Finanskrisen internasjonalt og i Norge. Lærdommer for framtidig boligfinansiering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finanskrisen internasjonalt og i Norge. Lærdommer for framtidig boligfinansiering."

Transkript

1 Finanskrisen internasjonalt og i Norge. Lærdommer for framtidig boligfinansiering. Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet. Foredrag i representantskapet i OBOS 7. november 2009

2 HOVEDPUNKTER I FOREDRAGET Litt om krisens grunnleggende årsaker Krisen utløst da boligboblen i USA sprakk og sub-prime-boliglån ble verdiløse Hvorfor norske banker gjør det rimelig bra Også norske boliglån kan skape ustabilitet Hva må gjøres for mer stabil boligfinansiering? renter, skatt, regelverk og bankpraksis, 2

3 Bad banking, bad policy, bad regulation 3 Skånland omtalte årsakene til bankkrisen i Norge som Bad banking, bad policy and bad luck. Ikke bad luck nå internasjonalt det måtte gå galt! Det var Bad banking når millioner amerikanere fikk subprimelån de ikke kunne betjene som ble solgt i verdipapirpakker til ukritiske investorer. Det var Bad policy når renten var svært lav i mange år slik at mange land fikk boligbobler. Det var Bad regulation når halvparten av US - kredittmarkedet ikke hadde kapitalkrav og banktilsyn og datterselskap (SIV s mv) av banker ikke var inkludert i regnskap og kapitalkrav.

4 Underliggende årsaker Overforbruk, svært lav sparing og underskudd i USA. Store internasjonale ubalanser. Finansmarkedene økte mye raskere enn realøkonomien. Overdreven Credit creation. Innovasjoner og distribusjons-modeller fjernet kontakten mellom bank og kunde. Økt kompleksitet svekket den reelle kontrollen. Bonuser og andre insentiver øket risikoen. Investeringsbanker og annen uregulert virksomhet vokste sterkt og var avhengig av løpende markedsfinansiering. 4

5 Hva kjennetegnet Subprime-boliglånene? Subprime - boliglån til US hushold med: Dårlig historikk for gjeldsbetjening Lav kredittscore ofte uten fast jobb og inntekt Ofte mer enn 50% av inntekten til rener Lånene hadde ofte fast, lav rente de første årene, deretter flytende og høyere rente, som ofte ga betalingsproblemer, selv da Fed senket rentene. Låneformidlere baserte seg på stadig stigende boligpriser. Fallet i boligpriser i USA i slutten av 2006 og gjennom 2007 førte til at refinansiering og høyere belåningsgrader ikke lengre var mulig 5

6 Boligprisvekst i USA halvår Årsvekst Case-Shiller indeks for 10 byområder 10 5 Prosent 0-5 Case-Shiller nasjonal indeks Årsvekst i august 2009 for 20 byområder: -11,4 prosent Source: Reuters EcoWin Kilde: Reuters EcoWin 6

7 Fra Subprime til Lehman 7 Boligprisfallet ga mislighold for subprime-lån og ras for verdipapirer (ABS, CDO) bygget på dem. Rating-byråene hadde gitt falsk trygghet. Investeringsbankene tapte enormt på slike papirer. Banker overalt fikk likviditetsvansker. US myndigheter brukte 30 mrd USD for å redde investeringsbank nr 5, Bear Stearns. Det ga tillit til at de fire største var sikre og dempet krisen. Da nr 4, Lehman Brothers IKKE ble reddet, ga det mislighold for millioner av låne- og derivatforhold og SJOKKbølger i markedene.

8 Lehman Brothers fall 8 Ikke planlagt avvikling, lite informasjon, store eksponeringer i Europa. CEBS: There is no one in charge over there! En liten del av kravene har fått dekning. Mange europeiske banker sterkt eksponert handler stoppet på Oslo Børs. Interbankmarkedet i dollar brøt sammen, med virkninger også for norske banker. Vanskelig å få dollar. Dollarkurs- og pengemarkedsrente uteble. Merrill Lynch overtas av BoA, Goldman Sachs og Morgan Stanley får banklisens og starter nedbygging av sine balanser.

9 Fra finanskrise til dyp realkrise Bankene, særlig i USA og UK, tapte stort på verdipapirer bygd på subprime- og andre lån. Dette reduserte deres utlånsevne drastisk. Kredittinnstrammingen ga reduksjon i økonomisk aktivitet (BNP) og sysselsetting i alle større industriland. Boligprisøking avløses av fall i mange land. Finanskrisen ble forsterket og forlenget av tap som følger realkrisen. Vi fikk en ond sirkel som det måtte sterke og usedvanlige virkemidler for å bryte ut av. 9

10 Utvikling i internasjonale boligpriser Tolvmånedersvekst, prosent UK Norge US Case-Shiller Kilde: Reuters, Ecowin 10

11 Forventet BNP-vekst i 2009 Anslag gitt på ulike tidspunkter. Prosent jul.08 okt.08 nov.08 jan.09 apr.09 jul.09 okt.09 Prosent USA Europa Japan Kilde: IMF 11

12 Hvorfor norske banker klarer seg bedre (1) 1. Vi hadde en bankkrise som nøkkelpersoner i banker og hos myndighetene fortsatt husker. 2. Liten direkte eksponering mot taps-papirer verdipapirer basert på subprime-lån, Lehman, Islandske banker og Madoff fond. 3. Helhetlig regulering og hands on - tilsyn alle finansinstitusjoner underlagt regulering, kapitalkrav og tilsyn. Tett oppfølging på ledernivå. 4. Samordnet overvåking av finansiell stabilitet Godt organisert samarbeid mellom departement, sentralbank og tilsyn og god kontakt med bransjeorganer. 12

13 Hvorfor norske banker klarer seg bedre (2) 5. Troverdig innskuddsgaranti Med 2 mill kroner pr innskyter pr bank, er Norge blant få land land som ikke har måttet øke garantien. Håndtering av krisene i Glitnir/Kaupthing på en måte som reddet alle norske innskudd. Politisk garanti hindret tillitssvikt. 6. Konsekvent konsolidering av datterselskaper aktiv oppfølging av at datterselskapene faktisk inkluderes i regnskap og kapitalkrav både ved rapporteringskrav og i det operative tilsynsarbeidet. 7. Streng regulering og bransjepraksis for verdipapirisering i praksis begrenset til 75% av boligeller annen eiendomsverdi i kredittforetak som konsolideres. Ingen bruk av frittstående SIVs. 13

14 Hvorfor norske banker klarer seg bedre (3) 8. Brukbar likviditet + raske tiltak sårbarheten og den dramatiske svikten i utenlandsfundingen ble raskt møtt med en omfattende offentlig ordning for bytte av gode bank-aktiva til likvide norske statspapirer. Også mindre banker og OBOS kom med! 9. God kapitalkvalitet og akseptabelt dekningsnivå mindre innslag av dårlig hybridkapital enn ellers i Europa. 10.Bunnsolid makroøkonomi med større handlefrihet i finanspolitikk og i pengepolitikk enn de fleste andre land og sterk vilje hos politiske myndigheter og i sentralbanken til å bruke den. I Norge kan nedgangen i BNP i 2009 bli om lag 1 prosent. Klart for ny vekst i

15 3-måneders pengemarkedsrenter 1. januar november ,0 7,0 6,0 Storbritannia Norge Prosent 5,0 4,0 3,0 2,0 Euroområdet USA 1,0 0,0 jan mai sep jan 07 mai sep jan 08 mai 09 sep Kilde: EcoWin 15 Kilde: Reuters EcoWin

16 Tiltak for å trygge soliditeten Finansfondet. 16 Bankene må ha betryggende egenkapital for å dekke lånebehov særlig til foretak. Internasjonale bank-tap førte til at markedskravet til kjernekapital økte fra 6-7 prosent til 9-10 prosent. Ved inngangen til 2009 var det umulig for norske banker å hente egenkapital i markedet. Statens finansfond opprettet med 50 mrd. for å kunne møte kapitalbehov fra mange banker, bidro til stabilisering av kredittilgangen. Bra at de største banker kan gå til markedet - fondet brukes av regionale og mellomstore banker.

17 Historisk utvikling av kreditt i Norge Innenlandske utlån som andel av BNP Fastlands-Norge Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå

18 Vekst i kreditt til foretak og husholdninger Kreditt til ikke-finansielle foretak Kreditt til husholdninger K2 i alt Kilde: Statistisk sentralbyrå 18

19 Kilder til kreditt, K2 Kredittkilde Årsvekst K2 i prosent Andel av K2 i prosent 2.kv.2009 juli kv kv.2009 Banker -5,4-6,2 62,9 61,5 Statlige låneinstitutter 5,8 5,7 14,8 6,4 Kredittforetak 65,8 67,7 7,7 20,5 Finansieringsselskaper -1,4-1,9 3,9 3,8 Livsforsikringsselskaper 46,6 42,4 2,2 1,1 Pensjonskasser- og fond 0 0 0,4 0,1 Skadeforsikringsselskaper -5-4,6 0,3 0,0 Obligasjonsgjeld 12,7 14,6 6,1 4,6 Sertifikatgjeld 17,7 16,7 1,3 1,3 Andre kilder 35 32,7 0,5 0,7 Sum K2 6,7 6,4 100,0 100,0 Kilde: SSB 19

20 Boliglånsundersøkelsen -lån til kjøp av bolig Belåningsgrad 100 % Belåningsgrad etter låntagers alder 50 % 40 % 30 % 20 % 80 % 60 % 40 % 10 % 20 % 0 % Under 60% 60-80% % Over 100% 0 % '07 '08 '09 '07 '08 '09 '07 '08 '09 Under 35 år år Over 67 år Under 60% 60-80% % Over 100% 20

21 Sårbarhet skapte en bølge av frykt 21 Kredittilsynet advarte banker og husholdninger mot å låne over 100 % av boligverdien. Likevel var en fjerdedel av lån til boligkjøp utover 100 %. Høy gjeldsbelastning, høy belåningsgrad og flytende rente skaper sårbarhet. Bruk av rammelån gjør at 1/3 av husholdningenes lån er avdragsfrie. Under 5 % har fastrente. I oktober 2008 passerte boliglånsrentene 7½ %. Sammen med inntrykk fra finanskrisen, ga det en bølge av frykt i husholdningene (til dels også i bankene): Boligkjøp stoppet. Kjøp av biler, og varige forbruksgoder sank dramatisk.

22 Prosent jun Boliglånsrente, kvartalsvis og årlig boligprisvekst Prosent 0 des.08 jun.08 des.07 jun.07 des.06 jun.06 des.05 jun.05 des.04 jun.04 des.03 jun.03 des.02 jun.02 des Boligprisvekst år (ha) Boliglånsrente Boligprisvekst kv. Kilder: NEF, EFF, Finn.no, Econ Pöyry og Statistisk sentralbyrå

23 Bobletendensene i boligmarkedet Lave renter bidro i mange land, også i Norge, til at gjeld og boligpriser vokste sterkt. Kredittilsynet advarte mot for lave renter allerede i Norske boligpriser ble 4-doblet fra 1992 til Fra 2002 til 2008 steg husholdenes gjeld fra 148 prosent av inntekten til nær 200 prosent. For mange er tallet vesentlig høyere. Da rentene passerte 5-6%, som er et normalnivå, begynte boligprisene å falle. Renter på gjeld steg fra 4,4 prosent av inntekten i 2005 til 8,2 prosent i Stor spredning. Høsten 2008 stoppet boligmarkedet opp og prisene falt markert. Dramatisk rentenedsettelse fra Norges Bank ga boliglånsrente på 3 prosent. På kort sikt er gjeldsproblemet redusert og boligmarkedet preget av oppgang og optimisme. 23

24 Boligmarkedet et spesielt marked I boligmarkedet er tilbudet på kort sikt gitt, og endres langsomt gjennom nybygging. Boliger er både et nødvendighetsgode og spare- og investeringsobjekter. Etterspørselen styres i hovedsak av husholdningenes inntekter og boligpris/boutgifter, - hensyntatt skatt. Utviklingen de senere år viser sterk følsomhet for renteendringer. Med boligrente på 3 % ( 2 % etter skatt) føler svært mange at de deltar i et gratislotteri med store gevinstmuligheter og begrenset risiko. - Et balansert marked krever: at det koster noe å låne, og at det lønner seg med finansiell sparing, at bankene har en forsvarlig utlånspraksis. 24

25 Hva er trygg finansiering av boligkjøp? For banker At lån kan betales tilbake og har tilstrekkelig sikkerhet For husholdninger At en kan betjene lånet, også i perioder med noe lavere disponibel inntekt, og/eller høyere rentenivå For samfunnet - at en unngår perioder med en så sterk vekst i gjeld og boligpriser at det blir en kraftig korreksjon nedover med betydelige problemer for førstegangsetablerere med 100 prosent lånefinansiering og risiko for at gjeldskonsolideringen virker negativt for samfunnet 25

26 Kredittpraksis i Norge, Tradisjonelt Førstelinjeforsvar Tilbakebetalingsevne, operasjonalisert via gjeldsbelastning (gjeld/disponibel inntekt) Andrelinjeforsvar Pantesikkerhet, operasjonalisert via nødvendig belåningsgrad (gjeld/markedsverdi) >> Trygg finansiering av boligkjøp betinger at rangeringen mellom første- og andrelinjeforsvaret opprettholdes 26

27 Utfordringer med en slik finansieringsstruktur Lån gis med pant i boligen selv Økte priser stimulerer veksten i boliglån, en boliglånsvekst som igjen virker tilbake til boligprisene I situasjoner med kamp om markedsandeler bankene i mellom, kan makrokonsekvensene av økt eksponering mot boliglånsmarkedet på mikronivå få anledning til å virke inn på vurderingene som gjøres på mikronivå»som gir» Kredittdrevne boligprisbobler 27

28 KT s årlige boliglånsundersøkelse Fra og med 2003 viser undersøkelsen strukturelle endringer i Boliglånsmarkedet. der pantsikkerhet i praksis ser ut til å ha fått økt betydning for bankenes innvilgning av nye boliglån. Dette kommer til uttrykk gjennom: økte belåningsgrader lengre løpetid bruk av avdragsfrihet introduksjonen av rammelån 28

29 Den norske boligprisboblen 29 I en periode frem mot toppen av den norske boligprissyklusen i august 2007, bidro ikke bankene til trygg finansiering av boligkjøp. Redusert vekt på tilbakebetalingsevne bidro til kredittdrevet boligprisvekst utover hva fundamentale faktorer alene skulle tilsi. Økt konkurranse om markedsandeler for boliglån flyttet fokus til andrelinjeforsvaret: Økte utlån stimulerer boligprisene på makronivå, en prisvekst som gjennom forventningene om fortsatt økte boligpriser kan virke tilbake til boliglånspolitikken på mikronivå. I mindre skala hadde vi en parallell til tenkingen bak subprimelån: At fortsatt boligprisvekst ville løse ethvert problem. Kredittdreven boligprisboble blir lett resultatet

30 Boligpriser 12-måneders vekst Realpriser og nominelle priser Prosent NOK pr. m^ Nominelle priser Realpriser (2008-priser) Kilder: NEF, EFF, ECON Pöyry og Finn.no 30

31 Kapitalkravenes rolle Boligmarkedet ble stimulert av lav rente og fjerning av boligbeskatten i Forventning om lavere kapitalkrav for boliglån i Basel II-regelverket økte bankene utlånsvilje. Med minstekrav på 4 % gir en krone i ordentlig egenkapital 25 kroner i utlån med full (100%) vekt. Basel II senket vekten av gode boliglån fra 50% til 35 % ( standard-metoden) og helt ned til % ved modellbasert kapitaldekning dvs at en krone egenkapital kan gi kroner med boliglån. Kredittilsynet søkte å begrense stimulansen ved forslag om særnorske kapitalkrav, men møtte lite forståelse hos bransjeorganer og i Norges Bank. KT medgir at filialenes betydning vanskeliggjør særlige nasjonale kapitalkrav. Overgangsregler, nå 80% av Basel I til og med 2011, begrenser utslaget til 40 % vekt, dvs 67 utlånskroner pr egenkapitalkr. Med 8% i praksis: utlånskroner 31

32 Økning i utlånsrente under ulik risikovekting av boliglån NB Kapitalkravene betyr lite for utlånsrenten og derved etterspørselen. Eksempelet har følgende forutsetninger: kroner i utlån, Krav til kjernekapitaldekning 8 prosent Egenkapitalavkastning 13 prosent,rentenivå 1,5 prosent Bankens utlånsmargin øker fra 1,5 prosent ved 35 prosent risikovekt til 1,9 prosent ved 75 prosent risikovekt for å møte egenkapitalavkastningskravet på 13 prosent. Risikovekt Bundet EK EK-avkastning Utlånsrente 35 % ,0 50 % ,2 75 % ,4 32

33 Oppsummering hva bør gjøres? (1) Både internasjonale og norske erfaringer viser at boligmarkedet lett kan bli utsatt for sterke svingninger som igjen kan forstyrre hele økonomien. Mer stabile rammer omkring boligmarked og boligfinansiering, er nødvendig for å hindre nye kriser og underlette langsiktig planlegging og boligbygging til beste for folk flest. At boligen også er et sentralt spare- og investeringsobjekt i en økonomi der de fleste eier egen bolig og store verdier skal overføres mellom generasjonene, stiller økte krav til riktige rammebetingelser. Både i boligmarkedet og i finansmarkedet må det koste noe å låne og det må lønne seg med finanssparing for at vi skal ha balanse. 33

34 Oppsummering hva bør gjøres? (2) Renten etter skatt må minst svare til prisstigningen dersom ikke alle skal satse på gratisgevinster i boligmarkedet. Med dagens skattesystem må boliglånsrentene være på 5-6 prosent for å hindre nye boligbobler. Med lave renter internasjonalt, kan et slikt rentenivå true konkurranseevne og arbeidsplasser. Dersom for mange har lån til pipa får vi sårbarhet og negativ flokkatferd i boligmarkedet i perioder der folk er engstelige for høyere renter eller økt arbeidsledighet. Økt binding av rentene til faste nivåer gir mindre sårbarhet. Et sunt banksystem tilsier at bankinnskudd er en vanlig og lønnsom spareform for folk flest. Justeringene i boligtakseringen går i riktig retning, men større reformer i skattesystemet bør vurderes. 34

35 Oppsummering hva bør gjøres? (3) Kapitaldekningsreglene bør ta hensyn til at boligmarkedet har en sentral rolle for finansiell stabilitet og makroøkonomien. Krav til kapital for boliglån bør være høyere enn tapsstatistikk for enkelt-lån kan tilsi. Dette kan bety at kapitalkravene for bankene ikke minst de som er basert på bankenes interne modeller - varig bør suppleres med andre krav til kapital i forhold til boliglån eller samlede utlån. Bankenes utlånspraksis må følges tett. Hovedvekten i kredittvurderingen bør legges på betalingsevne. Dersom høstens undersøkelse av boliglån viser tilbakefall til svært høye utlånsgrader, bør en vurdere mulighetene for reguleringer eller tilsynsmessige tiltak. Et sunt marked er tjent med at Bolig Og Sparing hører sammen, og at noe av sparingen skjer før man kjøper boligen!! 35

Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet

Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Samfunnsøkonomenes Valutaseminar 5. februar 2010 Utfordringer for Finanstilsynet Nytt navn: Finanstilsynet,

Detaljer

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo,

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, 12. november 2008 Hovedpunkter Forverring av finanskrisen

Detaljer

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13. Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.mars 28 SJOKKERENDE VEKKERE Fallende boligpriser i USA ga økende

Detaljer

Bankkrisen tyve år etter hva lærte vi? Foredrag på Valutaseminaret 7. februar 2011. Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo

Bankkrisen tyve år etter hva lærte vi? Foredrag på Valutaseminaret 7. februar 2011. Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Bankkrisen tyve år etter hva lærte vi? Foredrag på Valutaseminaret 7. februar 2011. Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo HOVEDPUNKTER: Innledning tyve år siden bankkrisen Forspillet Oppbygging av

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Finansiell stabilitet 2 12. november

Finansiell stabilitet 2 12. november Finansiell stabilitet 1 november Norges Banks rapportserie nr. 5-1 1 3 Finansiell stabilitet /1 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 31 Telefaks: 1 31

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger

Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger Foredrag på konferanse 30. november 2010, Oslo Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Hovedpunkter Noen lange linjer bankkrisen 1990 1993

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2009

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2009 KREDITTILSYNET FF/F2 3. september 29 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 29 Foreløpige tall 1. Hovedinntrykk..... 2 2. Makroøkonomisk bakgrunn... 3. Strukturen i finansmarkedene... 12 4.

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Valutaseminaret 2014 NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Innledning Etter den internasjonale finanskrisen har vi fått strengere, mer omfattende og mer kompliserte reguleringer

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s representantskapsmøte torsdag 1. februar 8. Det tas forbehold om endringer under fremføringen. Det er år siden Henrik Wergeland ble

Detaljer

Er det finansielle systemet stabilt?

Er det finansielle systemet stabilt? Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund Innledning Finansnæringens rolle i økonomien har økt de siste

Detaljer

IRB-metoden og risikovekter

IRB-metoden og risikovekter NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2011 IRB-metoden og risikovekter Holder norske banker nok regulatorisk kapital bak sine boliglån? Kasandra Larsen og Martine Nyhus Veileder: Førsteamanuensis Trond

Detaljer

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 800 Dep 0030 OSLO 03.10.2012 SAKSBEHANDLER: Bruun-Kallum/Holberg VÅR REFERANSE: 12/7397 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 99 35/22 93 99 26 ARKIVKODE:

Detaljer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer Boligfinansiering og gjeldsproblemer Penger til besvær 2012 Oslo 30. 31. oktober Emil R. Steffensen Direktør Finans- og Forsikringstilsyn, Finanstilsynet Agenda Bakgrunn Boligpriser og husholdningsgjeld

Detaljer

EN VURDERING AV FINANSTILSYNETS RETNINGSLINJER FOR FORSVARLIG UTLÅNSPRAKSIS FOR LÅN TIL BOLIGFORMÅL

EN VURDERING AV FINANSTILSYNETS RETNINGSLINJER FOR FORSVARLIG UTLÅNSPRAKSIS FOR LÅN TIL BOLIGFORMÅL NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 EN VURDERING AV FINANSTILSYNETS RETNINGSLINJER FOR FORSVARLIG UTLÅNSPRAKSIS FOR LÅN TIL BOLIGFORMÅL Tor-Øyvind Skjelvik og Sverre Henning Sørensen Veileder: Trond

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs

Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2012 Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs Karoline Opstad Strand Veileder: Førsteamanuensis Trond Døskeland Masteroppgave i fordypningsområdet: Finansiell

Detaljer

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO FINANSNÆRINGEN 2010 Innhold 04 Forord: Veien ut av finanskrisen Statusoversikt 06 Ny vekst etter svak start på året 08 Et begivenhetsrikt år i bank- og finansmarkedet 12 Markedet på vei ut av krisen 14

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Selvforsterkende effekter i bolig- og kredittmarkeder *

Selvforsterkende effekter i bolig- og kredittmarkeder * Norsk Økonomisk Tidsskrift 123 (2009) s. 18-33 Selvforsterkende effekter i bolig- og kredittmarkeder * Trond-Arne Borgersen Avdeling for Økonomi, Samfunnsfag og Språk Høgskolen i Østfold 1757 Halden, E-Mail:

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Kvantitative lettelser og norsk bankfinansiering

Kvantitative lettelser og norsk bankfinansiering 15/13 Arbeidsnotat Working Paper Kvantitative lettelser og norsk bankfinansiering Hvordan påvirker kvantitative lettelser i USA, eurosonen og Storbritannia norske bankers finansiering? Roger Drange Olav

Detaljer

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning Ronny Johansen, student id.:0892264 rojo@lundbeck.com Oppgave uke 53 Økonomisk historie Innledning De siste årene har vi opplevd en finansiell krise over hele verden som vi ikke har sett siden 1930-tallet.

Detaljer