Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge. Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge. Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway"

Transkript

1 SELVANGIVELSEN 2014 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge TAX RETURN 2014 Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway Leveringsfrist: 30. april 2015 Final date of submission: 30 April 2015 skatteetaten.no BOKMÅL/ENGLISH

2 Innhold: Generelt om skatteplikten til Norge 2 Levering av selvangivelsen 2 Helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med landet der du er bosatt 5 Særlige regler for personer bosatt i et EU/EØS-land 7 Contents: General information about tax liability to Norway 9 Submission of your tax return 9 Full or partial tax exemption pursuant to the tax treaty with the country in which you are resident 12 Special rules for persons resident in an EU/EEA country 14 For inntektsåret 2014 får personer som er skattemessig bosatt i utlandet og som mottar pensjon fra Norge «Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister» Generelt om skatteplikten til Norge Pensjoner som utbetales fra Norge til personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, er skattepliktige. Dette gjelder både for personer som er skattemessig emigrert fra Norge og personer som aldri har bodd Skatten er 15 prosent av brutto pensjon. Det gjelder enkelte unntak fra skatteplikten: Du kan ha krav på helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med det landet der du er bosatt. Du skal ikke betale skatt av private tjenestepensjoner og andre private pensjoner, når du ikke har opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden. Du kan ha krav på en lavere skatt enn 15 prosent når du bor i et EU/EØS-land og minst 90 prosent av din inntekt er skattepliktig Da kan du kreve at skatten blir beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer som bor Er en pensjonsutbetaling skattepliktig både i Norge og det landet der du er bosatt, er det bostedslandet som skal sørge for at du ikke blir dobbeltbeskattet. Skatteoppgjøret som du får i oktober, viser hvor mye skatt du har betalt Skatteoppgjøret kan brukes som dokumentasjon overfor skattemyndighetene i ditt bostedsland. Det skal ikke betales kildeskatt på barnepensjon til barn under 17 år. Levering av selvangivelsen Opplysninger som Skatteetaten har fått fra NAV og/eller andre som utbetaler pensjon mv. er ført inn i selvangivelsen. Har du mottatt norsk pensjon som er skattepliktig, men som ikke er forhåndsutfylt, må du oppgi beløpet i POST 5.0 (Tilleggsopplysninger) og skrive hva beløpet gjelder. Du må levere selvangivelsen innen fristens utløp. Helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med det landet der du er bosatt Krever du helt eller delvis skattefritak etter reglene i skatteavtalen med det landet der du er bosatt, må du levere selvangivelsen innen fristens utløp. Du må oppgi hvilket beløp som er skattefritt og gi tilleggsopplysninger i POST 5.0 (Tilleggsopplysninger). Du må også sende inn en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Certificate of Residence må være i original og ikke eldre enn seks måneder. Du kan sende inn en bostedsbekreftelse som er utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland før de har sendt ut skatteoppgjøret for Når bare visse typer pensjoner er skattefrie, eller det er andre vilkår for skattefritak, må du sende inn ytterligere dokumentasjon. For mer informasjon om hvilke typer pensjoner som er skattefrie og hvilken dokumentasjon du må sende inn, se temaet «Helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med det landet der du er bosatt» på SIDE 5. Hvis du ikke leverer selvangivelsen og krever skattefritak, anses selvangivelsen for å være levert med de forhåndsutfylte opplysningene. Det vil da bli utliknet 15 prosent skatt. Du må levere selvangivelsen også når du har hatt frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent. Frikortet/skattekortet er ikke bindende for likningen. 2 Selvangivelsen 2014 Rettledning

3 Skattefritak for private tjenestepensjoner mv. når du ikke har opptjent pensjonspoeng i folketrygden Har du ikke opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden, er private tjenestepensjoner og andre private pensjoner skattefrie. Inneholder selvangivelsen pensjon som ikke er skattepliktig, må du levere selvangivelsen innen fristens utløp. Du må også opplyse om at du ikke har opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden. Hvis du ikke leverer selvangivelsen og krever skattefritak, vil det bli utliknet 15 prosent skatt. Særlige regler for personer som er bosatt i et EU/EØS-land Er du bosatt i et EU/EØS-land og du er Merk alle vedlegg på papir med navn og fødselsnummer. Oppgi antall vedlegg på selvangivelsen. skattepliktig i Norge for minst 90 prosent av din inntekt, kan du kreve at skatten blir beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer som bor Er du gift, skal også ektefellens inntekt tas med i vurderingen av hvor stor del av inntekten som er skattepliktig Du må da levere selvangivelsen sammen med opplysninger om dine inntekter mv. i Norge og utlandet innen fristens utløp. Du må også sende inn en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Certificate of Residence må være i original og ikke eldre enn seks måneder. Du kan sende inn en bostedsbekreftelse som er utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland før de har sendt ut skatteoppgjøret for Du må levere selvangivelsen også når du har hatt frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent. Frikortet/skattekortet er ikke bindende for likningen. For mer informasjon om hvilken dokumentasjon du må sende inn, se temaet «Særlige regler for personer som er bosatt i et EU/ EØS-land» på SIDE 7. Leveringsfritak Du trenger ikke å levere selvangivelsen dersom opplysningene er korrekte og fullstendige. Det vil da bli utliknet 15 prosent skatt på pensjonen. Leveringsmåter Du kan levere selvangivelsen på skatteetaten.no. Du kan levere på papir. Du kan velge leveringsfritak hvis de forhåndsutfylte opplysningene er korrekte og hele pensjonen er skattepliktig Papirfri selvangivelse Ønsker du papirfri selvangivelse, kan du bli elektronisk bruker. Gå inn på skatteetaten.no/ebruker. Les mer på skatteetaten.no/selvangivelse. Elektronisk tilgang til din selvangivelse mv. slik logger du inn Følgende innloggingsalternativer gir deg elektronisk tilgang til selvangivelsen din på skatteetaten.no: 1. ID-porten/MinID Har du registrert deg som bruker i ID-porten/MinID og oppgitt mobilnummer og e-postadresse, får du engangskoder umiddelbart på SMS. Du må ha følgende for å registrere deg: Fødselsnummer/D-nummer Mobilnr. og/eller e-postadresse PIN-koder (trenger du PIN-koder til MinID bestiller du på skatteetaten.no/pin) 2. BankID 3. Buypass Etter å ha valgt innloggingsalternativ 4. Commfides følger du veiledningen du får underveis. Leveringsfrist Frist for levering av selvangivelsen er 30. april Du kan søke Skatteetaten om utsatt leveringsfrist dersom du har særlige grunner, f.eks. sykdom eller reisefravær, som gjør det svært vanskelig for deg å levere selvangivelsen innen fristen. Søk etter skjemaet RF-1115 på skatteetaten.no for mer informasjon om utsettelse. Du kan søke elektronisk. Ønsker du ikke å søke elektronisk, må du snarest sende skriftlig søknad hvor du oppgir fødselsnummer, navn og adresse samt en kort begrunnelse for søknaden. Skatteoppgjør Skatteoppgjøret kommer i oktober. Skattepenger til gode Har du penger til gode på skatten, kan du få beløpet inn på bankkonto. På tilgodebeløpet er det beregnet rentegodtgjørelse. Tilgodebeløp (med rentegodtgjørelse) på 3

4 kr 99 eller lavere vil ikke bli tilbakebetalt. Har du ikke konto i norsk bank eller du ønsker tilgodebeløpet overført til konto i bank utenfor Norge, ber vi deg sende inn opplysninger om kontonummer (IBAN, SWIFT/ BIC) og bankens navn og adresse. Opplysningene sendes skriftlig og signert til Skatt nord, Avdeling innkreving, Postboks 6310, NO-9293 Tromsø. Du må legge ved en bekreftet kopi av pass (eller annen legitimasjon med bilde) og dokumentasjon som viser at du er eier av kontoen eller at du har disposisjonsrett til den. Har du fått etterbetalt pensjon fra folketrygden eller fra andre (kode 225 i lønnsog trekkoppgaven), skal du opplyse om dette i POST 5.0 (Tilleggsopplysninger). Hele etterbetalingen skattlegges i utbetalingsåret, men Skatteetaten skal sørge for at skatten ikke blir høyere enn om pensjonen var blitt skattlagt i det eller de årene etterbetalingen gjelder for. POST Egen pensjon fra folketrygden De forhåndsutfylte beløpene i POSTENE finner du i oppgaven fra NAV (pensjonsoppgaven). Har ikke Skatteetaten fått opplysninger om bankkonto får du eventuelt tilgodebeløp tilsendt på utenlandssjekk. Restskatt På restskatt er det beregnet et rentetillegg. Restskatt (med rentetillegg) på kr 99 eller lavere kreves ikke inn. Nærmere opplysninger om renteberegningen og rentesatser i skatteoppgjøret kan du få ved å gå inn på skatteetaten.no/skatteoppgjor eller ved å henvende deg til Skatteetaten. POST Egen pensjon mv. fra andre enn folketrygden Posten omfatter bl.a. utbetalinger fra forskjellige pensjonsordninger: tjenestepensjon, avtalefestet pensjon (AFP), pensjoner i arbeidsforhold, krigspensjon, føderådsytelser (kårytelser) i jord- og skogbruk mv. Avløsning av rett til slike ytelser med engangsbeløp føres her. Her føres også utbetalinger fra individuell pensjonsavtale/individuell pensjonsordning (IPA og IPS). Tilleggsforskudd Er det trukket for lite skatt i 2014, kan du betale tilleggsforskudd. Betaler du tilleggsforskudd innen 1. juni 2015 unngår du renter på restskatt. POST Ektefelletillegg Skattepliktig ektefelletillegg fra folketrygden og private pensjonsordninger står i kode 219 i lønns- og trekkoppgaven. Tilleggsforskudd skal innbetales til: konto , IBAN NO , SWIFT/BIC: NDEANOKK. Klage på likningen Fristen for å klage på likningen er 6 uker etter at skatteoppgjøret er sendt til deg. Klage på likningen sendes Skatteetaten. Du kan klage elektronisk, søk etter skjemaet RF-1117 på skatteetaten.no. Opplysninger om pensjon i selvangivelsen 2.2 Pensjoner, livrenter i arbeidsforhold mv. Opplysninger som Skatteetaten har fått fra NAV og/eller andre som har utbetalt pensjon mv. i 2014, er ført inn i selvangivelsen. 4 Selvangivelsen 2014 Rettledning

5 Tema Helt eller delvis skatte fritak etter skatteavtalen med det landet der du er bosatt Norge har skatteavtaler med en rekke land. Disse avtalene regulerer bl.a. om pensjon fra Norge skal beskattes i Norge eller ikke. Etter noen skatteavtaler skal alle pensjoner som utbetales fra Norge, beskattes Etter andre skatteavtaler er alle eller visse typer pensjoner unntatt fra beskatning i Norge. Kan du dokumentere at du er skattepliktig som bosatt i et av disse landene, kan du kreve at hele eller deler av pensjonen fra Norge blir fritatt for norsk skatt. De mest aktuelle skatteavtalene er omtalt nedenfor. De nordiske landene, Argentina, Brasil, Canada, Chile, Filippinene, Hellas, Indonesia, Slovenia, Sør-Afrika, Tsjekkia og Østerrike Bor du i et annet nordisk land eller i Argentina, Brasil, Canada, Chile, Filippinene, Hellas, Indonesia, Slovenia, Sør-Afrika, Tsjekkia eller Østerrike, skal alle pensjoner som utbetales fra Norge, beskattes Bangladesh, Estland, Irland, Kroatia, Latvia, Litauen, Marokko, New Zealand, Pakistan, Russland, Spania og Tyskland Bor du i Bangladesh, Estland, Irland, Kroatia, Latvia, Litauen, Marokko, New Zealand, Pakistan, Russland, Spania eller Tyskland, kan du kreve at pensjonen ikke beskattes Australia Bor du i Australia, kan du kreve at pensjonen ikke beskattes i Norge hvis du aldri har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver Er du australsk statsborger, kan du også kreve at pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke beskattes Er du ikke australsk statsborger og du har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, er den delen av pensjonen som er knyttet til tidligere offentlig tjeneste (inklusive den tilsvarende andel av grunnpensjonen), skattepliktig Dette gjelder både når pensjonen utbetales fra NAV og fra andre pensjonsordninger. Belgia Bor du i Belgia, kan du kreve at pensjonen ikke beskattes i Norge hvis du aldri har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge. Er du belgisk statsborger, kan du også kreve at pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke beskattes Er du ikke belgisk statsborger og du har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, er den delen av pensjonen som er knyttet til tidligere offentlig tjeneste, skattepliktig Dette gjelder både når pensjonen utbetales fra NAV og fra andre pensjonsordninger. Bulgaria Bor du i Bulgaria og er bulgarsk statsborger, kan du kreve at pensjonen ikke beskattes Er du norsk statsborger eller statsborger i et tredje land, skal alle pensjoner som utbetales fra Norge, beskattes Frankrike Bor du i Frankrike, kan du kreve at private tjenestepensjoner som utbetales fra andre enn NAV, og andre private pensjoner, ikke beskattes Andre pensjoner som utbetales fra Norge, skal beskattes Italia Bor du i Italia, kan du kreve at pensjonen ikke beskattes i Norge hvis du aldri har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge. Er du italiensk statsborger, kan du også kreve at pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke beskattes Er du ikke italiensk statsborger og du har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, er den delen av pensjonen som er knyttet til tidligere offentlig tjeneste (inklusive den tilsvarende andel av grunnpensjonen), skattepliktig Dette gjelder både når pensjonen utbetales fra NAV og fra andre pensjonsordninger. Kypros Bor du på Kypros, kan du kreve at den delen av pensjonen som er undergitt beskatning på Kypros, ikke beskattes Dette gjelder likevel ikke for pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste. Har du arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, er den delen av pensjonen som er knyttet til tidligere offentlig tjeneste, skattepliktig Dette gjelder både når pensjonen utbetales fra NAV og fra andre pensjonsordninger. Malaysia Bor du i Malaysia, kan du kreve at pensjon tilknyttet tidligere lønnsarbeid i privat tjeneste og livrenter ikke beskattes Andre pensjoner som utbetales fra Norge, skal beskattes Nederland Skatteavtalen med Nederland er endret fra Bor du i Nederland skal alle pensjoner som utbetales fra Norge, beskattes Dette gjelder om du ikke hadde norsk pensjon eller ikke bodde i Nederland i Bodde du i Nederland og hadde norsk pensjon i 2013, gjelder de tidligere reglene i skatteavtalen fortsatt for pensjon fra NAV, 5

6 pensjon fra private tjenestepensjonsordninger og livrenter. Du kan kreve at disse pensjonene ikke beskattes Andre pensjoner som utbetales fra Norge skal beskattes Du kan velge å bli beskattet i Norge for alle norske pensjoner etter de nye reglene. De norske pensjonene kan da også beskattes i Nederland, men nederlandske skattemyndigheter skal gi en skattenedsettelse slik at du ikke blir dobbeltbeskattet. Du må gi beskjed til skatteetaten både i Norge og Nederland om du vil beskattes etter de nye reglene. Fristen for å gi beskjed om at du velger å bli beskattet etter de nye reglene er innen utgangen av Du kan ikke endre dette valget senere. Polen Bor du i Polen, er pensjon som utbetales av NAV, skattepliktig Pensjon fra obligatoriske pensjonsordninger og skattefavoriserte pensjonsordninger er også skattepliktig Dette gjelder bl.a. inskuddspensjon, foretakspensjon, IPA og IPS. Du kan kreve at andre private pensjoner ikke beskattes Portugal Bor du i Portugal kan du kreve at pensjon tilknyttet tidligere lønnsarbeid i privat tjeneste ikke beskattes Er du portugisisk statsborger, kan du også kreve at pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke beskattes Andre pensjoner som utbetales fra Norge, skal beskattes Romania Bor du i Romania, er grunnpensjon fra NAV skattepliktig Du kan kreve at all annen pensjon ikke beskattes i Norge hvis du aldri har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver Er du rumensk statsborger, kan du også kreve at pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke beskattes Er du ikke rumensk statsborger og du har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, er den delen av pensjonen som er knyttet til tidligere offentlig tjeneste, skattepliktig Dette gjelder både når pensjonen utbetales fra NAV og fra andre pensjonsordninger. Storbritannia Det er en ny skatteavtale med Storbritannia fra Bor du i Storbritannia skal pensjoner som utbetales fra Norge, beskattes Er du britisk statsborger, kan du kreve at pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke beskattes Dette gjelder om du ikke hadde norsk pensjon eller ikke bodde i Storbritannia i Bodde du i Storbritiannia og hadde norsk pensjon i 2013, kan du velge at følgende typer pensjoner fortsatt skal være skattefrie i Norge etter den gamle skatteavtalen: pensjon fra folketrygden som ikke er knyttet til tidligere offentlig tjeneste, og pensjon fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger. Du må gi beskjed til skattekontoret i Norge om du velger å beskattes etter reglene i den gamle skatteavtalen. Når du har gitt en slik beskjed, gjelder dette så lenge du har disse ytelsene fra Norge. Er du britisk statsborger, kan du også kreve at pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke beskattes Sveits Bor du i Sveits, er pensjon knyttet til tidligere privat eller offentlig tjeneste skattepliktig Du kan kreve at andre pensjoner ikke beskattes Sør-Korea Bor du i Sør-Korea, kan du kreve at private tjenestepensjoner som utbetales fra andre enn NAV, og andre private pensjoner, ikke beskattes Er du sørkoreansk statsborger, kan du også kreve at pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke beskattes i Norge. Andre pensjoner som utbetales fra Norge, skal beskattes Thailand Bor du i Thailand, kan du kreve at den delen av pensjonen som er beskattet i Thailand, ikke beskattes Tunisia Bor du i Tunisia, kan du kreve at pensjonen ikke beskattes i Norge hvis du aldri har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge. Har du arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, er den delen av pensjonen som er knyttet til tidligere offentlig tjeneste ved utøvelse av funksjoner av offentlig karakter, skattepliktig Dette gjelder både når pensjonen utbetales fra NAV og fra andre pensjonsordninger. Tyrkia Bor du i Tyrkia, kan du kreve at pensjon tilknyttet tidligere lønnsarbeid i privat tjeneste og livrenter ikke beskattes Er du tyrkisk statsborger, kan du også kreve at pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke beskattes Andre pensjoner som utbetales fra Norge, skal beskattes USA Bor du i USA, kan du kreve at pensjon tilknyttet tidligere lønnsarbeid i privat tjeneste ikke beskattes i Norge når pensjonen utbetales av andre enn NAV. Det samme gjelder livrenter. Andre pensjoner som utbetales fra Norge, skal beskattes Øvrige land Bor du i et land som ikke er nevnt ovenfor, kan du ta kontakt med Skatteetaten for mer informasjon. 6 Selvangivelsen 2014 Rettledning

7 Krav til dokumentasjon (skatteavtaler) Når du kan kreve skattefritak for hele pensjonen etter en skatteavtale, må du levere selvangivelsen og legge ved en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland. Når du kan kreve skattefritak for noen typer pensjoner etter en skatteavtale, mens andre pensjoner er skattepliktige, må du levere selvangivelsen og: opplyse om du har arbeidet for en norsk offentlig arbeidsgiver og eventuelt hvor mange år du har vært ansatt i offentlig tjeneste og hvor mange år du har vært ansatt i privat tjeneste og/eller vært selvstendig næringsdrivende dokumentere hvor stor del av pensjonen som ikke skal beskattes i Norge når pensjonen utbetales av NAV legge ved en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland Certificate of Residence må være utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland og uttrykkelig bekrefte at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Bekreftelsen må være i original og ikke eldre enn seks måneder. Du kan sende inn en bostedsbekreftelse som er utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland før de har sendt ut skatteoppgjøret for Du må levere selvangivelsen også når du har hatt frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent. Frikortet/skattekortet er ikke bindende for likningen. Krav til ekstra dokumentasjon for personer bosatt i Kypros og Thailand Når du er skattemessig bosatt på Kypros, må du i tillegg legge ved dokumentasjon som viser at den pensjonen som du krever skattefritak for, er undergitt beskatning på Kypros (f.eks. kopi av selvangivelsen). Når du er skattemessig bosatt i Thailand, må du i tillegg legge ved et «Income Tax Payment Certificate» som viser at den pensjonen som du krever skattefritak for, er beskattet i Thailand. Særlige regler for personer som er bosatt i et EU/EØS-land Er du bosatt i et annet EU/EØS-land og beskattes i Norge for minst 90 prosent av din inntekt, kan du kreve å få skatten beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer som bor Det er forskjellige vilkår for rett til generelle fradrag, fradrag for gjeldsrenter, skattefradrag for pensjonsinntekt for alderspensjonister og nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning. Når minst 90 prosent av din brutto inntekt av pensjon, lønn eller virksomhet er skattepliktig i Norge, kan du kreve at skatten beregnes etter de vanlige skattesatsene i stedet for med 15 prosent av brutto pensjon. Er du gift, skal også ektefellens inntekt tas med i vurderingen av hvor stor del av inntekten som er skattepliktig Du vil da ha rett til minstefradrag, personfradrag, særfradrag for uførhet og særfradrag for uvanlig store sykdomskostnader som om du var bosatt Du finner mer informasjon om særfradrag i «Rettledning til postene» på skatteetaten.no/rettledningen under POST 3.5 og under temaet «Særfradrag for store sykdomskostnader». Når minst 90 prosent av alle dine inntekter (også renter og andre kapitalinntekter) er skattepliktig i Norge, kan du kreve fradrag for gjeldsrenter. Dette gjelder også renter på lån i utlandet. Får du alderspensjon eller AFP, kan du også ha krav på skattefradrag for pensjonsinntekt. Følgende vilkår må være oppfylt: Minst 90 prosent av din brutto inntekt av pensjon, lønn eller virksomhet er skattepliktig Minst 90 prosent av din alminnelige inntekt (inntekt etter fradrag) er skattepliktig Norge må kunne innhente opplysninger om dine inntekts- og formuesforhold fra ditt bostedsland etter en skatteavtale eller tilsvarende avtale. Får du uførepensjon på grunn av minst 2/3 nedsatt ervervsevne eller etterlattepensjon kan du også ha krav på en nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt. Følgende vilkår må være oppfylt: Minst 90 prosent av din brutto inntekt av pensjon, lønn eller virksomhet er skattepliktig Minst 90 prosent av din alminnelige inntekt (inntekt etter fradrag) er skattepliktig Norge må kunne innhente opplysninger om dine inntekts- og formuesforhold fra ditt bostedsland etter en skatteavtale eller tilsvarende avtale. Du finner mer informasjon om skattefradrag for pensjonsinntekt og skattebegrensning i «Rettledning til postene» på skatteetaten.no/rettledningen under temaet «Skattefradrag for pensjonsinntekt og skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt». Krav til dokumentasjon (bosatt i et annet EU/EØS-land) Krever du at skatten skal beregnes etter de samme reglene som gjelder for personer som bor i Norge, må du levere selvangivelsen og legge ved: en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland en oppstilling som viser hvilke inntekter av arbeid, pensjon og virksomhet som du har hatt i Er du gift må du også ta med ektefellens inntekter. kopi av din og din eventuelle ektefelles selvangivelse eller lignende til bostedslandet for 2014 Certificate of Residence må være utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland og uttrykkelig bekrefte at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Bekreftelsen må være i original og ikke eldre enn seks måneder. Du kan sende inn en bostedsbekreftelse som er utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland før de har sendt ut skatteoppgjøret for

8 Krever du fradrag for gjeldsrenter, må du i tillegg legge ved: en oppstilling av dine renteinntekter og andre kapitalinntekter dokumentasjon for betalte renteutgifter i Norge og utlandet Krever du skattefradrag for pensjonsinntekt for alderspensjonister eller nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt, må du i tillegg legge ved: en oppstilling som viser all inntekt, formue, fradrag og gjeld i Norge og utlandet. Er du gift og krever skattebegrensning, må du også ta med ektefellens inntekter mv. Opplysninger om inntekt mv. kan gis på skjemaet «Selvangivelse for personer som ikke har mottatt forhåndsutfylt selvangivelse for 2014» (RF-1281) som ligger på skatteetaten.no/skjema. Se også «Rettledning til postene» på skatteetaten.no/rettledningen. Du må levere selvangivelsen også når du har hatt frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent. Frikortet/skattekortet er ikke bindende for likningen. Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på telefon eller e-post: Tlf. fra utlandet: Tlf. fra Norge: E-post: skatteetaten.no/sendepost 8 Selvangivelsen 2014 Rettledning

9 Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway For the income year 2014, persons who are tax resident abroad and who receive pensions from Norway will receive the «Tax return for wage earners and pensioners etc. 2014». General information about tax liability to Norway Pensions paid from Norway to persons who are not tax resident in Norway are liable to tax. This applies both to persons who have moved from Norway for tax purposes and persons who have never been resident in Norway. The tax is 15 per cent of the gross pension amount. There are some exceptions from the tax liability: You may be entitled to full or partial tax exemption pursuant to the tax treaty with the country in which you are resident. You are not liable to pay tax on private occupational pensions and other private pensions if you have not earned pension points in the Norwegian National Insurance Scheme. You may be entitled to a lower tax rate than 15 per cent if you are resident in an EU/EEA country and at least 90 per cent of your income is liable to tax in Norway. In such case, you can request that your tax be calculated pursuant to the same rules that apply to persons resident in Norway. If a pension payment is liable to tax both in Norway and in the country where you are resident, it is the responsibility of your country of residence to ensure that the pension is not subject to double taxation. The tax settlement notice you receive in October shows how much tax you have paid in Norway. The tax settlement notice can be used as documentation in relation to the tax authorities in your country of residence. Pensions payed to children under the age of 17 are not liable to tax. Submission of your tax return Information received by the Norwegian Tax Administration from the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) and/or others who pay pensions etc. is entered in advance in your tax return. If you have received a Norwegian pension that is liable to tax, but has not been entered in advance, you must declare the amount under ITEM 5.0 (Additional information) and write what the amount concerns. You must submit your tax return within the deadline. Full or partial tax exemption pursuant to the tax treaty with the country where you are resident If you are claiming full or partial tax exemption pursuant to the tax treaty with the country where you are resident, you must submit your tax return within the deadline. You must state the amount that is tax-free and provide additional information under ITEM 5.0 (Additional information). You must also submit a Certificate of Residence from the tax authorities in your country of residence explicitly confirming that you are a tax resident of that country pursuant to the tax treaty with Norway. The Certificate of Residence must be the original document and no more than six months old. You can submit a Certificate of Residence issued by the tax authorities in your country of residence before they have finished the tax assessment for If only certain types of pension are tax-free or tax exemption is subject to other conditions, you must submit further documentation. For more information about what types of pension are tax-free and what documentation must be submitted, see the topic «Full or partial tax exemption pursuant to the tax treaty with the country where you are resident» on PAGE 12. If you do not submit the tax return and claim exemption from tax, the tax return will be deemed to have been submitted with the information entered in advance. The tax levied will be 15 per cent of your pension. You must submit the tax return even if you have had a tax exemption card or a tax deduction card with a lower tax rate than 15 per cent. The tax exemption card/tax deduction card is not binding for the tax assessment. Tax exemption for private occupational pensions etc. if you have not earned pension points in the National Insurance Scheme If you have not earned pension points in the Norwegian National Insurance Scheme, private occupational pensions and other private pensions are tax-free. If your tax return contains pension income that is not liable to tax, you must submit your tax return within the deadline. You must also state that you have not earned pension points in the Norwegian National Insurance Scheme. 9

10 If you do not submit your tax return and claim exemption from tax, 15 per cent tax will be levied. Special rules for persons resident in an EU/EEA country If you are resident in an EU/EEA country and liable to pay tax in Norway on at least 90 per cent of your income, you can request that your tax be calculated pursuant to the same rules that apply to persons resident in Norway. If you are married, your spouse s income will also be taken into consideration when assessing the percentage of the income liable to tax in Norway. You must then submit your tax return together with information about your income etc. in Norway and abroad within the deadline. You must also submit a Certificate of Residence from the tax authorities in your country of residence explicitly confirming that you are a tax resident of that country pursuant to the tax treaty with Norway. The Certificate of Residence must be the original document and no more than six months old. You can submit a Certificate of Residence issued by the tax authorities in your country of residence before they have finished the tax assessment for How to submit your tax return You can submit your tax return at skatteetaten.no. You can submit your tax return on paper. You are exempt from the obligation to submit the tax return if the pre-entered information is correct and the whole pension is liable to tax in Norway. Paper-free tax return If you want a paper-free tax return, you can register as an online user. See skatteetaten.no/ebruker Read more at skatteetaten.no/selvangivelse (in Norwegian only). Deadline for submission The deadline for submitting your tax return is 30 April You can apply to the Norwegian Tax Administration for an extension of the deadline if you have special reasons, for example sickness or absence due to travel, that makes it very difficult for you to submit the tax return by the deadline. Search for form RF-1115 at How to log in skatteetaten.no for more information about an extension (in Norwegian only). You can apply online. If you do not wish to apply online, you must send a written application as soon as possible, stating your personal ID number, name and address, and briefly stating the grounds for your application. Tax settlement notice The tax settlement notice will be sent to you in October. A tax refund due to you? If a tax refund is due to you, the amount can be paid into your bank account. The amount due to you includes interest. If the amount due to you (including interest) is NOK 99 or less, it will not be refunded. If you do not have an account with a Norwegian bank or you wish your tax refund to be transferred to a bank abroad, we ask you to submit information about the account number (IBAN, SWIFT/BIC) and the bank s name and address. The information must be submitted in writing and signed to the Norwegian Tax Administration, Tax Collection You must submit the tax return even if you have had a tax exemption card or a tax deduction card with a lower tax rate than 15 per cent. The tax exemption card/tax deduction card is not binding for the tax assessment. For more information about what documentation must be submitted, see the topic «Special rules for persons resident in an EEA/EU country» on PAGE 14. Exemption from the obligation to submit your tax return You do not have to submit your tax return if the information is correct and complete. The tax levied will be 15 per cent of your pension. The following login options give you online access to your tax return etc. at skatteetaten.no: 1. ID-porten/MinID If you have registered on the ID-porten/ MinID as a user of MinID and provided your mobile phone number and address, single-use codes will be sent to you by SMS immediately. You will need the following to register National identity no./d-number Mobile number and/or address PIN codes (if you need PIN codes for MinID, order them at skatteetaten.no/pin) 2. BankID 3. Buypass 4. Commfides Once you have chosen your log-in option, follow the instructions as they appear. 10 Tax Return 2014 Guidelines

11 Department, P. O. Box 6310, NO-9293 Tromsø. You must enclose a certified copy of your passport (or other proof of identity with a photo) and documentation showing that you are the account owner or that you have right of use of the account. Any amount due to you will be sent to you as an international cheque if the Norwegian Tax Administration has not received your bank account information. If you have received pension back payments from the National Insurance Scheme or from others (code 225 in the Certificate of Pay and Tax Deducted), you must declare this under ITEM 5.0 (Additional information). The entire back payment is taxable in the year it was paid, but the tax office will ensure that the tax will not be higher than it would have been if the pension had been taxed in the year or years to which the back payment relates. Underpaid tax Interest is charged on underpaid tax. Underpaid tax (including interest) of NOK 99 or less will not be collected. Further information about the calculation of interest and interest rates in the tax settlement notice can be obtained by visiting skatteetaten.no/ skatteoppgjor or contacting the Norwegian Tax Administration. Additional advance tax If too little tax has been deducted in 2014, you can pay additional advance tax. If you pay additional advance tax by 1 June 2015, you will avoid interest on underpaid tax. Additional advance tax must be paid to: account no , IBAN NO , SWIFT/BIC: NDEANOKK. Appeals against the tax assessment The deadline for appealing against the tax assessment is six weeks after the tax settlement notice was sent to you. Appeals against the tax assessment must be sent to the Norwegian Tax Administration. You can appeal online, search for form RF-1117 at skatteetaten.no. Information about pension in the tax return 2.2 Pensions, employment-related annuities etc. Information received by the Norwegian Tax Administration from the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) and/or others who have paid pensions etc. to you in 2014 is entered in advance in your tax return. ITEM Own pension from the National Insurance Scheme The pre-entered amounts in ITEM are specified in the Certificate of Pension Income and Tax Deducted from the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV). ITEM Own pension etc. from a pension scheme other than the National Insurance Scheme This item includes payments from various other pension schemes: occupational pensions, early-retirement pension (AFP), employment-related pensions, war pensions, benefits derived from surrendered property (right of occupancy etc.) in agriculture and forestry etc. One-off payments that replace the right to such benefits must be entered here. Payments from individual pension agreements/individual pension schemes (IPA/IPS) must also be entered here. ITEM Supplementary benefit for spouse Taxable supplementary benefits for spouses from the National Insurance Scheme and private pension Schemes are specified under code 219 in the Certificate of Pay and Tax Deducted. Mark all enclosures on paper with your name and Norwegian personal ID number. State the number of enclosures on your tax return. 11

12 Topics Full or partial tax exemption pursuant to the tax treaty with the country where you are resident Norway has tax treaties with a number of countries. Among other things, these treaties regulate whether or not pensions from Norway shall be taxed in Norway. Pursuant to some tax treaties, all pensions paid from Norway shall be taxed in Norway. According to other tax treaties, all or some types of pensions are exempt from taxation in Norway. If you can document that you are liable to tax as a resident in one of these countries, you can demand exemption from Norwegian tax for all or part of your pension from Norway. The most relevant tax treaties are listed below. The Nordic countries, Argentina, Austria, Brazil, Canada, Chile, the Czech Republic, Greece, Indonesia, the Philippines, Slovenia and South Africa If you are resident in another Nordic country or in Argentina, Austria, Brazil, Canada, Chile, the Czech Republic, Greece, Indonesia, the Philippines, Slovenia or South Africa, all pensions paid from Norway shall be taxed in Norway. Bangladesh, Croatia, Estonia, Germany, Ireland, Latvia, Lithuania, Morocco, New Zealand, Pakistan, Russia and Spain If you are resident in Bangladesh, Croatia, Estonia, Germany, Ireland, Latvia, Lithuania, Morocco, New Zealand, Pakistan, Russia or Spain, you can demand that your pension not be taxed in Norway. Australia If you are resident in Australia, you can demand that your pension not be taxed in Norway if you have never worked for a public sector employer in Norway. If you are an Australian citizen, you can also demand that any pension relating to previous public service not be taxed in Norway. If you are not an Australian citizen and you have worked for a public sector employer in Norway, the part of your pension that relates to previous public service (including the corresponding proportion of your basic pension) will be liable to tax in Norway. This applies regardless of whether the pension is paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) or by other pension schemes. Belgium If you are resident in Belgium, you can demand that your pension not be taxed in Norway if you have never worked for a public sector employer in Norway. If you are a Belgian citizen, you can also demand that any pension relating to previous public service not be taxed in Norway. If you are not a Belgian citizen and you have worked for a public sector employer in Norway, the part of your pension that relates to previous public service will be liable to tax in Norway. This applies regardless of whether the pension is paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) or by other pension schemes. Bulgaria If you are resident in Bulgaria and are a Bulgarian citizen, you can demand that your pension not be taxed in Norway. If you are a Norwegian citizen or a citizen of a third country, all pensions paid from Norway shall be taxed in Norway. Cyprus If you are resident in Cyprus, you can demand that the part of your pension that is subject to tax in Cyprus not be taxed in Norway. However, this does not apply to pension relating to previous public service. If you have worked for a public sector employer in Norway, the part of your pension that relates to previous public service will be liable to tax in Norway. This applies regardless of whether the pension is paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) or by other pension schemes. France If you are resident in France, you can demand that private occupational pensions not paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) and other private pensions not be taxed in Norway. Other pensions paid from Norway shall be taxed in Norway. Italy If you are resident in Italy, you can demand that your pension not be taxed in Norway if you have never worked for a public sector employer in Norway. If you are an Italian citizen, you can also demand that any pension relating to previous public service not be taxed in Norway. If you are not an Italian citizen and you have worked for a public sector employer in Norway, the part of your pension that relates to previous public service (including the corresponding proportion of your basic pension) will be liable to tax in Norway. This applies regardless of whether the pension is paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) or by other pension schemes. Malaysia If you are resident in Malaysia, you can demand that pension relating to previous paid employment in private service and annuities not be taxed in Norway. Other pensions paid from Norway shall be taxed in Norway. 12 Tax Return 2014 Guidelines

13 The Netherlands The tax treaty with the Netherlands is amended from If you are resident in the Netherlands, all pensions paid from Norway are liable to tax in Norway. This applies if you did not receive a Norwegian pension or you were not resident in the Netherlands in If you were resident in the Netherlands and received a Norwegian pension in 2013, the former provisions in the tax treaty still apply to pensions from the Norwegian National Insurance Scheme, pensions from private occupational pension schemes and annuities. You can demand these pensions not be taxed in Norway. Other pensions paid from Norway are liable to tax in Norway. You can opt to be taxed in Norway for all Norwegian pensions pursuant to the new rules. The Norwegian pensions may then also be taxed in the Netherlands, but the Dutch tax authorities will grant you a tax reduction so that your pension is not subject to double taxation. You must notify the tax authorities in both Norway and the Netherlands if you want to be taxed pursuant to the new provisions. The deadline for notifying the tax authorities that you want to be taxed pursuant to the new provisions is the end of You will not be able to change this decision later. Poland If you are resident in Poland, pensions paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) will be liable to tax in Norway. Pensions from mandatory pension schemes and tax-favoured pension schemes will also be liable to tax in Norway. Among other things, this applies to defined-contribution pensions, occupational pensions, individual pension agreements (IPA) and individual pension schemes (IPS). You can demand that other private pensions not be taxed in Norway. Portugal If you are resident in Portugal, you can demand that pension relating to previous paid employment in private service not be taxed in Norway. If you are a Portuguese citizen, you can also demand that any pension relating to previous public service not be taxed in Norway. Other pensions paid from Norway shall be taxed in Norway. Romania If you are resident in Romania, the basic pension from the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) is liable to tax in Norway. You can demand that no other pension be taxed in Norway if you have never worked for a public sector employer in Norway. If you are a Romanian citizen, you can also demand that any pension relating to previous public service not be taxed in Norway. If you are not a Romanian citizen and you have worked for a public sector employer in Norway, the part of your pension that relates to previous public service will be liable to tax in Norway. This applies regardless of whether the pension is paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) or by other pension schemes. South Korea If you are resident in South Korea, you can demand that private occupational pensions not paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) and other private pensions not be taxed in Norway. If you are a South Korean citizen, you can also demand that any pension relating to previous public service not be taxed in Norway. Other pensions paid from Norway shall be taxed in Norway. Switzerland If you are resident in Switzerland, any pension relating to previous private or public service will be liable to tax in Norway. You can demand that other pensions not be taxed in Norway. Thailand If you are resident in Thailand, you can demand that the part of your pension that is taxed in Thailand not be taxed in Norway. Tunisia If you are resident in Tunisia, you can demand that your pension not be taxed in Norway if you have never worked for a public sector employer in Norway. If you have worked for a public sector employer in Norway, the part of your pension that relates to previous public service in the performance of functions of a public nature will be liable to tax in Norway. This applies regardless of whether the pension is paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) or by other pension schemes. Turkey If you are resident in Turkey, you can demand that pension relating to previous paid employment in private service and annuities not be taxed in Norway. If you are a Turkish citizen, you can also demand that any pension relating to previous public service not be taxed in Norway. Other pensions paid from Norway shall be taxed in Norway. UK There is a new tax treaty with the UK from If you are resident in the UK, all pensions paid from Norway are liable to tax in Norway. If you are a British citizen, you can demand that any pension relating to previous public service not be taxed in Norway. This applies if you did not receive a Norwegian pension or you were not resident in the UK in If you were resident in the UK and received a Norwegian pension in 2013, you can opt for the following types of pension to remain tax-free in Norway pursuant to the previous tax treaty: pension from the Norwegian National Insurance Scheme, when the 13

14 pension is not linked to previous employment in the public sector, and pension from private occupational pension schemes and other private pension schemes. You must notify the tax office in Norway if you want to be taxed pursuant to the provisions in the previous tax treaty. Once you have informed the tax office of your decision, the decision will apply for as long as you continue to receive these benefits from Norway. If you are a British citizen, you can also demand that any pension relating to previous public service not be taxed in Norway. United States If you are resident in the US, you can demand that pension relating to previous paid employment in private service not be taxed in Norway if the pension is not paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV). The same applies to annuities. Other pensions paid from Norway shall be taxed in Norway. Other countries If you are resident in a country that is not mentioned above, you can contact the Norwegian Tax Administration for further information. Documentation requirements (tax treaties) If you can claim tax exemption for your whole pension pursuant to a tax treaty, you must submit the tax return and enclose a Certificate of Residence from the tax authorities in your country of residence. If you can claim tax exemption for certain types of pension pursuant to a tax treaty, while other pensions are liable to tax, you must submit the tax return and: state whether you have worked for a Norwegian public sector employer and, if so, for how many years you worked in public service and how many years you have worked in the private sector and/or been self-employed document what proportion of your pension should not be taxed in Norway if your pension is paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) enclose a Certificate of Residence from the tax authorities in your country of residence. The Certificate of Residence must be issued by the tax authorities in your country of residence and explicitly certify that you are a tax resident of that country pursuant to the tax treaty with Norway. The Certificate of Residence must be the original document and no more than six months old. You can submit a Certificate of Residence issued by the tax authorities in your country of residence before they have finished the tax assessment for You must submit the tax return even if you have had a tax exemption card or a tax deduction card with a lower tax rate than 15 per cent. The tax exemption card/tax deduction card is not binding for the tax assessment. Extra documentation requirements for persons resident in Cyprus and Thailand If you are tax resident in Cyprus, you must also enclose documentation showing that the pension for which you are claiming a tax exemption is subject to tax in Cyprus (for example a copy of the tax return). If you are tax resident in Thailand, you must also enclose an «Income Tax Payment Certificate» showing that the pension for which you are claiming tax exemption is taxed in Thailand. Special rules for persons resident in an EU/EEA country If you are resident in another EU/EEA country and liable to pay tax in Norway on at least 90 per cent of your income, you can request that your tax be calculated pursuant to the same rules that apply to persons resident in Norway. Different conditions apply to the right to general deductions, deduction for interest on debt, tax deduction for pension income for old-age pensioners and reduction of taxes pursuant to the Norwegian rules on tax limitation. If at least 90 per cent of your gross income from pensions, employment or business activity is liable to tax in Norway, you can request that your tax be assessed at the normal tax rates instead of as 15 per cent of your gross pension. If you are married, your spouse s income will also be taken into consideration when calculating the percentage of the income liable to tax in Norway. You will then be entitled to the minimum standard deduction, personal allowance, special allowance for disability and special allowance for unusually large sickness expenses as if you were resident in Norway. You can find more information about special allowances in «Guidelines to the individual items» at skatteetaten.no/rettledningen under ITEM 3.5 and under the topic «Special allowance for major sickness expenses». If at least 90 per cent of your total income (including interest and other capital income) is liable to tax in Norway, you can claim a deduction for interest on debt. This also applies to interest on loans abroad. If you receive an old-age pension or earlyretirement pension (AFP), you may also be entitled to a tax deduction for pension income. The following conditions must be met: At least 90 per cent of your gross income from pensions, employment or business activity must be liable to tax in Norway. At least 90 per cent of your general income (income after deductions) must be liable to tax in Norway. Norway must be able to obtain information about your income and capital from your country of residence pursuant to a tax treaty or similar treaty. If you receive a disability pension because of impairment of earning capacity of at least two-thirds or a surviving spouse s pension, you may also be entitled to a reduction in 14 Tax Return 2014 Guidelines

15 tax pursuant to the Norwegian rules concerning tax limitation on low general income. The following conditions must be met: At least 90 per cent of your gross income from pensions, employment or business activity must be liable to tax in Norway. At least 90 per cent of your general income (income after deductions) must be liable to tax in Norway. Norway must be able to obtain information about your income and capital from your country of residence pursuant to a tax treaty or similar treaty. You can find more information about tax deduction for pension income and tax limitation in «Guidelines to the individual items» at skatteetaten.no/rettledningen under the topic «Tax deduction for pension income and tax limitation on low general income». Documentation requirements (resident in another EU/EEA country) If you demand that your tax be calculated pursuant to the same rules that apply to persons resident in Norway, you must submit the tax return and enclose: a Certificate of Residence from the tax authorities in your country of residence a statement showing your income from pension, employment and business activities in If you are married, you must also include your spouse s income. a copy of your own and, if relevant, your spouse s tax return or similar to your country of residence for The Certificate of Residence must be issued by the tax authorities in your country of residence and explicitly certify that you are a tax resident there pursuant to the tax treaty with Norway. The Certificate of Residence must be the original document and no more than six months old. You can submit a Certificate of Residence issued by the tax authorities in your country of residence before they have finished the tax assessment for If you are claiming a deduction for interest on debt, you must also enclose: a statement showing your interest income and other capital income documentation of paid interest expenses in Norway and abroad. If you are claiming a tax deduction for pension income for old-age pensioners or a reduction in tax pursuant to the Norwegian rules concerning tax limitation on low general income, you must also enclose: a statement showing all income, capital, deductions and debt in Norway and abroad. If you are married and are claiming a tax limitation, you must also include your spouse s income etc. Information about income etc. can be provided using the form «Tax return for persons who have not received a pre-completed tax return for 2014» (RF-1281), which is available at skatteetaten.no/skjema. See also «Guidelines to the individual items» at skatteetaten.no/rettledningen. You must submit the tax return even if you have had a tax exemption card or a tax deduction card with a lower tax rate than 15 per cent. The tax exemption card/tax deduction card is not binding for the tax assessment. Do you have any questions? You can contact us by phone or Tel. from abroad: Tel. from Norway: skatteetaten.no/sendepost 15

16 Utgitt av: Skatteetaten Februar 2015 Design og layout: TRY Asap Foto: Øivind Haug Trykk: Andvord Grafisk AS Opplag: RF 2040 B/E skatteetaten.no

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Tax return 2009 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Norsk (bokmål)/english Innhold:

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2013 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Final date of submission 30. april

Detaljer

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons SELVANGIVELSEN 2014 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2014 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Leveringsfrist: 30. april 2015 Final

Detaljer

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Dersom au pairen ikke kan

Detaljer

NYE KONVENSJONSBESTEMMELSER AV BETYDNING FOR SJØMANNS- PENSJON

NYE KONVENSJONSBESTEMMELSER AV BETYDNING FOR SJØMANNS- PENSJON PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN Rundskriv IB 697 Postadresse: Postboks 8143 Dep, Oslo, 22.2.2005 0033 Oslo Kontoradresse: Nedre Vollgate 11 elefon: 22 35 89 00 Telefaks: 22 35 89 99 E-post: post@pts.no Internett:

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

Skattemessige konsekvenser for norske pensjonister bosatt i Spania; Norske vs. Spanske skatteregler

Skattemessige konsekvenser for norske pensjonister bosatt i Spania; Norske vs. Spanske skatteregler Skattemessige konsekvenser for norske pensjonister bosatt i Spania; Norske vs. Spanske skatteregler Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Janeth Haugen

Detaljer

NORSK. Innholdsfortegnelse

NORSK. Innholdsfortegnelse No r s k/en g l i s h Gj e l dunde rsoni ng Gj e l dunde rsoni ng Brevmaler LETTERTEMPLATES Sp ø rd i nk o n t a k t b e t j e n t f o råf i n n eu t o mo ge v e n t u e l t n å rv i b e s ø k e ra k k

Detaljer

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer:

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer: Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge Avtalenummer: Kunden Fornavn: Adresse: Sted: Etternavn: Postnummer: SSN: Telefon/Mobil-nr: Bankkontonummer:

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Leveringsfrist 30. april 2014 Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP 2008-2010 2008-2010 AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE

Detaljer

Skattehåndboken 2012/2013

Skattehåndboken 2012/2013 Skattehåndboken 2012/2013 Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjon for rettighetshavere

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03 Internasjonal sammenligning av sykefravær Delrapport 1 Rapport 2014-03 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba-rapport nr. 2014-03, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 AG/PDS,

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister:

Detaljer

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som:

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som: Allmenne vilkår ved oppdrag som innleid bedømmer for (NA Dok 60) General terms and conditions on assignment of assessors contracted by Norwegian Accreditation (NA Doc 60) Dok.id.: Policy/Procedure NA Dok

Detaljer

Click here for English. Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring

Click here for English. Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring Click here for English Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring Forsikringsvilkår 01.06.2008 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende Enkel elektronisk levering Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL

Detaljer

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT Skjema A (bokmål) side 1 av 4. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne og likestillingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter NO Page 1 NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Detaljer

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr.

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr. Tilbudsdokument Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Domstein ASA fremsatt av R. Domstein & Co AS Tilbudspris: NOK 10,00 pr. aksje Tilbudsperiode: Fra og med 19. juni 2014 til og med 3. juli

Detaljer

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM FORBRUKERKREDITT 1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler Kredittyter Ltd. Reg nr: C 56251 Registrert adresse Tagliaferro Business

Detaljer