Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSKART Side Saker til behandling 11/13 13/ Godkjenning av protokoll formannskapet /13 13/ Søknad om endring i skjenkebevilling - uteservering - Fagerhøy Fjellstue AS 3 13/13 13/ Søknad om ekstra ressurser - Enhet barnehage /13 13/ Stillingsinstruks for næringsutvikler 8 Referatsaker 1/13 13/ Virksomhetsplan fellestjenesten Saksliste godkjent med følgende anmerkning: Ordfører beklager at administrasjonen ikke har fått med saker fra ordførers saksliste og hvor saksdokument er sendt Rådmann. Sakene vil bli referert i Formannskapets møte. Nesbyen, Tor Magnussen ordfører 1

2 Saker til behandling 11/13 Godkjenning av protokoll formannskapet Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 033 Saksbehandler: Anne-Grethe Mykkeltveit Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Saksopplysninger: Protokollen legges fram for godkjenning i møte. 2

3 12/13 Søknad om endring i skjenkebevilling - uteservering - Fagerhøy Fjellstue AS Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: ---/U63 Saksbehandler: Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Helse- og sosialutvalget /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad datert Saksopplysninger: Fagerhøy Fjellstue AS har alminnelig skjenkebevilling for eksisterende bevillingsperiode. I formannskapet er det vedtatt følgende begrensning for utendørs skjenking: Utendørs skjenking gjelder for terrasse, stamp og grillhytte vest for hovedbygningen. Det tillates ikke skjenking på gårdstun øst for hovedbygningen. Det søkes nå om dispensasjon/endring for å kunne skjenke også øst for hovedbygningen. Dette begrunnes med at denne plassen er mer egnet til uteservering når sol og vindforhold gjør det mindre gunstig å oppholde seg på vestsiden. Forhold til overordna plan: Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune. Vurdering: Skjenkeareal inkludert areal for utendørs skjenking skal være tydelig avgrenset, og det det må ikke ha en størrelse og utforming som gjør at virksomheten ikke har god oversikt og kontroll over området. På bakgrunn av dette ble det det gjort en avgrensning i vedtaket slik at det ikke ble gitt adgang til skjenking på gårdstunet øst for hovedbygningen. Erfaringen til bedriften er at dette vedtaket fungerer på en måte som er unaturlig og lite fleksibelt. Det er ikke ønske om et større område for uteservering, men en mulighet til å flytte dette når værsituasjonen tilsier det. Rådmannens innstilling: Alminnelig skjenkebevilling for Fagerhøy Fjellstue AS utvides til også å gjelde utendørs skjenking øst for hovedbygningen på et areal avgrenset til ca 2 x 10 meter langs veggen. 3

4 Det forutsettes at virksomheten har full kontroll med samtlige skjenkeområder. Bevillingen ellers gjelder i henhold til tidligere vedtak. 4

5 13/13 Søknad om ekstra ressurser - Enhet barnehage 2013 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 153/A10 Saksbehandler: Else Skogen Tandberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Kommunestyret 84/12: Vedtak om full barnehagedekning Lov om barnehager 18, med forskrift om Pedagogisk bemanning. Saksopplysninger: I barnehagene på Nes (og ellers i landet) er det vanlig med 18 barn per avdeling for barn over 3 år og 9 barn per avdeling for barn under 3 år. Dette er også den maksimale grensen for antall barn en førskolelærer kan ha ansvar for, jf. Lov om barnehager 18 med forskrifter. På grunn av stor etterspørsel høsten 2012 ble en avdeling utvidet med 3 plasser for barn under 3 år. I januar 2013 ble enda en avdeling utvidet med 3 plasser til sammen 6 hele plasser under 3 år for barnehageåret 2012/2013. Dette utløste en økning i personalet med 2 hele førskolelærerstillinger. Fra høsten 2013 er det igjen budsjettert med 18 og 9 barn på hver avdeling, altså en redusering av bemanningen med 2 hele førskolelærere. Søknadsfristen for å få plass høsten 2013 var 1. mars, og det viser seg at det er behov for flere plasser til barn under 3 år enn det man har plass til i forhold til bemanningen. Årsaken til dette er bl.a.: - de aller fleste av de nye søkerne ønsker plass 5 dager/uke (tidligere har de minste ønsket deltidsplasser 2, 3 eller 4 dager per uke) - 34 av de «gamle» søkerne ønsker å utvide plassene sine til 4 og 5 dager/uke (mot 24 i fjor) - 3 søkere ønsker å flytte til kommunen (i tillegg ble det tildelt plass til 2 barn fra nabokommuner denne våren) Lov om barnehager setter begrensninger ved opptak. Det vil si at for å få plass i barnehage, må barnet være fyllt ett år før 1. september det året det søker plass. Lokalt på Nes er det vedtatt at alle barn skal få plass i barnehage, uansett alder, dersom de søker til hovedopptaket (som er 1.mars). Både Nesbyen og Friskussen barnehage har stort nok areal til å utvide antall plasser. 5

6 Konsekvensen av den store søknadsmassen er at det må ansettes en førskolelærer i 100 % fra , samt utvide bemanningen i Rukkedalen med 20 % mer enn budsjettert. Forhold til overordna plan: I følge kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt følgende: «Nes kommune skal ha full barnehagedekning» Kommunestyret har i møte 84/12 bestemt at alle barn som har behov for barnehageplass, skal tildeles dette uansett om de fyller ett år etter 1. september. Miljøkonsekvenser: Fornøyde foreldre Økonomiske konsekvenser: Barnehagens budsjett er på et minimum. Det er allerede skåret ned med alle inventarposter (ca. kr ). For å tilby barnehageplasser til alle, må enheten tilføres friske midler med kr inneværende år. Vurdering: Det er fortsatt ønskelig og best for både barn og personalet med 18/9 barn per avdeling. En økning av barn/plasser fører til mer støy på avdelingen, og en ekstra voksen veier ikke opp for det arbeidet som 6 eller 3 ekstra barn medfører. Færre plasser er heller ikke bra, jf. Rukkedalen og tidligere Ytre Nes barnehage, for da blir det for få voksne til stede i perioder på dagen pga. lengere åpningstid enn arbeidstida til personalet. Det er bestemt i vedtak i Kommunestyret sak 84/12 at Nes kommune skal ha full barnehagedekning for alle barn som ønsker plass i barnehagene i Nes kommune. For å kunne gjennomføre dette vedtaket på en tilfredsstillende måte, burde det vært en fleksibel ressurs i enhet barnehage. Når søknadsmassen overstiger 18/9 barn, settes det inn ekstra bemanning, og hvis ikke plassene fylles opp, reduseres bemanningen. De som har søkt barnehageplass, har ennå ikke fått mulighet til å takke ja til tilbudet. Man kan derfor risikere at noen takker nei, og at det ikke er behov for den økte ressursen. Men for å kunne gi alle et positivt svar, jf. vedtak i Kommunestyret, er administrasjonen avhengig av å vite at barnehagene kan gi et godt tilbud til barna og at bemanningen er tilfredsstillende. Innenfor nåværende budsjett har ikke enhet barnehage nok ressurser til å utvide bemanningen fra høsten. Budsjettet er allerede redusert med alt inventar pga. økte lønnsutgifter til utvidet bemanning fra januar Det søkes derfor om ekstra ressurser til lønn fra august til og med desember 2013, tilsvarende kr For budsjettet i 2014 må dette innarbeides med økte lønnsmidler. 6

7 Rådmannens innstilling: Det innvilges ekstra midler til lønn i enhet barnehage på kr for å tilfredsstille full barnehagedekning i kommunen. 7

8 14/13 Stillingsinstruks for næringsutvikler Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 411 Saksbehandler: Else Horge Asplin Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Sak 12/02506 I KOMMUNESTYRET «Innarbeidelse av 2 næringskonsulenter i budsjett 2013» Sak 11/804 i formannskapet «Miljøfyrtårnsertifisering» Saksopplysninger: Det ble i kommunestyret gjort følgende vedtak: Det ansettes to næringsutviklere i løpet av Næringsutviklerne ansettes i Nes kommune og rapporterer parallelt til formannskapet i henhold til formannskapets ansvar for næringsutvikler. Ansettelsen sees i sammenheng med omorganisering og endringer i NTN. Lønnes som prosjektstillingen fra næringsfondet Nes kommune er bevilget økonomiske midler til gjennomføring av et Bolystprosjekt. Kommunen er i den situasjonen at prosjektleder for hovedprosjektet (omdømmeprosjektet) avslutter sitt arbeidsforhold i Nes kommune. I tillegg er det i Bolystprosjektet behov for forsterkning av de enkelte delprosjektene. Nes kommune har nedsatt en arbeidsgruppe for Garnos-prosjektet. Nes kommune dekker sekretærfunksjonen. Den ansatte, som har fylt denne funksjonen, har avsluttet sitt arbeidsforhold i Nes kommune. Det ble i formannskapet gjort følgende vedtak: 1. Nes kommune deltar i Miljøfyrtårnordningen og blir Miljøfyrtårnkommune 2. Ansvaret for miljøfyrtårnprogrammet legges til teknisk enhet v/enhetsleder 3. Administrasjonen utarbeides snarest en søknad til Buskerud fylkeskommune om økonomisk støtte til miljøfyrtårnsertifisering med en økonomisk ramme på inntil kr. 4. Det avsettes kr. i 2011 og 2012 til miljøfyrtårnsertifisering. Midlene dekkes av næringsfondet. 5. Nes kommune ber Regionrådet i Hallingdal om å koordinere samarbeidet om miljøfyrtårnsertifisering i kommunene. 8

9 Vurdering: I budsjett 2013 er det lagt inn en tilsetting i mars og en i november. Dette gir oss mulighet til å lyse ut en ren prosjektlederstilling nå, for å se utviklingen i NTN før innholdet i den andre stillingen endelig besluttes. Nes kommune er vertskap for store arrangement. Deler av næringslivet i Nes har økt omsetning i forbindelse med disse arrangementene. Arrangementene baserer seg i stor grad på frivilling innsats. For å sikre framtiden til disse store arrangementene kan et godt tiltak være å ha en arrangementskoordinator tilsatt i kommunen. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtak å lyse ut stilling som prosjektleder med følgende arbeidsoppgaver: - Prosjektleder for omdømmeprosjektet - Deltagelse i delprosjektene innen kommunens Bolystprosjekt - Sekretær for Garnos-prosjektet - Miljøfyrtårnsertifisering - Arrangementskoordinator - Evt andre prosjekt som gir positive ringvirkninger for næringslivet i Nes 9

10 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 1/13 13/ Virksomhetsplan fellestjenesten

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 26.08.2014 kl. 15:00 Sted: Nes Kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommune, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 21.30 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 17.01.2013 kl. 9:30 - Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer