Foretaksregisteret NO MVA Organisasjonsavdelingen 4615 Kristiansand Telefaks Postboks 416. Telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foretaksregisteret NO 983 975 240 MVA Organisasjonsavdelingen 4615 Kristiansand Telefaks Postboks 416. Telefon +47 38 07 44 00"

Transkript

1 Organisasjonsavdelingen Referat Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Odd Salen, Elin Reiersølmoen, Tom Atle Steffensen, Lise Kristiansen, Åse Tønnessen Sæbø, Carl-Viggo Berthelsen, Bjørg Svendsen, Liv Holberg, Ingvard Østerhus Fra SSHF: Org. direktør Nina Føreland Meldt forfall: Ragnhild Thomassen, Mai-Britt Mykjåland Dato: Referent: Gerd V. Slettedal Kopi til: Ledergruppa SSHF Emne / sak: BRUKERUTVALGET Sak 10/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent. Sak 11/13 Godkjenning av referat fra møtet Referatet ble godkjent. Sak 12/13 Informasjon og spørsmål vedr. Huntingtons sykdom Overlege Hans Kristian Henriksen og leder for Huntington foreningen på Agder Astri Arnesen var til stede og orienterte og svarte på spørsmål om Huntingtons sykdom (Setesdals rykkja). Sykdommen er kjent fra 1800 tallet. Sykdommen kjennetegnes som en sykdom med ufrivillige bevegelser. Pasientene får en spesiell gange, ser ut som dansende bevegelser. 80% av de som får sykdommen får den før de fyller 55 år. Huntingtons sykdom er svært arvelig, og arves i hver generasjon. Hvis en av foreldrene har sykdommen, vil 50% av barna få sykdommen. I dag er det som har Huntingtons sykdom i Norge. Sykdommen kan påvises genetisk med 100% sikker diagnose I tillegg til ufrivillige bevegelser begynner pasienten å huske dårlig, og får ofte depresjon. Sykdommen er en alvorlig diagnose for familien, og bringer med seg mye skam. Av risikopasienter er det kun 15-20% som tester om de har sykdommen. De fleste velger å leve i håpet. Det kan også tas test av foster. Arves genet fra far, kan tidspunkt for debut variere, arves den fra mor oppstår sykdommen på samme tid som da mor ble syk. Det ønskes bedre kompetanse rundt sykdommen. Det finnes ingen kurativ behandling. Mange pasienter ønsker ikke hjelp, og blir en byrde for familien. Astri Arnesen håper på mer åpenthet rundt sykdommen. Det er noen institusjoner, bl.a i Bergen, Oslo og Trondheim som har spesialisert seg på sykdommen. Det er ønskelig at det også på Sørlandet kan bli en institusjon som Postadresse Sørlandet sykehus HF Besøksadresse Eg Telefon Administrasjonsadresse Sørlandet sykehus HF Foretaksregisteret NO MVA Organisasjonsavdelingen 4615 Kristiansand Telefaks Postboks 416 Hjemmeside Postboks Kristiansand Kristiansand Bankkonto Telefon e-post

2 Sørlandet sykehus HF side 2 av 5 spesialiserer seg på Huntington. Kanskje et samarbeid mellom SSHF og kommunene, (Knutepunkt kommunene)? BU takker for god og interessant informasjon. Sak 13/13 Direktørens informasjon Klinikksjef Geir Bøhler var til stede og orienterte om dagens oppslag i media vedr. kirurgi på tykktarmskreft i Arendal. 30% av pasientene som er operert i 2011 har vært inne igjen til reoperasjon etter komplikasjoner. Saken vil bli gjennomgått av ekstern ekspert. Det vil bli orientert om saken på styremøtet for SSHF torsdag Tallene som fremkommer i dagens media oppslag er korrekte. Dette går direkte på pasientsikkerheten og det gjøres tiltak for å finne årsaken til at så mange har fått komplikasjoner. Saken tas til orientering Sak 14/13 Summing/Siden sist Guro orienterte om at BU sine kommentarer til teksten i Verdigrunnlaget for SSHF ble tatt med. På styremøtet for SSHF i februar tok Guro opp saken vedr. ventetider, og spurte om definisjonen på ventetid. Fra Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg (OSS) : Fagutvalg for ehelse og velferdsteknologi ønsker inn bruker, Lise blir representant og Ingvard vararepresentant. Lise: Go Treat It, saken tas inn på et møte i BU. Sak på TV vedr. overmedisinering i psykiatrien. Oddvar Sæther forespørres om å orientere om saken. Åse: sak vedr. pasient som ikke fikk kontakt på oppgitt nr. til sykehuset etter behandling. Be pasienten sende mail til avdelingen vedr. saken. Sak vedr. tilstedeværelse for foreldre til meget sykt spedbarn på Rikshospitalet. Saken tas opp direkte med sykehuset. Mange POP prosjekt er i gang. Sak 15/13 Utviklingsplan 2030 Prosjektkoordinator Birgitte Langedrag var til stede og orienterte. Noen overskrifter: Hva har skjedd siden sist? Bl.a.: o Arbeidsgruppene godt i gang o Delrapport teknisk tilstand o Regionplan Agder, Besøk til SSA i våre hjerter, Sykehuset i våre hender o Dagens kapasitetstall på plass o Omfattende info.aktivitet Hva kjennetegner det gode sykehus på Sørlandet i fremtiden, kriterier for valg? o Hva er viktigst når sykehuset skal velge den fremtidige løsningen? Strategiske føringer Forutsetninger Fremtidig utfordring Hva skal SSHF drive med og Hva skal SSHF ikke drive med i fremtiden Brukerutvalgets arbeidsgruppe har sendt inn noen tanker rundt utviklingsplan BU sine prioriteringer: 1. Faglig kvalitet/spesialisering 2. Rekruttering/robuste fagmiljø Saken skal behandles i styremøtet for Sørlandet sykehus HF torsdag

3 Sørlandet sykehus HF side 3 av 5 Dersom BU sine medlemmer har flere innspill kan disse sendes til: Mer informasjon/kommunikasjon om saken på neste møte i Brukerutvalget i april. Sak 16/13 Handlingsplan for eldremedisin/sykehustjenester når mange blir gamle Overlege Pål Friis var til stede og orienterte. Overskrifter fra presentasjonen: Økning i antall polikliniske konsultasjoner på SFK Vist navn på arbeidsgruppen for eldreplan Konklusjon fram mot 2020 øker antall yngre eldre volum og kapasitet - Fra 2020 øker antall eldre eldre kompetanse og kvalitet Levetiden øker uten stans Fødselstall levende fødte i Norge Befolkningsvekst på Agder 65+ Befolkningsvekst i prosent Teknisk framskriving av befolkningsendringens virkning på SSHF har begrenset verdi Økning innlagte pasienter samlet for SSHF: o Polikliniske pasienter SSHF o Antall døgnpasienter over 65 år i hver avd. Hvilke avdelinger? Beregnede konsekvenser av teknisk framskriving Arbeidsgruppens anbefalinger bl.a. o Tiltak for å øke mengden av ny behandling o Tiltak for å øke mengden av kvalitet Anbefaling 1: Overføre oppgaver til fastleger og kommunal helsetjeneste. (Samhandlingsreformen) Anbefaling 2: Fortsatt effektivisering Anbefaling 3: Prioritering Anbefaling 4:Utdanning og rekruttering, seniorer Anbefaling 5: Det opprettes en ortogeriatrisk enhet ved SSK Anbefaling 6: Styrking av tilbud om geriatrisk vurdering Anbefaling 7: Den geriatriske virksomhet i Flekkefjord innrettes også mot sengepostene Anbefaling 8: Styrking av kommunal eldremedisin Anbefaling 9: Nytt planarbeid mot 2030 Vi viser til fullstendig handlingsplan, og takker for en interessant orientering. Sak 17/13 Pasientsikkerhet/samhandling/kvalitet Fagdirektør Per Engstrand var til stede og orienterte om status for kvalitet- og pasientsikkerhet. Han tok opp dagens media sak i forbindelse med kvalitet- og pasientsikkerhet. Hvordan kan det skje at 30% av pasientene reopereres uten at noen reagerer? Kan varsling via DIPS eks reoperasjoner være en indikator? Meldekultur Meldes som avvikssak (dette regnes som kalkulert risiko og ikke avvik) Bruk av indikatorer vil bli viktig! Har ingen pasient reagert? 4 saker er meldt nasjonalt!

4 Sørlandet sykehus HF side 4 av 5 Melding til Stortingen, St meld 10 om god kvalitet og trygge tjenester inneholder mye om pasientsikkerhetsarbeid. Skal bli mer brukerorientert, mer aktiv pasient- og brukerrolle. Forslag til tiltak, bl.a.: Mer elektiv pasient- og brukerrolle Kultur som støtter kvalitetsarbeidet Kvalitetsforbedring i tjenesten Større åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet Mer systematisk utprøving og innføring av nye behandlingsmetoder Bedre kvalitet gjennom kunnskap og innovasjon Økonomiske og administrative konsekvenser (følger ingen penger med!) Rammen for arbeidet bør være SSHF sitt kvalitetshjul Vist forslag over forbedringer Hovedområder for 2013 er kvalitet og pasientsikkerhet Stort seminar om temaet 16. mai Åse og Elin blir med på seminaret. BU takker for spennende informasjon. Sak 18/13 Eventuelt Nytt møte i Brukerutvalget Neste møte i Brukerutvalget er mandag og tirsdag 22. og Sted: Utsikten Hotell, Kvinesdal/SSF Styremøte for Sørlandet sykehus HF Guro Smith Tønnessen og Carl Viggo Berthelsen går på styremøtet i SSHF torsdag Sted: Undervisningssenteret, Kristiansand Trappeheis i UV senteret Trappeheisen i UV senteret ble montert i uke 11/13. Fungerer bra! Pasient- og kvalitetssikkerhetsseminar Åse og Elin blir med på denne på Quality Hotel i Sørlandsparken. Honorar til brukere SSHF innfører statens satser for honorering/reisegodtgjørelse til brukere. Innføres fra Helse Sør Øst, samt alle foretak i regionen, bruker statens satser. Oversikt over HSØ sine retningslinjer/satser ble utdelt. Oversikt over møter (unntatt BU møter) sendes sekretæren for korrigering av lønn i Bassengtilbud ved SSK Klinikksjef Nina Hope Iversen var til stede og orienterte om bakgrunn for saken, saksopplysninger ble utdelt i møtet. Denne saken omhandler driften av det frivillige, polikliniske bassengtilbudet ved Fellesavdelingen, SSK. Tilbudet er ikke å anse som spesialisthelsetjeneste, og foreslås avviklet fra mars Tilbudet er dyrt å drifte, og driftsdirektøren starter en utredning av om drift av basseng i SSK skal opprettholdes også på dagtid. Brukerutvalgets medlemmer hadde mange spørsmål til saken, og de uttrykte skuffelse over at bassenget stenger dette tilbudet for kronikere på kveldstid. I denne omgang rammes ikke bassenget i Arendal. Dette driftes på en annen måte, og brukerne betaler for bruk av bassenget. Brukere henvises til de tilbud som finnes i kommunene. Saken er behandlet i ledergruppens møte med følgende vedtak:

5 Sørlandet sykehus HF side 5 av 5 1. Bassengtilbudet som drives på frivillig basis på kveldstid i Fellesavdelingen ved SSK er ikke å anse som spesialisthelsetjeneste, og avvikles fra mars Brukerne vil da kunne bruke bassengtilbudet i Kristiansand kommune. 2. I Fellesavdelingen frigjøres variabel lønn tilsvarende 0,5 årsverk som et innsparingstiltak. Gerd V. Slettedal referent

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

Sykehustjenester når mange blir gamle -

Sykehustjenester når mange blir gamle - Sørlandet sykehus HF Sykehustjenester når mange blir gamle - Handlingsplan for eldremedisin for Sørlandet sykehus 2012 2020 1 Forord Jeg har deltatt i ulike planarbeid i mer enn to tiår. Det er ikke bare

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 29. 8.2012 Møtested Formannskapssalen, Flekkefjord Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 41.12 Onsdag 29.8.2012 kl. 09.30 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 6 Ett traumemottak på Agder? Kristiansand 18. mars 2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 6 strategiplan 2015-2017 Side 2 av 28 INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15 Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya Medlemmene møtes kl. 12:00 på Zefyr hotell.

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK

Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK Revisjon av konseptutredning for psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og ungdomsklinikk (ABUP-UK) ved Sørlandet Sykehus HF ENDRINGSLOGG: Versjon Dato Endring Endring

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 25.august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 28/14 Godkjenning

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Tilsyn ved regionsykehusene i 2001

Tilsyn ved regionsykehusene i 2001 OPPSUMMERINGSRAPPORT Tilsyn ved regionsykehusene i 2001 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2002 FEBRUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 2/2002 Tilsyn ved regionsykehusene i 2001 oppsummeringsrapport

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer