REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 39/14 Godkjenning av referat fra møtet Referatet ble godkjent.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 39/14 Godkjenning av referat fra møtet 29.04.14. Referatet ble godkjent."

Transkript

1 REFERAT Forslag Til stede: Åse Tønnessen-Sæbø, Ragnhild Thomassen, Elin Reiersølmoen, Narve Somdal, Elisabeth Stenberg, Anne Grete Bodin Erdal, Jørgen Løvdal (tilstede dag 1.), Lise Kristiansen, Nina Roland, Aksel-Børre Nilsen Fra SSHF: Org. direktør Nina Føreland, Jan Roger Olsen var til stede under middagen Meldt forfall: Tom-Atle Steffensen Dato: 12. og Referent: Gerd V. Slettedal Kopi til: Styret og Ledergruppa SSHF Emne / sak: BRUKERUTVALGET Sak 38/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent. Sak 39/14 Godkjenning av referat fra møtet Referatet ble godkjent. Sak 40/14 Summing/siden sist Anne Grete refererte fra møter i Skulderprosjektet på Kongsgård, gjelder bl.a. henvisning av pasienter fra fastlege til rett avd. noen skal ha opptrening, mens andre trenger operasjon. Anne Grete har også vært på møter vedr. samhandling mellom kommunene og SSHF i forhold til rehabilitering. Lise har vært på møte i Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) hvor bl.a. Utviklingsplan 2030 diskuteres. Kvalitetssikring og Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS analyser) i forhold til Utviklingsplan 2030 pågår. Det er ikke bestemt hvor et evt. nytt sykehus skal ligge. Høringer er noe utsatt. Lise er Brukerutvalgets representant i gruppen som jobber med nytt PSA bygg på Eg. Dette bygget er beregnet til å romme 70 senger. Ragnhild refererte fra arbeidet med behandlingslinjer somatikk. Det ble også vist til arbeidet med kreftplan. Aksel-Børre har vært på møte vedr. psykiatri i Flekkefjord. Jørgen har vært på møte i SAFO vedr. brukerkompetanse. Narve har vært på møte vedr. slagpasienter. Gode tilbakemelding i forhold til brukermedvirkning. Telefonkultur: Det ble igjen tatt opp sak vedr. telefonkultur på SSHF. Brukerutvalget vil på det sterkeste be sykehuset om å ta opp saken internt. Bruk personer som er gode til å kommunisere til å svare på telefon henvendelser fra pasienter og pårørende. Elisabeth har vært på møte vedr. sluttrapport om ventelister på Barneavdelingen. Hun er også BU sin representant i det nyopprettede Ungdomsrådet. Et spennende tiltak som vi vil få presentert på et senere møte i Brukerutvalget. Postadresse Besøksadresse Telefon Administrasjonsadresse Foretaksregisteret Sørlandet sykehus HF Eg Sørlandet sykehus HF NO MVA Administrerende direktør 4615 Kristiansand Telefaks Serviceboks 416 Hjemmeside Serviceboks Kristiansand Kristiansand Bankkonto Telefon e-post

2 Sørlandet sykehus HF side 2 av 7 Åse har vært på styremøte i SSHF. Elin refererte til sine opplevelser på folkemøtet i Arendal. Sak 41/14 Eventuelt Ledersamling (strategi) Lise Kristiansen og Nina Roland blir med på møtet på Quality Hotel i Sørlandsparken kl Besøk av helseministeren Ragnhild Thomassen blir med 30 min på møtet i Arendal. Lise Kristiansen blir med 30 min på møtet i Kristiansand. Åse Tønnessen-Sæbø blir med 30 min på møtet i Flekkefjord. Styremøte SSHF 19. juni i Arendal Åse Tønnessen-Sæbø og Ragnhild Thomassen blir med på styremøtet for SSHF i Arendal. Regionalt læringsnettverk Oslo Åse Tønnessen Sæbø reiser på dette seminaret Ekstra Brukerutvalg i august/september 2014 Vi planlegger et ekstra møte i BU hvor vi får inn presentasjon av Kirurgisk klinikk og Klinikk for psykisk helse, samt at vi tar noen befaringer på SSK. Dato kommer. Strategiske satsningsområder Utkast ble gjennomgått, og innspill gitt sendes hele strategiplanen ut på høring. Denne kommer også til Brukerutvalget. Direktørens informasjon Adm. direktør Jan Roger Olsen orienterte om aktuelle saker under middagen: Bl.a. Utviklingsplan 2030: SSHF er pålagt å ha en slik plan for å kunne oppta lån. Kvalitetssikring, konsulenter er innleid og arbeidet er i gang. Prosessen vedr. samfunnsanalyse er forsinket med en mnd. (Fikk ikke inn anbud) Ros (Risiko og sårbarhetsanalyse) analyse gjøres. Høringsfrist er satt til Har hatt møte med styreleder i HSØ vedr. plassering av nytt psykiatribygg på Eg. Psykiatrien er ikke avhengig av å ligge nær somatikken. Strategiplan : Dette arbeidet går sin gang. Denne behandles uavhengig av Utviklingsplan Barnesenteret SSK: Har lite hensiktsmessige bygg, slitte lokaler. Bør oppjusteres. 30 dagers overlevelse: SSHF er signifikant dårligere enn andre sykehus (SSK dårligst i SSHF), dette er ikke knyttet til noen spesiell avdeling, men de sykeste legges inn i SSK. Kommer nye tall hver 3dje måned. Ventelister/Fristbrudd. Kirurgisk klinikk ligger dårligst an. Arealoptimalisering: Arealene er gjennomgått i Kristiansand. Hvordan kan arealene utnyttes optimalt? Bl.a. lokaler i poliklinikkene står tomme flere timer pr dag. Arealene i SSA og SSF skal også gjennomgås. Regner med endringer og forflytninger. Kongsgård: Flytter ikke opp til SSK. Rehabilitering videreføres der. Dette bifaller BU. Barnesenteret: Det er mye uro i Arendal. Det er sendt brev fra alle tillitsvalgte i Arendal vedr. denne saken helt til topps i Helsenorge, med kopi til adm. direktør på SSHF. Prosesser er i gang. Det avdekkes store uenigheter. Vil ha en gjennomgang av hele Barnesenteret vedr.: kvalitet, kompetanse, pasientsikkerhet osv. Det tas en ekstern gjennomgang av Barnesenteret for å få en uhildet vurdering. Helse- og omsorgsministeren kommer til SSHF Brukere blir med på møte på de 3 sykehusene i SSHF. Styreleder for HSØ kommer til SSHF fredag 28.mai.

3 Sørlandet sykehus HF side 3 av 7 Sak 42/14 Lover om helseforetak I forbindelse med Modul 2 opplæringen var jurist Inge V. Bakken med og gikk gjennom viktige lover og regler om helseforetak. Helselovene er en del av reglene om velferdsrett o Reglene om opplæring og arbeid o Reglene om sosial- og trygdeytelser o Reglene om helse- og omsorgslovene Før: Regler om arbeid, regler om trygd, regler om sosiale tjenester, regler om helsehjelp Nå: Større grad av samordning Ulike typer regler: Bl.a.: Rettskrav på tjenester, regler uten rettskrav der man må konkurrere med andre om tjenestene Rettssikkerhet: Bl.a.: Trygghet for riktige avgjørelser, materielle regler, kontrollorgan, åpenhet og innsyn, informasjon Helseforetaksloven bl.a.: Regulerer eierskapet, om stiftelse og vedtekter, styremedlemmer, om foretaksmøter, om fullmakter, om erstatningsansvar, om regnskap og kontroll, om brukerinnflytelse, om rapporteringsordninger bl.a. årlig melding. o Formål: HF`s formål er å sikre gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi, etnisk bakgrunn osv. o Grunnleggende krav til eier av sykehuset: bl.a. sørge for organisering og lederskap som sikrer at oppgavene ivaretas effektivt og med god kvalitet. God virksomhetsstyring. o Eier: Staten ved. Sosial- og helsedepartementet eier de regionale HF ene. Staten ved RHF (Regionalt helseforetak) eier Helseforetakene (HF) o Eierstyring: Skal eier utøve styring av foretaket i kraft av sin posisjon som eier må dette gjøres i foretaksmøtet. o Eiers oppgaver: Eier har ikke noe direkte ansvar for den løpende driften av Helseforetaket. o Stiftelse av foretak: Minst 7 medlemmer. Sitter i perioder på 2 år, maks 4 år, åpne møter, offentlighetsloven gjelder. o Styret: Fastsetter budsjett og planer, føre tilsyn med daglig leder, holde seg orientert, sikre brukerinteressene. Saker av vesentlig betydning skal behandles i RHFet. o Daglig leder: Forestår løpende drift, følger opp styrevedtak, rapporterer til styret minst hver 4 måned. o Brukerinnflytelse: RHFet skal påse at HFene innhenter brukererfaring og synspunkter. Spesialisthelsetjenesten: En samlebetegnelse på tjenester man ikke har lagt til det kommunale nivå. o Fastsetter systemkrav innenfor en rekke områder bl.a.: Beredskap, meldeplikter, finansiering, taushetsplikt, informasjon, pålegg, individuell plan, kvalitetsarbeid, journalsystem, avtaler om samhandling med kommunene, undervisning, etterutdanning, opplæring, pasientopplæring, ledelse av sykehus. o Formål: Fremme folkehelse og motvirke sykdom, kvalitet, likeverdighet, tilgjengelighet, tilpassning til pasient og brukers behov

4 Sørlandet sykehus HF side 4 av 7 o Plikt til forsvarlighet: Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven skal være forsvarlige, spesialisthelsetjenesten skal tilrettelegge. Forsvarlighetskravet: Dynamisk norm, krav til god ledelse, plikt til fungerende internkontroll, krav til fysisk utforming, krav til samhandling både internt og eksternt. Krav til fysisk utforming, utstyr osv. Melding til Norsk Kunnskapssenter: Dersom det oppstår en betydelig skade. Varsling til Statens helsetilsyn: Skal straks varsle om alvorlige hendelser. Systematisk kvalitetsforbedring: Plikt til å ha egne Kvalitetsutvalg for behandling av uønskede hendelser. Lov om psykisk Helsevern. Lov om Pasient- og brukerrettighetsloven: o Tilgjengelighet til tjenester av god kvalitet. o Rett til nødvendig helsehjelp, rett til øyeblikkelig hjelp, rett til vurdering, rett til valg av sykehus, rett til vurdering, rett til fornyet vurdering, rett til individuell plan (fra du er 16 år kan du selv velge hvem som er dine pårørende), rett til syketransport, rett til å klage, rett til journalinnsyn osv. På et senere møte tar vi de lovene vi ikke kom igjennom denne ganga, bla. lovene knyttet til internkontroll. Brukerutvalget takker for nyttig og interessant opplæring. Sak 43/14 Avtaleevaluering - samhandling Samhandlingssjef Bernhard Nilsen var til stede og orienterte. Innspill og revidert avtaleforslag er basert på en intern prosess. Det har vært egne arbeidsgrupper for delavtale (D) 1, 3, 7, og 9. SSHF sine medlemmer i de nye fagutvalgene for hhv kompetansedeling og jordmortjenesten ivaretar D 6 og 8. Evalueringsskjema sendes pr e-post til SSHF`s deltakere i de opprinnelige avtalegruppene D 2, 4, 5, 10, 11, 12 og 13. Egen KPH (Klinikk for psykisk helse) gruppe og utsjekk mot Barnesenteret og ABUP for å sikre avtaletilpassning til psykisk helse/rus og barn/unge. Innspill til Overordnet samarbeidsutvalg (OSA) og koordinering i regi av Samhandlingsutvalget: Evalueringsskjema, redaksjonell oppdatering, presiseringer, innholdsmomenter, implementering og effekter, avtaleinnhold. Overordnet samarbeidsavtale (OSA): Formålet: Bl.a. God kvalitet, bruker- og pasientmedvirkning. Pasientene skal oppleve at avtalene er faglig gode, preges av kontinuitet, er samordnet og helhetlige. D1: Oppgave og ansvarsfordeling, bl.a. o Trolig at kommunene opplever denne avtalen som den viktigste, Den har ikke innfridd sykehusets forventninger, stort avtalefokus på prinsipper og krav til prosesser. Forpliktelsene i D 1: Handler først og fremst om å utrede. Innspill til endringer av D1, eks: vektlegge begrepene pasientforløp og behandlingslinjer,. Forpliktelse til å ta utgangspunkt i pasientens beste. Avtale prioriterte områder med hver kommune (region) D 2: Sikre sammenheng og gode overganger fra pasienter med behov for langvarig, sammensatte og koordinerte tjenester, dette har ikke hatt mye fokus i perioden. D 3: Fokus på å sikre overgangen mellom nivåene for pasienten, Stort fokus på utskrivingsklare pasienter. Forslag om sjekkliste, generelt henvisningsskriv og sykepleierapport som vedlegg. D 4: Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Har utarbeidet ny mal for tilleggsavtale.

5 Sørlandet sykehus HF side 5 av 7 D 5: Samarbeid om utskriving. Denne ble reforhandlet i Den er tatt i bruk i alle kommuner. Sykepleier til sykepleier kommunikasjon. D 6: Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, hospitering. Gjennomføre prosjekt Kompetanseutveksling. D 7: Forskning, utdanning og læretid, Stramme opp og rydde tekst. D 8: Jordmortjenesten. Stramme opp og rydde tekst. D 9: Samarbeid om IKT løsninger. Meldeutveksling (Fagutvalg e-helse og velferdsteknologi). Følges opp av IKT forum og fagutvalg for e-helse. Forenklinger og tydeliggjøring av avtaleteksten. Avtaleformulering. Forventninger til elektronisk kommunikasjon og telemedisinske løsninger. D 10: Forebygging. Innspill fra KPH om at avtalen bør justeres slik at man i større grad får fram at medvirkning fra sykehuset på dette området forutsetter økt kommunal koordinering og samordning. D 11: Akuttmedisinsk kjede og beredskap. Avventer denne litt. D 12: Håndtering av avvik og etablering D 13: Styringsdata og analyser: Ingen særskilte innspill Videre prosess: Intern evalueringsrunde , Ledergruppen 12. mai. Revidert avtaleforslag i juni eller rett over ferien. Første arbeidsmøte med kommunene er satt til Ved senere evalueringer er det forslag om å ta 2-3 avtaler pr år. Departementet har satt i gang et evalueringsarbeid i hele landet for de avtalene som er inngått. Dersom det er noen spørsmål rundt denne saken kan spørsmål rettes til: Brukerutvalget har vært kritiske til en del av innholdet i delavtale 5: Utskrivingsklare pasienter. Nilsen sier at denne avtalen fungerer mye bedre nå enn for 1 år siden. BU vil fremdeles holde et kritisk blikk på denne avtalen. BU takker for en god oppdatering av avtaleevalueringen. Sak 44/14 Teambuilding - Brukerutvalget Dette temaet var oppe som en del av Modul 2 opplæringen for Brukerutvalg. Organisasjonsdirektør Nina Føreland innledet. Målet med temaet er: o Den enkelte får en større teamforståelse o Den enkelte får innsikt i sin egen rolle i teamet o Den enkelte får innsikt i andres roller i teamet Litt om metode og arbeidsform: o Kunnskapsbasert praksis o Interaktive prosesser Hva er et team? Teamets rolle og ansvar o Styrende dokumenter, St.melding 10: God kvalitet og trygge tjenester, strategiplan, verdigrunnlag Regjeringens mål Satsningsområder : Kvalitet, pasientsikkerhet, kultur for helhet, rusbehandling, kreftbehandling, utnyttelse av elektiv kirurgi Brukermedvirkning på 2 nivåer: o På individnivå o På systemnivå (BU skal jobbe systematisk) Hvorfor brukermedvirkning: o Lovpålagt

6 Sørlandet sykehus HF side 6 av 7 o Erfaringskompetanse o Omstillingskraft o Brukernes krav gir makt og legitimitet til nødvendige endringsprosesser Brukermedvirkning i HSØ: o 13 prinsipper for brukermedvirkning o Gode og likeverdige tjenester o Pasientens og brukernes stemme skal høres o Legge til rette for og forankre brukermedvirkning hos alle ledere Brukerutvalget ved SSHF: o Rådgivende organ for adm. direktør o Oppnevnt av de respektive organisasjonene o Funksjonstiden følger styreperioden o BU sine oppgaver: Vaktbikkje. Pådriver rolle, endringsagenter, prioritere de viktige sakene, kommunikasjonskanal mellom pasienter, organisasjoner og ledere, videreutvikle robuste fagmiljø, sikre solid helsevesen som inkluderer samhandling. Et teams 5 mangler: Mangel på tillit, frykt for konflikter, mangel på engasjement, unnvikelse av ansvar, manglende fokus på resultater Kjennetegn på et godt team: Samarbeider effektivt, utnytter hverandres ferdigheter, lærer seg å bli enige, felles forpliktelser for de valgene som gjøres, beskriver og løser problemer i fellesskap, har gode relasjoner - trygge på hverandre Belbins teamroller: Idéskaperen, koordinatoren, pådriveren lagspilleren iverksetteren, avslutter, spesialist, ressurssamler. Eksempler på team: Direktørens ledergruppe, Brukerutvalget Resultat av BU`s teamvurdering: God fordeling av teamroller, alle roller er representert i utvalget. Hva er BU sin styrke og BU sine svakheter? Det var en meningsutveksling etter gjennomgangen. Hva ønsker vi å fokusere på framover. Bl.a. var det enighet om at BU sine medlemmer på et senere møte presenterer seg og den organisasjonen de representerer i utvalget. La alle få litt taletid i møtene, evt. begrense det til at kun en eller to får ordet hver gang. Vi tilpasser oss etterhvert. Når opplæring i modul 2 er ferdig vil det være mer drøftinger på møtene. Når det er mulig settes siden sist/summing opp som første sak. På et senere møte vil vi invitere med internasjonal koordinator (tidligere dir. ved VAS) Anders Wahlstedt for å gå mer grundig gjennom Belbins teamroller. Wahlstedt er organisasjonspsykolog og har jobbet mye med dette temaet. Det var enighet om at en to dagers samling med overnatting er bra for samholdet i utvalget. Dag Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord Sak 45/14 Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord Ny Dialyseavd. Avdelingsleder Annette Solinski og enhetsleder Trine Nesheim var til stede og orienterte. Ny Dialyseavdeling er klar til å tas i bruk innen en måned. Dialysen øker fra 4 til 10 plasser. Det er to rom med plass til to pasienter, og det er to enerom og isolat. Nytt vannrenseanlegg er montert, noe utstyr skal leveres innen kort tid. Det er godt samarbeid mellom SSHF Kristiansand (SSK) og SSHF Flekkefjord (SSF).

7 Sørlandet sykehus HF side 7 av 7 Dialyselege og dialysesykepleier ved SSF går i fast turnes i SSK. Det er også dialysebehandling på pleiehjem og hjemmebehandling. Sykehuset lærer opp leger og pleiepersonell i kommunene, og det er godt samarbeid med primærhelsetjenesten. SSF behandler pasienter fra Rogaland. SSF er nærsykehus for Lund og Sokndal kommuner i Rogaland. Nyrepasienter (dialyse) kan nå reise verden rundt og få behandling der de er. Her har Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte gjort et meget godt arbeid! Kreftbehandling Nyrelege og fagsykepleier reiser fast fra SSK til SSF Onkologisk avdeling. Det er 3 senger for lindrende behandling, også her er det et godt samarbeid med SSK. Samhandling Det er mange prosjekter på gang mellom SSF og kommunene i Lister regionen. Sykehuset hadde mange prosjekter på gang også før Samhandlingsreformen. Prosjekter: Dialyseprosjekt, Kolsprosjekt, Ambulant akutt team psykiatri, Mindfullness (metode for å mestre utfordringer), e-lærings kurs osv. E-læring geriatri Det vil bli mange utfordringer framover. Det er stort behov for opplæring i kommunene. Det lages et E-læringsprogram som skal brukes i hele Norge, dette er spennende og noe å være stolt av! Fastlegene etterspør opplæring fra sykehuset i geriatri, det er bl.a tett samarbeid med Tjørsvågheimen. Det er meget lav terskel for samarbeid mellom kommuner, fastleger og sykehuset. Det er god samhandlingsånd i Flekkefjord og Lister regionen. Men det er stor forskjell på kommunene i forhold til tilbudet til eldre. Det ble stilt spørsmål ved om en har nok fokus på det en får til, og om en er flinke nok til å se muligheter. Trombolysebehandling til slagpasienter Slagpasienter tar CT i Flekkefjord og det sendes bilder som analyseres i Kristiansand. Dette fungerer meget bra. Det er strenge kriterier for å gi trombolyse behandling. Øyeblikkelig hjelptilbud 4 kommuner har gått sammen om å etablere øyeblikkelig hjelptilbud på sykehuset i Flekkefjord. Det ansettes en kommunelege og en sykepleier for å ta hånd om disse pasientene. Øyeblikkelig hjelp tilbudet kjøper laboratorietjenester av sykehuset. Dette er god samhandling. Pårørende Forholdet til pårørende til pasienter på SSF ble tatt opp. God informasjon og kommunikasjon med pårørende er viktig. Mange synes det er godt å ha en pårørende med når viktige beskjeder skal gis/mottas, mens noen pasienter ikke ønsker å ha med pårørende. Da er det viktig å høre hva pasienten selv ønsker. Brukerutvalget var på en befaring på ulike avdelinger, bl.a. den nye Dialyseavdelingen. Brukerutvalget takker for en god mottakelse og informasjon i Flekkefjord.. Gerd V. Slettedal referent

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 71/14 Godkjenning av referat fra møtet 30.09.14. Godkjent.

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 71/14 Godkjenning av referat fra møtet 30.09.14. Godkjent. REFERAT Forslag Til stede: Åse Tønnessen-Sæbø, Tom-Atle Steffensen, Elin Reiersølmoen, Narve Somdal, Elisabeth Stenberg, Lise Kristiansen, Nina Roland, Aksel-Børre Nilsen, Ragnhild Thomassen, Anne Grete

Detaljer

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 63/14 Godkjenning av referat fra møtet 02.09.14. Referatet ble godkjent.

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 63/14 Godkjenning av referat fra møtet 02.09.14. Referatet ble godkjent. REFERAT Forslag Til stede: Åse Tønnessen-Sæbø, Tom-Atle Steffensen, Elin Reiersølmoen, Narve Somdal, Lise Kristiansen, Nina Roland, Aksel-Børre Nilsen, Ragnhild Thomassen, Anne Grete Bodin Erdal Fra SSHF:

Detaljer

Brukerutvalget startet møtet med et besøk på Smart Hus på Kvinesdal Bo og Omsorgssenter 22.04.13.

Brukerutvalget startet møtet med et besøk på Smart Hus på Kvinesdal Bo og Omsorgssenter 22.04.13. REFERAT Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Odd Salen, Elin Reiersølmoen, Tom Atle Steffensen, Lise Kristiansen, Åse Tønnessen Sæbø, Mai-Britt Mykjåland, Ragnhild Thomassen, Bjørg Svendsen, Liv Holberg,

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2015 2017 Prosjektmandat Lister 4. sept 2013 Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland Strategiarbeid prosess 2012-14 Prosessverktøy: Prosessveileder, SSHF 12 prinsipper for medvirkning

Detaljer

REFERAT. Meldt forfall: Dato: 17.09.13 Referent: Gerd V. Slettedal Kopi til: Ledergruppa SSHF. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.

REFERAT. Meldt forfall: Dato: 17.09.13 Referent: Gerd V. Slettedal Kopi til: Ledergruppa SSHF. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sørlandet sykehus REFERAT Til stede: Fra SSHF: Guro Smith-Tønnessen, Ragnhild Thomassen, Elin Reiersølmoen, Lise Kristiansen, Bjørg Svendsen, Liv Holberg, Carl-Viggo Berthelsen, Tom Atle Steffensen, Odd

Detaljer

Foretaksregisteret NO 983 975 240 MVA Organisasjonsavdelingen 4615 Kristiansand Telefaks Postboks 416. Telefon +47 38 07 44 00

Foretaksregisteret NO 983 975 240 MVA Organisasjonsavdelingen 4615 Kristiansand Telefaks Postboks 416. Telefon +47 38 07 44 00 Organisasjonsavdelingen Referat Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Odd Salen, Elin Reiersølmoen, Tom Atle Steffensen, Lise Kristiansen, Åse Tønnessen Sæbø, Carl-Viggo Berthelsen, Bjørg Svendsen,

Detaljer

Ragnhild Thomassen ble valgt som møteleder under sak 1 til 3/14. Presentasjon av BU sine medlemmer /Konstituering av BU

Ragnhild Thomassen ble valgt som møteleder under sak 1 til 3/14. Presentasjon av BU sine medlemmer /Konstituering av BU REFERAT Forslag Til stede: Ragnhild Thomassen, Elin Reiersølmoen, Narve Somdal, Tom Atle Steffensen, Åse Tønnessen Sæbø, Lise Kristiansen, Elisabeth Stenberg (fra kl 1030), Nina Roland, Anne Grete Bodin

Detaljer

REFERAT Forslag. Meldt forfall: Dato: 29.01.13 Referent: Gerd V. Slettedal Kopi til: Ledergruppa SSHF

REFERAT Forslag. Meldt forfall: Dato: 29.01.13 Referent: Gerd V. Slettedal Kopi til: Ledergruppa SSHF Sørlandet sykehus HF Administrerende direktør REFERAT Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Odd Salen, Elin Reiersølmoen, Tom Atle Steffensen, Lise Kristiansen, Åse Tønnessen Sæbø, Mai-Britt Mykjåland,

Detaljer

Protokoll - Brukerutvalget Foreløpig

Protokoll - Brukerutvalget Foreløpig Protokoll - Brukerutvalget 14.06.16 - Foreløpig _ Tilstede: Forfall: Fra SSHF: Kopi til: Sak 33/16 Haakon Steen - leder Elin Lien - nestleder Tom-Atle Steffensen Ingvard Østerhus Elisabeth Stenberg Jørgen

Detaljer

Avvik nyfødt/fødeveiledere Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn

Avvik nyfødt/fødeveiledere Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn REFERAT Forslag Til stede: Åse Tønnessen Sæbø, Tom-Atle Steffensen, Elisabeth Stenberg, Lise Kristiansen, Narve Somdal, Nina Roland, Jørgen Løvdal, Ragnhild Thomassen, Elin Reiersølmoen Fra SSHF: Org.

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelptilbud (KØH) og status samhandling

Kommunal øyeblikkelig hjelptilbud (KØH) og status samhandling REFERAT Forslag Til stede: Ragnhild Thomassen, Odd Salen, Elin Reiersølmoen, Lise Kristiansen, Åse Tønnessen Sæbø, Mai-Britt Mykjåland, Bjørg Svendsen, Liv Holberg, Mai-Britt Mykjåland, Carl-Viggo Berthelsen,

Detaljer

Årsmelding. Ungdomsrådet Sørlandet sykehus HF 2016

Årsmelding. Ungdomsrådet Sørlandet sykehus HF 2016 Årsmelding Ungdomsrådet Sørlandet sykehus HF 2016 1 Årsmelding for Ungdomsrådet ved Sørlandet sykehus HF 2016 Oppgaver: Ungdomsrådet skal bidra til å sikre god brukermedvirkning for ungdom ved Sørlandet

Detaljer

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Mandat områdeplan rehabilitering Utarbeide områdeplan for rehabilitering, med anbefalinger om fremtidig funksjonsfordeling,

Detaljer

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling Q Delavtale 1 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Flekkefjord 30. januar 2013 Jan-Roger Olsen, adm. dir. Per Engstrand, fagdirektør Bernhard Nilsen, samhandlingssjef Agenda Hva har SSHF fått

Detaljer

Sørlandet sykehus HF. Kjell Pedersen-Rise

Sørlandet sykehus HF. Kjell Pedersen-Rise Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 25. februar 2016 Tidspunkt Kl. 09.00 15.00 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Kjell Pedersen-Rise

Detaljer

REFERAT Forslag Til stede: Meldt forfall: Dato: Referent: Kopi til: Styret og Emne / sak: BRUKERUTVALGET

REFERAT Forslag Til stede: Meldt forfall: Dato: Referent: Kopi til: Styret og Emne / sak: BRUKERUTVALGET REFERAT Forslag Til stede: Åse Tønnessen-Sæbø, Ragnhild Thomassen, Elin Reiersølmoen, Narve Somdal, Tom Atle Steffensen, Elisabeth Stenberg, Nina Roland, Anne Grete Bodin Erdal, Jørgen Løvdal, Charlotte

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 17/15 Godkjenning av referat fra møtet 24.02.15. Referatet ble godkjent.

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 17/15 Godkjenning av referat fra møtet 24.02.15. Referatet ble godkjent. REFERAT Forslag Til stede: Åse Tønnessen Sæbø, Tom-Atle Steffensen, Elin Reiersølmoen, Elisabeth Stenberg, Lise Kristiansen, Nina Roland, Anne Grete Bodin Erdal, Jørgen Løvdal, Ragnhild Thomassen Fra SSHF:

Detaljer

Sak nr Sak/vedtak Ansvar

Sak nr Sak/vedtak Ansvar Fagavdelingen Fagdirektør Referat Til stede Jan Roger Olsen, adm.dir. (leder) Geir Bøhler, klinikksjef kirurgisk klinikk Gun-Elise Gustafsson, klinikksjef medisinsk serviceklinikk Oddvar Sæther, klinikksjef

Detaljer

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styresak 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styremøte 24. mars 2017 Styrevedtak HSØ - 029-2017: AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD 1. Styret i Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Styre

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Styre Arkivsak Dato 08.10.2015 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 15.10.2015 Sak nr 077-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte

Detaljer

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister Fagdag ernæring ring 15. september 2011 Lyngdal v/ Bernhard Nilsen Er ernæringsarbeid ringsarbeid matnyttig? Lønner det seg egentlig med forebygging? Har samhandlingsreformen noe for seg? Samhandlingsreformen

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3. Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 16. Planlagt kirurgi 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 14. Driftsøkonomi

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Lillesand, PTSS Fyresmoen

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Lillesand, PTSS Fyresmoen Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 19. november 2015 Tidspunkt Kl. 09.00 16.00 Sørlandet sykehus Lillesand, PTSS Fyresmoen Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Per Kristian Vareide Nestleder

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Avtaler mellom kommuner og helseforetak Helsefakultetets utdanningskonferanse 17. april 2012 Bjørn Engum, Senterleder NST/ bjorn.engum@unn.no Samhandlingsreformen Lagt fram for Stortinget

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan

Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan Styre Sørlandet sykehus HF Sak nr 055-2016 15.06.2016 Styrevedtak SSHF 19. mai 2016 «Til styremøtet i juni lager administrerende

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

REFERAT Forslag. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 47/13 Godkjenning av referat fra møtet Referatet ble godkjent.

REFERAT Forslag. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 47/13 Godkjenning av referat fra møtet Referatet ble godkjent. REFERAT Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Ragnhild Thomassen, Elin Reiersølmoen, Lise Kristiansen, Bjørg Svendsen, Liv Holberg, Carl-Viggo Berthelsen, Tom Atle Steffensen, Vidar Kleppe, Aksel-Børre

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Årsrapport 2013. Overordnet Strategisk samarbeidsutvalg (OSS)

Årsrapport 2013. Overordnet Strategisk samarbeidsutvalg (OSS) Årsrapport 2013 Overordnet Strategisk samarbeidsutvalg (OSS) 1. Bakgrunn/ utvalg av sentrale styringsdokumenter Samhandlingsreformen, St.melding nr 47. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Parter... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 2 4. Virkeområde...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Helsenettverk Lister

Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister 07.07.16 Permisjon 60% 01.08 31.12. 2016 Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Oppgaver Folkehelse og levekår BTI Folkehelsens levekår HELSE- NETTVERK LISTER Regional koordineringsgruppe

Detaljer

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen inkluderer 12 tjenesteavtaler Samarbeidsavtalen formål er: - konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni 2012 Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen

Detaljer

Hva bør rådene fokusere på?

Hva bør rådene fokusere på? Hva bør rådene fokusere på? 13.11.2012 Torgeir Skevik- Samling for kommunale råd Fokus 1- rådenes mandat Ligger i lovens formål, kommunen skal sikre Åpen, bred og tilgjengelig medvirkning I saker som er

Detaljer

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV, NORCGA UNIVERSITEHTABUOHCCD.U, ESS BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 6 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF retningslinjer for gjensidig

Detaljer

SSHF sin samhandlingsorganisering og representasjon i interne og eksterne samhandlingsfora. Samhandlingssjef Kjetil Juva

SSHF sin samhandlingsorganisering og representasjon i interne og eksterne samhandlingsfora. Samhandlingssjef Kjetil Juva SSHF sin samhandlingsorganisering og representasjon i interne og eksterne samhandlingsfora Samhandlingssjef Kjetil Juva Utfordringsbildet Samhandlingsklimaet internt Behov for samordning/koordinering og

Detaljer

Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan

Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan Arkivsak Dato 10.06.2016 Saksbehandler Nina Førland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 15.06.2016 Sak nr 055-2016 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Plan for avklaring av akuttfunksjoner

Detaljer

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Arendal, Psykiatrisk avdeling

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Arendal, Psykiatrisk avdeling Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 28. januar 2016 Tidspunkt Kl. 09.30 15.00 Sørlandet sykehus Arendal, Psykiatrisk avdeling Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Per Kristian Vareide

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Status strategiplan SSHF Etter intern høring Styremøtet Sørlandet Sykehus, SSHF Per Engstrand

Status strategiplan SSHF Etter intern høring Styremøtet Sørlandet Sykehus, SSHF Per Engstrand Status strategiplan SSHF 2012-2014 Etter intern høring Styremøtet 31.03.11 Sørlandet Sykehus, SSHF Per Engstrand Strategiplan i SSHF Premisser i prosessen Kvalitet og pasientsikkerhet Likeverdig tjenestetilbud

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Tjenesteavtale nr 6. mellom. Berg kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 6. mellom. Berg kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DA\h» NORGGA UN:VERSITEHTABUOHCCEVIESSU # BERG KOMMUNE Tjenesteavtale nr 6 mellom Berg kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring

Detaljer

Referatet ble godkjent. Helse Sør Øst sine retningslinjer for utsending av referat følges.

Referatet ble godkjent. Helse Sør Øst sine retningslinjer for utsending av referat følges. REFERAT Forslag Til stede: Åse Tønnessen-Sæbø, Elin Reiersølmoen, Narve Somdal, Tom Atle Steffensen, Elisabeth Stenberg, Anne Grete Bodin Erdal, Jørgen Løvdal, Lise Kristiansen, Aksel- Børre Nilsen, Ingvard

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen, tiltrådt av Lund kommune

Samarbeidsavtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen, tiltrådt av Lund kommune Samarbeidsavtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen, tiltrådt av Lund kommune Fremforhandlet i møte 13.des.2011, godkjent Lund kommunestyre 27.9.2012 1 Innhold OM SAMARBEIDSAVTALEN

Detaljer

REFERAT Forslag. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 50/12 Godkjenning av referat fra møtet 22.05.12

REFERAT Forslag. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 50/12 Godkjenning av referat fra møtet 22.05.12 Sørlandet sykehus HF Administrerende direktør REFERAT Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Odd Salen, Bjørg Svendsen, Liv Holberg, Elin Reiersølmoen, Tom Atle Steffensen, Lise Kristiansen, Åse Tønnessen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet

Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

SAK NR SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF (SI)

SAK NR SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF (SI) Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 003 2015 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF (SI) Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner avtalen som er reforhandlet mellom kommunen

Detaljer

Kultur for helhet. Handlingsplan Sørlandet sykehus HF

Kultur for helhet. Handlingsplan Sørlandet sykehus HF Kultur for helhet Handlingsplan 09.05.2012 Sørlandet sykehus HF Planen gjelder for perioden: 2012 2014 1 Innledning og målsetninger I Strategiplanen for 2012-2014 ble det vedtatt at Kultur for Helhet er

Detaljer

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus I Delavtale 3 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom e- Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus 1 Delavtalc 3 Søgne kommune gjeldende

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Årsrapport 2009 - Overordnet Strategisk samarbeidsutvalg OSS

Årsrapport 2009 - Overordnet Strategisk samarbeidsutvalg OSS Årsrapport 2009 - Overordnet Strategisk samarbeidsutvalg OSS Kristiansand 02.03.2010 Janne B. Brunborg/Harald Reiso/ Liv Karen Snerthammer /Stein Grytten/ Liv Gyda Axelsen/Wenche Tangene Årsrapport 2009

Detaljer

Utviklingsplan 2035 Strategiplan

Utviklingsplan 2035 Strategiplan Utviklingsplan 2035 Strategiplan 2018-2020 Sak 075-2017 Utviklingsplan 2035 høringsdokument Styremøte SSHF, 19. oktober 2017 Styresak: 002-2015 Utviklingsplan 2030 Vedtak 1. Styret tar framlagte prosjektrapport

Detaljer

Helsetjenester for eldre

Helsetjenester for eldre Helsetjenester for eldre Plan for samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten Raymond Dokmo, medisinskfaglig rådgiver, Helse Nord RHF Innledning Befolkningsframskriving Innledning Målgruppe

Detaljer

GJENSIDIG HOSPITERINGSAVTALE

GJENSIDIG HOSPITERINGSAVTALE 1 GJENSIDIG HOSPITERINGSAVTALE mellom Sørlandet sykehus HF og Kristiansand kommune Tilleggsavtale til delavtale 6 Gjeldende fra 01.01.2015 1 2 1. Bakgrunn og mål Bakgrunn Gjensidig hospitering mellom Kristiansand

Detaljer

Kommentar til sak 04/15 Utviklingsplan 2030 Bruker påpekte at vi bør ha mer tid til viktige saker, noe vi noterer oss.

Kommentar til sak 04/15 Utviklingsplan 2030 Bruker påpekte at vi bør ha mer tid til viktige saker, noe vi noterer oss. REFERAT Forslag Til stede: Åse Tønnessen Sæbø, Tom-Atle Steffensen, Elin Reiersølmoen, Narve Somdal, Elisabeth Stenberg, Lise Kristiansen, Nina Roland, Anne Grete Bodin Erdal, Jørgen Løvdal, Arild Kjebekk,

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF Tilstede: Forfall: PROTOKOLL BRUKERUTVALGET MØTE 27. OKTOBER 2008 Sted: Klinikk Hammerfest, Fagbiblioteket Kl. 10.00-13.45 Werner Johansen Anne Fredriksen Åge Driveklepp Anne Lise Moe Samuel Anders Guttorm

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

REFERAT. Meldt forfall: Ragnhild Thomassen, Anne Grete Bodin Erdal Dato: Referent: Gerd V. Slettedal Kopi til: Styret og Ledergruppa SSHF

REFERAT. Meldt forfall: Ragnhild Thomassen, Anne Grete Bodin Erdal Dato: Referent: Gerd V. Slettedal Kopi til: Styret og Ledergruppa SSHF REFERAT Forslag Til stede: Åse Tønnessen-Sæbø, Tom-Atle Steffensen, Elin Reiersølmoen, Narve Somdal, Elisabeth Stenberg, Jørgen Løvdal, Lise Kristiansen, Nina Roland, Aksel-Børre Nilsen, Ingvard Østerhus

Detaljer

Prosjekt gjensidig kompetanseutveksling SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser

Prosjekt gjensidig kompetanseutveksling SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser Prosjekt gjensidig kompetanseutveksling SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Prosjektleder Anne-Brit Riiser Bakteppe «Samhandlingsreformen», St meld 47, Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Retningslinjer

Detaljer

Sak nr Sak/vedtak Ansvar. Drøfting i saken er gjengitt under og vurderes i det videre arbeidet med strategiplanen:

Sak nr Sak/vedtak Ansvar. Drøfting i saken er gjengitt under og vurderes i det videre arbeidet med strategiplanen: Fagavdelingen Fagdirektør Referat Til stede Jan Roger Olsen, adm.dir. (leder) Geir Bøhler, klinikksjef kirurgisk klinikk Gun-Elise Gustafsson, klinikksjef medisinsk serviceklinikk Oddvar Sæther, klinikksjef

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Helseledelse anno 2013; hva kreves?

Helseledelse anno 2013; hva kreves? Helseledelse anno 2013; hva kreves? NSF; Fagseminar for ledere Fagernes 23. januar 2013 Tor Åm Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Prosjektdirektør, HOD Samhandlingsreformen - Krav til ledelse Mål;

Detaljer

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling Samhandlingsreformen Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling DRG Forum 5. mars 2012 Samhandlingsreformen Det handler om PASIENTEN KVALITET RESSURSER Nytt østfoldsykehus 2015-16 Overordnede

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Samhandling mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset

Samhandling mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset Samhandling mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset Samhandlingsreformen Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen. Plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide. Viktige faktorer i pasientforløpsarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Styre

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Styre Arkivsak Dato 19.02.2015 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.02.2015 Sak nr 014-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Likeverdig og forutsigbar helsehjelp

Likeverdig og forutsigbar helsehjelp Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de

Detaljer