REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 39/14 Godkjenning av referat fra møtet Referatet ble godkjent.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 39/14 Godkjenning av referat fra møtet 29.04.14. Referatet ble godkjent."

Transkript

1 REFERAT Forslag Til stede: Åse Tønnessen-Sæbø, Ragnhild Thomassen, Elin Reiersølmoen, Narve Somdal, Elisabeth Stenberg, Anne Grete Bodin Erdal, Jørgen Løvdal (tilstede dag 1.), Lise Kristiansen, Nina Roland, Aksel-Børre Nilsen Fra SSHF: Org. direktør Nina Føreland, Jan Roger Olsen var til stede under middagen Meldt forfall: Tom-Atle Steffensen Dato: 12. og Referent: Gerd V. Slettedal Kopi til: Styret og Ledergruppa SSHF Emne / sak: BRUKERUTVALGET Sak 38/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent. Sak 39/14 Godkjenning av referat fra møtet Referatet ble godkjent. Sak 40/14 Summing/siden sist Anne Grete refererte fra møter i Skulderprosjektet på Kongsgård, gjelder bl.a. henvisning av pasienter fra fastlege til rett avd. noen skal ha opptrening, mens andre trenger operasjon. Anne Grete har også vært på møter vedr. samhandling mellom kommunene og SSHF i forhold til rehabilitering. Lise har vært på møte i Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) hvor bl.a. Utviklingsplan 2030 diskuteres. Kvalitetssikring og Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS analyser) i forhold til Utviklingsplan 2030 pågår. Det er ikke bestemt hvor et evt. nytt sykehus skal ligge. Høringer er noe utsatt. Lise er Brukerutvalgets representant i gruppen som jobber med nytt PSA bygg på Eg. Dette bygget er beregnet til å romme 70 senger. Ragnhild refererte fra arbeidet med behandlingslinjer somatikk. Det ble også vist til arbeidet med kreftplan. Aksel-Børre har vært på møte vedr. psykiatri i Flekkefjord. Jørgen har vært på møte i SAFO vedr. brukerkompetanse. Narve har vært på møte vedr. slagpasienter. Gode tilbakemelding i forhold til brukermedvirkning. Telefonkultur: Det ble igjen tatt opp sak vedr. telefonkultur på SSHF. Brukerutvalget vil på det sterkeste be sykehuset om å ta opp saken internt. Bruk personer som er gode til å kommunisere til å svare på telefon henvendelser fra pasienter og pårørende. Elisabeth har vært på møte vedr. sluttrapport om ventelister på Barneavdelingen. Hun er også BU sin representant i det nyopprettede Ungdomsrådet. Et spennende tiltak som vi vil få presentert på et senere møte i Brukerutvalget. Postadresse Besøksadresse Telefon Administrasjonsadresse Foretaksregisteret Sørlandet sykehus HF Eg Sørlandet sykehus HF NO MVA Administrerende direktør 4615 Kristiansand Telefaks Serviceboks 416 Hjemmeside Serviceboks Kristiansand Kristiansand Bankkonto Telefon e-post

2 Sørlandet sykehus HF side 2 av 7 Åse har vært på styremøte i SSHF. Elin refererte til sine opplevelser på folkemøtet i Arendal. Sak 41/14 Eventuelt Ledersamling (strategi) Lise Kristiansen og Nina Roland blir med på møtet på Quality Hotel i Sørlandsparken kl Besøk av helseministeren Ragnhild Thomassen blir med 30 min på møtet i Arendal. Lise Kristiansen blir med 30 min på møtet i Kristiansand. Åse Tønnessen-Sæbø blir med 30 min på møtet i Flekkefjord. Styremøte SSHF 19. juni i Arendal Åse Tønnessen-Sæbø og Ragnhild Thomassen blir med på styremøtet for SSHF i Arendal. Regionalt læringsnettverk Oslo Åse Tønnessen Sæbø reiser på dette seminaret Ekstra Brukerutvalg i august/september 2014 Vi planlegger et ekstra møte i BU hvor vi får inn presentasjon av Kirurgisk klinikk og Klinikk for psykisk helse, samt at vi tar noen befaringer på SSK. Dato kommer. Strategiske satsningsområder Utkast ble gjennomgått, og innspill gitt sendes hele strategiplanen ut på høring. Denne kommer også til Brukerutvalget. Direktørens informasjon Adm. direktør Jan Roger Olsen orienterte om aktuelle saker under middagen: Bl.a. Utviklingsplan 2030: SSHF er pålagt å ha en slik plan for å kunne oppta lån. Kvalitetssikring, konsulenter er innleid og arbeidet er i gang. Prosessen vedr. samfunnsanalyse er forsinket med en mnd. (Fikk ikke inn anbud) Ros (Risiko og sårbarhetsanalyse) analyse gjøres. Høringsfrist er satt til Har hatt møte med styreleder i HSØ vedr. plassering av nytt psykiatribygg på Eg. Psykiatrien er ikke avhengig av å ligge nær somatikken. Strategiplan : Dette arbeidet går sin gang. Denne behandles uavhengig av Utviklingsplan Barnesenteret SSK: Har lite hensiktsmessige bygg, slitte lokaler. Bør oppjusteres. 30 dagers overlevelse: SSHF er signifikant dårligere enn andre sykehus (SSK dårligst i SSHF), dette er ikke knyttet til noen spesiell avdeling, men de sykeste legges inn i SSK. Kommer nye tall hver 3dje måned. Ventelister/Fristbrudd. Kirurgisk klinikk ligger dårligst an. Arealoptimalisering: Arealene er gjennomgått i Kristiansand. Hvordan kan arealene utnyttes optimalt? Bl.a. lokaler i poliklinikkene står tomme flere timer pr dag. Arealene i SSA og SSF skal også gjennomgås. Regner med endringer og forflytninger. Kongsgård: Flytter ikke opp til SSK. Rehabilitering videreføres der. Dette bifaller BU. Barnesenteret: Det er mye uro i Arendal. Det er sendt brev fra alle tillitsvalgte i Arendal vedr. denne saken helt til topps i Helsenorge, med kopi til adm. direktør på SSHF. Prosesser er i gang. Det avdekkes store uenigheter. Vil ha en gjennomgang av hele Barnesenteret vedr.: kvalitet, kompetanse, pasientsikkerhet osv. Det tas en ekstern gjennomgang av Barnesenteret for å få en uhildet vurdering. Helse- og omsorgsministeren kommer til SSHF Brukere blir med på møte på de 3 sykehusene i SSHF. Styreleder for HSØ kommer til SSHF fredag 28.mai.

3 Sørlandet sykehus HF side 3 av 7 Sak 42/14 Lover om helseforetak I forbindelse med Modul 2 opplæringen var jurist Inge V. Bakken med og gikk gjennom viktige lover og regler om helseforetak. Helselovene er en del av reglene om velferdsrett o Reglene om opplæring og arbeid o Reglene om sosial- og trygdeytelser o Reglene om helse- og omsorgslovene Før: Regler om arbeid, regler om trygd, regler om sosiale tjenester, regler om helsehjelp Nå: Større grad av samordning Ulike typer regler: Bl.a.: Rettskrav på tjenester, regler uten rettskrav der man må konkurrere med andre om tjenestene Rettssikkerhet: Bl.a.: Trygghet for riktige avgjørelser, materielle regler, kontrollorgan, åpenhet og innsyn, informasjon Helseforetaksloven bl.a.: Regulerer eierskapet, om stiftelse og vedtekter, styremedlemmer, om foretaksmøter, om fullmakter, om erstatningsansvar, om regnskap og kontroll, om brukerinnflytelse, om rapporteringsordninger bl.a. årlig melding. o Formål: HF`s formål er å sikre gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi, etnisk bakgrunn osv. o Grunnleggende krav til eier av sykehuset: bl.a. sørge for organisering og lederskap som sikrer at oppgavene ivaretas effektivt og med god kvalitet. God virksomhetsstyring. o Eier: Staten ved. Sosial- og helsedepartementet eier de regionale HF ene. Staten ved RHF (Regionalt helseforetak) eier Helseforetakene (HF) o Eierstyring: Skal eier utøve styring av foretaket i kraft av sin posisjon som eier må dette gjøres i foretaksmøtet. o Eiers oppgaver: Eier har ikke noe direkte ansvar for den løpende driften av Helseforetaket. o Stiftelse av foretak: Minst 7 medlemmer. Sitter i perioder på 2 år, maks 4 år, åpne møter, offentlighetsloven gjelder. o Styret: Fastsetter budsjett og planer, føre tilsyn med daglig leder, holde seg orientert, sikre brukerinteressene. Saker av vesentlig betydning skal behandles i RHFet. o Daglig leder: Forestår løpende drift, følger opp styrevedtak, rapporterer til styret minst hver 4 måned. o Brukerinnflytelse: RHFet skal påse at HFene innhenter brukererfaring og synspunkter. Spesialisthelsetjenesten: En samlebetegnelse på tjenester man ikke har lagt til det kommunale nivå. o Fastsetter systemkrav innenfor en rekke områder bl.a.: Beredskap, meldeplikter, finansiering, taushetsplikt, informasjon, pålegg, individuell plan, kvalitetsarbeid, journalsystem, avtaler om samhandling med kommunene, undervisning, etterutdanning, opplæring, pasientopplæring, ledelse av sykehus. o Formål: Fremme folkehelse og motvirke sykdom, kvalitet, likeverdighet, tilgjengelighet, tilpassning til pasient og brukers behov

4 Sørlandet sykehus HF side 4 av 7 o Plikt til forsvarlighet: Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven skal være forsvarlige, spesialisthelsetjenesten skal tilrettelegge. Forsvarlighetskravet: Dynamisk norm, krav til god ledelse, plikt til fungerende internkontroll, krav til fysisk utforming, krav til samhandling både internt og eksternt. Krav til fysisk utforming, utstyr osv. Melding til Norsk Kunnskapssenter: Dersom det oppstår en betydelig skade. Varsling til Statens helsetilsyn: Skal straks varsle om alvorlige hendelser. Systematisk kvalitetsforbedring: Plikt til å ha egne Kvalitetsutvalg for behandling av uønskede hendelser. Lov om psykisk Helsevern. Lov om Pasient- og brukerrettighetsloven: o Tilgjengelighet til tjenester av god kvalitet. o Rett til nødvendig helsehjelp, rett til øyeblikkelig hjelp, rett til vurdering, rett til valg av sykehus, rett til vurdering, rett til fornyet vurdering, rett til individuell plan (fra du er 16 år kan du selv velge hvem som er dine pårørende), rett til syketransport, rett til å klage, rett til journalinnsyn osv. På et senere møte tar vi de lovene vi ikke kom igjennom denne ganga, bla. lovene knyttet til internkontroll. Brukerutvalget takker for nyttig og interessant opplæring. Sak 43/14 Avtaleevaluering - samhandling Samhandlingssjef Bernhard Nilsen var til stede og orienterte. Innspill og revidert avtaleforslag er basert på en intern prosess. Det har vært egne arbeidsgrupper for delavtale (D) 1, 3, 7, og 9. SSHF sine medlemmer i de nye fagutvalgene for hhv kompetansedeling og jordmortjenesten ivaretar D 6 og 8. Evalueringsskjema sendes pr e-post til SSHF`s deltakere i de opprinnelige avtalegruppene D 2, 4, 5, 10, 11, 12 og 13. Egen KPH (Klinikk for psykisk helse) gruppe og utsjekk mot Barnesenteret og ABUP for å sikre avtaletilpassning til psykisk helse/rus og barn/unge. Innspill til Overordnet samarbeidsutvalg (OSA) og koordinering i regi av Samhandlingsutvalget: Evalueringsskjema, redaksjonell oppdatering, presiseringer, innholdsmomenter, implementering og effekter, avtaleinnhold. Overordnet samarbeidsavtale (OSA): Formålet: Bl.a. God kvalitet, bruker- og pasientmedvirkning. Pasientene skal oppleve at avtalene er faglig gode, preges av kontinuitet, er samordnet og helhetlige. D1: Oppgave og ansvarsfordeling, bl.a. o Trolig at kommunene opplever denne avtalen som den viktigste, Den har ikke innfridd sykehusets forventninger, stort avtalefokus på prinsipper og krav til prosesser. Forpliktelsene i D 1: Handler først og fremst om å utrede. Innspill til endringer av D1, eks: vektlegge begrepene pasientforløp og behandlingslinjer,. Forpliktelse til å ta utgangspunkt i pasientens beste. Avtale prioriterte områder med hver kommune (region) D 2: Sikre sammenheng og gode overganger fra pasienter med behov for langvarig, sammensatte og koordinerte tjenester, dette har ikke hatt mye fokus i perioden. D 3: Fokus på å sikre overgangen mellom nivåene for pasienten, Stort fokus på utskrivingsklare pasienter. Forslag om sjekkliste, generelt henvisningsskriv og sykepleierapport som vedlegg. D 4: Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Har utarbeidet ny mal for tilleggsavtale.

5 Sørlandet sykehus HF side 5 av 7 D 5: Samarbeid om utskriving. Denne ble reforhandlet i Den er tatt i bruk i alle kommuner. Sykepleier til sykepleier kommunikasjon. D 6: Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, hospitering. Gjennomføre prosjekt Kompetanseutveksling. D 7: Forskning, utdanning og læretid, Stramme opp og rydde tekst. D 8: Jordmortjenesten. Stramme opp og rydde tekst. D 9: Samarbeid om IKT løsninger. Meldeutveksling (Fagutvalg e-helse og velferdsteknologi). Følges opp av IKT forum og fagutvalg for e-helse. Forenklinger og tydeliggjøring av avtaleteksten. Avtaleformulering. Forventninger til elektronisk kommunikasjon og telemedisinske løsninger. D 10: Forebygging. Innspill fra KPH om at avtalen bør justeres slik at man i større grad får fram at medvirkning fra sykehuset på dette området forutsetter økt kommunal koordinering og samordning. D 11: Akuttmedisinsk kjede og beredskap. Avventer denne litt. D 12: Håndtering av avvik og etablering D 13: Styringsdata og analyser: Ingen særskilte innspill Videre prosess: Intern evalueringsrunde , Ledergruppen 12. mai. Revidert avtaleforslag i juni eller rett over ferien. Første arbeidsmøte med kommunene er satt til Ved senere evalueringer er det forslag om å ta 2-3 avtaler pr år. Departementet har satt i gang et evalueringsarbeid i hele landet for de avtalene som er inngått. Dersom det er noen spørsmål rundt denne saken kan spørsmål rettes til: Brukerutvalget har vært kritiske til en del av innholdet i delavtale 5: Utskrivingsklare pasienter. Nilsen sier at denne avtalen fungerer mye bedre nå enn for 1 år siden. BU vil fremdeles holde et kritisk blikk på denne avtalen. BU takker for en god oppdatering av avtaleevalueringen. Sak 44/14 Teambuilding - Brukerutvalget Dette temaet var oppe som en del av Modul 2 opplæringen for Brukerutvalg. Organisasjonsdirektør Nina Føreland innledet. Målet med temaet er: o Den enkelte får en større teamforståelse o Den enkelte får innsikt i sin egen rolle i teamet o Den enkelte får innsikt i andres roller i teamet Litt om metode og arbeidsform: o Kunnskapsbasert praksis o Interaktive prosesser Hva er et team? Teamets rolle og ansvar o Styrende dokumenter, St.melding 10: God kvalitet og trygge tjenester, strategiplan, verdigrunnlag Regjeringens mål Satsningsområder : Kvalitet, pasientsikkerhet, kultur for helhet, rusbehandling, kreftbehandling, utnyttelse av elektiv kirurgi Brukermedvirkning på 2 nivåer: o På individnivå o På systemnivå (BU skal jobbe systematisk) Hvorfor brukermedvirkning: o Lovpålagt

6 Sørlandet sykehus HF side 6 av 7 o Erfaringskompetanse o Omstillingskraft o Brukernes krav gir makt og legitimitet til nødvendige endringsprosesser Brukermedvirkning i HSØ: o 13 prinsipper for brukermedvirkning o Gode og likeverdige tjenester o Pasientens og brukernes stemme skal høres o Legge til rette for og forankre brukermedvirkning hos alle ledere Brukerutvalget ved SSHF: o Rådgivende organ for adm. direktør o Oppnevnt av de respektive organisasjonene o Funksjonstiden følger styreperioden o BU sine oppgaver: Vaktbikkje. Pådriver rolle, endringsagenter, prioritere de viktige sakene, kommunikasjonskanal mellom pasienter, organisasjoner og ledere, videreutvikle robuste fagmiljø, sikre solid helsevesen som inkluderer samhandling. Et teams 5 mangler: Mangel på tillit, frykt for konflikter, mangel på engasjement, unnvikelse av ansvar, manglende fokus på resultater Kjennetegn på et godt team: Samarbeider effektivt, utnytter hverandres ferdigheter, lærer seg å bli enige, felles forpliktelser for de valgene som gjøres, beskriver og løser problemer i fellesskap, har gode relasjoner - trygge på hverandre Belbins teamroller: Idéskaperen, koordinatoren, pådriveren lagspilleren iverksetteren, avslutter, spesialist, ressurssamler. Eksempler på team: Direktørens ledergruppe, Brukerutvalget Resultat av BU`s teamvurdering: God fordeling av teamroller, alle roller er representert i utvalget. Hva er BU sin styrke og BU sine svakheter? Det var en meningsutveksling etter gjennomgangen. Hva ønsker vi å fokusere på framover. Bl.a. var det enighet om at BU sine medlemmer på et senere møte presenterer seg og den organisasjonen de representerer i utvalget. La alle få litt taletid i møtene, evt. begrense det til at kun en eller to får ordet hver gang. Vi tilpasser oss etterhvert. Når opplæring i modul 2 er ferdig vil det være mer drøftinger på møtene. Når det er mulig settes siden sist/summing opp som første sak. På et senere møte vil vi invitere med internasjonal koordinator (tidligere dir. ved VAS) Anders Wahlstedt for å gå mer grundig gjennom Belbins teamroller. Wahlstedt er organisasjonspsykolog og har jobbet mye med dette temaet. Det var enighet om at en to dagers samling med overnatting er bra for samholdet i utvalget. Dag Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord Sak 45/14 Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord Ny Dialyseavd. Avdelingsleder Annette Solinski og enhetsleder Trine Nesheim var til stede og orienterte. Ny Dialyseavdeling er klar til å tas i bruk innen en måned. Dialysen øker fra 4 til 10 plasser. Det er to rom med plass til to pasienter, og det er to enerom og isolat. Nytt vannrenseanlegg er montert, noe utstyr skal leveres innen kort tid. Det er godt samarbeid mellom SSHF Kristiansand (SSK) og SSHF Flekkefjord (SSF).

7 Sørlandet sykehus HF side 7 av 7 Dialyselege og dialysesykepleier ved SSF går i fast turnes i SSK. Det er også dialysebehandling på pleiehjem og hjemmebehandling. Sykehuset lærer opp leger og pleiepersonell i kommunene, og det er godt samarbeid med primærhelsetjenesten. SSF behandler pasienter fra Rogaland. SSF er nærsykehus for Lund og Sokndal kommuner i Rogaland. Nyrepasienter (dialyse) kan nå reise verden rundt og få behandling der de er. Her har Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte gjort et meget godt arbeid! Kreftbehandling Nyrelege og fagsykepleier reiser fast fra SSK til SSF Onkologisk avdeling. Det er 3 senger for lindrende behandling, også her er det et godt samarbeid med SSK. Samhandling Det er mange prosjekter på gang mellom SSF og kommunene i Lister regionen. Sykehuset hadde mange prosjekter på gang også før Samhandlingsreformen. Prosjekter: Dialyseprosjekt, Kolsprosjekt, Ambulant akutt team psykiatri, Mindfullness (metode for å mestre utfordringer), e-lærings kurs osv. E-læring geriatri Det vil bli mange utfordringer framover. Det er stort behov for opplæring i kommunene. Det lages et E-læringsprogram som skal brukes i hele Norge, dette er spennende og noe å være stolt av! Fastlegene etterspør opplæring fra sykehuset i geriatri, det er bl.a tett samarbeid med Tjørsvågheimen. Det er meget lav terskel for samarbeid mellom kommuner, fastleger og sykehuset. Det er god samhandlingsånd i Flekkefjord og Lister regionen. Men det er stor forskjell på kommunene i forhold til tilbudet til eldre. Det ble stilt spørsmål ved om en har nok fokus på det en får til, og om en er flinke nok til å se muligheter. Trombolysebehandling til slagpasienter Slagpasienter tar CT i Flekkefjord og det sendes bilder som analyseres i Kristiansand. Dette fungerer meget bra. Det er strenge kriterier for å gi trombolyse behandling. Øyeblikkelig hjelptilbud 4 kommuner har gått sammen om å etablere øyeblikkelig hjelptilbud på sykehuset i Flekkefjord. Det ansettes en kommunelege og en sykepleier for å ta hånd om disse pasientene. Øyeblikkelig hjelp tilbudet kjøper laboratorietjenester av sykehuset. Dette er god samhandling. Pårørende Forholdet til pårørende til pasienter på SSF ble tatt opp. God informasjon og kommunikasjon med pårørende er viktig. Mange synes det er godt å ha en pårørende med når viktige beskjeder skal gis/mottas, mens noen pasienter ikke ønsker å ha med pårørende. Da er det viktig å høre hva pasienten selv ønsker. Brukerutvalget var på en befaring på ulike avdelinger, bl.a. den nye Dialyseavdelingen. Brukerutvalget takker for en god mottakelse og informasjon i Flekkefjord.. Gerd V. Slettedal referent

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Saker til behandling. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015 2018. Spillemidler 2015

Saker til behandling. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015 2018. Spillemidler 2015 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 27.11.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Prosjekt medikamenthåndtering (Legemiddelsamstemming)

Prosjekt medikamenthåndtering (Legemiddelsamstemming) Sørlandet sykehus REFERAT Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Odd Salen, Elin Reiersølmoen, Lise Kristiansen, Åse Tønnessen Sæbø, Bjørg Svendsen, Liv Holberg, Carl-Viggo Berthelsen, Tom Atle Steffensen,

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Foretaksregisteret NO 983 975 240 MVA Organisasjonsavdelingen 4615 Kristiansand Telefaks Postboks 416. Telefon +47 38 07 44 00

Foretaksregisteret NO 983 975 240 MVA Organisasjonsavdelingen 4615 Kristiansand Telefaks Postboks 416. Telefon +47 38 07 44 00 Organisasjonsavdelingen Referat Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Odd Salen, Elin Reiersølmoen, Tom Atle Steffensen, Lise Kristiansen, Åse Tønnessen Sæbø, Carl-Viggo Berthelsen, Bjørg Svendsen,

Detaljer

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Utkast til strategiplan 2012 2014

Utkast til strategiplan 2012 2014 Utkast til strategiplan 2012 2014 Sørlandet sykehus HF Ekstern høring utsendt 1.april, svarfrist 31.mai 2011 Arbeidsdokument Versjon 4 Trygghet når du trenger det mest Versjon 4, ekstern høring 01.04.2011

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere I undersøkelse gjennomført

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE.

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE. Arkivsak-dok. 12/01323-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Livsløpskomite Kommunestyret Møtedato SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer