Prosjekt medikamenthåndtering (Legemiddelsamstemming)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt medikamenthåndtering (Legemiddelsamstemming)"

Transkript

1 Sørlandet sykehus REFERAT Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Odd Salen, Elin Reiersølmoen, Lise Kristiansen, Åse Tønnessen Sæbø, Bjørg Svendsen, Liv Holberg, Carl-Viggo Berthelsen, Tom Atle Steffensen, Ingvard Østerhus Fra SSHF: Adm. direktør Jan Roger Olsen Meldt forfall: Ragnhild Thomassen, May-Britt Mykjåland Dato: Referent: Gerd V. Slettedal Kopi til: Ledergruppa SSHF Emne / sak: BRUKERUTVALGET Sak 37/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent. Sak 38/13 Godkjenning av referat fra møtet Referatet ble godkjent. Sak 39/13 Prosjekt medikamenthåndtering (Legemiddelsamstemming) Prosjektleder Anne-Brit Riiser var til stede og orienterte. Prosjektet er en del av Helse Sør Øst sine innsatsområder knyttet til pasientsikkerhetskampanjen. Det er satt ned en stor arbeidsgruppe bestående bl. a av leger, sykepleiere, farmasøyter og brukerrepresentant. Mandat for arbeidet ved SSHF: Etablere rutiner som bidrar til at sykehuset har informasjon om pasientens faste medisiner ved innleggelse Etablere rutiner som bidrar til at det foreligger oppdaterte legemiddellister som pasienten bringer med seg fra utskriving fra sykehuset Legemiddelsamstemming: Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre overføring av korrekt informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk Legemiddelsamstemming: Har vi oversikt over alle medisiner pasienten bruker til vanlig under innleggelse i sykehus? Har pasienten, fastlegen, hjemmesykepleien, apoteket, sykehjemmet oversikt over medisinene? Informasjonsoverføring Oversikt over mulige informasjonsveier Hvem har et ansvar Oppgavene Fastlegens ansvar, Sykehus/legers ansvar Postadresse Besøksadresse Telefon Administrasjonsadresse Foretaksregisteret Sørlandet sykehus HF Eg Sørlandet sykehus HF NO MVA Administrerende direktør 4615 Kristiansand Telefaks Serviceboks 416 Hjemmeside Serviceboks Kristiansand Kristiansand Bankkonto Telefon e-post

2 Sørlandet sykehus HF side 2 av 5 Hva har vi jobbet med? Bl:a. Målinger Kvaliteten på legemiddelavsnittet i epikrisen Ta med deg oppdatert liste over alle medisinene du bruker, både faste og de du tar ved behov (inkludert reseptfrie medisiner og naturmedisiner). Plakat fra Pasientsikkerhetskampanjen Praksiskonsulentene (PKO) har hatt fokus på informasjon til fastleger, dele ut plakater, innlegg i Praksisnytt oppfordring om å dele ut oppdatert legemiddelliste Litt om målinger: Eksempel fra kvaliteten på legemiddelavsnittet ble vist Hva viser gjennomgangen? Bl.a.: Ikke funnet epikriser der kilde for medikamentopplysninger er angitt Ikke funnet epikriser der legemidler er omtalt med generisk navn, salgsnavn er alltid oppgitt I ca halvparten av epikrisen stemmer medikamentoversikten med opplysninger i kurve/kardex Legemidler som kun gis under innleggelse seponeres ikke på kurven ved utskrivelse, og omtales heller ikke i epikrisen Endringer gjort vedrørende legemidler under innleggelse begrunnes i varierende grad i epikrisen Dosering er nesten alltid oppgitt, men mangler i noen tilfeller på kombinasjonslegemidler som finnes i flere styrker Bruksområder for legemidlene er sjelden angitt for alle legemidlene i epikrisen Kategori som før, ny, endret, kur, slutt osv er sjelden angitt Mal legemiddelavsnittet i epikrise ble vist Legemiddelopplysninger i innkomstjournal/samstemming Kartlegging Utarbeid fullstendig legemiddelliste Samstemming Laget eget kort med legemiddelopplysninger Bruksområde + Som før, Ny, Endret, Kur eller slutt (B-SNEKS) Hva skal vi jobbe med videre? Ny tiltakspakke: MÅ oppgaver o Målinger o Frivillig måling o Følge opp Et folkekrav: Har du liste over medisinene dine Mandat for faggruppe Samstemming av legemiddelliste mellom 1. og 2. linjetjenesten i Agder Det er oppnevnt en faggruppe for å jobbe med dette Vi som brukere kan være med å oppdra legene til å lage legemiddellister. Vanskelig å forholde seg til navn på medisiner på grunna av at medikamenter skifter navn på apoteket (apoteket velger det billigste medikamentet kunne vært unngått ved å bruke det generiske navnet). Legene må ha oppdaterte lister over medisiner, brukere opplever av og til at det skrives ut resepter på medisiner som har gått ut av produksjon. Hva gjøres når pasienter kommer inn som øyeblikkelig hjelp? Innen 24 timer skal en ha funnet ut av hvilke medisiner som pasienten ev. bruker, og det skal være ok. Brukerutvalget takker for en nyttig og god informasjon.

3 Sørlandet sykehus HF side 3 av 5 Sak 40/13 Hverdagsrehabilitering (Arendalsmodellen Avdelingsleder Janne Gundersen fra Arendal kommune var til stede og orienterte. Siden høsten 2011 har det vært jobbet med nye løsninger for Arendal kommune med tanke på krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene, på grunn av: Demografiske endringer i alderssammensetning Nye yngre brukergruppe Rekruttering/tilgang til helse og sosialpersonell Knappe økonomiske rammer Bystyret vedtok i juni 2012 ny organisering av tjenestene og nye arbeidsprinsipper etter modell hverdagsrehabilitering. Ny enhet fra Innsatsteam Hverdagsrehabilitering (inngår i koordinerende enhet), sammensatt av: Fysio- og ergoterapeuter, sykepleiere, vernepleier, sosionom og fagarbeidere Ca 1/3 av alle brukere som søker tjeneste for første gang eller får endret funksjon/behov, vil få tjenester fra dette teamet De resterende vil få ordinære tjenestetilbud Oppstart : 1 ukes opplæring, learning by doing Iplosregistrering, Rehabplan, innkomst, journalføring, sluttrapport osv. Har brukere. Motiverte arbeidere! Hvordan samarbeider vi med hjemmetjenstene? Bl.a: Tett samarbeid, deltar på personalmøter, ledermøter Alle ansatte i hjemmetjenesten skal få opplæring i hverdagsrehabilitering i løpet av høsten Noen utfordringer: Hvordan nå ut med riktig og nok informasjon. Stor omorganisering, uro i organisasjonen Riktige brukere Hva rehabiliterer vi til? Gir alltid mestring økt livskvalitet, eller økt ensomhet? Hverdagsrehabilitering er ikke kvantefysikk, men holdningsendring, lykkes vi? Noen av brukerne våre: Eksempler ble vist Effekt av hverdagsrehabilitering i Arendal Avsluttede brukere totalt er 86, nye brukere er 50, eksistrende brukere er 36, antall brukere avsluttet med 0 timer hjemmesykepleie er 50 Effekt prognose 2013 tallene bygger på (etter 4 mnd drift) basert på 86 avsluttede saker Prognosen viser store muligheter for innsparing. Dette vil vi gjerne hør mer om på et senere tidspunkt. Brukerutvalget takker for en engasjerende orientering, og ønsker lykke til i det videre arbeidet med hverdagsrehabilitering. Sak 41/13 Publisering av 3-3 meldinger Informasjonssjef Rune Jonassen orienterte. Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven har etter lovens 3-3 en plikt til å melde om betydelig personskade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig skade Meldingen skal fra sendes til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ved Nasjon enhet for pasientsikkerhet

4 Sørlandet sykehus HF side 4 av 5 Status: Prosedyren er ferdig og lagt på EKWeb SSHF har startet publisering Nettsiden må utvikles for bedre synliggjøring Rune Jonassen er fast saksbehandler i kommunikasjonsenheten Prosedyren: Formål: Kvalitetssikre publisering av anonymiserte versjoner av alle 3-3 meldinger Prinsipper for publisering Publiseringen skal ivareta anonymiseringen av pasient og helsepersonell Definisjon: Alle meldinger som sendes til Kunnskapssenteret skal legges på foretakets internettside Fremgangsmåte: Med utgangspunkt i referat fra klinikkenes Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (KPU) legger Informasjonsenheten ut informasjon Tilgang til nettsiden: velg uønskede hendelser Hva har skjedd: Hvilke vurderinger som er gjort siden hendelsen, tiltak som er gjort for å forebygge, lignende hendelser i framtida Utfordringer: Klinikkene må bli ensartet, kapasitet til å legge ut alle sakene, god presentasjon på nettsiden, hvem er ansvarlig saksbehandler, anonymisering osv. BU takker Rune Jonassen for interessant informasjon. Dersom noen i BU oppdager feil ønsker Jonassen tilbakemelding. Sak 42/13 Overmedisinering i psykiatrien spørsmål fra BU Klinikksjef Oddvar Sæther og klinikkfarmasøyt Karin Drivenes var til stede og orienterte. TV 2 hadde for en tid tilbake fokus på overmedisinering i psykiatrien, i denne forbindelse ønsket BU en oppdatering på saken. Karin Drivenes viste tall for innkjøp av ulike typer medisiner for helsefortak fra hele landet sammenlignet med SSHF. SSHF skiller seg ikke ut i vesentlig grad i forhold til andre sykehus. Det er noen variasjoner mellom SSA og SSK. Legemiddelkomitéen tar opp saker vedr. medisinering, og følger med på forbruk. Post 6.2 Akutt psyk. post har et prosjekt pågående for å se på pasienter som bruker 4 eller flere typer legemidler Kvalitetsvurdert medikasjon. Resultat av dette prosjektet imøteses. Oddvar Sæther forklarte om arbeidet som gjøres, og Brukerutvalget ser at det jobbes med å få ned bruk av både A og B preparater i psykiatrien på SSHF. Informasjon om endringsprosess ved Døgnenhet Byglandsfjord Klinikksjef for psykisk helse informerte om at det startes et arbeid med siktemål å omgjøre alle de 15 plassene på Døgnenhet Byglandsfjord om til tverrfagligspesialisert rusbehandling (TSB). I dag er halvparten av plassene øremerket psykiatri, mens den andre halvparten er TSB. Legeressursene ved enheten styrkes. Ingen ansatte sies opp, men utvikler oppgavespekteret ytterligere i samme retning som allerede er gjort forrige år. Pasienter som i dag får psykiatrisk behandling ved enheten får tilsvarende behandlingstilbud ved døgnenheten ved Bjorbekk som har kapasitet til å oppfylle denne økningen. BU vil invitere Oddvar Sæther tilbake til BU ved en senere anledning for å høre mer om medikament bruk og ev. reduksjon av bruk av legemidler i psykiatrien. BU takker for god informasjon.

5 Sørlandet sykehus HF side 5 av 5 Sak 43/13 Direktørens informasjon Adm. direktør informerte. Økonomi SSHF har et overforbruk ved utgangen av mai måned på ca 25 millioner kroner. Utfordringer knyttet til ventelister, manglende legeressurser bl.a på Øre Nese Hals. Tiltak for å redusere overforbruk settes inn. Det skal informeres om saken i styremøtet Når det gjelder lån til investering på SSHF har adm. direktør, etter møte med Jonas Gahr Støre, forventning om at det vil bli en løsning på saken vedr. søknad om lån. Rehabilitering Pågår en gjennomgang av behovet for senger på Kongsgård rehabilitering. Det var totalt 20 senger (ortopedi), behovet er 6 senger. Det skal være allmøte om saken på Kongsgård Pasienter som skal til rehabilitering flyttes til Eg årsverk vil bli omplassert internt, saken er drøftet med tillitsvalgte. BU vil bli holdt løpende orientert om saken. Det kan også bli andre interne rokkeringer. Det vil ikke bli sendt ortopediske pasienter til Eiken Rehabiliteringssenter, men denne institusjon ønskes utnyttet til annen rehabilitering. Utviklingsplan 2030 Det pågår en informasjonsrunde til kommunesamarbeidsgruppene for å informere om Utviklingsplan Dette blir positivt mottatt, og innspill blir tatt med i det videre planleggingsarbeidet. Tarmkreftsaken Det forventes tilsvar til fylkeslegen i neste uke. Alle operasjoner er flyttet til Kristiansand. Ventrikkelkreft SSK har fått melding om at all ventrikkelkreft skal flyttes til Oslo. SSK har meget gode resultater på disse operasjonene og ønsker å beholde disse. Det blir telefonmøte om saken Sak 44/13 Summing/siden sist På grunn av tidsnød utgikk saken. Sak 45/13 Eventuelt Styremøte for SSHF Guro Smith Tønnessen og Tom-Atle Steffensen går på styremøtet Sted: UV senteret, Kristiansand Nytt møte i Brukerutvalget Neste møte i Brukerutvalget er tirsdag kl Sted: SSK LMS Arendal Brukerutvalget har noen kommentarer til fremkommelighet på LMS Arendal. I forbindelse med ombygging: Dørene slår feil vei. Materialer langs rekkverk må flyttes. Materialer stikker ut fra container, farlig for svaksynte/blinde. Tom-Atle skriver brev til driftsdirektøren om saken. Ønsker alle en riktig God Sommer! Gerd V. Slettedal referent

Foretaksregisteret NO 983 975 240 MVA Organisasjonsavdelingen 4615 Kristiansand Telefaks Postboks 416. Telefon +47 38 07 44 00

Foretaksregisteret NO 983 975 240 MVA Organisasjonsavdelingen 4615 Kristiansand Telefaks Postboks 416. Telefon +47 38 07 44 00 Organisasjonsavdelingen Referat Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Odd Salen, Elin Reiersølmoen, Tom Atle Steffensen, Lise Kristiansen, Åse Tønnessen Sæbø, Carl-Viggo Berthelsen, Bjørg Svendsen,

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Kvalitetsrapport Resultat og ltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Side 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Datagrunnlag... 3 3 Foreløpige månedlige ventelistetall... 3 3.1 Regional oversikt... 3

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 29. 8.2012 Møtested Formannskapssalen, Flekkefjord Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 41.12 Onsdag 29.8.2012 kl. 09.30 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 6/2014.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 6/2014. Styresak Går til: Foretak: Dato: 4.9.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Styremedlemmer Helse Stavanger HF Arild Johansen Styresak 52/14 O Adm. direktørs driftsorientering til styret

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Saker til behandling. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015 2018. Spillemidler 2015

Saker til behandling. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015 2018. Spillemidler 2015 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 27.11.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE Etter liste HELSETlL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene e 9 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Dato: 10 MAR 2013 Unntatt offqq ^...^... Saksbeb... Ark.nr...30...w1..-.. Kopi:... DERES REF: /

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.04.13 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 027/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 3/2013 Arkivsak

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer