HVA KAN FINANSKRISEN FØRE MED SEG?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVA KAN FINANSKRISEN FØRE MED SEG?"

Transkript

1 Innlegg på Terra-konferansen, 28. april 2009 i Oslo, ved direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet HVA KAN FINANSKRISEN FØRE MED SEG? En bedre forståelse av at finansvirksomhet er risikofylt virksomhet, blir en viktig lærdom fra finanskrisen. Det vil særlig være behov for bedre finans-praksis og en kraftig styrking av internasjonale reguleringer for finansvirksomhet.. 1. Innledning Tidligere sentralbanksjef Hermod Skånland omtalte årsakene til den norske bankkrisen ved inngangen til 1990-tallet som Bad banking, bad policy and bad luck. Den finanskrise som har sprunget ut fra den amerikanske finansmarkedet de siste par årene, må forklares med stikkordene Bad banking, bad policy and bad regulation. Bad luck passer ikke, ettersom noen i samtid og de fleste i ettertid er enige om at det før eller siden måtte gå galt. Det var bad banking når banker og andre lånte ut med dårlig sikkerhet til folk som ikke kunne betale. Og disse sub-prime-lånene ble videresolgt i verdipapirpakker til ukritiske investorer som trodde på overfladiske og ufullstendige vurderinger fra ratingbyråene. Det var bad policy når renten ble holdt på et lavmål i flere år slik at boliger og andre eiendeler fikk en kunstig sterk verdiøking, særlig i USA, men også i mange andre land. Det var bad regulation når halvparten av kreditten etter hvert fant vegen gjennom et skyggebank-system uten vanlige kapitalkrav og banktilsyn, ikke minst gjennom de store investeringsbankene, som Lehman Brothers. Dette ble forsterket ved at både investeringsbanker og andre banker hadde datterselskaper, ofte såkalte SIV s som ikke var omfattet av regnskap og kapitalkrav. I praksis gjaldt dette også europeiske banker fordi de hadde markedsført slike selskaper på en slik måte at de heftet for dem overfor kundene og ved garantier for tilførsel av likviditet. Jeg tror lærdommer og tiltak vil komme på alle disse tre områdene: Det vil være behov for bedre finanspraksis. Særlig må de store private aktørene i store vestlige land få bedre oversikt over sine produkter og bedre risikostyring. Praksis må endres når det gjelder belønningssystemer som bidrar til økt risiko i virksomheten. Vi må ha bedre pengepolitikk, slik at vi ikke på nytt får lange perioder med så lave renter at kreditt- og gjeldsvekst ikke er bærekraftig, og vi får nye bobler som sprekker. Ikke minst må vi ha bedre reguleringer, og da særlig i USA og andre land der reguleringene har sviktet. Reguleringene må omfatte all finansvirksomhet og det er nødvendig med strengere minstekrav til landenes reguleringer. 1

2 2. En voldsom kredittboble Samspillet mellom lavrentepolitikken og manglende reguleringer skapte en kredittboble som verden ikke har sett maken til. Det var mange som tjente på systemet så lenge kredittveksten bidro til å blåse opp verdier både i aksje-, bolig- og eiendomsmarkedet. Det ser ut til at det kan bli enda flere som taper på det økonomiske tilbakeslag som kommer når luften nå går ut av kredittboblen og kredittmengdene igjen tilpasses de realøkonomiske forhold. Men erfaringen er entydig slik at det ikke er lett å få oppmerksomhet omkring risiko og farer som lurer så lenge ting går bra og nøkkelpersoner er tjent med fortsatt ekspansiv virksomhet. Belønningsordninger som premierer kortsiktige gevinster er en viktig årsak til at risikoen i mange produkter ble undervurdert. Investeringsbankene hadde utlån og verdipapirer som oversteg 30 ganger egenkapitalen. Myndighetene hadde lite innsyn i den risiko som ulike sammensatte verdipapirprodukter egentlig inneholdt, og som investeringsbankene både tilrettela, solgte og selv investerte i. Det er iboende krefter i det frie markedssystemet som kan skape svingninger og mulige finanskriser. Dersom en skal kunne nyte godt av den dynamikk som markedene gir, kan en antagelig ikke hindre at det blir svingninger og uro fra tid til annen. Hensikten med reguleringer på finansområdet, er å unngå at svingningene får et så stort omfang at finansnæringen ikke kan dekke næringers og husholdningenes grunnleggende behov for kredittilførsel og at samfunnet derfor havner i krise og dype økonomiske tilbakeslag. De fleste norske reguleringer er bygd på et felles internasjonalt og ikke minst europeisk grunnlag. På en del områder har vi imidlertid en blanding av reguleringer og tilsynspraksis som går klart lenger i retning av offentlig kontroll enn det som har preget finansmarkedet i USA og en del andre land. Ettersom jeg har jobbet for finansministere fra fire ulike partier kan jeg trygt si at de alle har vært opptatt av en bred og konsekvent regulering av finansmarkedet og av et sterkt finansielt tilsyn. Kjernen i reguleringene er kapitalkrav, som gjør at de viktigste institusjonene, bankene, har bufferkapital som kan møte risiko og tap og opprettholde samfunnsnødvendige utlån. Det er nødvendig med tiltak på mikronivå i form av tilsyn med at institusjonene faktisk følger reguleringene og møter risiko på en betryggende måte. Det er behov for en overvåking i makro for å bidra til at trusler mot den finansielle stabilitet om nødvendig møtes med pengepolitiske og finanspolitiske tiltak. Når myndighetene i en del land har undergravd andre reguleringer ved å la store deler av finansmarkedet i praksis være fri for kapitalkrav og tilsyn, skapes det risiko både for eget marked og for andre markeder som blir berørt. Norge har innrettet sine kapitalkrav i hovedsak ut fra internasjonale retningslinjer. Kredittilsynet foreslo enkelte særnorske krav da Basel II skulle gjennomføres i Norge, men fikk ikke støtte fra de to bankforeningene eller Norges Bank. På enkelte punkter har vi likevel ligget i den strengeste del av skalaen når det gjelder praktisering av kapitalkrav, noe vi nå har en viss glede av, også fordi det blir lagt merke til internasjonalt. Vi har unngått hybridkapital av dårlig kvalitet, slik at norske bankers egenkapital gjennomgående har høyere kvalitet enn i en del andre land. Vi har hatt strenge krav til konsolidering i finansgrupper når banker eier forsikringsselskaper. Det foregår en diskusjon internasjonalt om at Basel II, med beregning av kapitalkravene ut fra statistiske modeller har innebygde prosykliske trekk, der kravene blir redusert når det har gått bra i økonomien en stund og registrert tap blir små, mens de øker på når det går dårlig. Ved godkjenning av modeller, har vi i Norge vært opptatt av lange tidsserier og gode sikkerhetsmarginer og vi har til dels vært strengere enn i enkelte andre land vi kjenner til. Likevel er det nå viktig med en reform av Basel II med sikte på å bygge mer kapital i gode tider. Det er 2

3 grunn til å merke seg at G-20-møtet var tydelig på at kapitalkravene ikke bør skjerpes før vi ser at man kommer gjennom krisen, ellers vil en skjerping av offentlige krav nå gjøre det vanskeligere å opprettholde kredittilførsel i et ønsket omfang. Jeg mener det er grunn til å understreke at i motsetning til bankkrisen ved inngangen til 90- årene, så er dette en krise som i hovedsak er skapt utenfor Norden og utenfor Norge. Norske banker har stort sett holdt seg unna obligasjoner med sub-prime lån og liknende, og de hadde mye lavere eksponering mot Lehman Brothers og Madoff enn for eksempel islandske og svenske banker. Med visse unntak har norske banker hatt en forsvarlig kredittpraksis. I utgangspunktet hadde de fleste norske banker en tilfredsstillende kapitaldekning. Kredittilsynet fant likevel i fjor grunn til å oppfordre mange banker til å øke sin egenkapial for å møte det internasjonale tilbakeslag. Opprettelsen av Statens Finansfond er et viktig tiltak for å kunne styrke kapitaldekningen samtidig som en sikrer en tilfredsstillende kredittilførsel. Den viktigste virkning av den internasjonale finanskrisen for norske banker har vi ennå ikke sett. Det er den som kommer i form av økte tap i annen halvdel av dette året og til neste år, på grunn av de realøkonomiske følger av krisens virkninger internasjonalt, herunder den økonomiske nedgang vi ser i våre naboland. Det er i dette perspektiv vi mener mange banker bør benytte de tilbud om økt egenkapital som Finansfondet vil gi. 3. Alle deler av finansmarkedet må være regulert Hovedbudskapet fra G-20-møtet i London ligger etter min mening i følgende setning fra deklarasjonen, som er viktig og positivt: We have agreed that all systematically important financial institutions, markets and instruments should be subject to an appropriate degree of regulation and oversight. Norske reguleringer og tilsyn har bidratt til at norske finansinstitusjoner i mindre grad enn finansinstitusjoner i mange andre land, er blitt rammet av den internasjonale finanskrisen, og på disse områdene har andre land mye å lære av Norge: Vi har sett verdien av et bredt basert lovverk og finanstilsyn: I Norge omfatter finansreguleringer, kapitalkrav og finanstilsynet alle deler av finansmarkedet og departement, sentralbank og tilsyn samarbeider tett. Det er grunn til å understreke at finansieringsvirksomhetsloven av 1988 var en særdeles framsynt lov. Det er ikke bare innskuddsbasert virksomhet som er regulert, slik det er i USA, men enhver formidling av lån og andre finansielle produkter er underlagt krav om regulering, kapitalkrav og tilsyn. USA har et sterkt oppsplittet tilsyn flere føderale banktilsyn, og delstatsansvar for forsikring og mindre banker. Treasury har ikke samordningsmyndighet. Med Kredittilsynet fikk Norge i 1986 det første vestlige integrerte tilsyn for hele finansmarkedet bank, forsikring og verdipapirmarked. Vi har strenge krav til verdipapirisering. Bare lån med panteverdier opp til 75% blir verdipapirisert som Obligasjoner Med Fortrinnsrett. Selv om lånene legges i egne foretak og OMF-ene selges i markedet, følger bankene kundenes betjening av det enkelte boliglån også etter at den tilhørende obligasjonsmassen er overtatt av andre. Krav til konsolidering med administrativ oppfølging. Det er ikke lov for finansinstitusjonene å lage datterselskap uten at de tas inn i balansen og underlegges kapitalkrav. Det er meldeplikt og aktivt tilsyn med slik virksomhet. 3

4 4. Sårbarhet på likviditetsområdet og tiltak De finansielle virkningene har særlig vært følbare i aksjemarkedet og i bankenes finansiering, der det norske interbankmarkedet i september/oktober viste seg mer sårbart for svikten i det internasjonale marked enn de fleste av oss hadde ventet. I den første uken etter Lehman gikk over ende, var det flere dager der verken dollarkurs eller interbankrente kunne fastsettes i det norske marked. Og da interbankrenten etter hvert kunne fastsettes, var den mellom to og tre prosentenheter utover Norges Banks styringsrente. Det er mitt inntrykk at de tiltak Regjeringen og Norges Bank satte i verk for å bedre likviditetetsforsyningen, i all hovedsak har fungert meget bra. Gjennom bytteordningen med OMF er, er det tilført 110 milliarder kroner til bankene i form av meget likvide og høyverdige statspapirer. Kredittilsynets bidrag i den sammenheng var rask og god saksbehandling av 10 nye boligkredittforetak. For de mindre banker og nå også for OBOS, spiller Terra boligkreditt i denne sammenheng en meget nyttig rolle. I tillegg har Norges Bank tilført over 60 mrd gjennom nye F-lån siden oktober. Den korte del av interbankmarkedet fungerer nå bra og rentene er kommet ned under 3 prosent. Som nasjon trenger vi ikke ha dårlig samvittighet for at en del av de midler staten ellers investerer i utlandet, i en periode lånes eller byttes tilbake til det norske samfunn gjennom OMF ene. På mellomlang sikt bør vi se på tiltak som kan skape et mer likvid norsk og kanskje nordisk interbankmarked der både institusjonelle og andre investorer finner det fristende å investere i bankobligasjoner av ulike slag. Dette bør vel være et av temaene for den Finanskommisjonen som Regjeringen har bebudet at skal oppnevnes. 5. Kreditt- og boligbobletendenser også i Norge Også Norge har hatt klare tendenser til kreditt- og boligboble. Fra utgangen av 2006 til utgangen av 2008 økte norske næringsforetak sin gjeld til (sin kreditt fra) norske banker og finansinstitusjoner med nær 50 % fra om lag 800 til om lag 1200 milliarder kroner. Det var i 2006 og 2007 en særlig rask vekst i lån til næringseiendom som vil gi enkelte banker krevende utfordringer de nærmeste årene. En slik vekst kunne selvsagt ikke fortsette. Den internasjonale finanskrise har gjort at det har vært tendenser til bråbremsing, med de skadevirkninger det kan ha. Husholdningenes kredittvekst var mer langvarig, og tosifret i hvert av de foregående syv-åtte år fram til slutten av fjoråret og særlig knyttet til boligmarkedet. Mens husholdningenes gjeld i 2002 i gjennomsnitt svarte til halvannen ganger årsinntekten, var den i 2008 det dobbelte av årsinntekten. Det var også i Norge en kombinasjon av lave renter og en stadig mer offensiv boligfinansiering som i årene fra 2004 til 2007 bidro til klare bobletendenser i boligmarkedet fram til boblen begynner å sprekke ved inngangen til Kredittilsynet var blant de få som advarte mot de lave rentene. Renter på gjelden utgjorde i 2005, en periode med svært lavt rentenivå, bare 4,4 prosent av inntekten. For 2008 ble andelen anslått til 8,2 prosent. Vi advarte banker og husholdninger mot å låne mer enn 100 prosent av boligverdien. Likevel var mer enn en tredel av de nye lånene over denne grensen de siste årene. I Norge ble boligprisene 4-doblet fra 1992 til 2008, før omslaget begynte. Disse utviklingstrekk gjorde husholdningene og byggesektoren mer sårbare for virkningene av den internasjonale finanskrisen. Husholdningene erkjente først sin sårbarhet da rentene 4

5 som følge av finanskrisen krabbet opp mot 8 prosent i fjor høst. Fra å bruke mer enn de tjente, såkalt negativ sparing i 2007, strammet husholdningene brått inn sine kjøp av forbruksvarer og biler utover høsten, med betydelige virkninger i store deler av næringslivet og i form av økende ledighet. Isolert sett er det bra med positiv sparing og nedbetaling av gjeld dette året, men fordi husholdninger og banker var overeksponert og ikke tålte et rentenivå på 6-8 prosent, fikk store deler av norsk økonomi en hardere landing enn vi ellers kunne håpe på. Den raske og betydelige rentesenkningen fra Norges Bank har redusert de negative virkningene for forbruk og boligmarked i forhold til det en kunne frykte. Likevel ble det bråstopp i bygging av nye boliger og en uro på boligmarkedet som vi ennå ikke ser slutten på. 6. Mulige tiltak Det vil være behov for endringer på mange områder etter finanskrisen. Vi må erkjenne at finansvirksomhet er risikofylt. Bankene må ha en mer nøktern kredittgivning på en del områder. Selv om jeg er meget glad for de rentereduksjoner fra Norges Bank, så bør vi ikke ha nye, lange perioder med lave renter som stimulerer både foretak og husholdninger til en høy opplåning. Norges Bank har mange begrensninger i sin rentepolitikk og det ville selvsagt ikke være rom for en isolert norsk rentepolitikk som bare siktet mot å styre unna kreditt- og boligbobler. Likevel, dette hensyn kunne ha vært og bør i framtida tillegges en større vekt. Først og fremst er det behov for kraftig revisjon og styrking av internasjonalt regelverk for finansvirksomheten. Fordi mangel på reguleringer og tilsyn i mange land har bidratt til at krisens innretning og omfang, må vi få nye og strengere regulatoriske krav internasjonalt, slik at de omfatter alle viktige land for den globale økonomi. G-20-møtet har lagt et godt grunnlag har. Strengere krav til størrelsen og ikke minst kvaliteten for bankenes egenkapital, reguleringer av hedgefond og ratingselskaper er viktige tiltak. La meg peke på ett tema som også må diskuteres: Spørsmålet om de finansielle produktene selv i større grad bør bli gjenstand for regulering og myndighetsgodkjenning? Den aktuelle finansielle krisen er åpenbart blitt forsterket gjennom et antall produkter som verken tilretteleggere, selgere eller kjøpere helt har kjent og forstått risikoen ved. De farlige pakkene som Citigroup la til rette og Terra Securities solgte til et antall norske kraftkommuner er ett av mange eksempler. Dagens internasjonale finansregulering er basert på at myndighetene normalt ikke skal gripe inn i produktutvikling og produktutforming, men regulere markedet indirekte gjennom krav til at tilretteleggere og selgere skal være fit and proper eller kompetente, egnede og hederlige. Tankegangen er at direkte regulering av de finansielle produktene ville hemme innovasjon og dynamikk i finansmarkedene. Troen på at markedene selv skulle sette nødvendige grenser for hvor mye risiko som er innebygd i produktene er imidlertid nå sterkt svekket. Jeg tror vi bør ha prosesser som sikrer dokumentasjon, innsyn og testing av nye produkter før de slippes løs i markedene. 5

Finanskrisen vil norske reguleringer bestå prøven?

Finanskrisen vil norske reguleringer bestå prøven? Finanskrisen vil norske reguleringer bestå prøven? Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Fondsmeglerforbundets Generalforsamling Hotel Bristol 23. april 2009. 2 Hovedpunkter: TIDENES STØRSTE KREDITTBOBLE

Detaljer

Den internasjonale finanskrisens årsaker og virkninger

Den internasjonale finanskrisens årsaker og virkninger Den internasjonale finanskrisens årsaker og virkninger Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Mandal Industriforening, Sjøsanden Næringshage 5. mars 2009 Hovedpunkter i foredraget INTERNASJONALT:

Detaljer

Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet

Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Samfunnsøkonomenes Valutaseminar 5. februar 2010 Utfordringer for Finanstilsynet Nytt navn: Finanstilsynet,

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet 2008

Tilstanden i finansmarkedet 2008 Tilstanden i finansmarkedet 28 Rapporten gir en framstilling av situasjonen i finansinstitusjonene sett i lys av utviklingen i økonomi og markeder. Det gis vurderinger av utviklingstrekk som kan skape

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo,

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, 12. november 2008 Hovedpunkter Forverring av finanskrisen

Detaljer

Finanskrisen internasjonalt og i Norge. Lærdommer for framtidig boligfinansiering.

Finanskrisen internasjonalt og i Norge. Lærdommer for framtidig boligfinansiering. Finanskrisen internasjonalt og i Norge. Lærdommer for framtidig boligfinansiering. Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet. Foredrag i representantskapet i OBOS 7. november 2009 HOVEDPUNKTER I FOREDRAGET

Detaljer

Utfordringer for pensjonskasser og tilsyn som følge av finanskrisen

Utfordringer for pensjonskasser og tilsyn som følge av finanskrisen Utfordringer for pensjonskasser og tilsyn som følge av finanskrisen Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Pensjonskasseforeningenes konferanse 22. april 2009 Hovedtema Litt om krisen, dens årsaker

Detaljer

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13. Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.mars 28 SJOKKERENDE VEKKERE Fallende boligpriser i USA ga økende

Detaljer

NOU. Bedre rustet mot finanskriser. Finanskriseutvalgets utredning. Norges offentlige utredninger 2011: 1

NOU. Bedre rustet mot finanskriser. Finanskriseutvalgets utredning. Norges offentlige utredninger 2011: 1 NOU Norges offentlige utredninger 2011: 1 Bedre rustet mot finanskriser Finanskriseutvalgets utredning Norges offentlige utredninger 2011 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

SOSIALØKONOMENES FORENING.) Programkomité: Vårkonferansen. SOSIALØKONOMENES FORENING Postboks 8872 Youngstorget 0028 Oslo fax 22 41 32 93

SOSIALØKONOMENES FORENING.) Programkomité: Vårkonferansen. SOSIALØKONOMENES FORENING Postboks 8872 Youngstorget 0028 Oslo fax 22 41 32 93 SOSIALØKONOMENES FORENING.) Vårkonferanse 1999 Fremtidige utfordringer for de internasjonale Økonomiske institusjonene GLOBAL LIBERALISERING Ingeniørenes Hus Motesenter, onsdag 21. april 09.30 Registrering

Detaljer

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle NFT 4/2000 Regjeringens vurdering av tilsynets rolle av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Kredittilsynet arrangerte tidligere i høst et jubileumsseminar for å markere 100-årsjubileet for finansielt

Detaljer

Bankkrisen tyve år etter hva lærte vi? Foredrag på Valutaseminaret 7. februar 2011. Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo

Bankkrisen tyve år etter hva lærte vi? Foredrag på Valutaseminaret 7. februar 2011. Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Bankkrisen tyve år etter hva lærte vi? Foredrag på Valutaseminaret 7. februar 2011. Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo HOVEDPUNKTER: Innledning tyve år siden bankkrisen Forspillet Oppbygging av

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Åpen høring i finanskomiteen mandag den 4. mai 2015 kl. 13.30 Møteleder: H a n s O l a v S y v e r s e n (KrF) (komiteens leder) Sak:

Åpen høring i finanskomiteen mandag den 4. mai 2015 kl. 13.30 Møteleder: H a n s O l a v S y v e r s e n (KrF) (komiteens leder) Sak: Åpen høring i finanskomiteen 4. mai Høring med sentralbanksjef Øystein Olsen *3 Åpen høring i finanskomiteen mandag den 4. mai 2015 kl. 13.30 Møteleder: H a n s O l a v S y v e r s e n (KrF) (komiteens

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Er det finansielle systemet stabilt?

Er det finansielle systemet stabilt? Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund Innledning Finansnæringens rolle i økonomien har økt de siste

Detaljer

Finansiell stabilitet 2 11. november

Finansiell stabilitet 2 11. november Finansiell stabilitet 11 november Norges Banks rapportserie nr. 5-11 Finansiell stabilitet /11 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET /11 3 Norges Bank Oslo 11 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

BASEL III - Konsekvenser og utfordringer for bankene?

BASEL III - Konsekvenser og utfordringer for bankene? BASEL III - Konsekvenser og utfordringer for bankene? Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo SPAREBANKSEMINAR TRONDHEIM 11. MAI 2010 Hovedpunkter Krisen og regelverket G20 den globale agenda Overvåking

Detaljer

Lærdommer fra finanskrisen

Lærdommer fra finanskrisen Lærdommer fra finanskrisen I kjølvannet av finanskrisen nedsatte Finansdepartementet et utvalg for å drøfte finanskrisens årsaker, vurdere virkningen av de krisetiltak som ble iverksatt, samt se på hvilke

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

Uro i kredittmarkedene boligfinansiering ute og hjemme

Uro i kredittmarkedene boligfinansiering ute og hjemme Uro i kredittmarkedene boligfinansiering ute og hjemme Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 11. oktober 7 1 De siste årene er finansmarkedene i ulike land blitt vevet

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMEN TEMA: FINANSKRISEN

SAMFUNNSØKONOMEN TEMA: FINANSKRISEN SAMFUNNSØKONOMEN NR. 4, 2009 63. årgang NR. 4 2009 63. årgang SAMFUNNSØKONOMEN TEMA: FINANSKRISEN Holden: ÅRSAKER OG MEKANISMER Bjerkan: MYNDIGHETENES HÅNDTERING Eika og Prestmo: EFFEKTER AV KRISETILTAK

Detaljer

St.prp. nr. 37 (2008 2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid

St.prp. nr. 37 (2008 2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid St.prp. nr. 37 (2008 2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid Innhold 1 Hovedtrekkene i Regjeringens forslag 4 Forslag under det enkelte departement 44 til endringer i statsbudsjettet

Detaljer

LIKVIDITETSKRISEN I BANKENE HØSTEN

LIKVIDITETSKRISEN I BANKENE HØSTEN LIKVIDITETSKRISEN I BANKENE HØSTEN 2008 av Nora Kirsten Sundvall Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi) Universitetet

Detaljer

FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK

FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK OKTOBER 212 Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover Oppsummering og vurderinger 3 Økonomisk utvikling og risiko Bankenes soliditet og likviditet Utfordringer for livsforsikring

Detaljer

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Valutaseminaret 2014 NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Innledning Etter den internasjonale finanskrisen har vi fått strengere, mer omfattende og mer kompliserte reguleringer

Detaljer

Innføring av Basel III

Innføring av Basel III Innføring av Basel III 2013 Hvilke Hvilke konsekvenser konsekvenser har det har økte det økte egenkapitalkravet egenkapitalkravet til til bankene bankene for for kundene? kundene? Ragnhild Larsen Wigestrand

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet 2002

Tilstanden i finansmarkedet 2002 Tilstanden i finansmarkedet 22. INNLEDNING 2 Hovedpunkter 2 Oppsummering 3 1. KONJUNKTURER OG MARKEDER 7 2. UTVIKLINGEN I FINANSFORETAKENE 12 Strukturen i finansmarkedet 12 Banker 15 Konkurranse og marginer

Detaljer