FAGOMRÅDE 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 /6 ÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGOMRÅDE 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-5 /6 ÅR"

Transkript

1 KOMMUNIKASJON, SPRÅK TEKST Gjennom arbeidet med fagområdet skal bhg. bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekst og fortellinger Aktiv bruk av språk, både verbalt og nonverbalt Skille mellom ja og nei Rim og regler Sanger/ bevegelsessanger Billedbøker Høytlesing Bokstaver og tall er synlige på avdelingene Muntlige fortellinger Fortelling av eventyr Bruke bilder, fortelle hva en ser, opplevelser knyttet til bilde. Kjenne igjen sitte eget navn, på evt. hylle og skuff Førstehåndserfaring med bokstaver og tall Lyttelek Bevisst bruk av språket i samhandling med ungene Dramatisering Kategorisering Lytte til musikk, begynne å prøve seg på rytmeinstrument Turtaking Lese bøker med mere tekst. Lage fantasifortellinger Leke med språket Språksprell Lytte til musikk Bruke rytmeinstrument Lytte til,og gjenkjenne lyder Klappe stavelser/ rytmen i navnet sitt Lytte til hverandre, Lærer å uttrykke seg muntlig i gruppe Øve på å løse konflikter og lignende ved bruk av ord og samtale Legge til rette for lekeskriving Mer aktiv bruk av språkleker / språksprell Lek med bokstaver, lyder og tallbegrep Gi ungene kjennskap til alfabetet og skrevet tekst Rimer og lager tøysevers Fortelling av sagn Øve på å skrive navnet sitt Høytlesing fra forsettelsesbok Oppmuntre til å sette ord på følelser og meninger Ungene forteller egne opplevelser for ei lita gruppe. Løse konflikter og lignende ved bruk av ord og samtale

2 FAGOMRÅDE 1-2 ÅR 2-3-ÅR 3-4 ÅR 4-5 / 6 ÅR KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur. Barna skal oppleve trivsel, glede og mestring ved å være ute året rundt. Barna skal inkluderes i lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger Bli kjent med egen kropp og benevne kroppsdeler Stellesituasjonen skal oppleves positivt Legge til rette for bevegelse og fysisk aktivitet inne og ute Positive opplevelser av det å være ute Legge til rette for at ungene skal lære seg å gjøre ting selv Bruke puslespill med få brikker og knotter Leke med store klosser Bevegelsessanger / - regler Handvask før måltid Utvikle et positivt forhold til mat og måltidet Aktiv deltagelse i måltidene Hvile og søvn Gi større fysiske utfordringer, eks.: lek med ball, klarting, sykling, gå i ulendt terreng, gå på ski Kroppsdeler - funksjon Selvstendighetstreningpåkledning, dotrening håndvask, lære å smøre på maten Lære seg å ta vare på egne klær Finmotoriske aktiviteter, eks. perle, klippe, tegne, glide glidelås Bruk av puslespill og byggeklosser Fokus på sunn mat og gode matvaner Oppleve ulike smaker Være med på å klargjøre måltid, vaske og dekke bord Rydde etter seg ved endt måltid Bruke kroppen aktivt inne og ute Gå på lengre turer Enkle regelleker inne og ute Lære gode rutiner i forhold til handvask og personlig hygiene Større krav til kroppsbeherskelse Større forventninger til å mestre av - og påkledning og smøring av mat Ta del i tillaging av mat, vaske og skjære grønnsaker og frukt Dekke på og av bord God bordskikk Tilgang til flere finmotoriske aktiviteter; lego, småleker, knepping av knapper Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige Gode erfaringer med fysisk aktivitet, og med å utfordre seg selv Beherske av og påkledning Lære å vurdere hva de skal ha på seg ut fra været Holde orden i egne klær Legge til rette og hjelpe yngre barn bl.a. med påkledning og ved måltidet Ha innlærte rutiner på håndvask og å vaske seg i ansiktet Smører maten selv Få kjennskap til matens opprinnelse Lære om hvordan man behandler maten Utvikle større forståelse og respekt for egen og andres kropp og at alle er forskjellige

3 FAGOMRÅDE 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4-ÅR 4-5 /6 ÅR KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon La ungene bli kjent med maling, fargeblyanter og annet formingsmateriell Førstehåndserfaring med enkle rytmeinstrumenter Spille musikk, legge til rette for dans og bevegelsesglede Snakke om farger Bruke effekter når man forteller eventyr Enkle bevegelsessanger Rim og regler Være med på å forberede og markere tradisjonelle høytider / merkedager Benevne farger Prøve forskjellige maleteknikker Bruke materiell til tre dimensjonale utrykk (lekedeig, naturmateriell) Prøve forskjellige instrument Musikk- og dans Enkle dramatiseringsleker Bruk av handdukker Bevegelsessanger Utkledningsklær Delta i forberedelse og markering av tradisjonelle høytider/ merkedager forskjellige typer formingsmateriell Sangleker Bruke instrumenter Utvikle forhold til kunst og kultur gjennom utstillinger og forestillinger. Øve på å bruke fantasi gjennom skapende virksomhet og lek Dramatisere enkle eventyr Bruke utkledningsklær i lek og dramatisering Eksperimentere med formingsmateriell, se muligheter Øve seg på å bruke rytmeinstrumenter som hjelpemiddel ved dramatisering og fortelling Ha et kreativt forhold til musikk og tekst, eks. å skape egne fortellinger og sanger Bruke fantasien til å lage egne rekvisitter til lek og dramatisering Tørre å stå fram i gruppe Bruke teknologiske hjelpemidler som f.eks; I pad, kamera og telefon

4 NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI Barnehagen skal bidra til at barna får erfaring og blir glade i nature ved alle årstider. Legge til rette for barnas nysgjerrighet på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper Gå på tur i nærområdet Utforske barnehagens uteområde Oppleve glede ved å være ute i ulikt vær og ulike årstider Sanseopplevelser Se bilder av kjente dyr og bli kjent med lyder de lager Lydleker Delta på brannøvelse Turer i nærmiljøet Studere det vi finner på bakken, i skogen, i fjæra osv. Bruke naturmateriell i lek og skapende aktivitet. Lære navn på noen kjente insekter og dyr årstidene Bruke sansene aktivt ute i naturen, smake, lytte, se etc. og undre seg over naturens mangfold Lære seg gode holdninger og respekt for naturen Lære om søppelsortering Oppleve bruk av teknologiske hjelpemidler ved undring Lære om og undre seg over årstidene og skiftningene i naturen Studere ting i naturen, undre seg over det mangfold som finnes. Få kjennskap til hjelpemidler en kan bruke i naturen Snakke om naturen det å ta vare på den. Lære seg respekt for alt liv i naturen. Bruke naturmateriell i lek og skapende aktivitet Bli kjent med bruken av teknologiske hjelpemidler Få kjennskap til fenomener i naturen søppelsortering Øve på brannvernrutiner Undre seg over endringer i naturen og hvilken betydning dette har for oss, eks. lys, mørke, kulde, varme, Kjenne navn på noen trær, planter, bær, insekter, fugler etc. Gode naturopplevelser og kjennskap til hvordan en kan bruke naturens mangfold. Naturvern Søppelsortering og besøk på miljøstasjonen Gjenbruk Ta del i bruken av teknologiske hjelpemidler, f.eks. kamera, Ipad, microsk0p og hvordan disse brukes i hverdagen. Brannvern - Besøke brannstasjonen

5 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har en egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. Legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft. Begynnende utvikling av empati, det å være god mot andre Bli kjent med begrep som: glad, lei seg, min og din Oppleve seg sett, hørt og forstått Delta på tradisjonelle arrangementer/ markeringer Turtaking Finne glede i samvær og samspill med andre Oppleve medinnflytelse i hverdagen Undre seg over følelsesuttrykk, kjenne disse igjen Forhandle, dele og forholde seg til uenigheter og konfliktløsning. Lære om mitt og ditt Begynnende selvkontroll, lære å forholde seg til regler og normer Respektere hverandres ulikheter Hjelpe hverandre, -se egne og andres behov Vennskap, hvordan være mot hverandre? Bevisstgjøring på at ord også kan såre Lære å si positive ting til hverandre Utvikle evne til å løse konflikter på en god måte Få innsikt i andre kulturer høytider og tradisjoner Kunne uttrykke tanker, stille spørsmål og være nysgjerrig. Føre enkle samtaler om rett og galt Respektere ulikheter og den enkeltes behov Hevde seg selv og sine egne behov Trene seg på å stille spørsmål, resonnere og undre seg. Hjelpe og ta vare på de som er yngre Snakke om det å være ærlige mot hverandre Ta ansvar for egne handlinger Forståelse for at ord også kan såre

6 Nærmiljø og samfunn Barnehagen skall bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene. Barna skal få kjennskap til kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer Bli kjent med seg selv og familien Utforske barnehagen inne og ute Oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter Begynne å utvikle tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet Turer i nærmiljøet Bli kjent med barnehagens nærområde Blir kjent med at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår og bidrar til fellesskapet Følge demokratiske prinsipper i hverdagen Bli kjent med at valg og handlinger barnet gjør påvirker situasjonen for seg selv og andre Blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelse og erfaringer i nærmiljøet Blir kjent med at samene er Norges urbefolkning Snakke om og markere merkedager Barna skal oppleve at det de sier, ønsker og mener har betydning. Samtidig skal de få forståelse av at det må tas hensyn til andre. Utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett Får kjennskap til samiske fortellinger / sagn Besøke institusjoner / arbeidsplasser i nærmiljøet nasjonale minoriteter

7 Antall, rom og form Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna med å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse Leke med puttekasser med ulike former Rydde leker, Enkle spill /puslespill med ulike former Begynnende telling, En, to, tre! Introdusere begrep som stor, liten, tom, full, høy, lav osv. Sortere leker Puslespill med litt flere brikker Sortere etter farge og form Introdusere begrepene foran, bak, over under osv. Begynne å lære matematiske begrep som sirkel, trekant, kvadrat osv. Bygge med klosser Kjenne til tallrekka 1 til 10 Pusle vanskeligere puslespill Forstå begrepene sirkel, trekant kvadrat Sortering Introdusere begrep som kilo og liter Finne ulike former i barnehagen, inne og ute Være med å dekke bord Jobbe med begrep som f. eks. foran, bak, under, over Kunne telle til 20 Kunne tidligere nevnte matematiske begrep Bygge med klosser i ulik størrelse Sorteringsoppgaver, mindre enn, større enn Forstå begrep som liter og kilo ved baking Være med å dekke bordet, hvor mange fat trenger vi, hvor mange glass trenger vi osv

8 PROGRESJONSPLAN FOR TUSSELADDEN BARNEHAGE Alle aktiviteter i barnehagen skal bidra til utvikling og progresjon for barna. Alle skal oppleve at hvert barnehageår innebærer nye opplevelser og erfaringer, samtidig som noe gjentar seg år etter år. I Norlandia Tusseladden barnehage skal vi gi barna opplevelser som skaper mestring tilpasset det enkeltes barn modenhet og individuelle utvikling. Progresjonsplanen er laget med utgangspunkt i hva Rammeplan for sier om barnehagens innhold og fagområder Vi har delt arbeidet med fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon innen hver aldersgruppe. Arbeidet vårt vil så langt det lar seg gjøre tilpasses det enkelte barn uansett alder- progresjonen skal følge barnet. REVIDERT NOV. 2017