Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons"

Transkript

1 SELVANGIVELSEN 2014 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2014 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Leveringsfrist: 30. april 2015 Final date of submission: 30 April 2015 skatteetaten.no BOKMÅL/ENGLISH

2 Innhold: Contents: Skatteplikten til Norge 3 Viktige poster i selvangivelsen 4 Tema 8 Elektronisk tilgang til din selvangivelse mv. 22 Skjema: Informasjon vedrørende særskilt fradrag for sjøfolk 23 Information about tax liability to Norway 12 Important items in the tax return 13 Topics 17 Online access to your tax return etc. 22 Form: Information concerning claim for the Seafarers allowance 23 2 Selvangivelsen 2014 Rettledning

3 Skatteplikten til Norge Levering av selvangivelsen Selvangivelsen leverer du enten elektronisk på skatteetaten.no eller altinn.no eller på papir. Næringsdrivende må i tillegg fylle ut og levere «Næringsoppgave 1» (RF-1175) og «Personinntekt fra enkeltpersonforetak» (RF-1224). For mer informasjon om andre skjemaer for næringsdrivende, se «Starthjelp for næringsdrivende» på skatteetaten.no/starthjelp-naering. Frist for levering av selvangivelsen er 30. april Næringsdrivende som leverer «Selvangivelse for næringsdrivende mv.» elektronisk samt deltaker i selskap som leverer «Selskapsoppgave for deltakerlignet selskap (KS, ANS mv.)» (RF-1215) elektronisk, har frist til 31. mai Du kan søke Skatteetaten om utsatt leveringsfrist dersom du har særlige grunner, for eksempel sykdom eller reisefravær, som gjør det svært vanskelig for deg å levere selvangivelsen innen fristen. Du kan søke om utsatt frist elektronisk. Se nærmere om dette på skatteetaten.no. Søk «RF-1115» på skatteetaten.no/skjema for mer informasjon om utsettelse. Du kan også sende en skriftlig søknad med begrunnelse og opplysninger om fødselsnummer, navn og din adresse. Utfylling av selvangivelsen Selvangivelsen er forhåndsutfylt med opplysninger som Skatteetaten har fått fra arbeidsgivere, banker, forsikringsselskap mv. Når du har skattepliktig inntekt og formue som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen, må du føre disse inn slik at de blir tatt med. Du må også kontrollere at de forhåndsutfylte opplysningene er fullstendige og korrekte. Er det ikke en egen post for beløp som skal føres i selvangivelsen, oppgir du beløpene i feltet «Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her». Oppgi nummeret på posten. En oversikt over de mest aktuelle postene finner du nedenfor. En oversikt over alle postene finner du i omtalen av postene i «Rettledning til postene» på skatteetaten.no/rettledningen. Finner du ikke postnummeret, kan du la være å skrive dette. Skriv da hva beløpet gjelder. Nye eller endrede fradrags- og gjeldsbeløp fører du opp med minustegn, inntekts- og formuesbeløp uten fortegn. Beløpene oppgis i hele kroner. Hvis du skal rette forhåndsutfylte beløp, skal inntekts- og fradragsbeløp føres i den første rettekolonnen, formues- og gjeldsbeløp i den andre. Se også skatteetaten.no/selvangivelse. Sjekk at alle inntekter og fradrag er kommet med. For deg som ikke har fått en forhåndsutfylt selvangivelse for 2014 Personer som ikke får tilsendt en forhåndsutfylt selvangivelse, skal fylle ut og levere «Selvangivelse for personer som ikke har mottatt forhåndsutfylt selvangivelse for 2014» (RF-1281) skatteetaten.no/skjema. Denne selvangivelsen må leveres på papir. Fristen er 30. april Generelt om skatteplikten til Norge Når blir du skattepliktig i Norge Omfanget av skatteplikten er avhengig av hvor lenge du oppholder deg i Norge i en 12-månedersperiode eller en 36-månedersperiode. I omtale av skatteplikten vil du møte to begreper «begrenset skatteplikt» og «skattemessig bosatt». Begrenset skatteplikt Du er begrenset skattepliktig i Norge hvis du er i Norge i en eller flere perioder som ikke overstiger 183 dager i løpet av 12 måneder, eller 270 dager i løpet av 36 måneder. Det betyr at du bare er skattepliktig for visse inntekter med tilknytning til Norge. Dette gjelder bl.a. lønn for arbeid som er utført i Norge, og inntekt av virksomhet som drives i Norge. Du er også begrenset skattepliktig i Norge om du arbeider eller driver næringsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Skatteplikten kan være begrenset som følge av bestemmelser i de skatteavtalene Norge har inngått med andre land. Skattemessig bosatt Du blir skattemessig bosatt i Norge hvis du oppholder deg i Norge i mer enn 183 dager i løpet av 12 måneder, eller mer enn 270 dager i løpet av 36 måneder. Du blir skattemessig bosatt fra det inntektsåret oppholdet overstiger 183 eller 270 dager over en periode på henholdsvis 12 eller 36 måneder. Når du er skattemessig bosatt i Norge, er du skattepliktig i Norge for all inntekt og formue uansett om den er opptjent eller befinner seg i Norge eller utlandet. Skatteplikten kan være begrenset som følge av bestemmelser i de skatteavtalene Norge har inngått med andre land. For mer informasjon om: standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker fradrag for merkostnader ved pendling til hjem i utlandet arbeidsgivers dekning av utgifter til kost, losji og besøksreiser ved pendling fra utlandet utvidet fradragsrett for personer fra EU/EØS med begrenset skatteplikt næringsdrivende (eier av enkeltpersonforetak) deltakere i deltakerliknede selskaper unngåelse av dobbeltbeskatning trygdeavgift Se under «Tema», på SIDE 8. Du finner mer informasjon på skatteetaten.no og taxnorway.no 3

4 Viktige poster i selvangivelsen Utfylling av postene i selvangivelsene RF-1030 eller RF-1281 Nedenfor finner du en veiledning til utfyllingen av de mest aktuelle postene i selvangivelsen. Du finner mer informasjon i «Rettledning til postene» på skatteetaten.no/rettledningen. Næringsdrivende finner mer informasjon om næringspostene i «Starthjelp for næringsdrivende» på skatteetaten.no/ starthjelp-naering. Alle beløp skal oppgis i norske kroner (NOK). Tilleggsopplysninger om personer som kommer fra utlandet A Personopplysninger Gi opplysninger om familieforhold. B Forsørgerforhold Krever du skatteklasse 2, trenger du ikke legge ved dokumentasjon som viser ektefellens inntekt sammen med selvangivelsen. Du må kunne legge frem dokumentasjon hvis vi spør. C Opphold i Norge Oppgi antall dager med opphold i Norge og på norsk sokkel. D Boforhold i Norge Oppgi hvordan du har bodd under oppholdet i Norge. E Mottatt lønn og godtgjørelse Gi opplysninger om hvilke godtgjørelser du har mottatt. Har din arbeidsgiver betalt trygdeavgifter/premier for deg i ditt hjemland, skal hele beløpet legges til inntekten i POST F Trygdeplikt Gi opplysninger om trygdeforhold. Opplysninger om inntekt, formue og fradrag i selvangivelsen Utfylling av postene om lønn mv. skal bygge på «Lønns- og trekkoppgave 2014», som du skal ha mottatt fra din arbeidsgiver. Har du ikke mottatt en slik oppgave, må du likevel oppgi disse inntektene. POST Lønn, godtgjørelser, naturalytelser mv. Her føres lønn, honorar, sluttvederlag, feriepenger og andre ytelser fra arbeidsgiver, for eksempel fordel ved fri bruk av bil, helt eller delvis fri bolig, fritt arbeidstøy mv. Her føres også lønn mv. som du har mottatt etter at du forlot Norge. Ytelser som er innberettet i kode 112-A (trekkpliktige naturalytelser) og kode 116-A (skattepliktig del av ulykkesforsikring og yrkesskadeforsikring) føres her. Fordel ved fri kost, kr 82 per dag, er skattepliktig. For sokkelarbeidere er fri kost skattefri for arbeidstakere med skattepliktig inntekt under kr Ytelser som er innberettet i kode 151-A (smusstillegg) føres her etter fradrag av 1/3 av beløpet, maksimalt kr Skattepliktig fordel av fri bolig i arbeidsforhold som er innberettet i kode 121-A, skal føres her. Andre skattepliktige ytelser som ikke skal føres i andre poster, skal også føres her. Fordel ved fri bil (kode 118-A) skal fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr og 20 prosent av overskytende listepris. Fordelen beregnes med utgangspunkt i 75 prosent av bilens listepris i følgende tilfeller: for biler eldre enn 3 år pr. 1. januar i inntektsåret. for skattytere som godtgjør at yrkes- kjøringen overstiger km i inntektsåret. For el-biler gjelder særlige regler. ved fri bil i deler av inntektsåret fastsettes fordelen forholdsmessig etter hvor lenge du har hatt fri bil. POST Inntekt som gir rett til særskilt fradrag for sjøfolk Inntekt som gir rett til særskilt fradrag for sjøfolk, vil vanligvis være forhåndsutfylt i selvangivelsen. Hvis ikke, skal du føre inntekten her. Særskilt fradrag for sjøfolk føres i POST POST Overskudd på utgiftsgodtgjørelse Utgiftsgodtgjørelse er en ytelse som skal dekke kostnader i forbindelse med arbeid, oppdrag eller verv, f.eks. kost-, reise- og bilkostnader. Godtgjørelse som dekker private kostnader er vanligvis fullt ut skattepliktig, f.eks. godtgjørelse for kostnader til reiser mellom hjem og fast arbeidssted. Nærmere om behandlingen av utgiftsgodtgjørelser, herunder om brutto- og nettometoden, se temaet «Arbeidsgivers dekning av utgifter til kost, losji og besøksreiser ved pendling fra utlandet». Ved bruk av nettometoden skal skattepliktig overskudd beregnes etter følgende satser: Hotell: kr 621 pr. døgn. Satsen er redusert med kr 69 for frokost inkludert i losji. Pensjonat: kr 300 pr. døgn. Satsen gjelder både for gifte og enslige. Hus/leilighet: kr 195 pr. døgn for enslige pendlere, gifte med familien i utlandet og samboende med egne/felles barn i utlandet. Brakke/hybel/campingvogn: kr 195 pr. døgn for både gifte og enslige. I brakke uten kokemuligheter er fradrags- 4 Selvangivelsen 2014 Rettledning

5 satsen kr 300. Kokemulighet skal forstås slik at hvis minst ett av måltidene pr. dag, f.eks. frokost eller aftens kan lages på brakken, gis kun fradrag etter laveste sats. POST Næringsinntekt Næringsdrivende overfører næringsinntekt fra «Næringsoppgave 1» (RF-1175). For mer informasjon, se temaet «Næringsdrivende (eier av enkeltpersonforetak)». POST Inntekt fra KS, ANS mv. som driver annen næring Deltaker overfører inntekt fra «Deltakeroppgaven» (RF-1221). For mer informasjon, se temaet «Deltakere i deltakerliknede selskaper» og rettledningen «Starthjelp for næringsdrivende» på skatteetaten.no/starthjelp-naering. POST Inntekt av fast eiendom Inntekt av fast eiendom i Norge er alltid skattepliktig i Norge. Fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig når du er skattemessig bosatt i Norge. Ligger den faste eiendommen i et land som Norge har en skatteavtale med og som anvender fordelingsmetoden for å unngå dobbeltbeskatning, skal inntekten av den faste eiendommen ikke beskattes i Norge. Når inntekt av fast eiendom i utlandet er skattepliktig i Norge, skal inntekten fastsettes etter norske regler. Egen bruk av bolig/fritidsbolig i utlandet er skattefri på samme måte som når boligen/fritidsboligen ligger i Norge. For mer informasjon, se temaet «Bolig og annen fast eiendom» og «Fast eiendom i utlandet» i «Rettledningen til postene» på skatteetaten.no/rettledningen. POSTENE 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, og Aksjer og andeler i fond Er du ikke skattemessig bosatt i Norge, skal utbytte på/gevinst ved salg av norske og utenlandske aksjer og andeler i fond ikke føres i selvangivelsen. Står det et forhåndsutfylt beløp i en av disse postene, skal beløpet strykes. Er du skattemessig bosatt i Norge, er utbytte på/gevinst ved salg av norske og utenlandske aksjer og andeler i fond skattepliktig i Norge. Utbytte og avkastning av andeler i fond som ikke er forhåndsutfylt i POSTENE og 3.1.6, skal føres i POST Gevinst ved salg og annen realisasjon av norske og utenlandske aksjer og andeler i fond føres i POSTENE 3.1.8, eller For mer informasjon, se under postene og temaet «Aksjer» i «Rettledningen til postene» på skatteetaten.no/rettledningen og skatteetaten.no/aksjer. Er du skattepliktig i Norge for utbytte fra et utenlandsk selskap, kan du kreve fradrag (kredit) i den norske skatten for kildeskatt som er trukket ved utbetalingen (begrenset til den satsen som følger av skatteavtalen). Du må dokumentere betalt skatt og fylle ut skjemaet «Fradrag for skatt betalt i utlandet av person kreditfradrag» (RF-1147), se rettledningen RF-1148 på skatteetaten.no/skjema. Fradragsposter Minstefradrag Minstefradraget er et standardfradrag i lønn, pensjon og lignende inntekt. Minstefradraget beregnes automatisk. Minstefradraget skal utgjøre 43 prosent av lønnsinntekten. Minstefradraget skal minimum settes til kr og maksimum til kr for en person som oppholder seg i Norge i hele inntektsåret. Har du vært bosatt i Norge bare en del av året, skal minstefradragets øvre grense (kr ) og nedre grense (kr ) avkortes tilsvarende det antall hele eller påbegynte måneder av inntektsåret du har vært bosatt her. Minstefradraget skal likevel ikke være lavere enn kr Hvor stort minstefradraget blir ved opphold i Norge i mindre enn 12 måneder framgår av tabellen nederst på denne siden. Er du bosatt i et annet EU/EØS-land og begrenset skattepliktig til Norge, kan du ha en utvidet fradragsrett når minst 90 prosent av din inntekt av arbeid, pensjon eller virksomhet beskattes i Norge, se under temaet «Utvidet fradragsrett for personer fra EU/EØS med begrenset skatteplikt». POST Fradrag for merkostnader til kost og losji mv. ved opphold utenfor hjemmet Pendler du mellom bolig i hjemlandet og bolig i Norge, kan du ha krav på fradrag, se temaet «Fradrag for merkostnader ved pendling til hjemmet i utlandet». Merkostnader til kost er avhengig av hvordan du har bodd. Det gis vanligvis fradrag ut fra 240 fraværsdøgn per år. Utgifter til losji (boutgifter) må dokumenteres. Krever du fradrag for merkostnader ved å pendle til ditt hjem i utlandet, kan du ikke Tabell for minstefradrag: Mnd. i Norge Min Max

6 kreve fradrag for merkostnader ved å pendle mellom boliger i Norge. Du kan ikke kreve dette fradraget samtidig med standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, se POST og temaet «Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker». POST Fradrag for reise mellom hjem og fast arbeidssted Du får fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) ut fra en beregnet reiseavstand i kilometer. Reiseavstanden beregnes som hovedregel med utgangspunkt i korteste strekning mellom hjem og fast arbeidssted langs bilvei eller med rutegående transportmiddel, bortsett fra fly. Fradrag gis med kr 1,50 per km. Er den samlede reiseavstanden over km, medregnet besøksreiser (se POST 3.2.9), er satsen i utgangspunktet kr 0,70 per km for det antall kilometer som overstiger km. Fradraget er begrenset til den delen av beløpet som overstiger kr (egenandelen). I praksis vil det si at om du reiser fem dager i uken tur-retur hjem og fast arbeidssted, og den daglige avstanden overstiger 39 km (tur-retur), kan du ha krav på reisefradrag. Ved kortere reiseavstand, kan du også ha krav på fradrag hvis du: har hatt flere reiser i året enn 230 (tur-retur) eller har krav på fradrag for besøksreiser ved opphold utenfor hjemmet (pendleropphold), se POST Om begrensning av det årlige avstandsfradraget, se temaet «Fradrag for merkostnader ved pendling til hjem i utlandet». Du kan ikke kreve dette fradraget samtidig med standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, se POST og temaet «Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker». POST Fradrag for reisekostnader ved besøk i hjemmet Pendler du mellom bolig i hjemlandet og bolig i Norge, kan du ha krav på fradrag, se temaet «Fradrag for merkostnader ved pendling til hjem i utlandet». For reiser innenfor EØS-området gis fradraget etter de samme reglene og satsene som ved arbeidsreiser, se POST 3.2.8, med ett unntak: Har du brukt fly ved besøksreisen, kan du i stedet for avstandsfradrag (kr 1,50/kr 0,70 per km) kreve fradrag for kostnader til flybillett. I tillegg kan du kreve avstandsfradrag for resten av reisen. Kostnadene må kunne dokumenteres. For reiser til hjem utenfor EØS-området gjelder i utgangspunktet ikke reglene om avstandsfradrag. I stedet gis det fradrag for dokumenterte kostnader, se temaet «Fradrag for merkostnader ved pendling til hjem i utlandet». Fradraget for besøksreiser er begrenset til den delen av beløpet som overstiger kr Fradrag for besøksreiser og arbeidsreiser ses under ett. Om begrensning av det årlige avstandsradraget, se temaet «Fradrag for merkostnader ved pendling til hjem i utlandet». Det må legges ved en oppstilling over antall kilometer/reiser mellom hjem og arbeidssted i Norge. Du kan ikke kreve dette fradraget samtidig med standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, se POST og temaet «Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker». POST Fradrag for kostnader til pass og stell av barn (foreldrefradrag) Har du barn som er 11 år eller yngre (født 2003 eller senere), kan du kreve foreldrefradrag for kostnader til pass og stell av barn som bor hjemme (kostnader til dagmamma, barnehage, skolefritidsordning o.l.). Fradraget er begrenset til kr for ett barn, og fradragsgrensen økes med kr for hvert ytterligere barn. POST Særskilt fradrag for sjøfolk Det særskilte fradraget for sjøfolk er 30 prosent av skattepliktig inntekt om bord, maksimalt kr Fradraget kan kreves av personer som har arbeid om bord på skip i fart som hovedbeskjeftigelse, og som har arbeidet om bord i minst 130 dager i inntektsåret. Omfattes arbeidsforholdet av en tariffavtale som forutsetter minst 130 dager om bord i løpet av året, er vilkåret oppfylt selv om arbeidet om bord har vart mindre enn 130 dager. Krever du særskilt fradrag for sjøfolk, må du fylle ut skjemaet «Informasjon vedrørende særskilt fradrag for sjøfolk» og legge det ved selvangivelsen. Skjemaet finner du på SIDE 23. Du har krav på særskilt fradrag for sjøfolk når du arbeider om bord på fartøy som driver forsynings-, beredskaps- eller håndteringstjenester, seismiske eller geologiske undersøkelser og annen sammenlignbar virksomhet, samt konstruksjons-, rørleggings- eller vedlikeholdsaktivitet på kontinentalsokkelen. Du har ikke krav på særskilt fradrag for sjøfolk når du arbeider om bord på fartøy som driver undersøkelse, leteboring, utvinning, utnyttelse eller rørledningstransport på kontinentalsokkelen. POST Underskudd annen næring/ underskudd KS, ANS mv. som driver annen næring Næringsdrivende overfører underskudd fra «Næringsoppgave 1» (RF-1175). Deltaker overfører underskudd fra «Deltakeroppgaven» (RF-1221). POSTENE 3.3.1/3.3.2 Gjeldsrenter i Norge og i utlandet Er du skattemessig bosatt i Norge, har du krav på fradrag for gjeldsrenter. Har du fast eiendom eller virksomhet i utlandet som ikke kan beskattes i Norge som følge av en skatteavtale, skal rentefradraget begrenses. Har du bare fast eiendom eller virksomhet i utlandet som ikke kan beskattes i Norge og ingen skattepliktig formue i Norge, vil rentefradraget i praksis falle bort. 6 Selvangivelsen 2014 Rettledning

7 Det er særskilte regler hvis du eier bolig eller fritidsbolig i et annet EØS-land, og inntekt og gevinst er skattefri i Norge etter skatteavtalen med det landet boligen eller fritidsboligen ligger. Da får du likevel fullt fradrag for gjeldsrenter. For inntektsåret 2014 gjelder dette hvis du har bolig eller fritidsbolig i Belgia, Bulgaria, Italia og Tyskland. Har du fått fradrag for gjeldsrenter i det landet der boligen eller fritidsboligen ligger, får du ikke trekke fra dette beløpet i Norge. Du må derfor opplyse om hvilke fradrag du har krevd i det landet der boligen eller fritidsboligen ligger. Renter på lån i utlandet skal dokumenteres. Er du ikke skattemessig bosatt i Norge, har du i utgangpunktet bare krav på fradrag for gjeldsrenter som er knyttet til fast eiendom i Norge eller næringsvirksomhet som er skattepliktig i Norge. Er du bosatt i et EØS-land og begrenset skattepliktig til Norge, kan du også få fradrag for gjeldsrenter etter de samme reglene som en person som er bosatt i Norge. Dette gjelder bare når minst 90 prosent av din samlede inntekt er skattepliktig i Norge. Har du fast eiendom eller virksomhet i utlandet som ikke kan beskattes i Norge som følge av en skatteavtale, skal rentefradraget begrenses. Innenfor EU/EØS gjelder dette når du har fast eiendom eller virksomhet i Belgia, Bulgaria, Italia eller Tyskland. Har du fast eiendom i et av disse landene og ingen skattepliktig formue i Norge, vil rentefradraget i praksis falle bort. Det er særskilte regler hvis du eier bolig eller fritidsbolig i et annet EØS-land, og inntekt og gevinst er skattefri i Norge etter skatteavtalen med det landet boligen eller fritidsboligen ligger. Da får du likevel fullt fradrag for gjeldsrenter. For inntektsåret 2014 gjelder dette hvis du har bolig eller fritidsbolig i Belgia, Bulgaria, Italia og Tyskland. Har du fått fradrag for gjeldsrenter i det landet der boligen eller fritidsboligen ligger, får du ikke trekke fra dette beløpet i Norge. Du må derfor opplyse om hvilke fradrag du har krevd i det landet der boligen eller fritidsboligen ligger. Du må legge fram tilstrekkelige opplysninger om dine inntekter utenfor Norge til at det kan vurderes om minst 90 prosent av inntektene er skattepliktige i Norge. Krever du fradrag for gjeldsrenter, skal du beskattes for renteinntekter mv. fra norske kilder. Krever du fradrag etter disse reglene, kan du ikke kreve standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker. POST Andre fradrag Spesifiser hva du krever fradrag for. Posten skal bl.a. brukes til: Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker Utenlandske arbeidstakere som er begrenset skattepliktige i Norge for lønnsinntekt, kan kreve standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker. Utenlandske arbeidstakere som oppholder seg i Norge så lenge at de blir skattemessig bosatt, kan kreve standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker ved likningen for de to første inntektsårene de liknes som bosatt i Norge. Fradraget er 10 prosent av brutto arbeidsinntekt og høyst kr Ved bruk av standardfradrag faller en rekke andre fradrag bort. For mer informasjon, se temaet «Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker». Har din ektefelle også krav på standardfradrag, må dere begge eller ingen av dere kreve standardfradrag. POSTENE 3.1.8/3.1.9/ Tap ved salg av aksjer og andeler i fond mv. Er du ikke skattemessig bosatt i Norge, kan du ikke kreve fradrag for tap ved salg av aksjer og andeler i fond mv. Står det et forhåndsutfylt beløp i en av disse postene, skal beløpet strykes. Er du skattemessig bosatt i Norge, kan du kreve fradrag for tap ved salg av aksjer og andeler i fond mv. For mer informasjon, se under postene og temaet «Aksjer» i «Rettledningen til postene» på skatteetaten.no/rettledningen og skattetaten.no/aksjer. Formue og gjeld Er du ikke skattemessig bosatt i Norge, er du bare skattepliktig for formue i fast eiendom og eiendeler i næringsvirksomhet som drives i Norge. Er selvangivelsen forhåndsutfylt med annen formue enn fast eiendom i Norge, skal beløpene strykes. Er du skattemessig bosatt i Norge, er du skattepliktig i Norge for formue både i Norge og i utlandet. Beskatningsretten kan være begrenset etter en eventuell skatteavtale. Det er formuen og gjelden ved årsskiftet 2014/2015 som skal oppgis. POST Innskudd i norsk bank Er du skattemessig bosatt i Norge, er innskudd i norske banker skattepliktig /4.1.5/4.1.7/4.1.8 Aksjer og andeler i fond Er du skattemessig bosatt i Norge, er formue i aksjer og andeler i fond skattepliktig. POST Innskudd i utenlandsk bank Er du skattemessig bosatt i Norge skal du føre innskudd i utenlandske banker her. Innskuddene spesifiseres i skjemaet «Bankinnskudd i utlandet» (RF-1231), som skal sendes med selvangivelsen, skatteetaten.no/skjema. POST Fast eiendom i Norge Her fører du likningsverdien av bolig i Norge. Fritidsbolig i Norge føres i POST og annen fast eiendom i Norge i POST POST Fast eiendom i utlandet Er du skattemessig bosatt i Norge, skal du føre likningsverdien av fast eiendom i utlandet her. POST Annen skattepliktig formue i utlandet Er du skattemessig bosatt i Norge, skal du føre all annen formue i utlandet enn uten- 7

8 landske bankinnskudd og fast eiendom her, når formuen er skattepliktig i Norge, bl.a: utenlandske aksjer og andre verdipapirer andeler i utenlandske aksjefond andeler i utenlandske obligasjons-/ pengemarkedsfond utestående fordringer på utenlandske debitorer utenlandske selskapsandeler som ikke er næringsinntekt verdien av kapitalforsikringer i utenlandske selskaper annen formue i utlandet Tema Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker er et fradrag som du kan velge istedenfor en del andre fradrag du har krav på. Utenlandske arbeidstakere som blir skattemessig bosatt i Norge, har krav på standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker ved likningen for de to første inntektsårene de liknes som bosatt i Norge. Utenlandske arbeidstakere som har arbeidsopphold i Norge uten å bli skattemessig bosatt her, utenlandske arbeidstakere på norsk kontinentalsokkel og utenlandske sjøfolk kan kreve standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker så lenge de er begrenset skattepliktige. Fradraget er 10 prosent av brutto arbeidsinntekt og høyst kr Brutto arbeidsinntektomfatter ordinær brutto lønn med tillegg av andre skattepliktige kontant- og naturalytelser og eventuelt overskudd på utgiftsgodtgjørelser. Har din ektefelle også krav på standardfradrag, må dere begge eller ingen av dere kreve standardfradrag. Se skatteetaten.no/fradrag og «andre fradrag». Personer som oppholder seg i Norge så lenge at de blir skattemessig bosatt her, kan velge mellom standardfradrag og fradrag for de faktiske kostnader som inngår i standardfradraget. De mest aktuelle fradragene som faller bort når standardfradraget brukes, er: fradrag for faktiske kostnader av den art som inngår i minstefradraget fradrag for arbeidsreise merkostnader ved opphold utenfor hjemmet, herunder kost, losji og besøksreiser. Dette gjelder også fradrag for pendlerkostnader ved pendling fra et hjem i utlandet gjeldsrenter, herunder fradrag for tillagt fordel ved rimelige lån i arbeidsforhold foreldrefradrag innbetaling til individuell pensjonsavtale (IPS) etter skatteloven tap ved realisasjon av aksjer underskudd i virksomhet Personer som er lønnsmottakere og oppholder seg i Norge uten å bli skattemessig bosatt her, kan velge mellom standardfradrag og fradrag for kostnader knyttet til den lønnsinntekt som beskattes i Norge. De fradragene som faller bort når standardfradraget brukes, er: fradrag for faktiske kostnader av den art som inngår i minstefradraget fradrag for arbeidsreise merkostnader ved opphold utenfor hjemmet, herunder kost, losji og besøksreiser. Dette gjelder også fradrag for pendlerkostnader ved pendling fra et hjem i utlandet. gjeldsrenter på lån knyttet til fast eiendom i Norge (som ikke dekkes av inntekt av den faste eiendommen) Om bruk av standardfradrag når arbeids- giver dekker utgifter til kost, losji og besøksreiser ved pendling fra utlandet, se under temaet «Arbeidsgivers dekning av utgifter til kost, losji og besøksreiser ved pendling fra utlandet». Personer som oppholder seg/er bosatt i Norge hele inntektsåret, vil i tillegg til standardfradraget ha krav på fullt minstefradrag og personfradrag. Personer som oppholder seg/er bosatt i Norge en del av inntektsåret, vil i tillegg til standardfradraget ha krav på forholdsmessige minstefradrag og personfradrag. Følgende fradrag kan gis i tillegg til standardfradraget dersom vilkårene for øvrig er oppfylt: fradragsberettiget tilskudd til norsk offentlig eller privat pensjonsordning i arbeidsforhold fradragsberettiget fagforeningskontingent særskilt fradrag for sjøfolk Se skatteetaten.no/fradrag. Fradrag for merkostnader ved pendling til hjem i utlandet Må du på grunn av arbeidet bo utenfor ditt hjem i utlandet og besøker dette hjemmet regelmessig, kan du ha krav på fradrag for merutgifter til kost og losji i Norge samt reiseutgifter ved besøk i hjemmet i utlandet. Dette kalles «pendlerutgifter». Du kan kreve pendlerfradrag når du oppfyller vilkårene for å regnes som pendler. Se skatteetaten.no/pendler 8 Selvangivelsen 2014 Rettledning

9 Familiependler Har du felles hjem med barn og/eller ektefelle som bor i hjemlandet, regnes du som skattemessig pendler når hjemmet ligger i utlandet. Du må kunne legge fram vigsels- eller fødselsattest som bekrefter familieforholdet. I tillegg må du kunne legge fram dokumentasjon på felles bostedsadresse i hjemlandet. Det kreves normalt også at du har tre til fire hjemreiser med overnatting i året. Enslig (ugift) pendler Du regnes som enslig pendler når du ikke er familiependler. Er du samboer, regnes du som enslig i denne sammenhengen. Bor du i tillegg sammen med egne barn, regnes du derimot som familiependler. Er du enslig stilles det andre krav for at du kan regnes som skattemessige pendler. Enslige regnes som bosatt der de har «selvstendig bolig». Har du selvstendig bolig i Norge, blir du regnet som bosatt i Norge og får ikke fradrag for utgifter ved besøk til hjemlandet. Boligen i Norge regnes som selvstendig når: du disponerer den for minst 12 måneder og har tilgang til den alle dager i uken bruksarealet av boligens primærdel (eller boarealet) er minst 30 kvm bor det flere personer i boligen, er kravet ytterligere 20 kvm for hver beboer over 15 år den har innlagt vann og avløp Du kan kreve fradrag for pendlerutgifter når du pendler til ditt hjem i utlandet og følgende krav er oppfylt: du har ikke selvstendig bolig i Norge. du har selvstendig bolig i hjemlandet, eller er under 22 år ved utgangen av inntektsåret og pendler til dine foreldre. d u reiser hjem hver tredje uke. Sjeldnere hjemreiser kan godtas når særlige grunner tilsier det, for eksempel ved sykdom eller dårlig økonomi. Du må i tillegg dokumentere din bostedsadresse i utlandet. Er du under 22 år ved utgangen av inntektsåret og pendler til foreldrehjemmet, må du kunne dokumentere familietilknytningen med fødselsattest. I tillegg må du kunne legge fram dokumentasjon på felles bostedsadresse i utlandet og kunne sannsynliggjøre antall reiser mellom bosted i hjemlandet og bosted i Norge. Normalt vil det være tilstrekkelig at du reiser hjem hver sjette uke. Du kan også regnes som pendler selv om boligen i Norge regnes som selvstendig. Kravene er da at: du har vært registrert som bosatt på samme sted (kommune) i hjemlandet i tre år du ikke leier ut boligen i hjemlandet boligen i Norge ikke er større enn halvparten av boligen i hjemlandet Hvilke fradrag kan du kreve som pendler? Har du selv betalt kostnadene, og ikke krever standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, kan du kreve fradrag for: Besøksreiser til hjemmet. Reglene om reisefradrag er forskjellige avhengig av om du reiser til et hjem innenfor eller utenfor EØS-området, se nedenfor. Det du har betalt for losji (leiekostnader). Du må kunne legge fram kvitteringer for beløpene. Merutgifter til kost etter standardsatser som hvert år fastsettes av Skatteetaten. For 2014 er satsen kr 195 per døgn. Er det ikke mulig å koke mat der du bor, er satsen kr 300 per døgn. Har din arbeidsgiver dekket deler av kostnadene, kan du bare kreve fradrag for de kostnadene du selv har dekket. Har du f.eks. fri bolig i Norge som er dekket av arbeidsgiver, kan du kreve fradrag for kost og besøksreiser som beskrevet ovenfor. Har din arbeidsgiver dekket pendlerutgifter, er fordelen ved dette skattefri, forutsatt at du ville hatt krav på fradrag for utgiftene dersom du hadde dekket dem selv. Det samme gjelder mottatt godtgjørelse som ikke overstiger satsene for fradrag. Bare et eventuelt overskudd på godtgjørelse skal skattlegges som lønn. Har din arbeidsgiver dekket alle kostnadene til kost, enten etter regning eller ved fri kost, og du mottar dette skattefritt, skal du skattlegges for «kostbesparelse i hjemmet». For 2014 er satsen for dette kr 82 per døgn. Det er tatt hensyn til kostbesparelse i fradragssatsene. Fradraget for reise mellom hjem og arbeidssted og fradrag for besøksreiser til hjem innenfor EØS-området, beregnes etter en sats per km. Antall km fastsettes etter korteste reisestrekning av vei og distanse med rutegående transportmiddel bortsett fra fly, mellom bolig i Norge og boligen i hjemlandet. Du må kunne dokumentere/sannsynliggjøre antall turer. For 2014 er satsen kr 1,50 per km for inntil km per år. For antall kilometer som overstiger km er satsen kr 0,70 per km. Du kan i tillegg kreve fradrag for faktiske kostnader til bompenger og ferge for den delen av beløpet som overstiger kr for hele året. For fergestrekningen kan du velge å kreve avstandsfradrag i stedet for faktiske kostnader. Fra og med 2014 gis det ikke avstandsfradrag for den delen av total årlig reisestrekning som til sammen overstiger kilometer. Krever du avstandsfradrag etter kilometersats, kan du dermed ikke få høyere årlig fradrag enn kr (( km x kr 1,50) + ( km x kr 0,70)) (bunnfradrag). Maksimalt faktisk avstandsfradrag blir dermed kr Faktiske kostnader til bom og ferge kan du kreve i tillegg. Krever du i stedet fradrag for faktiske kostnader til flyreise og i tillegg krever avstandsfradrag for deler av reisen, er det bare den delen av reisen som det kreves avstandsfradrag for som inngår i begrensningen på kilometer. Reiser du til hjem utenfor EØS-området gjelder ikke reglene om avstandsfradrag. I stedet kan du få fradrag for dokumenterte kostnader hvis du bruker andre transportmidler enn privatbil. Kan du dokumentere bruk av privatbil til hjemreisene, kan du likevel kreve fradrag for utgiftene etter kilometersatsene som nevnt ovenfor. 9

10 Begrensningen til kilometer gjelder også her. Krever du standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, kan du ikke kreve ytterligere fradrag. Om forholdet til standardfradraget, se under temaet «Arbeidsgivers dekning av utgifter til kost, losji og besøksreiser ved pendling fra utlandet». Arbeidsgivers dekning av utgifter til kost, losji og besøksreiser ved pendling fra utlandet Oppfyller du vilkårene for å regnes som pendler i forhold til et hjem i utlandet og har krav på standardfradrag, må du velge om du vil beskattes etter «nettometoden» eller «bruttometoden» når din arbeidsgiver har dekket pendlerutgifter. Du kan velge fritt mellom disse, uavhengig av hvilken metode din arbeidsgiver har brukt ved utbetaling av godtgjørelsene. Bruttometoden: Alle ytelser fra arbeidsgiver til dekning av kost, losji og besøksreiser til hjemmet skal tas med i brutto skattepliktig inntekt. Du kan velge mellom 10 prosent standardfradrag og fradrag for de faktiske kostnadene, herunder merkostnader i POSTENE og Nettometoden: Ytelser fra arbeidsgiver til dekning av kost, losji og besøksreiser til hjemmet skal ikke tas med i skattepliktig inntekt, bare et eventuelt overskudd. Du kan kreve fradrag for faktiske kostnader som du selv har dekket. Når du velger nettometoden, kan du ikke kreve 10 prosent standardfradrag. Hvis du oppfyller vilkårene for å regnes som pendler og har krav på standardfradrag, kan du velge mellom brutto- og nettometoden. Dette innebærer at du må velge enten å kreve standardfradrag og beskattes for alle ytelser fra arbeidsgiver til dekning av kost, losji og besøksreiser til hjemmet, eller ikke å kreve standardfradrag og i stedet få nettometoden på ytelsene fra arbeidsgiver. Er det gunstigere for deg å få standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker enn fradrag for kostnadene, kan du velge å bli skattlagt for fordelen ved at arbeidsgiver har dekket kostnadene. Da må du forhøye inntekten du oppgir i selvangivelsen med denne fordelen. Pendling mellom utlandet og norsk kontinentalsokkel Er du bosatt i utlandet, kan du velge mellom brutto- og nettometoden. Utvidet fradragsrett for personer fra EU/EØS med begrenset skatteplikt Personlige og familiemessige fradrag Er du bosatt i et annet EU/EØS-land og begrenset skattepliktig til Norge, kan du ha en utvidet fradragsrett når minst 90 prosent av din inntekt av arbeid, pensjon eller virksomhet beskattes i Norge. Den utvidede fradragsretten omfatter de fleste ordinære fradrag. Omfattes du av reglene om utvidet fradragsrett, har du bl.a. rett til fulle årsfradrag for fradrag som ellers begrenses i forhold til hvor lenge du oppholder deg i Norge i inntektsåret. Du kan også ha rett på bl.a. foreldrefradrag for pass og stell av barn. Er du gift, skal din ektefelles inntekt tas med i vurderingen av om dere betaler skatt i Norge av minst 90 prosent av inntektene deres. Har du samboer og felles barn skal samboers inntekt tas med når du krever foreldrefradrag. Du må dokumentere at betingelsene for å få fradrag etter reglene for bosatte skattytere er oppfylt. Du må legge fram tilstrekkelige opplysninger om dine (og ektefellens) inntekter utenfor Norge til at det kan vurderes om minst 90 prosent av inntektene ved arbeid, pensjon eller virksomhet er skattepliktige i Norge. Er du samboer og krever foreldrefradrag, må det også gis opplysninger om samboers inntekt. Fradrag for gjeldsrenter Er du bosatt i et EØS-land og begrenset skattepliktig til Norge, kan du også få fradrag for gjeldsrenter etter de samme reglene som en person som er bosatt i Norge. Dette gjelder bare når minst 90 prosent av din samlede inntekt er skattepliktig i Norge. Har du fast eiendom eller virksomhet i utlandet som ikke kan beskattes i Norge som følge av en skatteavtale, skal rentefradraget begrenses. Innenfor EU/EØS gjelder dette når du har fast eiendom eller virksomhet i Belgia, Bulgaria, Italia eller Tyskland. Har du fast eiendom i et av disse landene og ingen skattepliktig formue i Norge, vil rentefradraget i praksis falle bort. Det er særskilte regler hvis du eier bolig eller fritidsbolig i et annet EØS-land, og inntekt og gevinst er skattefri i Norge etter skatteavtalen med det landet boligen eller fritidsboligen ligger. Da får du likevel fullt fradrag for gjeldsrenter. For inntektsåret 2014 gjelder dette hvis du har bolig eller fritidsbolig i Belgia, Bulgaria, Italia og Tyskland. Har du fått fradrag for gjeldsrenter i det landet der boligen eller fritidsboligen ligger, får du ikke trekke fra dette beløpet i Norge. Du må derfor opplyse om hvilke fradrag du har krevd i det landet der boligen eller fritidsboligen ligger. Du må legge fram tilstrekkelige opplysninger om dine inntekter utenfor Norge til at det kan vurderes om minst 90 prosent av inntektene er skattepliktige i Norge. Utenlandske renter må dokumenteres. Krever du fradrag etter disse reglene, kan du ikke kreve standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker. Krever du fradrag for gjeldsrenter, skal du i visse tilfeller beskattes for renteinntekter mv. fra norske kilder. Næringsdrivende (eier av enkelpersonforetak) Fast driftssted Du skal betale skatt i Norge når du driver virksomheten i Norge gjennom et fast driftssted i Norge. Det er bare den inntekten som knytter seg til det faste driftsstedet, som er skattepliktig i Norge. Det gis bare fradrag for kostnader som knytter seg til virksomheten i Norge. 10 Selvangivelsen 2014 Rettledning

11 Beskatningen skjer etter norske regler. Dette innebærer bl.a. at det skal beregnes personinntekt av den inntekten som er skattepliktig i Norge. Du må fylle ut «Personinntekt fra enkeltpersonforetak» (RF-1224). Beregnet personinntekt overføres til POST (beregnet personinntekt annen næring) i selvangivelsen. Er du f.eks. lege, revisor, ingeniør eller konsulent (såkalt fritt yrke), kan du også bli skattepliktig i Norge når du har oppholdt deg i Norge i mer enn 183 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Dette gjelder selv om du ikke har noe fast driftssted. Du er i utgangspunktet også skattepliktig i Norge når du driver virksomhet på den norske kontinentalsokkelen. Skatteavtalene har forskjellige regler som begrenser skatteplikten. Du finner mer informasjon i rettledningen «Starthjelp for næringsdrivende» på skatteetaten.no/starthjelp-naering. skal levere «Deltakerens oppgave over formue og inntekt i deltakerliknet selskap» (RF-1221). For mer informasjon, se rettledningen (RF-1222). Se skatteetaten.no/skjema. Unngå dobbeltbeskatning Begrenset skattepliktig Er du begrenset skattepliktig i Norge, er det skattemyndighetene i ditt hjemland som skal sørge for at inntekt som er skattepliktig i Norge, ikke blir dobbeltbeskattet. Skattemessig bosatt Er du skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett, men bosatt i ditt hjemland etter skatteavtalen, er det skattemyndighetene i ditt hjemland som skal sørge for at inntekt som er skattepliktig i Norge, ikke blir dobbeltbeskattet. Er du bosatt i Norge både etter intern rett og skatteavtalen, skal norske skattemyndigheter sørge for at inntekt som kan beskattes i utlandet etter en skatteavtale, ikke blir dobbeltbeskattet. Dersom du tidligere har levert E-101/A1 eller tilsvarende dokumentasjon til NAV Internasjonalt eller Skatteetaten, må du gjøre oppmerksom på dette i POST 5.0. Informasjon om trygd i Norge finner du på nav.no. Deltakere i deltakerliknede selskaper Deltakerliknet selskap (ANS, KS mv.) er ikke eget skattesubjekt etter norsk rett. Selskapets formue og inntekt skattlegges hos deltakerne (deltakerlikning). Utenlandske deltakere beskattes i Norge hvis deltakeren gjennom selskapsdeltakelsen utøver virksomhet her gjennom fast driftssted. Dette gjelder både andel av overskudd eller underskudd (skatteloven 10-41), eventuelt særskilt godtgjørelse for arbeidsinnsats i Norge (skatteloven 12-2 bokstav f) og tillegg i alminnelig inntekt for personlige deltakere (skatteloven 10-42). Gevinst ved realisasjon av andel i norsk ansvarlig selskap kan beskattes i Norge når deltakeren anses å ha drevet virksomhet her gjennom fast driftssted. Selskap som deltakerliknes plikter å levere «Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap» (RF-1215) og «Selskapets oppgave over deltakernes formue og inntekt i deltakerliknet selskap» (RF-1233). Deltakere i slike selskaper Trygdeavgift Du er i utgangspunktet omfattet av norsk trygd. Arbeidstakere skal betale norsk trygdeavgift med 8,2 prosent av inntekt opptjent i Norge. Næringsdrivende skal betale norsk trygdeavgift med 11,4 prosent av beregnet personinntekt. Nedre grense for å beregne trygdeavgift er kr Arbeidstakere og næringsdrivende på den norske delen av kontinentalsokkelen er i utgangspunktet pliktige medlemmer i norsk trygd på lik linje med arbeidstakere/næringsdrivende på land i Norge. Personer som ikke er medlem av norsk folketrygd må dokumentere dette. Er du EØS-borger og medlem i trygdeordningen i en annen EØS-land, må du legge frem blankett E-101/A1 som utstedes av trygdemyndighetene i hjemlandet. Er du medlem av trygdeordningen i hjemlandet etter en trygdeavtale mellom Norge og ditt hjemland, må du legge fram tilsvarende dokumentasjon. Du kan også legge fram en bekreftelse fra NAV Internasjonalt om du ikke er medlem. 11

12 Information about tax liability to Norway Submission of your tax return You can submit your tax return online at skatteetaten.no or at altinn.no, or on paper. Self-employed persons must also complete and submit form RF-1175E «Income statement 1» and form RF-1224E «Personal income from sole proprietorship». For further information about other forms for self-employed persons, see «Start help for self-employed persons etc.» at skatteetaten.no. The deadline for submitting your tax return is 30 April For self-employed persons who submit their «Tax return for self-employed persons etc.» online and partners in businesses that submit form RF-1215 «Selskapsoppgave for deltakerlignet selskap» (Partnership statement for businesses assessed as partnerships in Norwegian only) online, the deadline is 31 May You can apply to the tax office for an extension of the deadline if you have special reasons, for example sickness or absence due to travel, that makes it very difficult for you to submit the tax return by the deadline. You can apply for an extension of the deadline online. See further details at skatteetaten.no. Search for «RF-1115» at skatteetaten.no for more information about an extension of the deadline. You can also submit an application in writing stating the grounds for your application and your personal identity number, name and address. For more information: taxnorway.no. Completion of tax returns Information received by the Norwegian Tax Administration from employers, banks, insurance companies etc. is entered in advance in the tax return. If you have taxable income and capital that have not been entered in your tax return in advance, you must enter them so that they are included. You must also check that the pre-entered information is complete and correct. If there are no separate items for amounts that you wish to enter in the tax return, enter the amounts in the field «Any amounts that have not been pre-entered must be entered here». State the number of the item. Please find a list of the most relevant items below. You will find a complete list of the items in the explanation of the items in «Guidelines to the individual items». If you cannot find the number of the item, you can just omit it. In such case, write what the amount concerns. Enter new or changed deduction and debt amounts with a minus sign in front, and income and capital amounts without any sign in front. All amounts must be in whole NOK. If you are going to correct a pre-entered amount, income and deduction amounts must be entered in the first correction column and capital and debt amounts in the second one. Check that all income and deductions are included. For you who have not received a pre-completed tax return for 2014 Persons who do not receive a pre-completed tax return must complete and submit the «Tax return for persons who have not received a pre-completed tax return» (RF-1281). This tax return must be submitted on paper. The deadline is 30 April General information about tax liability to Norway When do you become liable to tax in Norway? The extent of the tax liability depends on how long you stay in Norway during a 12-month period or a 36-month period. In explanations of the tax liability, you will encounter the two terms «limited tax liability» and «tax resident». Limited tax liability You have limited tax liability to Norway if you stay in Norway for one or more periods not exceeding: 183 days during a 12-month period, or 270 days during a 36-month period. This means that you are only liable to tax for certain income relating to Norway. This applies to i.e. pay for work carried out in Norway and income from business activities carried out in Norway. You also have limited tax liability to Norway if you work or engage in business activities on the Norwegian continental shelf. The tax liability may be limited as a result of the provisions of tax treaties Norway has signed with other countries. Tax resident You will be tax resident in Norway if you stay in Norway for more than 183 days during a 12-month period, or more than 270 days during a 36-month period. You will become tax resident from the income year when your stay exceeds 183 or 270 days during a period of 12 or 36 months, respectively. When you are tax resident in Norway, you are liable to tax in Norway on all income and capital, regardless of whether it has been earned or is located in Norway or abroad. The tax liability may be limited as a result of the provisions of tax treaties Norway has signed with other countries. For further information about: the standard deduction for foreign employees deduction for extra expenses in connection with commuting to a home abroad employer s coverage of expenses for board, lodging and home visits when commuting from abroad extended right to deductions for persons from EU/EEA countries who have limited tax liability self-employed persons (owners of sole proprietorships) partners in businesses assessed as partnerships 12 Tax Return 2014 Guidelines

13 avoidance of double taxation National Insurance contributions See under «Topics». You can find further information at skatteetaten.no and at taxnorway.no. Important items in the tax return Completing the items in tax return RF-1030 or RF-1281 Below are guidelines to completing the most relevant items in the tax return. You can find further information in «Guidelines to the individual items» at skatteetaten.no. be added to your income in ITEM F Obligation to pay National Insurance contributions Provide information about your National Insurance situation. The taxable benefit of free housing in employment relationships reported under code 121-A is reported here. Other taxable remuneration that is not to be entered under other items is also entered here. Self-employed persons can find further information about the items particular to self-employed persons in «Start help for selfemployed persons etc.» at skatteetaten.no. All amounts must be stated in NOK (Norwegian kroner). Additional information about persons from abroad A Personal data Provide information about your family. B Dependants If you claim tax class 2, you don't need to enclose documentation of your spouse's income with the tax return. You need the documentation to show the tax authorities if we ask for it. C Stay in Norway State the number of days you have stayed in Norway and on the Norwegian continental shelf. D Accommodation in Norway State your form of accommodation during your stay in Norway. E Pay and remuneration received Provide information about what remuneration you have received. If your employer has paid National Insurance contributions or premiums for you in your home country, the whole amount shall Information about income, capital and deductions in your tax return Completion of the items about pay etc. shall be based on «Lønns- og trekkoppgave 2014» (Certificate of Tax and Pay Deducted 2014), which you should have received from your employer. If you have not received such a certificate, you must nonetheless declare the income. ITEM Pay, remuneration, payment in kind etc. Here, you enter pay, fees, severance pay, holiday pay and other remuneration from your employer, e.g. the benefit of free use of a car, wholly or partially free accommodation, free work clothes etc. You must also enter pay etc. that you have received after leaving Norway under this item. Remuneration reported under code 112-A (payments in kind subject to tax with holdings) and code 116-A (taxable part of accident insurance and occupational injury insurance) is entered here. The benefit of free board, NOK 82 per day, is taxable. For offshore workers, free board is taxexempt for employees with a taxable income of less than NOK 600,000. Remuneration reported under code 151-A (nuisance bonus) is entered here after a deduction of one third of the amount, a maximum of NOK 2,200. The benefit of free use of a car (code 118-A) shall be stipulated to be 30 per cent of the car s list price as new up to and including NOK 280,100 plus 20 per cent of the list price in excess of this amount. The benefit is calculated on the basis of 75 per cent of the car s list price in the following cases: for cars older than three years as of 1 January of the income year for taxpayers who can substantiate that job-related driving exceeds 40,000 km during the income year. Special rules apply to el-cars. if you have had free use of a car for part of the income year, the benefit is stipulated proportionately to how long you had free use of a car. ITEM Income entitling you to a seafarers allowance Income entitling you to a special seafarers allowance will usually have been pre-entered in your tax return. If it is not, you must enter this income here. The seafarers allowance is entered under ITEM ITEM Surplus on expense allowances Expense allowances are remuneration intended to cover expenses incurred in the performance of your work, assignments or office, e.g. board, travel and car expenses. Allowances that cover private expenses are normally liable to tax in full, e.g. allowances 13

14 for travel expenses for travel between the home and a permanent place of work. For further information about the processing of expense allowances, including the gross method and the net method, see the topic «Employer s coverage of expenses in connection with board, lodging and home visits when commuting from abroad». When the net method is used, taxable surplus is to be calculated in accordance with the following rates: Hotel: NOK 621 per day. The rate is reduced by NOK 69 because breakfast is included. Guest house: NOK 300 per day. This rate applies to married and single persons alike. House/apartment: NOK 195 per day for single commuters, married persons whose family is staying abroad and cohabitants with own/joint children abroad. Portacabin/bedsit/caravan: NOK 195 per day for married and single persons alike. The deduction rate for portacabin accommodation without cooking possibilities is NOK 300. Cooking possibilities shall be understood to mean that if at least one of the daily meals, e.g. breakfast or evening meal, can be prepared in the portacabin, deduction will only be given in accordance with the lowest rate. ITEM Income from self-employment Self-employed persons transfer their income from self-employment from form RF-1175E «Income Statement 1». For further information, see the topic «Self- employed persons (owners of sole proprietorships)». ITEM Income from KS, ANS etc. engaged in other commercial activities The partner transfers the income from form RF-1221 «Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap» (Partner s statement of own capital and income in businesses assessed as partnerships in Norwegian only). For further information, see the topic «Partners in businesses assessed as partnerships» and the guidelines «Start help for selfemployed persons etc.» at skatteetaten.no. ITEM Income from real property Income from real property in Norway is always liable to tax in Norway. In principle, real property abroad is liable to tax when you are tax resident in Norway. If the real property is in a country with which Norway has a tax treaty that employs the exemption method in order to avoid double taxation, the income from the real property shall not be liable to tax in Norway. If the income from real property abroad is liable to tax in Norway, the income will be stipulated pursuant to Norwegian rules. Your own use of a house/holiday home abroad is tax-exempt in the same way as if the house/ holiday home had been in Norway. For further information, see the topic «Housing and other real property» and «Real property abroad» in «Guidelines to the individual items» at skatteetaten.no. ITEM 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, and Shares and units in unit trusts If you are not tax resident in Norway, divid- ends on/gains from the sale of Norwegian and foreign shares or units are not to be entered in your tax return. Delete any amount entered in advance in these items. If you are tax resident in Norway, dividends on/gains from the sale of Norwegian and foreign shares or units are liable to tax in Norway. Dividends and yield from units in unit trusts that are not entered in advance in ITEMS and are to be entered under ITEM Gains from the sale or other form of realisation of Norwegian and foreign shares and units in unit trusts are entered under ITEM 3.1.8, or For further information, see the individual items and the topic «Shares» in «Guidelines to the individual items» at skatteetaten.no and at skatteetaten.no/aksjer. If you are liable to tax to Norway for dividend from a foreign company, you are entitled to claim a deduction (credit) from Norwegian tax for the withholding tax deducted on payment (limited to the rate specified in the tax treaty). You must document that tax has been paid and complete form RF-1147E «Deduction for tax paid abroad by a person (credit)», see guidelines RF Deduction items Minimum standard deduction The minimum standard deduction is a standard deduction from wage earnings, pensions and similar income. The minimum standard deduction is calculated automatically. The minimum standard deduction is 43 per cent of your wage earnings. The minimum Table for minimum deduction: Months in Norway Min 4,000 5,300 7,950 10,600 13,250 15,900 18,550 21,200 23,850 26,500 29,150 31,800 Max 7,013 14,025 21,038 28,050 35,063 42,075 49,088 56,100 63,113 70,125 77,138 84, Tax Return 2014 Guidelines

15 amount of the minimum standard deduction is NOK 31,800 and the maximum amount is NOK 84,150 for a person who has lived in Norway during the whole income year. If you have only lived in Norway for part of the year, the minimum standard deduction s upper (NOK 84,150) and lower (NOK 31,800) limits will be reduced in proportion to the number of whole or part months you have been resident in Norway. The minimum standard deduction shall not be less than NOK 4,000, however. The minimum standard deduction for people who live in Norway for less than 12 months is shown in the table on the previous page. If you are resident in another EU/EEA country and have limited tax liability to Norway, you can be granted an extended right to deductions if at least 90 per cent of your income from employment, pension or business activity is liable to tax in Norway, see the topic «Extended right to deductions for persons from EU/EEA countries who have limited tax liability». ITEM Deduction for extra expenses for board and lodging etc. in connection with stays away from home If you commute between a home in your home country and housing in Norway, you may be entitled to a deduction. See the topic «Deduction for extra expenses in connection with commuting to a home abroad». Extra board expenses depend on your type of accommodation. The deduction is normally based on 240 days of absence from the home per year. Lodging expenses must be documented. If you claim a deduction for extra expenses connected with commuting to your home abroad, you cannot claim a deduction for extra expenses in connection with commuting between homes in Norway. You cannot claim this deduction and at the same time claim the standard deduction for foreign employees, see ITEM and the topic «The standard deduction for foreign employees». ITEM Deduction for travel between the home and permanent workplace You are entitled to a deduction for travel between your home and your permanent workplace (travel to/from work) on the basis of an estimated travel distance in kilometres. The travel distance is normally calculated on the basis of the shortest distance by road between the home and the permanent workplace or by scheduled public transport, excluding air travel. The deduction is NOK 1.50 per km. If the total travel distance, including home visits (see ITEM 3.2.9), exceeds 50,000 km, the rate will normally be NOK 0.70 per km for kilometres in excess of 50,000 km. The deduction is only given for amounts in excess of NOK 15,000 (the non-deductible amount). In practice, this means that if you make the return journey between your home and permanent place of work five days a week and the daily distance exceeds 39 km (there and back), you may be entitled to a travel deduction. You may also be entitled to a deduction for shorter distances if you: travel back and forth more than 230 times a year, or are entitled to a deduction for home visits in connection with stays away from home (commuter stays), see ITEM For more information on the limit on the annual distance-based deduction, see the topic «Deduction for extra expenses in connection with commuting to a home abroad». You cannot claim this deduction and at the same time claim the standard deduction for foreign employees, see ITEM and the topic «The standard deduction for foreign employees». ITEM Deduction for travel expenses in connection with home visits If you commute between a home in your home country and housing in Norway, you may be entitled to a deduction. See the topic «Deduction for extra expenses in connection with commuting to a home abroad». For travel within the EEA, the deduction will be granted according to the same rules and rates as for work-related travel (see ITEM 3.2.8), with one exception: If your home visits involved travel by air, you can claim a deduction for the air fare expenses instead of the distance travelled (NOK 1.50/NOK 0.70 per km). In addition, you can claim a deduction for the distance travelled on the rest of the journey. You must be able to document your expenses. For travel to a home outside the EEA, the rules concerning the distance-based deduction do not generally apply. A deduction will be granted for documented expenses instead; see the topic «Deduction for extra expenses in connection with commuting to a home abroad». The deduction for home visits is limited to the amount in excess of NOK 15,000. The deduction for home visits is dealt with together with the deduction for travel between the home and workplace. You must enclose a statement showing the number of kilometres/travels between your home and workplace in Norway. You cannot claim this deduction and at the same time claim the standard deduction for foreign employees, see ITEM and the topic «The standard deduction for foreign employees». ITEM Deduction for child-care expenses (child-care deduction) If you have one or more children aged eleven or younger (born in 2003 or later), you can claim a child-care deduction for expenses relating to the minding and care of children living at home (expenses relating to a childminder, day care centre, before and after school hours supervision scheme etc.). The deduction is limited to NOK 25,000 for one child, and the maximum deduction limit is increased by NOK 15,000 for each additional child. 15

16 ITEM Seafarers allowance The special seafarer s allowance is 30 per cent of their taxable income on board, a maximum of NOK 80,000. The allowance can be claimed by persons whose main occupation has been work on board vessels in service, and who have worked on board for a total of at least 130 days during the income year. If the employment relationship is covered by a collective agreement which requires at least 130 working days on board during the year, the requirement is still regarded as being met even if work on board has not lasted for 130 days. If you are claiming a seafarer s allowance, you must complete the form «Information concerning claim for the Seafarer s allowance» and enclose it with your tax return. The form is enclosed with these guidelines PAGE 23. You are entitled to a seafarer s allowance if you work on board vessels that are engaged in supply, emergency response or anchor handling services, seismic or geological surveying and other similar activities, as well as construction, pipe laying or maintenance activities on the continental shelf. You are not entitled to a seafarer s allowance if you work on board vessels that are engaged in exploration, exploration drilling, extraction, exploitation or pipeline transportation on the continental shelf. ITEM Deficit, other enterprise or business/deficit, KS, ANS etc. engaged in other commercial activities Self-employed persons transfer their deficit from form RF-1175E «Income Statement 1». Partners transfer their deficit from form RF-1221 «Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap» (Partner s statement of own capital and income in businesses assessed as partnerships in Norwegian only). ITEM and Interest on debt in Norway and abroad If you are tax resident in Norway, you are entitled to a deduction for interest on debt. If you own real property or a business abroad that may not be taxed in Norway according to a tax treaty, the deduction for interest on debt will be reduced. If you have only real property or business abroad that may not be taxed in Norway, and you do not have any taxable capital in Norway, the deduction for interest on debt will in practice not apply. Special rules apply if you own a home or holiday home in another EEA state, and income and gains are tax-free in Norway under the tax treaty with the country in which your home or holiday home is situated. You will then still be entitled to a full deduction for interest on debt. For the 2014 income year, this will apply if you own a home or holiday home in Belgium, Bulgaria, Italy or Germany. If you have been granted a deduction for interest on debt in the country in which the your home or holiday home is situated, you will not be entitled to deduct this amount in Norway. You must therefore state which deductions you have claimed in the country in which your home or holiday home is situated. Interest on loans abroad must be documented. If you are not resident in Norway for tax purposes, you will generally only be able to claim a deduction for interest on debt that is linked to real property in Norway or business activity which is taxable in Norway. If you are resident in an EEA country and have limited tax liability to Norway, you may also be granted a deduction under the same rules as a person who is resident in Norway. This will only apply when at least 90% of your total income is taxable in Norway. If you have real property or activity abroad which cannot be taxed in Norway as a result of a tax treaty, the interest deduction will be limited. Within the EU/EEA, this will apply when you have real property or activity in Belgium, Bulgaria, Italy or Germany. If you have real property in one of these countries and no taxable capital in Norway, the interest deduction will in practice no longer apply. Special rules apply if you own a home or holiday home in another EEA state, and income and gains are tax-free in Norway under the tax treaty with the country in which your home or holiday home is situated. You will then still be entitled to a full deduction for interest on debt. For the 2014 income year, this will apply if you own a home or holiday home in Belgium, Bulgaria, Italy or Germany. If you have been granted a deduction for interest on debt in the country in which your home or holiday home is situated, you will not be entitled to deduct this amount in Norway. You must therefore state which deductions you have claimed in the country in which your home or holiday home is situated. You must provide sufficient information about your income outside Norway for it to be possible to calculate whether at least 90 per cent of your income is liable to tax in Norway. If you are claiming a deduction for interest on debt, you will be taxed on interest income etc. from Norwegian sources. If you are claiming a deduction pursuant to these rules, you cannot claim the standard deduction for foreign employees. ITEM Other deductions Specify what you are claiming a deduction for. Among other things, this item is used for: The standard deduction for foreign employees Foreign employees who have limited tax liability to Norway on wage earnings can claim the standard deduction for foreign employees. Foreign employees who stay in Norway for so long that they become tax resident here can claim the standard deduction for foreign employees in connection with their tax assessment for the first two income years for which they are assessed as resident in Norway. 16 Tax Return 2014 Guidelines

17 The deduction is 10 per cent of gross income from employment, or maximumvnok 40,000. If you claim the standard deduction, many other deductions do not apply. For further information, see the topic «The standard deduction for foreign employees» on PAGE 17. If you have a spouse who is also entitled to the standard deduction, either both of you or neither of you must claim the standard deduction. ITEMS 3.1.8/3.1.9/ Loss on sale of shares and units in unit trusts etc. If you are not tax resident in Norway, you cannot claim a deduction for loss on sale of shares and units in unit trusts etc. Delete any amount entered in advance under these items. If you are tax resident in Norway, you can claim a deduction for loss on sale of shares and units in unit trusts etc. For further information, see the individual items and the topic «Shares» in «Guidelines to the individual items» at skatteetaten.no and at skatteetaten.no/aksjer. activities operated in Norway. If capital other than real property in Norway has been entered in advance in your tax return, those amounts are to be deleted. If you are tax resident in Norway, you are liable to tax in Norway for capital both in Norway and abroad. The right to levy tax can be limited by tax treaties, if any. It is your capital and debt at the turn of the year 2014/2015 that are to be stated. ITEM Deposits in Norwegian banks If you are tax resident in Norway, deposits in Norwegian banks are liable to tax. ITEM 4.1.4, 4.1.5, and Shares and units in unit trusts If you are tax resident in Norway, capital in the form of shares or units in unit trusts are liable to tax. ITEM Deposits in foreign banks Here, you enter deposits in foreign banks If your employer has covered The deposits must be specified using form RF-1231E «Deposits in foreign banks», which is to be submitted with your tax return. Holiday homes in Norway are entered under ITEM and other real property in Norway under ITEM ITEM Real property abroad If you are tax resident in Norway, you must enter the tax value of real property abroad here. ITEM Other taxable capital abroad If you are tax resident in Norway, you must enter all capital abroad except foreign bank deposits and real property here when the capital is liable to tax in Norway, including: foreign shares and other securities units in foreign unit trusts units in foreign bond/money market funds outstanding claims against foreign debtors holdings in foreign companies that are not income from self-employment the value of endowment insurance policies in foreign companies other capital abroad Capital and debt If you are not tax resident in Norway, you are only liable to tax for capital in the form of real property and assets in business ITEM Real property in Norway Here, you enter the tax value of housing in Norway. Topics The standard deduction for foreign employees The standard deduction for foreign employees is a deduction you can choose instead of certain other deductions to which you are entitled. Foreign employees who become tax resident in Norway are entitled to the standard deduction for foreign employees in connection with their tax assessment for the first two income years for which they are assessed as resident in Norway. Foreign employees who have periods of work in Norway without becoming tax residents, foreign employees on the Norwegian continental shelf and foreign seafarers are entitled to the standard deduction for foreign employees for as long as they have limited tax liability. The deduction is 10 per cent of gross income from employment, maximum NOK 40,000. Gross income from employment includes ordinary gross pay plus other taxable cash payments and payments in kind and any surpluses on expense allowances. 17

18 If you have a spouse who is also entitled to the standard deduction, either both of you or neither of you must claim the standard deduction. Persons who stay in Norway for so long that they become tax resident here, can choose between the standard deduction and a deduction for the actual expenses covered by the standard deduction. The most relevant deductions that no longer apply when the standard deduction is used are: deductions for actual expenses of the type that are included in the minimum standard deduction deductions for travel to/from work extra costs relating to stays away from home, including board, lodging and home visits. This also applies to deductions for commuting expenses in connection with commuting from a home abroad. interest on debt, including deductions for the benefit of low-interest loans in employment relationships child-care deduction payments made into individual pension agreements (IPS) pursuant to the Taxation Act losses on the realisation of shares loss from business activities. Persons who are wage earners and who stay in Norway without becoming tax resident here, can choose between the standard deduction and a deduction for the actual expenses relating to the wage earnings that are taxed in Norway. The deductions that no longer apply when the standard deduction is used are: deductions for actual expenses of the type that are included in the minimum standard deduction deductions for travel to/from work extra costs relating to stays away from home, including board, lodging and home visits. This also applies to deductions for commuting expenses in connection with commuting from a home abroad. interest on debt in connection with loans relating to real property in Norway (that is not covered by income from the real property). For information about using the standard deduction when the employer covers expenses relating to board, lodging and travel in connection with home visits for commuting from abroad, see the topic «Employer s coverage of expenses in connection with board, lodging and home visits when commuting from abroad». Persons who stay/are resident in Norway for the whole income year will, in addition to the standard deduction, be entitled to the full minimum standard deduction and personal allowance. Persons who stay/are resident in Norway for part of the income year will, in addition to the standard deduction, be entitled to a proportionate part of the minimum standard deduction and personal allowance. The following deductions can be granted in addition to the standard deduction if the requirements are otherwise satisfied: deductible contributions to a Norwegian public or private occupational pension scheme deductible trade union dues seafarers allowance. Deduction for extra expenses in connection with commuting to a home abroad If your work requires you to live away from your home abroad and you visit your home regularly, you may be entitled to a deduction for extra expenses for board and lodging in Norway and travel expenses in connection with home visits abroad. These are called «commuting expenses». You can claim a commuter deduction when you meet the requirements to be considered a commuter. Commuters with families If you have a joint home with children and/or a spouse who live in your home country, you are regarded as a commuter for tax purposes when your home is abroad. You must be able to present a marriage or birth certificate confirming the family relationship. In addition, you must be able to document a joint residential address in your home country. You are also normally required to have three to four home visits with overnight stays per year. Single (unmarried) commuters If you are not a family commuter, you are classified as a single commuter. Cohabitants are considered single in this context. However, if you also live with your own children, you are classified as a family commuter. If you are single, other requirements apply for you to be regarded as a commuter for tax purposes. Single people are deemed to be resident where they have «independent housing». If you have independent housing in Norway, you will be regarded as resident in Norway and will not be entitled to a deduction for expenses relating to visits to your home country. The housing in Norway is regarded as independent when: it is at your disposal for at least twelve months and you have access to it every day of the week the living area is at least 30 square metres if there are several people living in the house/apartment, the area requirement increases by 20 square metres for each additional occupant over the age of 15 it has running water and drains. You can claim a deduction for commuting expenses if you commute to your home abroad and the following requirements are met: you do not have independent housing in Norway you have independent housing in your home country, or are under 22 years of age at the end of the income year and commute to your parents home you go home once every three weeks. Less frequent home visits can be accepted if there are special reasons for this, for example in cases of illness or poor finances. 18 Tax Return 2014 Guidelines

19 you must also document your residential address abroad. If you are under 22 years old at the end of the income year and commute to your parents home, you must be able to document the family relationship with a birth certificate. In addition, you must be able to present documentation of a joint residential address abroad and be able to substantiate the number of journeys between your home abroad and your place of residence in Norway. It will normally be sufficient that you go home once every six weeks. You may also be regarded as a commuter even if your housing in Norway is deemed to be independent. The requirements are that: you have been registered as resident in the same place (municipality) in your home country for three years you do not rent out your home in your home country the housing in Norway is not more than half the size of your home in your home country. Which deductions can you claim as a commuter? If you have paid the expenses yourself and are not claiming the standard deduction for foreign employees, you can claim a deduction for: travel in connections with home visits. The rules concerning travel deductions vary depending on whether you are travelling to a home within or outside the EEA; see below. what you have paid for accommodation (rent costs). You must be able to present receipts for the amounts. extra subsistence expenses at standard rates that are stipulated annually by the Directorate of Taxes. For 2014, the rate is NOK 195 per day. If it is not possible to cook food where you live, the rate is NOK 300 per day. If your employer covered some of the costs, you can only claim a deduction for the costs you covered yourself. If, for example, you have free accommodation in Norway covered by your employer, you can claim a deduction for subsistence and for travel in connection with home visits as described above. If your employer has covered commuting expenses, the benefit of this is tax-exempt provided that you would have been entitled to deduct the expenses if you had paid them yourself. The same applies to any allowances received that do not exceed the rates for deductions. It is only any surplus on allowances that will be taxed as pay. If your employer covered all your subsistence costs, either on the basis of receipts or by providing free board, and you receive this tax-free, you will be taxed for «savings on household costs». For 2014, the rate is NOK 82 per day. The savings on household costs have been taken into account in the deduction rates. Deductions for travel between your home and your workplace and for travel to visit your home within the EEA will be calculated at a rate per kilometre. The number of kilometres is stipulated as the shortest travel distance by road and the distance using public transport (excluding air travel) between your home in Norway and your home in your home country. You must be able to document/substantiate the number of journeys. The rate for 2014 is NOK 1.50 per km for up to 50,000 km per year. For the number of kilometres in excess of 50,000 km, the rate is NOK 0.70 per kilometre. You can claim a deduction for your actual expenses for road tolls and ferries on the part that exceeds NOK 3,300 for the whole year. Instead of the deduction for your actual expenses for ferry journeys, you can choose a deduction according to the distance-based (standard) rate. With effect from 2014, distance-based deductions will not be granted for the total annual kilometreage which exceeds 75,000 km in total. If you claim the distance-based deduction according to the relevant rates, you will therefore not be entitled to a higher annual deduction than NOK 92,500 ((50,000 km x NOK 1.50) + (25,000 km x NOK 0.70)) - 15,000 (base deduction). The maximum actual distance-based deduction will therefore be NOK 77,500. You can also claim actual costs for road tolls and ferries. If you claim your actual air fare expenses and the distance-based deduction for some of the travel instead, only the part of the travel for which you are claiming the distance-based deduction will be included in the limit of 75,000 kilometres. If you travel to a home outside the EEA, the rules concerning the distance-based deduction will not apply. Instead, you may be entitled to a deduction for documented expenses if you use a means of transport other than private car. If you are able to document the use of a private car for your travel home, you can still claim a deduction for expenses according to the kilometreage rates referred to above. The limit of 75,000 also applies in this case. If you are claiming the standard deduction for foreign employees, you cannot claim further deductions. For information about how this relates to the standard deduction, see the topic «Employer s coverage of expenses in connection with board, lodging and home visits when commuting from abroad». Employer s coverage of expenses for board, lodging and home visits when commuting from abroad If you meet the requirements to be considered a commuter in relation to a home abroad and are entitled to the standard deduction, you must choose whether you wish to be taxed in accordance with the «net method» or the «gross method» when your employer has covered the commuting expenses. You are free to choose between them, regardless of which method your employer has used when paying the remuneration. The gross method: All allowances from the employer for the coverage of board, lodging and travel in connection with home visits are to be 19

20 included in your gross taxable income. You can choose between a 10 per cent standard deduction and deduction for the actual costs, including extra expenses in ITEMS and The net method: Allowances from the employer for the coverage of board, lodging and travel in connection with home visits are not to be included in taxable income, only the surplus, if any. You can claim a deduction for actual expenses that you have covered yourself. If you choose the net method, you cannot claim the 10 per cent standard deduction. If your home is abroad and you meet the requirements for being deemed to be a commuter and are entitled to the standard deduction, you can choose between the gross method and the net method. This means that you must choose to either claim the standard deduction and be taxed on all allowances from the employer for the coverage of board, lodging and travel in connection with home visits or not claim the standard deduction and instead apply the net method to allowances from the employer. If it is more favourable for you to use the standard deduction for foreign employees than a deduction for the actual expenses, you can choose to be taxed on the benefit you derive from your employer covering the costs. You must in such case increase the income declared in your tax return by the amount of the benefit. Commuting between other countries and the Norwegian continental shelf If you are resident abroad, you can choose between the gross method and the net method. Extended right to deductions for persons from EU/EEA countries who have limited tax liability Personal and family-related deductions If you are resident in another EU/EEA country and have limited tax liability to Norway, you can be granted an extended right to deductions if at least 90 per cent of your income from employment, pension or business activities is taxed in Norway. The extended right to deductions applies to most ordinary deductions. If you are covered by the rules on extended right to deductions, you are entitled, among other things, to the full annual deduction for deductions that are otherwise limited in proportion to how long you stay in Norway during the income year. You may also be entitled to i.e. the child-care deduction for minding and care of children. If you are married, your spouse s income will be taken into account when considering whether you pay tax in Norway on at least 90 per cent of your combined income. If you have a cohabitant with whom you have one or more joint children, your cohabitant s income will be taken into consideration when you claim the child-care deduction. You must document that the conditions for being granted deductions pursuant to the rules for resident taxpayers are met. You must provide sufficient information about your (and your spouse s) income outside Norway for it to be possible to calculate whether at least 90 per cent of your income from employment, pension or business activities was tax resident in Norway. If you are a cohabitant and are claiming a childcare deduction, you must also provide information about your cohabitant s income. Deduction for interest on debt If you are resident in an EEA country and have limited tax liability to Norway, you may also be granted a deduction under the same rules as a person who is resident in Norway. This will only apply when at least 90% of your total income is taxable in Norway. If you have real property or activity abroad which cannot be taxed in Norway as a result of a tax treaty, the interest deduction will be limited. Within the EU/EEA, this will apply when you have real property or activity in Belgium, Bulgaria, Italy or Germany. If you have real property in one of these countries and no taxable capital in Norway, the interest deduction will in practice no longer apply. Special rules apply if you own a home or holiday home in another EEA country, and income and gains are tax-free in Norway according to the tax treaty with the country in which your home or holiday home is situated. You will then nevertheless be entitled to the full deduction for interest on debt. For the 2014 income year, this will apply if you have a home or holiday home in Belgium, Bulgaria, Italy and Germany. If you have been granted a deduction for interest on debt in the country in which your home or holiday home is situated, you cannot claim a deduction for this amount in Norway. You must therefore state which deductions you have claimed in the country in which your home or holiday home is situated. You must provide sufficient information about your income outside Norway for it to be possible to calculate whether at least 90 per cent of your income is liable to tax in Norway. Foreign interest must be documented. If you are claiming a deduction pursuant to these rules, you cannot claim the standard deduction for foreign employees. If you are claiming a deduction for interest on debt, you will in certain cases be taxed on interest income etc. from Norwegian sources. Self-employed persons (owners of sole proprietorships) Permanent establishment You are liable to tax in Norway if you are engaged in business activities through a permanent establishment in Norway. Only the income that is related to the permanent establishment is liable to tax in Norway. Deductions are only granted for costs relating to the business activities in Norway. The income is taxed pursuant to Norwegian rules. This means, among other things, that you must calculate personal income from the income that is liable to tax in Norway. You must fill in form RF-1224E «Personal income from sole proprietorship». The estimated personal income is transferred to ITEM (estimated personal income 20 Tax Return 2014 Guidelines

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Leveringsfrist 30. april 2013 Tax return 2012 Guidelines for foreign employees and self-employed

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2013 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Final date of submission 30. april

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Tax return 2009 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Norsk (bokmål)/english Innhold:

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Selvangivelsen 2011... Tax return 2011 Guidelines for foreign employees and self-employed persons skatteetaten.no

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2015 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 Her finner du en forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere med midlertidig

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2012 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

standardfradrag - se bruttometoden, eller ikke å kreve standardfradraget og i stedet få nettometoden på ytelsene fra arbeidsgiver/oppdragsgiver.

standardfradrag - se bruttometoden, eller ikke å kreve standardfradraget og i stedet få nettometoden på ytelsene fra arbeidsgiver/oppdragsgiver. Skatteetaten - Sentralskattekontoret for utenlandssaker Central Office - Foreign Tax Affairs Rettledning til utfylling av Inntektsoppgaven 2008/Guidance to the Tax Return 2008 Rettledningen bør leses nøye

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Vår dato 6. mars 2017 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

TREKKTABELLER 2013. Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P

TREKKTABELLER 2013. Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P TREKKTABELLER 2013 Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P RF - 2008 TIL ARBEIDSGIVERNE TIL ARBEIDSGIVARANE Spørsmål om bruk av trekktabellene og gjennomføring av trekk rettes

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge TAX RETURN 2013 Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway Leveringsfrist: 30. april

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge Tax return 2012 Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway Leveringsfrist

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge. Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge. Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway SELVANGIVELSEN 2014 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge TAX RETURN 2014 Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway Leveringsfrist: 30. april

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

nemnda uttrykk for at heller ikke hovedformålslæren

nemnda uttrykk for at heller ikke hovedformålslæren Nemnda gav uttrykk for at utgangspunktet for vurderingen er skattyters formål med den enkelte kostnaden. Dersom en kostnad er pådratt med flere formål for øye, er utgangspunktet at kostnaden skal fordeles

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. 0301 Fødselsnummer Skatteklasse 1 27 07 96 328 51 Foyn Cecilie Christensen Hellerudveien 48 D 0672 Oslo Forklaringer

Detaljer

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania Elisabet Landmark Skattedirektoratet Skatteplikt i Norge når du bor i Spania Skatteplikten i Norge endrer seg ikke bare fordi du velger å bo i utlandet

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Nordmann Ola Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Fødselsnummer 03 11 63 003 31 Skatteklasse

Detaljer

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv 0219 Fødselsnummer 19 03 62 392 23 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer 25 09 61 479 05 Beston Aud

Detaljer

Utsendelse av medarbeidere til Norge

Utsendelse av medarbeidere til Norge Utsendelse av medarbeidere til Norge Del I skatt og rapporteringsforpliktelser 1 Skatt og rapporteringsforpliktelser Av advokatene Toralv Follestad og Øystein A. Sverre follestad@bd.no tlf. 0047 995 68

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Leveringsfrist 30. april 2014 Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon og uføreytelser fra Norge

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon og uføreytelser fra Norge SKATTEMELDING 2016 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon og uføreytelser fra Norge TAX RETURN 2016 Guidelines for persons resident abroad who receive pensions and disability benefits

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv.

Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! 0412 Fødselsnummer Skatteklasse 30 11 60 443 46 Samboers fødselsnummer

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Nordmann Kari Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for næringsdrivende mv. Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! Fødselsnummer

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv 1102 Al-Saleh Vedad Ali Ahmed Bolignr H0302 Oalsgata 12 C 4319 Sandnes Fødselsnummer Skatteklasse 1 Forklaringer

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato.

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato. Skatteetaten Sjølvmelding for person som ikkje har motteke førehandsutfylt sjølvmelding 2014 Namn Skattekommune Fødselsdato/ D-nr, Det er utarbeidd ei eiga rettleiing, RF-2042 Fristen for innlevering er

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Ingen endring ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL 1.3 Samboere Innhold: Uttrykket

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. 1721 Ingebrigtsen Hanna B Gamle Kongeveg 98 7650 Verdal Fødselsnummer Skatteklasse 1 05 12 87 464 73 Samboers fødselsnummer

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Rettledning til postene skatteetaten.no Ingen endring - ingen levering Leveringsfrist 30. april 2012 Husk alle fradrag Sjekk opplysningene i selvangivelsen Bokmål

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Sjekk alle opplysninger og fradrag Ingen endring Ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL Kontroller selvangivelsen!

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv 0105 Fødselsnummer Skatteklasse 1 07 02 73 199 84 Tahiri Fahri Akselsen Bolignr H0101 Jernbanegata 12 1706

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (v17) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2017 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer