Bompengefinansiert utbygging av ny rv 4 Gran grense - Jaren/ Lygna sør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bompengefinansiert utbygging av ny rv 4 Gran grense - Jaren/ Lygna sør"

Transkript

1 Bompengefinansiert utbygging av ny rv 4 Gran grense - Jaren/ Lygna sør TRAFIKKNOTAT 20 juni 2011 Revidert: 19 desember 2011

2 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 2 Innholdsfortegnelse Innledning 3 1 Sammendrag 4 2 Beskrivelse av vegprosjektet og trafikksituasjonen 6 21 Vegprosjektet 6 22 Trafikken på rv Alternative kjøreruter til rv Trafikkprognoser før/etter utbygging Metode Tidligere prognosearbeid Prognose for framtidig trafikkvekst Trafikkprognose 13 4 Drøfting av resultatene Følsomhet og usikkerhet 18 5 Oppsummering 20 Vedlegg 1: Plott med kodet hastighet i RTM (0-situasjon) 21 Vedlegg 2: Resultater fra transportmodellen 22 Vedlegg 3: Tiltak på alternative kjøreruter 23

3 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 3 Innledning Ny rv 4 fra kommunegrensen Gran/ Lunner til Jaren i Gran kommune i Oppland planlegges åpnet i 2016 I tillegg planlegges også en annen delstrekning, Lygna sør, åpnet i 2013 Rapporten viser beregnet trafikkgrunnlag med to bommer som er planlagt på ny og gammel rv 4 like nord for kommunegrensen mellom Lunner og Gran Rapporten dokumenterer også hvordan man har kommet fram til det beregnede trafikkgrunnlaget for bompengefinansieringen Rapporten er skrevet av COWI AS, på oppdrag fra Statens vegvesen v/ Bjørn Nyquist og Vidar Olderkjær

4 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 4 1 Sammendrag Denne rapporten viser trafikkgrunnlaget for et bompengekonsept med bom både på ny og gammel rv 4 ved kommunegrensen Lunner/ Gran) Takstene som er lagt til grunn er 46 og 35 kr for lette kjøretøyer (dobbel takst for tunge) Bomstasjonene er planlagt å ligge ved kommunegrensen Lunner/Gran Trafikkanalysen er gjort med regional transportmodell, RTM øst Analysen viser at trafikken ved bomstasjonene kan bli ned mot 10% lavere enn hva man ville hatt uten utbygging og bompenger (35 kr) Analysen forutsetter restriktive tiltak på de lokale vegene Flågenvegen, Bjørgevegen og Søndre Åls veg slik at gjennomkjøring begrenses i størst mulig grad Uten restriktive tiltak på disse

5 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 5 vegene må det påregnes vesentlig mer lekkasje, prognosen tilsier ca 30% trafikksvinn ved takst 35 kr og 40% hvis taksten blir 46 kr En takstøkning på ca 10%, fra 35 til ca 38 kr, forventes å gi en økning av trafikkavvisningen fra 10% til ca 12% (anslått økning, ikke beregnet) Prognosen for bomstasjonene i de ulike alternativene er vist i tabellen nedenfor Trafikk i bomsnittet (ÅDT) Andel av ÅDT Rv 4 - før utbygging Bomavgift 46kr Prognose Bomavgift 35kr Prognose Bomavgift 35kr m/restr Endring i % Endring ÅDT ÅDT Endring i % Endring ÅDT ÅDT Endring i % Endring ÅDT NTM (>100km) 31 % % 60 3 % 80 5 % 150 RTM 59 % % % % Tunge kjøretøy (gods) 10 % % % % -250 Sum 100 % % % % Trafikkavvisning forutsatt ingen avvisning av tunge kjt -40 % % % Prognose Prognose for trafikken i 2010 i bomstasjonene Trafikktallene er total trafikk (ÅDT) i bomstasjon på gammel og ny rv 4 ÅDT

6 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 6 2 Beskrivelse av vegprosjektet og trafikksituasjonen 21 Vegprosjektet 211 Bakgrunn Planarbeidet omfatter ca 13 km med ny rv 4 i Gran kommune Rv 4 er stamveg og viktigste vegforbindelse mellom hovedstadsregionen og Oppland Figur 2-1: Oversiktskart

7 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren Beskrivelse av vegprosjektet Prosjektet vil ha følgende vegstandard: vegstandarden vil være fire felt med midtdeler og fartsgrense 100 km/t Strekningen Lygna sør bygges ut med forbikjøringsfelt delvis i begge retninger det vil bli tre nye toplanskryss, sør og nord for Gran sentrum og sør for Jaren (Haugsbakken) I Jaren vil ny rv 4 tilknyttes eksisterende vegnett i dagens toplanskryss med rv 34 "gamle" rv 4 vil fungere som gjennomgående, parallell lokalveg på hele strekningen fra Lunner grense til Jaren sør Gjennom Jaren (til kryss med rv 34) vil dagens rv 4 utbedres til 4-felts motorveg det er lagt til grunn at ny rv 4 er bygd ned til Roa, dette for å få riktig tilknytningspunkter mellom eksisterende vegnett og ny rv 4 (dvs kryss med rv 35 på Roa og Gran sør, ikke kryss mellom ny og gammel rv 4 ved kommunegrensen Lunner/Gran) 213 Bomstasjoner og innkrevingssystem Bomstasjonene er forutsatt å være antennepunkter der alle kjøretøy som passerer registreres automatisk Registrering kan enten skje via elektronisk brikke montert i bilen og belastning av kundens AutoPASS-konto (forhåndsinnbetalt beløp), eller ved at bilens registreringsnummer fotograferes og det sendes faktura til bileier for antall registrerte passeringer over en viss periode Det vises til en egen dokumentasjon av konseptet for de automatiske bomstasjonene Det er lagt opp til at bompengeinnkrevingen skal starte i 2016 når ny veg åpnes for trafikk Figur 2-2: Automatiske bomstasjoner på gammel og ny rv 4 ved kommunegrensen 22 Trafikken på rv Tellepunkter og trafikkutvikling Trafikkutviklingen i perioden fra 2005 til og med 2010 i tellepunkter i det aktuelle området er vist nedenfor Tellepunktet ved Gran (Vassenden sør) hadde i 2010 en årsdøgntrafikk på ca biler pr døgn Ved det aktuelle bomsta-

8 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 8 sjonsstedet (ved kommunegrensen mot Lunner) var beregnet trafikk 1 i 2010 ÅDT kjt/døgn Trafikktallene indikerer at det er mye lokal/regional trafikk på utbyggingsstrekningen Dette kan ses ut fra trafikktallene for hhv sør for og nord for prosjektområdet (Stryken og Lygna) hvor trafikken er vesentlig lavere enn på prosjektstrekningen Ved Stryken, som ligger ca 20 km sør for Gran, er trafikken nesten det halve av det den er ved Gran (Vassenden sør) Tilsvarende ved Lygna, ca 20 km nord for Gran Her er trafikken under halvparten av trafikken ved Gran Trafikkvekst STED ÅDT Tungandel % ÅDT Tungandel % Rv 4 Lygna % % 245 % Rv 4 Gran (Vassenden sør) % % 145 % Rv 4, ny bomstasjon % % 116 % Rv 4 Stryken % % 82 % Rv 35 Bekkehallum % % 159 % Tabell 2-3: Trafikkutvikling på rv 4 og rv 35 Alle stedene (unntatt ny bomstasjon) er kontinuerlige tellepunkter (nivå 1) 1 trafikktelling fra 2007 omregnet til 2010-nivå, benyttet samme trafikkutvikling som ved Gran

9 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren Figur 2-4: Trafikk i tellepunkter Ved framtidig bomstasjon er ÅDT i dag kjt/d 23 Alternative kjøreruter til rv Alternative kjøreruter for den lokale og regionale trafikken Det er flere alternative fylkesveger og kommunale veger i det aktuelle området som kan være aktuelle omkjøringsveger Disse vil være spesielt aktuelle for lokaltrafikken som har start og mål i Lunner og/eller Gran For trafikk mellom Roa og Gran kan fylkesveger på østsiden av rv 4 (via Oppdalen) være et alternativ (Søndre Ålsveg), mens fv 240 langs Randsfjorden kan være et alternativ for trafikk som i dag benytter rv 35 og rv 4 via Roa De to kommunale vegene Bjørgevegen og Flågenvegen, i kombinasjon med fylkesvegene 14 og 17, er likevel de mest åpenbare "gratisrutene" Bjørgevegen er smal og svingete og har grusdekke, mens Flågenvegen også har grusdekke

10 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 10 men ellers en noe høyere standard enn Bjørgevegen Det foreligger ikke trafikktellinger av nyere dato her, men begge disse vegene antas å ha hovedfunksjon som adkomstveger Følgelig kan det antas lite trafikk, mest sannsynlig mindre enn ÅDT 500 kjt/d til sammen på de to vegene Figur 2-5: De nye bomstasjonene ligger i et område med mange alternativer til rv Alternative kjøreruter for langdistansetrafikk For langdistansetrafikk er E6 på østsiden av Mjøsa og E6 kombinert med fv 33 mellom Minnesund og Gjøvik alternativer til rv 4 E6 vil i løpet av de neste 10 årene bygges ut til motorveg og 100 km/t på hele strekningen fra Gardermoen til Mjøsbrua I tillegg er det planer om utbedring av fv 33 nord for Minnesund på en ca 10 km km lang strekning mellom Skreiberga og Totenvika kirke i løpet av de neste 4-5 år I forbindelse med bompengeutredninger for E6 og fv 33 er det gjort beregninger som viser at rv 4 i liten grad påvirkes av prosjektene på E6 og fv 33 Tabellen nedenfor viser at rv 4 bare får ubetydelig trafikknedgang (ca 1%) hvis E6 og fv 33 bygges ut og det samtidig blir bompenger

11 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 11 Dagens situasjon: Før utbygging (to bommer på E6) Dagens situasjon: Med 6 bommer på E6) Endring i ft dagens sit 2010 Utbygd fv 33 (20kr), 6 bommer på E6 Endring i ft dagens sit 2010 Snitt ved bomstasjon fv 33 (20 kr) % % E6bomstasjon v/kolomoen % ,2 % Rv 4 Lygna % ,1 % Sum i kontrollsnitt fv33-rv 4-E ,7 % ,1 % Tabell 2-6: Beregningsresultater fra bompengeutredning for fv 33 I disse beregningene var ny E6 forutsatt bygd ut til Kolomoen i Stange med samlet avgift på ca 100 kr i 6 bomstasjoner

12 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 12 3 Trafikkprognoser før/etter utbygging 31 Metode 311 Transportmodell for Region øst Transportmodellen dekker de fem fylkene Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold Modellen 2 beregner persontrafikk, fordelt på personbil, tog, buss og gang/sykkel Modellen beregner i utgangspunktet turer kortere enn 100 km i løpet av et virkedøgn, og beregner både reiserute, valg av reisemiddel og reisemål for denne trafikken Beregningene er gjort med datagrunnlag (befolkning, bilhold osv) for beregningsåret 2006, modellversjon Regmod_V_21_ Trafikken som beregnes består av følgende tre hovedkomponenter: 1 Langdistansetrafikk, reiselengder > 100 km Beregnes i Nasjonal transportmodell (NTM), og inngår i "totaltrafikken" i RTM øst NTM-trafikk kan utgjøre en betydelig andel av trafikken på hovedveger utenfor tettbebygd strøk, eksempelvis på rv 4 ved Lygna hvor den i følge modellen utgjør 44% På øvrige veger utgjør NTM normalt en langt lavere andel (<10%) av trafikken 2 Godstrafikk - dette er all tungtrafikk, kjøretøylengder >55 m Inngår i "totalen" fra RTM øst I tellinger utgjør tungtrafikken som regel mellom 10% og 20% av totaltrafikken på europa- og riksveger 3 Øvrig persontrafikk, også kalt RTM-trafikk Dette er lokale reiser som vanligvis utgjør hovedtyngden av trafikken, og som normalt er de mest følsomme for bompenger For disse reisene beregner modellen (i motsetning til NTM og gods) endringer i antall reiser og reisemål, samt endringer i reisemiddelvalg I denne utredningen benyttes modellen til å se på endringer i biltrafikken i bompengesnittene på gammel og ny rv 4 Resultater fra transportmodeller vil alltid ha en viss grad av usikkerhet For å redusere usikkerhet er resultatene fra modellen benyttet til å se på relative endringer, dvs at man sammenligner modellresultater før/etter utbygging med hverandre, og ut fra det beregnes relative endringer i forhold til dagens situasjon 2 Dokumentasjon av modellsystemet finnes bla her:

13 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren Tidligere prognosearbeid 321 Rv 4 Roa-Jaren Trafikkfordeling på nytt og gammelt vegnett Konsekvensutredning, 2003 Utredningen viser trafikkgrunnlaget for den nye rv 4, men uten at det var forutsatt bompenger Trafikkprognosene var basert på vegkantintervjuer som ble gjort ved kommunegrensen Lunner / Gran i august 2000 Trafikken ved intervjusnittet (som altså er samme sted hvor bomstasjonen forutsettes lagt) var ÅDT kjt/d i 2000 Intervjuene viste at i nesten 75% av trafikken hadde reisestart og/eller reisemål i Lunner og Gran Trafikkprognosen (uten forutsetning om bompenger) for ny rv 4 sør for Gran var ÅDT 7000 kjt/d, mens det i følge samme prognose skulle være igjen ca 1800 biler på eksisterende (avlastet) rv 4 i år 2000 Figur 3-1: Reisemønster i bomsnittet, kartlagt i intervjuundersøkelse i Prognose for framtidig trafikkvekst 331 Prognoser for årlig trafikkvekst Gjeldende prognose 3 for årlig trafikkvekst for Oppland er lagt til grunn Dette tilsier en vekst for personbiler på 0,9% pr år til og med 2030 Tilsvarende prognose for tunge kjøretøy er 2,1% årlig vekst i denne perioden Med en forutsatt tungtrafikkandel på 10% for hele prosjektområdet, gir dette en gjennomsnittlig vekst på ca 1 % pr år fram mot år 2030 Dette tilsvarer en generell trafikkvekst på 16% i bompengeperioden , dette vil også gjelde for trafikken gjennom bomstasjonene i denne perioden 34 Trafikkprognose 341 Resultater fra transportmodell - dagens vegnett Det er gjort justeringer av hastigheter på vegnettet som skal gi dagens trafikkfordeling (0-vegnettet) I utgangspunkter er vegnettet kodet ut fra fartsgrenser 4, 3 prognoser laget for NTP , hentet fra vedlikeholdsjournal for EFFEKT64, Statens vegvesen vegdirektoratet 4 i modellen kan man alternativt benytte hastigheter beregnet i EFFEKT der det tas hensyn til at vegstandarden kan gi lavere hastighet

14 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 14 noe som bla innebærer at veger utenfor tettbebygd strøk får 80 km/t Dette kan eksempelvis resultere i at en grusveg på landsbygda kan framstå som like "attraktiv" som rv 4 (som på den aktuelle strekningen dessuten har skiltet hastighet 70 km/t) Dette kan resultere i at veger med dårlig standard får for mye trafikk, og/eller at de kan bli for attraktive som gratisruter når det blir bompenger på hovedvegen Det er derfor gjort nedjusteringer av hastigheter på det sekundære vegnettet i prosjektområdet, se plott som viser nye hastigheter i vedlegg 1 I tillegg er en sonetilknytning for trafikk til/fra Lunner tettsted flyttet mot sør slik at den nå er i krysset fv 17/fv 5 (opprinnelig sonetilknytning bidro til at modellen ga for mye trafikk på Bjørgevegen) Med de nevnte justeringer viser modellen ÅDT kjt/d for beregningsåret 2006 i det aktuelle bompengesnittet på dagens rv 4 Trafikken er da noenlunde likt fordelt på de tre trafikkategoriene "NTM" (langdistansetrafikk), "RTM" (kortdistanse, <100 km), og "Gods" (alle tunge kjøretøy) Trafikk i bomsnittet (ÅDT) Rv 4 - før utbygging Andel av ÅDT NTM (>100km) % RTM % Gods % Sum % Tabell 3-2: Beregnet trafikk og trafikksammensetning med RTM (2006) En sammenligning av tellinger i 2005 og 2010 mot modellresultat for 2006 viser at modellen har alt for mye tungtrafikk på rv 4 Hvis vi kun ser på lette kjøretøy er det bedre samsvar Ved den framtidige bomstasjonen på rv 4 viser modellen en trafikkmengde for lette kjøretøy som ligger innenfor det som er kartlagt i tellinger i 2005 og 2010 STED ÅDT Tungandel % ÅDT Tungandel % ÅDT Tungandel % Rv 4 Lygna % % % Rv 4 Gran (Vassenden sør) % % % Rv 4, ny bomstasjon % % % Rv 4 Stryken % % % Rv 35 Bekkehallum % % % Tabell 3-3: Sammenligning av tellinger og transportmodell STED ÅDT lette Modell (2006) ÅDT lette 2010 ÅDT lette modell 2006 Telling2010/ modell Rv 4 Lygna Rv 4 Gran (Vassenden sør) Rv 4, ny bomstasjon Rv 4 Stryken Rv 35 Bekkehallum Tabell 3-4: Sammenligning av ÅDT lette kjøretøy, tellinger og transportmodell 342 Justering av modellens trafikksammensetning En telling i bompengesnittet i 2007 (ÅDT kjt/d) omregnet til 2010-trafikk gir ÅDT kjt/d Sammensetningen av denne trafikken, dvs fordelingen

15 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 15 mellom lange og korte reiser, samt andelen tungtrafikk, har stor betydning for prognosen for antall betalende kjøretøy i bomstasjonen Langdistansetrafikken med personbil utgjør i følge modellen ÅDT 3980 kjt/d (31% av modellens totale ÅDT) Trafikkundersøkelsen fra 2000 viste at ca ÅDT 2400 kjt/d (27% av daværende ÅDT) hadde både start og mål nord for eller sør for Lunner og Gran (i tillegg kommer langdistansetrafikk som har start eller mål i de to kommunene) Langdistansetrafikken har trolig økt mer enn øvrig trafikk på rv 4, bla brukes rv 4 i større grad enn tidligere som alternativ rute til E6 når det er mye trafikk i forbindelse utfart/ hjemfart i helger og ferie Modellens andel langdistansetrafikk, 31%, virker derfor rimelig Som det ble påpekt i kapittel 341 er tungtrafikkandelen (32%) alt for høy Tellinger på rv 4 i Lunner og Gran tilsier at tungtrafikkandelen ved bomstasjonen skal ligge rundt 10% Dette innebærer ca 1100 kjøretøy i stedet for de 4100 tunge kjøretøyene man har i modellen Ut fra dette har vi justert trafikksammensetningen slik at utgangspunktet for trafikkprognosen blir som i tabellen nedenfor Tungtrafikken er nedjustert til 10%, andel langdistansetrafikk er 31%, mens "RTM-trafikk" (øvrig personbiltrafikk med reiselengder kortere enn 100 km) justeres opp slik at denne nå utgjør 59% av trafikken i bompengesnittet Trafikk i bomsnittet (ÅDT) Andel av ÅDT Rv 4 - før utbygging NTM (>100km) 31 % RTM 59 % Tunge kjøretøy 10 % Sum 100 % Tabell 3-5: Justert trafikksammensetning 343 Resultater fra transportmodell for utbygd rv 4 med bompenger Det er gjort beregninger med takst 46 og 35 kr For den laveste taksten er det også gjort en beregning med restriksjoner på de tre mest åpenbare "snikerutene", dvs på Søndre Åls veg (strekninger med 30 km/t), Flågenvegen og Bjørgevegen De to sistnevnte forutsettes begge stengt for gjennomkjøring, se også vedlegg 3 Med takst 46 kr får man (før korreksjon for skjevheter i modellens trafikksammensetning) en reduksjon i trafikken 32,5% De korteste reisene (de som beregnes i RTM og har reiselengder kortere enn 100 km) får størst reduksjon Tungtrafikken får også en tydelig nedgang, mens de lengste reisene (NTM 5 ) får en svak økning Ser man bort fra tunge kjøretøy blir avvisningen 36% 5 samme matriser fra NTM før og etter utbygging, dvs at det er forutsatt at E6 mellom Gardermoen og Kolomoen er utbygd og at det er 6 bomstasjoner og samlet bomtakst 100 kr

16 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 16 Trafikk i bomsnittet (ÅDT) Rv 4 - før utbygging Tabell 3-6: Resultater fra RTM for bomtakst 46 kr Bomavgift 46 kr Ny Rv 4 Gamle rv 4 SUM Endr % NTM (>100km) % RTM % Tunge kjøretøy % Sum % Sum lette kjøretøy % For bomtakst 35 kr får man fortsatt en betydelig trafikkreduksjon, 26,4% De korteste reisene reduseres mest Tungtrafikken får fortsatt en betydelig reduksjon, mens NTM-trafikk får en svak økning i forhold til dagens situasjon For å unngå at Flågenvegen og Bjørgevegen får for mye trafikk er det gjort en kjøring der de to vegene er stengt "midt på", og fartsgrensen på deler av Søndre Åls veg er satt ned til 30 km/t, dvs alternativ "Bomavgift 35 kr med restr på to lokalveger" i tabellen under Stenging eller lav fartsgrense kan imidlertid virke mot sin hensikt mht å "tvinge" bilistene over på bomvegen Effekten kan i stedet bli at lokale bilister unnlater å reise eller at de velger "bompengefrie" eller andre og lettere tilgjengelige reisemål 6 I dette alternativet blir det betydelig mer trafikk i bomstasjonene, trafikkreduksjonen i bompengesnittet blir ca 14% for totaltrafikken i modellen, eller 20% hvis man kun ser på personbilturene som er kortere enn 100 km (RTM-trafikken) Trafikk i bomsnittet (ÅDT) Rv 4 - før utbygging Andel av ÅDT Bomavgift 46 kr Bomavgift 35 kr Bomavgift 35 kr med restr på to lokalveger Ny Rv 4 Gamle rv 4 SUM Endr % Ny Rv 4 Gamle rv 4 SUM Endr % Ny Rv 4 Gamle rv 4 SUM Endr % NTM (>100km) % % % % RTM % % % % Tunge kjøretøy % % % % Sum % % % % Sum lette kjøretøy % % % % Sum lette u/ntm og gods % % % % Tabell 3-7: Resultater fra RTM for bomtakst 46 og 35 kr uten og med restriksjoner 344 Endelig trafikkprognose - ÅDT 2010 Det er lokaltrafikken (RTM) som er mest følsom for bompenger I tillegg til valg av alternative ruter tar også modellen hensyn til at noe lokaltrafikk velger alternative reisemål, velger andre transportmidler, eller unnlater å reise som følge av bompenger eller andre endringer i transporttilbudet Omfanget av trafikk som tilpasser seg på disse måtene utgjør ca en fjerdedel (ÅDT 1000 kjt/d) av den totale avvisningen ved bomtakst 46 kr For godstrafikken er det ikke mulig å legge inn egen bomtakst (i dette tilfellet dobbel personbiltakst) Med samme takst som for personbil viser likevel modellen urimelig høy følsomhet for endringer i rutevalg for tungtrafikk (25%) 6 for å unngå at modellen beregner urimelig store endringer i transportetterspørselen for bil som følge av de to stengte vegene, er det benyttet samme etterspørselsberegning som i alternativet uten stenging

17 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 17 Tungtrafikk er normalt mindre følsom 7 for bompenger enn personbiltrafikk Mest rimelig er det å anta at tungtrafikken vil ha en følsomhet for endring av kjørerute som ca tilsvarer NTM-trafikken I så fall kan det forventes små eller ubetydelige endringer for tungtrafikken Usikkerheten knyttet til tungtrafikken vil uansett bety lite i den endelige prognosen da denne trafikken bare utgjør 10% i bompengesnittet I prognosen, med riktig trafikksammensetning og ÅDT i 2010 ( kjt/d), og beregnet trafikkendring fra modellen, får man en trafikkreduksjon på 10% når laveste takst, restriksjoner på tre lokalveger, og ingen avvisning av tunge kjøretøy er lagt til grunn Med disse forutsetningene vil samlet avvisning ligge mellom 10% og 40%, avhengig av hvilken takst og hvilket omfang av restriksjoner på de parallelle vegene til rv 4 man til slutt velger Når det gjelder restriksjoner på Bjørgevegen/ Flågenvegen er det lagt inn i modellen at de to vegene ikke kan brukes av vanlig biltrafikk (dvs lenketype 10 som kun er busser, annen differensiering av kjøretøy er ikke mulig i modellen) Trafikk i bomsnittet (ÅDT) Andel av ÅDT Rv 4 - før utbygging Bomavgift 46kr Prognose Bomavgift 35kr Prognose Bomavgift 35kr m/restr Endring i % Endring ÅDT ÅDT Endring i % Endring ÅDT ÅDT Endring i % Endring ÅDT NTM (>100km) 31 % % 60 3 % 80 5 % 150 RTM 59 % % % % Tunge kjøretøy (gods) 10 % % % % -250 Sum 100 % % % % Trafikkavvisning forutsatt ingen avvisning av tunge kjt -40 % % % Prognose Tabell 3-8: Prognose for ÅDT 2010 Med takst 46 kr og 35 kr vil man få hhv 40% og 30% reduksjon av trafikken dersom man forutsetter at tungtrafikken ikke påvirkes av bompengene Med restriksjoner på tre lokalveger og takst 35 kr får man 10% avvisning Med bomavgift 35 kr kan man få et trafikkgrunnlag på ÅDT kjt/d, dvs 10% avvisning i forhold til dagens trafikk På de tre mest åpenbare "snikerutene" er det da lagt inn restriksjoner i form av redusert hastighet på Søndre Åls veg (strekninger med 30 km/t) og stenging av Flågenvegen og Bjørgevegen for gjennomkjøring (se nærmere beskrivelse i vedlegg 3) Beregningene viser at endringer i restriksjonene på "gratisrutene" betyr mer for trafikkgrunnlaget enn endringer i bomtaksten Dette betyr at en liten økning i bomavgiften, med for eksempel 10% (til ca 38 kr) antas å gi en omtrent tilsvarende økning i trafikkavvisningen (fra 10% til ca 12%) dersom man samtidig ikke endrer på restriksjonene på "snikerutene" Hvis man letter på restriksjonene på lokalvegene, eller unnlater å innføre dem, vil dette altså kunne medføre reduksjon av trafikkgrunnlaget med opp til 30% hvis taksten er 35 kr ÅDT 7 noe som forklares med at tungtrafikk vektlegger tidsbesparelse høyere enn personbiltrafikk, mesteparten av tungtrafikken er knyttet til næringsvirksomhet der bla lønn til sjåføren inngår (tidsavhengige driftskostnader for tunge kjøretøy ligger rundt 500 kr/time)

18 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 18 4 Drøfting av resultatene 41 Følsomhet og usikkerhet 411 Lokale trafikanters tilpasning til bompenger Størst usikkerhet er knyttet til de korteste reisene hvor et stort antall har både start og mål i de to kommunene Gran eller Lunner For disse bilreisene finnes det alternative kjøreruter til rv 4 på det lokale vegnettet, men disse kjørerutene har både dårligere standard og er betydelig lenger enn rv 4 Den lokale trafikken kan også tilpasse seg ved at reisevanene endres, dvs at man velger andre reisemål eller unnlater å reise Konkrete eksempler på slik tilpasning på kort sikt er at man kjører til et annet kjøpesenter for å unngå bompengene, at man reiser sjeldnere, eller at man i større grad enn før gjør flere ærend på samme tur for å redusere antall bompasseringer Et eksempel på tilpasning på litt lenger sikt er at man bytter arbeidssted (får seg en annen jobb) for å unngå kostnaden som bompengene medfører Et annet forhold som kan bidra til å svekke trafikkgrunnlaget (og som ikke fanges opp av beregningene) er at trafikanter markerer motstand mot bompenger og/eller mot dette vegprosjektet Spesielt vil dette kunne gjøre seg gjeldende tidlig i bompengeperioden 412 Konkurranse fra E6 Bompengeprosjektet på E6 mellom Gardermoen og Biri (Mjøsbrua) påvirker også trafikkgrunnlaget for rv 4 På strekningen Gardermoen - Kolomoen ble de to første bommene satt drift fra og høsten 2009, de to neste ble satt i drift sent i 2011, mens de to siste av de i alt 6 bommene skal være i drift fra 2014 Samlet takst skal da være ca 100 kr På strekningen Kolomoen - Mjøsbrua vil det i tidsrommet , altså 1-3 år etter åpning av rv 4, komme ytterligere 5 bommer med samlet takst ca 70 kr Forutsatt at alle bommene på E6 skal stå i 15 år, vil det altså være en periode fra og med 2019 til og med 2024 med 11 bommer og samlet takst ca 170 kr på E6 Deretter, i perioden 2025 til 2029 tas alle bommene sør for Kolomoen ned, slik at man i 2030 og 2031 (de to siste årene av bompengeperioden på rv 4) har 5 bommer og totalt ca 70 kr i takst på E6 nord for Kolomoen

19 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 19 I trafikkprognosen, hvor beregnet trafikkfordeling i 2010 framskrives med generell trafikkvekst år for år i bompengeperioden , er det tatt hensyn til bompenger på E6 ved at det er 6 bommer og 100 kr i bompenger både i referansesituasjon og i utbygd situasjon Dette innbærer altså at det i prognosen ikke ligger vesentlige endringer på E6 som vil påvirke trafikkgrunnlaget på rv 4 "Bompengebelastningen" på 100 kr på E6 gjelder i hele perioden, men virkelig bompengebelastning altså vil variere fra 170 kr på det meste til 70 kr på det minste Den framtidige utbyggingen med tilhørende bompengeopplegg på E6 inneholder altså elementer som drar i hver sin retning med hensyn til trafikkgrunnlaget på rv 4 Usikkerheten knyttet til dette antas likevel ikke å utgjøre stor risiko for trafikkgrunnlaget på rv 4 Dette begrunnes dels ut fra trafikkberegninger 8 for E6 Gardermoen - Kolomoen (se også tabell i kapittel 23 med resultater for E6/ fv 33), og dels ut fra at rv 4 Lygna har hatt en beskjeden trafikkutvikling 9 til tross for de siste to års "ulemper" på E6 i form av forsinkelser og bompenger Begge indikerer at konkurranseflaten mellom E6 og rv 4 er liten, og at usikkerheten knyttet til "konkurranse fra E6" neppe utgjør mer enn noen hundre kjøretøy (ÅDT) 413 Generelle forhold som kan påvirke trafikken Følgende forhold kan bidra til å redusere trafikkgrunnlaget: En sterk økning i drivstoffprisen bidrar til å redusere biltrafikken Beregninger viser at økningen i drivstoffprisen skal være veldig høy før den gir vesentlige effekt Beregningene 10 viser at en fordobling av drivstoffprisen kan gi en nedgang i personbiltrafikken på 19%, mens tredobling gir en nedgang på 32% Godstransporten er mindre prisfølsom For godstransporten må prisene på drivstoff tredobles for å redusere andelen godstransport med bil med 20 prosentpoeng Forbedringer av kollektivtrafikktilbudet og/eller vesentlig lavere kostnader for å bruke dette Endringer vedrørende kollektivtrafikken skal imidlertid være meget store og omfattende for å gi vesentlige konsekvenser for trafikkgrunnlaget i bomstasjonene 8 I trafikknotat datert for E6 Gardermoen-Kolomoen (kap 424) framgår at trafikkfordelingen mellom rv 4 og E6 vil endres lite så lenge det er bompenger på E6, dvs de kommende 20 år 9 ÅDT i 2009 var 5110, og ÅDT 5378 i 2010 I 2011 ligger ÅDT an til å bli ca 5600 Veksten på ca 500 ÅDT tilsv ca 5% vekst pr år de siste to årene, som i hovedsak kan antas å være overført fra E6 pga bompenger på E6 (29 kr) fra høsten 2009, og forsinkelser på 8-10 minutter pga anleggsarbeidene på E6 i store deler av 2010 og NTP , Sammendragsrapport NTP Grunnprognoser, desember 2007 Modellberegninger av scenarier med økt drivstofforbruk er gjort i forbindelse med kartlegging av person- og godstransportens følsomhet for ulike kostnadsfaktorer

20 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 20 5 Oppsummering Ca 10% reduksjon av dagens ÅDT på kjt/d er et realistisk trafikkgrunnlag med bomavgift 35 kr for lette kjøretøyer i de to planlagte bommene på rv 4 ved kommunegrensen Lunner/ Gran Hvis dagens trafikknivå (i 2010) legges til grunn tilsvarer dette ÅDT kjt/d betalende kjøretøy i de to bommene Prognosen på 10% forutsetter tiltak for å hindre lekkasje til alternative kjøreruter I første rekke gjelder dette restriksjoner på Flågenvegen, Bjørgevegen og Søndre Åls veg for å unngå gjennomkjørende trafikk Prognosen forutsetter også at lokal biltrafikk i vesentlig grad ikke endrer sine reisevaner eller reiseomfang som følge av de restriktive tiltakene De restriktive tiltakene er nærmere beskrevet i vedlegg 3 i dette trafikknotatet Beregningene i dette trafikknotatet viser at endringer i restriksjonene på "gratisrutene" betyr mer for trafikkgrunnlaget enn endringer i bomtaksten Dette betyr at en liten økning i bomavgiften, med for eksempel 10% (til 38 kr) vil gi en omtrent tilsvarende økning i trafikkavvisningen (antatt økt til ca 12%) dersom man samtidig ikke endrer restriksjonene på "snikerutene" Hvis man letter på restriksjonene på lokalvegene, eller unnlater å innføre dem, vil dette medføre vesentlig høyere reduksjon av trafikkgrunnlaget (30% hvis taksten er 35 kr)

21 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 21 Vedlegg 1: Plott med kodet hastighet i RTM (0-situasjon)

22 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 22 Trafikk i bomsnittet (ÅDT) Rv 4 - før utbygging Andel av ÅDT Vedlegg 2: Resultater fra transportmodellen Bomavgift 46 kr Bomavgift 35 kr Bomavgift 35 kr med restr på to lokalveger Ny Rv 4 Gamle rv 4 SUM Endr % Ny Rv 4 Gamle rv 4 SUM Endr % Ny Rv 4 Gamle rv 4 SUM Endr % NTM (>100km) % % % % RTM % % % % Tunge kjøretøy % % % % Sum % % % % Sum lette kjøretøy % % % % Sum lette u/ntm og gods % % % % ÅDT for Basis 2006 fra transportmodellen for bomtakster 46 og 35 kr For sistnevnte er det beregnet uten og med restriksjoner (th) på Flågenvegen og Bjørgevegen ÅDT for Basis 2006 tv, ny rv 4 med 35 kr uten restriksjoner på Flågenvegen og Bjørgevegen (midten), og ny rv 4 med 35 kr og restriksjoner på Flågenvegen/ Bjørgevegen (t h)

23 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 23 Vedlegg 3: Tiltak på alternative kjøreruter Flågenvegen/fv 14: Vegen er ca 800 m lengre å kjøre enn dagens rv 4 og har en god del bebyggelse langs hele strekningen og bra standard Det vil bli gjennomført trafikktellinger i god tid før start innkreving Tiltak som innsnevring, fartshumper og andre begrensninger er vurdert til ikke å være strenge nok Det anbefales derfor å sette opp en lokal gratis bom fra den dagen bompengeinnkrevingen starter Beboere langs vegen samt andre som skal passere (ambulanser, busser etc) får utdelt brikke, eller får kodet sin egen autopassbrikke til å åpne bommen automatisk Eksakt plassering avgjøres i samråd med Gran og Lunner kommuner Bjørgevegen: Ikke spesielt attraktiv som omkjøring på grunn av ekstra lengde, vegstandard og stedvis stor høgdeforskjell Vegen går rett gjennom flere tun og det antas at det er lite trafikk der i dag Det vil bli gjennomført trafikktelling på vegen i god tid før start innkreving og mulige tiltak skal forberedes for å kunne iverksettes på kort varsel Eventuelt kan det settes et tak på akseptabel trafikkøkning før tiltak utløses Et aktuelt tiltak kan være en lokal gratis bom tilsvarende den som anbefales for Flågenvegen Aktuelle tiltak og plasseringer avgjøres i samråd med Gran og Lunner kommuner Fv 14, Søndre Ålsveg: Aktuell omkjøringsveg for reiser mellom Roa og Gran, noe mindre aktuell om vinteren på grunn av stor høgdeforskjell og til dels dårlig standard Vegen har stedvis mye bebyggelse tett på vegen Det vil bli gjennomført trafikktellinger på vegen i god tid før start innkreving og mulige tiltak skal forberedes for å kunne iverksettes på kort varsel Det kan være aktuelt å gjennomføre tiltak som nedsatt hastighet, innsnevring osv fra første dag med bompengeinnkreving Eventuelt kan det settes et tak på akseptabel trafikkøkning før tiltak utløses Aktuelle tiltak og plasseringer avgjøres i samråd med Gran og Lunner kommuner

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb Temanotat: Trafikk Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt Vestoppland Dato: November 2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Celine Raaen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger Statens vegvesen Trafikkprognoser for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Statens vegvesen Trafikkprognose for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Dokument nr 1 Revisjonsnr

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger. Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger. Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak Region øst Prosjektavdeling øst Prosjekt Vestoppland Dato: 22. oktober 2012 GRUNNLAG FOR

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 6 S (2012 2013) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland Tilråding

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro

E18 Retvet - Vinterbro Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring September 2014 E18 Retvet - Vinterbro Mulighetsstudie for delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokale prinsippvedtak

Detaljer

Trafikkprognose og bompengevurdering. Rv 2 Slomarka - Fulu - Kongsvinger

Trafikkprognose og bompengevurdering. Rv 2 Slomarka - Fulu - Kongsvinger Trafikkprognose og bompengevurdering Rv 2 Slomarka - Fulu - Kongsvinger 26. oktober 2004 Trafikkprognose og bompengevurdering Rv 2 Slomarka - Fulu - Kongsvinger 26. oktober 2004 Utgivelsesdato Saksbehandler

Detaljer

1. Innledning... 4. 2. Beskrivelse av studieområdet og gjennomføring av undersøkelsen... 5 2.1 Postkortundersøkelse og trafikktellinger...

1. Innledning... 4. 2. Beskrivelse av studieområdet og gjennomføring av undersøkelsen... 5 2.1 Postkortundersøkelse og trafikktellinger... Innhold 1. Innledning... 4 2. Beskrivelse av studieområdet og gjennomføring av undersøkelsen... 5 2.1 Postkortundersøkelse og trafikktellinger... 5 3. Endring i trafikk ved innføring av bompengeinnkrevingen...

Detaljer

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten 28.11.2005 INNLEDNING... 3 1 PROSJEKTOVERSIKT... 4 1.1 AKTUELLE PROSJEKTER:... 4 1.1.1 Forslag til Fremdriftsplan... 6 1.2 STATLIGE INVESTERINGER... 6 1.2.1

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense Jaren og Lygna sør i Oppland 1 1. Innledning Samferdselsdepartementet

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Prop. 146 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. juni 2015, godkjent

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

Finansiering av E18 Vestkorridoren

Finansiering av E18 Vestkorridoren Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring 27. februar 2014 Finansiering av E18 Vestkorridoren Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger 1. Innledning

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Vedlegg 1. Grunnlag for KVU. E16 Bjørgo -Øye. Underlagsrapport:

Vedlegg 1. Grunnlag for KVU. E16 Bjørgo -Øye. Underlagsrapport: Vedlegg 1 Grunnlag for KVU E16 Bjørgo -Øye Underlagsrapport: Prissatte konsekvenser E16 Bjørgo Øye 15. mars 2011 Innhold Innhold... 1 Sammendrag... 2 Metode... 2 Prosjektforutsetninger... 2 1 Beregningsresultater

Detaljer

TRAFIKKBEREGNINGER E16

TRAFIKKBEREGNINGER E16 E16 REGULERINGSPLAN NYBAKK - SLOMARKA TRAFIKKBEREGNINGER E16 NOTAT TIL SILINGSRAPPORT NYBAKK-ULLERN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com PROJEKTNR.

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse.

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse. Saknr. 12/3486-15 Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Vedlegg 3 Trafikkberegninger

Vedlegg 3 Trafikkberegninger Vedlegg 3 Trafikkberegninger 1 BEREGNET TRAFIKKGRUNNLAG Det er gjennomført trafikkberegninger i Regional transportmodell (RTM) av de ulike bomkonseptvariantene ved hjelp av delområdemodellen for Buskerudbyen

Detaljer

TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 INNHOLD. 1 Bakgrunn for oppdraget. 1 Bakgrunn for oppdraget 1. 2 Innledning 2

TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 INNHOLD. 1 Bakgrunn for oppdraget. 1 Bakgrunn for oppdraget 1. 2 Innledning 2 RUNE KILLIE TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn for oppdraget 1 2 Innledning 2 3 Trafikkdatasammenstilling

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Prop. 86 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Tilråding fra Samferdselsdepartementet 18. mars 2016, godkjent

Detaljer

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger 1 Januar 2009 Forord 2 Rv 34 utgjør hovedforbindelsen mot hovedstadsområdet, hovedflyplass, Gran og Lunner

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 13.11.2013 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene Nasjonal Transportplan 2014-2023 13.11.2013

Detaljer

E18 Elvestad Vinterbro

E18 Elvestad Vinterbro Statens vegvesen E18 Elvestad Vinterbro 2007-02-05 Oppdrag E18 Østfold grense - Vinterbro Tema Analyse av flere alternativer av ny E18 mellom Vinterbro og Elvestad i 2025 Notat nr. 3 Engebrets vei 5 Pb

Detaljer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Minnesund Vel Notat Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Det store trafikkbilde Før ny E6 RV 33 knyttet sammen med fv 177 til Vormsund og Trondheim, via 501,

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Region sør Prosjektavdelingen TEMARAPPORT. Trafikk. Kommunedelplan E39 Døle bru-livold. Foto/3D-modell: COWI AS og Kulturminneconsult AS

Region sør Prosjektavdelingen TEMARAPPORT. Trafikk. Kommunedelplan E39 Døle bru-livold. Foto/3D-modell: COWI AS og Kulturminneconsult AS Region sør Prosjektavdelingen 01.03.2015 TEMARAPPORT Trafikk Foto/3D-modell: COWI AS og Kulturminneconsult AS Kommunedelplan E39 Døle bru-livold DOKUMENTINFORMASJON Rapporttittel: E39 Døle bru-livold kommunedelplan

Detaljer

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 140 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn Bjørgo i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. juni 2015,

Detaljer

E6 Gardermoen Kolomoen

E6 Gardermoen Kolomoen Logo autopasss Orig 19. oktober klokken 1.00 starter innkrevingen av bompenger på Gardermoen Kolomoen Blå. CMYK 100c 100m 0k På oppdrag fra Stortinget, er Statens vegvesen i gang med å utvide til en firefelts

Detaljer

TASS - Hamar - Notat -

TASS - Hamar - Notat - Rambøll Norge AS TASS - Hamar - Notat - Statens vegvesen Region øst Trafikkanalyser med TASS-modellen Hamar Endringer i TASS-modellen (Rev. 1) 2008-02-08 Trafikkanalyser med TASSmodellen. Hamar TASS -

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger Statens vegvesen Lunner kommune Sandsveien 1 2740 ROA Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Jon-Terje Bekken / 24058368 15/224296-1 02.11.2015 E16

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Forfattere: Odd I Larsen, Tom Normann Hamre Oslo 2000, 18 sider + vedlegg Sammendrag: Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Bystyret vedtok ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen.

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen. Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen Plan 0486 i Sola kommune Støyrapport November 2011 1. INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren Arkivsaksnr.: 06/169 Lnr.: 312/17 Ark.: PLAN 84 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner

Detaljer

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Logo autopasss Orig 19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Blå. CMYK 100c 100m 40k Bomstasjonene er automatiske Du skal ikke stoppe ved passering,

Detaljer

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 80 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. september 2006, godkjent i statsråd

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Regionalenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Vår ref.: 201200153-30 Lillehammer, 4. juni 2015 Deres ref.: Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Vedlagt følger forslag til innstilling

Detaljer

Innledning / sammendrag

Innledning / sammendrag Samferdselspakke for Kristiansandsregionen Plassering av bomstasjoner Notat til ATP-utvalgets møte 20. oktober 2006 Fra: Karl Sandsmark, Statens vegvesen region Sør, Strategistaben Dato: 10. oktober 2006.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Trafikkberegninger

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Trafikkberegninger KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Trafikkberegninger Parsell: Rv. 22; kryssing av Glomma Kommune: Fet Region øst Oslo kontorsted 20.11.2014 -14 OPPDRAG Rv 22 Kryssing av Glomma KDP -

Detaljer

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland 1.2.2011 SAMMENDRAG Hensikten med denne første støyutredningen er å gi en oversikt over støyforholdene i reguleringsplanområdet.

Detaljer

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon?

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Frokostseminar 16.juni 2015 Tormod Wergeland Haug 1. Utredningen trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2 2. Erfaringer

Detaljer

Statens vegvesen. Trafikale effekter og endrede inntekter i Bergensprogrammet tre måneder etter innføring av tidsdifferensierte takster

Statens vegvesen. Trafikale effekter og endrede inntekter i Bergensprogrammet tre måneder etter innføring av tidsdifferensierte takster Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 67342 Kontor for bompengeforvaltning Statens vegvesen, Region vest Brita Bye Saksbehandler/telefon: Kristian Bauge / 55516337 Vår dato: 23.05.2016 Vår referanse:

Detaljer

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Saknr. 17/305-2 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Fv.156 Bråtan-Tusse Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger SKISSE TIL FINANSIERING MED BOMPENGER

Fv.156 Bråtan-Tusse Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger SKISSE TIL FINANSIERING MED BOMPENGER Fv.156 Bråtan-Tusse Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger SKISSE TIL FINANSIERING MED BOMPENGER Region øst Oslo kontorsted 04.05.2017 Figur 1: Oversikt over traseer som foreslås konsekvensutredet

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 171 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet Tonsvatnet og Bjørgokrysset Nedre Øydgarden i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Bompengeringen i Tønsberg. Inntekter i forhold til finansieringsplanen

Bompengeringen i Tønsberg. Inntekter i forhold til finansieringsplanen Inntekter i forhold til finansieringsplanen Anne Madslien TØI rapport 775/2005 TØI rapport 775/2005 Bompengeringen i Tønsberg Inntekter i forhold til finansieringsplanen Anne Madslien ISSN 0802-0175 ISBN

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Thorer Lie - 69243543 2003/030808-126 12.02.2007 E18 Østfold gr - Vinterbro. Siling av

Detaljer

Byrådssak 271/10. Dato: 4. mai 2010. Byrådet. E 39 Bergen - Os. Plassering av bomstasjoner BBY-714-200513584-74

Byrådssak 271/10. Dato: 4. mai 2010. Byrådet. E 39 Bergen - Os. Plassering av bomstasjoner BBY-714-200513584-74 Dato: 4. mai 2010 Byrådssak 271/10 Byrådet E 39 Bergen - Os. Plassering av bomstasjoner NIHO BBY-714-200513584-74 Hva saken gjelder: I Nasjonal transportplan (2010-2019) er det gitt klarsignal for å bygge

Detaljer

NOTAT. Utredning av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen OPPDRAG DOKUMENTKODE 416813-RIT-NOT-01

NOTAT. Utredning av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen OPPDRAG DOKUMENTKODE 416813-RIT-NOT-01 NOTAT OPPDRAG Utredning av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen DOKUMENTKODE 416813-RIT-NOT-01 EMNE Kapasitetsanalyse på veg TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jernbaneverket OPPDRAGSLEDER Helge

Detaljer

Prop. 131 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen Moelv i Hedmark

Prop. 131 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen Moelv i Hedmark Prop. 131 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen Moelv i Hedmark Tilråding fra Samferdselsdepartementet 11. mai 2016,

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

Prop. 101 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 101 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 101 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering og utbygging av E16 på strekningen Fønhus Bagn i Sør-Aurdal kommune i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Orientering for Modum kommunestyre 29. mars 2016

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Orientering for Modum kommunestyre 29. mars 2016 Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss Orientering for Modum kommunestyre 29. mars 2016 Disposisjon Grunnlagsinformasjon Hva har vi gjort til nå? Forslag til siling av løsninger Videre framdrift

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektgruppen Cubus AS v/ Liz Eva Tøllefsen Dato: 22.1.2015 Tema: Reguleringsplan Bjørnsons gate 29, Kronstad. Supplerende trafikkvurderinger. Bakgrunn Det

Detaljer

Overordnet vegnett. Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016. Olav Lofthus Statens vegvesen

Overordnet vegnett. Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016. Olav Lofthus Statens vegvesen Overordnet vegnett Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016 Olav Lofthus Statens vegvesen Innhold Kort om status for hovedvegnettet Framover kommuneplanen. Biltrafikk sentralt i Bergen Ringveg øst

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune COWI AS Osloveien 10 Postboks 3078 3501 Hønefoss Telefon 02694 wwwcowino Askania AS Vestre Spone i Modum kommune Konsekvensutredning Tema: Transport og trafikk Mars 2008 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk KU utvidelse av Lia pukkverk Side 13.1 13 Trafikksikkerhet 13.1 Metode Alle beregninger av ulykkeskostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene Eksportvegen E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen og Hjelvikbruene 1 E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen Eksportvegen gjennom Møre og Romsdal Tryggere trafikk, kortere reisetid og bedre framkommelighet

Detaljer

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Region øst 5. november 2008 2 Sammendrag

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Støyutredning. Nesvatnet Boligfelt

Støyutredning. Nesvatnet Boligfelt Nesvatnet Boligfelt Divisjon Engineering Prosjektnummer: Dok. nr. RAP-RE-RIA-001 Rev.: 1 Dato: 24.05.2011 Utarbeidet av: Svenn Erik Skjemstad Kontrollert av: Lars Oftedahl Sammendrag Det skal etableres

Detaljer

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug Ålgårdbanen Mulighetsstudie 1.12.2015 Tormod Wergeland Haug Kort om prosjektets oppbygning Hovedformålet med arbeidet er å belyse hvilket passasjergrunnlag som er nødvendig for å gjenåpne Ålgårdbanen for

Detaljer

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Saksutskrift Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/01961-12 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 14.06.2017 64/17

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Statens vegvesen Oppland. Rv 4 Roa-Jaren Konsekvensutredning og kommunedelplan. rapport. Forslag til endring av fastsatt utredningsprogram

Statens vegvesen Oppland. Rv 4 Roa-Jaren Konsekvensutredning og kommunedelplan. rapport. Forslag til endring av fastsatt utredningsprogram Februar 2002 Statens vegvesen Oppland Rv 4 Roa-Jaren Konsekvensutredning og kommunedelplan Forslag til endring av fastsatt utredningsprogram rapport Rv 4 Roa - Jaren Side 1 Forord Statens vegvesen Oppland

Detaljer

Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune. Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger

Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune. Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Januar 2009 Forord 1 Rv 34 utgjør hovedforbindelsen mot hovedstadsområdet, hovedflyplass, Gran og Lunner

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29. 06.2010 Saksnummer: 2010126433 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse

Detaljer