REFERAT. Meldt forfall: Dato: Referent: Gerd V. Slettedal Kopi til: Ledergruppa SSHF. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Meldt forfall: Dato: 17.09.13 Referent: Gerd V. Slettedal Kopi til: Ledergruppa SSHF. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent."

Transkript

1 Sørlandet sykehus REFERAT Til stede: Fra SSHF: Guro Smith-Tønnessen, Ragnhild Thomassen, Elin Reiersølmoen, Lise Kristiansen, Bjørg Svendsen, Liv Holberg, Carl-Viggo Berthelsen, Tom Atle Steffensen, Odd Salen, Mai-Britt Mykjåland, Åse Tønnessen-Sæbø Adm. direktør Jan Roger Olsen Meldt forfall: Dato: Referent: Gerd V. Slettedal Kopi til: Ledergruppa SSHF Emne / sak: BRUKERUTVALGET Sak 55/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent. Sak 56/13 Godkjenning av referat fra møtet Referatet ble godkjent. Sak 57/13 Tilgjengelighet ved SSHF Ass. driftssjef Jon Sverre Berg var til stede og orienterte. Skilt til handicaptoalett i hovedbygget somatikk SSK er satt i bestilling. Hellelagt sti fra psykiatribygg til barnesenteret SSK: Blir utvidet med en ekstra rad med heller (3 i bredden) slik at den kan brukes av rullestolbrukere. Universell utforming, henvendelse fra Blindeforbundet: Berg tar direkte kontakt med Blindeforbundet. I nybygg og ved store ombygginger tas det hensyn til universell utforming, oppdatering av lovverket i 2011, denne har ikke tilbakevirkende kraft, og gjelder ikke eksisterende bygg. Resepsjonen SSK: Det vil bli satt i gang arbeid for å få senket disken slik at rullestolbrukere når opp. Teleslynge for hørselshemmede i resepsjonen ønskes: Berg tar opp denne saken. Parkering LMS i Arendal: Det er 2 plasser for bevegelseshemmede, mulig at det blir for lite når smertepoliklinikken er på plass. De ansatte okkuperer de andre plassene. Det vil bli satt opp automater for betaling (slik det er på taket av P- huset i Kristiansand) slik at ansatte ikke kan parkere med parkeringskort. Det søkes om dispensasjon fra Vegvesenet i denne saken. Skiltplan er enda ikke godkjent. Sti fra P-huset i Arendal til LMS: Det kom spørsmål om det er mulig å få laget en sti fra P-huset til LMS? Berg undersøker saken. Leserinnlegg vedr. undersøkelse ved Gyn.pol: Heis for rullestolbrukere må bestilles av fastlegen i forkant av undersøkelsen. Svar fra Gyn-avd. var oversendt BU i forkant av møtet. Forslag om å ha en forside på journalen som sier noe om Postadresse Besøksadresse Telefon Administrasjonsadresse Foretaksregisteret Sørlandet sykehus HF Eg Sørlandet sykehus HF NO MVA Administrerende direktør 4615 Kristiansand Telefaks Serviceboks 416 Hjemmeside Serviceboks Kristiansand Kristiansand Bankkonto Telefon e-post

2 Sørlandet sykehus HF side 2 av 5 spesielle behov, hva som må tas hensyn til osv. Ble foreslått for avd.leder IKT Even Krogstad som vil ta dette opp. Skilting til Flekkefjord sykehus: Bruker tok opp sak vedr. dårlig skilting til Flekkefjord sykehus. Ønskelig med 3 skilt fra E39 og inn mot sykehuset, i dag er det kun et lite skilt i Trolldalen, som er vanskelig å se, merket med sykehus. Berg tar opp saken med rette vedkommende. Sak 58/13 Orientering om IKT på SSHF Avdelingsleder Even Krogstad var til stede og orienterte og svarte på spørsmål. Overskrifter fra presentasjonen: IKT Kliniske data ved SSHF Nøkkeltall IKT SSHF (150 millioner kroner i driftsbudsjett) Hva er DIPS: Bl:a: Logistikksystem,økonomisystem, dokumentasjon, planlegging Hva kan registreres i DIPS?: Bl.a: pasientjournaler, innleggelser, ventelister, røntgen DIPS i SSHF: Klinisk informasjon er samlet i DIPS, DIPS er integrert i PAS (Pasientadministrativt system) og EPJ (elektronisk pasient journal). Kvalitet: eks sporing av dokumenter Statistikk klinisk IT-system SSHF har lagrede data fra 1991 DIPS brukes i hele Helse Sør-Øst (HSØ) Kommunikasjon mellom kommunene og SSHF: Begynner å fungere, men er ikke i mål i forhold til samhandling Kommunikasjon mellom sykehusene; Myndighetene jobber med saken (lovverket), problemet her er konfidensialitet Regionalt: Overskrifter HSØ HSØ sin strategiske plan for gir føringer til fornying og standardisering Programmene og fremdrift Brukervennlighet viktig Store kostnader ved å bytte system E-resept for sykehus: DIPS er ikke klar for å håndtere dette enda Fornyingsstyrets styringslinje og sentrale milepæler (adm.direktør Jan Roger Olsen er medlem her) Prioriteringskriterier og kvalitativ vurdering BU medlem: Behandlingslinjer fungerer ikke, stadig problem, Krogstad tar opp saken i SSHF Kapasitet, leveranse, økonomi og lovverket er problemene som en støter på. Kommer til å ta tid før alt fungerer Opplæring for leger og sykepleiere: Få opplæring i DIPS inn som en del av utdanningen, gjøre kursdatabasen tilgjengelig for UiA samarbeider om dette Det er ansatt en person som står for opplæring i DIPS på SSHF, obligatorisk opplæring Brukerutvalget takker for nytting og interessant orientering. Sak 59/13 Direktørens informasjon Adm. direktør orienterte om: Økonomi: Ønsker å styrke investeringene. Holde igjen 104 millioner kroner på driften i Ligger 23 millioner kroner i overforbruk ved utgangen av august.

3 Sørlandet sykehus HF side 3 av 5 De største utfordringene er i Kirurgisk klinikk, dette går på korrekt koding, sviktende inntekter og kostnader Operasjonsstuene er satt i drift. I et senere møte vil BU få en omvisning Samdata 2012: Rapporten er kommet. SSHF drives fremdeles kostnadseffektivt, og det er kun et sykehus i HSØ som driver mer effektivt enn SSHF. Viktig at det er god kvalitet i behandlingen, god daglig ledelse og kontroll. Samdatarapporten bestilles til alle BU sine medlemmer. PCI situasjonen i Arendal. En maskin er dårlig og må skiftes ut. Ny maskin hastebestilles, men de ordinære anbuds- og innkjøpsrutinene følges. Regner med å ha ny maskin på plass mellom 15. og 20. november Dersom det oppstår problem er det ledig kapasitet både i Stavanger og Oslo Endrede betingelser etter valget: Ligger an til at både offentlige og private aktører innen helse styrkes Kommunal medfinansiering går ut. Innsatsstyrt finansiering vil øke. Signaler om at RHFene (helseregionene) legges ned fra 2016 Tillitsvalgte og verneombud har sendt brev til styrene i HSØ og SSHF vedr. lokal ledelse i Arendal og Kristiansand. Møter om saken pågår. Møte med tillitsvalgte etter styremøtet i september Strategiplan : Strategikonferanse på Quality BU repr. med 2 deltakere. Oppdatering av Strategiplan lenket med Utviklingsplan Videreføre de områdene som gjelder nå: Kvalitet og pasientsikkerhet, Kultur for helhet, Samhandling for høyere kvalitet og effektivitet, Rusbehandling og Kreftbehandling. I tillegg blir Elektiv kirurgi tatt inn i den nye planen Oppgavefordeling mellom sykehusene. 12 pkt. skal utredes, prosjektgrupper skal settes ned, saken kommer til styret og til BU Spørsmål fra brukerrepresentant vedr. psykiatri. Tas inn som egen sak i BU møte Sak 60/13 SSHF som IA bedrift Personalsjef Anne-Grethe Vhile orienterte. SSHF arbeider for å nå målene om et mer inkluderende arbeidsliv. Overskrifter fra presentasjonen: Målene er: o Forebygge og redusere sykefravær o Styrke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet o Utarbeide gode rutiner for sykefraværsoppfølging i samarbeid med representanter for de ansatte o Hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet Sykefraværsprosent i SSHF: Jan 8.04%, Mai 5.91%, Juni 5,7%, Juli 5,9% - Kvinner har mye større fravær enn menn Sykefravær i HSØ 7,6% for hele HSØ Sykefravær i Norge Systematisk arbeid; Bl.a: Tilrettelegging, lederopplæring, HMS opplæring/rådgiving, sykefraværsoppfølging, medarbeiderundersøkelse Godkjent bedriftshelsetjeneste i SSHF: retter oppmerksomheten mot personer med stor sykefravær, deltar i arbeidsmiljøutvalg, vurdere arbeidsmiljø, tilgjengelighet osv. Samarbeid med NAV Utvikling forebyggende tiltak: På jobb med barn i magen, trening for merkantilt personell, sykefraværsprosjekt osv. Kvinners jobbtilknytning en forklaring på sykefravær? o Bakgrunn for prosjektet

4 Sørlandet sykehus HF side 4 av 5 o Prosjektmidler fra KLP o Det overordnede målet med prosjektet er å finne spesifikke og virkningsfulle tiltak som kan redusere sykefraværet ved SSHF Tema og problemstilling: Kan grad av tilknytning og ulike tilknytningsformer bidra til å forklare kjønnsforskjeller i sykefraværet blant medarbeidere ved Sørlandet sykehus HF Sykenærvær vs sykefravær Prosjektgjennomføring Kartlegging av og arbeid med enheter med høyt sykefravær Utfordringsbildet: Stramme økonomiske rammer, omplassering, arbeidsmiljøet Brukerutvalget takker for orienteringen, og merker seg spesielt den store forskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn. Sak 61/13 Omvisning på PCI senteret i Arendal Brukerutvalget takker for en spennende omvisning og orientering om PCI i Arendal. Sak 62/13 Innlegg fra BU til dialogkonferanse vedr. Utviklingsplan 2030 Guro Smith-Tønnessen skal holde innlegg på dialogkonferansen mellom SSHF og kommunene Forslag til innlegg ble gjennomgått. Guro renskriver og sender det nye forslaget til BU for gjennomgang/kommentarer. Sak 63/13 Eventuelt Styremøte for SSHF Guro Smith Tønnessen og Ragnhild Thomassen går på styremøtet Sted: Arendal Nytt møte i Brukerutvalget Neste møte i Brukerutvalget er tirsdag Sted: Kristiansand Dialogkonferanse med kommunene (Utviklingsplan 2030) Leder for BU, Guro Smith Tønnessen, holder innlegg om temaet Kriterier for vurdering og valg av fremtidig sykehusstruktur på 15 min. Viktige stikkord er bl.a: Kvalitet, trygghet, medvirkning, forskning. BU sine medlemmer er invitert til konferansen. Sted: Quality Hotel i Sørlandsparken. Brukerrepresentant til Nasjonalt Flåttsenter Åse Tønnessen-Sæbø blir BU sin representant i dette arbeidet. Psykiatri Brukerrepresentant tok opp spørsmål og forslag vedr. psykitri. Spørsmålene oversendes klinikksjefen, og han inviteres inn på et senere BU møte. Samdata Samdatarapporten for 2012 er kommet. Denne bestilles og sendes ut til BU sine medlemmer. Økonomidirektøren inviteres til et BU møte for å orientere.

5 Sørlandet sykehus HF side 5 av 5 Summing/Siden sist Guro har vært på OSS (Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg) møte på Fevik. Delavtale 5 (Utskrivingsklare pasienter) er nå ferdig og undertegnes. Pasienter skal skrives ut før kl Epikrisen skal følge med pasienten ved utskriving. SSHF har laget en sjekkliste som skal fylles ut når pasienter skrives ut. Har også laget avviksskjema. Guro foreslår at også kommunene lager en sjekkliste, tas opp igjen i møte i desember. Guro lager forslag fra BU som sendes som innlegg til OSS møtet. Guro har også vært på OKU (Overordnet Kvalitets Utvalg). Mandat for klinikkvise kvalitetsråd ble gjennomgått. Det må bli en ordning med at brukerrepresentanter blir med i disse rådene. Dette vil bli gjort gjeldende fra , og gjelder Medisinsk klinikk, Kirurgisk klinikk, Psykiatrisk klinikk og Medisinsk serviceklinikk. Saken vedr. leger som ikke møter i Kompetanseutvikling mellom SSHF og kommunene ble tatt opp, vedtak om at legemedvirkningen må styrkes. Åse ønsker at vi ser på uteområdene SSK. Lise foreslå at psykiatriske pasienter som ønsker det kan få sin egen hage å stelle. Bruker- og pasientombudet inviteres til møtet i BU i november. Gerd V. Slettedal referent

Prosjekt medikamenthåndtering (Legemiddelsamstemming)

Prosjekt medikamenthåndtering (Legemiddelsamstemming) Sørlandet sykehus REFERAT Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Odd Salen, Elin Reiersølmoen, Lise Kristiansen, Åse Tønnessen Sæbø, Bjørg Svendsen, Liv Holberg, Carl-Viggo Berthelsen, Tom Atle Steffensen,

Detaljer

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 39/14 Godkjenning av referat fra møtet 29.04.14. Referatet ble godkjent.

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 39/14 Godkjenning av referat fra møtet 29.04.14. Referatet ble godkjent. REFERAT Forslag Til stede: Åse Tønnessen-Sæbø, Ragnhild Thomassen, Elin Reiersølmoen, Narve Somdal, Elisabeth Stenberg, Anne Grete Bodin Erdal, Jørgen Løvdal (tilstede dag 1.), Lise Kristiansen, Nina Roland,

Detaljer

Foretaksregisteret NO 983 975 240 MVA Organisasjonsavdelingen 4615 Kristiansand Telefaks Postboks 416. Telefon +47 38 07 44 00

Foretaksregisteret NO 983 975 240 MVA Organisasjonsavdelingen 4615 Kristiansand Telefaks Postboks 416. Telefon +47 38 07 44 00 Organisasjonsavdelingen Referat Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Odd Salen, Elin Reiersølmoen, Tom Atle Steffensen, Lise Kristiansen, Åse Tønnessen Sæbø, Carl-Viggo Berthelsen, Bjørg Svendsen,

Detaljer

REFERAT Forslag. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 61/11 Godkjenning av referat fra møtet 23.08.11. Referatet ble godkjent.

REFERAT Forslag. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 61/11 Godkjenning av referat fra møtet 23.08.11. Referatet ble godkjent. Sørlandet sykehus HF Administrerende direktør REFERAT Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Odd Salen, Mai-Britt Mykjåland, Astrid Gustavsen, Bjørg Svendsen, Margith Seland, Carl-Viggo Berthelsen, Ragnhild

Detaljer

Sak nr Sak/vedtak Ansvar

Sak nr Sak/vedtak Ansvar Fagavdelingen Fagdirektør Referat Til stede Jan Roger Olsen, adm.dir. (leder) Geir Bøhler, klinikksjef kirurgisk klinikk Gun-Elise Gustafsson, klinikksjef medisinsk serviceklinikk Oddvar Sæther, klinikksjef

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 28.02.2013 Versjon 2 28.02.2013 1 Innhold Forkortelser... 4 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 5 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere I undersøkelse gjennomført

Detaljer

Møtereferat Side 1 av 6

Møtereferat Side 1 av 6 Møtereferat Side 1 av 6 Referent: Jon Jæger Gåsvatn Til Brukerutvalget Sykehuset Østfold Referat fra brukerutvalget onsdag 15.oktober 2014 Tilstede: Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari Lundeby Vigdis

Detaljer

MØTEREFERAT (godkjent)

MØTEREFERAT (godkjent) MØTEREFERAT (godkjent) Møte: Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Møtedato: Sykehuset Innlandet Brumunddal, onsdag 31.august 2011 kl. 0930-1530 Til stede: Fra Brukerutvalget: Trond A. Hilmersen

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF 0 Innhold 1 Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15 Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya Medlemmene møtes kl. 12:00 på Zefyr hotell.

Detaljer

Saker til behandling. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015 2018. Spillemidler 2015

Saker til behandling. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015 2018. Spillemidler 2015 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 27.11.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Vedlegg styresak 040-2013. HMS Årsrapport 2012

Vedlegg styresak 040-2013. HMS Årsrapport 2012 Vedlegg styresak 040-2013 HMS Årsrapport 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 3.1 Skader 5 3.2 Ergonomi 5 3.3 Medarbeiderundersøkelsen 6 3.4 Konfliktbehandling 6 3.5 Rus 6 3.6 Ledelse og

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: tirsdag 16.9.2014 kl 12.00 16.00 Møtested: Grand Hotel Tromsø NB! Se eget program vedlagt for begge møtedager i regi BU og

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13. Administrerende direktør Postboks 333 Telefon: 74 09 80 00 N-7601 LEVANGER Telefaks: 74 09 85 00 E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Til HOD sin nettside eller aktuelt for statsrådsbesøk?

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten

Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten Dokument nr. 3:7 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 28. mars 2012 kl 09:00 Møtested UNN Narvik - Peisestua Husk Revisor møter for gjennomgang av årsregnskapet kl. 10.30 Omvisning

Detaljer