Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune"

Transkript

1 Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009

2 Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Tiltaksrapport Oppdragsnr.: C Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Sør Oppdragsgivers repr.: Øyvind Firman Oppdragsleder Rambøll: Grethe Myrberg Medarbeidere: Maria Broomè Rustad Rev Dato Utarb. Kontroll Godkjent Antall sider: 22 Rapport Vedlegg Rambøll Norge AS Conradis gt. 5-7 Pb 452 Sentrum N-3101 TØNSBERG

3 Innhold 1. Bakgrunn Dagens situasjon - beskrivelse av veiene Stokke Ravei (FV 522) RV FV Melsomvik FV Råstadveien Skoler og skoleveier Kollektivtrafikk Trafikkoverføringer til parallellvegnettet - trafikkberegninger Vurdering av tiltak Opptrappingsplan Stenging eller andre trafikkavvisende tiltak Vurdering av stengepunkter Vurdering av tiltak på Raveien (FV 522) Vurdering av tiltak på RV 303, FV 270 Råstadveien og FV 554 om Melsomvik Vurdering av tiltak på FV 560, Stokke sentrum - Skjee Lister med forslag til tiltak Liste over foreslåtte tiltak på Stokke Ravei (FV 522) Liste over forslag til tiltak på RV 303, FV 554 Melsomvik og FV 270 Råstadveien Kostnader VEDLEGG, bakerst i rapporten Kart med trafikktall (fra trafikkberegninger) 3

4 1. Bakgrunn Statens vegvesen Region sør planlegger utbygging av E18 mellom Gulli og Langangen til en 4-felts motorveg. Utbyggingen skal i all hovedsak finansieres med bompenger, og det blir trolig vedtatt et system som baseres på en distanseavhengig avgift. Saken skal behandles av stortinget våren Ordningen innebærer at bilene registreres ved passering av ett eller flere antennepunkt, og at bilistene betaler avgift i forhold til hvor mange antennepunkter som passeres. Jo lenger man kjører, jo høyere avgift. Avhengig av hvilken anleggskostnad nye E18 får, er avgiften for pendlere (t/r) beregnet til å bli kr mellom Sandefjord og Tønsberg, kr mellom Larvik og Tønsberg og kr mellom Larvik og Sandefjord. Grunnen til den store variasjonen i prisene er valg av løsning ved Larvik hvor det er store forskjeller på anleggskostnadene. Bompengefinansiering E18 Gulli-Telemark grense 4

5 Hovedandelen av trafikken på E18 er lokaltrafikk mellom byene i Vestfold. Denne trafikken vil ha alternative ruter på det lokale vegnettet. For de som reiser lengst og oftest, for eksempler de som arbeidspendler mellom Larvik, Sandefjord og Tønsberg, vil bompengeavgiften på E18 bli en vesentlig månedlig utgift. Det er derfor stor sannsynlighet for betydelig trafikklekkasje til lokalvegsystemet, ikke minst det parallelle vegnettet som ligger nærmest E18. Raveien har en relativt god standard og fremkommelighet med dagens utforming og fartsgrenser, og vil ligge godt til rette som alternativ trasé for E18. Trafikkberegningene viser at selv med fartsreduksjon på Raveien mellom Gulli og Bommestad, vil det kunne bli en betydelig overføring av trafikk fra E18, og at stenging på strategiske punkter må vurderes som svært aktuelle tiltak. Se mer i kapitel 3 om trafikkberegningene. Det er vurdert avbøtende tiltak på lokalvegnettet som kan bidra til å dempe faren for overføring av trafikk. I tillegg er det sett på tiltak som vil ivareta trafikksikkerhet for myke trafikanter. Det er på Raveien i Sandefjord og Stokke og Semsbyveien i Tønsberg, det foreslås flest tiltak. Denne rapporten beskriver i hovedsak foreslåtte tiltak i Stokke men omtaler også vurderinger som er gjort for hele parallellvegnettet i de berørte kommunene. Faren for overføringen av trafikk til RV 303 og andre parallelle fylkesveger er i følge trafikkberegningene betydelig mindre, men på grunn av usikkerheten i beregningene er det sett på aktuelle tiltak også her. Det er sett på tiltak som ivaretar trafikksikkerheten, spesielt for de myke trafikantene. 5

6 2. Dagens situasjon - beskrivelse av veiene 2.1 Stokke Ravei (FV 522) Stokke Ravei har i dag en trafikksituasjon som i stor grad gjenspeiler aktiviteten langs veien. Mellom Fokserød og Tassebekk er trafikknivået over døgnet på ca biler, mens den videre mot Stokke ligger på omlag biler pr. døgn. På grensen mellom Tønsberg og Stokke er trafikknivået i underkant av biler pr. døgn. Det antas å være lite trafikklekkasje fra E18 til Stokke Ravei i dagens situasjon. Kart på side 20 viser parsellinndeling Nr Parsell Lengde Eksisterende situasjon Bilde av parsellen 9A og 9B Grense Tønsberg/Stokke - Lundskogen 2,1 km Det er 60 km/t på strekningen og ikke noe eget tilbud til gang- og sykkeltrafikken. 10 og 11 Lundskogen Ramsum skole Sørbykrysset (FV 560) 1,9 km 60 km/t fra Lundskogen sydover til Ramsum skole (endret fra 70 til 60 i 2008). Syklister og gående har tilbud på parallell atkomstveg til boligområde/skole på denne strekningen (ca. 1,4km). Videre sydover til Sørbykrysset (x FV 560) er det 50km/t. På denne strekningen er det gang- og sykkelveg på østsiden (ca. 500m). 12, 13 og 14 FV 560 Sørbykrysset - FV 557 Tassebekk 4 km 50 km/t fra Sørbykrysset (FV 560) og sydover forbi tettbebyggelsen ved Gjennestad. Videre er det 70 km/t sydover til Tassebekk. Det er gang- og sykkelvei på østsiden på strekningen Gjennestad-Granerød (1,2km) og kombinert adkomstvei/gs-vei mellom Granerød Lindhjem (ca.400m). ÅDT ligger på ca

7 2.2 RV 303 Tønsberg grense - Stokke sentrum Store deler fra Tønsberg til Stokke har god standard, med ensidig gang- og sykkelveg, unntaket er Hogsnesbakken. ÅDT på strekningen ligger mellom 9000 og 6000 (Stokke sentrum). Skiltet hastighet på strekningen er for det meste 50 og 60 km/t, men det er nedsatt til 40 km/t i Hogsnesbakken, forbi Vear idrettshall og forbi Melsom skole. bakken er al Stokke sentrum - Sandefjord grense Denne strekningen går i hovedsak gjennom jordbruksareal, den har en ÅDT på Mesteparten av strekningen har ikke gang- og sykkelvei. Skiltet hastighet er for det meste 60 km/t men med enkelte strekninger med 50 km/t. Det skal bygges gang- og sykkelveg fra Hvalsåsen til Øvre Sandskje i 2009/ FV Melsomvik FV 554 går fra kryss RV 303 (Melsomvik) til kryss RV 303 (Øvre Sandskje) og er ca 4 km lang. Vegen er smal, med en bredde fra 5,30 til 5,85 meter. Det er gang- og sykkelveg fra Melsomvik til Storevar. Det er planlagt bygging av gang- og sykkelvei på resten i løpet av 2009/2010. ÅDT er 2300 på hele strekningen. Skiltet hastighet er 50, 60 og 80 km/t 7

8 2.4 FV Råstadveien Råstadveien er 10,6 km lang og går fra rundkjøring med RV 303 på Gokstad i Sandefjord kommune, via Råstad til den igjen møter RV 303 på Elverøy i Stokke kommune. Veien er smal og har varierende dekkestandard. FV 270 Råstadveien har fra Sandefjord grense til kryss med RV 303 (Elverhøy) er ÅDT ca Det er 60 km/t fra Sandefjord grense og frem til krysset med RV 303 ved Elverhøy. 2.5 Skoler og skoleveier Disse skolene ligger rett ved eller er viktig skoleveier til de veiene som er omtalt i de foregående kapitlene: Vear barneskole (RV 303) Melsom barneskole (RV 303) Melsom videregående skole (RV303) Feen barneskole (RV 303) Ramsum barneskole (FV 522) Gjennestad videregående skole (FV 522) I all hovedsak har både Stokke Ravei og de andre lokalvegene et gang- og sykkelveitilbud eller et alternativt tilbud via lokale atkomstveier knyttet til skolene. En sammenhengende gang- og sykkelvei langs hele Stokke Ravei vil sammen med sikring av kryssingspunkter og redusert fartsnivå, bety en ytterligere sikring av disse skoleveiene. Litt nærmere beskrivelse av barneakolene: Vear skole (RV 303) Vear skole ligger rett ved RV 303 på Vear. Det er gang- og sykkelvei på strekningen forbi skolen. Ved skolen er det undergang. Det er skiltet 50 km/t forbi skolen. Trafikktall er 8000 ÅDT. 8

9 Melsom skole (RV 303) Melsom skole ligger også rett ved RV 303. Det er gang- og sykkelvei på strekningen forbi skolen. Det er skiltet 40 km/t og er etablert fartsdempende tiltak. Trafikktall er 5600 ÅDT. Feen skole (RV 303) Feen skole er en liten skole med elever fra 1-3 kl, skolen ligger rett ved RV 303. Det er skiltet 50 km/t i tidsrommet Trafikktall er 1600 ÅDT. Ramsum skole (FV 522) Ramsum skole ligger ved FV 522 (Stokke Ravei). Det er skiltet 50 km/. Trafikktall er 2800 ÅDT. 9

10 2.6 Kollektivtrafikk Raveien og Semsbyveien er en viktig busstrasé, hvor to av stamrutene mellom byområdene i Vestfold trafikkerer. Det vil være uheldig å innføre tiltak langs Raveien som virker negativt for kollektivtrafikken, og som kan føre til en uønsket konkurransevridning i forhold til bil. RV 303 er en viktig busstrasé mellom Sandefjord og Larvik og mellom Stokke og Tønsberg. Det vil være uheldig å innføre tiltak langs RV 303 som virker negativt for kollektivtrafikken, og som kan føre til en uønsket konkurransevridning i forhold til bil. Busstilbudet suppleres av togtilbudet på Vestfoldbanen som betjener Stokke og byene Larvik (Stavern via Larvik), Sandefjord, Tønsberg, Horten (via Skoppum eller Holmestrand) og Holmestrand. 10

11 3. Trafikkoverføringer til parallellvegnettet - trafikkberegninger Hovedandelen av trafikken på E18 er lokaltrafikk mellom byene i Vestfold. Denne trafikken vil ha alternative ruter på det lokale vegnettet. For de som reiser lengst og oftest, for eksempler de som arbeidspendler mellom Larvik, Sandefjord og Tønsberg, vil bompengeavgiften på E18 bli en vesentlig månedlig utgift. Det er derfor stor sannsynlighet for betydelig trafikklekkasje til lokalvegsystemet, ikke minst det parallelle vegnettet som ligger nærmest E18. Som grunnlag for å kunne tallfeste den forventede trafikklekkasjen har Statens vegvesen valgt å benytte en teoretisk trafikkmodell som i hovedsak omfatter riks- og fylkesvegnettet i Vestfold (CUBE-modellen). Denne modellen beregner hvilket vegvalg biltrafikantene gjør på sine reiser, avhengig av hastighet, lengde, kapasitet og trafikkbelastning på alternative kjøreruter. Disse faktorene blir i modellen regnet om til tids- og distanseavhengige reisekostnader. Bomavgiften i den enkelte bomstasjon blir lagt inn som en ekstra reisekostnad på den vegstrekningen der bomstasjonen er plassert. Denne metoden er den som vanligvis benyttes på denne type problemstillinger og gir erfaringsvis en god støtte i å vurdere trafikkmessige konsekvenser av bomavgifter. Det er gjennomført flere trafikkberegninger med ulike avgifter lagt inn på E18 og ulike tiltak på parallellvegnettet. De siste beregningene som er utført i november 2007 ligger inne med følgende forutsetninger: Trafikktall i 2013 Ny firefelts E18 på strekningen Gulli Langangen. Alternativ som innebærer middels kostnad og som følger en trasé nær dagens E18 ved Farris og kryss ved Farriseidet. Bomavgift i takstgruppe 2 (avgiften for pendlere t/r Sandefjord og Tønsberg ligger da på kr 62, mellom Larvik/Farriseidet og Tønsberg på kr 98 og mellom Larvik/Farriseidet og Sandefjord på kr 36. Tiltak på parallellvegnettet nærmest E18 (Raveien, gml.e18) betegnet revidert tiltak 6, dvs. nedsettelse av fartsgrensen og fartsdempende tiltak i følge rapport 1. Dette innebærer nedsatt fartsgrense fra 70 til 60 km/t, fra 60 til 50 km/t samt utvidelse av 40 km/t på enkelte strekninger. Trafikkberegningene med disse forutsetningene er vist på kart bakerst i rapporten, se kart ALT 1. Her er også ÅDT 2004-tall lagt inn (i parentes) for å kunne se endringen i trafikk på de ulike vegene. Som det framgår av tallene vil mange velge å bruke parallellvegnettet i stedet for ny E18 på de strekningene som har antennepunkt. På enkelte strekninger på det nærmeste parallelle vegnettet vil trafikken i følge beregningene, bli uforholdsmessig stor. Dette gjelder gamle E18 mellom Ringdalskogen og Langåker, FV 280 Raveien og FV 275 Lingelemveien sydøst for Tassebekk. Noe økt trafikk vil også RV 303 og FV 270 Råstadveien få på grunn av antennepunktene. I Stokke vil det i følge beregningene ikke bli økt trafikk på Stokke Ravei. Trafikkmodellen viser imidlertid en økning av trafikken på FV 520/FV560, Gryteveien/ Dalenveien/ Askehaugveien (vei nordvest for E18 mellom Sørby og Sem). Her viser beregningene en økning på ca i ÅDT. Vi er usikre på om det er denne ruta trafikantene vil velge selv om trafikkmodellen viser dette. Vi tror at flere trafikanter heller vil velge Semsbyveien. Semsbyveien og Stokke Ravei vil da kunne få en økning fra dagens trafikk (ÅDT 2004) på 11

12 ca i et snitt syd for grensa til Stokke, til ca i ÅDT i år Dette er en moderat økning som kan avbøtes med trafikksikkerhetstiltak. Forslag til tiltak på Stokke Ravei, nedsatt fartsgrense på enkelte parseller, noen suppleringer med fartsdempende tiltak samt bygging av gang- og sykkelvei på strekninger som mangler dette, anses som en god løsning. Se nærmere beskrivelse av forslag til tiltak på Stokke Ravei kapitel 5.1. På de veiene som kan få uforholdsmessig stor trafikkoverføring kan det bli nødvendig å midlertidig stenge veger i bompengeperioden for å hindre den uønskede trafikkoverføring som beregningene viser. Aktuelle stengepunkter er på eksisterende E18 nord for nytt kryss, Ringdalskogen og på FV 280 ved avkjøringen sør for Tassebekk. På FV 522 på grensen mellom Tønsberg og Stokke er det også vurdert et mulig stengepunkt, men pga. trafikkberegninger som viser moderat økning i trafikken (se omtalt over) er det ikke gått videre med en stengning her. De aktuelle stengepunktene omtales nærmere i kapitel 4.3. Aktuelt stengepunkt nord for Ringdalskogen Aktuelt stengepunkt sør for Tassebekk Vurdert stengepunkt mellom Stokke og Tønsberg Stengningene kan tidsavgrenses (eksempel avgrenses til rushtidene) og bussene kan passere stengepunktene (bussbommer). Trafikkberegninger med stengning på gamle E18 nord for kryss Ringdalskogen og stengning på FV 280 rett syd for Tassebekk er derfor også gjennomført (se kart ALT 1C). ALT 1C med to stengninger på det nærmeste parallellvegnettet, vil medføre en ytterligere økning i trafikken på det øvrig parallellvegnettet sammenliknet med ALT 1. Det er altså både innføring av antennepunkter på E18 og stengning av Raveien som til sammen vil øke trafikken på RV 303, FV 270, FV 554 og FV 560 i Stokke kommune. Se nærmere omtale i kapitel 4.5 og 4.6, hva dette innebærer. 12

13 4. Vurdering av tiltak 4.1 Opptrappingsplan Som det framgår av trafikkberegningene vil mange velge å bruke parallellvegnettet i stedet for ny E18 på de strekningene som har antennepunkt. På bl.a. fylkesvegene sydøst for Tassebekk (FV 275 og FV 280) vil trafikken i følge beregningene bli uforholdsmessig stor. Det vurderes derfor som nødvendig å stenge veger i bompengeperioden for å hindre denne uønskede trafikkoverføringen. Sammenhengende gang- og sykkeltilbud, nedsatt fartsgrense og utbedring av kryssingspunkter vil være viktige tiltak for å sikre de myke trafikantene på paralellvegnettet, men mye tyder på at dette ikke er nok for å avvise uønsket trafikk. På den annen side er det grunn til å anta at en gradvis øking av bompenger over tid vil gi trafikantene mulighet til å tilpasse seg, og at de i større grad vil aksepter å betale for økt kvalitet og sikkerhet på ny E18 enn det de gjennomførte trafikkberegningene tyder på. Selv om trafikkberegningene og de vurderingene som er gjort, tyder på at det mest sannsynlig vil være behov for å stenge veger, ønsker statens vegvesen at det lages en opptrappingsplan for gjennomføring av tiltak. Dette er av hensyn til lokaltrafikken som det ikke er ønskelig å påføre mer restriktive tiltak enn nødvendig. En opptrappingsplan vil si at alle de foreslåtte trafikksikkerhetstiltakene gjennomføres først og at man venter og ser hvordan trafikkmønsteret blir før man evt. iverksetter mer drastiske tiltak, som stengninger på parallellvegnettet. 4.2 Stenging eller andre trafikkavvisende tiltak Vi har sett på muligheter og begrensninger som ligger i bruk av fartsreduserende tiltak med tanke på å hindre overføring av E18-trafikk til Raveien og sikre de myke trafikantene. Det er på Raveien foreslått nedsatt fartsgrense fra 70 til 60 km/t, fra 60 til 50 km/t samt utvidelse av 40 km/t og fartsdempende tiltak på noen strekninger. Denne foreslåtte reduserte fartsgrensen, er i følge trafikkberegningene ikke nok til å avvise E18-trafikken fra vegen. En fartsreduksjon til 30 km/t med hyppige fartsdempende tiltak på dette vegnettet vil nok kunne sørge for at mer av trafikken forblir på ny E18. En utstrakt bruk av humper og 30 km/t er derfor vurdert men vil etter vår oppfatning være ulogisk å innføre på dette veinettet. Hensikten med fartsdempende tiltak er i første rekke å bedre trafikksikkerhet og trivsel, spesielt for gående og syklende i tettbygde områder. De strekningene på Raveien som ikke allerede er foreslått med redusert hastighet 40 km/t, har god standard og liten grad av bebyggelse. 30 km/t og fartsdempende tiltak vil derfor klart bryte med de faglige forutsetningene som skal være til stede for en slik innføring (Statens vegvesens Fartsgrensekriterier og anbefalinger i håndbok 072 Fartsdempende tiltak ). Det vil også bryte med prinsippet om et logisk system som skal være lett å kommunisere til brukerne. Fartsdempende tiltak, i den grad som er nødvendig, vil også ramme bussenes fremkommelighet og dessuten være en ulempe for utrykkingskjøretøy. 13

14 4.3 Vurdering av stengepunkter Vi har derfor vurdert at stengninger av parallellvegnettet er det tiltaket som er aktuelt dersom trafikkmønsteret skulle bli slik trafikkberegningene tilsier. Dersom en stenging skjer ved bruk av bussbom, vil bussenes og utrykkingskjøretøyenes fremkommelighet og trasé kunne opprettholdes. Den mest uheldige konsekvensen av å stenge får lokalbefolkningen i form av dårligere tilgjengelighet til sine lokale reisemål. Samtidig vil de oppleve en stor miljøgevinst av en effektiv avvisning av E18-trafikk. For å begrense de lokale ulempene kan det vurderes om det er tilstrekkelig å ha veien stengt kun i rushperiodene morgen og ettermiddag, og ta høyde for noe økt trafikk på tidspunkter utover dette. Vurdering av de aktuelle stengepunkter: Gml. E18 nord for Ringdalskogen: Aktuelt stengepunkt nord for Siden strekningen Bommestad - Langåker er den første strekningen på E18 som åpnes for trafikk med antennepunkt 5 for innkreving av bomavgift, oppstår Ringdalskogen problemet med en potensiell trafikkoverføring fra E18 til underordnet vegnett først her. Faren er stor for at en del lokale bilister vil kjøre gamle E18 for å unngå antennepunkt 5. Når større deler av E18 får bomavgift, vil overført trafikk på denne parsellen kunne bety en fare for at trafikken ledes videre over på Raveien. Vi ser det derfor som svært aktuelt å vurdere et stengepunkt på eksisterende E18 mellom Bommestad og Langåker, for eksempel på kommunegrensen mellom Larvik og Sandefjord. Aktuelt stengepunkt sør for Tassebekk Raveien syd for Tassebekk: Denne stengingen mellom Sandefjord og Tønsberg vil sannsynligvis være mest sentral i forhold til å demme opp for en stor trafikkoverføring til Raveien. Denne strekningen vil være attraktiv for de som ønsker å unngå antennepunkt 3. Stengepunktet foreslås lokalisert rett sør for Tassebekkrysset. Den avviste trafikken vil sannsynligvis bli værende på E18 fordi en alternativ omkjøringsrute på lokalvegnettet vil bli svært lang og omfattende. Det betyr at den lokale trafikken med start eller målpunkt sør for stengingen også i stor grad vil tvinges ut på E18 i forbindelse med reiser nordover. Eksisterende stengning (omkjøring) rett syd for Foksrød I tillegg til de foreslåtte stengepunktene ovenfor, er Raveien i dag stengt mellom Fokserødveien og Torpveien. Biltrafikken har omkjøring via rundkjøringen på Fokserød. Bussene har samme omkjøringstrasé som bilene, med holdeplass inne på serviceanlegget på Fokserød. Denne stengingen (omkjøringen) anbefales opprettholdt. På denne strekningen viser trafikkberegningene at man ikke får noen trafikkøkning på grunn av antennepunkt 4 på E18. Beregningene viser at trafikken heller velger Lingelemveien. Ved en evt. stengning av Raveien syd for Tassebekk vil vegstrekningen få en moderat økning i trafikken (fra dagens ca i ÅDT til ca i ÅDT). En evt. fjerning av stengningen (omkjøringen) vil kunne medføre en ytterligere økning av trafikken. 14

15 4.4 Vurdering av tiltak på Raveien (FV 522) Raveien mellom Langåker og Ås har varierende skiltet hastighet fra 40 km/t til 70 km/t. Etter vår oppfatning er dagens fartsgrenser langs Raveien i god overenstemmelse med fartsgrensekriteriene. Langs Raveien er det skiltet ned til 70 km/t langs landevegstrekningene uten randbebyggelse. På disse strekningene er vegens standard god og omgivelsene tilsier ikke noen lavere hastighet. Der det er randbebyggelse, er det etablert et separat gangog sykkeltilbud. Den muligheten vi ser for å kunne forsvare å redusere fartsgrensen til 60 km/t på disse 70 km/t strekningene er dersom vegen snevres inn fysisk. På strekninger der det ikke er gang- og sykkelveg har vi sett på muligheten for å bruke oppmerking av sykkelfelt som et innsnevringstiltak, og at det gjennom dette blir et grunnlag for å senke fartsgrensen til 60 km/t. Oppmerkingen bør da gjøres med profilerte linjer, slik at bilistene ikke fristes til å kjøre over i sykkelfeltene. En reduksjon fra 60 til 50 km/t kan anbefales der vegen går gjennom tosidig bebyggelse, dersom dette defineres som tettbygd strøk. Vi ser det som spesielt aktuelt å utvide eksisterende 50 km/t strekninger på steder der omgivelsene tilsier dette. Som supplerende tiltak kan det her være aktuelt å vurderer opphøyde gangfelt, sikring av kryss, gang- og sykkelveg eller fortau. En utvidet bruk av 40 km/t anbefales i forlengelse av miljøgata i hver ende av Semsbyen, samt i forlengelse av miljøgata forbi Haukerød skole fra Åsrumveien til Krokmoveien. Tiltakene her vil være opphøyde gangfelt, innsnevring av kjørefeltbredden, gang- og sykkelveg og fortau. Utbedring av kryss med tanke på å sikre myke trafikanter vil være aktuelt både på de strekninger som allerede har et eksisterende gang- og sykkelvegtilbud, og der hvor det foreslås å etablere nytt. Se nærmere beskrivelse av forslag til tiltak på Stokke Ravei i kapitel Vurdering av tiltak på RV 303, FV 270 Råstadveien og FV 554 om Melsomvik Overføring av trafikk til RV 303 og FV 270 er i følge trafikkberegningene mindre enn til enkelte strekninger på Raveien, men trafikkoverføring får man også her. Beregningene viser i et snitt nord for grensen til Sandefjord, samlet for de to vegene, at ÅDT øker fra dagens ca til ca (se kart ALT 1), en økning på 30-40%. ÅDT vil fortsatt være moderat på begge vegene i snitt mellom 1500 og 2000 på hver. Dersom man stenger Raveien syd for Tassebekk vil man få en noe større trafikk, ÅDT samlet for de to vegene vil da bli ca. 6000, ca på hver (se kart ALT 1C), noe som innebærer omtrent en dobling av trafikken på disse vegene i forhold til dagens trafikk (2004-tall). For RV303 og FV 554 i et snitt syd for Stokke sentrum og syd for Melsomvik viser beregningene samlet for de to vegene at ÅDT øker med 30-40% fra dagens 4100 til 5600 (se kart ALT 1). Ved en stengning av Raveien syd for Tassebekk vil ÅDT øke ytterligere og ÅDT er beregnet å bli 8200 (se kart ALT 1C). Dette er ca. en dobling av trafikken i forhold til dagens (2004-tall) På grunn av faren for økning i trafikk på disse vegene er det sett på aktuelle tiltak. Langs FV 554 er det planlagt gang- og sykkelveg på de strekningene som mangler dette i dag (antatt anlagt innen utgangen av 2009). Ut over dette vurderes mindre tiltak for å sikre myke trafikanter. Foreslåtte tiltak omfatter utbedring av eksisterende gangfelt, gjennom innføring av 40 km/t, etablering av 15

16 fartsdempende tiltak og bedre belysning. Det foreslås også å fjerne enkelte gangfelt men likevel sikre stedene med bedre belysning og evt. trafikkøy. I tillegg foreslås det utbedring av vegbelysningen på enkelte strekninger. Det er ikke lagt opp til store endringer av fartsgrensene på disse veiene, bortsett fra der det foreslås 40 km/t. 4.6 Vurdering av tiltak på FV 560, Stokke sentrum - Skjee Når det gjelder FV 560 mellom Stokke sentrum og Skjee er det ikke foreslått noen konkrete tiltak. Trafikkberegningene viser at trafikken på FV 560 kan øke fra dagens ÅDT på 4800 til 6000 ved innføring av avgift på E18 (se kart ALT 1). Ved en stengning av Raveien syd for Tassebekk viser beregningene en ytterligere økning på strekningen til 7300 i ÅDT(se kart ALT 1C). Dette er en økning på ca. 50% fra dagens trafikktall (2004- tall). Det er anlagt noen fartsdempende tiltak gjennom Stokke sentrum i dag, men fartsgrensen er 50 km/t. Det bør vurderes å sette ned fartsgrensen til 30 eller 40 km/t og supplere med flere fartsdempende tiltak gjennom sentrum. Dette vil kunne gjøre FV 560 som alternativ rute til E18 noe mindre attraktiv og vil bedre trafikksikkerheten ved en eventuell trafikkøkning. Det er i kostnadsoverslaget tatt med 1 mill. til tiltak gjennom Stokke sentrum. 16

17 5. Lister med forslag til tiltak 5.1 Liste over foreslåtte tiltak på Stokke Ravei (FV 522) Kart på side 20 viser parsellinndelingen Pars ell nr Strekning fra -til Lengde Forslag til tiltak Skisser viser snitt sett mot syd, framtidig løsning 9A og 9B Grense Tønsberg - Lundskogen 2,1 km Gang- og sykkelveg anlegges på vestsiden fra grensen mot Tønsberg og sydover ca. 300m (9A), deretter på østsiden fram til 9A Lundskogen (9B). Videre anlegges brede skuldre, for transportsyklistene, som merkes med rumlestriper. Fartsgrensen foreslås beholdt (60 km/t). Kostnader er stipulert til 10,5 mill (ekskl. påslag). 9B Fysisk skille mellom veg og gang- og sykkelveg vil variere mellom 0,6m 3m 10 og 11 12, 13 og 14 Lundskogen Ramsum skole Sørbykrysset (FV 560) FV 560 Sørbykrysset - FV 557 Tassebekk 1,9 km Syklister og gående har tilbud på parallell atkomstveg til boligområde/skole på denne strekningen. Reasfaltere eksisterende gs-veg (ca. 500m). Anlegge brede skuldre, for transportsyklistene, som merkes med rumlestriper. Der dagens vegbredde er smalere enn 9m vil skulderen bli smalere enn 1,5m. Ingen endringer av fartsgrensene foreslås. Kostnader er stipulert til 1,5 mill (ekskl. påslag) 4 km Reasfaltere eksisterende adkomstveg/gs-veg (parsell 13, ca.400m). Gang- og sykkelveg anlegges på østsiden på parsell 14 (ca.2,4km). Det anlegges brede skuldre på hele strekningen, for transportsyklistene, som merkes med rumlestriper. Dagens fartsgrense på 50 km/t beholdes mens dagens fartsgrense på 70 km/t reduseres til 60 km/t. Kostnader er stipulert til 13,5 mill (ekskl. påslag) 17

18 5.2 Liste over forslag til tiltak på RV 303, FV 554 Melsomvik og FV 270 Råstadveien Kart på side 20 viser parsellinndelingen Veg Strekning fra - til Forslag til tiltak Parsell nr RV Vear Gangfelt ved Kiwi (km 4,734) bør utbedres til opphøyd gangfelt, anleggelse av trafikkøy og forsterket belysning. Fartsgrense 50 km/t beholdes. Ved skole og idrettshall beholdes 40 km/t. RV Rakkevik-Melsom skole Gangfelt ved km 3,082 bør fjernes. Det bør likevel vurderes bedre belysning på stedet Det bør etableres forbikjøringslomme ved avkjøring til Brunstad (BCC). I undergang under RV 303 ved avkjøring BCC bør det vurderes å foreta utbedringer, bedre belysning. RV Melsom skole Bedre belysning på strekningen med 40 km/t og humper (ca. 150 m). RV Melsomvik til Stokke sentrum 3 gangfelt i rundkjøring: rydde opp i stolper/skilt, fornye og forlenge trafikkøyer og sideareal, forsterket belysning. Gangfelt ved km 11,920: opphøyd gangfelt (50-hump) og forsterket belysning Gangfelt ved km 11,220: forsterket belysning og repos på nord/vestsiden. RV Stokke kirke I det opphøyde gangfeltet (km 9,580) forsterkes belysningen med nytt lyspunkt på vestsiden. RV fra Hvålsåsen til Feen skole Opprusting av eksisterende belysning, samt supplere med enkelte nye pkt.(ca. 3,2 km). GS-veg vil bli bygget på strekningen i 2009/2010 RV Feen skole Opprusting av belysningen på hele strekningen (ca. 500m) RV FV FV fra kryss Stavnumveien (Feen) til X Fv 272 Fra rundkjøring ved Melsomvik til Solnesåsen fra Solnesåsen til Admiralveien Etablere ny belysning på strekningen fra Stavnumveien til Bogenveien (ca. 1 km) Utbedre frisikt (fjerne vegetasjon) i kurve v/ca. km 1,2 Gangfeltet ved rundkjøring skiltes, forsterket belysning, trafikkøy rustes opp og busslomme rustes opp Siktutbedring v/busslomme Admiralveien/Løytnantstien, vestsiden, km 2,71 (vurdere behovet for busslomma) FV Fra Solnes til Storevahr GS-vei er bygget i Innføre 40 km/t og opphøyd gangfelt, fra busslomme og ca. 150m opp i bakken. Forsterket belysning ved gangfelt og busslomme. FV Forbi Storevahr boligfelt Sette ned fartsgrensen til 50 km/t FV fra Storevahr boligfelt X RV 303 Øvre Sandskje FV fra 60 km/t begynner til kryss RV 303 Innføre/forlenge fartsgrensen med 60 km/t fra km 0,67 til Ø.Sandskje. GS-veg vil bli bygget på strekningen i 2009/2010 Supplere/oppgradere belysning (ca. 800m). Etablering av fartsdempende tiltak (50-humper) ved tosidig bebyggelse (Alle tiltakene er nærmere beskrevet i Rapport 3 av ) Kostnader for tiltakene på RV 303, FV 554 og FV 270 er stipulert til ca. 2 mill. (ekskl. påslag). I tillegg kommer forslag til nedsatt fartsgrense og supplerende fartsdempende tiltak på FV 560 gjennom Stokke sentrum, se kap. 4.6, som ikke er kostnadsberegnet men det er foreslått satt av 1 mill. 18

19 6. Kostnader Tiltakene beskrevet i kap 5.1 Liste over forslag til tiltak på Raveien (FV 522), er stipulert til: - GS-veg og brede skuldre, Grense Tønsberg - Lundskogen (parsell 9A og 9B), 2,1km (5000,- ) : 10,5mill. - Div. tiltak (reasfaltering og brede skuldre), (parsell 10 og 11), RS : 1,5 mill. - Div. tiltak (reasfaltering og brede skuldre), (parsell 12 og 13), RS : 1,5 mill. - GS-veg og brede skuldre, Lindhjem - Tassebekk (parsell 14), 2,4km (5000,- ) : 12,0mill. Sum Totalkostnad inkl. 30% påslag (rigg, moms, uforutsett mm) ca. 25,5 mill. kr : ca. 33 mill. kr Tiltakene bekrevet i kap 5.2 Liste over forslag til tiltak på RV 303, FV 554 Melsomvik og FV 270 Råstadveien er stipulert til ca 2 mill kr (eks moms og påslag for uforutsett mm). På FV 560 gjennom Stokke sentrum foreslås det avsatt 1 mill. til fartsdempende tiltak Til sammen bør det settes av 4 mill. kr (inkl. påslag) til dette vegnettet. Utfra dette vil tiltakene i Stokke kommune (inkl. påslag) beløpe seg til en totalkostnad på ca. 37 mill. kr. 19

20 Kart som viser parsellinndeling og oversikt over foreslåtte tiltak på Raveien FV 522, RV 303, FV 554 og FV270 i Stokke kommune 20

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT: Tiltak på vegnettet i Tønsberg kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT: Tiltak på vegnettet i Tønsberg kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT: Tiltak på vegnettet i Tønsberg kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Semsbyveien November 2008 Tiltak

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT: Tiltak på lokalvegnettet i Sandefjord kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT: Tiltak på lokalvegnettet i Sandefjord kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT: Tiltak på lokalvegnettet i Sandefjord kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs Raveien 2008-03-31 NOTAT: Tiltak

Detaljer

Temanotat E6 Kåterud-Arnkvern

Temanotat E6 Kåterud-Arnkvern Temanotat E6 Kåterud-Arnkvern Vurdering av avbøtende TS-tiltak på lokalvegnettet i Hamar Region øst Hamar kontorsted 08.04.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppsummering... 2 3. Alternative bomplasseringer

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune I forbindelse med at nye gangfeltkriterier er innført, vil Statens vegvesen gå igjennom alle gangfelt langs riks- og fylkesveger i fylket.

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Minnesund Vel Notat Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Det store trafikkbilde Før ny E6 RV 33 knyttet sammen med fv 177 til Vormsund og Trondheim, via 501,

Detaljer

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 127-150 boliger i Kyrkjeveien 2013-08-12 Oppdragsnr.: 5131497 1 20130910 Utarbeidet TOst KjMed LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

Kvalitetssikring av gangfelt på kommunale veier i Bærum kommune. Sted ved Snarøya skole

Kvalitetssikring av gangfelt på kommunale veier i Bærum kommune. Sted ved Snarøya skole 4.80 Punkt nr.: 152a ved Snarøya skole 18.09.2013 6149 10 % 40 54 16 44 28 88 95 0 7 0 7 Gangfeltet ligger på en strekning med adkomst til Snarøya skole like ved. Gangfeltet er opphøyd. Gangfeltet ligger

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder

NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Gry H Johansen Statens vegvesen, Vegdirektoratet 3. oktober 2007, Steinkjer NA-Rundskriv 05/17 NA-Rundskriv 05/17 kom 19. september 2005.

Detaljer

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Temaplan til offentlig ettersyn Juli 2015 Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Rute 1 E6 Leivset Hjemås Lenke 1: Kryss fv. 542 Leivset kryss fv. 830 Finneid Strekning Fra kryss med fv. 542

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

R A P P O R T Plan og prosjektering

R A P P O R T Plan og prosjektering Sykkeltellinger i Larvik kommune R A P P O R T Plan og prosjektering Region sør Tønsberg kontorsted Plan og prosjektering Dato: 09.12.2010 Innhold 1 BAKGRUNN 2 2 AUTOMATISKE TELLEPUNKT I LARVIK 2 2.1 Undersbo

Detaljer

Risikovurdering av fv 44 Mælagata og Amtmand Aalls gate i Skien. - tillegg til risikovurderingsrapport fra aug 2011

Risikovurdering av fv 44 Mælagata og Amtmand Aalls gate i Skien. - tillegg til risikovurderingsrapport fra aug 2011 Risikovurdering av fv 44 Mælagata og Amtmand Aalls gate i Skien - tillegg til risikovurderingsrapport fra aug 2011 Region sør Tønsberg kontorsted Samfunn/Plan og prosjektering Dato: 10. sep 2012 1 1 Bakgrunn

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200901979 : E: Q10 &00 : Åge Jensen : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09

Detaljer

Planlegging for sykkeltrafikk - 1

Planlegging for sykkeltrafikk - 1 Planlegging for sykkeltrafikk - 1 Håndbok 017 Veg- og gatenormal Håndbok 233 Sykkelhåndboka Trond Berget Syklistenes Landsforening Nasjonal sykkelstrategi med det mål at det blir tryggere og mer attraktivt

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger 35 Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger E18 Oslo Kristiansand 1. Innledning Ruta omfatter E18 fra kryss med rv 190 ved Loenga i Oslo til kryss med E39 i Kristiansand. På deler av ruta overskrider

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet har med hjemmel i Skiltforskriftens 26 truffet følgende vedtak:

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet har med hjemmel i Skiltforskriftens 26 truffet følgende vedtak: Saksframlegg BYÅSEN SKOLE, FORESPØRSEL VEDRØRENDE SIKRING AV SKOLEVEG: - REDUSERTE FARTSGRENSER I SELSBAKKVEGEN OG BØCKMANNS VEG Arkivsaksnr.: 02/27057 Saksbehandler: Kristian Sandvik Forslag til vedtak:

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Forprosjekt E18 Rugtvedt Dørdal - Tiltak eksisterende veg

Forprosjekt E18 Rugtvedt Dørdal - Tiltak eksisterende veg 1 Forprosjekt E18 Rugtvedt Dørdal - Tiltak eksisterende veg Asplan Viak AS Dato: 12.10.2012 Asplan Viak as DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Statens vegvesen Rapportnavn: Forprosjekt E18 Rugtvedt Dørdal

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse Bergen, desember 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 2.1. TRAFIKKMENGDER... 4 2.2. TRAFIKKAVVIKLING OG KAPASITET... 4 2.3. TRANSPORTFUNKSJON... 5 2.4. KOLLEKTIVTRAFIKK... 7

Detaljer

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09. Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17 Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.2005 1. Grunnlag for fartsgrensesystemet I dette rundskrivet presenteres

Detaljer

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t.

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t. 5 5.1 Generelle tiltak Fartsgrensen endres til 40 km/t i fra kryss med Flaktveitvegen og til gangbroen ved kryss kommunal veg Kolåshøyen.Det må også foretas siktforbedrende tiltak på strekningen. For kommunal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Vestfold Fylkeskommune Svend Foynsgt. 9 3126 TØNSBERG Att: Torstein Kiil Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Gert Myhren -

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND Oppdragsgiver: Arc Arkitektur AS Oppdrag: 528098 Trafikkanalyse boligfelt i Gruå Egersund Del: Rapport Dato: 2011-10-06 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ole Martin Lund TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT

Detaljer

E16 Kløfta Nybakk (tidligere rv. 2)

E16 Kløfta Nybakk (tidligere rv. 2) Vedlegg 3: En første oversikt over prosjektene E16 Kløfta Nybakk (tidligere rv. 2) Prosjektet var første utbyggingstrinn i prosjektet Kløfta Kongsvinger. Eksisterende veg hadde dårlig standard i forhold

Detaljer

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka EVU kurs Trafikkteknikk Oslo høsten 2007 Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Denne presentasjonen er i stor grad

Detaljer

Fagrapport 5 Konsekvensutredning for tema adkomstforhold, trafikkanalyse med tilknyttede støyberegninger

Fagrapport 5 Konsekvensutredning for tema adkomstforhold, trafikkanalyse med tilknyttede støyberegninger Innledning Fagrapport 5 Konsekvensutredning for tema adkomstforhold, trafikkanalyse med tilknyttede støyberegninger Det er tidligere gjennomført en konsekvensutredning som omfatter temaet med rapportnavn

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN 2 1 3 PLANPROSESS - FIRE ALTERNATIVER A. Forprosjekt B. Gatebruksplan 1. Prioritering av buss 2. Prioritering av sykkel

Detaljer

Inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk

Inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk Inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk - Tiltak for syklister og gående? Michael Sørensen og Alena Erke Transportøkonomisk institutt, Oslo Fagmøte, Miljøvennlig bytransport Vegdirektoratet, 28. august

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Region sør Utbyggingsavdelingen Dato: April 2009 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mulighetsanalyse for ny rv. 305 fra 1999 og endring av premisser

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Fartsdempende tiltak. Ny Håndbok 072 - Fartsdempende tiltak: Fartsdempende tiltak. Retningslinjer for fartsdempende tiltak: Forsker Terje Giæver

Fartsdempende tiltak. Ny Håndbok 072 - Fartsdempende tiltak: Fartsdempende tiltak. Retningslinjer for fartsdempende tiltak: Forsker Terje Giæver Fartsdempende tiltak Forsker Terje Giæver SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og-informatikk EVU-kurs Trafikkregulering Oslo høst 2007 terje.giaver@sintef.no Fartsdempende tiltak Retningslinjer

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Stengning av utkjøring i Enerveien

NOTAT. 1. Innledning. 2. Stengning av utkjøring i Enerveien NOTAT Oppdrag Fv157 Flaskebekk - Granholt Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2014/08/22 Til Fra Kopi Lene Hermansen Sigrid Johanne Bøckman Magne Fjeld Venche Rørtveit 1. Innledning

Detaljer

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk KU utvidelse av Lia pukkverk Side 13.1 13 Trafikksikkerhet 13.1 Metode Alle beregninger av ulykkeskostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

Sammendrag av Konsekvensutredning for fv. 305 Kodal E18 (Kodalveien)

Sammendrag av Konsekvensutredning for fv. 305 Kodal E18 (Kodalveien) Fv. 305 Kodal E18. Sammendrag av konsekvensutredning 1 Sammendrag av Konsekvensutredning for fv. 305 Kodal E18 (Kodalveien) Dette sammendraget er hentet fra konsekvensutredningen. Hele konsekvensutredningen

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2008/10673 - /233 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 TEKNISKE DATA Fra- til profil: Dimensjoneringsklasse: Steinkjer kommune S5 Fartgrense: 80 Trafikkgrunnlag

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Regplan Fv 47, Karmsundgata, Storasundgate - E134 Dato:

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Regplan Fv 47, Karmsundgata, Storasundgate - E134 Dato: Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 529146 Regplan Fv 47, Karmsundgata, Storasundgate - E134 Dato: 2014-04-25 Skrevet av: Richard Wigestrand Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING AV ADKOMSTMULIGHETER

Detaljer

NOTAT. Vurdering av trafikksikkerhet ved stenging av eksisterende E18 Regulering sør Kjørholt Rugtvedt. Tittel:

NOTAT. Vurdering av trafikksikkerhet ved stenging av eksisterende E18 Regulering sør Kjørholt Rugtvedt. Tittel: NOTAT Tittel: Vurdering av trafikksikkerhet ved stenging av eksisterende E18 Regulering sør Kjørholt Rugtvedt Oppdragsgiver: Oppdrag: Dokumenttype: Notatnummer: Beregnet til: Utarbeidet av: Nye Veier As

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/13038-1 Arkiv: Dato: 24.05.13 Q80 ENDRING AV BUSSTRASÉ PÅ GULSKOGEN â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til

Detaljer

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor.

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor. NOTA T Oppdrag Trafikkvurdering Risingjordet Skien Kunde Fjellvåken Holding AS og FIHA Gruppen AS / Skien komm une Notat nr. 01/2014 Dato 2014/12-01 Til Fra Rambøll v/christian Trankjær Kopi 1. Utbygging

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage Bergen 24. januar 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. PROBLEMSTILLINGER... 4 4. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 4.1. TILKNYTNING TIL HOVEDVEGNETTET...

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

Saksframlegg. Ny standard for utforming av bussholdeplass på kommunal veg

Saksframlegg. Ny standard for utforming av bussholdeplass på kommunal veg Saksframlegg Ny standard for utforming av bussholdeplass på kommunal veg Arkivsak.: 13/32707 Forslag til vedtak: Ved oppgradering eller etablering av nye holdeplasser på kommunal veg benyttes kantsteinstopp

Detaljer

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 2014 VEGER I NYBUÅSEN Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Utredningen... 3 1.2 Lokalisering... 3 2.0 Forutsetninger... 3 2.1 Omfang... 3 2.2 Trafikktall... 3 2.3 Fartsgrenser:...

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER KROKEMOVEIEN

TRAFIKKVURDERINGER KROKEMOVEIEN Beregnet til Sandefjord kommune Dokument type Trafikkvurderinger Dato Desember 2015 TRAFIKKVURDERINGER KROKEMOVEIEN TILLEGG TIL TRAFIKKANALYSE SØRBY TRAFIKKVURDERINGER TILLEGG TIL TRAFIKKANALYSE SØRBY

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Nordplan side 1 av 6 Notat Prosjekt: 15052 Sak: Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Trafikkanalyse 1 Innledning Nordplan AS er engasjert av Sel kommune for å bistå

Detaljer

En liten bit av Ekebergveien

En liten bit av Ekebergveien En liten bit av Ekebergveien 1 Byrådssak 193/11 En liten bit av Ekebergveien Presentert av GLAʼNordstrand innbyggerinitiativ med 574 underskrifter Vi håper at kommunen: Ser sammenhengen med andre tiltak,

Detaljer

1. Innledning. 2. Revisor og revisjonsprosess. 3. Grunnlagsdokumenter for revisjonen

1. Innledning. 2. Revisor og revisjonsprosess. 3. Grunnlagsdokumenter for revisjonen TRAFIKKSIKKERHETSREVISJON RV. 111 RUNDKJØRING X NAVESTADVEIEN REGULERINGSPLAN 70 % PROSJEKTERT Statens vegvesen Region øst Trafikkteknikk og analyse, 24. november 2011 1. Innledning Etter henvendelse fra

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

FORSLAG TIL SKILTPLAN FOR TUVENOMRÅDET Vedlegg nr. 4

FORSLAG TIL SKILTPLAN FOR TUVENOMRÅDET Vedlegg nr. 4 FORSLAG TIL SKILTPLAN FOR TUVENOMRÅDET Vedlegg nr. 4 FARTSDEMPENDE TILTAK Opphøyde gangfelt 2 stk opphøyde gangfelt på Sermsvegen ett ved Heddal ungdomskole og et ved ny bussplass (tosidig) nær Statens

Detaljer