TREKKTABELLER Del 1: Tabellnummer Del 2: Tabellnummer 7100 P P

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TREKKTABELLER 2013. Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P"

Transkript

1 TREKKTABELLER 2013 Del 1: Tabellnummer Del 2: Tabellnummer 7100 P P RF

2 TIL ARBEIDSGIVERNE TIL ARBEIDSGIVARANE Spørsmål om bruk av trekktabellene og gjennomføring av trekk rettes til skatteoppkreveren i kontorkommunen. Spørsmål om grunnlaget for utskriving av tabellen for den enkelte arbeidstaker rettes til skattekontoret i arbeidstakerens skattekommune. Spørsmål om bruk av trekktabellane og gjennomføring av trekk rettast til skatteoppkrevjaren i kontorkommuna. Spørsmål om grunnlaget for utskriving av tabellen for den einskilde arbeidstakar, skal rettast til skattekontoret i skattekommunen til arbeidstakaren. Arbeidstakere med tabellkort får ikke trekktabeller sammen med Arbeidstakarar med tabellkort får ikkje trekktabellar saman med skattekortet. Hovedarbeidsgivere vil derfor bare få del 1 av skattekortet skattekortet. Hovudarbeidsgivar vil dirfor berre få del 1 av skattekortet fra arbeidstakerne. På del 3 av skattekortet blir det gitt et utdrag av frå arbeidstakarane. På del 3 av skattekortet blir det gitt eit utdrag månedstabellen på det inntektsnivå arbeidstakeren forutsettes å være. av månadstabellen på det inntektsnivået ein reknar med at arbeids- I tabellene i heftet er også trekkbeløpene for 14-dag-, uke- og daglønn takaren har. Tabellane i heftet inneheld også trekkbeløpa for 14-dag-, tatt med. veke- og daglønn. Arbeidstakere som ønsker å se den fullstendige trekktabellen, henvises til eller skattekontoret. Arbeidstakarar som vil sjå den fullstendige trekktabellen, vises til eller skattekontoret. TREKKTABELLSYSTEMET Tabellene for lønnsmottakere er gjengitt i heftets Del 1, og trekktabeller for beregning av månedstrekk på pensjoner mv er gjengitt i heftets Del 2. Trekktabellnummeret: Første siffer, 7, står for maksimumssatsen for inntektsskatter til kommune og fylkeskommune, for tiden til sammen 14,25%. Annet siffer viser skatteklassen. De to siste sifrene angir fradrags- eller tilleggsbeløp, jf skjematisk fremstilling nedenfor. TREKKTABELLSYSTEMET Tabellane for lønnsmottakarar er tekne inn i Del 1 i heftet, og trekktabellar for utrekning av månadstrekk på pensjonar m m er tekne inn i Del 2 i heftet. Trekktabellnummeret: Første siffer, 7, står for maksimumssatsen for inntektsskattar til kommune og fylkeskommune, for tida til saman 14,25%. Andre siffer viser skatteklassa. Dei to siste sifra viser til frådrags- eller tilleggsbeløp jf skjematisk framstilling nedanfor. Fradrag/tillegg i inntekt som innarbeides i trekk- Trekktabellnummer Intertabellene utenom person- valler fradrag og minstefradrag. (trinn) Kr. Klasse 1 Klasse 2 Intet (normaltabell) Fradrag Tillegg

3

4 SKATTESATSER FOR 2013 Formuesskatt til kommunen: Trygdeavgift: Sats: 0,7% Lav sats: 4,7% Fribeløp: (ef ) Mellomsats: 7,8% Høy sats: 11,0% Formuesskatt til staten: Sats Klasse 0, 1 og 2 Minstefradrag: 0% inntil kr (ef ) - ved forskuddsutskrivingen: 0,4% Av det overskytende beløp pensjon sats: 22,88% minimum: kr maksimum: kr Personfradrag (tidl klassefradrag): lønn sats: 35,20% Klasse 1: minimum: kr Klasse 2: maksimum: kr Særskilt fradrag i Nord-Troms og Finnmark: - ved ligningen: Klasse 1: kr pensjon sats: 26% Klasse 2: kr minimum: kr maksimum: kr Inntektsskatt til kommune og fylket: lønn sats: 40% Sats: 14,25% minimum: kr maksimum: kr Fellesskatt: Lønnsfradrag: Sats i Nord-Troms og Finnmark: 10,25% - ved forskuddsutskrivingen: kr Sats i landet for øvrig 13,75% - ved ligningen: kr Toppskatt: Særfradrag: kr Sats Klasse 0, 1 og 2 0% inntil kr Boligsparing for ungdom: 9%* av de neste Sats: 20% 12% Av det overskytende beløp Maks. sparebeløp: kr * I Finnmark og Nord-Troms 7% SKATTEDIREKTORATET 01.desember 2012 Del 1: Trekktabeller for lønn mv. RETTLEDNING FOR GJENNOMFØRING AV TABELLTREKK I LØNN MV. Del 1: Trekktabellar for lønn mm. RETTLEIING FOR GJENNOMFØRING AV TABELLTREKK I LØNN MM. Gjelder lønnen for høyst 4 dager, brukes dagtabell. Gjeld lønna for høgst 4 dagar, skal dagtabell nyttast. Gjeld lønna Gjelder lønnen 5-10 dager, brukes uketabellen dagar, nyttar ein veketabellen. Gjeld lønna dagar, Gjelder lønnen dager, brukes 14-dagerstabellen. nyttar ein 14-dagarstabellen. Gjeld lønna for en halv månad, skal Gjelder lønnen for en halv måned, skal trekket leses av i trekket lesast av i månadstabellen på det dobbelte av lønnsmånedstabellen på det dobbelte av lønnsbeløpet og trekkbeløpet summen og trekksummen dividerast med 2. Gjeld lønna divideres med 2. Gjelder lønnen dager, skal trekket dagar, skal trekket lesast av i veketabellen på ein tredjedel av leses av i uketabellen på en tredjedel av lønnsbeløpet, og lønnssummen, og trekksummen skal multipliserast med 3. Gjeld trekkbeløpet multipliseres med 3. Gjelder lønnen for minst 25 lønna for minst 25 dagar og ikkje for meir enn 1 månad og 3 dagar, dager og høyst 1 måned og 3 dager, brukes månedstabellen. skal månadstabellen nyttast. Gjeld lønna for 4 veker skal trekket Gjelder lønnen for 4 uker skal trekket leses av i 14-dagers- lesast av i 14-dagarstabellen på halvdelen av lønnssummen, og tabellen på halvdelen av lønnsbeløpet, og trekkbeløpet multi- trekksummen skal multipliserast med 2. Gjeld lønna for fleire pliseres med 2. Gjelder lønnen for flere måneder, eller hele månader, eller heile månader pluss minst 25 dagar eller pluss måneder pluss minst 25 dager eller pluss høyst en uke, skal høgst 1 veke, skal trekket lesast av i månadstabellen på lønnstrekket leses av i månedstabellen på lønnsbeløpet delt med summen delt med nærmaste månadstall, og trekksummen skal nærmeste månedstall, og trekkbeløpet multipliseres med samme multipliserast med samme månadstall. Gjeld lønna for 1 månad månedstall. Gjelder lønnen for 1 måned pluss 4-24 dager eller pluss 4-24 dagar eller fleire månader pluss 8-24 dagar, skal flere måneder pluss 8-24 dager, skal trekket leses av i trekket lesast av i veketabellen på lønnssummen delt med uketabellen på lønnsbeløpet delt med nærmeste uketall, og nærmaste veketall, og trekksummen skal multipliseres trekkbeløpet multipliseres med samme uketall. med samme veketall. Om feriedager, julefritaking, fraværsdager og søn-, hellig- Om feriedagar, julefritaking, fråværedagar og søn-, helge-, og og høytidsdager viser en til 13 i forskuddstrekkreglene, høgtidsdagar viser ein til 13 i forskottstrekkreglane, Skattedirektoratets arbeidsgiverhefte Del 1 s Skattedirektoratets arbeidsgivarhefte Del 1 s (2000-utgaven). (2000-utgåva). Lønnsbeløpet (trekkgrunnlaget) avrundes nedover, i måneds- Lønnssummen (trekkgrunnlaget) rundar ein av nedover, i tabellen til nærmeste beløp som er delelig med 100. I månadstabellen til nærmaste sum som er delelig med 100. I 14-dagerstabellen til nærmeste beløp som er delelig med 50 og 14-dagarstabellen til nærmaste sum delelig med 50 og i vekei uke- og dagtabellene til nærmeste beløp som er delelig med og dagtabellane til nærmaste sum som er delelig med *) Er det lønnsbeløp (trekkgrunnlag) som er gjenstand for *) Er lønnssummen (trekkgrunnlaget) som det skal tabelltrekk, større enn det beløp vedkommende tabell går gjennomførast tabelltrekk i, større enn den summen tabellen går til, skal det i den overskytande delen trekkjast slik: 51 pst 55 pst 51 pst 55 pst Månedstabell og mer Månadstabell og meir 14 dagers tabell og mer 14 dagars tabell og meir Uketabell og mer Veketabell og meir 4 dagers tabell og mer 4 dagars tabell og meir 3 dagers tabell og mer 3 dagars tabell og meir 2 dagers tabell og mer 2 dagars tabell og meir 1 dags tabell og mer 1 dags tabell og meir 3

5 Del 2: Trekktabeller for pensjon RETTLEIING FOR GJENNOMFØRING AV TABELLTREKK I PENSJON. Ved tabelltrekk i pensjoner, livrenter, attføringspengar, vartpengar og lønn m m til arbeidstakar som fyller 70 år eller meir i inntektsåret, som det skal betalast trygdeavgift av etter låg sats, skal det for månadspensjon m m (og for halvmånads- pensjon sjå 13 i forskottstrekkreglane) trekkjast etter den særskilte månadstabellen for PENSJON. RETTLEDNING FOR GJENNOMFØRING AV TABELLTREKK I PENSJON. Ved tabelltrekk i pensjoner, livrenter, attføringspenger, vartpenger samt lønn mv til arbeidstaker som fyller 70 år eller mer i løpet av inntektsåret, som det skal svares trygdeavgift av etter lav sats, skal det for månedspensjon mv ( halvmånedspensjon se 13 i forskuddstrekkreglene) trekkes etter den særskilte månedstabell for PENSJON. Del 2: Trekktabellar for pensjon **) Er pensjonsbeløpet (trekkgrunnlag) som det blir **) Er pensjonsbeløpet (trekkgrunnlaget) som det blir trukket i etter tabell, større enn det beløp tabellen trekt i etter tabell, større enn det beløp tabellen går til, skal det i det overskytende trekkes med 45% inntil går til, skal det i det overskytande trekkjast med 45% kr For beløp ut over dette, trekkes 49%. inntil kr For beløp ut over dette, trekkjast 49%. Vanlig lønnsinntekt til pensjonist skal trekkes etter tabell for lønn bortsett fra i slike tilfeller som er nevnt ovenfor. Vanleg lønnsinntekt til pensjonist skal trekkjast etter tabell for lønn bortsett frå i slike tilfelle som er nemnde ovanfor. 4

6 RETURADRESSE: Skatteoppkreveren B

7 Trekktabell 7150 Tax deduction table 7150 Klasse 1, trygdeavgift, trekk i 12 måneder Vær oppmerksom på at eventuelt overskudd i ytelser fra arbeidsgiver til dekning av kost, losji og besøksreiser til hjemmet skal medtas i trekkgrunnlaget. Tax Code 1, National Insurance Contributions, tables based on 12 months deduction Please note that any surplus from allowances paid for by the employer, covering board, lodging and travelling, are liable to taxation. Gjelder lønnen for minst 25 dager og høyst 1 måned og 3 dager, If the income refers to a period from at least 25 days to 1 month brukes månedstabellen. Gjelder lønnen dager, deler en and 3 days at the most, the month table should be used. If the lønnen på tre, går inn i uketabellen og multipliserer skatten med tre. income refers to days, divide the income amount into three, Gjelder lønnen dager, brukes 14 - dagerstabellen. use the week table and multiply the tax with three. If the income Gjelder lønnen 5-10 dager brukes ukestabellen. refers to days the 14-days table should be used. If the Gjelder lønnen 1-4 dager, brukes vedkommende dagtabell. income refers to 5-10 days, the week table should be used. If the income refers to 1-4 days the relevant day table should be used. *) Er det lønnsbeløp (trekkgrunnlag) som er gjenstand for tabelltrekk større enn det beløp vedkommende tabell går If the income exceeds the maximum amount stated in the tax tables, the employer must withhold tax of the exceeding amount according to the table shown below: 45 pst 48 pst 45 pst 48 pst Månedstabell og mer Month table and more 14 dagers tabell og mer 14 days table and more Uketabell og mer Week table and more 4 dagers tabell og mer 4 days table and more 3 dagers tabell og mer 3 days table and more 2 dagers tabell og mer 2 days table and more 1 dags tabell og mer 1 day table and more Tabellene er regnet ut etter jevnt trekk gjennom hele året (12 måneder). Det skal derfor ikke gis trekkfritak i feriemåneden(e). The calculated tax amounts in the table are based on deductions throughout the whole year (12 months). Therefore the employer must deduct tax also in vacaton months when using this table. If a statement from social security authorities is presented certifying that the employee is exempted from paying contributions to the Norwegian National Insurance Scheme, tax table 7160 can be used. The employer must keep the statement. Dersom det fremlegges dokumentasjon fra trygdemyndighetene om at arbeidstakeren er fritatt for trygdeavgift, kan tabell 7160 benyttes. Arbeidsgiveren skal oppbevare slik dokument- The local social security office can give information about asjon. NAV kan gi orientering om reglene for trygdefritak. the regulations on social security exemption.

8 Trekktabell 7250 Tax deduction table 7250 Klasse 2, trygdeavgift, trekk i 12 måneder Vær oppmerksom på at eventuelt overskudd i ytelser fra arbeidsgiver til dekning av kost, losji og besøksreiser til hjemmet skal medtas i trekkgrunnlaget. Tax Code 2, National Insurance Contributions, tables based on 12 months deduction Please note that any surplus from allowances paid for by the employer, covering board, lodging and travelling, are liable to taxation. Gjelder lønnen for minst 25 dager og høyst 1 måned og 3 dager, If the income refers to a period from at least 25 days to 1 month brukes månedstabellen. Gjelder lønnen dager, deler en and 3 days at the most, the month table should be used. If the lønnen på tre, går inn i uketabellen og multipliserer skatten med tre. income refers to days, divide the income amount into three, Gjelder lønnen dager, brukes 14 - dagerstabellen. use the week table and multiply the tax with three. If the income Gjelder lønnen 5-10 dager brukes ukestabellen. refers to days the 14-days table should be used. If the Gjelder lønnen 1-4 dager, brukes vedkommende dagtabell. income refers to 5-10 days, the week table should be used. If the income refers to 1-4 days the relevant day table should be used. *) Er det lønnsbeløp (trekkgrunnlag) som er gjenstand for tabelltrekk større enn det beløp vedkommende tabell går If the income exceeds the maximum amount stated in the tax tables, the employer must withhold tax of the exceeding amount according to the table shown below: 45 pst 48 pst 45 pst 48 pst Månedstabell og mer Month table and more 14 dagers tabell og mer 14 days table and more Uketabell og mer Week table and more 4 dagers tabell og mer 4 days table and more 3 dagers tabell og mer 3 days table and more 2 dagers tabell og mer 2 days table and more 1 dags tabell og mer 1 day table and more Tabellene er regnet ut etter jevnt trekk gjennom hele året (12 måneder). Det skal derfor ikke gis trekkfritak i feriemåneden(e). The calculated tax amounts in the table are based on deductions throughout the whole year (12 months). Therefore the employer must deduct tax also in vacaton months when using this table. If a statement from social security authorities is presented certifying that the employee is exempted from paying contributions to the Norwegian National Insurance Scheme, tax table 7260 can be used. The employer must keep the statement. Dersom det fremlegges dokumentasjon fra trygdemyndighetene om at arbeidstakeren er fritatt for trygdeavgift, kan tabell 7260 benyttes. Arbeidsgiveren skal oppbevare slik dokument- The local social security office can give information about asjon. NAV kan gi orientering om reglene for trygdefritak. the regulations on social security exemption.

9 Trekktabell 7160 Tax deduction table 7160 Klasse 1, ikke trygdeavgift, trekk i 12 måneder Tax Code 1, exclusive National Insurance Contributions, tables based 12 months deduction Gjelder lønnen for minst 25 dager og høyst 1 måned og 3 dager, brukes månedstabellen. Gjelder lønnen dager, deler en lønnen på tre, går inn i uketabellen og multipliserer skatten med tre. If the income refers to a period from at least 25 days to 1 month Gjelder lønnen dager, brukes 14 - dagerstabellen. and 3 days at the most, the month table should be used. If the Gjelder lønnen 5-10 dager brukes ukestabellen. income refers to days, divide the income amount into three, Gjelder lønnen 1-4 dager, brukes vedkommende dagtabell. use the week table and multiply the tax with three. If the income refers to days the 14-days table should be used. If the *) Er det lønnsbeløp (trekkgrunnlag) som er gjenstand for income refers to 5-10 days, the week table should be used. If the tabelltrekk større enn det beløp vedkommende tabell går income refers to 1-4 days the relevant day table should be used. If the income exceeds the maximum amount stated in the tax tables, the employer must withhold tax of the exceeding amount according to the table shown below: 37 pst 40 pst 37 pct 40 pct Månedstabell og mer Month table and more 14 dagers tabell og mer 14 days table and more Uketabell og mer Week table and more 4 dagers tabell og mer 4 days table and more 3 dagers tabell og mer 3 days table and more 2 dagers tabell og mer 2 days table and more 1 dags tabell og mer 1 day table and more Tabellene er regnet ut etter jevnt trekk gjennom hele året, The calculated tax amounts in the table are based on deductions (12 måneder). Det skal derfor ikke gis trekkfritak i feriemåneden(e). throughout the whole year (12 months). Therefore the employer must deduct tax also in vacaton months when using this table. Tabellen skal bare brukes dersom det er fremlagt dokumentasjon fra NAV som viser at arbeidstakeren er fritatt for trygdeavgift. Arbeidsgiveren skal oppbevare slik dokumentasjon. The tax table must only be used, if a statement from social security authorities is presented, certifying that the employee is exempted from paying contributions to the Norweigan National Insurance Scheme. The employer must keep the statement.

10 Trekktabell 7260 Tax deduction table 7260 Klasse 2, ikke trygdeavgift, trekk i 12 måneder Tax Code 2, exclusive National Insurance Contributions, tables based 12 months deduction Gjelder lønnen for minst 25 dager og høyst 1 måned og 3 dager, brukes månedstabellen. Gjelder lønnen dager, deler en lønnen på tre, går inn i uketabellen og multipliserer skatten med tre. If the income refers to a period from at least 25 days to 1 month Gjelder lønnen dager, brukes 14 - dagerstabellen. and 3 days at the most, the month table should be used. If the Gjelder lønnen 5-10 dager brukes ukestabellen. income refers to days, divide the income amount into three, Gjelder lønnen 1-4 dager, brukes vedkommende dagtabell. use the week table and multiply the tax with three. If the income refers to days the 14-days table should be used. If the *) Er det lønnsbeløp (trekkgrunnlag) som er gjenstand for income refers to 5-10 days, the week table should be used. If the tabelltrekk større enn det beløp vedkommende tabell går income refers to 1-4 days the relevant day table should be used. If the income exceeds the maximum amount stated in the tax tables, the employer must withhold tax of the exceeding amount according to the table shown below: 37 pst 40 pst 37 pct 40 pct Månedstabell og mer Month table and more 14 dagers tabell og mer 14 days table and more Uketabell og mer Week table and more 4 dagers tabell og mer 4 days table and more 3 dagers tabell og mer 3 days table and more 2 dagers tabell og mer 2 days table and more 1 dags tabell og mer 1 day table and more Tabellene er regnet ut etter jevnt trekk gjennom hele året, The calculated tax amounts in the table are based on deductions (12 måneder). Det skal derfor ikke gis trekkfritak i feriemåneden(e). throughout the whole year (12 months). Therefore the employer must deduct tax also in vacaton months when using this table. Tabellen skal bare brukes dersom det er fremlagt dokumentasjon fra NAV som viser at arbeidstakeren er fritatt for trygdeavgift. Arbeidsgiveren skal oppbevare slik dokumentasjon. The tax table must only be used, if a statement from social security authorities is presented, certifying that the employee is exempted from paying contributions to the Norweigan National Insurance Scheme. The employer must keep the statement.

11 Trekktabell 7170 og 7270 (10,5 måneder) Skattetabell eksklusiv trygdeavgift Gjelder lønnen for minst 25 dager og høyst 1 måned og 3 dager, brukes månedstabellen. Gjelder lønnen dager, deler en lønnen på tre, går inn i uketabellen og multipliserer skatten med tre. Gjelder lønnen dager, brukes 14 - dagerstabellen. Gjelder lønnen 5-10 dager brukes ukestabellen. Gjelder lønnen 1-4 dager, brukes vedkommende dagtabell. *) Er det lønnsbeløp (trekkgrunnlag) som er gjenstand for tabelltrekk større enn det beløp vedkommende tabell går Tax deduction table 7170 and 7270 (10,5 months) Tax table exclusive National Insurance Contributions If the income refers to a period from at least 25 days to 1 month and 3 days at the most, the month table should be used. If the income refers to days, divide the income amount into three, use the week table and multiply the tax with three. If the income refers to days the 14-days table should be used. If the income refers to 5-10 days, the week table should be used. If the income refers to 1-4 days the relevant day table should be used. If the income exceeds the maximum amount stated in the tax tables, the employer must withhold tax of the exceeding amount according to the table shown below: 42 pst 46 pst 42 pct 46 pct Månedstabell og mer Month table and more 14 dagers tabell og mer 14 days table and more Uketabell og mer Week table and more 4 dagers tabell og mer 4 days table and more 3 dagers tabell og mer 3 days table and more 2 dagers tabell og mer 2 days table and more 1 dags tabell og mer 1 day table and more Tabellen skal bare brukes dersom det er fremlagt dokumentasjon fra NAV som viser at arbeidstakeren er fritatt for trygdeavgift. Arbeidsgiveren skal oppbevare slik dokumentasjon. The tax table must only be used, if a statement from social security authorities is presented, certifying that the employee is exempted from paying contributions to the Norweigan National Insurance Scheme. The employer must keep the statement.

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2013 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Final date of submission 30. april

Detaljer

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons SELVANGIVELSEN 2014 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2014 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Leveringsfrist: 30. april 2015 Final

Detaljer

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Tax return 2009 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Norsk (bokmål)/english Innhold:

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2010

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2010 174 meldinger SKD 12/09, 18. desember 2009 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2010 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Forskuddsutskrivingen for 2015

Forskuddsutskrivingen for 2015 174 meldinger SKD 08/14, 19. desember 2014 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2015 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret

Detaljer

10. Aksjeutbytte godtgjørelsesmetoden... 9

10. Aksjeutbytte godtgjørelsesmetoden... 9 Skattedirektoratet meldinger SKD 14/04, 23. desember 2004 Forskuddsutskrivingen for 2005 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret 2005. Det er tatt

Detaljer

1 Grunnlaget for forskuddsutskrivingen for 2012... 5. 2 Forskudd på skatt til staten mv... 5. 2.2 Annen inntektsskatt til staten...

1 Grunnlaget for forskuddsutskrivingen for 2012... 5. 2 Forskudd på skatt til staten mv... 5. 2.2 Annen inntektsskatt til staten... 174 meldinger SKD 2/12, 24. januar 2012 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2012 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret 2012.

Detaljer

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge Tax return 2012 Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway Leveringsfrist

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2014 Skattedirektoratet

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2014 Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD11/13, 19. desember 2013 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2014 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for

Detaljer

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge. Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge. Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway SELVANGIVELSEN 2014 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge TAX RETURN 2014 Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway Leveringsfrist: 30. april

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Del 1: Forskuddstrekk Påleggstrekk Regnskap Oppgjør Ansvar Innhold Forord Side 6 7 1. Innledning 7 1.1 Skattebetalingsordningen 7 1.2 Forskuddsordningen 7 1.3 Forskuddstrekk

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge TAX RETURN 2013 Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway Leveringsfrist: 30. april

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Kommer du til Norge for å arbeide for en norsk arbeidsgiver, skal du betale skatt i Norge av alt du tjener i Norge. Etter

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Nøkkelen 2014 Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Inntektsskatt Avskrivningssystem gevinst/tap ved tilgodehavende og restskatt mv. Minstefradrag Arbeidsgiveravgift Skjermingsrenter

Detaljer

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY SYKETRYGOEN ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 266 SYKETRYGDEN 1969 59. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY Rettinger i Statistisk årbok 1961 Forord. I 3. avsnitt skal CEEO

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 SYKETRYGDEN 1970 60. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1970 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 ISBN 82 537 0163 2 Forord Lov av 18.

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer