Skatteetaten. Skattekort for 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatteetaten. Skattekort for 2015"

Transkript

1 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for 2013 og/eller lavere skattetrekk for 2014 etter reglene i skatteavtalen med det landet der du er bosatt. For ikke å bli trukket skatt av din pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2015, må du søke om frikort/skattekort med lavere skattetrekk enn 15 prosent så snart som mulig innen 25. november Nytt for 2015 Nye regler om uføreytelser Fra 2015 er uførepensjon erstattet av uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger. Når du ikke er skattepliktig som bosatt i Norge, skal uføreytelsene beskattes med 15 prosent kildeskatt. Skatteavtalenes regler om uføreytelser kan være annerledes enn reglene om pensjon. Skattekontoret vil vurdere om du har krav på helt eller delvis skattefritak for dine uføreytelser når du søker om nytt skattekort for Skatteavtalene med Kypros og Tyskland Skatteavtalene med Kypros og Tyskland er endret. Endringene gjelder bl.a. beskatningen av pensjon fra Norge. Se mer informasjon nedenfor. Skattefritak for hele pensjonen/uføreytelsen Er hele pensjonen/uføreytelsen skattefri i Norge også i inntektsåret 2015, må du søke om nytt frikort for 2015 slik at du unngår at det blir trukket skatt. Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2015 når du søker om frikort. I skjemaet må du: opplyse hvem som utbetaler pensjonen/uføreytelsen bekrefte at du fortsatt er bosatt i det landet som du sist fikk bostedsbekreftelse fra, og at du ikke planlegger å flytte til et annet land i 2015 Postadresse Besøksadresse Sentralbord Postboks 6310 Se eller ring gratis TROMSØ Org. nr: Telefaks skatteetaten.no/sendepost

2 Side 2 av 7 Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar Skattefritak for en del av pensjonen/uføreytelsen Er pensjonen/uføreytelsen delvis skattefri i Norge også i inntektsåret 2015, må du søke om nytt skattekort med lavere trekk enn 15 prosent for Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2015 når du søker om skattekort. I skjemaet må du: opplyse hvem som utbetaler pensjonen/uføreytelsen bekrefte at du fortsatt er bosatt i det landet som du sist fikk bostedsbekreftelse fra, og at du ikke planlegger å flytte til et annet land i 2015 Du må også dokumentere hvor stor del av din pensjon som ikke skal beskattes i Norge når pensjonen utbetales av NAV. Du kan f.eks. legge ved kopi av en utbetalingsslipp fra NAV for en av de siste månedene. Søker du ikke om nytt skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar Bor du i Kypros Det er en ny skatteavtale mellom Norge og Kypros fra 1. januar Etter artikkel 18 i den nye skatteavtalen kan alle pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge, beskattes i Norge med 15 prosent av bruttobeløpet. Bor du i Kypros kan du ikke få frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent for 2015 på grunnlag av skatteavtalen. Er du skattepliktig i Norge for minst 90 prosent av din inntekt, kan du kreve å få skatten beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer som bor i Norge. For mer informasjon se brosjyren Norsk kildeskatt på pensjon og uføreytelser på skatteetaten.no. Bor du i Thailand Bor du i Thailand og søker om skattekort med lavere trekk enn 15 prosent for 2015, må du i tillegg opplyse at du vil oppholde deg i Thailand i minst 180 dager i 2015 hvilket beløp som vil bli oppgitt til beskatning i Thailand i den thailandske selvangivelsen for 2015 Har du uføretrygd fra folketrygden eller uføreytelser fra en livrenteforsikring (IPA/IPS) kan du kreve skattefritak i Norge om ytelsen beskattes i Thailand. Andre uføreytelser skal beskattes i Norge. Om disse ytelsene også beskattes i Thailand, må du kreve fradrag i den thailandske skatten for den skatten du har betalt i Norge.

3 Side 3 av 7 Bor du i Tyskland Skatteavtalen mellom Norge og Tyskland er endret og det er varslet at endringene vil gjelde fra og med 1. januar Etter den nye artikkel 18 i skatteavtalen mellom Norge og Tyskland kan alle pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge, beskattes i Norge med 15 prosent av bruttobeløpet. Norske skattemyndigheter vil inntil videre legge til grunn at de nye reglene i skatteavtalen mellom Norge og Tyskland får virkning fra og med 1. januar 2015 og at alle pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge, vil være skattepliktige i Norge i Det vil derfor ikke bli skrevet ut frikort for 2015 til personer som er bosatt i Tyskland, på grunnlag av den skatteavtalen som gjelder i dag. Er du skattepliktig i Norge for minst 90 prosent av din inntekt, kan du kreve å få skatten beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer som bor i Norge. For mer informasjon se brosjyren Norsk kildeskatt på pensjon og uføreytelser på skatteetaten.no. Opplysning om ny adresse Flytter du til et annet land i løpet av inntektsåret og blir skattepliktig der, må du gi skriftlig beskjed til skattekontoret i Norge. Skatteplikten til Norge må da vurderes på nytt. Du må også gi opplysninger skriftlig til skattekontoret om du får ny postadresse. Alle søknader om frikort/skattekort med lavere skattetrekk enn 15 prosent og opplysninger om adresseendring skal sendes til: Skatt nord Postboks 6310 NO 9293 Tromsø Har du spørsmål Du kan ta kontakt med oss på telefon eller e-post: Tlf. fra utlandet Tlf. fra Norge E-post skatteetaten.no/sendepost Husk å oppgi vår referanse som står øverst i brevet, når du tar kontakt med Skatteetaten. Med hilsen Skatt nord

4 Side 4 av 7 Tax deduction card for 2015 You were granted full or partial exemption from tax in connection with the tax assessment for 2013 and/or a lower tax deduction rate for 2014 pursuant to the provisions of the tax treaty with the country in which you are resident. In order to avoid having tax deducted from your pension or disability benefit from January 2015, you must apply for a tax exemption card/tax deduction card with a tax deduction rate of less than 15 per cent as soon as possible before 25 November New for 2015 New rules on disability benefits As from 2015 the disability pension is replaced by disability benefits from the Norwegian National Insurance scheme and from other schemes. When you are not tax resident in Norway the disability benefits are liable to 15 per cent withholding tax. The provisions on disability benefits in the tax treaties may differ from the provisions on pension. The tax office will assess whether you are entitled to a tax exemption or a tax rate of less than 15 per cent when you apply for a new tax deduction card for The tax treaties with Cyprus and Germany The tax treaties with Cyprus and Germany are amended. The amendments concern the taxation of pensions from Norway. You will find more information below. Tax exemption for the whole pension/disability benefit If your whole pension/disability benefit is tax-free in Norway also in the income year 2015, you must apply for a new tax exemption card for 2015 in order to avoid tax being deducted. You can use the enclosed form Self-declaration tax residency 2015 when applying for a tax exemption card. On the form, you must: state who pays the pension/disability benefit confirm that you are still resident in the country that last issued you a Certificate of Residence, and that you are not planning to move to another country in 2015 If you do not apply for a new tax exemption card, 15 per cent tax will be deducted from your pension/disability benefit from January Tax exemption for part of the pension/disability benefit If part of your pension/disability benefit is tax-free in Norway also in the income year 2015, you must apply for a new tax deduction card with a tax deduction rate of less than 15 per cent for You can use the enclosed form Self-declaration tax residency 2015 when applying for a tax deduction card. On the form, you must: state who pays the pension/disability benefit

5 Side 5 av 7 confirm that you are still resident in the country that last issued you a Certificate of Residence, and that you are not planning to move to another country in You must also document how large a proportion of your pension is not subject to tax in Norway when your pension is paid by the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV). For example, you can enclose a copy of a payment slip from NAV from one of the last few months. If you do not apply for a new tax deduction card with a lower deduction rate, 15 per cent tax will be deducted from your pension or disability benefit from January If you live in Cyprus There is a new tax treaty between Norway and Cyprus from 1 January Pursuant to Article 18 in the new tax treaty all pensions and disability benefits paid from Norway are liable to tax in Norway with 15 per cent of the gross amount. If you live in Cyprus you will not be issued a tax exemption card or a tax deduction card with a tax deduction rate of less than 15 per cent on the basis of the tax treaty. If you are liable to pay tax in Norway on at least 90 per cent of your income, you can request that your tax be calculated pursuant to the same rules that apply to persons resident in Norway. For more information see the brochure "Norwegian withholding tax on pensions and disability benefits" on skatteetaten.no. If you live in Thailand If you live in Thailand and are applying for a tax deduction card with a tax deduction rate of less than 15 per cent for 2015, you must also state: that you will be staying in Thailand for at least 180 days in 2015 what amount will be declared for taxation in Thailand in your Thai tax return for 2015 If you receive disability benefits from the Norwegian National Insurance scheme or disability benefits from an annuity insurance (IPA/IPS) you can apply for a tax exemption in Norway when the benefits are taxed in Thailand. Disability benefits from other schemes are liable to tax in Norway. If such benefits also are taxed in Thailand, you have to claim a deduction in the tax in Thailand for the tax paid in Norway. If you live in Germany The tax treaty between Norway and Germany is amended and we are informed that the amendments will apply from 1 January Pursuant to the new Article 18 in the tax treaty all pensions and disability benefits paid out from Norway are liable to tax in Norway with 15 per cent of the gross amount. The Norwegian tax authorities will for now assume that the new rules in the tax treaty between Norway and Germany will take effect from 1 January 2015 and that all pensions and disability benefits paid out from Norway will be liable to tax in Norway in Therefore the tax office

6 Side 6 av 7 will not issue any tax exemption cards for 2015 to persons resident in Germany, on the basis of the tax treaty currently in force. If you are liable to pay tax in Norway on at least 90 per cent of your income, you can request that your tax be calculated pursuant to the same rules that apply to persons resident in Norway. For more information see the brochure "Norwegian withholding tax on pensions and disability benefits" on skatteetaten.no. Information about change of address If you move to another country during the income year and become liable to tax there, you must notify in writing the tax office in Norway. Your tax liability to Norway must then be re-assessed. You must also inform the tax office in writing if your postal address changes. All applications for tax exemption cards/tax deduction cards with a tax deduction rate of less than 15 per cent and information on change of address must be sent to: Tax Administration Norway P.O. Box 6310 NO 9293 Tromsø Do you have any questions? You can contact us by phone or Tel. from abroad Tel. from Norway skatteetaten.no/sendepost Remember to quote our reference ( vår referanse ) on top of the letter when you contact the Norwegian Tax Administration. Best regards Tax Administration Norway

7 Side 7 av 7 Egenerklæring - skattemessig bosted 2015 Self-declaration - tax residency 2015 Navn / Name Norsk fødselsnummer/d-nummer Norwegian ID number/d number Skattekontorets referanse The tax office s reference Adresse / Address Navn på de(n) som utbetaler pensjonen/uføreytelsen Name of the party/parties that pay(s) the pension/disability benefit Andre opplysninger Other information Jeg bekrefter at jeg fortsatt er bosatt i det landet som jeg sist fikk bostedsbekreftelse fra. Jeg bekrefter også at jeg ikke har planer om å flytte til et annet land i I hereby confirm that I am still resident in the country that last issued me a Certificate of Residence. I also confirm that I have no plans to move to another country in Dato / Date Underskrift / Signature Telefon/E-post / Telephone/ address Denne erklæringen sendes til: This declaration is to be sent to: Skatt nord (Tax Administration Norway) Postboks 6310 NO 9293 Tromsø NORWAY Husk å gi skriftlig beskjed til skattekontoret i Norge om du flytter til et annet land eller om du får ny postadresse. Remember to notify in writing the tax office in Norway if you move to another country or if your postal address changes. RF-1289B/E

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge. Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge. Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway SELVANGIVELSEN 2014 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge TAX RETURN 2014 Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway Leveringsfrist: 30. april

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge TAX RETURN 2013 Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway Leveringsfrist: 30. april

Detaljer

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Tax return 2009 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Norsk (bokmål)/english Innhold:

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2013 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Final date of submission 30. april

Detaljer

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons SELVANGIVELSEN 2014 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2014 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Leveringsfrist: 30. april 2015 Final

Detaljer

Trygdeavtale mellom Australia og Norge

Trygdeavtale mellom Australia og Norge Trygdeavtale mellom Australia og Norge Australias trygdesystem Australias trygdesystem er annerledes enn de fleste andre utviklingsland. Hver persons pensjon utbetales av den australske staten med generelle

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Dersom au pairen ikke kan

Detaljer

Søknad om refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende / Application for refund of VAT to foreign businesses

Søknad om refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende / Application for refund of VAT to foreign businesses Skatteetaten Norwegian Tax Administration Søknad om refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende / Application for refund of VAT to foreign businesses Skatt øst Postboks 103 NO-1501 Moss Norway Les

Detaljer

År/Year NOK. Utbetaling i NOK/ Please pay in NOK. Bankens postnummer, postadresse/postal code, postal address of the Bank

År/Year NOK. Utbetaling i NOK/ Please pay in NOK. Bankens postnummer, postadresse/postal code, postal address of the Bank Skatteetaten Skatt øst Postboks 1073, Valaskjold N1705 Sarpsborg Norway 2 Søker/Applicant Navn/firma/name/company Søknad om refusjon av merverdiavgift til utenlandsk næringsdrivende/application for refund

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

NORSK. Innholdsfortegnelse

NORSK. Innholdsfortegnelse No r s k/en g l i s h Gj e l dunde rsoni ng Gj e l dunde rsoni ng Brevmaler LETTERTEMPLATES Sp ø rd i nk o n t a k t b e t j e n t f o råf i n n eu t o mo ge v e n t u e l t n å rv i b e s ø k e ra k k

Detaljer

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment Kapittel 14 - Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Sist endret 22.06.2010 jf. Rundskriv til 14-12 Uttak av fedrekvote Rundskriv 14-1 Formål Utarbeidet av NAV Drift og utvikling, Fag drift og utvikling,

Detaljer

Position Gross annual income Total debt for household Personal assets. Signature

Position Gross annual income Total debt for household Personal assets. Signature Eurocard Gold Application for additional card with personal liability Personal details Main card no. ID no. (11 digits, Norwegian only) All first names Surname Address (in the National Registry) Postcode

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 Til skolen Rundskriv S 02-2015 Oslo, 27. januar 2015 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav Vs Jubileumsfond viser vi til NKFs nettside: http://nkf.folkehogskole.no/nkf/om-nkf/stipend/

Detaljer

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT Skjema A (bokmål) side 1 av 4. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne og likestillingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om

Detaljer

SØKNAD. Undergraduate Macquarie University

SØKNAD. Undergraduate Macquarie University SØKNAD Undergraduate Macquarie University KILROY education hjelper deg gratis med å søke på Macquarie University. Du får blant annet informasjon om studietilbud, opptakskrav, skolepenger, Lånekassen, bomuligheter

Detaljer

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter NO Page 1 NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Detaljer

Beskatning av utenlandske artister

Beskatning av utenlandske artister Beskatning av utenlandske artister Utenlandske artister som opptrer i Norge skal beskattes etter artistskatteloven. Når man booker et band eller en artist gjennom et norsk bookingbyrå er det som regel

Detaljer

Søknad til bachelorgrad ved UTS

Søknad til bachelorgrad ved UTS Søknad til bachelorgrad ved UTS Dersom du svarer NEI på ett eller flere av spørsmålene under må du kontakte KILROY education før du fyller ut denne søknaden. 1. Har du generell studiekompetanse? 2. Har

Detaljer

Web appendix: Not for publication

Web appendix: Not for publication Web appendix: Not for publication SECTION 1: Articles on social preferences in top five journals: 2000 2010 Andersen S; Bulte E; Gneezy U; List J A (2008). "Do women supply more public goods than men?

Detaljer

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som:

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som: Allmenne vilkår ved oppdrag som innleid bedømmer for (NA Dok 60) General terms and conditions on assignment of assessors contracted by Norwegian Accreditation (NA Doc 60) Dok.id.: Policy/Procedure NA Dok

Detaljer

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM FORBRUKERKREDITT 1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler Kredittyter Ltd. Reg nr: C 56251 Registrert adresse Tagliaferro Business

Detaljer

NYE KONVENSJONSBESTEMMELSER AV BETYDNING FOR SJØMANNS- PENSJON

NYE KONVENSJONSBESTEMMELSER AV BETYDNING FOR SJØMANNS- PENSJON PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN Rundskriv IB 697 Postadresse: Postboks 8143 Dep, Oslo, 22.2.2005 0033 Oslo Kontoradresse: Nedre Vollgate 11 elefon: 22 35 89 00 Telefaks: 22 35 89 99 E-post: post@pts.no Internett:

Detaljer

Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010

Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010 Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010 Kildeskattbestemmelser i skatteloven av 26. mars 1999 nr.14 2-3 fjerde ledd: (4) Person som ikke har skatteplikt

Detaljer

Travel Expense Reiseregning. End User Sluttbruker

Travel Expense Reiseregning. End User Sluttbruker Travel Expense Reiseregning End User Sluttbruker 1 Introduction Introduksjon This presentation is a step by step walkthrough of the Travel Expense process in our HR system. The information is presented

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

Travel Expense Reiseregning. End User Sluttbruker Drilling

Travel Expense Reiseregning. End User Sluttbruker Drilling Travel Expense Reiseregning End User Sluttbruker Drilling 1 Introduction Introduksjon This presentation is a step by step walkthrough of the Travel Expense process in our HR system. The information is

Detaljer

Transfer pricing in Norway delivering more

Transfer pricing in Norway delivering more Transfer pricing in Norway delivering more An added value Is your company one of the 3000 in Norway that are covered by the transfer pricing documentation requirements? Are you concerned that the Norwegian

Detaljer