Makroøkonomiske faktorer som påvirker størrelsen på bankenes misligholdte/tapsutsatte lån og framtidig tapsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Makroøkonomiske faktorer som påvirker størrelsen på bankenes misligholdte/tapsutsatte lån og framtidig tapsutvikling"

Transkript

1 Makroøkonomiske faktorer som påvirker størrelsen på bankenes misligholdte/tapsutsatte lån og framtidig tapsutvikling Tor Oddvar Berge Området for Finansiell Stabilitet Norges Bank 1

2 Innhold 1. Innledning - Kort om arbeidet med finansiell stabilitet i Norges Bank 2. Stresstestingsprosjekt 3. Faktorer bak bankenes problemlån Vår tilnærming til problemstillingen En empirisk modell for foretakssektoren En empirisk modell for husholdningssektoren Drivkrefter bak utviklingen i bankenes problemlån de siste årene 4. Makro stresstest i Finansiell stabilitet 1/7 5. Avslutning 2

3 1. Innledning Arbeidet med finansiell stabilitet i Norges Bank 3

4 Organisasjon Hovedstyret Sentralbankledelsen Pengepolitisk område PPO Finansiell stabilitet FST Kapitalforvaltning NBIM 4

5 Finansiell stabilitet FST Områdets oppgaver er blant annet: Overvåkning av det finansielle systemet i Norge Identifisere risikofaktorer og forebygge finansielle kriser Legger fram rapporten Finansiell stabilitet to ganger i året 5

6 2. Stresstestingsprosjektet i FST 6

7 Formål med stresstester Å vurdere sårbarheten til det finansielle systemet overfor store/ekstreme, men troverdige sjokk Å øke forståelsen av hvordan sjokk virker på og gjennom det finansielle systemet Å identifisere svakhetspunkter i det finansielle system, som en guide til risikoreduserende tiltak og planlegging av kriseberedskap 7

8 System for stresstesting Makro Mikro Norges Bank Finansiell stabilitet Eksterne risikofaktorer og forhold Small Macro Model Makrovariable Gjeld Boligpriser, investeringer, boligmasse, Boligformue Konkurser Problemlån Eksterne risikofaktorer og forhold Fordeling og spredning Husholdningenes marginer; Risikoutsatt gjeld Sebra; Risikovektet gjeld Tap = f(risikoutsatt gjeld, Risikovektet gjeld, X) 8

9 3. Faktorer bak bankenes problemlån 9

10 Motivasjon: Hvorfor analysere bankenes problemlån? Definisjon: Problemlån = Summen av misligholdte og ikke-misligholdte engasjementer som bankene anser for å være tapsutsatt Problemlån Nedskrivinger (tapsavsetninger) Tap En viktig indikator for finansielle ubalanser i husholdnings- og foretakssektoren 1

11 Problemlånsandel Høy andel i og etter bankkrisen Langvarig nedgang i andelen fram til i dag Problemlånene som andel av totale utlån er i dag historisk lav for begge sektorer Problemlån som andel av totale utlån til foretaks- og husholdningssektoren. I prosent. 199:3 27: Q3 93 Q3 96 Q3 99 Q3 2 Q3 5 Q3 Kilde: Norges Bank Foretakssektoren Husholdningssektoren

12 3.1 Vår tilnærming til problemstillingen 12

13 Hva påvirker bankenes problemlån? MH i 1,..,n p G i i MH = Mislighold p = Sannsynligheten for at låntaker i vil misligholde lånet sitt G = Gjelden til låntaker i Kan ikke observere den enkelte låntakers sannsynlighet for mislighold. Antagelse: Sannsynligheten avhenger av låntakers evne og vilje til å betjene gjelden. 13

14 Hva påvirker husholdningers evne og vilje til å betjene gjeld? Evne til å betjene gjeld avhenger av: Inntekter (+) Gjeld (-) Rentenivå (-) Verdi på sikkerheter (+) Generelt har husholdninger høy vilje til å betjene sin gjeld pga: Betydelige kostnader forbundet med flytting Betalingsanmerkninger Strenge krav til gjeldssletting 14

15 Hva påvirker foretakenes evne og vilje til å betjene gjeld Evne til å betjene gjeld avhenger av: Inntekter (+) Kostnader (-) Gjeld (-) Rentenivå (-) Vilje til å betjene gjeld avhenger av: Verdi på sikkerheter (+) Rentenivå (-) 15

16 3.2 En empirisk modell for foretakssektoren 16

17 Endelig modell foretak ( plf p ) t 4,6 -,3 ( plf (7,6) (5,) 2 p ) t 1 2,3 Rf (4,9) 2 t 1, u (5,4) t,5 u t 1 (2,6) (6,5) 1,7 ( lf-p) t 3,5 ( p (6,1) oil -p) t -,6 (7,4) ( plf p ) t 3 ( lf-p) t 4 4,6 (6,) Rf t 3 1,7 u t 2,7 rvk (2,) t 3,5 ( p oil p ) t t Estimeringsperiode: 1. kv kv 25 plf = problemlån; p = prisdeflator for BNP; Rf = realrente; u = registrert ledighet; lf = bankenes utlån til foretak; p oil = oljepris i NOK; rvk = realvalutakurs (konkurranseevne); ε= regresjonsresidualer 17

18 Problemlån knyttet til foretakssektoren. Faktisk og anslått. Faste 23-kroner, milliarder. 1. kv kv. 25 Prosentvis endring i problemlån knyttet til foretakssektoren. Faktisk og anslått. 1. kv kv Faktisk Anslått Faktisk Anslått Kilde: Norges Bank Kilde: Norges Bank 18

19 Endelig modell foretak Avhengig variabel: - Problemlån i millioner 23-kroner Forklaringsvariable: Ikke finansielle foretaks reelle bruttogjeld til banker (+) Realrente (+) Innenlandsk etterspørsel målt ved arbeidsledighetsraten (-) Realpris på olje (-) Konkurranseevne målt ved realvalutakurs (-) 19

20 3.3 En empirisk modell for husholdningssektoren 2

21 Endelig modell - husholdninger: ( plh lh ) t 7,8 -,6 ( plh lh ) (7,) (5,8) 3 t 1 1,9 Rh (4,7) 2 t 3,2 Rh (6,1) 2 t 2,7 ( ph kpi ) (6,2) 4 t -,6 (plh lh) (7.) t 4,4 (12,5) u t 3 7,5 (8,5) Rh t 4 1,2 (innt kpi) (2,9) t 1 1,2 (ph kpi) (6,5) t 4 t Estimeringsperiode: 1. kv kv 25 plh = problemlån; lh = bankenes utlån til husholdninger; Rh = realrente; ph = boligpriser; kpi = konsumprisindeks; u = arbeidsledighet; innt = disponibel inntekt; ε= regresjonsresidualer 21

22 16 Problemlånsandel knyttet til husholdningssektoren. Faktisk og anslått. I prosent. 3. kv kv Endring i problemlånsandel knyttet til husholdningssektoren. Faktisk og anslått. I prosent. 1. kv kv Faktisk Faktisk Anslått Anslått Q3 93 Q3 96 Q3 99 Q3 2 Q3 5 Q3 Kilde: Norges Bank Kilde: Norges Bank -2 22

23 Endelig modell - husholdninger: Avhengig variabel: Problemlånsandel (problemlån i forhold til samlet utlån til sektoren) Forklaringsvariable: Arbeidsledighetsrate (+) Realrente på bankenes utlån (+) Realboligpriser (-) Realdisponibel inntekt (-) 23

24 3.4 Drivkrefter bak utviklingen i bankenes problemlån de siste årene 24

25 1. Historisk utvikling Norges Bank Finansiell stabilitet Problemlånsandel knyttet til husholdnings- og foretakssektoren. Prosent. 1.kv 2 4.kv 25 Foretakssektoren: Kraftig økning i problemlånsandelen deretter bratt fall 1 8 Corporate sector Household sector 1 8 Husholdningssektoren: Midlertidig pause i en nesten kontinuerlig nedgang i problemlånsandelen Q1 3 Q1 25

26 1. Historisk utvikling - Drivkrefter Norges Bank Finansiell stabilitet Årsvekst i bankenes problemlånsandel knyttet til husholdningssektoren og beregnede bidrag fra forklaringsfaktorer i prosentpoeng. Realstørrelser. 1 kv kv : 2 2 Høyere rente 1 1 Økende arbeidsledighet 24-25: Lav rente -1-1 Redusert arbeidsledighet -2-2 Økte boligpriser -3 2 Q1 3 Q1 4 Q1 5 Q1-3 Problemlånsandel Rente Inntekt Arbeidsledighet Boligpris Uspesifisert 26

27 1. Historisk utvikling - drivkrefter Norges Bank Finansiell stabilitet Årsvekst i bankenes problemlån knyttet til foretakssektoren og beregnede bidrag fra forklaringsfaktorer i prosentpoeng. Realstørrelser. 1 kv kv : 6 6 Økende arbeidsledighet 24-25: Lav rente 3 3 Redusert arbeidsledighet -3-3 Økte oljepriser -6 2 Q1 3 Q1 4 Q1 5 Q1-6 Problemlån Bankenes utlån Arbeidsledighet Konkurranseevne Utlånsrente Oljepris Uspesifisert 27

28 4. Makro stresstest i Finansiell stabilitet 1/7 28

29 Makro stresstest i Finansiell stabilitet 1/7 Formål: Å skissere et mulig forløp for mislighold, bankenes tap, resultater og kapitaldekning ved en ugunstig makroøkonomisk utvikling. Stresscenario: Inflasjonen tar seg uventet kraftig opp, både fordi priser på innenlandsk produksjon og import stiger raskere enn ventet Det gir en langt strammere pengepolitikk nominell rente øker til 8 prosent, realrenten øker også Veksten i økonomien avtar markert Kapasitetsutnyttingen avtar raskt I tillegg lagt til grunn at boligpriser faller med omtrent 3 prosent og oljeprisfal på 25 prosent ( utenfor modelen ) 29

30 Hovedscenario i FS 1/27 for årene Utgangspunkt i referansebanen fra Pengepolitisk rapport 1/7 Lav problemlånsandel Små utlånstap (,25% i 21) Avtakende utlånsvekst (1% i 21) Litt lavere rentemargin 4 % vekst i driftskostnader Vekst i andre resultatposter som gjennomsnittet for siste fem år Norges Bank Finansiell stabilitet 3

31 Bankenes problemlån. Prosent av brutto utlån. Årstall ) Referanse bane ) Fremskrivninger basert på hhv. referansebane og stresscenario for Kilde: Norges Bank 31

32 Stresscenario 1 for årene Norges Bank Finansiell stabilitet Høy rente og fall i eiendomspriser gir lav økonomisk vekst og høyere tap på utlån Kan alternativt utløses av internasjonalt tilbakeslag Problemlånene øker markert Utlånstapene øker til 1,3% i 21 Utlånsveksten avtar til 3% Veksten i andre driftsinntekter er lav 32

33 Stresscenario 1 for årene Vekst i KPI-JAE Produksjonsgap Fastlands-Norge Kilde: Norges Bank Stresscenario Referanse bane Kilde: Norges Bank Referanse bane Stresscenario Pengemarkedsrenter Norges Bank Finansiell stabilitet Stresscenario Referanse bane Kilde: Norges Bank Boligprisvekst Stresscenario Kilde: Norges Bank Referanse bane

34 Bankenes problemlån. Prosent av brutto utlån. Årstall ) Stresscenario ) Fremskrivninger basert på hhv. referansebane og stresscenario for Kilde: Norges Bank Referansebane 34

35 Bankenes tap på utlån til husholdninger og ikke-finansielle foretak. Referansebane og stresscenarier Prosent av utlån til husholdninger og ikke-finansielle foretak Historiske tap Stressalternativ 1 Referansebane

36 Stresscenario 2 for årene Norges Bank Finansiell stabilitet Kvalitativt samme bilde som i scenario 1, men kraftigere utslag i økonomien Store utlånstap Utlånstapene er 3% i hvert år Som gjennomsnittet for bankkrisen

37 Bankenes tap på utlån til husholdninger og ikke-finansielle foretak. Referansebane og stresscenarier Prosent av utlån til husholdninger og ikke-finansielle foretak Historiske tap Stressalternativ Stressalternativ Referansebane

38 Fremskriving av resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital for de fem største norske bankene. 1) Årstall Referansebane 1.5 Stressalternativ Stressalternativ

39 Fremskriving av kapitaldekning i prosent for de fem største norske bankene. 1) Årstall Referansebane Stressalternativ 1 Stressalternativ

40 Avslutning 4

41 Tradisjonell makro stresstest Kredittrisiko Scenario Makromodell Markedsrisiko Bankenes balanse Inntjeningsrisiko 41

42 Bankenes atferd bør ideelt sett med - finanssystemet kan forsterke sjokk Norges Bank Finansiell stabilitet Kredittrisiko Scenario Makromodell Markedsrisiko Bankenes balanse og atferd Inntjeningsrisiko Formuespriser Kredittpolitikk, rentemarginer osv Likviditets/fundingrisiko 42

Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester

Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester Espen Frøyland, rådgiver, og Kai Larsen, seniorrådgiver, begge i Avdeling for finansiell analyse og

Detaljer

Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/11

Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/11 Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet / Rønnaug Melle Johansen og Knut Kolvig, konsulenter i Avdeling for makrotilsyn i Norges Bank I rapporten Finansiell stabilitet publiserer Norges Bank

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

EN VURDERING AV FINANSTILSYNETS RETNINGSLINJER FOR FORSVARLIG UTLÅNSPRAKSIS FOR LÅN TIL BOLIGFORMÅL

EN VURDERING AV FINANSTILSYNETS RETNINGSLINJER FOR FORSVARLIG UTLÅNSPRAKSIS FOR LÅN TIL BOLIGFORMÅL NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 EN VURDERING AV FINANSTILSYNETS RETNINGSLINJER FOR FORSVARLIG UTLÅNSPRAKSIS FOR LÅN TIL BOLIGFORMÅL Tor-Øyvind Skjelvik og Sverre Henning Sørensen Veileder: Trond

Detaljer

Hva driver boligprisene?

Hva driver boligprisene? Hva driver boligprisene? Dag Henning Jacobsen, konsulent i Avdeling for verdipapirmarkeder, og Bjørn E. Naug, seniorrådgiver i Forskningsavdelingen. 1 Boligprisene har mer enn tredoblet seg siden 1992.

Detaljer

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Gunnar Almklov, seniorrådgiver, og Espen Tørum, rådgiver i Statistikkavdelingen, og Marita Skjæveland, konsulent i

Detaljer

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Nr. 10 2013. Staff Memo. Finansiell stabilitet. Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen

Nr. 10 2013. Staff Memo. Finansiell stabilitet. Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen Nr. 10 2013 Staff Memo Finansiell stabilitet Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Styrets Årsberetning 2014

Styrets Årsberetning 2014 1 Styrets Årsberetning 2014 Makroøkonomi Det er i løpet av siste kvartalet 2014 lagt frem viktige tall som vil være helt avgjørende for utsiktene i norsk økonomi: BNP for norsk økonomi i årets tredje kvartal

Detaljer

Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986 2003

Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986 2003 Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986 2003 Magdalena D. Riiser, rådgiver, og Bjørn Helge Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Husholdningenes

Detaljer

Årsberetning 2010. Foto: Tore Bjerkestrand

Årsberetning 2010. Foto: Tore Bjerkestrand Foto: Tore Bjerkestrand TILLITSVALGTE I TOLGA - OS SPAREBANK 2010 Innhold: Tillitsvalgte i Tolga - Os Sparebank 2010 Side 3 Styrets beretning Side 4-12 Resultatregnskap Side 13-14 Balanse, eiendeler Side

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo. Årsrapport 2014 MILJØMERKET 241 600 Trykksak Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.no Årsrapporten

Detaljer

Det komplekse boligmarkedet

Det komplekse boligmarkedet Norges Handelshøyskole Bergen, vår 2014 Det komplekse boligmarkedet - En analyse av realboligpriser, drivere og fremtidig utvikling i Norge Av Emil Solheim og Kjetil Solstrand Fosen Veileder: Lars Fredrik

Detaljer

STAFF MEMO. Hva taper bankene penger på under kriser? NR 3 2014 FORFATTERE KASPER KRAGH- SØRENSEN OG HAAKON SOLHEIM FINANSIELL STABILITET

STAFF MEMO. Hva taper bankene penger på under kriser? NR 3 2014 FORFATTERE KASPER KRAGH- SØRENSEN OG HAAKON SOLHEIM FINANSIELL STABILITET STAFF MEMO Hva taper bankene penger på under kriser? NR 3 2014 FORFATTERE KASPER KRAGH- SØRENSEN OG HAAKON SOLHEIM FINANSIELL STABILITET Staff Memos present reports and documentation written by staff members

Detaljer

STYRETS BERETNING 2014 105. DRIFTSÅR STYRETS BERETNING. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 7. Balanse per 31.12.14.. 8. Noter...

STYRETS BERETNING 2014 105. DRIFTSÅR STYRETS BERETNING. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 7. Balanse per 31.12.14.. 8. Noter... Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 7 Balanse per 31.12.14.. 8 Noter... 9 Revisjonsberetning... 18 Kontrollkomiteens beretning... 19 Tillitsvalgte... 19 Grafisk produksjon:

Detaljer

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13. Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.mars 28 SJOKKERENDE VEKKERE Fallende boligpriser i USA ga økende

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo,

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, 12. november 2008 Hovedpunkter Forverring av finanskrisen

Detaljer

P e n g e r o g K r e d i t t 2 06 j u n i

P e n g e r o g K r e d i t t 2 06 j u n i Penger og Kreditt 2 6 j u n i Penger og Kreditt utgis hvert kvartal av Norges Bank, Oslo Abonnement: Kr 25 pr. år (inkl. mva) Bestilling kan foretas over Internett: norges-bank.no, under «publikasjoner»

Detaljer

Nr. 2 juni 2008. Aktuell kommentar Virkninger av økt oljepris på norsk økonomi Haakon Solheim, seniorrådgiver i Norges Bank Pengepolitikk

Nr. 2 juni 2008. Aktuell kommentar Virkninger av økt oljepris på norsk økonomi Haakon Solheim, seniorrådgiver i Norges Bank Pengepolitikk Nr. juni Aktuell kommentar Virkninger av økt oljepris på norsk økonomi Haakon Solheim, seniorrådgiver i Norges Bank Pengepolitikk Virkninger av økt oljepris på norsk økonomi Haakon Solheim, seniorrådgiver,

Detaljer