FINANSKRISEN. Møte i Forsikringsforeningen 26. november Emil Steffensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSKRISEN. Møte i Forsikringsforeningen 26. november 2008. Emil Steffensen"

Transkript

1 FINANSKRISEN Møte i Forsikringsforeningen 26. november 2008 Emil Steffensen

2 Dagens situasjon The world economy is entering a major downturn in the face of the most dangerous financial shock in mature financial markets since the 1930s (IMF World Economic Outlook, October 2008)

3 Bakgrunn for krisen Sterk vekst internasjonalt, lav inflasjon, svært lave renter og sterk vekst i penger, kreditt og formuespriser (eiendom, aksjer, obligasjoner mv.) Rask vekst i ulike (komplekse) produkter og teknikker for overføring av kredittrisiko (ofte med uklar adresse) Mange nye aktører spiller en større rolle hedgefond, PE-selskaper og ulike investeringsselskaper (sponset av banker) Rekordlave risikopremier, lav volatilitet og høy avkastning på et bredt spekter av finansielle instrumenter og eiendom Sammenbruddet i amerikanske subprime boliglån utløste finanskrisen og avdekket ubalanser, som mange hadde vært bekymret for, men også spredningsmekanismer som var overraskende for alle

4 Boligpriser og styringsrente i USA Case Shiller indeks for 10 byområder 15 Prosent Styringsrente Case Shiller nasjonal indeks Source: Reuters EcoWin Kilde: Reuters EcoWin

5 Ulike stadier i krisen Tap på subprime boliglån og strukturerte produkter. Spredning gjennom utstrakt verdipapirisering av amerikanske boliglån Usikkerhet om fordeling av risiko og tap, tillitskrise og økende fundingproblemer. Stor spreadutgang etter problemene i investeringsbanken Bear Stearns i mars 2008, deretter en viss bedring ( det verste er over! ). Markedene ble også beroliget av at Fannie Mae og Freddie Mac ble reddet. Fra vondt til (mye) verre og alvorlig likviditetskrise etter at investeringsbanken Lehman Brothers gikk konkurs 14. september Det hjalp lite at AIG ble reddet. Økende soliditetsproblemer i finansinstitusjoner i en rekke land, og begrensninger i foretakenes finansiering fra banker og markeder gir realøkonomiske konsekvenser. Svekket realøkonomisk utvikling, fallende boligpriser, sterkt fall i aksjemarkedene og klare utsikter til resesjon i mange land

6 3-måneders pengemarkedsrente og styringsrente 1. mai november Interbankrente Norge 6 Prosent Styringsrente Norge Interbankrente USA Styringsrente USA 1 0 mai Kilde: Reuters EcoWin jul sep nov jan 07 mar mai jul sep nov 08 Source: Reuters EcoWin

7 Forskjell 3-mnd pengemarkeds- og styringsrente 1. mai november Prosentpoeng 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Norge Eurosonen USA 0 mai. 07 aug. 07 nov. 07 feb. 08 mai. 08 aug. 08 nov. 08 Kilde: Reuters EcoWin

8 Renteforskjell mellom 10-årig foretaksobligasjoner og statsobligasjoner i USA 10. april november ,0 5,0 Prosentpoeng 4,0 3,0 2,0 BBB - stat 1,0 0,0 AAA - stat Kilde: EcoWin Kilde: Reuters EcoWin

9 10-årig statsobligasjonsrente 1. januar november ,50 5,25 5,00 Norge 4,75 Prosent 4,50 4,25 4,00 3,75 Euroområdet 3,50 USA 3,25 3,00 jan apr jul okt jan 07 apr jul okt 08 Source: Reuters EcoWin Kilde: Reuters EcoWin

10 Aksjekurser januar november Norge Indeks (1. januar 2007 = 100) USA Euroområdet 40 jan mar mai jul sep nov jan 07 mar mai jul sep nov 08 Source: Reuters EcoWin Kilde: Reuters EcoWin

11 Aksjekurser finansaksjer januar november Indeks (1. januar 2007 = 100) Euroområdet Norge USA 20 jan mar mai jul sep nov jan 07 mar mai jul sep nov 08 Source: Reuters EcoWin Kilde: Reuters EcoWin

12 Forventet BNP-vekst i 2009 Anslag gitt på ulike tidspunkter i Prosent 2 1,5 1,2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 0,6 0,5 0,1 0,2-0,7-0,2-0,5 USA Europa Japan apr.08 okt.08 nov.08 Kilde: IMF

13 Forventet vekst i BNP Fastlands-Norge i 2009 Anslag gitt på ulike tidspunkter i Prosent 2,5 2 1, ,5 1,9 1,7 1,1 1 0,5 0 0,25 mar.08 mai/jun.08 aug.08 okt.08 Norges Bank SSB Kilder: Norges Bank og Statistisk sentralbyrå

14 Norske finansinstitusjoner og internasjonal finanskrise Ubetydelige eksponeringer mot subprime boliglån og strukturerte kredittprodukter i bank og forsikring Tap på rentepapirer som følge av spreadutgang på foretaksobligasjoner generelt, og tap på fallende aksjepriser Norske banker i begrenset grad truffet av de første stadiene av finanskrisen, men svakere resultater så langt i 2008 Norske banker er imidlertid ikke skjermet for den internasjonale likviditetskrisen. Pengemarkedet er internasjonalt, og de større bankene har betydelig opplåning i internasjonale kapitalmarkeder Fundingkostnadene også for norske banker økte dramatisk, og tilgangen på langsiktig finansiering vanskelig. Norske forsikringsselskapers og pensjonskassers resultater sterkt påvirket av nedgangen i aksjepriser Risikoen i livselskapene redusert gjennom nedsalg av aksjer

15 Egenkapitalavkastning i norske banker 20 % 16 % 12 % 8 % 4 % 0 % kv 07 08

16 Kapitalavkastning i livsforsikringsselskaper (årstall og kvartal 2008, annualisert) I prosent kvartal 2008 Bokført kapitalavkastning V erdijus tert kapitalav kas tning

17 Aksjer og rentepapirer i livsforsikringsselskapene Prosent av FK kv Aks jer* Oblig. og sertifikater Oblig. "hold til forfall" *Aksjer i investeringsporteføljen per 3. kvartal Nedsalg av aksjer også etter 3. kvartal.

18 Bufferkapital i livsforsikringsselskapene Prosent av FK kv kv Tallene i 2008 baserer seg på stresstestrapporteringen, og kan avvike noe fra tidligere perioder.

19 Aksjekurser og aksjeandeler i livselskapene Askjer i prosent av FK Oslo Børs Aksjeandel Oslo Børs

20 Resultatutvikling i skadeforsikring (uten captives) i prosent av premieinntekter f.e.r kv Resultat av teknisk regnskap* Nettofinansinntekter Resultat av ordinær virksomhet * fratrukket allokert investeringsavkastning

21 Internasjonal finanskrise og tiltakspakker Økt likviditetstilførsel fra sentralbanker, lettelser i lånevilkår og etterhvert også rentekutt. Enorme mengder likviditet er tilført det finansielle systemet. Krisen er både en likviditets- og soliditetskrise, og det var derfor ikke tilstrekkelig å øke tilførselen av likviditet fra sentralbankene Tiltakspakker i USA, UK og euro-området i oktober 2008 egenkapitalinnskudd og garantier for banklån Innen euro-området og UK enighet om koordinerte tiltak Utvidete innskuddsgarantier, i noen land ubegrensede garantier Kjøp av dårlige lån og andre problematiske eiendeler Det er for tidlig å se virkningene av tiltakene. Det er også for tidlig å viktige effekter av forskjeller i utforming av tiltakene i ulike land. se Ventelig vil det skje en gradvis normalisering av situasjonen i penge-og kapitalmarkedene når tiltakene er implementert.

22 Norsk tiltakspakke Norske banker er solide etter flere år med gode resultater, og har så langt ikke egenkapitalproblemer. Tapene øker, men fra et meget lavt nivå. Svært dyr og vanskelig tilgjengelig funding fra penge- og kapitalmarkeder gjorde det likevel nødvendig å sette i verk tiltak for å sikre at normal utlånsaktivitet opprettholdes Tiltak for å bedre likviditetssituasjonen lansert i Norge (også tiltak før dette) bytte OMF mot statspapirer (inntil 3 år) toårs F-lån rettet mot småbanker lettelser i krav til sikkerhetsstillelse for lån utvidelse av typer sikkerheter

23 Utfordringer Norske banker synes å ha styrt unna eksotiske kredittprodukter og off-balance eksponeringer, og har i begrenset utstrekning satset på høy grad av markedsfinansiering og investeringsbank-aktiviteter Norske banker er solide etter flere år med gode resultater, og bankene er i stand til å møte perioder med svakere resultater og tap. Forsikringsselskapene har redusert sin risikoeksponering, særlig for videre fall i aksjemarkedene Både bankene og forsikringsselskapene står samtidig overfor store utfordringer: svakere konjunkturer hjemme og ute, økt usikkerhet i eiendomsmarkedene, usikkerhet om tilgang på finansiering fra pengeog kapitalmarkeder og volatile verdipapirmarkeder.

24 Utfordringer Internasjonale tiltakspakker og norsk tiltakspakke vil ventelig etter hvert føre til en normalisering av penge- og kapitalmarkedene og redusere finansieringskostnadene for finansinstitusjoner og ikkefinansielle foretak. Det må forventes at utfordringene for finansinstitusjonene fremover kan føre til strukturelle endringer. Den norske sikringsordningen er god. Bankinnskudd opp til 2 mill. kroner per innskyter per bank er sikret gjennom Bankenes sikringsfond. Effektiv håndtering av Glitnir og Kaupthing. Norge har solid økonomi og handlefrihet, både i pengepolitikken og i finanspolitikken. Det er mulig å unngå et omfattende økonomisk tilbakeslag med store banktap, ved å tilpasse rentene og budsjettene til nye utfordringer.

25 Finanskrisen og internasjonalt arbeid Den interrnasjonale finanskrisen er ikke over, årsakene er ikke fullt ut forstått og konsekvensene er derfor uklare I internasjonale organer foregår vurderinger av årsaker til finansuroen og mulige forbedringer på områder som: institusjonenes risikostyring, særlig for likviditetsrisiko verdivurderinger av illikvide og komplekse instrumenter transparency, herunder om forpliktelser off-balance rating og ratingbyråenes rolle Det er også økt oppmerksomhet på grunnleggende spørsmål knyttet til regulering og tilsyn: forretningsmodeller incitamentsstrukturer hvordan hindre oppbygging av sårbarheter i det finansielle systemet i oppgangstider (og gjøre det finansielle systemet mindre prosyklisk ), herunder betydningen av Basel II og IFRS

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo,

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, 12. november 2008 Hovedpunkter Forverring av finanskrisen

Detaljer

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13. Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.mars 28 SJOKKERENDE VEKKERE Fallende boligpriser i USA ga økende

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Er det finansielle systemet stabilt?

Er det finansielle systemet stabilt? Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund Innledning Finansnæringens rolle i økonomien har økt de siste

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Finansiell stabilitet og risikofaktorer

Finansiell stabilitet og risikofaktorer Finansiell stabilitet og risikofaktorer NIRF 6. november 27 Magdalena D. Riiser og Bjørne Dyre Syversten Finansmarkedsavdelingen, Norges Bank Foredraget bygger i hovedsak på Norges Banks rapport Finansiell

Detaljer

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO FINANSNÆRINGEN 2010 Innhold 04 Forord: Veien ut av finanskrisen Statusoversikt 06 Ny vekst etter svak start på året 08 Et begivenhetsrikt år i bank- og finansmarkedet 12 Markedet på vei ut av krisen 14

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMEN TEMA: FINANSKRISEN

SAMFUNNSØKONOMEN TEMA: FINANSKRISEN SAMFUNNSØKONOMEN NR. 4, 2009 63. årgang NR. 4 2009 63. årgang SAMFUNNSØKONOMEN TEMA: FINANSKRISEN Holden: ÅRSAKER OG MEKANISMER Bjerkan: MYNDIGHETENES HÅNDTERING Eika og Prestmo: EFFEKTER AV KRISETILTAK

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Kvantitative lettelser og norsk bankfinansiering

Kvantitative lettelser og norsk bankfinansiering 15/13 Arbeidsnotat Working Paper Kvantitative lettelser og norsk bankfinansiering Hvordan påvirker kvantitative lettelser i USA, eurosonen og Storbritannia norske bankers finansiering? Roger Drange Olav

Detaljer

Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/11

Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/11 Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet / Rønnaug Melle Johansen og Knut Kolvig, konsulenter i Avdeling for makrotilsyn i Norges Bank I rapporten Finansiell stabilitet publiserer Norges Bank

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

2 Beskrivelse av utenlandsfinansieringen

2 Beskrivelse av utenlandsfinansieringen Risikoen ved bankenes utenlandsopplåning Karsten R. Gerdrup, konsulent i Avdeling for finansiell analyse og struktur, og Arild J. Lund, fagdirektør, og Sindre Weme, kontorsjef, begge i Avdeling for verdipapirmarkeder

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Working Paper Series 6/08

Working Paper Series 6/08 Working Paper Series 6/08 OM FINANSKRISEN I USA Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2008 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management OM FINANSKRISEN I USA Hensikten med dette Arbeidsnotatet

Detaljer

FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig

FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig Finansnæringen har en viktig og sentral funksjon som kapitalformidler, risikoavlaster og kapitalforvalter i samfunnet. Den ivaretar

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo. Årsrapport 2014 MILJØMERKET 241 600 Trykksak Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.no Årsrapporten

Detaljer

Investeringer i et turbulent kredittmarked

Investeringer i et turbulent kredittmarked 44.................................................................................................................................................................................................... Investeringer

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer