Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget"

Transkript

1 Dato: Arkivref: / /2010 / Q13 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget JUSTERING AV BOMPENGEINNKREVINGEN PÅ E FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: Fylkestinget vedtar å sende søknad om justering av bompengeordningen på E18 til samferdselsdepartementet basert på følgende forutsetninger: 1. Aust-Agder-pakka søkes utvidet med inntil 200 mill kroner. Økte bompengeinntekter brukes til å sikre nødvendige planleggingsmidler og trafikksikkerhetstiltak. Følgende prosjekter gjennomføres i prioritert rekkefølge: a. Planlegging E18 Arendal Tvedestrand mill kroner. b. Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg fv 402 Storemyr Birkeland mill kroner. c. Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg E18 Tvedestrand grense Lillevåje mill kroner. 2. Det etableres en ny elektronisk bomstasjon vest for Lillesand på ny E18. Bompengetaksten fordeles likt på ny bomstasjon og eksisterende ved Omre. Gjennomgangstrafikken betaler samme takst som i dag, men fordeles på to innkrevingssteder. 3. Dagens takstreglement og rabattordninger videreføres slik at en fortsatt kan oppnå % rabatt på bomtakstene. 4. Bomstasjonen ved Svennevig på gamle E18 gjenåpnes ikke. 5. Målsettingen er at nytt innkrevingssted er i drift senest fra 1/ Fylkestinget tar til etterretning at fylkesutvalget vedtok å forskuttere inntil 10 millioner kroner til planlegging av E18 etter Kommunelovens 13 (hasteparagrafen).

2 2. SAMMENDRAG Planarbeidet på E18 Arendal Tvedestrand stoppet sommeren 2010 opp på grunn av manglende statlige midler. For å sikre at planarbeidet videreføres har fylkesutvalget vedtatt at fylkeskommunen forskutterer inntil 10 millioner til planlegging i Det forutsettes at midlene tilbakebetales via den foreslåtte bompengeordningen eller dersom denne ikke blir vedtatt fra fremtidig bompengeprosjekt E18 Arendal Tvedestrand. Skal prosjektet komme med i Nasjonal transportplan , må det foreligge godkjente planer. For å sikre midler til planlegging og gjennomføring av gang- og sykkelvegprosjekter er en justering av dagens bompengeordning på E18 vurdert som den eneste realistiske løsningen. Forslaget innebærer en justering av dagens bompengeordning ved at det etableres en ny bomstasjon vest for Lillesand, og at bomavgiften deles mellom den og dagens bomstasjon på Omre. Økte inntekter skal brukes til å sikre videre planlegging av E18 Arendal Tvedestrand, gang- og sykkelveg langs fv 402 Storemyr Birkeland og E18 Tvedestrand grense Lillevåje. Forslaget til justering av bompengeordningen er basert på følgende forutsetninger (kostnadstallene er foreløpige for å illustrere omfang/nivå): 1. Aust-Agder-pakka søkes utvidet med inntil 200 mill kroner. Økte bompengeinntekter brukes til å sikre nødvendige planleggingsmidler og trafikksikkerhetstiltak. Følgende prosjekter gjennomføres i prioritert rekkefølge: a. Planlegging E18 Arendal Tvedestrand mill kroner. b. Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg fv 402 Storemyr Birkeland mill kroner. c. Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg E18 Tvedestrand grense Lillevåje mill kroner. 2. Det etableres en ny elektronisk bomstasjon vest for Lillesand på ny E18. Bompengetaksten fordeles likt på ny bomstasjon og eksisterende ved Omre. Gjennomgangstrafikken betaler samme takst som i dag, men fordeles på to innkrevingssteder. 3. Dagens takstreglement og rabattordninger videreføres slik at en fortsatt kan oppnå % rabatt på bomtakstene. 4. Bomstasjonen ved Svennevig på gamle E18 gjenåpnes ikke. 5. Målsettingen er at nytt innkrevingssted er i drift senest fra 1/ BAKGRUNN FOR SAKEN Planarbeidet på E18 Arendal Tvedestrand stoppet sommeren 2010 opp på grunn av manglende planleggingsmidler. Fylkeskommunen er utfordret av Statens vegvesen til å fremskaffe nødvendige midler. I møter med Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet er det vurdert flere alternative løsninger for å sikre nødvendige planleggingsmidler. Det er foreslått å omprioritere midler innenfor budsjettene til Statens vegvesen, det er foreslått en økning i budsjettet for 2011 og det er foreslått en løsning hvor fylkeskommunen forskutterer og får sine reelle kostnader dekket ved senere tilbakebetaling. Det siste alternativet som er foreslått, og som er det eneste alternativet som Samferdselsdepartementet mener raskt kan

3 sikre videre planlegging, er å justere dagens bompengeordning som ble vedtatt gjennom St.prp. nr. 30 ( Forslaget går ut på å etablere et nytt innkrevingspunkt vest for Lillesand og at bomavgiften deles mellom denne og dagens bomstasjon på Omre. På grunn av at trafikkmengden på E18 er større vest for Lillesand enn østover, vil dette generere økte inntekter som er foreslått brukt til planlegging av E18, og til å delfinansiere gang- og sykkelveg langs rv 402 Storemyr - Birkeland og E18 Tvedestrand grense Lillevåje. Planarbeidet er nå kommet i gang igjen fordi fylkesutvalget har vedtatt å forskuttere inntil 10 mill. kroner i Planarbeidet må fullfinansieres skal en få frem godkjente planer til neste rullering av nasjonal transportplan. Godkjent kommunedelplan for E18 Arendal Tvedestrand vil være avgjørende for om prosjektet kommer med i Nasjonal transportplan for Det er et mål å få en rask avklaring på hvordan dette kan løses, og Samferdselsdepartementet har gitt signaler om at det er innstilt på å legge frem en sak for Stortinget om justeringer av Aust-Agder-pakken i løpet av høsten dersom det sikres nødvendige avklaringer regionalt. Departementet har satt en frist på 1. september for tilbakemelding. På bakgrunn av dette er det utarbeidet et forslag til justering av bompengeinnkrevingen på E18. Fylkesutvalget vedtok i møte 22. juni at forslaget skulle sendes på høring til berørte kommuner. På grunn av at departementet hadde satt frist for tilbakemelding ble høringsfristen satt til 20. august. 3.1 Tidligere vedtak og andre føringer Gjennom behandlingen av St.prp. nr 30 ( ) ble hovedtrekkene til dagens Aust- Agderpakke lagt. Opprinnelig ønsket fylkestinget å få delfinansiert alle gjenstående parsellene på E18. I den sentrale behandlingen ble pakka avgrenset til å omfatte strekningene Brokelandsheia Vinterkjær og Øygardsdalen Dyreparken. I tillegg ble det avsatt 100 mill kroner til trafikksikkerhetstiltak og 25 mill kroner til knutepunktsutvikling for kollektivtransport. Det er senere fremmet en egen St.prp. som avklarer finansieringen av standardøkningen til 4-felt på strekningen Øygardsdalen Dyreparken. Samlet skal en gjennom Aust-Agderpakken finansiere 1500 mill kroner (2004-verdi). Fylkesutvalget vedtok i møte 22. juni følgende: 1. Fylkesutvalget vedtar å sende høringsdokumentet Forslag til justering av Aust- Agderpakka på høring. Høringsfrist 20. august For at planarbeidet på E18 Arendal Tvedestrand skal komme i gang igjen vil fylkeskommunen forskuttere planleggingsmidler til Statens vegvesen i 2010 på inntil 10 mill. kroner. Fylkeskommunen bærer rentekostnadene forbundet med forskutteringen. De økonomiske konsekvensene av forskutteringen innarbeides i tertialrapport for 2. tertial. 3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med Statens vegvesen for forskutteringen og vilkårene for tilbakebetaling. 4. Punkt 2 og 3 i vedtaket gjøres i hht delegasjonsreglementet pkt 3.4 hvor fylkesutvalget er gitt myndighet til å fatte vedtak etter Kommunelovens 13 (hasteparagrafen). I tillegg ble følgende oversendelsesforslag vedtatt: Finansiering av gang/sykkelveg Birkeland-Lillesand utgår. Økte inntekter brukes til forsøk (2-5 år) med bedre kollektivtilbud på gammel E18 og på ny E18 for henholdsvis Lillesand- Kristiansand og Arendal-Kristiansand. Dette kan redusere behovet for bompenger noe slik at bommene kan tas ned noe tidligere enn planlagt.

4 Gang- og sykkelvei Birkeland-Lillesand bør finansieres gjennom ATP-prosjektet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at deler av vedtaket er gjort ihht delegasjonsreglementets pkt. 3.4 hvor fylkesutvalget er gitt myndighet til å fatte vedtak etter Kommunelovens 13 (hasteparagrafen). Fylkesrådmannen vil anbefale at fylkestinget tar dette til etterretning. Høringsdokumentet slik det ble sendt ut på høring følger saken som trykt vedlegg. 3.2 Problemstillinger Inntektene fra bompengeinnkrevingen på E18 har til nå vært brukt til å finansiere trafikksikkerhetstiltak, kollektivtiltak og en mindre andel av kostnadene på strekningen Brokelandsheia Vinterkjær. I tillegg er det finansiert grunnerverv og planlegging på strekningen Grimstad Dyreparken. Resten av bompengeinntektene fra begge bomstasjonene vil gå med til å dekke forpliktelsene bomselskapet har for stekningen Øygardsdalen Dyreparken mill kroner av de årlige bompengeinntektene fra bomstasjonen på Østerholtheia brukes nå til å betale ned anlegget i Grimstad/Lillesand. En stor andel av totalkostnadene forbundet med denne strekningen ligger i Lillesand kommune. Planlegging av nye parseller på E18 er et statlig ansvar. Hovedutfordringen er at Statens vegvesen ikke har planleggingsmidler nok til å innfri alle forventningene om planlegging som ligger i NTP Strekningen Arendal Tvedestrand er i Nasjonal transportplan (NTP) foreslått startet opp i slutten av perioden, og det er foreslått en statlig bevilgning på 300 mill kroner. I tillegg er det forutsatt tilsvarende beløp i bompenger. Prosjektet vil koste mellom 3,0 og 3,5 mrd kroner. Det mangler derfor store summer på at det er fullfinansiert. Signalene fra Samferdselsdepartementet er at det er mange prosjekter som ligger foran Arendal Tvedestrand som heller ikke har planleggingsmidler. Departementet gir klare signaler om at det må prioritere disse prosjektene foran Arendal - Tvedestrand. Utfordringen nå er derfor om regionen skal vente på at staten tar sitt ansvar eller om regionen skal ta ansvar og sikre midler slik at ønsket fremdrift i planprosessen kan holdes og at prosjektet kan prioriteres i NTP Ut fra de klare prioriteringene som har vært for å få gjennomført dette prosjektet kan regionen ta et ansvar. Det er gjort det som er mulig for å få staten til å sikre videre planlegging slik at ønsket fremdrift kan holdes. En har ikke lykkes med dette, og det må derfor vurderes alternativer som ingen egentlig ønsker. 4. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER Forslaget som fremmes går ut på at det etableres et nytt innkrevingspunkt for bompenger vest for Lillesand i tillegg til Omre. Takstene på det nye innkrevingspunktet sees i sammenheng med eksisterende bomstasjon på Omre. Det er foreslått at dagens takstnivå fordeles likt på begge bommene. Med dagens takstsnivå uten rabatter vil lette biler betale 15 kroner og tunge biler vil betale 30 kroner i hver bom. Dette innebærer at gjennomgangstrafikken betaler som i dag, trafikk mellom Grimstad og Lillesand får halvert taksten, mens trafikk fra Lillesand/Birkenes som tidligere ikke har betalt noe, nå må betale halv takst. På strekninger med bompenger vil det alltid bli noe lekkasje til andre veger. Det må påregnes at det også vil skje her, men med det takstsystemet/nivået som er foreslått blir takstene relativt lave og det antas at problemet ikke blir så stort. Situasjonen på gamle E18 ved Svennevig er at det er en betydelig økning i trafikkmengden. Økningen er vesentlig større enn vanlig årsvariasjon. Tellinger fra juli måned viser at det

5 totalt kjørte 2012 kjøretøy forbi den gamle bomstasjonen. Ved å ta hensyn til lokaltrafikken er det anslått en samlet lekkasje på 1450 kjøretøy pr døgn. Tellingene startet opp i september 2009, og i perioden frem til og med juli 2010 er gjennomsnittslekkasjen pr måned 910 kjøretøy. Fortsetter denne utviklingen må det vurderes tiltak som begrenser trafikken. Gjenåpning av bomstasjonen vil da være det mest effektive tiltaket. I forslaget er det forutsatt at en ikke skal gjenåpne bomstasjonen på Svennevig. Med et halvert takstnivå mellom Grimstad og Lillesand vil en anta problemet reduseres vesentlig. Dersom trafikklekkasjen ikke reduseres til akseptabelt nivå må en vurdere alternative trafikksikkerhetsmessige tiltak som vil gjøre det mindre attraktivt å kjøre denne vegen. Fartsbegrensende tiltak vil da være det mest aktuelle tiltaket. Det er foreslått at endringen blir en justering av dagens bompengeordning. Det er ikke ønskelig å ta opp hele bompengeordningen til ny vurdering. Dette medfører at det foreslås å videreføre dagens takstreglement og rabattordninger. Maksimal rabatt i dagens ordning er 50%. De som i ny ordning må betale bomavgift mellom Lillesand og Kristiansand kan dermed få redusert dette til 7,50 kroner for liten bil ved å utnytte rabattordningene. I forhold til spart tid og trygghet må en kunne hevde at dette er en liten pris å betale for å kjøre på en så lang motorvegstrekning som både er effektiv og trygg. Etter at ny E18 ble åpnet mellom Grimstad og Kristiansand ble trafikkbildet på fv 402 mellom Lillesand og Birkeland endret. Det er her blitt en økning i trafikkmengden som en ikke hadde forutsett. Dette viser også at publikum velger å kjøre på en effektiv og trygg veg. Utfordringen er at forholdene for gående og syklende har forverret seg vesentlig. Behovet for gang- og sykkelveg er stort. Prosjektet ligger ikke inne i noen vedtatte planer, og det vil kunne gå svært lenge før prosjektet kan realiseres. Behovet er vesentlig forsterket pga ny E18 og det er naturlig at prosjektet finansieres med de økte bompengeinntektene fra E18. Prosjektet er ca 8,5 km langt. Det er ikke foretatt kostnadsberegninger, men erfaringstall tilsier at prosjektet vil ha en kostnadsramme på mill kroner. Gang- og sykkelveg på strekningen E18 Goderstad Lillevåje var et prosjekt som skulle vært delfinansiert av den opprinnelige trafikksikkerhetspakken. Pga kostnadsøkning på prosjekt som var prioritert foran måtte dette prosjektet gå ut. Parsellen fra Goderstad til Arendal grense er nå ferdig og er delvis finansiert med tiltaksmidler. Strekningen fra Tvedestrand grense til Lillevåje vil da mangle gang- og sykkelveg. Dette vil være den eneste strekningen hvor E18-trafikken går som mangler et slikt tilbud. Det vil være svært uheldig med dagens trafikkbilde å la denne strekningen være som i dag helt frem til ny E18 er ferdig mellom Arendal og Tvedestrand. Planarbeidet på prosjektet er startet opp. Det foreligger ikke kostnadstall, men det antas at kostnadene vil være mill kroner. Med bakgrunn i det store behovet og at det er fare for at ny E18 også utsettes noe i tid, foreslås det å finansiere prosjektet av økte bompenger. Det foreslås ut fra dette at følgende prosjekter prioriteres i prioritert rekkefølge innenfor en utvidelse av Aust-Agderpakka på inntil 200 mill. kroner: a. Planlegging E18 Arendal Tvedestrand mill kroner. b. Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg fv 402 Storemyr Birkeland mill kroner. c. Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg E18 Tvedestrand grense Lillevåje mill kroner.

6 Dette er de prosjektene som var foreslått gjennomført i høringsdokumentet. Det er antydet et stort spenn i midlene til planlegging. Bakgrunnen for dette er at Statens vegvesen har signalisert at det trengs 25 mill kroner i tillegg til statlige midler for å fullføre kommunedelplanen. Det forventes at staten følger opp dette med å avsette de nødvendige midlene. Det er imidlertid en usikkerhet knyttet til dette som ikke blir avklart før det enkelte budsjettår. For å sikre fremdriften uavhengig av statsbudsjettet foreslås det derfor å ta høyde for at det kan brukes noe mer midler dersom manglende statlige midler hindrer ønsket fremdrift. I det videre arbeidet mot Samferdselsdepartementet legges det til grunn at en søker om å få utvide Aust-Agder-pakken med inntil 200 mill kroner som skal finansiere de prioriterte prosjektene. 4.1 Inntekter Det foreligger ikke nøyaktige tellinger av trafikkmengdene på de ulike strekningene av E18. Ut fra vurderinger og tellinger vegkontoret har gjort antas det at trafikken vest for Lillesand har en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk som er ca 4000 høyere enn øst for byen. Selv om det legges til grunn en relativt lav gjennomsnittlig passeringstakst, antas det at inntektene vil kunne øke med ca 15 mill kroner pr. år. I samsvar med Stortingets behandling av Aust- Agderpakken, kan dagens bomstasjoner stå til 2021 for å finansiere de forpliktelsene bomselskapet har påtatt seg. Med dagens trafikkmengde og trafikkvekst er prognosene at bomstasjonene kan avvikles i god tid før dette. Det foreslås at Aust-Agder-pakka utvides med inntil 200 mill. kroner for å finansiere de prioriterte prosjektene. Det forutsettes at dette kan gjøres innenfor vedtatt bompengeperiode. Det er antatt at det koster ca 4 mill kroner å etablere et nytt innkrevingspunkt med nødvendig utstyr. Merinntektene fra den nye bomstasjonen kan ikke finansiere hele utvidelsen av pakken. Det må påregnes at innkrevingsperioden må utvides med anslagsvis et halvt år dersom pakken vedtas som foreslått, men vil altså være innenfor maksimal tid for bommen i Alternative løsninger med konsekvenser Det er kommet forslag om at fylkeskommunen bør kunne dekke alle kostnadene forbundet med forskutteringen. Statens vegvesen har bedt om 25 mill kroner fordelt på de neste to årene. Dette forutsetter at Statens vegvesen selv fortsatt har 10 mill som kan øremerkes prosjektet. En slik forskuttering vil innebære at beløpet uten renter eller prisjustering vil kunne tilbakebetales av bompenger når E18 Arendal Tvedestrand er åpnet. Det må forventes at dette først vil skje mot slutten av NTP Kostnadene vil avhenge av rentenivået fram til pengene blir refundert, men det må forventes at en slik løsning vil ha en kostnad for fylkeskommunen på mellom 1,5 og 2,0 mill pr år. Det er kommet innspill i høringen på at enkelte kommuner og Vest-Agder fylkeskommune har sagt seg villig til å forskuttere nødvendige planleggingsmidler som alternativ til ny bomstasjon. Dersom en avgrenser utfordringene til kun å være finansieringen av planleggingsmidlene vil dette være en mulig og effektiv måte å løse utfordringene på. Fra disse kommunene er det forutsatt et bredt spleiselag med alle kommunene. Dette vil kreve ny behandling i flere av kommunene. Selv om en forskuttering fra fylkeskommunene/kommunene fordeles på flere, vil det ha en kostnad som vil gå på bekostning av andre viktige oppgaver fylkeskommunen og kommunene har ansvar for. En annen løsning som har vært foreslått er å sette opp flere bommer langs E18 for å få en bedre fordeling av belastningen. Det har vært foreslått at både strekningen Arendal Grimstad og strekningen Arendal Tvedestrand burde fått en bom. En slik løsning vil være omfattende å gjennomføre og vil kreve en helt ny og omfattende behandling. Det må

7 forventes at departementet da vil se på dette som et helt nytt prosjekt og det vil måtte legges enda større vekt på sammenhengen mellom innkreving og tiltak. Det er derfor en stor usikkerhet på om dette vil være i samsvar med nye prinsipper for etablering av bompengeprosjekt. Et slikt opplegg vil mer være i tråd med prinsippene om vegprising hvor den enkelte betaler for utkjørt distanse. En slik løsning vil ikke være i samsvar med den løsningen som er drøftet med Samferdselsdepartementet og som departementet har sagt seg villige til å fremme for Stortinget i høst. Dersom det ikke blir noen justering av bompengeinnkrevingen som foreslått, må en snarest få avklart spørsmålet om hvordan en skal unngå den økende trafikklekkasjen ved Svennevig. Dette medfører store inntektstap, men det er også uheldig for lokalsamfunnet der at det er så mye unødvendig trafikk. Dette medfører både miljø- og trafikksikkerhetsmessige ulemper. Det mest effektive og realistiske alternativet er at bomstasjonen gjenåpnes. I henhold til St.prp. nr. 30 ( ) må dette spørsmålet behandles av Stortinget. 5. HØRINGSUTTALELSER Følgende har behandlet høringssaken og kommet med høringsuttalelse innen høringsfristen: Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand kommune Birkenes kommune Lillesand kommune Grimstad kommune Arendal kommune Tvedestrand kommune Risør kommune Gjerstad kommune Knutepunkt Sørlandet Norges Automobilforbund Høringsuttalelsene følger saken som trykt vedlegg. Nedenfor følger en kort oppsummering av høringsuttalelsene: Vest-Agder fylkeskommune Saken vil bli behandlet politisk etter høringsfristen. Endelig vedtak legges frem for fylkestinget. Vedlagt saken følger fylkesrådmannens innstilling. Fylkesrådmannen anbefaler ikke å etablere en ny bomstasjon fordi det allerede er en bomstasjon mellom Lillesand og Kristiansand. Fylkesrådmannen innstiller på at Vest-Agder fylkeskommune kan forskuttere inntil 10 millioner kroner til planlegging og anmoder Kristiansand og Arendal kommuner til å forskuttere 5 millioner kroner. Kristiansand kommune. Ønsker ikke at det etableres en ny bomstasjon. Formannskapet gir sin tilslutning til uttalelsen fra Knutepunkt Sørlandet. Kristiansand kommune er villig til å forskuttere inntil 5 millioner kroner til planlegging forutsatt at også Vest-Agder fylkeskommune og Arendal kommune bidrar. Birkenes kommune Formannskapet går i mot at det opprettes en ny bomstasjon. Det er allerede en bomstasjon øst for Kristiansand. Formannskapet har i tillegg flere prinsipielle argumenter mot forslaget. Kommunen er redd det vil medføre økt trafikk langs rv 41. Dersom det allikevel blir etablert

8 ny bomstasjon er det vesentlig for lokalbefolkningen at deler av midlene brukes til å finansiere gang- og sykkelveg fra Lillesand til Birkeland. Lillesand kommune Bystyret går enstemmig imot forslaget om ny bomstasjon. Bystyret er villig til at Lillesand kommune er med i et spleiselag for å forskuttere nødvendige planleggingsmidler dersom alle de andre berørte kommunene langs E18 deltar. Bystyret ønsker ikke at den gamle bomstasjonen på Svennevig åpnes igjen. Bystyret mener at en innenfor eksisterende bompengepakke må finansiere ny rundkjøring ved Stykkene og gang- og sykkelveg mellom Lillesand og Birkenes. Bystyret ønsker utredet om det er mulig å benytte gammel jernbanetrase mellom Lillesand og Birkeland som gang- og sykkelveg. Grimstad kommune Kommuneplanutvalget har kommet med en enstemmig høringsuttalelse. Grimstad kommune gir sin fulle støtte til forslaget om justert bompengeinnkreving. Forslaget vil løse utfordringene med trafikklekkasje på Svennevig. Kommunen ønsker under ingen omstendigheter at bomstasjonen åpnes igjen. Kommunene støtter de foreslåtte prosjektene, men ønsker at også gang- og sykkelvegprosjekt i Grimstad kan tas med i en utbyggingspakke. Kommunen støtter oversendelsesforslaget fra fylkesutvalget om å avsette midler til et forbedret kollektivtilbud langs E18. Arendal kommune Formannskapet støtter høringsforslaget om justert bompengeordning. Tvedestrand kommune Formannskapet støtter høringsforslaget om justert bompengeordning. Det skisserte forslaget oppfattes som en mer rettferdig fordeling av bompengeinnkrevingen enn dagens løsning, samtidig som den vil generere økte inntekter til nødvendige fellesprosjekter i fylket. Risør kommune Bystyret støtter høringsforslaget om justert bompengeordning. Forslaget fordeler innkrevingspunktene for bompenger langs E18 i fylket på en etter forholdene god måte, samtidig som forslaget genererer økte inntekter til planlegging og andre nødvendige veitiltak/trafikksikkerhetstiltak. Bystyret støtter de foreslåtte tiltakene og prosjektene, men ønsker at også utbygging av Vinterkjærkrysset kan finansieres i en ny bompengeordning. Bystyret legger til grunn at det var forutsatt at dette krysset skulle bygges ut sammen med E18 Brokelandsheia Vinterkjær. Bystyret påpeker også behovet for midtdeler på strekningen Vinterkjær Tvedestrand. Gjerstad kommune Kommunestyret støtter høringsforslaget om justering av bompengeinnkrevingen. Forslaget oppfattes som bedre og mer rettferdig enn dagens ordning, samtidig som det vil gi økte inntekter til nødvendige fellesprosjekt i fylket. Knutepunkt Sørlandet Går mot en endring av bompengeordningen. Norges Automobil-Forbund Går imot at planarbeidet for nye veganlegg skal betales av veibrukerne.

9 5.1 Kommentarer til høringsuttalelsene Høringsuttalelsene som er kommet inn har forskjellige konklusjoner. Det er bred enighet om behovet for å sikre midler til videre planlegging av Arendal Tvedestrand, men ulike meninger om hvordan dette bør løses. Dersom ambisjonen bare er å sikre forskuttering av 25 mill. kroner til planlegging, og at staten avsetter nødvendige midler utover dette, kan dette ut fra høringsuttalelsene kanskje løses med et regionalt spleiselag. Bl.a Lillesand kommune har tatt forbehold om at alle kommunene deltar i spleiselaget. Flere kommuner har ikke tatt stilling til utfordringen. Som det fremgår av saksfremlegget er en da avhengig av at staten fullfinansierer planleggingen med den usikkerheten det innebærer for fremdriften. Med en slik løsning vil en heller ikke kunne løse noen av de store utfordringene som er for å bedre forholdene for gående og syklende langs fv 402 og E18. Dette kan kun gjøres dersom en vedtar en utvidelse som foreslått. Både fra Lillesand og Grimstad kommune er det kommet klare uttalelser om at det er lite ønskelig å gjenåpne bomstasjonen på Svennevig. En av forutsetningene for justeringen av bompengeordningen er at den gamle bomstasjonen ikke gjenåpnes. Dersom det fortsatt er et problem med trafikklekkasje vil det måtte vurderes andre tiltak som gjør det mindre attraktivt å kjøre denne vegen. Fartsbegrensende tiltak må da vurderes. I fylkesutvalgets behandling av høringsdokumentet ble det i et oversendelsesforslag bedt om at det ble vurdert å bruke økte bompengeinntekter til et forbedret kollektivtilbud i stedet for ny gang- og sykkelveg mellom Lillesand og Birkeland. I innstillingen fra rådmannen i Lillesand var det foreslått avsatt midler til å forbedre pendlerbusstilbudet mellom Arendal og Kristiansand. Med de endringene som er gjort på kollektivtilbudet mellom Arendal og Kristiansand i høst, mener fylkesrådmannen det ikke vil være riktig å legge opp til å bruke bompenger på et kollektivtilbud langs rv 420 (gamle E18). Fylkesrådmannen mener det kan være en god løsning slik rådmannen i Lillesand foreslo, å avsette midler som kan brukes for å spesielt utvikle et pendlertilbud langs E18 mellom byene. I Aust-Agder-pakken er det sammen med ordinære statlige midler brukt store summer på å etablere gode kollektivknutepunkter. Fylkesrådmannen mener høringen har tilført saken flere interessante problemstillinger. Fylkesrådmannen mener det samlede bildet fra høringene tilsier at en bør gå videre med saken og søke departementet om lov til å justere bompengeinnkrevingen. Fylkesrådmannen innstiller på at de tiltakene som opprinnelig var foreslått i høringen gjennomføres. Det er kommet innspill om å utvide omfanget av bompengeordningen. Det vil være en politisk vurdering som fylkestinget må ta stilling til, om en på bakgrunn av høringen vil foreslå en utvidelse av søknaden. Fordelene og kostnadene med dette må veies opp mot ulempene av at bommene blir stående noe lengre. Dersom det settes av i størrelsesorden 2 millioner kroner pr. år så lenge bomstasjonen står, ville en kunne utvide dagens Timeekspress med et godt tilpasset pendlertilbud. En ville da kunne utnytte knutepunktene som er bygd langs E18 enda bedre, og ulempene med bomstasjoner i et felles arbeids- og boligmarked ville bli redusert. Fra Risør er det foreslått å ta inn finansiering av Vinterkjærkrysset. Dette er et tiltak som var med i Aust-Agderpakken da den ble vedtatt. Prosjektet ble tatt ut av departementet da en på et visst tidspunkt under planleggingen/byggingen av strekningen Brokelandsheia Vinterkjær lå an til å overskride budsjettet. Det har i de senere årene vært jobbet iherdig for å prøve å få prosjektet finansiert igjen. Det ville vært svært ønskelig om en klarte å finansiere dette prosjektet også. Prosjektet har en kostnad på ca 100 millioner kroner. Fylkesrådmannen mener det ikke vil være riktig å fullfinansiere prosjektet. Dersom departementet ønsker å være med på en kostnadsdeling kan et alternativ være å dekke 50% av kostnadene med økte bompenger.

10 Dersom fylkestinget skulle velge å avsette midler til kollektivtiltak og Vinterkjærkrysset ville det være naturlig at dette ble tatt inn som d) og e) i vedtakets pkt 1, og at Aust-Agderpakken ble utvidet med nødvendige midler. Det vil være en usikkerhet om departementet er villig til å ta inn tiltakene. Videre fremdrift bør derfor ikke gjøres avhengig av at alle tiltakene er med. 6. VIDERE FREMDRIFT I pkt i Håndbok 102 Bompengeprosjekt utarbeidet av Statens vegvesen skal det i utgangspunktet være enighet lokalt om bompengefinansiering av et prosjekt. Det er ikke presisert nærmere hvor entydig en slik enighet må være. Med de signalene som er gitt fra kommunene i denne saken, vil en anta det ikke er mulig å oppnå full enighet fra alle. Dersom fylkestinget vedtar å sende søknaden, vil det være opp til departementet å vurdere dette spørsmålet. Det forventes at det legges stor vekt på hva fylkestinget mener i saken. Dersom fylkestinget vedtar å sende saken videre til departementet med søknad om å justere dagens bompengeordning på E18 under de forutsetningene som ligger i saken, må det forventes at departementet fremmer saken for Stortinget i løpet av høsten i tråd med de signalene som er gitt tidligere. Fylkesrådmannen vil tilrå at saken drøftes med departementet så snart som mulig for å sikre fremdriften. 7. KONKLUSJON Med den dialogen en har med Samferdselsdepartementet har regionen nå en unik mulighet for å sikre planleggingsmidler og samtidig midler til svært viktige prosjekt. Dette er prosesser som normalt tar opp mot flere år å utrede og behandle. Det er fra departementet gitt klare signaler på at det kan være mulig å få en avklaring på dette i løpet av høsten. Det er en mulighet regionen bør ta. Kommunene og andre har i løpet av sommeren fått anledning til å komme med høringsuttalelser til forslaget. Fylkesrådmannen mener høringsuttalelsene ikke endrer hovedkonklusjonen på utredningen, og vil anbefale at fylkestinget vedtar å sende søknad om justering av innkrevingen av bompenger på E18 til samferdselsdepartementet. En er innforstått med at det er knyttet usikkerhet til flere av elementene som inngår i den foreslåtte løsningen. I det videre arbeidet mot Samferdselsdepartementet legges det til grunn at en søker om å få utvide Aust-Agder-pakken med inntil 200 mill kroner som skal finansiere de prioriterte prosjektene innenfor vedtatt bompengeperiode. Fylkesrådmannen vil anbefale fylkestinget at en justering av bompengeordningen baserer seg på følgende forutsetninger, og at dette legges til grunn for søknaden overfor Samferdselsdepartementet: 1. Aust-Agder-pakka søkes utvidet med inntil 200 mill kroner. Økte bompengeinntekter brukes til å sikre nødvendige planleggingsmidler og trafikksikkerhetstiltak. Følgende prosjekter gjennomføres i prioritert rekkefølge: a. Planlegging E18 Arendal Tvedestrand mill kroner. b. Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg fv 402 Storemyr Birkeland mill kroner.

11 c. Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg E18 Tvedestrand grense Lillevåje mill kroner. 2. Det etableres en ny elektronisk bomstasjon vest for Lillesand på ny E18. Bompengetaksten fordeles likt på ny bomstasjon og eksisterende ved Omre. Gjennomgangstrafikken betaler samme takst som i dag, men fordeles på to innkrevingssteder. 3. Dagens takstreglement og rabattordninger videreføres slik at en fortsatt kan oppnå % rabatt på bomtakstene. 4. Bomstasjonen ved Svennevig på gamle E18 gjenåpnes ikke. 5. Målsettingen er at nytt innkrevingssted er i drift senest fra 1/ Fylkesrådmannen vil presisere at kostnadstallene for de foreslåtte tiltakene er foreløpige. Tiltakene som foreslås gjennomført er satt opp i prioritert rekkefølge, og vil ikke kunne gjennomføres før en har oversikt over inntektsnivået, og hvor mye som kan gjennomføres innen fastsatt bompengeperiode som maksimalt er til Fylkesutvalget gjorde i møte 22. juni 2010 vedtak om å forskuttere midler til planlegging av ny E18. Vedtaket ble gjort ihht delegasjonsreglementets pkt. 4 hvor fylkesutvalget er gitt myndighet til å fatte vedtak etter Kommunelovens 13 (hasteparagrafen). Fylkesrådmannen vil anbefale at fylkestinget tar dette til etterretning. Vedlegg: Forslag til ny bompengeordning Høringsuttalelser

FORSLAG TIL JUSTERING AV E18 AUST-AGDERPAKKA. FORSKUTTERING AV PLANMIDLER TIL E18 ARENDAL - TVEDESTRAND.

FORSLAG TIL JUSTERING AV E18 AUST-AGDERPAKKA. FORSKUTTERING AV PLANMIDLER TIL E18 ARENDAL - TVEDESTRAND. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 16.06.2010 2009/5321-13481/2010 / Q13 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato 10/116 Fylkesutvalget 22.06.2010 FORSLAG TIL JUSTERING AV E18 AUST-AGDERPAKKA. FORSKUTTERING

Detaljer

S Æ R U T S K R I F T. SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10

S Æ R U T S K R I F T. SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10 S Æ R U T S K R I F T Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10 Saksbehandler: Kjell Gunnar Olsen Arkiv/arkivsaksnr.: Q33 10/1597 Forslag til justering

Detaljer

Birkenes kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalles til telefonmøte onsdag 18.08.2010, kl. 14:00.

Birkenes kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalles til telefonmøte onsdag 18.08.2010, kl. 14:00. Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til telefonmøte onsdag 18.08.2010, kl. 14:00. Møtet er åpent for publikum. Møterom Flaksvann Kommunehuset. SAKSLISTE 022/10 Forslag til justering av bompengeinnkrevingen

Detaljer

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.01.2016 2015/1602-2745/2016 / 255 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

Detaljer

Prop. 106 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utviding av Aust-Agderpakka

Prop. 106 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utviding av Aust-Agderpakka Prop. 106 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Tilråding frå Samferdseldepartementet av 29. april 2011, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II) 1 Innleiing

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61916/2009 2004/3191 113 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2009 09/160 Formannskapet 23.11.2009 09/171 Bystyret 10.12.2009

Detaljer

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg Arkivsak-dok. 201605245-1 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel og areal 07.06.2016 49/16 Fylkestinget 2015-2019 16.06.2016 43/16 Finansiering

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2000-2001)

St.prp. nr. 30 (2000-2001) St.prp. nr. 30 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av Ev 18 i Aust- Agder Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 24. november 2000, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Ørje - Vinterbro 2021? Prosjektet er ca. 70 km langt 18.12.2013 2016 Anslått totalkostnad ca. 10 mrd kr 5 parseller er ferdig bygget 2014 2018??? 2016 9

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 12/2116 Lnr.: 22526/16 Ark.: PLAN 12/2116 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold E16 Eggemoen - Olum. Lokalpolitisk behandling av bompengeutredningen Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Prop. 86 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Tilråding fra Samferdselsdepartementet 18. mars 2016, godkjent

Detaljer

Innst. 373 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 373 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 373 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 106 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utviding av Aust-Agderpakka

Detaljer

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse.

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse. Saknr. 12/3486-15 Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Innhold. 1. Innledning Omtale av prosjektet Lokalpolitisk behandling Trafikkgrunnlag Utbyggings- og finansieringsopplegg 9

Innhold. 1. Innledning Omtale av prosjektet Lokalpolitisk behandling Trafikkgrunnlag Utbyggings- og finansieringsopplegg 9 1 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Omtale av prosjektet 4 3. Lokalpolitisk behandling 5 4. Trafikkgrunnlag 8 5. Utbyggings- og finansieringsopplegg 9 5.1 Statlige midler 9 5.2 Bompengeopplegg 10 5.3 Følsomhetsvurderinger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer)

Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer) Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer) Orientering for Levanger kommunestyre Arild Nygård - fagansvarlig bompengeprosesser Levanger 10. mai 2017 Hva sier Meld. St. 25 (2014-2015) om hvordan

Detaljer

b. Hva er siste gjeldende samlede kostnadsanslag for Nye Veier sin portefølje og hva er siste samlede anslag for samlet bompengenivå (kr og pst).

b. Hva er siste gjeldende samlede kostnadsanslag for Nye Veier sin portefølje og hva er siste samlede anslag for samlet bompengenivå (kr og pst). Meld.St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 Spørsmål 6. Av vedlegg 1 framgår det at det for veiprosjekter i regi av Statens vegvesen fram til første halvdel av 2030-tallet skal gjennomføres

Detaljer

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren Arkivsaksnr.: 06/169 Lnr.: 312/17 Ark.: PLAN 84 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/1315-10434/2009 / 243/Q80 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER 2009. FORDELING.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram (23) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram (23) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K21 Arkivsaksnr: 2014/4043-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2015-18 (23) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Status Bypakke Nord-Jæren Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Samferdselsdepartementets vurdering av Bypakke Nord-Jæren Ambisjonene i pakken er i tråd med de nasjonale målene for trafikkvekst i storbyområdene

Detaljer

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Saksutskrift Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/01961-12 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 14.06.2017 64/17

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel:

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 08/761-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER Hjemmel: Ordføreres innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Lunner kommune ber

Detaljer

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Prop. 146 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. juni 2015, godkjent

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Handlingsprogram - nye fylkesveier høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Handlingsprogram - nye fylkesveier høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Fosnes Kommune Saksmappe: 2009/5518-3 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Handlingsprogram - nye fylkesveier 2010-2019 - høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen Ranheim-Åsen

Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen Ranheim-Åsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr: 2017/1494-3 Saksbehandler: Ole Christian Iversen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune v/ Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu

Aust-Agder fylkeskommune v/ Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu Klikk her for å skrive inn tekst. Notat Til: Fra: Anita Henriksen/ Plan og natur v/ Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu Kopi: Telemark, Nye Veier AS Invitasjon til plansamarbeid basert på interkommunalt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt?

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt? Fakta om bompenger Utarbeidet for E6-forum Oppland, av Statens vegvesen v/e6 Biri-Otta-prosjektet og Oppland fylkeskommune. Det som fremgår her, er vanlig praksis for alle norske vegprosjekt. Her får du

Detaljer

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse Namsos Kommune Formannskapet Saksmappe: 2009/1138-2 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Forslag til Fylkesvegplan 2010-2013 - Høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 10.03.2009

Detaljer

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Byrådet 10 OKT. 2007 Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Dato: 8. oktober 2007 Byrådsak /07 Endrete økonomiske forutsetninger for Bergensprogrammet - Bybanen TOCO BBY-510-200001704-392

Detaljer

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/178774-2 14.03.2017 Vurdering

Detaljer

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 13.11.2013 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene Nasjonal Transportplan 2014-2023 13.11.2013

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/8181-32 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Region øst 5. november 2008 2 Sammendrag

Detaljer

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1070-7 Saksbehandler: Svein-Åge Trøbakk, Plansjef Steinkjer kommune Ansvarlig leder: Per Morten Bjørgum,Enhetsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 140 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn Bjørgo i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. juni 2015,

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesutvalg

Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg 10.02.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 10.02.2014 Tid 13:00 Møtet settes i fylkestingets lunsjpause 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

4. Tønsberg kommune forskutterer eiendomskjøp og grunnerverv. Disse eiendommene skal i neste omgang overføres til Vestfold fylkeskommune.

4. Tønsberg kommune forskutterer eiendomskjøp og grunnerverv. Disse eiendommene skal i neste omgang overføres til Vestfold fylkeskommune. Side 1 av 11 Tønsberg kommune JournalpostID 16/30911 Saksbehandler: Jan Ronald Eide, telefon: 33 34 80 70 Rådmannen Bompengefinansiering av prosjektet Trafikkløsning i Presterødområdet Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-2 Dato: 27.05.13 PRINSIPPVEDTAK TRAFIKANTBETALING OG VIDEREFØRING AV AVTALE OM BELØNNINGSMIDLER â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET

Detaljer

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( )

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( ) Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 (2006 2007) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka fase 1 utbygging og finansiering av prosjektet E18 Krosby- Knapstad plassering av bomstasjon på fylkesveg 311

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest Saksbehandler/innvalgsnr: Kristian Bauge +47 55516337 Vår dato: 28.09.2015 Vår referanse: Bompengefinansiering

Detaljer

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 11:30 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense Jaren og Lygna sør i Oppland 1 1. Innledning Samferdselsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus St.prp. nr. 47 (2003 2004) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. mars 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Rv

Detaljer

Arbeidsgruppe finansiering Ryfast

Arbeidsgruppe finansiering Ryfast Presentasjon av sluttrapport fra Arbeidsgruppe finansiering Ryfast April 2008 Liv Fredriksen Gruppeleder Mandat: Å utrede mulige finansieringsløsninger for byggekloss 2 i Ryfylkepakken dvs. Rv13 Ryfast,

Detaljer

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Regionalenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Vår ref.: 201200153-30 Lillehammer, 4. juni 2015 Deres ref.: Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Vedlagt følger forslag til innstilling

Detaljer

Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2013/4191-26561/2016 Arkiv: Q10 Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 59/16 Formannskapet

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG E6 HELGELANDSPAKKEN

PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG E6 HELGELANDSPAKKEN VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: Q00 Arkivsaksnr.: 11/3137-4 PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG E6 HELGELANDSPAKKEN Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 80 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. september 2006, godkjent i statsråd

Detaljer

Formannskapets sakliste 11.11.04

Formannskapets sakliste 11.11.04 Page 1 of 5 Formannskapets sakliste 11.11.04 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Ekstraordinært møte i formannskapet Formannskapssalen 11.11.04Tid: Kl. 17.00 NB! Merk tidspunkt! Eventuelle

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding)

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding) SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Seksjonleder : 200703820 : E: Q10 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

St.prp. nr. 60 (2008 2009)

St.prp. nr. 60 (2008 2009) St.prp. nr. 60 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Sky-Langangen i Vestfold og Telemark Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen Fagsamling plan,

Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen Fagsamling plan, Illustrasjonsfoto: Anders Martinsen Fotografer Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen Fagsamling plan, 2016.11.30 Jo Viljam Drivdal Leder - Bymiljøavtalen Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen - Agenda

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 52 23/ 78 45 51 93 eller til POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

UTREDNING. Rv 4 Vurdering av bompengeordningen

UTREDNING. Rv 4 Vurdering av bompengeordningen UTREDNING Rv 4 Vurdering av bompengeordningen Arbeidsgruppen 15. desember 2002 1 Bakgrunn St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av rv 4 i Oppland la til grunn at utbyggingen

Detaljer

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Saknr. 17/305-2 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret. Saksbehandler: Ivar Ådlandsvik Arkivsaknr.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret. Saksbehandler: Ivar Ådlandsvik Arkivsaknr. Askøypakken - inntekter, kostnadsutvikling og fremdrift Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ivar Ådlandsvik Arkivsaknr.: 2016/2524-5

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit snarest

Detaljer

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger 1 Januar 2009 Forord 2 Rv 34 utgjør hovedforbindelsen mot hovedstadsområdet, hovedflyplass, Gran og Lunner

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Saknr. 17/306-3 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Kristine Synnes Jepsen Enhetsleder Teknisk forvaltning

Kristine Synnes Jepsen Enhetsleder Teknisk forvaltning Haugesund kommune Teknisk forvaltning Postboks 2160 Kirkegt. 85 5504 Haugesund 5528 Haugesund Org. Nr: NO 944 073 787 postmottak@haugesund.kommune.no Saksfremlegg Deres dato Saksbehandler Saksnr Løpenr

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Forskuttering av bompenger i Region øst

Forskuttering av bompenger i Region øst Forskuttering av bompenger i Region øst Først en orientering om pågående prosjekter der vi benytter forskuttering før prosjekt er tatt opp til bevilgning Deretter en gjennomgang av forskuttering til Rv2

Detaljer

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 6 S (2012 2013) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland Tilråding

Detaljer

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg Saksgang Møtedato Møte nr. Sak nr. Administrativ styringsgruppe 12.12.2016 5-2016 46/16 Overordnet styringsgruppe 20.12.2016 5-2016 46/16 Parter i bypakken etter 1.1.2017

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Saknr. 15/5251-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 - status og gjennomføring av tiltak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Forbrukernemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE

Forbrukernemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE Forbrukernemnda Innkalles med dette til møte 24.01.2012 kl. 18.00-19.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 11/3137 PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Ordfører i Namsos. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet - uttalelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Ordfører i Namsos. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet - uttalelse kommune Ordfører i Saksmappe: 2008/10552-34 Saksbehandler: Morten Stene Saksframlegg Fv17 Steinkjer -, bomvegprosjektet - uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato formannskap 22.09.2015 kommunestyre 24.09.2015

Detaljer