Sak nr Sak/vedtak Ansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak nr Sak/vedtak Ansvar"

Transkript

1 Fagavdelingen Fagdirektør Referat Til stede Jan Roger Olsen, adm.dir. (leder) Geir Bøhler, klinikksjef kirurgisk klinikk Gun-Elise Gustafsson, klinikksjef medisinsk serviceklinikk Oddvar Sæther, klinikksjef klinikk for psykisk helse Nina Føreland, organisasjonsdirektør Nina Hope Iversen, klinikksjef medisinsk klinikk, fagdirektør/prosjektleder strategiplan W. Torgersen, driftsdirektør/prosjektleder utv.plan 2030 Bjørg Synøve Nikolaisen, NSF Hans Thorvild Thomassen, DNLF (til kl ) Randi Torjussen hovedverneombud Representanter fra kommunene: Lindesnes: Hans Stusvik, rådmann Marnardal Lister: August Salvesen, rådmann Farsund Østre Agder: Harald Danielsen, rådmann Arendal kommune (til kl. 17) Kn.S: Janne B. Brunborg, rådgiver, Kristiansand kommune (for Lars Dahlen) (Utenom styringsgruppen: informasjonsrådgiver Johanne Tunaal Larsen, rådgiver fagavdelingen Laila Hamar) Forfall Ragnhild Thomassen brukerrepresentant Kn.S: Lars Dahlen, helse og sosialdirektør Kristiansand Setesdal: Jens Arild Johannessen, rådmann Evje- Hornnes Bertil Qvarnstrøm, økonomidirektør Dato 24. mars 2014, kl Referent Laila Hamar Kopi til Emne / sak: Styringsgruppemøte Strategiplan Referat fra møte Referatet fra møte i styringsgruppen godkjent. 2 Gjennomgang av rapporter fra arbeidsgruppe 3-13 Rapportene fra gr. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 og 13 ble sendt styringsgruppen fredag og rapport fra gr. 8 ble sendt ut mandag ettermiddag (gruppen hadde fått utsatt frist til mandag kl. 12). Postadresse Sørlandet sykehus HF Besøksadresse Eg Telefon Administrasjonsadresse Sørlandet sykehus HF Foretaksregisteret NO MVA Fagdirektør 4615 Kristiansand Telefaks Postboks 416 Hjemmeside Postboks Kristiansand Kristiansand Bankkonto Telefon e-post

2 Sørlandet sykehus HF side 2 av 5 Følgende var tema for gjennomgang av rapporter og drøfting: Gjennomgang av konklusjoner Har gruppene svart på mandatene? Hvilke av rapportene må resultere i ROS analyser og økonomiske kalkyler? Diskusjon/kommentarer: Generelt: Harald Danielsen påpekte at det var vanskelig å ha noen formening om dette når man får så kort tid på saksforberedelse. Hans Stusvik tok opp at det er mange ulike årstall å forholde seg til. ( , 2020, 2030). Videre kommenterte Janne B. Brunborg at siden utviklingsplan 2030 nå er på høring, er det på enkelte områder vanskelig å legge denne til grunn for strategiplanen. Gr. 3./gr. 4 Harald Danielsen tok opp temaet funksjonsfordeling og behandling i fagråd. Han mente dette ville kunne føre til fagliggjøring av ledelsesbeslutninger. Hvis ikke ledelsen går inn her, blir det fortsatt konflikt. Har ikke tro på dette virkemidlet (fagråd) i så måte. Fagdirektøren kommenterte at et fagråd leverer anbefaling/faglig som er rådgivende for ledelsen og ledelsen beslutter. Konklusjon: Det må presiseres i tekst hvor beslutningene tas. Ledelsen tar beslutningene. Fagråd er rådgivende (se side 9 gr. 3 rapport). Gr. 4 Det ble kommentert at ordbruk (stort volum etc) ikke fjerner diskusjon. Se forrige kommentar gr. 3 fagråd gir råd, ledelsen beslutter. Gr. 5 Hans Stusvik undret seg over om SSFs KØH-senger på sykehus er en ny forretningsmodell? Klinikksjef medisinsk klinikk, Nina Iversen, kommenterte at dette var en pilot. Det er en farlig vei å gå hvis dette senker terskel for innleggelse på SSF. Klinikksjef for kirurgisk klinikk, Geir Bøhler, svarte at bakgrunn for dette er en spesiell ordning for SSF knyttet til legevakt/akuttmottak SSF. Klinikksjef medisinsk serviceklinikk, Gun-Elise Gustafsson, savner prioriteringer og oversikt over merkostnader. Thomassen (DNLF) påpekte utfordringer knyttet til utdanning (LIS) innen kirurgi. Det vil bli en raskere utvikling i kirurgi og det er mulig at dette vil måtte sentraliseres i større grad. Bøhler: Det går mot at generell kirurgi som spesialisering blir borte. Må se på dette i form av ROS analyse vaktordninger og sårbarhet. Iversen: Grenspesialisering er en kraftig driver i fht funksjonsfordeling. Hvis medisinsk får samme utvikling som på kirurgisk side, så får man kjempeproblemer i fht vaktordninger.

3 Sørlandet sykehus HF side 3 av 5 Gr. 6 Gruppen har levert et grundig arbeide og kommet fram til en omforent konklusjon. Gr. 7 Har man glemt å vurdere medisinske servicefunksjoner i denne gruppa? Eller er bevisst vurdering at det ikke er gjort? Det må sikres vurdering av lab/røntgen opp mot forslag i denne rapporten. Gr. 8 Gruppen har levert en delt konklusjon og Iversen kommenterte at det er skuffende at gruppen ikke har kommet nærmere en omforent konklusjon. Trombolyse på tre lokasjoner har lagt bånd på konklusjoner. Det bør gjøres ROS analyse på punkt 1 og 2. Konklusjonen i punkt 3 er problematisk sett i forhold til konklusjoner i gr. 3 og 4 og ansees ikke akseptabel fra styringsgruppens side. Det ble kommentert at enkelte pasienter fra Lister-regionen allerede i dag sendes til SSK for behandling framfor SSF. Brunborg kommenterte at man må sikre overganger. ROS analyser må se på kritiske faser ved overføringer. Klinikksjef KPH, Oddvar Sæther, kommenterte at man ikke trenger å underkjenne rapporten, men ledelsen kan komme til annen konklusjon enn det gruppen har gjort. Kan et regionalt fagråd utfordres på ESO-retningslinjer? Gr. 9 Kostnadsanalyser? Gr. 10 Sammensetning av arbeidsgruppe (likeverdig representasjon SSHF/kommuner) som skal se på nytt mandat for gruppe 2 drøftes i OSS møte 1. april. Oppnevning av gruppe gjøres gjennom AU-OSS. Rapport 11 og 12 kommentar fra Harald Danielsen Overgang fra døgn til dag (poliklinikk) gjøres med bakgrunn i at vi har flere døgnsenger enn landsgjennomsnitt. Ingen har sagt at landsgjennomsnittet er perfekt. Agder har i tillegg spesielle utfordringer. Det SSHF ikke gjør sitter kommunene igjen med. Gr. 12. tvunget helsevern opptar større kapasitet og samtidig blir det færre døgnsenger. Dette henger ikke sammen. 15% av befolkning har behov for hjelp i løpet av livet. Avgjørende for pårørende (familie/barn) at det finnes en seng et annet sted enn i hjemmet. Dette er ikke berørt med en bisetning. Hvordan kan man endre så drastisk uten å berøre dette aspektet? Gr. 11 Sæther tanken bak har ikke vært å fjerne senger, men å gi bedre helsetjenester for befolkningen. Er nok riktig at pårørende perspektivet ikke har vært så mye oppe. Brukerperspektivet har vært inne. Må få til god samhandling med kommunene.

4 Sørlandet sykehus HF side 4 av 5 Dette vil få konsekvenser for kommunene. Se ROS-analyser i sammenheng med utviklingsplan Mål at man skal få helhetlig ROS-analyse i samarbeid mellom SSHF og kommune. Stusvik - er det ikke nasjonale veiledere innen psykiatri? Her er mye følelser og ikke så mange veiledere. Sæther svarte at det er noen få (psykose, bipolare lidelser) og noen internasjonale, samt opptrappingsplanen. Men, det er mye bør og kan i disse dokumentene. Gr. 12 Veileder knyttet til psykoser er ikke stringent, men legges til grunn her. Torjussen: Brukermedvirkning krever mye av både bruker og ansatt. Viktig at vi som ansatte forstår dette hvor mye brukeren faktisk skal ha å si framover. Ansatte må tenke annerledes. Fagdirektøren kommenterte at brukermedvirkning må bli eget avsnitt i strategiplanen. Gr. 13 Har vært fokusert internt på SSHF og kommunene har derfor ikke hatt stor representasjon i denne gruppen. Styringsgruppen tar framlagte rapporter til orientering og disse legges til grunn for det videre arbeidet med utforming av forslag til Strategiplan Det presiseres at dette er gruppenes rapporter og disse står som selvstendige dokumenter. Protokolltilførsel fremmet av Harald Danielsen (Janne B. Brunborg/Knutepunkt Sør og Hans Stusvik tiltrådte denne): 1. I lys av at de framlagte rapportene ble mottatt 3 timer til 3 dager før møtet kan undertegnede ikke ta stilling til realitetene som foreslås. 2. I den grad strategiplanen forutsetter oppgaveoverføring til kommunene vises til avtale mellom kommunene og SSHF om oppgaveoverføring. Følgende rapporter følges opp av ROS analyser/økonomiske kalkyler: Gr 5: ROS-analyse av 3 omdiskuterte tema/alternativer, samt en grundigere kostnadsberegning. ROS-analyse organiseres som arbeidsseminar (dag/ettermiddag). Alle lokasjoner må være med. Gr. 8: Konklusjon i punkt 3 ansees uakseptabel. Det må gjennomføres ROS-analyse på følgende områder: overgangsfaser til kommune punkt 1 og 2 Konsekvensene av styrets/adm.dirs forutsetning om opprettholdelse av trombolyse alle tre steder må belyses i Ros analyse (klarer ikke å oppfylle krav om overvåkede senger ESO retningslinje).

5 Sørlandet sykehus HF side 5 av 5 Gr. 9: Gjennomføring av kostnadsanalyse Gr. 11 og 12: Felles ROS analyse. Fra døgn til dag utviklingsplan (ROS-analyse skal være ferdig 1. juni) det må sees på samkjøring her. Adm. dir. drøfter med styret for SSHF om fremdriftsplan kan forskyves for å sikre forsvarlig utarbeidelse og behandling av strategiplanen. 3 Beskrivelsen av satsingsområdene i strategiplanen orientering om status for arbeidet: kultur for helhet pasientsikkerhet/kvalitet samhandling rus kreftbehandling elektiv kirurgi Tas til orientering temaer presenteres på samling 31. mars. 4 Orientering/diskusjon vedr. andre aktuelle temaer i strategiplanen Tas til orientering det sendes ut oversikt over arbeidsoppgaver knyttet til dette. Innspill som framkom i møtet vurderes i det videre arbeidet med strategiplanen: Miljø tas med. Ta med akkreditering under kvalitetskapittel (gjennomføring eller tilnærming?) Barn som pårørende (utfordre Barns beste) 5 Videre fremdriftsplan/ agenda utvidet ledermøte 31. mars drøfting/orientering Administrerende direktør legger fram forslag til revidert framdriftsplan for styret 27. mars. / Nina Føreland Det orienteres om videre fremdriftsplan i OSS møte 1. april. 6 Eventuelt Ingen saker til eventuelt.

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 39/14 Godkjenning av referat fra møtet 29.04.14. Referatet ble godkjent.

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 39/14 Godkjenning av referat fra møtet 29.04.14. Referatet ble godkjent. REFERAT Forslag Til stede: Åse Tønnessen-Sæbø, Ragnhild Thomassen, Elin Reiersølmoen, Narve Somdal, Elisabeth Stenberg, Anne Grete Bodin Erdal, Jørgen Løvdal (tilstede dag 1.), Lise Kristiansen, Nina Roland,

Detaljer

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK

Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK Revisjon av konseptutredning for psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og ungdomsklinikk (ABUP-UK) ved Sørlandet Sykehus HF ENDRINGSLOGG: Versjon Dato Endring Endring

Detaljer

Foretaksregisteret NO 983 975 240 MVA Organisasjonsavdelingen 4615 Kristiansand Telefaks Postboks 416. Telefon +47 38 07 44 00

Foretaksregisteret NO 983 975 240 MVA Organisasjonsavdelingen 4615 Kristiansand Telefaks Postboks 416. Telefon +47 38 07 44 00 Organisasjonsavdelingen Referat Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Odd Salen, Elin Reiersølmoen, Tom Atle Steffensen, Lise Kristiansen, Åse Tønnessen Sæbø, Carl-Viggo Berthelsen, Bjørg Svendsen,

Detaljer

Prosjekt medikamenthåndtering (Legemiddelsamstemming)

Prosjekt medikamenthåndtering (Legemiddelsamstemming) Sørlandet sykehus REFERAT Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Odd Salen, Elin Reiersølmoen, Lise Kristiansen, Åse Tønnessen Sæbø, Bjørg Svendsen, Liv Holberg, Carl-Viggo Berthelsen, Tom Atle Steffensen,

Detaljer

Spørsmål vedrørende utviklingsplan 2030 fra tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal

Spørsmål vedrørende utviklingsplan 2030 fra tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal Direktør Jan Roger Olsen Flekkefjord og Arendal, 27/1-2015 Sørlandet Sykehus HF Postboks 416 4604 Kristiansand Spørsmål vedrørende utviklingsplan 2030 fra tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal Det vises

Detaljer

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 47/2011 Godkjenning av referat av 06.05.2011 Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet.

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 47/2011 Godkjenning av referat av 06.05.2011 Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet. Møtereferat Møtetema: Brukerrådet Dato møte: 9. juni 2011 Tid og sted: 09.00-13.00, undervisningsrom, bygg5, Gaustad Offentl.: Referent: Tilstede: Forfall: Ja Kirsten Krogh Hansen Anne-Grethe Terjesen,

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Saksnummer 75/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

REFERAT Forslag. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 61/11 Godkjenning av referat fra møtet 23.08.11. Referatet ble godkjent.

REFERAT Forslag. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 61/11 Godkjenning av referat fra møtet 23.08.11. Referatet ble godkjent. Sørlandet sykehus HF Administrerende direktør REFERAT Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Odd Salen, Mai-Britt Mykjåland, Astrid Gustavsen, Bjørg Svendsen, Margith Seland, Carl-Viggo Berthelsen, Ragnhild

Detaljer

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 040612 GSU GJØVIK

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 040612 GSU GJØVIK medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; Deres ref.: Vår ref.: 2012/00259-17/305/ Øfsti Dato: 11. juni 2012 REFERAT 040612 GSU GJØVIK Møte: Geografisk samarbeidsutvalg

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF.

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF. OSS Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg Prosjekt kompetanseoverføring, møte 1 Sted Blått møterom 2 etg Adm.bygget, SSK Dato/tid 15.02.13, kl 09.00-12.00 Deltakere Tilstede: SSHF: Anne-Brit Riiser, prosjekteder

Detaljer

Saker til behandling. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015 2018. Spillemidler 2015

Saker til behandling. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015 2018. Spillemidler 2015 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 27.11.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Integrering av Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 01.01.07 Nye UNN HF

Integrering av Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 01.01.07 Nye UNN HF Fagforeninger i HHF, ved Foretakstillitsvalgte HHF Hovedverneombud HHF Narvik/Harstad 05.12.06 Direktøren UNN, Knut Schrøder v/ Sekretær Anne Regine Lager Helse Nord v/lars Vorland Styret UNN HF via Trine

Detaljer

PROTOKOLL (godkjent) fra drøftingsmøte med TV20

PROTOKOLL (godkjent) fra drøftingsmøte med TV20 PROTOKOLL (godkjent) fra drøftingsmøte med TV20 Møte: Referat/protokoll fra drøftingsmøte med TV20 Styresak vedr. «Økonomisk langtidsplan 2016-2019» Møtedato: 13.05.2015 Til stede: Referent: Fra arbeidstaker:

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 12. juni 2014 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 12. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: 2013/407-7694/2013 - GEN Dykkar ref.: Dato: 16.09.2014 Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Vi kallar

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.03.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 48/14 13/02937-23 Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: tirsdag 16.9.2014 kl 12.00 16.00 Møtested: Grand Hotel Tromsø NB! Se eget program vedlagt for begge møtedager i regi BU og

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 9.12.2010. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Torsdag.9.12.2010 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

Prosjekt Felles brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland REFERAT

Prosjekt Felles brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland REFERAT REFERAT fra møte i prosjektgruppen for etablering av felles interkommunalt brannvesen i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Tid: Mandag 11. mai 2015 Sted: Teknologisk Institutt Til stede: Fra prosjektgruppen:

Detaljer

Styresak 20/10. Orienteringssaker til styret 23 mars 2010. Denne saken omhandler følgende orienteringssaker: A. Prosjektskisse verdibasert hverdag

Styresak 20/10. Orienteringssaker til styret 23 mars 2010. Denne saken omhandler følgende orienteringssaker: A. Prosjektskisse verdibasert hverdag Direktøren Styresak 20/10 Orienteringssaker til styret 23 mars 2010 Saksbehandler: Eivind Solheim Saksnr.: 2009/350 Dato: 15.03.2010 Saksbehandlers kommentar : Denne saken omhandler følgende orienteringssaker:

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer