E18 Gulli-Langangen, finansiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E18 Gulli-Langangen, finansiering"

Transkript

1 Arkivsak Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget /11 Fylkestinget /11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling 1. Fylkestinget anbefaler de berørte kommuner å legge det reviderte kostnadsoverslaget for finansiering av E18 Gulli-Langangen legges til grunn i det videre arbeid. 2. Fylkestinget vil jobbe for at den statlige andelen i prosjektet blir som forutsatt i Nasjonal Transportplan, det vil si ca 37 %. 3. Fylkestinget ber om at det jobbes videre med tiltak for å redusere de økte bompengesatsene. 4. Saken sendes på høring i kommunene. Fylkestinget vil behandle saken endelig i sitt møte i oktober. Tønsberg, 26. mai 2011 Egil Johansen fylkesrådmann Sverre Høifødt direktør Vedlegg:

2 Innledning I fylkestingssak 41/07 om E18 Gulli Langangen, finansiering ble følgende vedtatt jamfør innstillingen i punkt Utbyggingen av delstrekningen Bommestad Sky samt endelig forslag til bompengetakster for hele strekningen Gulli Langangen vil bli lagt fram for berørte kommuner og fylkeskommuner for ny behandling når tilstrekkelig avklaring foreligger. I og med at det nå foreligger godkjent reguleringsplan for ny E18 på strekningen Bommestad Sky, skal det fremmes en stortingsproposisjon som skal danne grunnlag for Stortingsvedtak om utbygging og finansiering av denne siste parsellen av E18 i Vestfold. I proposisjonen vil det bli presentert et revidert finansieringsopplegg med justerte bomtakster, basert på nye utbyggingskostnader for Bommestad Sky, nye beregninger av trafikkgrunnlaget for innkrevingen og andre reviderte forutsetninger for finansieringen. I denne saken er det gitt en oversikt over grunnlaget for revisjonen samt foreløpige resultater fra de reviderte trafikk- og finansieringsberegningene som foreligger så langt, gjennomført av Statens Vegvesen, region sør. Beregninger og vurderinger vil bli revidert på nytt når saken har vært på lokalpolitisk høring i Vestfold. Anbefalinger fra fylkestinget sendes ut til kommuner til høring og saken vil komme til endelig behandling i fylkestinget i oktober. Saksutredning Framdrift Vestfold fylkeskommune er opptatt av å ha nødvendig framdrift i utbyggingen av E18 i Vestfold. Anleggsarbeidene må startes høsten 2012/våren 2013 dersom en skal ferdigstille prosjektet i Det innebærer at Stortinget må behandle proposisjonen for parsellen i løpet av våren 2012 i alle fall at St. proposisjonen er sendt over til Stortinget for behandling innen sommeren I forhold til de kvalitetssikringsprosedyrene som gjelder, innebærer det at Fylkestinget i Vestfold må behandle saken endelig i løpet av høsten Saken ble sist behandlet i fylkestinget i juni 2007, sak 41/07. Der ble det blant annet gjort vedtak om garantibeløp, bompengesatser i bomstasjonene samt at saken skulle forelegges de berørte kommuner når endelig finansieringsopplegg var klart. Siden flere forutsetninger nå er endret, blant annet kostnader og nødvendig garantibeløp, må saken behandles av fylkestinget. Prosessmessig innebærer dette en kommunal behandling før fylkestinget fatter et endelig vedtak. Kostnadsutviklingen på prosjektet E18 Bommestad Sky En vesentlig årsak til at finansieringsopplegget for E18 Gulli Langangen må revideres er de økte kostnadene på parsellen Bommestad Sky som den godkjente reguleringsplanen innebærer. Nedenfor er det gitt en oppsummering av kostnadsutviklingen på dette delprosjektet. Historikk Det ble utarbeidet en kommunedelplan (KDP) for E18 Bommestad Sky hvor Statens vegvesen gikk inn for et alternativ betegnet 3X. Dette alternativet inneholdt tunnel både forbi Bøkeskogen (ca 1000m) og gjennom Martineåsen (ca 1000m). På strekningen mellom Bommestad og Bøkeskogen hadde Statens vegvesen foreslått en tunnel på ca 80 m forbi en barnehage. I forbindelse med offentlig ettersyn ble det varslet innsigelse både fra Larvik kommune, fylkeskommunen og fylkesmannens miljøvernavdeling på Statens vegvesens forslag (3X). 2

3 Alle disse tre innstansene ville ha et annet alternativ, 3Y, som i tillegg til de øvrige tunnelene også hadde en tunnel på ca 1 km forbi barnehagen (alternativ 3Y). Mekling førte ikke fram og planen gikk til Miljøverndepartementet for avgjørelse. MD godkjente 17. september 2010 kommunedelplanen for E18 Bommestad Sky, alternativ 3Y (lang tunnel). Dette ga en økt anleggskostnad på 245 mill kr (2010) sammenlignet med Statens vegvesens forslag 3X. MD sier i sitt brev at kommunen kan legge den bearbeidede løsningen 3Z til grunn for det videre arbeidet med reguleringsplanen. Alternativet 3Z var en variant av 3Y med en sammenhengende tunnel på 2,8 km på strekningen mellom Bommestad Farrisvannet. Avgjørelsen i MD tok over ett år og Statens vegvesen utarbeidet derfor reguleringsplaner for to alternative løsninger. Det ene alternativet var 3X (kort tunnel) det andre var 3Z (lang tunnel). Kostnadsutvikling Nedenfor er vist en oversikt over hvordan kostnadene for Bommestad Sky har utviklet seg gjennom planprosessen. Tall i 2010-kr Kostnader for alternativ 3X (kort tunnel) beregnet i KDP: 2040 mill kr (+/- 25 %) Tillegg for miljøverndepartementets avgjørelse om lang tunnel: +245 mill kr Kostnad for alternativ 3Z (lang tunnel) i godkjent KDP: 2285 mill kr (+/- 25 %) I tillegg er følgende innarbeidet: Det er valgt en skråstagsbru i stål kombinert med en viadukt i stedet for en kassebru i betong. Dette gir kostnadsøkning på: Endrede siktkrav både for tunnel i Martineåsen og for brua: Opprusting av området ved Farriseidet: Økt detaljeringsgrad fra KDP til reguleringsplanen: Kostnader (Anslagprosess i februar 2011) for vedtatt løsning 3Z: +200 mill kr +230 mill kr +50 mill kr +250 mill kr 3015 mill kr En anslagprosess på reguleringsplannivå er gjennomført i februar Kostnadene er beregnet til 3015 mill 2010-kr. Anslagprosessen er nå til kvalitetssikring i Statens vegvesen Region sør. Kommentarer til de enkelte postene: - Valget av skråstagbru istedenfor kassebru skyldes følgende forhold: Det ble avholdt en planog designkonkurranse for bru og lokalvegnett i Farriseidet. Resultatet av denne ble en løsning med skråstagbru i stål i stedet for en kassebru i betong, som lå til grunn i kostnadsoverslaget i tidlig planfase. Brua er 570 m lang med en skråstagsdel på 170 m i stål og en viaduktdel i betong på 400 m. Valget av en skråstagsbru på 170 m i stål istedenfor betong skyldes at E18 på denne strekningen går i kurve og ville medført en meget komplisert betongkonstruksjon dersom skråstagsdelen skulle utføres i betong. Viaduktdelen på 400 m er i betong. Både Mattilsynet og Vestfold interkommunale vannverk og Larvik vannverk har vært meget betenkt på tiltak som medfører anleggsvirksomhet i drikkevannskilden Farris. Det har vært omfattende kontakt med disse etatene og valget av skråstagbru medfører at Farrisvannet berøres minimalt av anleggsarbeider. Konflikten med disse instansene er nå avklart med den løsningen som nå er regulert. Valget av skråstagbru vil være et landemerke og en markering av avkjøringen til Larvik. - Økte siktkrav i planperioden førte til at Farrisbrua på ca 600 m og tunnelen i Martineåsen på ca 1000 m måtte utvides. Disse utvidelsene medførte en kostnadsøkning på ca 230 mill kr. - Økt detaljering: Det skjer mye med et prosjekt fra utarbeidelse av kommunedelplan til utarbeidelse av reguleringsplan. Økt detaljeringsgrad ut over det som er nevnt i punktene ovenfor, har i dette prosjektet ført til en kostnadsøkning på ca 250 mill kr, som er en økning på +11% av opprinnelig kostnad på 2285 mill (2010-kr) for det vedtatte alternativ 3Z. 3

4 Ny metodikk for beregning av trafikkgrunnlaget i bomstasjonene Tidligere bompengeutredninger for E18 i Vestfold og stortingsproposisjonene for de vedtatte parsellene har vært basert på en trafikkberegningsmodell som kun sier noe om hvilke alternative kjøreruter som trafikantene antas å velge når det innføres bomavgift på E18. Vegdirektoratet har besluttet at trafikkgrunnlaget i alle nye bompengeordninger nå skal beregnes med Regional transportmodell (RTM) som er utviklet i alle regioner de siste årene. Denne beregner også andre effekter av bomavgifter, for eksempel hvor mange trafikanter som velger andre reisemåter enn bil eller andre reisemål for å unngå bomavgiftene. RTM for Buskerud/Vestfold/Telemark er benyttet som grunnlag for de reviderte trafikk- og finansieringsberegningene. Det er konstatert at denne ikke gir vesentlige endringer i trafikkgrunnlaget, men noe varierende fra bomstasjon til bomstasjon. Tendensen er likevel at avvisning av trafikk pga bomavgiftene er noe høyere enn tidligere. Endrede forutsetninger for finansieringen I Prop. 56 S ( ) som omhandler utbygging og finansiering av strekningen E18 Gulli Langåker er det bl.a. tatt utgangspunkt i: Bomselskapets gjeld pr for E18 Gulli Langangen: Gjenstående utbyggingskostnader fra og med 2010: Utbyggingskostnad for parsellen Bommestad Sky: Statlige bevilgninger til gjenstående utbygging fra og med 2010: Årlige innkrevingskostnader pr bomstasjon 1404 mill kr 6145 mill 2010-kr 1940 mill 2010-kr 1940 mill 2010-kr 5 mill 2010-kr Utbyggingskostnadene var basert på Statens vegvesens opprinnelige forslag til trasévalg på parsellen Bommestad Sky. Med disse forutsetningene var det beregnet at sum bomavgift for en lett bil i de syv bomstasjonene mellom Gulli og Langangen ville være 77 kr (2010) i hver retning. I det reviderte finansieringsopplegget er det lagt til grunn følgende forutsetninger: Bomselskapets gjeld pr for utbygging av E18 Gulli-Langangen: 2148 mill kr Gjenstående utbyggingskostnader fra og med 2011: 6476 mill 2011-kr Utbyggingskostnad for parsellen Bommestad Sky: 3032 mill 2011-kr Statlige bevilgninger til gjenstående utbygging fra og med 2010: 1967 mill 2011-kr Årlige innkrevingskostnader pr bomstasjon: 10 mill 2011-kr Med disse forutsetningene er det nå beregnet at sum bomavgift for en lett bil i de syv bomstasjonene mellom Gulli og Langangen ville være 112 kr (2011) i hver retning. Statens vegvesen presiserer at dette er en foreløpig beregning basert på trafikkberegninger som ikke er kvalitetssikret på nåværende tidspunkt. Som et eksempel på de trafikkmessige konsekvensene av bomavgiftene kan nevnes at det i følge trafikkberegningene blir en økning i trafikkbelastningen på om lag 6000 biler/døgn på Raveien ved Brendsrød (sør for Semsbyen). På fv. 303 sør for Vear/Hogsnes øker trafikken med biler/døgn. Det er da ikke forutsatt spesielle tiltak på Raveien ut over det som ligger inne allerede, dvs stedvis noe redusert fartsgrense, innsnevring av vegen for å få bred skulder/sykkelfelt, sikring av kryssingspunkter med opphøyde gangfelt etc. 4

5 Når det gjelder takster på de ulike parsellene er disse beregnet til: Parseller: Bomsnitt: Takst lett bil, kr Gulli Aulerød Ås Nord 8 Aulerød Tassebekk Holmene 25 Tassebekk Fokserød Fokserød Nord 10 Fokserød Langåker Klinestad 16 Langåker Bommestad Skinnmo 16 Bommestad Sky Vestmarka 14 Sky Langangen Sky Vest 23 Sum Gulli Langangen 112 Årsaker til økte bomtakster Løsningen som ligger i den vedtatte reguleringsplanen for parsellen Bommestad Sky er lagt til grunn i det reviderte finansieringsopplegget. Dette innebærer at kostnaden for denne parsellen er økt med ca 1 mrd kr i forhold til forutsetningene i Prop. 56 S. Gjelden til bomselskapet er også økt med ca 740 mill kr, samtidig som gjenstående utbyggingskostnad er høyere enn forutsatt i Prop. 56 S. Samtidig er den statlige investeringsandelen omtrent uforandret. Hovedtyngden av de statlige bevilgningene kommer dessuten noe senere enn tidligere forutsatt. Til sammen betyr dette at låneopptaket og finansieringskostnadene (rentekostnadene) øker betydelig. Disse økte kostnadene må dekkes inn gjennom økte bomtakster. Erfaringene fra første hele driftsår for bomstasjonen ved Skinnmo viser at driftskostnadene i 2010 var 12,5 mill kr. Tilsvarende erfaringer foreligger fra to bomstasjoner på E6 mellom Gardermoen og Kolomoen i Akershus/Hedmark. Det er grunn til å forvente en viss stordriftsfordel og reduserte kostnader etter hvert som flere bomstasjoner kommer i drift, men i følge driftsoperatøren kan ikke den gjennomsnittlige driftskostnaden pr bomstasjon forventes å ligge lavere enn 10 mill kr pr år. Økningen i driftskostnadene fra 5 til 10 mill kr må også dekkes inn gjennom økte bomtakster. Når bomtakstene øker vil flere trafikanter velge andre kjøreruter enn E18 for å unngå bomavgiftene. I motsatt retning trekker effekten av at flere trafikanter foretrekker å benytte E18 når denne er ferdig utbygd som firefelts veg, men dette oppveier ikke den avvisende effekten av økte bomtakster. Hvis man forsøker å isolere effekten av de ulike årsakene til økte bomtakster får man følgende omtrentlige oppstilling: Utgangspunkt Sum bomavgift Gulli-Langangen Sum bomavgift i Prop. 56 S 77 kr (2010) Årsak til økning Takstøkning Gulli-Langangen Prisvekst (forutsatt 2,2 %) 2 kr Økte driftskostnader 5 -> 10 mill kr /år pr bomstasjon 5 kr 1 mrd kostnadsøkning Bommestad-Sky kr Senere statlig bevilgning, endring i gjeld/restinvestering med 3-8 kr mer Sum takstøkning 35 kr Effekten av redusert trafikkgrunnlag pga økt avvist trafikk er innbakt i de enkelte årsaksfaktorer, unntatt prisveksten. Hva kan gjøres for å redusere økningen i bomtakstene? Økte statlige bevilgninger I St.meld. nr. 24 ( ) om NTP var det antatt en kostnad på 4 mrd kr for å ferdigstille utbyggingen av E18 i Vestfold sør for Gulli, samt en statlig finansieringsramme på 1,5 mrd kr, dvs 37,5 % av kostnadene. 5

6 Siden den gang har utbyggingskostnadene økt betydelig mens de statlige midlene ikke har blitt økt vesentlig ut over prisveksten. Det ligger nå an til en statlig investeringsandel på ca 27 % når finansieringskostnadene holdes utenfor. Økte statlige bevilgninger vil bidra til å redusere låneopptaket, rentebelastningen og dermed bomtakstene, særlig hvis de kommer tidligere enn forutsatt i det foreliggende opplegget. En økt statlig andel må evt. tas opp i som en del av arbeidet med statsbudsjettet for de kommende årene og i forbindelse med ny NTP ( ). Dette vil ikke under noen omstendighet være avklart til fylkestinget skal behandle saken. Den videre behandling av saken må derfor baseres på det statlige bidraget som er synliggjort i Nasjonal transportplan og vedtatt i årlige budsjetter fram til nå. Som et eksempel har vi beregnet hvordan det slår ut på takstene dersom staten kompenserer merutgiftene på ca 250 mill kr (2011) ved å velge en løsning med lang tunnel mellom Bommestad og Farriseidet. Det er da lagt inn en økt statlig bevilgning på 250 mill kr til parsellen Bommestad Sky i Dette reduserer sum bomavgift Gulli Langangen med 4-5 kr. Reduserte innkrevingskostnader De årlige driftskostnadene for automatiske bomstasjoner har blitt betydelig høyere enn opprinnelig forventet. Da konseptet med automatiske bomstasjoner ble lansert, ble de årlige driftskostnadene stipulert til 3-4 mill kr i hver bomstasjon på E18. Rasjonaliseringsgevinsten har åpenbart ikke blitt så stor som forventet. En stor del av kostnadene er knyttet til porto og manuell bilde- og fakturabehandling for den delen av passeringene som ikke betales med elektronisk brikke. Lavere lånerente I de tidligere proposisjonene og i det reviderte finansieringsopplegget er det lagt til grunn en lånerente på 6,5 %. Dette er et konservativt anslag etter pålegg fra Vegdirektoratet/Samferdselsdepartementet. I praksis oppnår bomselskapet for tiden flytende lånerenter under 3 %. Sonderinger i lånemarkedet for Gulli Langåker tilsier at man kan oppnå rentesikring for en 10-årsperide på godt under 5 %. Med så stor gjeldsbelastning som i dette tilfellet har lånerenten stor betydning for økonomien i prosjektet og dermed for bomtakstene. Som en illustrasjon på effekten av lånerenten vil vi imidlertid nevne at en lånerente på 5 % i stedet for 6,5 % vil gjøre at sum bomavgift Gulli Langangen reduseres fra 112 til 100 kr. Et moment som tilsier at det er grunn til å redusere forutsatt lånerente er at bomselskapet allerede har store låneopptak basert på låneavtaler med lave renter. Usikkerheten om rentenivået er derfor primært knyttet til de nye låneopptakene som kommer i årene fremover. Det virker derfor urimelig at hele låneporteføljen for det reviderte finansieringsopplegget skal legge til grunn en rente på 6,5 %. Dersom takstene nå blir fastsatt basert på lånerente 6,5 % vil gjelden bli nedbetalt raskere dersom den reelle lånerenten blir vesentlig lavere enn 6,5 %. Dvs at bompengeinnkrevingen i så fall vil pågå i mindre enn 15 år i hver bomstasjon. Vi mener imidlertid at det er viktigere å redusere bomtakstene og dermed trafikklekkasjen til sidevegene, enn å oppnå kortere bompengeperiode. Dersom en lavere lånerente enn 6,5 % skal legges til grunn må dette godkjennes av Vegdirektoratet/Samferdselsdepartementet. Tiltak på sidevegnettet Det foreliggende bomkonseptet for E18 Gulli Langangen ble lansert og vedtatt gjennom behandling av St.prp. nr. 60 ( ) Om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Sky Langangen i Vestfold og Telemark. Bomkonseptet forutsetter ikke bom på parallelle veger til E18. For å begrense trafikkoverføringen til parallelle veger, særlig til Raveien (gamle E18), vil det bli gjennomført tiltak som reduserer attraktiviteten til denne som alternativ kjørerute for gjennomgående trafikk. Når bomtakstene blir så høye som nevnt ovenfor (sum 112 kr) øker trafikkoverføringen til sidevegene, primært Raveien, betydelig. Utførte trafikkberegninger med RTM tilsier at trafikkreduksjonen i enkelte bomstasjoner kan bli opp i mot 50 %, dvs at omtrent halvparten av trafikantene som i 6

7 utgangspunktet finner det naturlig å benytte E18 heller velger andre kjøreruter, andre transportmidler enn bil, andre reisemål eller velger å utelate enkelte bilreiser pga bomavgiftene. Bompengeprosjektet vil føre til at mer trafikk velger alternativer til E18. Størst vekst vil man få på Ravegen ved Holmene, Klinestad og Skinnmo. Her kan man på delstrekninger få mer enn en fordobling av trafikken i forhold til i dag hvis det ikke blir restriksjoner i form av bom eller stenging av Ra-vegen. Fra Sandefjord og nordover vil også fv 303 få mer trafikk, anslagsvis biler pr døgn. Veksten på fv 303 vil bli størst hvis det blir bom eller stenging av Ra-vegen. Det er derfor relevant å vurdere tiltak på sidevegnettet som kan bidra til å redusere trafikklekkasjen fra E18 til sidevegene. En mulighet er å stenge Raveien for gjennomkjøring enkelte steder. Stengningen er ikke vurdert i detalj, men den må selvsagt ha i seg at beboere og næringsdrivende må ha tilgang til sine boliger og arbeidsplasser. Det finnes tekniske måter å løse dette på. Det er utført trafikk- og finansieringsberegninger der Raveien er forutsatt stengt: - sør for Tassebekkrysset og - sør for Langåkerkrysset Dette reduserer trafikklekkasjen noe i bomstasjonene ved Fokserød N og Skinnmo, mens den øker noe i andre bomstasjoner. Sum bomavgift Gulli Langangen reduseres derfor med bare 1-2 kr. 7

8 En annen mulighet er å etablere bomstasjoner på Raveien. Med referanse til et tilsvarende bompengeprosjekt på E6 i Gudbrandsdalen er det sett på en ordning med bomstasjoner på Raveien ved kommunegrensene, dvs på: - kommunegrensen Tønsberg/Stokke ved Brendsrød - kommunegrensen Stokke/Sandefjord ved Tassebekk (sør for Tassebekkrysset) - kommunegrensen Sandefjord/Larvik ved Langåker (rett sør for Langåkerkrysset) Se kartet ovenfor der alle bomstasjonene er markert. Begrunnelsen for å plassere bomstasjonene på kommunegrensene er at trafikk på lokalvegnettet internt i kommunene skal slippe å betale bomavgift. Det er også forutsatt at bomtaksten på sidevegen (Raveien) settes til 75 % av bomtaksten i nærliggende bomstasjon på E18. Lokaltrafikken på Raveien mellom kommunene vil dermed bli mindre belastet med bomavgifter enn E18-trafikken. Det er foretatt en første beregning av dette konseptet som viser at sum bomavgift på E18 da kan reduseres til om lag 105 kr. Bomavgiften på Raveien i de tre kommunegrensene vil i så fall være hhv ca 18, 7 og 11 kr. Årsaken til reduksjonen i bomaviften er både at trafikklekkasjen fra E18 reduseres og at innkrevingen i bomstasjonene på Raveien også bidrar til å øke inntjeningen, selv om trafikkgrunnlaget der blir relativt lite. I følge trafikkberegningene medfører bomstasjonene på Raveien at en del flere trafikanter endrer reisemål, utelater reiser eller velger andre reisemiddel enn bil. Dessuten øker trafikken på fv 303 med biler/døgn, avhengig av hvilket snitt man betrakter, nord eller sør for Stokke. Også enkelte veger vest for E18 får noe økt trafikk, særlig fv 520 Anholtveien (+ 500 biler/døgn). Hvis dette konseptet skal utredes videre må det foretas mer omfattende beregninger og vurderinger. Oppsummering av tiltak for å redusere bomtakstene Effekten av ulike tiltak omtalt ovenfor kan oppsummeres slik: Tiltak Tiltakets omfang Reduksjon i sum bomavgift Økte statlige bevilgninger mill kr i statlige bevilgninger i kr Redusert driftskostnader for bomstasjoner Reduksjon av årlige driftskostnader fra 10 til 5 mill kr pr bomstasjon 5 kr Lavere lånerente Reduksjon av forutsatt lånerente fra 6,5 til 5 % 12 kr Stenging av Raveien for gjennomkjøring Raveien stengt ved Tassebekk S og Langåker S 1-2 kr Bomstasjoner på Raveien Bomstasjon på Raveien ved kommunegrensene Tønsberg/Stokke, Stokke/Sandefjord og Sandefjord/Larvik. Bomtakst på Raveien 75 % av bomtakst på E18. 7 kr Uansett hvilke tiltak som blir aktuelle må det være tett oppfølging av trafikkutviklingen på sidevegnettet, spesielt Raveien, etter hvert som bomstasjonene på E18 settes i drift. Om nødvendig bør det vurderes andre tiltak for å begrense trafikkoverføringen til sidevegnettet ut over de som er nevnt ovenfor. Vestfold fylkeskommune er kjent med at det er kommet ønske om å endre på bomstasjonsplasseringen ved å ta bort en eller flere bomstasjoner for å redusere lekkasjen til sidevegnettet. Konsekvensene av dette er ikke vurdert i denne saken. 8

9 Når det gjelder plassering av antennepunkter viser vi til vedtak fra sak 23/06, jamfør innstillingen i punkt 1: ved flere antennepunkter og baseres på etterskudds innkreving og betaling etter utført distanse Endelig plassering av antennepunktene gjøres av Statens Vegvesen etter nærmere dialog med kommunene som berøres direkte og Vestfold fylkeskommune. Fylkeskommunens garantiansvar Vestfold fylkeskommune har tidligere fattet vedtak om fylkeskommunal garanti for et bompengelån på 4,5 mrd 2006-kr, jf. St.prp. nr. 60 ( ), side 5. Dette utgjør om lag 5 mrd 2011-kr. Garantien dekker maksimal lånegjeld etter utbygging av de tre første etappene, dvs til og med strekningen Gulli Langåker. Den maksimale gjelden etter utbygging av strekningen Bommestad Sky er nå beregnet til om lag 6,15 mrd kr, inkl de tre første utbyggingsetappene. Det er da lagt til grunn følgende pessimistiske forutsetninger: - Økte utbyggingskostnader på 10 % - Årlig trafikkvekst redusert til 0,5 % - Ytterligere 5 % reduksjon i betalende trafikk i alle bomstasjonene. - Bruk av rabattbrikke øker til 80 %. Dette reduserer gjennomsnittstaksten fordi flere oppnår rabatt, men medvirker samtidig til lavere innkrevingskostnader % takstøkning to år etter åpning av Gulli Langåker, dvs fra Det er derfor nødvendig at Vestfold fylkeskommune fatter nytt garantivedtak. Endelig beløp må fastsettes ved fylkestingets endelige behandling i oktober. Den fylkeskommunale garantien skal godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet etter at Stortinget har behandlet proposisjonen. Garantien vil først komme til utbetaling dersom gjelden ikke blir mulig å håndtere etter at realtakstene er økt med inntil 20 pst og bompengeperioden er forlenget med inntil 5 år. Risikoen for at en slik garanti vil komme til utbetaling er svært liten. Her har en etablert bompengeselskap og som får sine inntekter fra trafikkantene, beregnet ut fra prognoser for trafikkvekst. En kan stille spørsmål rundt de prinsipielle sidene ved at fylkeskommunene garanterer for de statlige veiene, men det er slik systemet fungerer i dag. Fylkesrådmannens bemerkninger Kostnadsøkningen på delstrekningen Bommestad Sky er stor, noe som betyr at bompengetakstene for hele strekningen Gulli Langangen blir høye. Det må jobbes med tiltak for å redusere økningen. I St.meld. nr. 24 ( ) om NTP var det antatt en kostnad på 4 mrd kr for å ferdigstille utbyggingen av E18 i Vestfold sør for Gulli, samt en statlig finansieringsramme på 1,5 mrd kr, dvs 37,5 % av kostnadene. Med de økningene som nå foreligger ligger det an til en statlig investeringsandel på 27 % når finansieringskostnadene holdes utenfor. Den statlige andelen i prosjektet blir ikke som forutsatt hvis ikke det kommer økte bevilgninger. Fremdriften i prosjektet og det å få ferdigstille utbyggingen av E18 gjennom Vestfold betyr så mye for fremkommelighet og trafikksikkerhet slik at fylkesrådmannen vil anbefale at vi foreløpig legger til grunn den statlige andelen, men at en i forbindelse med av ny NTP ( ) vil jobbe for å øke denne. Fylkesrådmannen mener at en må jobbe videre med å redusere innkrevingskostnadene og få en lavere lånerente i stortingsprop. Dette vil redusere økningen i bompengetakstene. Fylkesrådmannen vil imidlertid gjøre oppmerksom på at det er svært vanskelig å få endret lånerenten i en bompengeprop. Dette er et konservativt anslag som er pålagt fra veidirektorat/samferdselsdepartement. Det er prøvd fra andre fylkeskommuner, blant annet Buskerud å få endret dette anslaget uten å lykkes. 9

10 Anslaget er også nylig endret fra 8,5 % til 6,5 %. Dette betyr at prosjektene må tåle en rente på 6,5 % i snitt. Med kjente forutsetninger om nedbetaling på 15 år, samt de takstene og prognoser for trafikkvekst som ligger til grunn for prosjektene. At de faktiske rentene blir lavere kommer prosjektene til gode som regel mht kortere nedbetalingstid. Fylkestinget har ved tidligere anledninger bedt om at en legger til grunn en 20 års innkrevingstid i stedet for 15 år. Dette for å redusere bomtakstene og dermed trafikklekkasjen til lokalvegnettet. Fylkesrådmannen mener en også må jobbe med dette tiltaket. Den største usikkerheten er imidlertid knyttet til hvor stor trafikken på sidevegnettet vil bli. Tiltak på sidevegnettet vil være helt avhengig av hvor stor denne trafikken vil bli. I forhold til denne usikkerheten så vil fylkesrådmannen anbefale at fylkestinget gjør et vedtak basert på de beregninger og forutsetninger som vi har full kontroll over pr dags dato, men at en får fullmakt for å sette i gang de konkrete tiltakene som er nødvendig dersom lekkasjene blir så store at tiltak på sidevegnettet er nødvendig. Disse må i så fall planlegges slik at de kan settes i verk på meget kort varsel. Fylkesrådmannen vil understreke viktigheten av å holde fremdrift i prosjektet, slik at en sikrer fremkommelighet og trafikksikkerhet på E18 gjennom hele Vestfold. 10

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

St.prp. nr. 60 (2008 2009)

St.prp. nr. 60 (2008 2009) St.prp. nr. 60 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Sky-Langangen i Vestfold og Telemark Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

Finansiering av E18 Vestkorridoren

Finansiering av E18 Vestkorridoren Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring 27. februar 2014 Finansiering av E18 Vestkorridoren Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger 1. Innledning

Detaljer

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Prop. 86 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Tilråding fra Samferdselsdepartementet 18. mars 2016, godkjent

Detaljer

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Prop. 146 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. juni 2015, godkjent

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro

E18 Retvet - Vinterbro Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring September 2014 E18 Retvet - Vinterbro Mulighetsstudie for delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokale prinsippvedtak

Detaljer

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 140 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn Bjørgo i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. juni 2015,

Detaljer

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense Jaren og Lygna sør i Oppland 1 1. Innledning Samferdselsdepartementet

Detaljer

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Regionalenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Vår ref.: 201200153-30 Lillehammer, 4. juni 2015 Deres ref.: Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Vedlagt følger forslag til innstilling

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/4469-2 37838/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Ørje - Vinterbro 2021? Prosjektet er ca. 70 km langt 18.12.2013 2016 Anslått totalkostnad ca. 10 mrd kr 5 parseller er ferdig bygget 2014 2018??? 2016 9

Detaljer

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 80 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. september 2006, godkjent i statsråd

Detaljer

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Byrådet 10 OKT. 2007 Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Dato: 8. oktober 2007 Byrådsak /07 Endrete økonomiske forutsetninger for Bergensprogrammet - Bybanen TOCO BBY-510-200001704-392

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Samferdselsdepartement St.prp. nr. 78 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 16. juni 2006, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 82 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 29.

Detaljer

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger Statens vegvesen Lunner kommune Sandsveien 1 2740 ROA Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Jon-Terje Bekken / 24058368 15/224296-1 02.11.2015 E16

Detaljer

Orientering Fv. 714 Laksevegen. Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 20.03.2015

Orientering Fv. 714 Laksevegen. Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 20.03.2015 Orientering Fv. 714 Laksevegen Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 20.03.2015 Fv.714 Laksevegen. Oversikt over delprosjektene Fv. 714, Laksevegen er vedtatt med følgende trinn og prioriterte rekkefølge for

Detaljer

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger 1 Januar 2009 Forord 2 Rv 34 utgjør hovedforbindelsen mot hovedstadsområdet, hovedflyplass, Gran og Lunner

Detaljer

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti JournalpostID: 10/5361 Komité for samferdsel Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 13.11.2013 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene Nasjonal Transportplan 2014-2023 13.11.2013

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Bompengefinansiert utbygging av ny rv 4 Gran grense - Jaren/ Lygna sør

Bompengefinansiert utbygging av ny rv 4 Gran grense - Jaren/ Lygna sør Bompengefinansiert utbygging av ny rv 4 Gran grense - Jaren/ Lygna sør TRAFIKKNOTAT 20 juni 2011 Revidert: 19 desember 2011 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger. Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger. Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak Region øst Prosjektavdeling øst Prosjekt Vestoppland Dato: 22. oktober 2012 GRUNNLAG FOR

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

Prop. 148 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 148 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 148 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense Korgen, inkl. Brattåsen Lien i Vefsn og Grane kommunar

Detaljer

REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER

REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Styresak 07/12. Til styret i Vegfinans AS REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Beskrivelse av innskuddet

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten 28.11.2005 INNLEDNING... 3 1 PROSJEKTOVERSIKT... 4 1.1 AKTUELLE PROSJEKTER:... 4 1.1.1 Forslag til Fremdriftsplan... 6 1.2 STATLIGE INVESTERINGER... 6 1.2.1

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger 35 Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger E18 Oslo Kristiansand 1. Innledning Ruta omfatter E18 fra kryss med rv 190 ved Loenga i Oslo til kryss med E39 i Kristiansand. På deler av ruta overskrider

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Dato: Arkivref: 13.07.2010 2009/5321-15919/2010 / Q13 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget JUSTERING AV BOMPENGEINNKREVINGEN PÅ E18. 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

Vedlegg A til kapittel C i konkurransegrunnlag etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt

Vedlegg A til kapittel C i konkurransegrunnlag etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt E134 Hegstad-Damåsen Prosjektbeskrivelse Prosjektet ligger i Øvre Eiker kommune i Buskerud og er en av delparsellene på en etappevis utbygging av E134 mellom Hokksund og Kongsberg. Strekningen er delt

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding)

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding) SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Seksjonleder : 200703820 : E: Q10 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling

Detaljer

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 3 (20) FORORD Konseptvalgutredningen for transportsystemet

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen planleggingsleder Dagsorden Del 1 informasjon - ca. 40 min 1. Hensikt med

Detaljer

SAKSLISTE. Fylkesutvalgets møte 19. januar 2012 delt ut i gruppemøtene. Vedlagt følger:

SAKSLISTE. Fylkesutvalgets møte 19. januar 2012 delt ut i gruppemøtene. Vedlagt følger: SAKSLISTE Fylkesutvalgets møte 19. januar 2012 delt ut i gruppemøtene Vedlagt følger: Saksprotokoll for sak behandlet i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø FU studietur til Brüssel 20.-23. mai 2012

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Investeringskostnader og bompenger. 07.05.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Investeringskostnader og bompenger. 07.05.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Investeringskostnader og bompenger 07.05.2014 Etat for plan og geodata Alternativ 1: Sentrum: Alt. 1Aa: I dagen via Kaigaten - Småstrandgaten Bryggen

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 Finansiering av Langsundforbindelsen 2 1. INNLEDNING OG ANBEFALNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 Kommunedelplan... 4 Reguleringsplan... 4 Handlingsprogram

Detaljer

Erfaringer E-18 samarbeidet mellom Telemark og Vestfold

Erfaringer E-18 samarbeidet mellom Telemark og Vestfold Erfaringer E-18 samarbeidet mellom Telemark og Vestfold Innlegg på ICG konferansen Straand Hotell 5.11.08 Banksjef Tom-Olaf Kjær, DnB NOR, Telemark / Vestfold Hvem er jeg? / Hvorfor er jeg her? Tom-Olaf

Detaljer

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Komite for samferdsel Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget mener at Bypakke Bodø vil bli en god veg- og

Detaljer

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Trondheimsregionen 7. desember 2012 Kjetil Strand Statens vegvesen Region midt 1 Tema Regjeringens konsept-beslutning 10.09.2012 - føringer for strekningen (brev 24.09.2012)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30. Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust Wang, Magna Svendsen, Kai Werner Evensen,

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Prop. 134 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Innhold 1 Innledning... 5 2 Lokalpolitisk behandling...

Detaljer

Innst. 32 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 148 S (2014 2015)

Innst. 32 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 148 S (2014 2015) Innst. 32 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 148 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Høringsuttalelse. Prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering av E18 på strekningen Retvet - Vinterbro samt ombygging av Vinterbrokrysset

Høringsuttalelse. Prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering av E18 på strekningen Retvet - Vinterbro samt ombygging av Vinterbrokrysset Saksnr.: 2014/539 Løpenr.: 3000/2015 Klassering: L12 Saksbehandler: Ellen Arntzen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 11.02.2015 Fylkestinget 26.02.2015

Detaljer

Konseptvalgutredning (KVU) ogks1. (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav

Konseptvalgutredning (KVU) ogks1. (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav Konseptvalgutredning (KVU) ogks1 (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Saksgang i bompengesaker Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav KVU Konseptvalg utredning Statens vegvesen, Jernbaneverket

Detaljer

Rv 3/25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet i Elverum og Løten kommuner - forslag til delvis bompengefinansiering

Rv 3/25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet i Elverum og Løten kommuner - forslag til delvis bompengefinansiering Saknr. 14/8263-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Rv 3/25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet i Elverum og Løten kommuner - forslag til delvis bompengefinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 INNLEDNING OG ANBEFALNING...3 2. BAKGRUNN...4 Kommunedelplan...4 Reguleringsplan...4 Handlingsprogram for 2010 2019...5 3. PROSJEKTBESKRIVELSE...5

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit snarest

Detaljer

Innst. 411 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 411 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 411 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 131 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om revisjon og sluttføring av Østfoldpakka

Detaljer

Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke

Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 31 (2008 2009) Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Retningslinjer for bompengefinansiering. Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt

Retningslinjer for bompengefinansiering. Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt Retningslinjer for bompengefinansiering Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt Status prioritering Statsbudsjett 2013 Ikke med Nasjonal transportplan 2014-23 Ikke med, men

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019. Fillan den: 25.04.2016. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019. Fillan den: 25.04.2016. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019 HITRA KOMMUNE Fillan den: 25.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019 Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Ordførers

Detaljer

Samferdselskonferansen 2013. Fv. 659 Nordøyvegen v/planprosjektleiar Rolf Arne Hamre

Samferdselskonferansen 2013. Fv. 659 Nordøyvegen v/planprosjektleiar Rolf Arne Hamre Fv. 659 Nordøyvegen v/planprosjektleiar Rolf Arne Hamre Oversiktskart Prosjektdata Total veg-, bru- og tunnellengde: 37 km Bruer og sjøfylling Skjelten - Lepsøya Hestøya - Brulengder på hhv. 850 m, 200

Detaljer

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 GRUNNLAG FOR LOKALPOLITISK BEHANDLING AV FORLENGET INNKREVING VED OSLOFJORDTUNNELEN Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen 18. september 2012

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 03.09.2014 Tid: 09.30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen inhabil i saken Dessuten

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb Temanotat: Trafikk Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt Vestoppland Dato: November 2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Celine Raaen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn og grunnlag FORSLAG TIL BOMPENGEORDNING I NEDRE GLOMMA - PLASSERING AV BOMSTASJONER TAKSTER OG RABATTER

NOTAT. 1. Bakgrunn og grunnlag FORSLAG TIL BOMPENGEORDNING I NEDRE GLOMMA - PLASSERING AV BOMSTASJONER TAKSTER OG RABATTER NOTAT Oppdrag Bypakke Nedre Glomma Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 1/2013 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL BOMPENGEORDNING I NEDRE GLOMMA - PLASSERING AV BOMSTASJONER TAKSTER OG RABATTER

Detaljer

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Strategier tilpasset behov STEINKJER TRONDHEIM :Konseptvalgutredning (KVU) Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning

Detaljer

Byrådssak 271/10. Dato: 4. mai 2010. Byrådet. E 39 Bergen - Os. Plassering av bomstasjoner BBY-714-200513584-74

Byrådssak 271/10. Dato: 4. mai 2010. Byrådet. E 39 Bergen - Os. Plassering av bomstasjoner BBY-714-200513584-74 Dato: 4. mai 2010 Byrådssak 271/10 Byrådet E 39 Bergen - Os. Plassering av bomstasjoner NIHO BBY-714-200513584-74 Hva saken gjelder: I Nasjonal transportplan (2010-2019) er det gitt klarsignal for å bygge

Detaljer

Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke

Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke Samferdselsdepartementet Prop. 157 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke Tilråding frå

Detaljer

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013 BOMPENGESØKNAD Rv 13 Jobergtunnelen 1 Innhald 2 Innleiing 3 3 Omtale av prosjektet 4 4 Kostnadsoverslag 5 5 Finansieringsopplegg 5 6 Bompengeopplegg 5 7 Utviding av Vossapakko og konsekvens for nedbetaungstida

Detaljer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Minnesund Vel Notat Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Det store trafikkbilde Før ny E6 RV 33 knyttet sammen med fv 177 til Vormsund og Trondheim, via 501,

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

St.prp. nr. 78 (2002 2003)

St.prp. nr. 78 (2002 2003) St.prp. nr. 78 (2002 2003) Om utbygging av E18 Kopstad Gulli i Vestfold med delvis bompengefinansiering og endret opplegg Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 20. juni 2003, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Innst. 179 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 57 S (2010 2011)

Innst. 179 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 57 S (2010 2011) Innst. 179 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 57 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Thorer Lie - 69243543 2003/030808-126 12.02.2007 E18 Østfold gr - Vinterbro. Siling av

Detaljer

Prop. 182 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 182 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 182 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av prosjekt og tiltak på fv 714 Stokkhaugen Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 1 Tilråding frå Samferdselsdepartementet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Saknr. 11/3230-1 Ark.nr. Saksbehandler: Per Olav Bakken NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Gert Myhren Prosjektleder

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Gert Myhren Prosjektleder Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss Gert Myhren Prosjektleder Disposisjon Tidligere utredninger av rv. 35 Grunnlaget for å starte med kommunedelplan for rv. 35 og fv. 287 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

Temanotat E6 Kåterud-Arnkvern

Temanotat E6 Kåterud-Arnkvern Temanotat E6 Kåterud-Arnkvern Vurdering av avbøtende TS-tiltak på lokalvegnettet i Hamar Region øst Hamar kontorsted 08.04.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppsummering... 2 3. Alternative bomplasseringer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig Innsigelsesbefaring E16 Skaret - Hønefoss Gert Myhren - planleggingsansvarlig Disposisjon Planprosessen til nå Konsekvensutredningen og Vegvesenets anbefaling Alternativene som var på høring/offentlig

Detaljer