E18 Gulli-Langangen, finansiering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E18 Gulli-Langangen, finansiering"

Transkript

1 Arkivsak Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget /11 Fylkestinget /11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling 1. Fylkestinget anbefaler de berørte kommuner å legge det reviderte kostnadsoverslaget for finansiering av E18 Gulli-Langangen legges til grunn i det videre arbeid. 2. Fylkestinget vil jobbe for at den statlige andelen i prosjektet blir som forutsatt i Nasjonal Transportplan, det vil si ca 37 %. 3. Fylkestinget ber om at det jobbes videre med tiltak for å redusere de økte bompengesatsene. 4. Saken sendes på høring i kommunene. Fylkestinget vil behandle saken endelig i sitt møte i oktober. Tønsberg, 26. mai 2011 Egil Johansen fylkesrådmann Sverre Høifødt direktør Vedlegg:

2 Innledning I fylkestingssak 41/07 om E18 Gulli Langangen, finansiering ble følgende vedtatt jamfør innstillingen i punkt Utbyggingen av delstrekningen Bommestad Sky samt endelig forslag til bompengetakster for hele strekningen Gulli Langangen vil bli lagt fram for berørte kommuner og fylkeskommuner for ny behandling når tilstrekkelig avklaring foreligger. I og med at det nå foreligger godkjent reguleringsplan for ny E18 på strekningen Bommestad Sky, skal det fremmes en stortingsproposisjon som skal danne grunnlag for Stortingsvedtak om utbygging og finansiering av denne siste parsellen av E18 i Vestfold. I proposisjonen vil det bli presentert et revidert finansieringsopplegg med justerte bomtakster, basert på nye utbyggingskostnader for Bommestad Sky, nye beregninger av trafikkgrunnlaget for innkrevingen og andre reviderte forutsetninger for finansieringen. I denne saken er det gitt en oversikt over grunnlaget for revisjonen samt foreløpige resultater fra de reviderte trafikk- og finansieringsberegningene som foreligger så langt, gjennomført av Statens Vegvesen, region sør. Beregninger og vurderinger vil bli revidert på nytt når saken har vært på lokalpolitisk høring i Vestfold. Anbefalinger fra fylkestinget sendes ut til kommuner til høring og saken vil komme til endelig behandling i fylkestinget i oktober. Saksutredning Framdrift Vestfold fylkeskommune er opptatt av å ha nødvendig framdrift i utbyggingen av E18 i Vestfold. Anleggsarbeidene må startes høsten 2012/våren 2013 dersom en skal ferdigstille prosjektet i Det innebærer at Stortinget må behandle proposisjonen for parsellen i løpet av våren 2012 i alle fall at St. proposisjonen er sendt over til Stortinget for behandling innen sommeren I forhold til de kvalitetssikringsprosedyrene som gjelder, innebærer det at Fylkestinget i Vestfold må behandle saken endelig i løpet av høsten Saken ble sist behandlet i fylkestinget i juni 2007, sak 41/07. Der ble det blant annet gjort vedtak om garantibeløp, bompengesatser i bomstasjonene samt at saken skulle forelegges de berørte kommuner når endelig finansieringsopplegg var klart. Siden flere forutsetninger nå er endret, blant annet kostnader og nødvendig garantibeløp, må saken behandles av fylkestinget. Prosessmessig innebærer dette en kommunal behandling før fylkestinget fatter et endelig vedtak. Kostnadsutviklingen på prosjektet E18 Bommestad Sky En vesentlig årsak til at finansieringsopplegget for E18 Gulli Langangen må revideres er de økte kostnadene på parsellen Bommestad Sky som den godkjente reguleringsplanen innebærer. Nedenfor er det gitt en oppsummering av kostnadsutviklingen på dette delprosjektet. Historikk Det ble utarbeidet en kommunedelplan (KDP) for E18 Bommestad Sky hvor Statens vegvesen gikk inn for et alternativ betegnet 3X. Dette alternativet inneholdt tunnel både forbi Bøkeskogen (ca 1000m) og gjennom Martineåsen (ca 1000m). På strekningen mellom Bommestad og Bøkeskogen hadde Statens vegvesen foreslått en tunnel på ca 80 m forbi en barnehage. I forbindelse med offentlig ettersyn ble det varslet innsigelse både fra Larvik kommune, fylkeskommunen og fylkesmannens miljøvernavdeling på Statens vegvesens forslag (3X). 2

3 Alle disse tre innstansene ville ha et annet alternativ, 3Y, som i tillegg til de øvrige tunnelene også hadde en tunnel på ca 1 km forbi barnehagen (alternativ 3Y). Mekling førte ikke fram og planen gikk til Miljøverndepartementet for avgjørelse. MD godkjente 17. september 2010 kommunedelplanen for E18 Bommestad Sky, alternativ 3Y (lang tunnel). Dette ga en økt anleggskostnad på 245 mill kr (2010) sammenlignet med Statens vegvesens forslag 3X. MD sier i sitt brev at kommunen kan legge den bearbeidede løsningen 3Z til grunn for det videre arbeidet med reguleringsplanen. Alternativet 3Z var en variant av 3Y med en sammenhengende tunnel på 2,8 km på strekningen mellom Bommestad Farrisvannet. Avgjørelsen i MD tok over ett år og Statens vegvesen utarbeidet derfor reguleringsplaner for to alternative løsninger. Det ene alternativet var 3X (kort tunnel) det andre var 3Z (lang tunnel). Kostnadsutvikling Nedenfor er vist en oversikt over hvordan kostnadene for Bommestad Sky har utviklet seg gjennom planprosessen. Tall i 2010-kr Kostnader for alternativ 3X (kort tunnel) beregnet i KDP: 2040 mill kr (+/- 25 %) Tillegg for miljøverndepartementets avgjørelse om lang tunnel: +245 mill kr Kostnad for alternativ 3Z (lang tunnel) i godkjent KDP: 2285 mill kr (+/- 25 %) I tillegg er følgende innarbeidet: Det er valgt en skråstagsbru i stål kombinert med en viadukt i stedet for en kassebru i betong. Dette gir kostnadsøkning på: Endrede siktkrav både for tunnel i Martineåsen og for brua: Opprusting av området ved Farriseidet: Økt detaljeringsgrad fra KDP til reguleringsplanen: Kostnader (Anslagprosess i februar 2011) for vedtatt løsning 3Z: +200 mill kr +230 mill kr +50 mill kr +250 mill kr 3015 mill kr En anslagprosess på reguleringsplannivå er gjennomført i februar Kostnadene er beregnet til 3015 mill 2010-kr. Anslagprosessen er nå til kvalitetssikring i Statens vegvesen Region sør. Kommentarer til de enkelte postene: - Valget av skråstagbru istedenfor kassebru skyldes følgende forhold: Det ble avholdt en planog designkonkurranse for bru og lokalvegnett i Farriseidet. Resultatet av denne ble en løsning med skråstagbru i stål i stedet for en kassebru i betong, som lå til grunn i kostnadsoverslaget i tidlig planfase. Brua er 570 m lang med en skråstagsdel på 170 m i stål og en viaduktdel i betong på 400 m. Valget av en skråstagsbru på 170 m i stål istedenfor betong skyldes at E18 på denne strekningen går i kurve og ville medført en meget komplisert betongkonstruksjon dersom skråstagsdelen skulle utføres i betong. Viaduktdelen på 400 m er i betong. Både Mattilsynet og Vestfold interkommunale vannverk og Larvik vannverk har vært meget betenkt på tiltak som medfører anleggsvirksomhet i drikkevannskilden Farris. Det har vært omfattende kontakt med disse etatene og valget av skråstagbru medfører at Farrisvannet berøres minimalt av anleggsarbeider. Konflikten med disse instansene er nå avklart med den løsningen som nå er regulert. Valget av skråstagbru vil være et landemerke og en markering av avkjøringen til Larvik. - Økte siktkrav i planperioden førte til at Farrisbrua på ca 600 m og tunnelen i Martineåsen på ca 1000 m måtte utvides. Disse utvidelsene medførte en kostnadsøkning på ca 230 mill kr. - Økt detaljering: Det skjer mye med et prosjekt fra utarbeidelse av kommunedelplan til utarbeidelse av reguleringsplan. Økt detaljeringsgrad ut over det som er nevnt i punktene ovenfor, har i dette prosjektet ført til en kostnadsøkning på ca 250 mill kr, som er en økning på +11% av opprinnelig kostnad på 2285 mill (2010-kr) for det vedtatte alternativ 3Z. 3

4 Ny metodikk for beregning av trafikkgrunnlaget i bomstasjonene Tidligere bompengeutredninger for E18 i Vestfold og stortingsproposisjonene for de vedtatte parsellene har vært basert på en trafikkberegningsmodell som kun sier noe om hvilke alternative kjøreruter som trafikantene antas å velge når det innføres bomavgift på E18. Vegdirektoratet har besluttet at trafikkgrunnlaget i alle nye bompengeordninger nå skal beregnes med Regional transportmodell (RTM) som er utviklet i alle regioner de siste årene. Denne beregner også andre effekter av bomavgifter, for eksempel hvor mange trafikanter som velger andre reisemåter enn bil eller andre reisemål for å unngå bomavgiftene. RTM for Buskerud/Vestfold/Telemark er benyttet som grunnlag for de reviderte trafikk- og finansieringsberegningene. Det er konstatert at denne ikke gir vesentlige endringer i trafikkgrunnlaget, men noe varierende fra bomstasjon til bomstasjon. Tendensen er likevel at avvisning av trafikk pga bomavgiftene er noe høyere enn tidligere. Endrede forutsetninger for finansieringen I Prop. 56 S ( ) som omhandler utbygging og finansiering av strekningen E18 Gulli Langåker er det bl.a. tatt utgangspunkt i: Bomselskapets gjeld pr for E18 Gulli Langangen: Gjenstående utbyggingskostnader fra og med 2010: Utbyggingskostnad for parsellen Bommestad Sky: Statlige bevilgninger til gjenstående utbygging fra og med 2010: Årlige innkrevingskostnader pr bomstasjon 1404 mill kr 6145 mill 2010-kr 1940 mill 2010-kr 1940 mill 2010-kr 5 mill 2010-kr Utbyggingskostnadene var basert på Statens vegvesens opprinnelige forslag til trasévalg på parsellen Bommestad Sky. Med disse forutsetningene var det beregnet at sum bomavgift for en lett bil i de syv bomstasjonene mellom Gulli og Langangen ville være 77 kr (2010) i hver retning. I det reviderte finansieringsopplegget er det lagt til grunn følgende forutsetninger: Bomselskapets gjeld pr for utbygging av E18 Gulli-Langangen: 2148 mill kr Gjenstående utbyggingskostnader fra og med 2011: 6476 mill 2011-kr Utbyggingskostnad for parsellen Bommestad Sky: 3032 mill 2011-kr Statlige bevilgninger til gjenstående utbygging fra og med 2010: 1967 mill 2011-kr Årlige innkrevingskostnader pr bomstasjon: 10 mill 2011-kr Med disse forutsetningene er det nå beregnet at sum bomavgift for en lett bil i de syv bomstasjonene mellom Gulli og Langangen ville være 112 kr (2011) i hver retning. Statens vegvesen presiserer at dette er en foreløpig beregning basert på trafikkberegninger som ikke er kvalitetssikret på nåværende tidspunkt. Som et eksempel på de trafikkmessige konsekvensene av bomavgiftene kan nevnes at det i følge trafikkberegningene blir en økning i trafikkbelastningen på om lag 6000 biler/døgn på Raveien ved Brendsrød (sør for Semsbyen). På fv. 303 sør for Vear/Hogsnes øker trafikken med biler/døgn. Det er da ikke forutsatt spesielle tiltak på Raveien ut over det som ligger inne allerede, dvs stedvis noe redusert fartsgrense, innsnevring av vegen for å få bred skulder/sykkelfelt, sikring av kryssingspunkter med opphøyde gangfelt etc. 4

5 Når det gjelder takster på de ulike parsellene er disse beregnet til: Parseller: Bomsnitt: Takst lett bil, kr Gulli Aulerød Ås Nord 8 Aulerød Tassebekk Holmene 25 Tassebekk Fokserød Fokserød Nord 10 Fokserød Langåker Klinestad 16 Langåker Bommestad Skinnmo 16 Bommestad Sky Vestmarka 14 Sky Langangen Sky Vest 23 Sum Gulli Langangen 112 Årsaker til økte bomtakster Løsningen som ligger i den vedtatte reguleringsplanen for parsellen Bommestad Sky er lagt til grunn i det reviderte finansieringsopplegget. Dette innebærer at kostnaden for denne parsellen er økt med ca 1 mrd kr i forhold til forutsetningene i Prop. 56 S. Gjelden til bomselskapet er også økt med ca 740 mill kr, samtidig som gjenstående utbyggingskostnad er høyere enn forutsatt i Prop. 56 S. Samtidig er den statlige investeringsandelen omtrent uforandret. Hovedtyngden av de statlige bevilgningene kommer dessuten noe senere enn tidligere forutsatt. Til sammen betyr dette at låneopptaket og finansieringskostnadene (rentekostnadene) øker betydelig. Disse økte kostnadene må dekkes inn gjennom økte bomtakster. Erfaringene fra første hele driftsår for bomstasjonen ved Skinnmo viser at driftskostnadene i 2010 var 12,5 mill kr. Tilsvarende erfaringer foreligger fra to bomstasjoner på E6 mellom Gardermoen og Kolomoen i Akershus/Hedmark. Det er grunn til å forvente en viss stordriftsfordel og reduserte kostnader etter hvert som flere bomstasjoner kommer i drift, men i følge driftsoperatøren kan ikke den gjennomsnittlige driftskostnaden pr bomstasjon forventes å ligge lavere enn 10 mill kr pr år. Økningen i driftskostnadene fra 5 til 10 mill kr må også dekkes inn gjennom økte bomtakster. Når bomtakstene øker vil flere trafikanter velge andre kjøreruter enn E18 for å unngå bomavgiftene. I motsatt retning trekker effekten av at flere trafikanter foretrekker å benytte E18 når denne er ferdig utbygd som firefelts veg, men dette oppveier ikke den avvisende effekten av økte bomtakster. Hvis man forsøker å isolere effekten av de ulike årsakene til økte bomtakster får man følgende omtrentlige oppstilling: Utgangspunkt Sum bomavgift Gulli-Langangen Sum bomavgift i Prop. 56 S 77 kr (2010) Årsak til økning Takstøkning Gulli-Langangen Prisvekst (forutsatt 2,2 %) 2 kr Økte driftskostnader 5 -> 10 mill kr /år pr bomstasjon 5 kr 1 mrd kostnadsøkning Bommestad-Sky kr Senere statlig bevilgning, endring i gjeld/restinvestering med 3-8 kr mer Sum takstøkning 35 kr Effekten av redusert trafikkgrunnlag pga økt avvist trafikk er innbakt i de enkelte årsaksfaktorer, unntatt prisveksten. Hva kan gjøres for å redusere økningen i bomtakstene? Økte statlige bevilgninger I St.meld. nr. 24 ( ) om NTP var det antatt en kostnad på 4 mrd kr for å ferdigstille utbyggingen av E18 i Vestfold sør for Gulli, samt en statlig finansieringsramme på 1,5 mrd kr, dvs 37,5 % av kostnadene. 5

6 Siden den gang har utbyggingskostnadene økt betydelig mens de statlige midlene ikke har blitt økt vesentlig ut over prisveksten. Det ligger nå an til en statlig investeringsandel på ca 27 % når finansieringskostnadene holdes utenfor. Økte statlige bevilgninger vil bidra til å redusere låneopptaket, rentebelastningen og dermed bomtakstene, særlig hvis de kommer tidligere enn forutsatt i det foreliggende opplegget. En økt statlig andel må evt. tas opp i som en del av arbeidet med statsbudsjettet for de kommende årene og i forbindelse med ny NTP ( ). Dette vil ikke under noen omstendighet være avklart til fylkestinget skal behandle saken. Den videre behandling av saken må derfor baseres på det statlige bidraget som er synliggjort i Nasjonal transportplan og vedtatt i årlige budsjetter fram til nå. Som et eksempel har vi beregnet hvordan det slår ut på takstene dersom staten kompenserer merutgiftene på ca 250 mill kr (2011) ved å velge en løsning med lang tunnel mellom Bommestad og Farriseidet. Det er da lagt inn en økt statlig bevilgning på 250 mill kr til parsellen Bommestad Sky i Dette reduserer sum bomavgift Gulli Langangen med 4-5 kr. Reduserte innkrevingskostnader De årlige driftskostnadene for automatiske bomstasjoner har blitt betydelig høyere enn opprinnelig forventet. Da konseptet med automatiske bomstasjoner ble lansert, ble de årlige driftskostnadene stipulert til 3-4 mill kr i hver bomstasjon på E18. Rasjonaliseringsgevinsten har åpenbart ikke blitt så stor som forventet. En stor del av kostnadene er knyttet til porto og manuell bilde- og fakturabehandling for den delen av passeringene som ikke betales med elektronisk brikke. Lavere lånerente I de tidligere proposisjonene og i det reviderte finansieringsopplegget er det lagt til grunn en lånerente på 6,5 %. Dette er et konservativt anslag etter pålegg fra Vegdirektoratet/Samferdselsdepartementet. I praksis oppnår bomselskapet for tiden flytende lånerenter under 3 %. Sonderinger i lånemarkedet for Gulli Langåker tilsier at man kan oppnå rentesikring for en 10-årsperide på godt under 5 %. Med så stor gjeldsbelastning som i dette tilfellet har lånerenten stor betydning for økonomien i prosjektet og dermed for bomtakstene. Som en illustrasjon på effekten av lånerenten vil vi imidlertid nevne at en lånerente på 5 % i stedet for 6,5 % vil gjøre at sum bomavgift Gulli Langangen reduseres fra 112 til 100 kr. Et moment som tilsier at det er grunn til å redusere forutsatt lånerente er at bomselskapet allerede har store låneopptak basert på låneavtaler med lave renter. Usikkerheten om rentenivået er derfor primært knyttet til de nye låneopptakene som kommer i årene fremover. Det virker derfor urimelig at hele låneporteføljen for det reviderte finansieringsopplegget skal legge til grunn en rente på 6,5 %. Dersom takstene nå blir fastsatt basert på lånerente 6,5 % vil gjelden bli nedbetalt raskere dersom den reelle lånerenten blir vesentlig lavere enn 6,5 %. Dvs at bompengeinnkrevingen i så fall vil pågå i mindre enn 15 år i hver bomstasjon. Vi mener imidlertid at det er viktigere å redusere bomtakstene og dermed trafikklekkasjen til sidevegene, enn å oppnå kortere bompengeperiode. Dersom en lavere lånerente enn 6,5 % skal legges til grunn må dette godkjennes av Vegdirektoratet/Samferdselsdepartementet. Tiltak på sidevegnettet Det foreliggende bomkonseptet for E18 Gulli Langangen ble lansert og vedtatt gjennom behandling av St.prp. nr. 60 ( ) Om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Sky Langangen i Vestfold og Telemark. Bomkonseptet forutsetter ikke bom på parallelle veger til E18. For å begrense trafikkoverføringen til parallelle veger, særlig til Raveien (gamle E18), vil det bli gjennomført tiltak som reduserer attraktiviteten til denne som alternativ kjørerute for gjennomgående trafikk. Når bomtakstene blir så høye som nevnt ovenfor (sum 112 kr) øker trafikkoverføringen til sidevegene, primært Raveien, betydelig. Utførte trafikkberegninger med RTM tilsier at trafikkreduksjonen i enkelte bomstasjoner kan bli opp i mot 50 %, dvs at omtrent halvparten av trafikantene som i 6

7 utgangspunktet finner det naturlig å benytte E18 heller velger andre kjøreruter, andre transportmidler enn bil, andre reisemål eller velger å utelate enkelte bilreiser pga bomavgiftene. Bompengeprosjektet vil føre til at mer trafikk velger alternativer til E18. Størst vekst vil man få på Ravegen ved Holmene, Klinestad og Skinnmo. Her kan man på delstrekninger få mer enn en fordobling av trafikken i forhold til i dag hvis det ikke blir restriksjoner i form av bom eller stenging av Ra-vegen. Fra Sandefjord og nordover vil også fv 303 få mer trafikk, anslagsvis biler pr døgn. Veksten på fv 303 vil bli størst hvis det blir bom eller stenging av Ra-vegen. Det er derfor relevant å vurdere tiltak på sidevegnettet som kan bidra til å redusere trafikklekkasjen fra E18 til sidevegene. En mulighet er å stenge Raveien for gjennomkjøring enkelte steder. Stengningen er ikke vurdert i detalj, men den må selvsagt ha i seg at beboere og næringsdrivende må ha tilgang til sine boliger og arbeidsplasser. Det finnes tekniske måter å løse dette på. Det er utført trafikk- og finansieringsberegninger der Raveien er forutsatt stengt: - sør for Tassebekkrysset og - sør for Langåkerkrysset Dette reduserer trafikklekkasjen noe i bomstasjonene ved Fokserød N og Skinnmo, mens den øker noe i andre bomstasjoner. Sum bomavgift Gulli Langangen reduseres derfor med bare 1-2 kr. 7

8 En annen mulighet er å etablere bomstasjoner på Raveien. Med referanse til et tilsvarende bompengeprosjekt på E6 i Gudbrandsdalen er det sett på en ordning med bomstasjoner på Raveien ved kommunegrensene, dvs på: - kommunegrensen Tønsberg/Stokke ved Brendsrød - kommunegrensen Stokke/Sandefjord ved Tassebekk (sør for Tassebekkrysset) - kommunegrensen Sandefjord/Larvik ved Langåker (rett sør for Langåkerkrysset) Se kartet ovenfor der alle bomstasjonene er markert. Begrunnelsen for å plassere bomstasjonene på kommunegrensene er at trafikk på lokalvegnettet internt i kommunene skal slippe å betale bomavgift. Det er også forutsatt at bomtaksten på sidevegen (Raveien) settes til 75 % av bomtaksten i nærliggende bomstasjon på E18. Lokaltrafikken på Raveien mellom kommunene vil dermed bli mindre belastet med bomavgifter enn E18-trafikken. Det er foretatt en første beregning av dette konseptet som viser at sum bomavgift på E18 da kan reduseres til om lag 105 kr. Bomavgiften på Raveien i de tre kommunegrensene vil i så fall være hhv ca 18, 7 og 11 kr. Årsaken til reduksjonen i bomaviften er både at trafikklekkasjen fra E18 reduseres og at innkrevingen i bomstasjonene på Raveien også bidrar til å øke inntjeningen, selv om trafikkgrunnlaget der blir relativt lite. I følge trafikkberegningene medfører bomstasjonene på Raveien at en del flere trafikanter endrer reisemål, utelater reiser eller velger andre reisemiddel enn bil. Dessuten øker trafikken på fv 303 med biler/døgn, avhengig av hvilket snitt man betrakter, nord eller sør for Stokke. Også enkelte veger vest for E18 får noe økt trafikk, særlig fv 520 Anholtveien (+ 500 biler/døgn). Hvis dette konseptet skal utredes videre må det foretas mer omfattende beregninger og vurderinger. Oppsummering av tiltak for å redusere bomtakstene Effekten av ulike tiltak omtalt ovenfor kan oppsummeres slik: Tiltak Tiltakets omfang Reduksjon i sum bomavgift Økte statlige bevilgninger mill kr i statlige bevilgninger i kr Redusert driftskostnader for bomstasjoner Reduksjon av årlige driftskostnader fra 10 til 5 mill kr pr bomstasjon 5 kr Lavere lånerente Reduksjon av forutsatt lånerente fra 6,5 til 5 % 12 kr Stenging av Raveien for gjennomkjøring Raveien stengt ved Tassebekk S og Langåker S 1-2 kr Bomstasjoner på Raveien Bomstasjon på Raveien ved kommunegrensene Tønsberg/Stokke, Stokke/Sandefjord og Sandefjord/Larvik. Bomtakst på Raveien 75 % av bomtakst på E18. 7 kr Uansett hvilke tiltak som blir aktuelle må det være tett oppfølging av trafikkutviklingen på sidevegnettet, spesielt Raveien, etter hvert som bomstasjonene på E18 settes i drift. Om nødvendig bør det vurderes andre tiltak for å begrense trafikkoverføringen til sidevegnettet ut over de som er nevnt ovenfor. Vestfold fylkeskommune er kjent med at det er kommet ønske om å endre på bomstasjonsplasseringen ved å ta bort en eller flere bomstasjoner for å redusere lekkasjen til sidevegnettet. Konsekvensene av dette er ikke vurdert i denne saken. 8

9 Når det gjelder plassering av antennepunkter viser vi til vedtak fra sak 23/06, jamfør innstillingen i punkt 1: ved flere antennepunkter og baseres på etterskudds innkreving og betaling etter utført distanse Endelig plassering av antennepunktene gjøres av Statens Vegvesen etter nærmere dialog med kommunene som berøres direkte og Vestfold fylkeskommune. Fylkeskommunens garantiansvar Vestfold fylkeskommune har tidligere fattet vedtak om fylkeskommunal garanti for et bompengelån på 4,5 mrd 2006-kr, jf. St.prp. nr. 60 ( ), side 5. Dette utgjør om lag 5 mrd 2011-kr. Garantien dekker maksimal lånegjeld etter utbygging av de tre første etappene, dvs til og med strekningen Gulli Langåker. Den maksimale gjelden etter utbygging av strekningen Bommestad Sky er nå beregnet til om lag 6,15 mrd kr, inkl de tre første utbyggingsetappene. Det er da lagt til grunn følgende pessimistiske forutsetninger: - Økte utbyggingskostnader på 10 % - Årlig trafikkvekst redusert til 0,5 % - Ytterligere 5 % reduksjon i betalende trafikk i alle bomstasjonene. - Bruk av rabattbrikke øker til 80 %. Dette reduserer gjennomsnittstaksten fordi flere oppnår rabatt, men medvirker samtidig til lavere innkrevingskostnader % takstøkning to år etter åpning av Gulli Langåker, dvs fra Det er derfor nødvendig at Vestfold fylkeskommune fatter nytt garantivedtak. Endelig beløp må fastsettes ved fylkestingets endelige behandling i oktober. Den fylkeskommunale garantien skal godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet etter at Stortinget har behandlet proposisjonen. Garantien vil først komme til utbetaling dersom gjelden ikke blir mulig å håndtere etter at realtakstene er økt med inntil 20 pst og bompengeperioden er forlenget med inntil 5 år. Risikoen for at en slik garanti vil komme til utbetaling er svært liten. Her har en etablert bompengeselskap og som får sine inntekter fra trafikkantene, beregnet ut fra prognoser for trafikkvekst. En kan stille spørsmål rundt de prinsipielle sidene ved at fylkeskommunene garanterer for de statlige veiene, men det er slik systemet fungerer i dag. Fylkesrådmannens bemerkninger Kostnadsøkningen på delstrekningen Bommestad Sky er stor, noe som betyr at bompengetakstene for hele strekningen Gulli Langangen blir høye. Det må jobbes med tiltak for å redusere økningen. I St.meld. nr. 24 ( ) om NTP var det antatt en kostnad på 4 mrd kr for å ferdigstille utbyggingen av E18 i Vestfold sør for Gulli, samt en statlig finansieringsramme på 1,5 mrd kr, dvs 37,5 % av kostnadene. Med de økningene som nå foreligger ligger det an til en statlig investeringsandel på 27 % når finansieringskostnadene holdes utenfor. Den statlige andelen i prosjektet blir ikke som forutsatt hvis ikke det kommer økte bevilgninger. Fremdriften i prosjektet og det å få ferdigstille utbyggingen av E18 gjennom Vestfold betyr så mye for fremkommelighet og trafikksikkerhet slik at fylkesrådmannen vil anbefale at vi foreløpig legger til grunn den statlige andelen, men at en i forbindelse med av ny NTP ( ) vil jobbe for å øke denne. Fylkesrådmannen mener at en må jobbe videre med å redusere innkrevingskostnadene og få en lavere lånerente i stortingsprop. Dette vil redusere økningen i bompengetakstene. Fylkesrådmannen vil imidlertid gjøre oppmerksom på at det er svært vanskelig å få endret lånerenten i en bompengeprop. Dette er et konservativt anslag som er pålagt fra veidirektorat/samferdselsdepartement. Det er prøvd fra andre fylkeskommuner, blant annet Buskerud å få endret dette anslaget uten å lykkes. 9

10 Anslaget er også nylig endret fra 8,5 % til 6,5 %. Dette betyr at prosjektene må tåle en rente på 6,5 % i snitt. Med kjente forutsetninger om nedbetaling på 15 år, samt de takstene og prognoser for trafikkvekst som ligger til grunn for prosjektene. At de faktiske rentene blir lavere kommer prosjektene til gode som regel mht kortere nedbetalingstid. Fylkestinget har ved tidligere anledninger bedt om at en legger til grunn en 20 års innkrevingstid i stedet for 15 år. Dette for å redusere bomtakstene og dermed trafikklekkasjen til lokalvegnettet. Fylkesrådmannen mener en også må jobbe med dette tiltaket. Den største usikkerheten er imidlertid knyttet til hvor stor trafikken på sidevegnettet vil bli. Tiltak på sidevegnettet vil være helt avhengig av hvor stor denne trafikken vil bli. I forhold til denne usikkerheten så vil fylkesrådmannen anbefale at fylkestinget gjør et vedtak basert på de beregninger og forutsetninger som vi har full kontroll over pr dags dato, men at en får fullmakt for å sette i gang de konkrete tiltakene som er nødvendig dersom lekkasjene blir så store at tiltak på sidevegnettet er nødvendig. Disse må i så fall planlegges slik at de kan settes i verk på meget kort varsel. Fylkesrådmannen vil understreke viktigheten av å holde fremdrift i prosjektet, slik at en sikrer fremkommelighet og trafikksikkerhet på E18 gjennom hele Vestfold. 10

SAKSLISTE. Fylkesutvalgets møte 19. januar 2012 delt ut i gruppemøtene. Vedlagt følger:

SAKSLISTE. Fylkesutvalgets møte 19. januar 2012 delt ut i gruppemøtene. Vedlagt følger: SAKSLISTE Fylkesutvalgets møte 19. januar 2012 delt ut i gruppemøtene Vedlagt følger: Saksprotokoll for sak behandlet i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø FU studietur til Brüssel 20.-23. mai 2012

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Vedlegg 9: Finansiering. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Vedlegg 9: Finansiering. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 9: Finansiering Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 9 Fagrapport: FINANSIERING Dato: 19. september 2012 COWI AS Grensev. 88

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03 Håndbok 240 Veiledning Bomstasjoner 06.03 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet for

Detaljer

Regionalt bompengeselskap i Hordaland

Regionalt bompengeselskap i Hordaland www.pwc.no Regionalt bompengeselskap i Hordaland Rapport overlevert 18.03.2014 Regionalt bompengeselskap i Hordaland Om denne rapport Denne rapporten er en utredning om etablering av regionalt bompengeselskap

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Odd I Larsen Tom Normann Hamre Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler.

Detaljer

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS Eierskapskontroll E18 Vestfold AS 2010/2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Nytte-kostnadsvurdering E8 TINDTUNNELEN

Nytte-kostnadsvurdering E8 TINDTUNNELEN Nytte-kostnadsvurdering for E8 TINDTUNNELEN KONSEKVENSUTREDNING Vegtunnel mellom Ramfjord og Tromsdalen i Tromsø kommune. Polarporten AS Mai 2012 TIND-TUNNELEN: NYTTE-KOSTNADSANALYSE OG SAMFUNNSØKONOMISKE

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer