FORSLAG TIL JUSTERING AV E18 AUST-AGDERPAKKA. FORSKUTTERING AV PLANMIDLER TIL E18 ARENDAL - TVEDESTRAND.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL JUSTERING AV E18 AUST-AGDERPAKKA. FORSKUTTERING AV PLANMIDLER TIL E18 ARENDAL - TVEDESTRAND."

Transkript

1 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: / /2010 / Q13 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato 10/116 Fylkesutvalget FORSLAG TIL JUSTERING AV E18 AUST-AGDERPAKKA. FORSKUTTERING AV PLANMIDLER TIL E18 ARENDAL - TVEDESTRAND. 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Fylkesutvalget vedtar å sende høringsdokumentet Forslag til justering av Aust-Agderpakka på høring. Høringsfrist 20. august For at planarbeidet på E18 Arendal Tvedestrand skal komme i gang igjen vil fylkeskommunen forskuttere planleggingsmidler til Statens vegvesen i 2010 på inntil 10 mill. kroner. Fylkeskommunen bærer rentekostnadene forbundet med forskutteringen. De økonomiske konsekvensene av forskutteringen innarbeides i tertialrapport for 2. tertial. 3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med Statens vegvesen for forskutteringen og vilkårene for tilbakebetaling. 4. Punkt 2 og 3 i vedtaket gjøres i hht delegasjonsreglementet pkt 3.4 hvor fylkesutvalget er gitt myndighet til å fatte vedtak etter Kommunelovens 13 (hasteparagrafen). Behandling i fylkesutvalget Signe Ann Jørgensen fremmet følgende oversendelsesforslag : Finansiering av gang/sykkelveg Birkeland-Lillesand utgår. Økte inntekter brukes til forsøk (2-5 år) med bedre kollektivtilbud på gammel E18 og på ny E18 for henholdsvis Lillesand- Kristiansand og Arendal-Kristiansand. Dette kan redusere behovet for bompenger noe slik at bommene kan tas ned noe tidligere enn planlagt. Gang- og sykkelvei Birkeland-Lillesand bør finansieres gjennom ATP-prosjektet. Eyolf Bakke fremmet følgende forslag: Pkt. 1i fylkesrådmannens tilrådning utgår. Pkt. 2 blir nytt pkt. 1:

2 Første setning endres til: For at planarbeidet på E18 Arendal Tvedestrand skal komme i gang igjen, vil fylkeskommunen forskuttere planleggingsmidler til Statens vegvesen på inntil 25 mill. kroner. Siste setning som fylkesrådmannens forslag. Pkt. 3 blir nytt pkt. 2. Pkt. 4 blir nytt pkt. 3. Votering: Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens tilrådning og Eyolf Bakkes forslag, ble fylkesrådmannens tilrådning vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Jørgensens forslag ble enstemmig vedtatt oversendt. Dermed var fylkesrådmannens tilrådning vedtatt. Følgende forslag oversendes fylkesrådmannen: Finansiering av gang/sykkelveg Birkeland-Lillesand utgår. Økte inntekter brukes til forsøk (2-5 år) med bedre kollektivtilbud på gammel E18 og på ny E18 for henholdsvis Lillesand- Kristiansand og Arendal-Kristiansand. Dette kan redusere behovet for bompenger noe slik at bommene kan tas ned noe tidligere enn planlagt. Gang- og sykkelvei Birkeland-Lillesand bør finansieres gjennom ATP-prosjektet.

3 2. SAMMENDRAG Planarbeidet på E18 Arendal Tvedestrand er stoppet opp på grunn av manglende statlige midler. Skal prosjektet komme med i Nasjonal transportplan , må det foreligge godkjente planer. For å sikre midler til planlegging og gjennomføring av gang- og sykkelvegprosjekt er en justering av dagens bompengeordning på E18 vurdert som den eneste realistiske løsningen. Fylkesrådmannen anbefaler i denne saken at fylkesutvalget sender høringsdokument for justering av bompengeinnkrevingen på E18 til høring. Forslaget innebærer en justering av dagens bompengeordning ved at det etableres en ny bomstasjon vest for Lillesand, og at bomavgiften deles mellom den og dagens bomstasjon på Omre. Økte inntekter skal brukes til å sikre videre planlegging av E18 Arendal Tvedestrand, gang- og sykkelveg langs fv 402 Storemyr Birkeland og E18 Tvedestrand grense Lillevåje. Fylkesrådmannen foreslår videre at fylkeskommunen skal forskuttere nødvendige planleggingsmidler i 2010 slik at planarbeidet på E18 Arendal Tvedestrand kommer i gang igjen. Utredningen som foreslås sendt på høring er basert på følgende forutsetninger (kostnadstallene er foreløpige for å illustrere omfang/nivå): 1. Gjennomgangstrafikk på E18 betaler samme takst som i dag selv om det blir et nytt innkrevingspunkt. 2. Det legges til grunn at bompengetaksten fordeles mellom nytt innkrevingssted vest for Lillesand og eksisterende ved Omre. For lette biler vil det si 15 kr og for tunge biler 30 kr i hver bom. 3. Dagens takstreglement og rabattordninger videreføres slik at en fortsatt kan oppnå 50% rabatt på bomtakstene. 4. Bomstasjonen ved Svennevig på gamle E18 gjenåpnes ikke. 5. Aust-Agder-pakka søkes utvidet med inntil 200 mill kroner. Økte bompengeinntekter brukes til å sikre nødvendige planleggingsmidler og trafikksikkerhetstiltak. Følgende prosjekter prioriteres i prioritert rekkefølge: a. Planlegging E18 Arendal Tvedestrand mill kroner. b. Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg fv 402 Storemyr Birkeland mill kroner. c. Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg E18 Tvedestrand grense Lillevåje mill kroner. 6. Målsettingen er at nytt innkrevingssted er i drift senest fra 1/ For at planarbeidet på E18 Arendal Tvedestrand skal komme i gang igjen vil fylkeskommunen forskuttere planleggingsmidler til Statens vegvesen i 2010 på inntil 10 mill. kroner. Fylkeskommunen bærer rentekostnadene forbundet med forskutteringen. 3. BAKGRUNN FOR SAKEN Planarbeidet på E18 Arendal Tvedestrand er nå stoppet opp på grunn av manglende planleggingsmidler. Fylkeskommunen er utfordret av Statens vegvesen til å fremskaffe nødvendige midler. I møter med Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet er det vurdert flere alternative løsninger for å sikre nødvendige planleggingsmidler. Det er foreslått å omprioritere midler innenfor budsjettene til Statens vegvesen, det er foreslått en økning i budsjettet for 2011 og det er foreslått en løsning hvor fylkeskommunen forskutterer og får

4 sine reelle kostnader dekket ved senere tilbakebetaling. Det siste alternativet som er foreslått, og som er det eneste alternativet som Samferdselsdepartementet mener raskt kan sikre videre planlegging, er å justere dagens bompengeordning som ble vedtatt gjennom St.prp. nr. 30 ( Forslaget går ut på å etablere et nytt innkrevingspunkt vest for Lillesand og at bomavgiften deles mellom denne og dagens bomstasjon på Omre. På grunn av at trafikkmengden på E18 er større vest for Lillesand enn østover, vil dette generere økte inntekter som er foreslått brukt til planlegging av E18, og til å finansiere gang- og sykkelveg langs rv 402 Storemyr - Birkeland og E18 Tvedestrand grense Lillevåje. I telefonmøte med Samferdselsdepartementet v/statsråd Kleppa og fylkesordfører 9. juni ble det avklart at departementet er innstilt på å legge frem en sak for Stortinget om justeringer av Aust-Agder-pakken i løpet av høsten dersom det sikres nødvendige avklaringer regionalt. Departementet har satt en frist til 1. september for tilbakemelding. Det vil ut fra dette være behov for å sette svært knappe høringsfrister. Godkjent kommunedelplan for E18 Arendal Tvedestrand vil være avgjørende for om prosjektet kommer med i Nasjonal transportplan for Basert på de prosessene som nå er satt i gang vil fylkesrådmannen anbefale at fylkeskommunen tar ansvar for å forskuttere inntil 10 mill. kroner i planleggingsmidler i 2010 til Statens vegvesen slik at planleggingen kan starte opp igjen. Planarbeidet er komplisert og omfattende, men det er nå godt forberedt og organisert og det ligger godt til rette for en rask og effektiv planprosess. Det er viktig med en rask avklaring. I hht fylkeskommunens delegasjonsreglement pkt 3.4 er fylkesutvalget gitt myndighet til å fatte vedtak etter Kommunelovens 13 (hasteparagrafen). Fylkesrådmannen vil anbefale at fylkesutvalget behandler dette spørsmålet i hht delegasjonsreglementet og gjør de nødvendige vedtakene. Det må inngås avtale mellom Statens vegvesen og fylkeskommunen som avklarer rammene for forskutteringen. De økonomiske forpliktelsene vil bli innarbeidet i tertialrapport for 2. tertial. 3.1 Tidligere vedtak og andre føringer Gjennom behandlingen av St.prp. nr 30 ( ) ble hovedtrekkene til dagens Aust- Agderpakke lagt. Opprinnelig ønsket fylkestinget å få delfinansiert alle gjenstående parsellene på E18. I den sentrale behandlingen ble pakka avgrenset til å omfatte strekningene Brokelandsheia Vinterkjær og Øygardsdalen Dyreparken. I tillegg ble det avsatt 100 mill kroner til trafikksikkerhetstiltak og 25 mill kroner til knutepunktsutvikling for kollektivtransport. Det er senere fremmet en egen St.prp. som avklarer finansieringen av standardøkningen til 4-felt på strekningen Øygardsdalen Dyreparken. Samlet skal en gjennom Aust-Agderpakken finansiere 1500 mill kroner (2004-verdi). Så langt har en brukt bompengene til å finansiere myk pakke og en mindre andel av kostnadene på strekningen Brokelandsheia Vinterkjær. I tillegg er det finansiert grunnerverv og planlegging på strekningen Grimstad Dyreparken. Ut fra dette vil resten av bompengeinntektene fra begge bomstasjonene gå med til å dekke forpliktelsene bomselskapet har for stekningen Øygardsdalen Dyreparken mill kroner av de årlige bompengeinntektene fra bomstasjonen på Østerholtheia brukes nå til å betale ned anlegget i Grimstad/Lillesand. En stor andel av totalkostnadene forbundet med denne strekningen ligger i Lillesand kommune. Spørsmålet om alternative måter å fremskaffe planleggingsmidler på har vært drøftet med fylkesutvalget ved flere anledninger. Det er ikke gjort formelle vedtak ut over at det senest i møte 15. juni ble gitt en orientering om situasjonen og hvor fylkesutvalget ga klare signaler om at det var ønskelig å få frem en sak til møtet 22. juni.

5 3.2 Problemstillinger Planlegging av nye parseller på E18 er et statlig ansvar. Hovedutfordringen er at Statens vegvesen ikke har planleggingsmidler nok til å innfri alle forventningene om planlegging som ligger i NTP Strekningen Arendal Tvedestrand er i NTP foreslått startet opp i slutten av perioden, og det er forslått en statlig bevilgning på 300 mill kroner. I tillegg er det forutsatt tilsvarende beløp i bompenger. Prosjektet vil koste mellom 3,0 og 3,5 mrd kroner. Det mangler derfor store summer på at det er fullfinansiert. Signalene fra Samferdselsdepartementet er at det er mange prosjekter som ligger foran Arendal Tvedestrand som heller ikke har planleggingsmidler. Departementet gir klare signaler om at de må prioritere disse prosjektene foran Arendal - Tvedestrand. Utfordringen nå er derfor om regionen skal vente på at staten tar sitt ansvar eller om regionen skal ta ansvar og sikre midler slik at ønsket fremdrift i planprosessen kan holdes og at prosjektet kan prioriteres i NTP Ut fra de klare prioriteringene som har vært for å få gjennomført dette prosjektet mener fylkesrådmannen regionen må ta ansvar. Fylkesrådmannen mener en har gjort det som er mulig for å få staten til å sikre videre planlegging slik at ønsket fremdrift kan holdes. En har ikke lykkes, og det må derfor vurderes alternativer som ingen egentlig ønsker. 4. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER Forslaget går ut på at det etableres et nytt innkrevingspunkt for bompenger vest for Lillesand i tillegg til Omre. Takstene på det nye innkrevingspunktet sees i sammenheng med eksisterende bomstasjon på Omre. Det er foreslått at dagens takstnivå fordeles likt på begge bommene. Lette biler vil betale 15 kroner og tunge biler vil betale 30 kroner i hver bom. Dette innebærer at gjennomgangstrafikken betaler som i dag, trafikk mellom Grimstad og Lillesand får halvert taksten, mens trafikk fra Lillesand/Birkenes som tidligere ikke har betalt noe, nå må betale halv takst. På strekninger med bompenger vil det alltid bli noe lekkasje til andre veger. Det må påregnes at det også vil skje her, men med det takstsystemet/nivået som er foreslått blir takstene relativt lave og det antas at problemet kan minimaliseres. Situasjonen på gamle E18 ved Svennevig er at det er en betydelig økning i trafikkmengden. Tellinger i mai viser at det samlet er en trafikkmengde gjennom den gamle bomstasjonen på 1741 kjøretøy. Av dette er lokaltrafikken som skal til/fra Eide/Homborsundområdet anslått til 409 kjøretøy. Ut fra dette kan en anslå en samlet lekkasje på 1332 kjøretøy. Ved tidligere beregninger har en anslått at normal lekkasje i området ikke bør være over 500 kjøretøy pr. døgn. Fortsetter denne utviklingen må det vurderes tiltak som begrenser trafikken. Gjenåpning av bomstasjonen vil da være det mest effektive tiltaket. I forslaget er det forutsatt at en ikke skal gjenåpne bomstasjonen på Svennevig. Med et halvert takstnivå mellom Grimstad og Lillesand vil en anta problemet reduseres vesentlig. Skal en spare bompenger må en da velge å kjøre gamle E18 helt til Sørlandsparken. Det er foreslått at endringen blir en justering av dagens bompengeprosjekt. Det er ikke ønskelig å ta opp hele bompengeordningen til ny vurdering. Dette medfører at det foreslås å videreføre dagens takstreglement og rabattordninger. Maksimal rabatt i dagens ordning er 50%. De som i ny ordning må betale bomavgift mellom Lillesand og Kristiansand kan dermed få redusert dette til 7,50 kroner for liten bil ved å utnytte rabattordningene. I forhold til spart tid og trygghet må en kunne hevde at dette er en liten pris å betale for å kjøre på en så lang motorvegstrekning som både er effektiv og trygg. Etter at ny E18 ble åpnet mellom Grimstad og Kristiansand ble trafikkbildet på fv 402 mellom Lillesand og Birkeland endret. Det er her blitt en økning i trafikkmengden som en ikke hadde forutsett. Dette viser også at publikum velger å kjøre på en effektiv og trygg veg. Utfordringen er at forholdene for gående og syklende har forverret seg vesentlig. Behovet for

6 gang- og sykkelveg er stort. Prosjektet ligger ikke inne i noen vedtatte planer, og det vil kunne gå svært lenge før prosjektet kan realiseres. Behovet er vesentlig forsterket pga ny E18 og det er naturlig at prosjektet finansieres med de økte bompengeinntektene fra E18. Prosjektet er ca 8,5 km langt. Det er ikke foretatt kostnadsberegninger, men erfaringstall tilsier at prosjektet vil ha en kostnadsramme på mill kroner. E18 Tvedestrand grense Lillevåje var et prosjekt som skulle vært delfinansiert av den opprinnelige trafikksikkerhetspakken. Pga kostnadsøkning på prosjekt som var prioritert foran måtte dette prosjektet gå ut. Dette er omtalt i stamveg-/riksvegbudsjett for noen år siden fra Statens vegvesen. Parsellen fra Goderstad til Arendal grense bygges nå og er delvis finansiert med tiltaksmidler. Den aktuelle strekningen vil da gjenstå som eneste strekning langs hele E18 som mangler gang- og sykkelveg eller et reelt alternativ på paralellveg. Det vil være helt uforsvarlig med dagens trafikkbilde å la denne strekningen være som i dag helt frem til ny E18 er ferdig mellom Arendal og Tvedestrand. Planarbeidet på prosjektet er startet opp. Det foreligger ikke kostnadstall, men det antas at kostnadene vil være mill kroner. Med bakgrunn i det store behovet og at det er fare for at ny E18 også utsettes noe i tid, foreslås det å finansiere prosjektet av økte bompenger. Det foreslås ut fra dette at følgende prosjekter prioriteres i prioritert rekkefølge (omfang må avklares når inntektene er nærmere avklart): a. Planlegging E18 Arendal Tvedestrand mill kroner. b. Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg fv 402 Storemyr Birkeland mill kroner. c. Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg E18 Tvedestrand grense Lillevåje mill kroner. Det er antydet et stort spenn i midlene til planlegging. Bakgrunnen for dette er at Statens vegvesen har signalisert at det trengs 25 mill kroner i tillegg til statlige midler for å fullføre kommunedelplanen. Det forventes at staten følger opp dette med å avsette de nødvendige midlene. Det er imidlertid en usikkerhet knyttet til dette som ikke blir avklart før det enkelte budsjettår. For å sikre fremdriften uavhengig av det enkelte budsjettår foreslås det derfor å ta høyde for at det kan brukes noe mer midler dersom manglende statlige midler hindrer ønsket fremdrift. I det videre arbeidet mot Samferdselsdepartementet legges det til grunn at en søker om å få utvide Aust-Agder-pakken med inntil 200 mill kroner som skal finansiere de prioriterte prosjektene. 4.1 Inntekter Det foreligger ikke nøyaktige tellinger av trafikkmengdene på de ulike strekningene av E18. Ut fra vurderinger og tellinger vegkontoret har gjort antas det at trafikken vest for Lillesand har en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk som er ca 4000 høyere enn øst for byen. Selv om det legges til grunn en relativt lav gjennomsnittlig passeringstakst, antas det at inntektene vil kunne øke med ca 15 mill kroner pr. år. Det er usikkerhet knyttet til inntektsnivået, men siden det legges til grunn at alle ekstrainntekter skal brukes til lokale tiltak, og tiltakene er i prioritert rekkefølge, legges det her til grunn at en bruker det en får inn av inntekter i prioritert rekkefølge. Dagens bomstasjoner kan stå til 2021 for å finansiere de forpliktelsene bomselskapet har. Det foreslås at Aust-Agder-pakka utvides med inntil 200 mill. kroner for å finansiere de prioriterte prosjektene. Det forutsettes at dette kan gjøres innenfor vedtatt bompengeperiode. Det er antatt at det koster ca 4 mill kroner å etablere et nytt innkrevingspunkt.

7 4.2 Alternative løsninger med konsekvenser Det er kommet forslag om at fylkeskommunen bør kunne dekke alle kostnadene forbundet med forskutteringen. Statens vegvesen har bedt om 25 mill kroner fordelt på de neste to årene. Dette forutsetter at Statens vegvesen selv fortsatt har 10 mill som kan øremerkes prosjektet. En slik forskuttering vil innebære at beløpet uten renter eller prisjustering vil kunne tilbakebetales av bompenger når E18 Arendal Tvedestrand er åpnet. Det må forventes at dette først vil skje mot slutten av NTP Kostnadene vil avhenge av rentenivå og prisstigning, men det må forventes at en slik løsning vil ha en kostnad for fylkeskommunen på mellom 1,5 og 2,0 mill pr år. En mulighet er å invitere Tvedestrand og Arendal kommuner til å delta i denne finansieringen. Kostnadene med en slik forskuttering vil gå ut over andre viktige oppgaver fylkeskommunen har ansvar for. En annen løsning som har vært foreslått er å sette opp flere bommer langs E18 for å få en bedre fordeling av belastningen. Det har vært foreslått at både strekningen Arendal Grimstad og strekningen Arendal Tvedestrand burde fått en bom. En slik løsning vil være omfattende å gjennomføre og vil kreve en helt ny og omfattende behandling. Det må forventes at departementet da vil se på dette som et helt nytt prosjekt og det vil måtte legges enda større vekt på sammenhengen mellom innkreving og tiltak. Fylkesrådmannen mener en slik løsning ikke er i samsvar med den løsningen som er drøftet med Samferdselsdepartementet og som departementet har sagt seg villige til å fremme for Stortinget i høst. Dersom det ikke blir noen justering av bompengeinnkrevingen som foreslått, må en få avklart spørsmålet om hvordan en skal unngå den økende trafikklekkasjen ved Svennevig. Dette medfører store inntektstap, men det er også uheldig for lokalsamfunnet der at det er så mye unødvendig trafikk. Det må forventes at bomstasjonen må gjenåpnes. I henhold til St.prp. nr. 30 ( ) må dette spørsmålet behandles av Stortinget. 5. VIDERE FREMDRIFT Dersom fylkesutvalget vedtar å sende høringsdokumentet ut på høring vil dette skje snarest mulig etter møtet. I det forberedende arbeidet med St.prp. nr 30 ble bompengeutredningen som var grunnlaget for proposisjonen sendt på høring til alle kommunene som var berørt av E18. I en slik høring vil det primært være de kommunene som er direkte berørt av prosjektet som skal høres. Prosjekt som dette har regionale effekter, og det anbefales derfor at flere får anledning til å komme med uttalelse. En kan ikke risikere at departementet avviser søknaden fordi det har vært noen kommuner som ikke har fått anledning til å uttale seg. For ikke å miste tid foreslås det at høringen sendes alle kommunene langs E18 med tillegg av Birkenes kommune, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Andre høringsinstanser som har interesse av saken kan komme med uttalelse innen samme frist som kommunene. Høringen gjøres kjent på fylkeskommunens hjemmeside. Høringsperioden vil komme midt i ferietid, og det er ikke fastsatte møter i kommunene. Kommunene må oppfordres til å komme med uttalelse og vurdere behovet for ekstraordinære møter. Fylkesutvalget må ta stilling til behovet for å kalle inn fylkestinget til ekstramøte eller om fylkesutvalget selv kan gjøre vedtak i hht Kommunelovens KONKLUSJON Fylkesrådmannen mener at den dialogen som er opprettet med Samferdselsdepartementet gir en unik mulighet for å sikre planleggingsmidler og samtidig midler til svært viktige gang- og sykkelvegprosjekt. Dette er prosesser som normalt tar opp mot flere år å utrede og behandle. Det er fra departementet gitt klare signaler på at det kan være mulig å få en avklaring på dette i løpet av høsten. Det er en mulighet regionen bør ta. Fylkesrådmannen mener fylkesutvalget bør be om høringsuttalelse fra kommunene i regionen på det foreslåtte

8 opplegget slik at en kan få gitt tilbakemelding til departementet innen fristen som er satt til 1. september. Fylkesrådmannen ser at det er knyttet usikkerhet til flere av elementene som inngår i den foreslåtte løsningen, men mener det er så klart at inntektene vil være vesentlig større enn kostnadene og vil derfor anbefale løsningen. Det legges til grunn at de økte inntektene beholdes til de foreslåtte tiltakene. I det videre arbeidet mot Samferdselsdepartementet legges det til grunn at en søker om å få utvide Aust-Agder-pakken med inntil 200 mill kroner som skal finansiere de prioriterte prosjektene innenfor vedtatt bompengeperiode. Fylkesrådmannen mener på bakgrunn av denne saken, samt dialogene som har vært med fylkesutvalget, at fylkeskommunen nå bør forskuttere nødvendige planleggingsmidler til E18 i 2010 på inntil 10 mill. kroner slik at planleggingen kommer i gang igjen. Fylkeskommunen vil da dekke rentekostnadene for denne forskutteringen, og forventer at beløpet kan refunderes så snart en justert innkreving er godkjent. Det må inngås mer detaljerte avtaler med Statens vegvesen om en slik forskuttering. Det er viktig med en rask avklaring. I hht fylkeskommunens delegasjonsreglement pkt 3.4 er fylkesutvalget gitt myndighet til å fatte vedtak etter Kommunelovens 13 (hasteparagrafen). Fylkesrådmannen vil anbefale at fylkesutvalget behandler dette spørsmålet i hht delegasjonsreglementet og gjør de nødvendige vedtakene. Det må inngås avtale mellom Statens vegvesen og fylkeskommunen som avklarer rammene for forskutteringen. De økonomiske forpliktelsene vil bli innarbeidet i 2. tertialrapportering. Vedlegg: Forslag til justering av bompengeinnkrevingen på E 18.

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Dato: Arkivref: 13.07.2010 2009/5321-15919/2010 / Q13 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget JUSTERING AV BOMPENGEINNKREVINGEN PÅ E18. 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

S Æ R U T S K R I F T. SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10

S Æ R U T S K R I F T. SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10 S Æ R U T S K R I F T Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10 Saksbehandler: Kjell Gunnar Olsen Arkiv/arkivsaksnr.: Q33 10/1597 Forslag til justering

Detaljer

Birkenes kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalles til telefonmøte onsdag 18.08.2010, kl. 14:00.

Birkenes kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalles til telefonmøte onsdag 18.08.2010, kl. 14:00. Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til telefonmøte onsdag 18.08.2010, kl. 14:00. Møtet er åpent for publikum. Møterom Flaksvann Kommunehuset. SAKSLISTE 022/10 Forslag til justering av bompengeinnkrevingen

Detaljer

Prop. 106 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utviding av Aust-Agderpakka

Prop. 106 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utviding av Aust-Agderpakka Prop. 106 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Tilråding frå Samferdseldepartementet av 29. april 2011, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II) 1 Innleiing

Detaljer

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.01.2016 2015/1602-2745/2016 / 255 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg Arkivsak-dok. 201605245-1 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel og areal 07.06.2016 49/16 Fylkestinget 2015-2019 16.06.2016 43/16 Finansiering

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Ørje - Vinterbro 2021? Prosjektet er ca. 70 km langt 18.12.2013 2016 Anslått totalkostnad ca. 10 mrd kr 5 parseller er ferdig bygget 2014 2018??? 2016 9

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Innst. 373 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 373 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 373 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 106 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utviding av Aust-Agderpakka

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

b. Hva er siste gjeldende samlede kostnadsanslag for Nye Veier sin portefølje og hva er siste samlede anslag for samlet bompengenivå (kr og pst).

b. Hva er siste gjeldende samlede kostnadsanslag for Nye Veier sin portefølje og hva er siste samlede anslag for samlet bompengenivå (kr og pst). Meld.St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 Spørsmål 6. Av vedlegg 1 framgår det at det for veiprosjekter i regi av Statens vegvesen fram til første halvdel av 2030-tallet skal gjennomføres

Detaljer

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/1315-10434/2009 / 243/Q80 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER 2009. FORDELING.

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2000-2001)

St.prp. nr. 30 (2000-2001) St.prp. nr. 30 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av Ev 18 i Aust- Agder Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 24. november 2000, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1

Detaljer

Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer)

Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer) Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer) Orientering for Levanger kommunestyre Arild Nygård - fagansvarlig bompengeprosesser Levanger 10. mai 2017 Hva sier Meld. St. 25 (2014-2015) om hvordan

Detaljer

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 13.11.2013 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene Nasjonal Transportplan 2014-2023 13.11.2013

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Prop. 86 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Tilråding fra Samferdselsdepartementet 18. mars 2016, godkjent

Detaljer

Innhold. 1. Innledning Omtale av prosjektet Lokalpolitisk behandling Trafikkgrunnlag Utbyggings- og finansieringsopplegg 9

Innhold. 1. Innledning Omtale av prosjektet Lokalpolitisk behandling Trafikkgrunnlag Utbyggings- og finansieringsopplegg 9 1 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Omtale av prosjektet 4 3. Lokalpolitisk behandling 5 4. Trafikkgrunnlag 8 5. Utbyggings- og finansieringsopplegg 9 5.1 Statlige midler 9 5.2 Bompengeopplegg 10 5.3 Følsomhetsvurderinger

Detaljer

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61916/2009 2004/3191 113 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2009 09/160 Formannskapet 23.11.2009 09/171 Bystyret 10.12.2009

Detaljer

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt?

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt? Fakta om bompenger Utarbeidet for E6-forum Oppland, av Statens vegvesen v/e6 Biri-Otta-prosjektet og Oppland fylkeskommune. Det som fremgår her, er vanlig praksis for alle norske vegprosjekt. Her får du

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-2 Dato: 27.05.13 PRINSIPPVEDTAK TRAFIKANTBETALING OG VIDEREFØRING AV AVTALE OM BELØNNINGSMIDLER â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET

Detaljer

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING Aust-Agder fylkeskommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.01.2009 2007/3113-1437/2009 / 242/&33 Saksbehandler: Torleiv Momrak Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL

Detaljer

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Status Bypakke Nord-Jæren Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Samferdselsdepartementets vurdering av Bypakke Nord-Jæren Ambisjonene i pakken er i tråd med de nasjonale målene for trafikkvekst i storbyområdene

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 140 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn Bjørgo i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. juni 2015,

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 12/2116 Lnr.: 22526/16 Ark.: PLAN 12/2116 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold E16 Eggemoen - Olum. Lokalpolitisk behandling av bompengeutredningen Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

4. Tønsberg kommune forskutterer eiendomskjøp og grunnerverv. Disse eiendommene skal i neste omgang overføres til Vestfold fylkeskommune.

4. Tønsberg kommune forskutterer eiendomskjøp og grunnerverv. Disse eiendommene skal i neste omgang overføres til Vestfold fylkeskommune. Side 1 av 11 Tønsberg kommune JournalpostID 16/30911 Saksbehandler: Jan Ronald Eide, telefon: 33 34 80 70 Rådmannen Bompengefinansiering av prosjektet Trafikkløsning i Presterødområdet Utvalg Møtedato

Detaljer

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Region øst 5. november 2008 2 Sammendrag

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesutvalg

Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg 10.02.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 10.02.2014 Tid 13:00 Møtet settes i fylkestingets lunsjpause 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Forskuttering av bompenger i Region øst

Forskuttering av bompenger i Region øst Forskuttering av bompenger i Region øst Først en orientering om pågående prosjekter der vi benytter forskuttering før prosjekt er tatt opp til bevilgning Deretter en gjennomgang av forskuttering til Rv2

Detaljer

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren Arkivsaksnr.: 06/169 Lnr.: 312/17 Ark.: PLAN 84 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Prop. 146 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. juni 2015, godkjent

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Saksutskrift Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/01961-12 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 14.06.2017 64/17

Detaljer

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/178774-2 14.03.2017 Vurdering

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL GJENNOMFØRING AV EM FOR FUNKSJONSHEMMEDE RYTTERE

SØKNAD OM STØTTE TIL GJENNOMFØRING AV EM FOR FUNKSJONSHEMMEDE RYTTERE Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 09.02.2009 2008/2261-2287/2009 / 223/&70 Saksframlegg Saksbehandler: Agnese Bjerkholt Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM STØTTE TIL GJENNOMFØRING

Detaljer

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Regionalenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Vår ref.: 201200153-30 Lillehammer, 4. juni 2015 Deres ref.: Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Vedlagt følger forslag til innstilling

Detaljer

Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen Ranheim-Åsen

Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen Ranheim-Åsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr: 2017/1494-3 Saksbehandler: Ole Christian Iversen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen

Detaljer

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 11.03.2009 2007/3113-4928/2009 / 242/&33 Melding Saksbehandler: Torleiv Momrak Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkestinget REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse.

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse. Saknr. 12/3486-15 Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense Jaren og Lygna sør i Oppland 1 1. Innledning Samferdselsdepartementet

Detaljer

Forslag fra Ap til økonomiplan , budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014.

Forslag fra Ap til økonomiplan , budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014. Forslag fra Ap til økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014. Pkt1: Fylkestinget vedtar økonomiplan 2014-17 med følgende endringer: (beløp i hele tusen) 2014 2015 2016 2017

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2008/350-3514/2009 / G10 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel:

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 08/761-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER Hjemmel: Ordføreres innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Lunner kommune ber

Detaljer

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Tertialrapportering

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Tertialrapportering BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Tertialrapportering 1 Saksgang Møtedato Møte nr. Sak nr. Administrativ styringsgruppe 03.06. 3-25/16 Overordnet styringsgruppe 21.06. 3-23/16 Tertialrapportering 1 Sammendrag Bypakke

Detaljer

Arbeidsgruppe finansiering Ryfast

Arbeidsgruppe finansiering Ryfast Presentasjon av sluttrapport fra Arbeidsgruppe finansiering Ryfast April 2008 Liv Fredriksen Gruppeleder Mandat: Å utrede mulige finansieringsløsninger for byggekloss 2 i Ryfylkepakken dvs. Rv13 Ryfast,

Detaljer

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger 1 Januar 2009 Forord 2 Rv 34 utgjør hovedforbindelsen mot hovedstadsområdet, hovedflyplass, Gran og Lunner

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen Fagsamling plan,

Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen Fagsamling plan, Illustrasjonsfoto: Anders Martinsen Fotografer Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen Fagsamling plan, 2016.11.30 Jo Viljam Drivdal Leder - Bymiljøavtalen Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen - Agenda

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 MØTEREFERAT Vår dato 27.11.2014 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Rita Ottervik, Lars Aksnes, Tore Sandvik, Berit

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune v/ Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu

Aust-Agder fylkeskommune v/ Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu Klikk her for å skrive inn tekst. Notat Til: Fra: Anita Henriksen/ Plan og natur v/ Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu Kopi: Telemark, Nye Veier AS Invitasjon til plansamarbeid basert på interkommunalt

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest Saksbehandler/innvalgsnr: Kristian Bauge +47 55516337 Vår dato: 28.09.2015 Vår referanse: Bompengefinansiering

Detaljer

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten 28.11.2005 INNLEDNING... 3 1 PROSJEKTOVERSIKT... 4 1.1 AKTUELLE PROSJEKTER:... 4 1.1.1 Forslag til Fremdriftsplan... 6 1.2 STATLIGE INVESTERINGER... 6 1.2.1

Detaljer

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 80 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. september 2006, godkjent i statsråd

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/8181-32 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

St.prp. nr. 60 (2008 2009)

St.prp. nr. 60 (2008 2009) St.prp. nr. 60 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Sky-Langangen i Vestfold og Telemark Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( )

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( ) Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 (2006 2007) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka fase 1 utbygging og finansiering av prosjektet E18 Krosby- Knapstad plassering av bomstasjon på fylkesveg 311

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2013/4191-26561/2016 Arkiv: Q10 Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 59/16 Formannskapet

Detaljer

UTREDNING. Rv 4 Vurdering av bompengeordningen

UTREDNING. Rv 4 Vurdering av bompengeordningen UTREDNING Rv 4 Vurdering av bompengeordningen Arbeidsgruppen 15. desember 2002 1 Bakgrunn St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av rv 4 i Oppland la til grunn at utbyggingen

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro

E18 Retvet - Vinterbro Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring September 2014 E18 Retvet - Vinterbro Mulighetsstudie for delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokale prinsippvedtak

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

St.prp. nr. 3 (2002 2003) Den nye Svinesundsforbindelsen m.m.

St.prp. nr. 3 (2002 2003) Den nye Svinesundsforbindelsen m.m. St.prp. nr. 3 (2002 2003) Den nye Svinesundsforbindelsen m.m. Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 4. oktober 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Den nye Svinesundsforbindelsen

Detaljer

Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen Informasjon til NTN 9. juni 2015

Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen Informasjon til NTN 9. juni 2015 Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen Informasjon til NTN 9. juni 2015 Egil Strømme Vest-Agder fylkeskommune Bymiljøavtale Foreløpig informasjon Foreløpig informasjon: Hva har det vært arbeidet med.

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger. Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger. Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak Region øst Prosjektavdeling øst Prosjekt Vestoppland Dato: 22. oktober 2012 GRUNNLAG FOR

Detaljer

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 6 S (2012 2013) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland Tilråding

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Tertialrapportering

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Tertialrapportering BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Tertialrapportering 2 Saksgang Møtedato Møte nr. Sak nr. Administrativ styringsgruppe 02.09. 4-36/16 Overordnet styringsgruppe 20.09. 4-35/16 Tertialrapportering 2 Sammendrag Bypakke

Detaljer

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Saknr. 17/305-2 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet Kvinnherad kommune 5470 ROSENDAL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/28476-67 31.03.2017 Omlegging av takst og rabattsystemet

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding)

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding) SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Seksjonleder : 200703820 : E: Q10 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/ Trysil kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/2100-21752/2016 Deres ref. 15/2029-50 Postboks 8112 Dep Arkiv 031 0032 OSLO Saksbehandler Jan Sævig Direkte telefon 62 45

Detaljer

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 11:30 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Ordfører i Namsos. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet - uttalelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Ordfører i Namsos. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet - uttalelse kommune Ordfører i Saksmappe: 2008/10552-34 Saksbehandler: Morten Stene Saksframlegg Fv17 Steinkjer -, bomvegprosjektet - uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato formannskap 22.09.2015 kommunestyre 24.09.2015

Detaljer

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus St.prp. nr. 47 (2003 2004) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. mars 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Rv

Detaljer

Finansiering av E18 Vestkorridoren

Finansiering av E18 Vestkorridoren Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring 27. februar 2014 Finansiering av E18 Vestkorridoren Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger 1. Innledning

Detaljer

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse Namsos Kommune Formannskapet Saksmappe: 2009/1138-2 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Forslag til Fylkesvegplan 2010-2013 - Høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 10.03.2009

Detaljer