Årsrapport Overordnet Strategisk samarbeidsutvalg (OSS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Overordnet Strategisk samarbeidsutvalg (OSS)"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Overordnet Strategisk samarbeidsutvalg (OSS)

2 1. Bakgrunn/ utvalg av sentrale styringsdokumenter Samhandlingsreformen, St.melding nr 47. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Prop 91. Nasjonal helse- og omsorgsplan , St.melding nr 16. Overordnet Samarbeidsavtale mellom SSHF og kommunene i Agder (OSA) 13 delavtaler mellom SSHF og kommunene i Agder Nasjonal rammeavtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom helse- og omsorgsdepartementet og KS Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg (OSS) Samhandlingsarbeidet mellom Sørlandet sykehus HF og det 30 kommunene på Agder er forankret og organisert ved at partene har etablert et overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) mellom Sørlandet sykehus HF, kommunene på Agder, brukerorganisasjonene Samarbeidsforum (SAFO) og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), og ansattes organisasjoner Legeforeningen, Norsk sykepleierfobund (NSF ) og Landsorganisasjonen (LO). OSS hadde i 2013 til sammen 14 medlemmer. Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF) hadde 5 representanter(administrerende direktør og klinikksjefer/fagdirektør), kommunene hadde 5 representanter oppnevnt av KS, 1 representant fra FFO, 1 representant fra SAFO, 1 representant fra Legeforeningen /NSF, og 1 representant fra LO kommune. Brukerutvalget ved SSHF utpeker 1 av brukerrepresentantene. De kommunale medlemmene representerer kommunesammenslutningene Listerregionen, Lindesnesregionen, Knutepunkt Sør, Setesdalsregionen og Østre Agder. Representantene oppnevnes for 2 år. Praksiskoordinator inviteres til å delta i møtene. Medlemmene i OSS Det har i løpet av året noen få noen utskiftninger i representasjonen. Ved utgangen av året var representasjonen som følger: Sørlandet sykehus HF Administrerende direktør Jan Roger Olsen Klinikksjef Oddvar Sæther Klinikk for psykisk helse (KPH) Klinikksjef Nina Hope Iversen, Medisinsk klinikk Klinikksjef Geir Bøhler, Kirurgisk klinikk Fagdirektør Per Engstrand Praksiskoordinator Anton Rodahl, observatør

3 Kommunene på Agder Helse og sosialdirektør Lars Dahlen, Knutepunkt Sør Kommunalsjef for helse og velferd, Inger Marethe Egeland, Listerregionen Kommunalsjef Kjell Rune Olsen, Lindesnesregionen Rådmann Harald Danielsen, Østre Agder Rådmann Jens Arild Johannessen, Setesdalsregionen Vara for Harald Danielsen: Bjarte Nordås Vara for Kjell Rune Olsen: Tom Valand Vara for Inger Marethe Egeland: Anne Berit Åtland Hansen

4 Brukerrepresentanter Guro Smith- Tønnessen, SAFO/SSHF Lene Eikelia, FFO Aust Agder Ansattes representanter Roy Gyberg, LO kommune Viggo Lutcherath, Legeforeningen, SSHF/ vara: Anne Brit Jahnsen NSF Ledelse av OSS Administrerende direktør ved SSHF, Jan Roger Olsen har vært leder av OSS i Arbeidsutvalg Det er opprettet et arbeidsutvalg (AU), som består av representanter fra de ulike kommuneregionene og SSHF. Arbeidsutvalget fungerer som sekretariat for samarbeidsutvalget, der hovedoppgaver er knyttet til: møter Arbeidsutvalget møter i overordnet strategisk samarbeidsutvalg. Arbeidsutvalget har i 2013 bestått av: Janne B. Brunborg, Knutepunkt Sørlandet, Harry Svendsen, Østre Agder, Anne Berit Åtland Hansen, Listerregionen (Elisabeth Urstad overtok i løpet av året), Unn-Christin Melby, Lindesnesregionen, Elisabeth Kjølsrud, Setesdalsregionen (Karine Homdrum overtok i løpet av året). Fra SSHF: Bente Sandvik Kile, Bernhard Nilsen, Kjersti Sandsdalen, Harald Meberg, Siv Osterman. Arbeidsutvalget har vært ledet av samhandlingssjef, Bernhard Nilsen, SSHF. Likeverd, respekt og tillit Visjonen til OSS er bedre helse gjennom samhandling. Samhandlingen bygger på verdier som er beskrevet i Nasjonal rammeplan om samhandling på helse- og omsorgsområdet OSS skal skape/legge til rette for god samhandlingskultur på Sørlandet som gir:

5 Arbeidet i OSS i 2013 er regulert i Overordnet samarbeidsavtale (OSA) vedtatt som bla. beskriver formaliserte, jevnlige møter på ledernivå mellom foretaket og kommuneregionene. Alle deltagende kommuner har undertegnet samarbeidsavtalen. Alle deltagende kommuner har undertegnet OSA tilhørende delavtaler, herunder 11 lovpålagte og 2 frivillige. 3. Aktivitet OSS har avholdt to møter og ett lunsj- til lunsj seminar i Ansvarlig for møtene har vært SSHF, og er blitt avholdt ved SSHF, Kristiansand. Lunsj-lunsj seminaret ble avholdt ved Fevik Strand Hotell. SSHF har hatt leder og sekretariatsansvaret for OSS møtene i to år, mens kommuneregionene har leder og sekretariatsansvaret for møtene i de fem regionale samarbeidsutvalgene (RS). Arbeidsutvalget har avholdt møter i forkant av møtene i OSS og har hatt som hovedoppgave å forberede møtene og følge opp vedtatte saker. Arbeidsutvalget har ikke hatt delegert beslutningsfullmakter fra OSS. Referat fra møtene legges fortløpende ut på OSS sin nettside: 4. Fokusområder i Samarbeidsavtalene - delavtalene Et viktig fokusområde i 2013 har vært justering og videreutvikling av flere av delavtalene. Koordinerende avtalegruppe, egen faggruppe for arbeidet med delavtalene som er oppnevnt av OSS, har hatt hovedfokus på delavtalene oppgave og ansvarsdeling (D1), kommunal øyeblikkelig hjelp (D4) og kompetanseutvikling (D6). Viktigste områder innenfor hver av avtalene har vært: D4 egen tilleggsavtale hvor det har vært mulig med regionale og/eller lokale tilpasninger D5 oppfølging av sjekklister og avvikssystem D6 eget kompetanseprosjekt

6 Følgende fagutvalg som har i oppgave å følge opp delavtalene ble opprettet i 2013: Agder, opprettet januar 2013 (delavtale 1) - faggrupper i Agder å bygge et forutsigbart, kvalitetssikret system med arenaer og prosesser knyttet til gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samhandlingsprosjekter Følgende samhandlingsprosjekter ble etablert i 2013: - Geriatrisk poliklinikk SSA og SSK - E - helse og velferdsteknologi (U4H) - Utrede overføring av polikliniske konsultasjoner fra sykehus til kommune for pasientgruppene barn, lunge, endokrinologi og venøse sår) - Psykisk helsevern reduksjon av uhensiktsmessige akuttinnleggelser 4.3 Digital samhandling United4Health et forsknings- og innovasjonsprosjekt er et samhandlingsprosjekt mellom kommunene på Agder, Universitetet på Agder og SSHF. Prosjektet har som mål: - å øke tryggheten for pasienter som har utviklet KOLS - å redusere risiko for at du opplever gjentatte forverringer og nye innleggelser i sykehus - å tilby telemedisinsk oppfølging for 200 KOLS-pasienter på Agder Prosjektet har fokus på utvikling av teknologiske løsninger for hjemmeoppfølging av KOLS-pasienter ved bruk av nettbrett. Det er etablert en telemedisinsk sentral i Kristiansand kommune, og det er utarbeidet prosedyrer og rutiner for oppfølging av pasienter ved utskriving fra sykehuset. Det har pågått opplæring av personell og testing av utstyr, blant annet ved Senter for e-helse og omsorgsteknologi ved UiA. Prosjektet U4H ønsker å etablere telemedisinsk oppfølging for pasienter som utskrives fra sykehus etter en KOLS-forverring til Kristiansand kommune, med intensjon om utbredelse av telemedisinsk oppfølging i flere kommuner på Agder i løpet av 2014/2015.

7 4.4 Kommunal øyeblikkelig hjelp Alle kommunene på Agder har startet planlegging av kommunale døgntilbud i tråd med helse og omsorgstjenesteloven. Tilbudet er lovpålagt fra Kommunene Vennesla og Iveland etablerte et tilbud allerede 4. kvartal Følgende kommuner etablerte et tilbud i løpet av 2013: De åtte kommunene i Østre Agder regionen (Arendal, Froland, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Åmli og Vegårshei), Farsund Søgne og Songdalen 4.5 Omlegging av tilbudet innenfor rehabilitering Helseforetakene fikk i 2013 endret rammebetingelsene for finansiering av gruppebasert rehabilitering. Dette har medført at SSHF har redusert tilbudet. Kommunene har faglige forutsetninger for å overta deler av tilbudene, men grunnet manglende finansiering har dette ikke vært mulig. 4.6 Overordnet planarbeid Utviklingsplan 2030 OSS har vært referansegruppe for arbeidet med Utviklingsplan Kommunene har i hele 2013 meldt inn at de ønsker en mulighet for å medvirke i planprosessen gjennom deltakelse i de besluttende organer som styringsgruppe mv. I desember 2013 ble alle kommuneregionene representert i styringsgruppen. Dette har bidratt til økt innsyn i arbeidet med Utviklingsplanen. Strategiplan Arbeidet med Strategiplan startet i OSS har vært referansegruppe for arbeidet. Kommunene og brukerorganisasjonene har medvirket i planprosessen gjennom deltakelse i arbeidsgrupper. Dette har gitt god innsyn i arbeidet med strategiplanen. Kommunens representasjon i styringsgrupper og arbeidsgrupper. Av praktiske grunner er det vanskelig å sikre representasjon fra alle kommuner i strategiske planarbeid av ulik karakter. SSHF bestreber å ha alle kommuneregionene representert i arbeidet. For å sikre felles forståelse for rollen til representanter fra kommunene er det framlagt og behandlet et eget dokument som beskriver at kommunale deltakere representerer kommuneperspektivet. Det er ofte manglende samsvar mellom helseforetakets forventninger til representanter som deltar i ulike arbeidsgrupper, og hva kommunenes folk kan forplikte seg til av beslutninger.

8 Representanter for kommunesammenslutninger har ikke beslutningsmyndighet på vegne av andre kommuner, men kan bare belyse kommuneperspektivet. 4.8 Lederutviklingsprogram i samarbeid med KS Det ble i 2013 gjennomført et felles lederutviklingsprogram i 6 moduler med deltakelse fra begge nivåene, kommunene og helseforetakene. Målgruppen var mellomledere innenfor psykisk helse og rus området. Opplæringen ble initiert, tilrettelagt og gjennomført av KS i samarbeid med BI.

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF.

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF. OSS Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg Prosjekt kompetanseoverføring, møte 1 Sted Blått møterom 2 etg Adm.bygget, SSK Dato/tid 15.02.13, kl 09.00-12.00 Deltakere Tilstede: SSHF: Anne-Brit Riiser, prosjekteder

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Prosjektdirektiv for prosjekt samhandling innen rehabiliteringsfeltet

Prosjektdirektiv for prosjekt samhandling innen rehabiliteringsfeltet Prosjektdirektiv for prosjekt samhandling innen rehabiliteringsfeltet Startdato: 14.01.2014 Sluttdato: 31.12.2014 Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Regionalt samarbeidsutvalg i Knutepunkt Sørlandet Virksomhet

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Sak nr Sak/vedtak Ansvar

Sak nr Sak/vedtak Ansvar Fagavdelingen Fagdirektør Referat Til stede Jan Roger Olsen, adm.dir. (leder) Geir Bøhler, klinikksjef kirurgisk klinikk Gun-Elise Gustafsson, klinikksjef medisinsk serviceklinikk Oddvar Sæther, klinikksjef

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune II 11111 020 P 5 94217 2010 13725-14 NO Tson;;;:trKk Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Detaljer

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 39/14 Godkjenning av referat fra møtet 29.04.14. Referatet ble godkjent.

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 39/14 Godkjenning av referat fra møtet 29.04.14. Referatet ble godkjent. REFERAT Forslag Til stede: Åse Tønnessen-Sæbø, Ragnhild Thomassen, Elin Reiersølmoen, Narve Somdal, Elisabeth Stenberg, Anne Grete Bodin Erdal, Jørgen Løvdal (tilstede dag 1.), Lise Kristiansen, Nina Roland,

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 3 2.1.3

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 28.02.2013 Versjon 2 28.02.2013 1 Innhold Forkortelser... 4 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 5 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Kristiansand kommune Songdalen kommune 27.02.2015 Virksomhetsplan 2015

Kristiansand kommune Songdalen kommune 27.02.2015 Virksomhetsplan 2015 Kristiansand kommune Songdalen kommune 27.02.2015 Virksomhetsplan 2015 Innhold... 1 1. Innledning... 1 2 Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.2 Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

SLUTTRAPPORT prosjekt Samhandlingsarena Aker

SLUTTRAPPORT prosjekt Samhandlingsarena Aker SLUTTRAPPORT prosjekt Samhandlingsarena Aker Side 1 Innhold 1. Bakgrunn/oppdraget... 4 1.1. Hvorfor prosjekt Samhandlingsarena Aker?... 4 1.2. Prosjektoppdrag... 5 2. Organisering og struktur... 6 2.1.

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 8. 3.2012 Møtested Auditoriet SSF Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 11.12 Tordag.8.3.2012 kl. 11.00 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord May-Ardis Iversen

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene

Detaljer

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14)

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Deltakere i samarbeidet i 2014 har vært: Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.06.2012 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.06.2012 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.06.2012 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 29. 8.2012 Møtested Formannskapssalen, Flekkefjord Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 41.12 Onsdag 29.8.2012 kl. 09.30 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord

Detaljer

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE.

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE. Arkivsak-dok. 12/01323-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Livsløpskomite Kommunestyret Møtedato SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer