REFERAT Forslag. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 61/11 Godkjenning av referat fra møtet Referatet ble godkjent.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT Forslag. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 61/11 Godkjenning av referat fra møtet 23.08.11. Referatet ble godkjent."

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF Administrerende direktør REFERAT Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Odd Salen, Mai-Britt Mykjåland, Astrid Gustavsen, Bjørg Svendsen, Margith Seland, Carl-Viggo Berthelsen, Ragnhild Thomassen, Lise Kristiansen, Narve Somdal, Tom Atle Steffensen Fra SSHF: Organisasjonsdir. Nina Føreland og klinikksjef Anders Wahlsedt Meldt forfall: Liv Holberg Dato: Referent: Gerd V. Slettedal Kopi til: Ledergruppa SSHF Emne / sak: BRUKERUTVALGET Sak 60/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent. Sak 61/11 Godkjenning av referat fra møtet Referatet ble godkjent. Sak 62/11 Barns Beste Avd.leder Siri Gjesdahl og spesialkonsulent IKT Gunder Christophersen var til stede under saken. Siri Gjesdahl startet med litt historikk om Barns Beste. Avdelingen ble opprettet i 2007, og offisielt åpnet i Barns Beste er et nasjonalt kompetansnettverk, organisert til Sørlandet sykehus HF, for barn som pårørende. Barns Beste har avholdt idèdugnader flere steder i landet, det arrangeres konferanser hvor barn som pårørende markedsføres som tema. Barns Beste er med på årlige landsdekkende konferanser osv. Mandat for kompetansenettverket: Skal samle, systematisere og formidle kunnskap og erfaringer fra praksisfeltet i Norge og andre land Skal legge til rette for kunnskapsoverføring mellom fagmiljøer, etater, nivåer, universiteter og høgskoler Skal legge til rette for nasjonal kompetanseoppbygging gjennom initiativ til forskning og fagutvikling, og ved rådgivning og veiledning til spesialist- og primærhelsetjenesten Skal bidra til at fagfeltet utvikler og evaluerer sin kliniske praksis og sine tiltak og spesielt anvende IKT i kommunikasjon mellom fagprofesjoner, etater og nivåer Skal innhente og formidle kunnskap om barn av foreldre fra etniske minoriteter med psykiske lidelse eller rusmiddelavhengighet Kompetanseoppbygging som kommer barn og unge direkte til gode skal prioriteres Postadresse Besøksadresse Telefon Administrasjonsadresse Foretaksregisteret Sørlandet sykehus HF Eg Sørlandet sykehus HF NO MVA Administrerende direktør 4615 Kristiansand Telefaks Serviceboks 416 Hjemmeside Serviceboks Kristiansand Kristiansand Bankkonto Telefon e-post

2 Sørlandet sykehus HF side 2 av 6 Det ble vist film fra Ellens møte med Eg. Filmen er tilgjengelig på Prioriteringer er bl.a.: Jobbe inn temaet Barn som pårørende Opplæring/kurs for helsepersonell Danne og drive temanettverk Informasjonsfilmer Konferanse i Kilden i 2012 Barn som pårørende inn på flere områder: Gått i dialog med fastlegene holder kurs Utdanningsinstitusjoner være fast tema Skoler/barnehager politisk arbeid NAV-ansatte pilotprosjekt med tanke på eget kursopplegg Opplæring av helsepersonell e-læring Se På nettsiden legges bl.a. ut spørsmål som ofte stilles, e-læring osv. Mange nettverk, bl.a.: Forskernettverk Somatikknettverk en upløyd mark, men bl.a Kreftforeningen er inne her Minoritetsnettverk Barnegruppenettverk Koordineringsnettverk for barneansvarlige Erfaringskompetanse Geografisk nettverk regionale nettverk Filmer Nyeste: Ikke alene, neste Far i fengsel, planlegger LAR-mødre i regi av Helsedirektoratet. Det ble utdelt en del informasjonmateriell. Boken Krenkede barn blir syke voksne av Anna Luise Kirkengen ble anbefalt. Brukerutvalget takker for en god og meget interessant orientering. Sak 63/11 Selvskading Ingrid Heimark var til stede og orienterte om sine erfaringer og opplevelser som selvskader og pasient. Hun orienterte om at det i hovedsak finnes 3 typer selvskading: Selvskading i psykose Autistisk selvskading Selvskading fordi den psykiske smerten er for stor Det ble informert om statistikk i forhold til selvskading. Selvskading er ikke et selvmordsforsøk, men 40-60% av de som begår selvmord har en historie med selvskading. Risikoen for å bli selvskader er størst hos dem som har opplevd seksuelle overgrep. Ingrid snakket om selvskading for å lette på det psykiske presset, om kutting, brenning osv. Hun fortale om sine opplevelser i forhold til helsepersonell, og om den uvitenhet som hersker rund selvskading. Ingrid påpeker at det er viktig at selvskadere ikke blir avvist, og hun er glad for at det ser ut for at holdningen til selvskading endrer seg. Kvaliteten på omsorg fra helsepersonell er viktig, og håpet må aldri tas fra disse pasientene. Disse pasientene opplever ofte mangel på respekt, noe som forverrer et allerede lavt selvbilde. Kompetansen hos helsepersonell må økes, og klinikksjef Wahlstedt kunne bekrefte at

3 Sørlandet sykehus HF side 3 av 6 det skal fokuseres på selvskading i psykiatrien. Ingrid har skrevet 2 artikler om selvskading til tidsskrift, og har 4 nye under arbeid. Brukerutvalget takker for en oppriktig og meget god orientering. Sak 64/11 Presentasjon av ARA og områdeplan for Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) Avd.leder Arne T. Bie var til stede og orienterte. Han innledet med en presentasjon av seg selv, og av ARA. ARA har lokaliteter både i: Kristiansand: o Døgnenhet Kongsgård: Avgiftning, gruppebehandling, rus/psykiatri o Rehabiliteringsposten Kr.s: Etter gjennomført gruppebehandling kan få 3 mnd opphold o ARA, Bispegra - poliklinikk Arendal: o Bjorbekk. Døgnenhet avgiftningsenhet o ARA, Havnegt, o ARA, FoU enhet, undervisning, oplæring, kurs,seminarer, 3 pågående doktorgradsprosjekter Mandal: o ARA poliklinikk Flekkefjord: o ARA poliklinikk Internasjonale kontakter i Latvia, Russland, Haydom Egen nettside: ARA ble opprettet som nytt fagfelt i Rusavhengige ble tidligere benevnt som klienter, men fra 2004 ble de benevnt som pasienter med fulle pasientrettigheter. Rusproblematikk er vår største folkehelseproblematikk, og alkohold er den største utfordringen. ARA skal bidra til at mennesker med rus- og avhengighetsproblemer, samt personer som er spilleavhengige, og deres pårørende, får profesjonell oppfølging og økt livskvalitet Rusreformen 2004: Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er et nytt fagfelt innen spesialisthelsetjenesten. Behandlingskapasiteten er totalt sett for dårlig i Norge. Stort behov for økt spesialkompetanse, herunder utredningskompetanse Rekruttering av leger og psykologer går nå lettere Pasienter skal oppleve et helhetlig og forsvarlig behandlingstilbud Koordinere pasientbehandlingen Tjenestetilbudet og kompetanse må utvikles og følge pasienten Anbefalinger: Dagens organisering av ARA opprettholdes Der det er hensiktsmessig samlokaliseres ARA og DPS (Distriktspsy. sentra) Opprette felles konsultasjonsteam mellom ARA, DPS og Barneverntjenesten Utfordringer: Samhandlingsutfordringer innen klinikken og HFet Store ulikheter i ressurser mellom rus og psykiatri Felles vakttjeneste, fordeler og utfordringer Ø-hjelp/akuttfunksjon

4 Sørlandet sykehus HF side 4 av 6 Momenter som behandles i områdeplanen (TSB) Rekruttere og beholde kritisk kompetanse Etablere et nevropsyk. Team ved ARA Liasontjeneste (tilsynsavtale) med somatikken Bedre tilbud til rus- og psykiatri pasienter (ROP-pas) mulig omlegging ved døgnpost Byglandsfjord Viktig at hele familien blir prioritert Erik Torjussen fra ALARM (Bruker og pårørende organisasjon) fortale om sine opplevelser som alkoholiker gjennom 25 år. Han fortale om hvordan han prøvde å skjule sitt alkoholproblem for familie, venner og kollegaer. Ble avslørt i forbindelse med en kollisjon, fikk behandling, og har nå vært rusfri i 10 år. Han er blitt godt ivaretatt fra ARA, og han har vært med i arbeidet med områdeplan for rehabilitering, Er bekymret for Samhandlingsreformen, er det nok økonomi og kompetanse ute i kommunene? Viser til HSØ (Helse Sør Øst) sine 13 prinsipper for brukermedvirkning, og ønsker at det opprettes brukerråd i hver klinikk. Viktig at brukere tas med på råd i besluttende organer. Brukerutvalget takker for nyttig og god orientering. Sak 65/11 Ruspasienter i somatikken Lege i spesialisering Rita Helleren var til stede og orienterte om ruspasienter i somatikken. Hun brukte eksempler bl.a.: Mann født i 1939: Langvarig alkoholmiskbruker Gjentatte innleggelser Karsyk, hjerneslag, hjerteinfarkt Ung kvinne: Innlagt ARA Akuttmottak mistanke om lungebetennelse Rtg. Av lunger, blodprøver osv. Sendes hjem venter på avklaring Pasienter med alkoholproblemer kan ha symptomer som ligner på annen sykdom Kvinne: Samtale på ARA mistanke om abstinens Påvises lungebetennelse Vanskelig symptomer flyter i hverandre Ruspasienter har ofte sammensatte problemstillinger: Kamuflerer rus andre somatiske problemstillinger? Blir hele pasienten godt nok ivaretatt? I Akuttmottak: Prioriteres ruspasienter lavere enn andre med mindre de er alvorlig syke? Hvilke parametre påvirkes av rus? På sengepost: Uro, delir, abstinens Ønsker ikke behandling for akutt sykdom trenger samtidig rusbehandling Ved utskriving: Henvisning til avrusing Oppfølging i mellomtiden (bl.a.: fastlege, ruspoliklinikk) Utfordringer: Samarbeid

5 Sørlandet sykehus HF side 5 av 6 Mulig tilsyn fra ARA før utskrivelse Gjensidig hospitering Mulighet for å konferere Undervisning om rusrelaterte problemstillinger fra spesialister Vi ble minnet om at det store rusproblemet er alkohol. Det er dette som generere mest innleggelser, og krever mye ressurser. Brukerutvalget takker for god orientering, det er viktig at også sette fokus på ruspasienter i somatikken! Sak 66/11 Eventuelt Direktørens 10 minutter På grunn av tidsnød gikk saken ut. Pasienterfaringer På grunn av tidsnød gikk saken ut. Brukerrepresentanter til utvalg Brukerrepr. til Setesdal distriktssenter, Evje, Ragnhild spør aktuell person. Brukerrepr. til e-læringspakke KOLS. Mai-Britt spør aktuell person. Referansegruppe Knutepunkt Sørlandet, Guro som leder av BU møter her. Møte med organisasjonene kl Lokaler på Bjorbekk er reservert. Astrid/Berit følger opp saken i Aust-Agder. Aktuelle tema er bl.a.: Samhandling, inkl lokale medisinske sentra, Saker fra organisasjonene til BU, Orientering om BU, Brukermedvirkning. Bevertning. Invitasjon sendes ut i samarbeid med Oddvar Skoland. Utskrivningsklare pasienter Ble stilt spørsmål vedr. epikrise (s. 4 i virksomhetsrapporten pr. aug. 2011) som skal sendes ut innen 7 dager etter utskriving. Dette er en utfordring i forhold til Samhandlingsreformen. Saken jobbes med, og følges opp. Pasientreiser Det er kommet henvendelse fra pasient i Rogaland vedr. problem med oppgjør for pasientreiser. Saken oversendes økonomisjefen, og BU ber om orientering i et senere møte. Konsernrevisjon Styresak 094/11 omhandler oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i SSHF. Revisjon har vært gjennomført ved Gyn.poliklinikk, og ved DPS poliklinikk, Vest. Det vises til flere områder hvor det er utfordringer bl.a. i forhold til ventetid, informasjonsskriv til pasientene, timekalling, kontroll, dokumentflyt osv. En regner med at de funn som ble gjort gjelder for hele foretaket. BU vil invitere fagdirektøren til et møte for å orientere om saken. Dialyseavd. I Flekkefjord. Mediasak som Odd tar opp i styremøtet Styremøte Guro og Odd går på styremøtet for SSHF på SSHF Kristiansand.

6 Sørlandet sykehus HF side 6 av 6 Nytt møte Neste møte i Brukerutvalget er torsdag 27. oktober Møtet er i Kristiansand, og vi skal ha møte sammen med styret. Regner med oppstart kl Saker som ønskes tatt opp sendes til Guro. BU representasjon i utvalg/grupper/prosjekter Hvert enkelt medlem i BU melder inn til sekretæren innen møtet hvilke utvalg/grupper/prosjekter de er med i. Gerd V. Slettedal referent

Prosjekt medikamenthåndtering (Legemiddelsamstemming)

Prosjekt medikamenthåndtering (Legemiddelsamstemming) Sørlandet sykehus REFERAT Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Odd Salen, Elin Reiersølmoen, Lise Kristiansen, Åse Tønnessen Sæbø, Bjørg Svendsen, Liv Holberg, Carl-Viggo Berthelsen, Tom Atle Steffensen,

Detaljer

Foretaksregisteret NO 983 975 240 MVA Organisasjonsavdelingen 4615 Kristiansand Telefaks Postboks 416. Telefon +47 38 07 44 00

Foretaksregisteret NO 983 975 240 MVA Organisasjonsavdelingen 4615 Kristiansand Telefaks Postboks 416. Telefon +47 38 07 44 00 Organisasjonsavdelingen Referat Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Odd Salen, Elin Reiersølmoen, Tom Atle Steffensen, Lise Kristiansen, Åse Tønnessen Sæbø, Carl-Viggo Berthelsen, Bjørg Svendsen,

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste side 1 a ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 1 Innhold: Organiasjon og mandat... 3 En aktiv aktør og pådriver... 3 Innholdsrike år... 3 Nettverkene... 4 Skal

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus Samhandlingskonferanse i tromsø barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus 24.-26 november 2009 rapport 1 : 2010 2 RBUP Nord rapport nr 1 2010 Tittel Samhandlingskonferanse i Tromsø 24.-26.

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Foreløpig protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 24.10.2012, kl 10.15-16.30

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010 PROSJEKTRAPPORT Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE August 2009, oppdatert April 2010 Utarbeidet av prosjektleder Tone Kylland Kristiansand kommune Innhold 1 INNLEDNING

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs.

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Kursoversikt 2015 Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Denne katalogen er under stadig utvikling, det anbefales derfor å gå inn på

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine Utgiver: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF Ansvarlig redaktør: Karl Erik Karlsen Idé: Odd Volden Prosjektleder:

Detaljer