Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune"

Transkript

1 Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009

2 Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Tiltaksrapport Oppdragsnr.: C Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Sør Oppdragsgivers repr.: Øyvind Firman Oppdragsleder Rambøll: Grethe Myrberg Medarbeidere: Maria Broomè Rustad Rev Dato Utarb. Kontroll Godkjent Antall sider: 22 Rapport Vedlegg Rambøll Norge AS Conradis gt. 5-7 Pb 452 Sentrum N-3101 TØNSBERG

3 Innhold 1. Bakgrunn Dagens situasjon - beskrivelse av veiene Stokke Ravei (FV 522) RV FV Melsomvik FV Råstadveien Skoler og skoleveier Kollektivtrafikk Trafikkoverføringer til parallellvegnettet - trafikkberegninger Vurdering av tiltak Opptrappingsplan Stenging eller andre trafikkavvisende tiltak Vurdering av stengepunkter Vurdering av tiltak på Raveien (FV 522) Vurdering av tiltak på RV 303, FV 270 Råstadveien og FV 554 om Melsomvik Vurdering av tiltak på FV 560, Stokke sentrum - Skjee Lister med forslag til tiltak Liste over foreslåtte tiltak på Stokke Ravei (FV 522) Liste over forslag til tiltak på RV 303, FV 554 Melsomvik og FV 270 Råstadveien Kostnader VEDLEGG, bakerst i rapporten Kart med trafikktall (fra trafikkberegninger) 3

4 1. Bakgrunn Statens vegvesen Region sør planlegger utbygging av E18 mellom Gulli og Langangen til en 4-felts motorveg. Utbyggingen skal i all hovedsak finansieres med bompenger, og det blir trolig vedtatt et system som baseres på en distanseavhengig avgift. Saken skal behandles av stortinget våren Ordningen innebærer at bilene registreres ved passering av ett eller flere antennepunkt, og at bilistene betaler avgift i forhold til hvor mange antennepunkter som passeres. Jo lenger man kjører, jo høyere avgift. Avhengig av hvilken anleggskostnad nye E18 får, er avgiften for pendlere (t/r) beregnet til å bli kr mellom Sandefjord og Tønsberg, kr mellom Larvik og Tønsberg og kr mellom Larvik og Sandefjord. Grunnen til den store variasjonen i prisene er valg av løsning ved Larvik hvor det er store forskjeller på anleggskostnadene. Bompengefinansiering E18 Gulli-Telemark grense 4

5 Hovedandelen av trafikken på E18 er lokaltrafikk mellom byene i Vestfold. Denne trafikken vil ha alternative ruter på det lokale vegnettet. For de som reiser lengst og oftest, for eksempler de som arbeidspendler mellom Larvik, Sandefjord og Tønsberg, vil bompengeavgiften på E18 bli en vesentlig månedlig utgift. Det er derfor stor sannsynlighet for betydelig trafikklekkasje til lokalvegsystemet, ikke minst det parallelle vegnettet som ligger nærmest E18. Raveien har en relativt god standard og fremkommelighet med dagens utforming og fartsgrenser, og vil ligge godt til rette som alternativ trasé for E18. Trafikkberegningene viser at selv med fartsreduksjon på Raveien mellom Gulli og Bommestad, vil det kunne bli en betydelig overføring av trafikk fra E18, og at stenging på strategiske punkter må vurderes som svært aktuelle tiltak. Se mer i kapitel 3 om trafikkberegningene. Det er vurdert avbøtende tiltak på lokalvegnettet som kan bidra til å dempe faren for overføring av trafikk. I tillegg er det sett på tiltak som vil ivareta trafikksikkerhet for myke trafikanter. Det er på Raveien i Sandefjord og Stokke og Semsbyveien i Tønsberg, det foreslås flest tiltak. Denne rapporten beskriver i hovedsak foreslåtte tiltak i Stokke men omtaler også vurderinger som er gjort for hele parallellvegnettet i de berørte kommunene. Faren for overføringen av trafikk til RV 303 og andre parallelle fylkesveger er i følge trafikkberegningene betydelig mindre, men på grunn av usikkerheten i beregningene er det sett på aktuelle tiltak også her. Det er sett på tiltak som ivaretar trafikksikkerheten, spesielt for de myke trafikantene. 5

6 2. Dagens situasjon - beskrivelse av veiene 2.1 Stokke Ravei (FV 522) Stokke Ravei har i dag en trafikksituasjon som i stor grad gjenspeiler aktiviteten langs veien. Mellom Fokserød og Tassebekk er trafikknivået over døgnet på ca biler, mens den videre mot Stokke ligger på omlag biler pr. døgn. På grensen mellom Tønsberg og Stokke er trafikknivået i underkant av biler pr. døgn. Det antas å være lite trafikklekkasje fra E18 til Stokke Ravei i dagens situasjon. Kart på side 20 viser parsellinndeling Nr Parsell Lengde Eksisterende situasjon Bilde av parsellen 9A og 9B Grense Tønsberg/Stokke - Lundskogen 2,1 km Det er 60 km/t på strekningen og ikke noe eget tilbud til gang- og sykkeltrafikken. 10 og 11 Lundskogen Ramsum skole Sørbykrysset (FV 560) 1,9 km 60 km/t fra Lundskogen sydover til Ramsum skole (endret fra 70 til 60 i 2008). Syklister og gående har tilbud på parallell atkomstveg til boligområde/skole på denne strekningen (ca. 1,4km). Videre sydover til Sørbykrysset (x FV 560) er det 50km/t. På denne strekningen er det gang- og sykkelveg på østsiden (ca. 500m). 12, 13 og 14 FV 560 Sørbykrysset - FV 557 Tassebekk 4 km 50 km/t fra Sørbykrysset (FV 560) og sydover forbi tettbebyggelsen ved Gjennestad. Videre er det 70 km/t sydover til Tassebekk. Det er gang- og sykkelvei på østsiden på strekningen Gjennestad-Granerød (1,2km) og kombinert adkomstvei/gs-vei mellom Granerød Lindhjem (ca.400m). ÅDT ligger på ca

7 2.2 RV 303 Tønsberg grense - Stokke sentrum Store deler fra Tønsberg til Stokke har god standard, med ensidig gang- og sykkelveg, unntaket er Hogsnesbakken. ÅDT på strekningen ligger mellom 9000 og 6000 (Stokke sentrum). Skiltet hastighet på strekningen er for det meste 50 og 60 km/t, men det er nedsatt til 40 km/t i Hogsnesbakken, forbi Vear idrettshall og forbi Melsom skole. bakken er al Stokke sentrum - Sandefjord grense Denne strekningen går i hovedsak gjennom jordbruksareal, den har en ÅDT på Mesteparten av strekningen har ikke gang- og sykkelvei. Skiltet hastighet er for det meste 60 km/t men med enkelte strekninger med 50 km/t. Det skal bygges gang- og sykkelveg fra Hvalsåsen til Øvre Sandskje i 2009/ FV Melsomvik FV 554 går fra kryss RV 303 (Melsomvik) til kryss RV 303 (Øvre Sandskje) og er ca 4 km lang. Vegen er smal, med en bredde fra 5,30 til 5,85 meter. Det er gang- og sykkelveg fra Melsomvik til Storevar. Det er planlagt bygging av gang- og sykkelvei på resten i løpet av 2009/2010. ÅDT er 2300 på hele strekningen. Skiltet hastighet er 50, 60 og 80 km/t 7

8 2.4 FV Råstadveien Råstadveien er 10,6 km lang og går fra rundkjøring med RV 303 på Gokstad i Sandefjord kommune, via Råstad til den igjen møter RV 303 på Elverøy i Stokke kommune. Veien er smal og har varierende dekkestandard. FV 270 Råstadveien har fra Sandefjord grense til kryss med RV 303 (Elverhøy) er ÅDT ca Det er 60 km/t fra Sandefjord grense og frem til krysset med RV 303 ved Elverhøy. 2.5 Skoler og skoleveier Disse skolene ligger rett ved eller er viktig skoleveier til de veiene som er omtalt i de foregående kapitlene: Vear barneskole (RV 303) Melsom barneskole (RV 303) Melsom videregående skole (RV303) Feen barneskole (RV 303) Ramsum barneskole (FV 522) Gjennestad videregående skole (FV 522) I all hovedsak har både Stokke Ravei og de andre lokalvegene et gang- og sykkelveitilbud eller et alternativt tilbud via lokale atkomstveier knyttet til skolene. En sammenhengende gang- og sykkelvei langs hele Stokke Ravei vil sammen med sikring av kryssingspunkter og redusert fartsnivå, bety en ytterligere sikring av disse skoleveiene. Litt nærmere beskrivelse av barneakolene: Vear skole (RV 303) Vear skole ligger rett ved RV 303 på Vear. Det er gang- og sykkelvei på strekningen forbi skolen. Ved skolen er det undergang. Det er skiltet 50 km/t forbi skolen. Trafikktall er 8000 ÅDT. 8

9 Melsom skole (RV 303) Melsom skole ligger også rett ved RV 303. Det er gang- og sykkelvei på strekningen forbi skolen. Det er skiltet 40 km/t og er etablert fartsdempende tiltak. Trafikktall er 5600 ÅDT. Feen skole (RV 303) Feen skole er en liten skole med elever fra 1-3 kl, skolen ligger rett ved RV 303. Det er skiltet 50 km/t i tidsrommet Trafikktall er 1600 ÅDT. Ramsum skole (FV 522) Ramsum skole ligger ved FV 522 (Stokke Ravei). Det er skiltet 50 km/. Trafikktall er 2800 ÅDT. 9

10 2.6 Kollektivtrafikk Raveien og Semsbyveien er en viktig busstrasé, hvor to av stamrutene mellom byområdene i Vestfold trafikkerer. Det vil være uheldig å innføre tiltak langs Raveien som virker negativt for kollektivtrafikken, og som kan føre til en uønsket konkurransevridning i forhold til bil. RV 303 er en viktig busstrasé mellom Sandefjord og Larvik og mellom Stokke og Tønsberg. Det vil være uheldig å innføre tiltak langs RV 303 som virker negativt for kollektivtrafikken, og som kan føre til en uønsket konkurransevridning i forhold til bil. Busstilbudet suppleres av togtilbudet på Vestfoldbanen som betjener Stokke og byene Larvik (Stavern via Larvik), Sandefjord, Tønsberg, Horten (via Skoppum eller Holmestrand) og Holmestrand. 10

11 3. Trafikkoverføringer til parallellvegnettet - trafikkberegninger Hovedandelen av trafikken på E18 er lokaltrafikk mellom byene i Vestfold. Denne trafikken vil ha alternative ruter på det lokale vegnettet. For de som reiser lengst og oftest, for eksempler de som arbeidspendler mellom Larvik, Sandefjord og Tønsberg, vil bompengeavgiften på E18 bli en vesentlig månedlig utgift. Det er derfor stor sannsynlighet for betydelig trafikklekkasje til lokalvegsystemet, ikke minst det parallelle vegnettet som ligger nærmest E18. Som grunnlag for å kunne tallfeste den forventede trafikklekkasjen har Statens vegvesen valgt å benytte en teoretisk trafikkmodell som i hovedsak omfatter riks- og fylkesvegnettet i Vestfold (CUBE-modellen). Denne modellen beregner hvilket vegvalg biltrafikantene gjør på sine reiser, avhengig av hastighet, lengde, kapasitet og trafikkbelastning på alternative kjøreruter. Disse faktorene blir i modellen regnet om til tids- og distanseavhengige reisekostnader. Bomavgiften i den enkelte bomstasjon blir lagt inn som en ekstra reisekostnad på den vegstrekningen der bomstasjonen er plassert. Denne metoden er den som vanligvis benyttes på denne type problemstillinger og gir erfaringsvis en god støtte i å vurdere trafikkmessige konsekvenser av bomavgifter. Det er gjennomført flere trafikkberegninger med ulike avgifter lagt inn på E18 og ulike tiltak på parallellvegnettet. De siste beregningene som er utført i november 2007 ligger inne med følgende forutsetninger: Trafikktall i 2013 Ny firefelts E18 på strekningen Gulli Langangen. Alternativ som innebærer middels kostnad og som følger en trasé nær dagens E18 ved Farris og kryss ved Farriseidet. Bomavgift i takstgruppe 2 (avgiften for pendlere t/r Sandefjord og Tønsberg ligger da på kr 62, mellom Larvik/Farriseidet og Tønsberg på kr 98 og mellom Larvik/Farriseidet og Sandefjord på kr 36. Tiltak på parallellvegnettet nærmest E18 (Raveien, gml.e18) betegnet revidert tiltak 6, dvs. nedsettelse av fartsgrensen og fartsdempende tiltak i følge rapport 1. Dette innebærer nedsatt fartsgrense fra 70 til 60 km/t, fra 60 til 50 km/t samt utvidelse av 40 km/t på enkelte strekninger. Trafikkberegningene med disse forutsetningene er vist på kart bakerst i rapporten, se kart ALT 1. Her er også ÅDT 2004-tall lagt inn (i parentes) for å kunne se endringen i trafikk på de ulike vegene. Som det framgår av tallene vil mange velge å bruke parallellvegnettet i stedet for ny E18 på de strekningene som har antennepunkt. På enkelte strekninger på det nærmeste parallelle vegnettet vil trafikken i følge beregningene, bli uforholdsmessig stor. Dette gjelder gamle E18 mellom Ringdalskogen og Langåker, FV 280 Raveien og FV 275 Lingelemveien sydøst for Tassebekk. Noe økt trafikk vil også RV 303 og FV 270 Råstadveien få på grunn av antennepunktene. I Stokke vil det i følge beregningene ikke bli økt trafikk på Stokke Ravei. Trafikkmodellen viser imidlertid en økning av trafikken på FV 520/FV560, Gryteveien/ Dalenveien/ Askehaugveien (vei nordvest for E18 mellom Sørby og Sem). Her viser beregningene en økning på ca i ÅDT. Vi er usikre på om det er denne ruta trafikantene vil velge selv om trafikkmodellen viser dette. Vi tror at flere trafikanter heller vil velge Semsbyveien. Semsbyveien og Stokke Ravei vil da kunne få en økning fra dagens trafikk (ÅDT 2004) på 11

12 ca i et snitt syd for grensa til Stokke, til ca i ÅDT i år Dette er en moderat økning som kan avbøtes med trafikksikkerhetstiltak. Forslag til tiltak på Stokke Ravei, nedsatt fartsgrense på enkelte parseller, noen suppleringer med fartsdempende tiltak samt bygging av gang- og sykkelvei på strekninger som mangler dette, anses som en god løsning. Se nærmere beskrivelse av forslag til tiltak på Stokke Ravei kapitel 5.1. På de veiene som kan få uforholdsmessig stor trafikkoverføring kan det bli nødvendig å midlertidig stenge veger i bompengeperioden for å hindre den uønskede trafikkoverføring som beregningene viser. Aktuelle stengepunkter er på eksisterende E18 nord for nytt kryss, Ringdalskogen og på FV 280 ved avkjøringen sør for Tassebekk. På FV 522 på grensen mellom Tønsberg og Stokke er det også vurdert et mulig stengepunkt, men pga. trafikkberegninger som viser moderat økning i trafikken (se omtalt over) er det ikke gått videre med en stengning her. De aktuelle stengepunktene omtales nærmere i kapitel 4.3. Aktuelt stengepunkt nord for Ringdalskogen Aktuelt stengepunkt sør for Tassebekk Vurdert stengepunkt mellom Stokke og Tønsberg Stengningene kan tidsavgrenses (eksempel avgrenses til rushtidene) og bussene kan passere stengepunktene (bussbommer). Trafikkberegninger med stengning på gamle E18 nord for kryss Ringdalskogen og stengning på FV 280 rett syd for Tassebekk er derfor også gjennomført (se kart ALT 1C). ALT 1C med to stengninger på det nærmeste parallellvegnettet, vil medføre en ytterligere økning i trafikken på det øvrig parallellvegnettet sammenliknet med ALT 1. Det er altså både innføring av antennepunkter på E18 og stengning av Raveien som til sammen vil øke trafikken på RV 303, FV 270, FV 554 og FV 560 i Stokke kommune. Se nærmere omtale i kapitel 4.5 og 4.6, hva dette innebærer. 12

13 4. Vurdering av tiltak 4.1 Opptrappingsplan Som det framgår av trafikkberegningene vil mange velge å bruke parallellvegnettet i stedet for ny E18 på de strekningene som har antennepunkt. På bl.a. fylkesvegene sydøst for Tassebekk (FV 275 og FV 280) vil trafikken i følge beregningene bli uforholdsmessig stor. Det vurderes derfor som nødvendig å stenge veger i bompengeperioden for å hindre denne uønskede trafikkoverføringen. Sammenhengende gang- og sykkeltilbud, nedsatt fartsgrense og utbedring av kryssingspunkter vil være viktige tiltak for å sikre de myke trafikantene på paralellvegnettet, men mye tyder på at dette ikke er nok for å avvise uønsket trafikk. På den annen side er det grunn til å anta at en gradvis øking av bompenger over tid vil gi trafikantene mulighet til å tilpasse seg, og at de i større grad vil aksepter å betale for økt kvalitet og sikkerhet på ny E18 enn det de gjennomførte trafikkberegningene tyder på. Selv om trafikkberegningene og de vurderingene som er gjort, tyder på at det mest sannsynlig vil være behov for å stenge veger, ønsker statens vegvesen at det lages en opptrappingsplan for gjennomføring av tiltak. Dette er av hensyn til lokaltrafikken som det ikke er ønskelig å påføre mer restriktive tiltak enn nødvendig. En opptrappingsplan vil si at alle de foreslåtte trafikksikkerhetstiltakene gjennomføres først og at man venter og ser hvordan trafikkmønsteret blir før man evt. iverksetter mer drastiske tiltak, som stengninger på parallellvegnettet. 4.2 Stenging eller andre trafikkavvisende tiltak Vi har sett på muligheter og begrensninger som ligger i bruk av fartsreduserende tiltak med tanke på å hindre overføring av E18-trafikk til Raveien og sikre de myke trafikantene. Det er på Raveien foreslått nedsatt fartsgrense fra 70 til 60 km/t, fra 60 til 50 km/t samt utvidelse av 40 km/t og fartsdempende tiltak på noen strekninger. Denne foreslåtte reduserte fartsgrensen, er i følge trafikkberegningene ikke nok til å avvise E18-trafikken fra vegen. En fartsreduksjon til 30 km/t med hyppige fartsdempende tiltak på dette vegnettet vil nok kunne sørge for at mer av trafikken forblir på ny E18. En utstrakt bruk av humper og 30 km/t er derfor vurdert men vil etter vår oppfatning være ulogisk å innføre på dette veinettet. Hensikten med fartsdempende tiltak er i første rekke å bedre trafikksikkerhet og trivsel, spesielt for gående og syklende i tettbygde områder. De strekningene på Raveien som ikke allerede er foreslått med redusert hastighet 40 km/t, har god standard og liten grad av bebyggelse. 30 km/t og fartsdempende tiltak vil derfor klart bryte med de faglige forutsetningene som skal være til stede for en slik innføring (Statens vegvesens Fartsgrensekriterier og anbefalinger i håndbok 072 Fartsdempende tiltak ). Det vil også bryte med prinsippet om et logisk system som skal være lett å kommunisere til brukerne. Fartsdempende tiltak, i den grad som er nødvendig, vil også ramme bussenes fremkommelighet og dessuten være en ulempe for utrykkingskjøretøy. 13

14 4.3 Vurdering av stengepunkter Vi har derfor vurdert at stengninger av parallellvegnettet er det tiltaket som er aktuelt dersom trafikkmønsteret skulle bli slik trafikkberegningene tilsier. Dersom en stenging skjer ved bruk av bussbom, vil bussenes og utrykkingskjøretøyenes fremkommelighet og trasé kunne opprettholdes. Den mest uheldige konsekvensen av å stenge får lokalbefolkningen i form av dårligere tilgjengelighet til sine lokale reisemål. Samtidig vil de oppleve en stor miljøgevinst av en effektiv avvisning av E18-trafikk. For å begrense de lokale ulempene kan det vurderes om det er tilstrekkelig å ha veien stengt kun i rushperiodene morgen og ettermiddag, og ta høyde for noe økt trafikk på tidspunkter utover dette. Vurdering av de aktuelle stengepunkter: Gml. E18 nord for Ringdalskogen: Aktuelt stengepunkt nord for Siden strekningen Bommestad - Langåker er den første strekningen på E18 som åpnes for trafikk med antennepunkt 5 for innkreving av bomavgift, oppstår Ringdalskogen problemet med en potensiell trafikkoverføring fra E18 til underordnet vegnett først her. Faren er stor for at en del lokale bilister vil kjøre gamle E18 for å unngå antennepunkt 5. Når større deler av E18 får bomavgift, vil overført trafikk på denne parsellen kunne bety en fare for at trafikken ledes videre over på Raveien. Vi ser det derfor som svært aktuelt å vurdere et stengepunkt på eksisterende E18 mellom Bommestad og Langåker, for eksempel på kommunegrensen mellom Larvik og Sandefjord. Aktuelt stengepunkt sør for Tassebekk Raveien syd for Tassebekk: Denne stengingen mellom Sandefjord og Tønsberg vil sannsynligvis være mest sentral i forhold til å demme opp for en stor trafikkoverføring til Raveien. Denne strekningen vil være attraktiv for de som ønsker å unngå antennepunkt 3. Stengepunktet foreslås lokalisert rett sør for Tassebekkrysset. Den avviste trafikken vil sannsynligvis bli værende på E18 fordi en alternativ omkjøringsrute på lokalvegnettet vil bli svært lang og omfattende. Det betyr at den lokale trafikken med start eller målpunkt sør for stengingen også i stor grad vil tvinges ut på E18 i forbindelse med reiser nordover. Eksisterende stengning (omkjøring) rett syd for Foksrød I tillegg til de foreslåtte stengepunktene ovenfor, er Raveien i dag stengt mellom Fokserødveien og Torpveien. Biltrafikken har omkjøring via rundkjøringen på Fokserød. Bussene har samme omkjøringstrasé som bilene, med holdeplass inne på serviceanlegget på Fokserød. Denne stengingen (omkjøringen) anbefales opprettholdt. På denne strekningen viser trafikkberegningene at man ikke får noen trafikkøkning på grunn av antennepunkt 4 på E18. Beregningene viser at trafikken heller velger Lingelemveien. Ved en evt. stengning av Raveien syd for Tassebekk vil vegstrekningen få en moderat økning i trafikken (fra dagens ca i ÅDT til ca i ÅDT). En evt. fjerning av stengningen (omkjøringen) vil kunne medføre en ytterligere økning av trafikken. 14

15 4.4 Vurdering av tiltak på Raveien (FV 522) Raveien mellom Langåker og Ås har varierende skiltet hastighet fra 40 km/t til 70 km/t. Etter vår oppfatning er dagens fartsgrenser langs Raveien i god overenstemmelse med fartsgrensekriteriene. Langs Raveien er det skiltet ned til 70 km/t langs landevegstrekningene uten randbebyggelse. På disse strekningene er vegens standard god og omgivelsene tilsier ikke noen lavere hastighet. Der det er randbebyggelse, er det etablert et separat gangog sykkeltilbud. Den muligheten vi ser for å kunne forsvare å redusere fartsgrensen til 60 km/t på disse 70 km/t strekningene er dersom vegen snevres inn fysisk. På strekninger der det ikke er gang- og sykkelveg har vi sett på muligheten for å bruke oppmerking av sykkelfelt som et innsnevringstiltak, og at det gjennom dette blir et grunnlag for å senke fartsgrensen til 60 km/t. Oppmerkingen bør da gjøres med profilerte linjer, slik at bilistene ikke fristes til å kjøre over i sykkelfeltene. En reduksjon fra 60 til 50 km/t kan anbefales der vegen går gjennom tosidig bebyggelse, dersom dette defineres som tettbygd strøk. Vi ser det som spesielt aktuelt å utvide eksisterende 50 km/t strekninger på steder der omgivelsene tilsier dette. Som supplerende tiltak kan det her være aktuelt å vurderer opphøyde gangfelt, sikring av kryss, gang- og sykkelveg eller fortau. En utvidet bruk av 40 km/t anbefales i forlengelse av miljøgata i hver ende av Semsbyen, samt i forlengelse av miljøgata forbi Haukerød skole fra Åsrumveien til Krokmoveien. Tiltakene her vil være opphøyde gangfelt, innsnevring av kjørefeltbredden, gang- og sykkelveg og fortau. Utbedring av kryss med tanke på å sikre myke trafikanter vil være aktuelt både på de strekninger som allerede har et eksisterende gang- og sykkelvegtilbud, og der hvor det foreslås å etablere nytt. Se nærmere beskrivelse av forslag til tiltak på Stokke Ravei i kapitel Vurdering av tiltak på RV 303, FV 270 Råstadveien og FV 554 om Melsomvik Overføring av trafikk til RV 303 og FV 270 er i følge trafikkberegningene mindre enn til enkelte strekninger på Raveien, men trafikkoverføring får man også her. Beregningene viser i et snitt nord for grensen til Sandefjord, samlet for de to vegene, at ÅDT øker fra dagens ca til ca (se kart ALT 1), en økning på 30-40%. ÅDT vil fortsatt være moderat på begge vegene i snitt mellom 1500 og 2000 på hver. Dersom man stenger Raveien syd for Tassebekk vil man få en noe større trafikk, ÅDT samlet for de to vegene vil da bli ca. 6000, ca på hver (se kart ALT 1C), noe som innebærer omtrent en dobling av trafikken på disse vegene i forhold til dagens trafikk (2004-tall). For RV303 og FV 554 i et snitt syd for Stokke sentrum og syd for Melsomvik viser beregningene samlet for de to vegene at ÅDT øker med 30-40% fra dagens 4100 til 5600 (se kart ALT 1). Ved en stengning av Raveien syd for Tassebekk vil ÅDT øke ytterligere og ÅDT er beregnet å bli 8200 (se kart ALT 1C). Dette er ca. en dobling av trafikken i forhold til dagens (2004-tall) På grunn av faren for økning i trafikk på disse vegene er det sett på aktuelle tiltak. Langs FV 554 er det planlagt gang- og sykkelveg på de strekningene som mangler dette i dag (antatt anlagt innen utgangen av 2009). Ut over dette vurderes mindre tiltak for å sikre myke trafikanter. Foreslåtte tiltak omfatter utbedring av eksisterende gangfelt, gjennom innføring av 40 km/t, etablering av 15

16 fartsdempende tiltak og bedre belysning. Det foreslås også å fjerne enkelte gangfelt men likevel sikre stedene med bedre belysning og evt. trafikkøy. I tillegg foreslås det utbedring av vegbelysningen på enkelte strekninger. Det er ikke lagt opp til store endringer av fartsgrensene på disse veiene, bortsett fra der det foreslås 40 km/t. 4.6 Vurdering av tiltak på FV 560, Stokke sentrum - Skjee Når det gjelder FV 560 mellom Stokke sentrum og Skjee er det ikke foreslått noen konkrete tiltak. Trafikkberegningene viser at trafikken på FV 560 kan øke fra dagens ÅDT på 4800 til 6000 ved innføring av avgift på E18 (se kart ALT 1). Ved en stengning av Raveien syd for Tassebekk viser beregningene en ytterligere økning på strekningen til 7300 i ÅDT(se kart ALT 1C). Dette er en økning på ca. 50% fra dagens trafikktall (2004- tall). Det er anlagt noen fartsdempende tiltak gjennom Stokke sentrum i dag, men fartsgrensen er 50 km/t. Det bør vurderes å sette ned fartsgrensen til 30 eller 40 km/t og supplere med flere fartsdempende tiltak gjennom sentrum. Dette vil kunne gjøre FV 560 som alternativ rute til E18 noe mindre attraktiv og vil bedre trafikksikkerheten ved en eventuell trafikkøkning. Det er i kostnadsoverslaget tatt med 1 mill. til tiltak gjennom Stokke sentrum. 16

17 5. Lister med forslag til tiltak 5.1 Liste over foreslåtte tiltak på Stokke Ravei (FV 522) Kart på side 20 viser parsellinndelingen Pars ell nr Strekning fra -til Lengde Forslag til tiltak Skisser viser snitt sett mot syd, framtidig løsning 9A og 9B Grense Tønsberg - Lundskogen 2,1 km Gang- og sykkelveg anlegges på vestsiden fra grensen mot Tønsberg og sydover ca. 300m (9A), deretter på østsiden fram til 9A Lundskogen (9B). Videre anlegges brede skuldre, for transportsyklistene, som merkes med rumlestriper. Fartsgrensen foreslås beholdt (60 km/t). Kostnader er stipulert til 10,5 mill (ekskl. påslag). 9B Fysisk skille mellom veg og gang- og sykkelveg vil variere mellom 0,6m 3m 10 og 11 12, 13 og 14 Lundskogen Ramsum skole Sørbykrysset (FV 560) FV 560 Sørbykrysset - FV 557 Tassebekk 1,9 km Syklister og gående har tilbud på parallell atkomstveg til boligområde/skole på denne strekningen. Reasfaltere eksisterende gs-veg (ca. 500m). Anlegge brede skuldre, for transportsyklistene, som merkes med rumlestriper. Der dagens vegbredde er smalere enn 9m vil skulderen bli smalere enn 1,5m. Ingen endringer av fartsgrensene foreslås. Kostnader er stipulert til 1,5 mill (ekskl. påslag) 4 km Reasfaltere eksisterende adkomstveg/gs-veg (parsell 13, ca.400m). Gang- og sykkelveg anlegges på østsiden på parsell 14 (ca.2,4km). Det anlegges brede skuldre på hele strekningen, for transportsyklistene, som merkes med rumlestriper. Dagens fartsgrense på 50 km/t beholdes mens dagens fartsgrense på 70 km/t reduseres til 60 km/t. Kostnader er stipulert til 13,5 mill (ekskl. påslag) 17

18 5.2 Liste over forslag til tiltak på RV 303, FV 554 Melsomvik og FV 270 Råstadveien Kart på side 20 viser parsellinndelingen Veg Strekning fra - til Forslag til tiltak Parsell nr RV Vear Gangfelt ved Kiwi (km 4,734) bør utbedres til opphøyd gangfelt, anleggelse av trafikkøy og forsterket belysning. Fartsgrense 50 km/t beholdes. Ved skole og idrettshall beholdes 40 km/t. RV Rakkevik-Melsom skole Gangfelt ved km 3,082 bør fjernes. Det bør likevel vurderes bedre belysning på stedet Det bør etableres forbikjøringslomme ved avkjøring til Brunstad (BCC). I undergang under RV 303 ved avkjøring BCC bør det vurderes å foreta utbedringer, bedre belysning. RV Melsom skole Bedre belysning på strekningen med 40 km/t og humper (ca. 150 m). RV Melsomvik til Stokke sentrum 3 gangfelt i rundkjøring: rydde opp i stolper/skilt, fornye og forlenge trafikkøyer og sideareal, forsterket belysning. Gangfelt ved km 11,920: opphøyd gangfelt (50-hump) og forsterket belysning Gangfelt ved km 11,220: forsterket belysning og repos på nord/vestsiden. RV Stokke kirke I det opphøyde gangfeltet (km 9,580) forsterkes belysningen med nytt lyspunkt på vestsiden. RV fra Hvålsåsen til Feen skole Opprusting av eksisterende belysning, samt supplere med enkelte nye pkt.(ca. 3,2 km). GS-veg vil bli bygget på strekningen i 2009/2010 RV Feen skole Opprusting av belysningen på hele strekningen (ca. 500m) RV FV FV fra kryss Stavnumveien (Feen) til X Fv 272 Fra rundkjøring ved Melsomvik til Solnesåsen fra Solnesåsen til Admiralveien Etablere ny belysning på strekningen fra Stavnumveien til Bogenveien (ca. 1 km) Utbedre frisikt (fjerne vegetasjon) i kurve v/ca. km 1,2 Gangfeltet ved rundkjøring skiltes, forsterket belysning, trafikkøy rustes opp og busslomme rustes opp Siktutbedring v/busslomme Admiralveien/Løytnantstien, vestsiden, km 2,71 (vurdere behovet for busslomma) FV Fra Solnes til Storevahr GS-vei er bygget i Innføre 40 km/t og opphøyd gangfelt, fra busslomme og ca. 150m opp i bakken. Forsterket belysning ved gangfelt og busslomme. FV Forbi Storevahr boligfelt Sette ned fartsgrensen til 50 km/t FV fra Storevahr boligfelt X RV 303 Øvre Sandskje FV fra 60 km/t begynner til kryss RV 303 Innføre/forlenge fartsgrensen med 60 km/t fra km 0,67 til Ø.Sandskje. GS-veg vil bli bygget på strekningen i 2009/2010 Supplere/oppgradere belysning (ca. 800m). Etablering av fartsdempende tiltak (50-humper) ved tosidig bebyggelse (Alle tiltakene er nærmere beskrevet i Rapport 3 av ) Kostnader for tiltakene på RV 303, FV 554 og FV 270 er stipulert til ca. 2 mill. (ekskl. påslag). I tillegg kommer forslag til nedsatt fartsgrense og supplerende fartsdempende tiltak på FV 560 gjennom Stokke sentrum, se kap. 4.6, som ikke er kostnadsberegnet men det er foreslått satt av 1 mill. 18

19 6. Kostnader Tiltakene beskrevet i kap 5.1 Liste over forslag til tiltak på Raveien (FV 522), er stipulert til: - GS-veg og brede skuldre, Grense Tønsberg - Lundskogen (parsell 9A og 9B), 2,1km (5000,- ) : 10,5mill. - Div. tiltak (reasfaltering og brede skuldre), (parsell 10 og 11), RS : 1,5 mill. - Div. tiltak (reasfaltering og brede skuldre), (parsell 12 og 13), RS : 1,5 mill. - GS-veg og brede skuldre, Lindhjem - Tassebekk (parsell 14), 2,4km (5000,- ) : 12,0mill. Sum Totalkostnad inkl. 30% påslag (rigg, moms, uforutsett mm) ca. 25,5 mill. kr : ca. 33 mill. kr Tiltakene bekrevet i kap 5.2 Liste over forslag til tiltak på RV 303, FV 554 Melsomvik og FV 270 Råstadveien er stipulert til ca 2 mill kr (eks moms og påslag for uforutsett mm). På FV 560 gjennom Stokke sentrum foreslås det avsatt 1 mill. til fartsdempende tiltak Til sammen bør det settes av 4 mill. kr (inkl. påslag) til dette vegnettet. Utfra dette vil tiltakene i Stokke kommune (inkl. påslag) beløpe seg til en totalkostnad på ca. 37 mill. kr. 19