt langs eiendomsgrensen på kartet. Denne grensen var ikke oppmålt, og var dermed unøyaktig. Ved senere oppmåling viste det seg at grensen på kartet var ca. 6m feil. Grensen på kartet hadde sin opprinnelse fra Økonomisk kartverk (ØK) fra begynnelsen av 1970-tallet. Senere digitaliserte Statens kartverk denne grensen fra ØK og kodet den med en nøyaktighet på 2m. Det er kjent (blant oppmålingsingeniører) at grensene fra ØK er unøyaktige, og kan i blant være opptil 10m feil. Slik sett burde planleggingsfirma målt denne grensen før de gjorde reguleringen. Da feilen ble oppdaget, ble planen omarbeidet og vedtatt som en mindre vesentlig reguleringsendring den I opprinnelig plan var det lagt inn et tilleggsareal til gnr 79/197, som pr i dag er på 672m². Tilleggsarealet er på ca. 720m². Oppmålingsgebyret for dette tilleggsarealet er det samme selv etter at planen ble endret. Gebyret for reguleringsendringen ser i følge Nes kommunes faktureringssystem ikke ut til å være fakturert. Dermed har Nes kommune tatt gebyret for reguleringsendringen «på sin kappe». Forhold til overordna plan: Ingen. Miljøkonsekvenser: Ingen. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen. 5

6 Økonomiske konsekvenser: Eventuelt tap av gebyrinntekt for Nes kommune. Vurdering: Oppmålingsgebyret for tilleggsareal er det samme enten en legger den opprinnelige planen eller det reviderte planen til grunn. Dermed ansees klagen for å være ubegrunnet. Klagen bør dermed ikke tas til følge. Rådmannens innstilling: Klagen tas ikke til følge. 6

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.08.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til SAKSKART Side Møteinnkalling Saker til behandling

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2013 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl.

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret 14.12.05 Avtalevilkår for tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 11.30 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side RETAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Helse- og sosialutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 15:00 Sted: Møterom HOS, Helse- og servicesenteret Arkivsak: 12/00442 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 Arkivsak: 12/2845 SAMLET SAKSFRAMSTILLING GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING FOR TILTAK OMSØKT AV IDEELLE ORGANISASJONER Saksbeh.: Eli Moe Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/13

Detaljer