Finanskrisens virkninger for norsk finansnæring og økonomi. Hvordan kan finansieringsselskapene bidra til bedringer?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finanskrisens virkninger for norsk finansnæring og økonomi. Hvordan kan finansieringsselskapene bidra til bedringer?"

Transkript

1 Finanskrisens virkninger for norsk finansnæring og økonomi. Hvordan kan finansieringsselskapene bidra til bedringer? Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Finansieringsselskapenes forening Kristiansand 28.mai 2009.

2 Hovedpunkter: TIDENES STØRSTE KREDITTBOBLE SKAL AVVIKLES. Krisens årsaker: Bad banking, bad policy and bad regulation. Oversikt over virkningene. Sårbarhet og tiltak for likviditet. Rammer og reguleringer. Kapital, myndigheter og marked. Nærmere om finansieringsselskapene Avsluttende vurderinger. 2

3 Bad banking, bad policy, bad regulation. Tidligere sentralbanksjef Hermod Skånland omtalte årsakene til den norske bankkrisen som Bad banking, bad policy and bad luck. Den internasjonale krisen skyldes ikke bad luck. Noen før og mange senere fant det måtte gå galt. Det var Bad banking når millioner amerikanere fikk subprimelån de ikke kunne betjene og disse ble videresolgt i verdipapirpakker til ukritiske investorer. Det var Bad policy når renten ble holdt svært lavt over mange år slik at vi fikk boligbobler i mange land. Det var Bad regulation når halvparten av det amerikanske kredittmarked ikke var underlagt kapitalkrav og banktilsyn og når datterselskap (SIV s mv) av banker i mange land ikke var inkludert i regnskap og kapitalkrav. 3

4 Investeringsbankene I USA er banktilsyn og kapitalkrav knyttet til banker som mottar innskudd fra allmennheten. Investeringsbankene ble finansiert ved innlån i markedet fra private investorer og institusjoner (pensjonskasser mv.) og var ikke underlagt kapitalkrav og banktilsyn, selv om virksomhetene var systemviktige. I årene fra 2003 til 2007 fordoblet de amerikanske investeringsbankene sin virksomhet og utvidet datterselskaper og filialer i svært mange land. Vanlige banker låner ut ganger egenkapitalen, investeringsbanker ga lån over 30 ganger egenkapitalen. Kaupthing, Glitnir og Landsbanki hadde preg av investeringsbanker, med mye innlån fra markedet. Også Northern Rock hadde lav innskuddsdekning og mye lån. 4

5 Lehman Brothers fall USA reddet Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac og AIG (forsikring), men lot Lehman Brothers falle. Uplanlagt avvikling, lite informasjon, store eksponeringer i Europa. CEBS: There is no one in charge over there! Bare en mindre del av kravene har fått dekning. Engelske, tyske, italienske banker og også BeNeLux, Sverige og Island eksponert. Lav norsk eksponering. Interbankmarkedet i dollar brøt sammen, med store virkninger for europeiske og også det norske interbankmarkedet. Vanskelig å få dollar. Fastsettelse av dollarkurs- og pengemarkedsrente uteble. Investeringsbankene avvikles: Merrill Lynch overtas av BoA, Goldman Sachs og Morgan Stanley får banklisens og starter nedbygging av sine balanser. 5

6 Fra finanskrise til dyp realkrise. Banker i mange land, særlig USA og UK, har hatt store tap på sine engasjementer i verdipapirer inneholdende subprime og liknende lån. Dette har drastisk redusert deres utlånsevne. Etter langvarig kunstig kredittoppblåsing, må internasjonal finans gjennom en fase med betydelig kredittnedbygging. Dette gir nå parallell reduksjon i økonomisk aktivitet (BNP) og sysselsetting i alle større industriland. Finanskrisen forsterkes og forlenges av tap som følger realkrisen. Vi har en typisk ond sirkel som det skal sterke og usedvanlige virkemidler for å bryte ut av. Nye tiltak i mange land for å øke egenkapital og utlånsevne. 6

7 VIRKNINGER FOR NORSK FINANSNÆRING Virkningene faller i fire hovedkategorier (som i noen grad henger sammen): 1. Direkte eksponering mot tapsbringende instrumenter og finansinstitusjoner 2. Redusert tilgang til internasjonal likviditet 3. Høyere reelle internasjonale krav til kapital 4. Redusert realøkonomisk aktivitet, internasjonalt og nasjonalt. Den siste type virkninger er den største utfordring både for banker og myndigheter. 7

8 1. Direkte eksponering mot tapsbringende instrumenter og finansinstitusjoner Ingen direkte eksponering mot amerikanske subprime-lån og verdipapirer bygd på dem (CDO er) De fleste norske banker og forsikringsselskap hadde moderate eksponeringer også overfor andre finansielle instrumenter rammet av krisen. Eksportfinans måtte ta betydelige tap på sin likviditetsportefølje av bankpapirer mv. Begrenset eksponering (vesentlig mindre enn mange andre europeiske land) mot banker som har gått over ende, som Lehman Brothers og de islandske bankene, og svært lite mot Madoff. 8

9 2. Redusert tilgang til internasjonal likviditet Norske banker dekker nær to tredeler av utlånene med innskudd. Av det som lånes i markedet tas over 60 % fra utlandet. Da det internasjonale interbank- og pengemarked brøt sammen, var norske banker svært sårbare det ble sterk øking i pengemarkedsrentene. Likviditetsreservene var rimelig gode, men det oppsto betydelig usikkerhet om framtidig tilgang på likviditet. Planlegging av tiltak i andre land skapte uro for konkurranseforhold og innskuddsflukt. 9

10 TILTAK FOR LIKVIDITET Tiltakspakken av 12. oktober avgjørende for å sikre likviditet og et fungerende pengemarked. Norges Bank tilførte i mrd kroner gjennom OMFer byttet med statspapirer som kan videreselges til inn- og utland. Så langt i 2009 er det tilført ytterligere 79,3 mrd kroner. Fra oktober 2008 ble det tilført F-lån med lengre løpetid på totalt 37,2 mrd kroner. (12,6 mrd med 2 års løpetid, 2,8 mrd med 6 måneders løpetid og 21,8 mrd med 3 måneders løpetid fordelt over to auksjoner.) Så langt i 2009 er det tilført ytterligere 22,6 mrd F-lån (en auksjon med 3-års løpetid). 10 nye boligkredittforetak (5 fra før) kort og smidig saksbehandling i Kredittilsynet for: SpVest, Møre, Sør, Nordea, Sandnes, Sogn og Fjordane, Plus, Øst, Helgeland og Fana. 10

11 8,0 3-måneders pengemarkedsrenter 1. januar mai ,0 Norge Prosent 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Storbritannia Euroområdet USA 1,0 0,0 jan mai sep jan 07 mai sep jan 08 mai 09 Kilde: EcoWin 11 Kilde: Reuters EcoWin

12 3. Høyere reelle internasjonale krav til kapital God egenkapital er grunnlaget for all sunn finansieringsvirksomhet. Norske banker oppfylte i 2008 minstekravene til kapital. Kredittilsynet ba som ledd i pilar 2 (ICAAP) prosessen en rekke banker vurdere høyere kapitalmål og økt faktisk kapital for å møte et mulig alvorlig konjunktur-tilbakeslag. Vurderingene er til dels forbikjørt av økte krav i internasjonale markeder for banker som skal ta opp lån. Dette skyldes bankenes store tap og de høye nivåer ved rekapitaliseringen i flere land. 12

13 4. Redusert realøkonomisk aktivitet, internasjonalt og nasjonalt. Finanskrisen er den mest omfattende siden 1930-årene og har gitt produksjonsnedgang i alle større industriland. Norsk økonomi fikk også en hard landing mest som følge av internasjonal nedgang, men også pga at: Lavrentepolitikk og offensive bankutlån i gjorde husholdninger og næringsliv vesentlig mer sårbare. Husholdningene hadde i 2008 lån som svarte til 200 % av inntektene mot under 150 % i /3 av lån til kjøp av leiligheter gikk ut over 100% av boligverdien. Økte renter gjennom 2008 og krisevarslene ga redusert forbruk, stopp i byggemarkedene og bidro til hard landing. 13

14 Boligpriser 12-måneders vekst Realpriser og nominelle priser Prosent NOK pr. m^ Nominelle priser Realpriser (2008-priser) Kilder: NEF, EFF, ECON Pöyry og Finn.no 14

15 Anslag for vekst i BNP Fastlands-Norge 2009 gitt på ulike tidspunkter 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 -2,5 2 1,9 1,7 1,1 mai/jun.08 aug.08 0,25 okt.08 des.08 feb/mars 09-0,4-1 -1,7 Norges Bank SSB 15 Kilder: Norges Bank og Statistisk sentralbyrå

16 16 Reguleringer og forhold som har bidratt til å begrense framvekst og spredning av krisen.(1) Verdien av et bredt fundert lovverk og finanstilsyn: I Norge omfatter finansreguleringer, kapitalkrav og finanstilsynet alle deler av finansmarkedet. I USA var omtrent halvparten av finansmarkedet utenfor kapitalkrav og finanstilsyn med investeringsbankene som særlig ekspansive. USA har et sterkt oppsplittet tilsyn flere føderale banktilsyn, og delstatsansvar for forsikring og mindre banker. Treasury har ikke samordningsmyndighet. Verdipapirtilsynet (SEC) regnes som gode på atferd men er lite opptatt av soliditet og helt uavhengige av de andre. Med Kredittilsynet fikk Norge i 1986 det første vestlige integrerte tilsyn for hele finansmarkedet bank, forsikring og verdipapirmarked.

17 17 Reguleringer og forhold som har bidratt til å begrense framvekst og spredning av krisen(2): Hvorfor ikke subprime-skandale i Norge? De som gir boliglån i Norge kjenner sine kunder og følger opp lånene bankene har god tilgang til data om inntekt, arbeidsforhold og eierrettigheter. Strenge krav til verdipapirisering. Bare lån med panteverdier opp til 75% kan verdipapiriseres som Obligasjoner Med Fortrinnsrett. Selv om lånene legges i egne foretak og OMF-ene selges i markedet, følger bankene kundenes betjening av lånet. Krav til konsolidering med administrativ oppfølging. Det er ikke lov for finansinstitusjonene å lage datterselskap uten at de tas inn i balansen og underlegges kapitalkrav. Det er meldeplikt og aktivt tilsyn.

18 Mer om finansieringsvirksomhetsloven Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner av 10. juni 1988 førte til at alle typer finansvirksomhet i Norge ble underlagt regulering og kapitalkrav og presise krav til konsolidering av dattervirksomhet og større eierandeler i annen virksomhet. Loven avløste lov om finansieringsvirksomhet av 11.juni 1976 som også hadde en vid definisjon av finansvirksomhet men manglet de operative krav til regulering og egenkapital. Løining-utvalget gjorde et viktig forarbeid. Bankenes bruk av finansieringsselskap til å omgå andre reguleringer og bransjeglidning mellom bank og forsikring var viktige politiske drivere bak lovarbeidet. Loven har viktige bestemmelser om største engasjement overfor enkeltkunder som bidrar til å begrense risikoen. 18

19 Kredittvekst foretak og husholdninger Ikke-finansielle foretak 15 Prosent Husholdninger Source: EcoWin 19 Kilde: Reuters EcoWin

20 Kredittmarkedet i fugleperspektiv 2002 mrd. kr 2008 mrd. kr vekst i % Utlån i alt (K2) ,9 Foretak (K2) ,0 Husholdninger (K2) ,0 Bankenes utlån kunder* ,1 - herav med pant i bolig ,5 Totale lån med pant i bolig inkl. OMF-foretak ,0 Finansieringsselskapenes utlån, kunder ** 78,6 Usikrede forbrukslån ,2 BNP Fastlands-Norge (nominelt) ,6 * Inkludert filialer av utenlandske banker i Norge, eksklusive utlån overført til boligkredittforetak ** Elcon Finans (ca. 20 mrd.) ut i Fusjonert med Bankia Bank i Santander Consumer Bank. 20 Kilder: Kredittilsynet og Statistisk sentralbyrå

21 Egenkapitalavkastning og resultat før skatt i norske banker Tap på utlån og resultat før skatt Egenkapitalavkastning 4 20 % Prosent av GFK % 12 % 8 % -2 4 % kv.09 0 % kv.09 Res. f. skatt Tap på utlån 21

22 Kapital, myndigheter og marked De fleste norske banker hadde overskudd for året Det var likevel vesentlig høyere tap i 4. kvartal. Bankene mente de hadde soliditet og likviditet til å møte egne kunders behov og øke utlånene med 4 7 prosent i Det er liten kapasitet for lån til nye kunder og større foretak som før fikk kreditt fra utenlandske banker eller fra obligasjonsmarkedet. Det er i første rekke næringsliv og samfunn som har behov for at bankene kan opprettholde sine utlån. Bankene selv er ikke i krise. Dette er bakgrunnen for Statens Obligasjonsfond og Statens Finansfond, der forskrifter og spilleregler er klare for behandling av søknader. Jeg regner med at mange større og mellomstore banker vil benytte mulighetene for tilførsel av preferansekapital og fondsobligasjoner. Dette vil opprettholde bankenes utlånsevne og til at vi kan unngå negativ spiral og krise. 22

23 Finansieringsselskapenes utlån siste 12 mnd % vekst mrd. kr mrd. kr Brutto utlån til kunder ,8 norske finansieringsselskaper ,0 utenlandske filialer ,3 Leasing ,9 norske finansieringsselskaper ,5 utenlandske filialer ,9 Usikrede forbrukslån* ,2 *Utvalg av finansieringsselskaper og banker 23

24 Finansieringsselskapenes resultat 1. kv. 2009* 1. kvartal kvartal 2008 mill. kr % GFK mill. kr % GFK Netto rente , ,02 Andre inntekter 163 0, ,59 Andre kostnader 868 2, ,52 Driftsresultat før tap 942 2, ,09 Bokførte tap 385 1, ,35 Resultat ordinær drift 557 1, ,74 *Eksklusive utenlandske filialer i Norge 24

25 Forbrukslån utvalg av selskaper og banker kv kv Forbrukslån (mrd. kr) Utlånsvekst % (12 mnd.) 7,4 18,2 16,8 18,5 12,2 Tap i % av forbrukslån 2,8 0,8 2,1 1,3 5,8 Nettorente i % av GFK 10,1 11,2 8,8 9,6 11,1 Resultat i % av GFK 4,9 7,6 3,2 3,9 1,5 Brutto mislighold i % av forbrukslån 8,4 4,9 6,6 5,1 7,6 25

26 Finansieringsselskapenes kapitalforhold Vurderingen av kapitalforholdene til banktilknyttede finansieringsforetak (kredittforetak og finansieringsselskaper) inngår som en del av evalueringen av bankkonsernene. Kredittilsynets ICAAP-evaluering av finansieringsforetak gjelder derfor bankuavhengige foretak I 2008 gjaldt dette 21 foretak (hvorav fire fikk utsettelse med å sende inn ICAAPdokumentasjonen til ). De aller fleste foretakene har mottatt en skriftlig tilbakemelding med Kredittilsynets evaluering. 26

27 Finansieringsselskapenes kapitalforhold, forts. I ICAAP-tilbakemeldingene i 2008 ble det lagt vekt på følgende forhold: 1. Styreforankring og integrering i foretakenes styring og kontroll 2. Kapitalnivå og kapitalmål 3. Vurderingen av ulike risikoområder m.v. Fem finansieringsselskaper fikk tilbakemelding som gjaldt faktisk kapitalnivå eller kapitalmål. For to av disse ble det gitt uttrykk for at faktisk kapitalnivå etter Kredittilsynets oppfatning var for lavt i forhold til selskapets risikoprofil. 27

28 Finansieringsselskapenes kapitalforhold, forts. ICAAP-evalueringen i 2009: Til sammen fem finansieringsselskaper skal sende inn ICAAP-dokumentasjon i Dette omfatter de selskapene som i 2008 fikk tilbakemelding om for lavt kapitalnivå eller for lavt/manglende kapitalmål. Foreløpige tall for 1. kvartal (30 selskaper) gir inntrykk av stabil og rimelig god kapitaldekning. Kjernekapitalen var i gjennomsnitt på 11,8 prosent mot 12,0 pr

29 Oppsummerende vurderinger (1) Grenseløs vekst og store tap for finansieringsselskapene i annen halvdel av 1980-tallet var en viktig del av forspillet til den norske bankkrisen i Fra lave nivåer øker nå mislighold og tap, særlig for forbrukslån, men i en viss grad også for lån til foretak. Selskapene synes likevel i dag å ha rimelig god kontroll med virksomheten, - og veksten ble avdempet allerede i løpet av Økende tap er i stor grad dekket gjennom økt nettorente, - delvis fordi man (uforskyldt) nyter godt av rentefallet for fundingen uten at konkurransen er så sterk at utlånsrentene presses ned like mye. Finansieringsselskapene synes å være bedre skjermet mot et kritisk press fra media og publikum enn bankene. 29

30 Oppsummerende vurderinger (2) 30 Foreløpig er inntjening og soliditet opprettholdt slik at faren er liten for at finansieringsselskapene skal bidra til en ny krise. Ledere, eiere og foreningen (samt tilsynet) har bidratt til at det nå er en vesentlig mer kompetent og seriøs virksomhet enn for tyve år siden. Det er neppe rom for at finansieringsselskapene i vesentlig grad skal dekke kredittbehov for større foretak som ikke får lån i markedet eller fra utenlandske banker. Bankkonsernene bør bruke Statens Finansfond. Finansieringsselskapene bør sikte mot normale utlån til næringslivet. Det er viktig å unngå innstramminger i kredittpraksis som rammer små og mellomstore bedrifter, samtidig som en søker å unngå vesentlig økte tap. BUSINESS AS USUAL er stikkordet for det bidrag finansieringsselskapene bør gi for at Norge skal komme gjennom finanskrisen med minst mulig skadevirkninger.

Finanskrisen vil norske reguleringer bestå prøven?

Finanskrisen vil norske reguleringer bestå prøven? Finanskrisen vil norske reguleringer bestå prøven? Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Fondsmeglerforbundets Generalforsamling Hotel Bristol 23. april 2009. 2 Hovedpunkter: TIDENES STØRSTE KREDITTBOBLE

Detaljer

Den internasjonale finanskrisens årsaker og virkninger

Den internasjonale finanskrisens årsaker og virkninger Den internasjonale finanskrisens årsaker og virkninger Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Mandal Industriforening, Sjøsanden Næringshage 5. mars 2009 Hovedpunkter i foredraget INTERNASJONALT:

Detaljer

Utfordringer for pensjonskasser og tilsyn som følge av finanskrisen

Utfordringer for pensjonskasser og tilsyn som følge av finanskrisen Utfordringer for pensjonskasser og tilsyn som følge av finanskrisen Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Pensjonskasseforeningenes konferanse 22. april 2009 Hovedtema Litt om krisen, dens årsaker

Detaljer

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo,

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, 12. november 2008 Hovedpunkter Forverring av finanskrisen

Detaljer

Finanskrisen internasjonalt og i Norge. Lærdommer for framtidig boligfinansiering.

Finanskrisen internasjonalt og i Norge. Lærdommer for framtidig boligfinansiering. Finanskrisen internasjonalt og i Norge. Lærdommer for framtidig boligfinansiering. Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet. Foredrag i representantskapet i OBOS 7. november 2009 HOVEDPUNKTER I FOREDRAGET

Detaljer

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13. Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.mars 28 SJOKKERENDE VEKKERE Fallende boligpriser i USA ga økende

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet 2008

Tilstanden i finansmarkedet 2008 Tilstanden i finansmarkedet 28 Rapporten gir en framstilling av situasjonen i finansinstitusjonene sett i lys av utviklingen i økonomi og markeder. Det gis vurderinger av utviklingstrekk som kan skape

Detaljer

Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet

Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Samfunnsøkonomenes Valutaseminar 5. februar 2010 Utfordringer for Finanstilsynet Nytt navn: Finanstilsynet,

Detaljer

Finanskrisen årsaker og konsekvenser

Finanskrisen årsaker og konsekvenser Finanskrisen årsaker og konsekvenser Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ Forelesning ECON 1310 17. mars Veikart Makroøkonomiske ubalanser Svakheter i finansmarkeder og regulering

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2009

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2009 KREDITTILSYNET FF/F2 3. september 29 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 29 Foreløpige tall 1. Hovedinntrykk..... 2 2. Makroøkonomisk bakgrunn... 3. Strukturen i finansmarkedene... 12 4.

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER KREDITTILSYNET FF/F2 10. februar 2009 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2008 Foreløpige tall 1. Hovedinntrykk..... 2 2. Makroøkonomisk bakgrunn... 5 3. Strukturen i finansmarkedet... 7

Detaljer

Bankkrisen tyve år etter hva lærte vi? Foredrag på Valutaseminaret 7. februar 2011. Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo

Bankkrisen tyve år etter hva lærte vi? Foredrag på Valutaseminaret 7. februar 2011. Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Bankkrisen tyve år etter hva lærte vi? Foredrag på Valutaseminaret 7. februar 2011. Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo HOVEDPUNKTER: Innledning tyve år siden bankkrisen Forspillet Oppbygging av

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet 2002

Tilstanden i finansmarkedet 2002 Tilstanden i finansmarkedet 22. INNLEDNING 2 Hovedpunkter 2 Oppsummering 3 1. KONJUNKTURER OG MARKEDER 7 2. UTVIKLINGEN I FINANSFORETAKENE 12 Strukturen i finansmarkedet 12 Banker 15 Konkurranse og marginer

Detaljer

Forsvarlig praksis for boliglån Oppfølging av Finanstilsynets retningslinjer

Forsvarlig praksis for boliglån Oppfølging av Finanstilsynets retningslinjer Forsvarlig praksis for boliglån Oppfølging av Finanstilsynets retningslinjer Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo, Konferansen Penger til besvær, Oslo 26.oktober 2010 HOVEDPUNKTER Generell bakgrunn

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner. Dato: 20.02.2013

Resultatrapport for finansinstitusjoner. Dato: 20.02.2013 Resultatrapport for finansinstitusjoner 2012 Dato: 20.02.2013 Hovedinntrykk Hovedinntrykk Innhold 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 3 STRUKTUREN I FINANSMARKEDET 10 STRUKTUREN I DET NORSKE

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner Helårsrapport 2011 DATO: 20.02.2012 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Strukturen i finansmarkedet 9 3.1 Strukturendringer

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2010 27. AUGUST 2010 OFFENTLIG VERSJON Innhold 1 Hovedinntrykk 3 2 Makroøkonomisk bakgrunn 5 3 Banker 7 4 Finansieringsforetak 15 5 Livsforsikringsselskaper

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1.-4. kvartal 2010

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1.-4. kvartal 2010 RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 1.-4. kvartal 2010 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Strukturen i finansmarkedet 8 4 Banker 13 5 Finansieringsforetak 22 6 Livsforsikringsselskaper

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet 2004

Tilstanden i finansmarkedet 2004 Tilstanden i finansmarkedet 24 INNLEDNING 2 HOVEDPUNKTER 2 OPPSUMMERING 4 1. KONJUNKTURER OG MARKEDER 7 2. FINANSINSTITUSJONENE 12 STRUKTUREN I FINANSMARKEDET 12 Verdipapirmarkedene 14 BANKER 16 Nærmere

Detaljer

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 800 Dep 0030 OSLO 03.10.2012 SAKSBEHANDLER: Bruun-Kallum/Holberg VÅR REFERANSE: 12/7397 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 99 35/22 93 99 26 ARKIVKODE:

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 2013 Dato: 24.02.2014 OFFENTLIG VERSJON Hovedinntrykk Hovedinntrykk Innhold 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 3 STRUKTUREN I FINANSMARKEDET 9 STRUKTUREN

Detaljer

Finansiell stabilitet 2 11. november

Finansiell stabilitet 2 11. november Finansiell stabilitet 11 november Norges Banks rapportserie nr. 5-11 Finansiell stabilitet /11 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET /11 3 Norges Bank Oslo 11 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. -3. kvartal 2013 Dato: 18.11.2013 Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 3 NORDISKE FINANSKONSERN 10 4 KREDITTINSTITUSJONER

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1.-3. kvartal 2012 Dato: 14.11.2012 SEKSJON/AVDELING: FF/F2 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet 2006

Tilstanden i finansmarkedet 2006 Tilstanden i finansmarkedet 26 Innledning Hovedutfordringer 2 Oppsummering 4 1. Konjunkturer og markeder 8 2. Finansinstitusjonene Strukturen i finansmarkedet 13 Strukturendringer i sparebanksektoren 15

Detaljer

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Banks rapportserie nr. 5-213 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 213 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Bank Oslo 213 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer