Finanskrisen om regjeringens grep

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finanskrisen om regjeringens grep"

Transkript

1 Finanskrisen om regjeringens grep Partnerforums vårkonferanse 27. mai 29 Avdelingsdirektør Arent Skjæveland Økonomiavdelingen 1

2 Disposisjon Om hvorfor krisen oppsto Konsekvenser for Norge Tiltak for å motvirke konsekvensene av krisen Sammenlikning med tidligere kriser The world economy is entering a major downturn in the face of the most dangerous financial shock in mature financial markets since the 193s (IMF World Economic Outlook, Oktober 28) 2

3 Kraftig forverring av utsiktene for verdensøkonomien Vekstanslag for 29 gitt av IMF ved ulike tidspunkt Oktober November J anuar Mars April Verden Indus triland F remvoks ende økonomier Kilde: IMF

4 Finanskrisen har flyttet seg til realøkonomien og Norges handelspartnere rammes hardt 4-kvartalersvekst i industriproduksjonen. 1.kvartal 29/1. kvartal 28. Prosent Japan -34,6 Finland -24,2 Sverige -23,4 Tyskland -22, Frankrike -18,4 Danmark -14,5 USA -14, Storbritannia -13,6 Nederland -12,5 Norge -4, 4

5 Internasjonal bakgrunn økte mislighold på boliglån i USA - utløsende faktor likheter med tidligere kriser: - utbredt optimisme, billig kreditt, lav prising av risiko - kraftig, lånefinansiert oppgang i formuespriser nytt i denne krisen: - utbredelsen av verdipapirisering og finansiell innovasjon svakheter i virksomhets- og risikostyring i finansinstitusjonene svakheter i reguleringer og tilsyn 5

6 Subprime: En ganske utrolig historie USA Subprime % av boliglån, beholdning Pantelån til husholdninger med svak økonomi Ofte gitt gjennom agenter, som har fått provisjon etter antall tegnede lån Forenklet kredittvurdering Ofte basert på kundens opplysninger Avdragsfrihet og lave rentebetalinger i startfasen 6

7 men så kom omslaget i det amerikanske boligmarkedet Case-Shiller indeks. 1.kv. 1-1.kv.9. Vekst fra samme kv. året før. Prosent Kilde: Reuters EcoWin 7

8 og misligholdene økte kraftig USA Mislighold på subprimelån % Fallende boligpriser og økte renter - låntakerne fikk trøbbel Underliggende pant ikke tilstrekkelig til å dekke opp for tapene Jingle mail boligeiere flytter fra boligen og sender nøkkelen til banken Store tap og banker konkurs June 8

9 og subprime-papirer falt kraftig i verdi Utstedt i 1. halvår 26 og 27 ABX-indekser. USD. Kilde: Reuters EcoWin 9

10 Hva gjorde kreditt så billig og lett tilgjengelig i USA? Ekspansiv pengepolitikk fra Fed etter 11/9 i 21 - for å holde etterspørsel og økonomisk aktivitet oppe - renten nede i 1 pst. i ett år - renten settes så opp 17 ganger til 5¼ pst., men stor innflyt av kapital til USA - særlig fra asiatiske land - gjør at lange renter likevel forblir lave Har sin bakgrunn bl.a. i Asia-krisen i årene

11 Pengemarkedsrentene økte kraftig i forhold til sentralbankens styringsrenter I september/oktober gikk uroen over til å bli en alvorlig krise Rask inngripen fra myndighetene hindret en kollaps i det finansielle systemet Situasjonen i finansmarkedene har bedret seg, men er enda ikke normal Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente 1. juni mai 29 Norge USA Handelspartnere jun.7 okt.7 feb.8 jun.8 okt.8 feb.9 11

12 Pengemarkedet sluttet å fungere Før Etter Lehman Brothers 12

13 og rekordhøye risikopåslag i kredittmarkedet Forskjellen mellom renter på BBB-obligasjoner og statsobligasjoner i USA. Prosentpoeng 13

14 Bankene strammer inn kredittpraksis 1 USA. Netto andel banker som har strammet til kredittpraksis. Prosent. 8 6 Store og mellomstore bedrifter Næringseiendom Euroområdet. Netto andel banker som har strammet til kredittpraksis. Prosent. 6 4 Bedrifter Boliglån til husholdninger -2 Husholdningers boliglån 2) Kilde: Federal Reserve og Den Europeiske sentralbanken

15 Disposisjon Om hvorfor krisen oppsto Konsekvenser for Norge Tiltak for å motvirke konsekvensene av krisen Sammenlikning med tidligere kriser 15

16 Nedgangen i aktiviteten ser ut til å bli langt mindre i Norge enn i de fleste andre land BNP. Vekst fra året før. Prosent Ekspansive penge- og finanspolitikk og en stor offentlig sektor bidrar, sammen med høy aktivitet i petroleumsnæringen, til å dempe tilbakeslaget BNP for Fastlands-Norge anslås å falle med 1 pst. i 29. For 21 ventes en oppgang på ¾ pst Fastlands-Norge Handelspartnerne

17 Svakere utvikling i arbeidsmarkedet... Arbeidsledighet. Prosent av arbeidsstyrken Sysselsettingen har begynt å falle......og arbeidsledigheten stiger 8 6 AKU-ledige (3 mnd. glidende gj.snitt) 8 6 Sterkest oppgang i ledigheten blant industriog byggearbeidere Registrerte ledige

18 ...men klart bedre i Norge enn hos våre handelspartnere Arbeidsledighet. Prosent Nivå Frankrike 9½ 1¾ Tyskland 8½ 1½ Sverige 8½ 1½ USA 9 1¼ Storbritannia 8¼ 9½ Finland 9 9¼ Nederland 4 6¼ Japan 5¾ 6¼ Norge 3¾ 4¾ Kilder: EU-kommisjonen og Finansdepartementet. 18

19 Finansdepartementet Bolig- og eiendomspriser Prosent Boligpriser Januar 21 april 29 Tolvmånedersvekst Markedspriser på næringseiendom 1) Januar 21 desember Årlig vekst ) Kontorlokaler, god standard sentralt i Oslo Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, ECON Pöyry og OPAK

20 Gjeldsveksten i husholdninger og bedrifter faller Husholdninger Tolvmånedersvekst Bedrifter Tolvmånedersvekst

21 Strammere kredittpraksis i bankene Nettotall 1). Prosenttall. 3. kvartal kvartal Bedrifter Husholdninger kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 1) Nettotall fremkommer ved å veie sammen svarene i undersøkelsen. De røde punktene viser forventet kredittpraksis, mens de blå søylene viser faktisk kredittpraksis i forhold til foregående kvartal Kilde: Norges Bank 21 21

22 Lånekostnader for banker - risikopåslagene 22

23 Disposisjon Om hvorfor krisen oppsto Konsekvenser for Norge Tiltak for å motvirke konsekvensene av krisen Sammenlikning med tidligere kriser 23

24 Finanskrisen - tiltak i andre land Lavere styringsrenter Økt tilførsel av likviditet og utvidet låneadgang i sentralbankene Kapitaltilførsel til problembanker Statlige garantier for innlån til banker Tilførsel av ansvarlig kapital til finansielt sunne banker Kjøp av obligasjoner mv. fra privat sektor Finanspolitisk stimulans Endringer i regelverket for finansinstitusjoner for bedre å sikre bankenes soliditet, og dermed hindre at noe liknende skal kunne skje igjen (arbeides med dette internasjonalt) 24

25 Tiltak mot finanskrisen Styringsrenten satt ned med 4,25 prosentpoeng, til 1,5 pst. Ekspansivt budsjett for 29 med finanspolitisk tiltakspakke i januar Bytteordning med en ramme på inntil 35 mrd. kroner for å bedre bankenes tilgang på langsiktig finansiering Den alminnelige garantiordningen i GIEK, byggelånsgarantien for skip, lånerammen til Innovasjon Norge og økt egenkapital i Kommunalbanken Lån fra staten til Eksportfinans på 5 mrd. kroner i 29 og 21 Statens finansfond og Statens obligasjonsfond opprettet, hver med en ramme på inntil 5 mrd. kroner 25

26 Lavere renter stimulerer økonomien kraftig... Norges Bank har kuttet renten med 4,25 prosentpoeng En rentenedgang på 4,25 prosentpoeng kan gi over 3 mrd. kroner i økte inntekter for husholdningene Norges Bank har varslet ytterligere kutt på,5 prosentpoeng Rentenedgangen er klart større enn lagt til grunn i tiltaksproposisjonen Ser allerede noen tegn til bedring i boligmarkedet og i husholdningenes etterspørsel Norges Banks styringsrente, tremåneders pengemarkedsrente og utlånsrente på nye boliglån Styringsrente Pengemarkedsrente Utlånsrente nye lån mai.7 sep.7 jan.8 mai.8 sep.8 jan.9 mai

27 ...samtidig som finanspolitikken raskt er lagt om i ekspansiv retning Arbeidsledighet (AKU) i prosent av arbeidsstyrken og budsjettimpuls i prosent av trend-bnp for Fastlands-Norge RNB9, endring i budsjettimpuls TP9, endring i budsjettimpuls Budsjettimpuls (høyre akse) AKU-ledighet (venstre akse)

28 Frankrike Danmark Tyskland OECD Japan Canada Sverige USA Norge Storbritannia Finansdepartementet Vi handler kraftigere enn andre land... Endring i budsjettunderskudd fra 28 til 29. Pst. av BNP/BNP for Fastlands-Norge 7 Strukturelt underskudd, endring RNB9 6 Strukturelt underskudd, endring TP9 Samlet underskudd 5 Strukturelt underskudd

29 Vi utnytter det handlingsrommet oljeinntektene gir 12 Strukturelt underskudd og 4-prosentbanen. Prosent av trend-bnp for Fastlands-Norge prosentbanen Strukturelt underskudd

30 Regjeringens revidering av 29-budsjettet Bruken av oljepenger øker med ytterligere 9½ mrd. kroner, til nesten 13 mrd. kroner En budsjettimpuls på 3 pst. av BNP for Fastlands-Norge Vi styrker budsjettet på utvalgte områder og foreslår mer penger bl.a. til kommuner, kvalifisering og næringsliv Forventet realavkastning av Statens pensjonsfond Utland og strukturelt underskudd. Mrd. 29-kroner 14. Strukturelt underskudd, 12 endring RNB9 Strukturelt underskudd, endring TP9 1 Strukturelt underskudd, regnskapstall/nb9 4 pst. realavkastning

31 Tiltaksproposisjonen 26. januar Tiltakene skal: virke raskt på arbeidsmarkedet være målrettede være midlertidige styrke Regjeringens politikk for miljø og fordeling Hovedvekten i pakken på utgiftssiden, men også målrettede skattetiltak for næringslivet Nye tiltak for 2 mrd. kroner: 16¾ mrd. kroner i økte utgifter 3¼ mrd. kroner i skattelette 31

32 Pakken som ble lagt frem 12. oktober Bytteordning for verdipapirer boligobligasjoner byttes mot statsobligasjoner opptil 35 mrd. kroner opptil 5 år bedrer bankenes mulighet finansiering 121 mrd. kroner er byttet så langt F lån i Norges Bank med 3 års løpetid maks. 1 mrd. kr pr. bank rettet mot mindre banker 32

33 Kredittpakke 8. februar Staten Statens finansfond 5 mrd. kr Statens obligasjonsfond 5 mrd. kr Økt utlånsevne i bankene Et bedre fungerende obligasjonsmarked 33

34 Disposisjon Om hvorfor krisen oppsto Konsekvenser for Norge Tiltak for å motvirke konsekvensene av krisen Sammenlikning med tidligere kriser 34

35 Er dette 1929 om igjen? Også den gang en kredittfinansiert oppgang i formuespriser nå i boligmarkedet, på 192-tallet aksjemarkedet Men vesentlige forskjeller: Den gang måtte markedet ordne opp, nå har myndighetene vært raskt ute Den gang tapte mange sparepengene sine, nå er de i stor grad garantert Det offentlige sikkerhetsnettet for de som faller ut av arbeidsmarkedet er svært mye bedre enn på 193-tallet Liten risiko for en så sterk internasjonal nedgang som på 193-tallet Faren for proteksjonistisk politikk liten, jf. G2-møtet 35

36 Er dette bankkrisen på -9-tallet på nytt? Mens Oslo var sentrum for stormen forrige gang, er det Wall Street i USA som er sentrum i dag Det er ikke en soliditetskrise i norske banker i dag, slik det var sist Det bygget seg opp store ubalanser i økonomien sist etter liberaliseringen av kredittmarkedene. Kredittveksten og gjeldsbelastningen høy også denne gang, men rentebelastningen betydelig mindre. Rammeverket for stabiliseringspolitikken endret - pengepolitikken en klarere rolle i å stabilisere økonomien - offentlige finanser er klart sterkere i dag 36

37 Finanskrisen om regjeringens grep Partnerforums vårkonferanse 27. mai 29 Avdelingsdirektør Arent Skjæveland Økonomiavdelingen 37

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo,

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, 12. november 2008 Hovedpunkter Forverring av finanskrisen

Detaljer

Internasjonal finanskrise

Internasjonal finanskrise Internasjonal finanskrise Universitetet i Oslo 11. november 28 Birger Vikøren Temaer: Hvordan oppstod finansuroen? Hvordan spredte den seg? Hvilke virkninger har den for Norge? 1 Internasjonalt bakgrunnsteppe

Detaljer

FINANSKRISEN. Møte i Forsikringsforeningen 26. november 2008. Emil Steffensen

FINANSKRISEN. Møte i Forsikringsforeningen 26. november 2008. Emil Steffensen FINANSKRISEN Møte i Forsikringsforeningen 26. november 2008 Emil Steffensen Dagens situasjon The world economy is entering a major downturn in the face of the most dangerous financial shock in mature financial

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 08. oktober

Pengepolitisk rapport 3 08. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Finanskrisen internasjonalt og i Norge. Lærdommer for framtidig boligfinansiering.

Finanskrisen internasjonalt og i Norge. Lærdommer for framtidig boligfinansiering. Finanskrisen internasjonalt og i Norge. Lærdommer for framtidig boligfinansiering. Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet. Foredrag i representantskapet i OBOS 7. november 2009 HOVEDPUNKTER I FOREDRAGET

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13. Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.mars 28 SJOKKERENDE VEKKERE Fallende boligpriser i USA ga økende

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Finansiell stabilitet 2 12. november

Finansiell stabilitet 2 12. november Finansiell stabilitet 1 november Norges Banks rapportserie nr. 5-1 1 3 Finansiell stabilitet /1 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 31 Telefaks: 1 31

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2009

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2009 KREDITTILSYNET FF/F2 3. september 29 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 29 Foreløpige tall 1. Hovedinntrykk..... 2 2. Makroøkonomisk bakgrunn... 3. Strukturen i finansmarkedene... 12 4.

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012 Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s representantskapsmøte torsdag 1. februar 8. Det tas forbehold om endringer under fremføringen. Det er år siden Henrik Wergeland ble

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004 St.meld. nr. 2 (23 24) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 5 2 De økonomiske utsiktene... 13 2.1 Norsk økonomi... 13 2.2 Petroleumsvirksomheten... 21 2.3 Internasjonal

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer