VERKSEMDSPLAN FOR. Seljord barneskule

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERKSEMDSPLAN FOR. Seljord barneskule"

Transkript

1 VERKSEMDSPLAN FOR Seljord barneskule Adresse: Brøløsvegen 16 Tlf.: Rektor: Ingunn Flatland E-post: Seljord kommune sin heimeside:

2 Innhald 1. Kva er ein verksemdplan? 2. Seljord barneskule 3. Visjonen til SBSK 4. Hovudsatsingsområde for alle skulane 4.1. Innhaldet i undervisinga 4.2. Undervisninga må leggjast opp etter eit mangfald av arbeidsmåtar 4.3. Den einskilde elev skal få opplæring tilpassa evner og føresetnader 4.4. Opplæring i grunnleggande ferdigheiter 4.5. Skulen skal ivareta elevane 4.6. Fysisk aktivitet og kosthal 4.7 Vurderingsarbeid 4.8 Samarbeid skule og heim 4.9 Samarbeid mellom skulane 4.10 Autoritativ klasseleiing 4.11 Entreprenørskap i skulen 4.12 Skule- og fritidsordninga-sfo 5. Satsingsområde Dysleksivennleg skule 5.2. IKT som grunnleggande dugleik 5.3. Skulevandring 5.3.1: Vurdering 5.3.2: Foreldremøte 6. Årshjul Vedlegg 1 7. Råd og utval Vedlegg2 8. Personalliste Vedlegg 3 9. Overgang barnehage-skule Vedlegg 4 2

3 1.Kva er ein verksemdsplan? Grunnlaget for ein verksemdsplan er å sikre ein samanheng mellom kommunen sine overordna mål, og dei mål, tiltak og hovudaktivitetar som er prioritert i den enkelte skule. Planen er et arbeidsverktøy for rektor og dei tilsette ved skulen. Den er ein del av Seljord kommune sitt styringssystem og skal saman med det kommunale handlingsprogrammet forankre kommuneplanens fokusområder, strategiar og mål. Kommuneplanen er styrande for all planlegging i Seljord kommune. Formålet med planen er å vise langsiktige mål og strategiar for utviklinga av Seljord kommune. Eit overordna mål for kommunen er at Seljord kommune skal vere ein god stad å bu og ein attraktiv tilflyttingsstad Verksemdsplanen er eittårig plan for den enkelte skule og utgjer saman med den treårige "Handlingsplan for undervisningssektoren i Seljord kommune" plangrunnlaget for grunnskulen. 2. Seljord barneskule Seljord barneskule ligg i sentrum av Seljord. Adressa er Brødløsvegen 16, 3840 Seljord. Skuleåret er det 185 elevar ved skulen. Det er 11 klasser og 32 tilsette ved skulen. Skulen tek til kl Frå kl har elevane tilsyn ( jf. trivselsreglane). I løpet av skuledagen er det 2 friminutt, slik at kvar arbeidsøkt er på 90 minuttar. Dagsrytme SBSK Timar Friminutt-mat : : Frukt +lesing :Friminutt : Mat : Friminutt

4 1.-4.trinn har friminutt på baksida skulen. Skuleplassen er eit flott leike -og aktivitetsområde både sommar og vinter. Her kan elevane sparke fotball, kaste ball, hoppe taug, gå på ski, ake og mykje meir trinn har friminutt på framsida. Her ligg det og til rette for mange aktivitetar. Vi har både ballbinge og klatretårn. Vi har til og med ein sjøorm, du kan sette deg ned på for å slappe av litt. Leksehjelp: Måndag og onsdag er det leksehjelp for 1.-4.trinn kl Før leksehjelpa blir det servera brødmat til elevane. Måndagane er det og leksehjelp for 5.-7.trinn kl SFO: Skulefritidsordninga er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod for barn på årstrinn. Verksemda er prega av leik og sosial læring med høve til deltaking i kulturaktivitetar. SFO er open frå kl til På torsdagar kan elevane vere på SFO heile dagen. Vidare viser vi til årsplanen til SFO, som du finn på heimesida til Seljord kommune. 3. VISJONEN til SBSK: Vi trivest på skulen Vi samarbeider Vi føler ansvar for kvarandre Vi søkjer kunnskap Med dette meiner vi: Elvane har rett til ha eit trygt og godt skulemiljø. Det gjeld både det fysiske og psykososiale miljøet + læringsmiljøet. Trivsel og tryggleik er viktige forutsetningar for læring. Når det gjeld trivsel er snittet på elevundersøkinga (5.-7.trinn) høgt. Vidare syner vi til trivselsreglane for skulen og Plan for å sikre eit trygt og godt skulemiljø i Seljordskulen. Denne planen finn du på heimesida til kommunen Samarbeid heim-skule er svært viktig i alle samanhengar. Elevmedverknad skal vere synleg i det daglege arbeidet. Vi har eit aktivt elevråd, og dei har fleire arbeidsoppgåver på skulen. Skulen deltek også i 365 dagar, og i den samanheng er det fleire aktivitetsleiarar frå klasse som bidreg positivt i skulemiljøet. Vi arbeider etter kriteria for autoritativ klasseleiing, og arbeidsforma er med å legge til rette for eit godt skulemiljø. Prinsippa for den gode timen er godt implementera i den daglege drifta. 4

5 Tilpassa opplæring er eit grunnleggande prinsipp for heile opplæringa og skal bidra til at alle elevane utviklar seg som personar, tileignar seg fagleg kunnskap opplever fellesskap. Hovudtyngda av ressursane våre er på 1.-4.trinn, slik at vi kan sette inn tiltak så raskt som råd der det er naudsynt ( tideleg innsats). Vi nyttar heilskapsmetoden i lese-og skriveopplæringa, der hovudmåla er leseglede og tideleg innsats. På vår skule er alle lærarar leselærarar. Vurderingsarbeidet skal vere med på å fremje læring undervegs og samstundes uttrykkje kompetansen til eleven. Vi arbeider etter desse punkta frå opplæringslova: 1. Elevane skal forstå kva dei skal lære og kva som er forventa av dei. (Tydelege mål og kriterier-oppsummering) 2. Eleven skal få faglege og relevante tilbakemeldingar. 3. Eleven skal få råd om fagleg forbetring 4. Eleven skal vere involvera i vurderingsarbeidet. Forskningsbasera kunnskap skal ligge til grunn for den pedagogiske plattforma ved skulen. 4.Hovudsatsingsområde for alle skulane. 4.1 Innhaldet i undervisninga skal samsvare med mål og hovudmoment i læreplanen. - Læreplanen skal vere den viktigaste arbeidsreiskapen for det pedagogiske personalet. - Undervisninga skal vere tufta på verdigrunnlaget i formålsparagrafen til Opplæringsloven. 4.2 Undervisninga må leggjast opp etter eit mangfald av arbeidsmåtar. - Alle skulane skal stimulere elevane til å utvikle eigne læringsstrategiar, samt auke nysgjerrigheit og lærelyst ved å variere arbeidsmåtane. - Elevane skal oppleve medverknad, både med omsyn til eigne val og ansvar. 4.3Den einskilde elev skal få opplæring tilpassa evner og føresetnader. - Tilpassa opplæring skal vere eit grunnleggande prinsipp for heile opplæringa. - Tilpassa opplæring skal bidra til at alle elevane utviklar seg som personar, tileignar seg auka fagleg kunnskap og opplever fellesskap. 5

6 4.4 Opplæring i grunnleggande ferdigheitar. - Alle skulane i kommunen arbeide for å sikre elevane grunnleggande ferdigheitar i lesing, rekning, skriving, digitale ferdigheitar og munnlege ferdigheitar. - Alle lærarar skal vere leselærarar. - Alle skulane skal vere dysleksivennlege skular. 4.5 Skulen skal ivareta elevane. - Alle skulane skal ha ein plan for haldningsskapande arbeid. - Skulane skal ha særskilte førebyggande tiltak mot mobbing. - Skulemiljøet skal leggjast til rette for elevar med ulike funksjonshemningar. 4.6 Fysisk aktivitet og kosthald. - Alle elevar ved ungdomsskulen skal få tilbod om skulemat i kantine kvar dag. - Skulane skal arbeide for at det skal vere sunne kostalternativ ved avslutningar og turar. - Skulane skal leggje til rette for at elevane får mest mogleg fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet skal vere ein del av eleven sin daglege skulegang. 4.7 Vurderingsarbeid. - Skulane skal arbeide for å realisere prinsippet om vurdering for læring. - Skulane skal gjennomføre prøver på dei ulike årstrinna i samsvar med sentrale og lokale føringar. 4.8 Samarbeid skule og heim. - Skulen skal vere pådrivar for eit godt og formalisert foreldresamarbeid. - Skulane må legge opp til minst to foreldrekonferansar og tre FAU- og SU-møter kvart skuleår. 4.9 Samarbeid mellom skulane. - Leiarmøte skal vere ein arena som fremjar erfaringsdeling og felles utviklingsarbeid. - Det skal opprettast faggrupper på tvers av skulane for å styrke det pedagogiske utviklingsarbeidet i kommunen og sikre utviklingsarbeidet innanfor dei grunnleggande ferdigheitene. - Skulane skal samarbeide for ei mest mogleg heilskapleg opplæring i kommunen. Ein bør arbeide med felles skuleutviklingstiltak Autoritativ klasseleiing. - Alle skulane skal ha felles standard for "den gode timen". - Alle lærarar skal arbeide for å utvikle tydeleg autoritativ klasseleiing med eit balansert forhold mellom elev- og lærarkontroll. 6

7 4.11 Entreprenørskap i skulen. - Alle skulane skal arbeide for å ta i bruk entreprenørskap som metode i opplæringa Skule- og fritidsordninga SFO. - Skulefritidsordninga skal vere eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod til barn i klasse i Seljord kommune. Verksemda skal vere prega av leik og sosial læring med høve til deltaking i kulturaktivitetar. 5. Satsingsområde : 5.1 Dysleksivennleg skule. MÅL: Oppdage elevar med dysleksi tideleg. Sette inn tiltak. I løpet av skuleåret skal vil sende søknad til Dysleksiforbundet om å bli godkjent som ein dysleksivennleg skule. Elevar med dysleksi har ikkje berre fagvanskar i norsktimane. Dei har fagvanskar i alle fag heile dagen både på skulen og elles. Dette medfører at skulen rettar fokuset mot punkta under: Alle lærarane har kunnskap om dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvanskar. At skulen har gode system for å fange opp og fylgje opp elevar med vanskar. Vidare er det viktig at skulen: Har eit inkluderande og aksepterande miljø. Har gode system og kompetanse i å finne dei elevane som slit. Rutinar på systematisk kartlegging og registrering av lesedugleiken til alle elevane. Set raskt inn tiltak som fungerer. Fylgjer opp leseutviklinga til dei elevane som treng det. Er gode til å lære opp og bruke moglegheitene IKT gjev. Måleindikatorar: Tideleg innsats: At elevar med dysleksi blir oppdaga tideleg i skuleløpet, og at ressursar blir sett inn der det er naudsynt. At vi tek i bruk materiell som elevar med dysleksi har nytte av. Personalet aukar kompetansen på å ta i bruk moglegheitene IKT gjev. 7

8 5.2 IKT som grunnleggande dugleik MÅL: Frå rammeverk for grunnleggande ferdigheiter s.3: Digitale ferdigheiter vil seie å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressursar hensiktsmessig og forsvarleg for å løyse praktiske oppgåver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkt og kommunisere. Digitale ferdigheiter inneber også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tileigne seg kunnskap og gode strategiar for nettbruk. Digitale ferdigheiter er ein viktig føresetnad for vidare læring og for aktiv deltaking i eit arbeidsliv og samfunni i stadig endring. Den digitale utviklinga har endra mange av premissene for lesing, skriving, rekning og munnlege uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheiter ein naturelg del av læringsarbeidet i og på tvers av faglege emne. Dette gjev moglegheit for nye læringsstregiar, men stiller også auka krav til dømmekraft. Område innan digitale ferdigheitar: ( sjå rammeverk for grunnleggande ferdigheter s.6) 1. Tileigne seg og behandle 2. Produsere og bearbeide 3. Kommunisere 4. Digital dømmekraft Organisering: Vi skal samarbeide med IKT-senteret. Flatdal og Seljord barneskule samarbeider i fellestida. Målsettinga skal bli nådd ved hjelp av kompetanseutvikling hjå dei tilsette gjennom arbeid med nettbaserte utviklingsressursar og utprøving i praksis. Måleindikator: Det skal syne seg betre resultat på kartlegginga av digital dugleik i 4.kl På nasjonale prøver er IKT eit nyttig verktøy som elevane meistrar i gjennomføringa. Generelt: Elevane skal få auka digitale ferdigheiter. 5.3 Skulevandring Vurdering for læring Vurderinga skal vere med på å fremje læring undervegs og samstundes uttrykkje kompetansen til eleven 8

9 Forsking viser at tilbakemeldingar har stor betyding for elevens læring. Det er heilt avgjerande at læraren er medviten på kva slag tilbakemeldingar han/ho gjev. Tidspunktet for tilbakemeldinga er og svært viktig. Samstundes er det heilt nødvendig å overvake læringsreisa til eleven, for å vite kvar han/ho er i læringsprosessen. Vidare er det avgjerande med eit godt læringsmiljø, der det er rom for å prøve og feile. Forskrift til opplæringslova: 1.Elevane skal forstå kva dei skal lære og kva som er forventa av dei. Tydelege mål og kriterier-oppsummering) 2. Eleven skal få faglege og relevante tilbakemeldingar. 3.Eleven skal få råd om fagleg forbetring 4.Eleven skal vere involvera i vurderingsarbeidet. MÅL: Evaluere og forbetre vurderingspraksisen vår. Nytte skulevandring som eit verktøy, for å forbetre vurderingspraksisen vår. Leiarane observerer i vurderingspraksisen i klasserommet, t.d.10 min 4 gonger. Fokusområde er avtala på førehand. T.d.: Oppstart av timen, undervegsvurdering, avslutning av timen. Tilbakemelding og evaluering i etterkant av observasjonane og på medarbeidersamtale. Måleindikatorar: Det skal synast på elevundersøkinga at elevane har betre forståing av at dei er delaktige i vurderingsprosessen og eiga læring. NB frå evalueringa : Arbeidsro i timane Kor ofte klarar du oppgåvene du får åleine Får du vere med å vurdere skuleabeidet ditt? Det skal synast på Ståstedanalysa at personalet meiner at arbeidet med vurdering har vore nyttig, og at organisajonen har heva kompetansen Foreldremøte Vi skal revidere planane for foreldremøta. Det er eit mål at på alle møte skal føresette ha ei økt der dei er aktive. Rektor med på alle foreldremøte. Vi drøftar i fellesskap. Innspel frå FAU Reviderer planane: 9

10 Rutinar- samarbeid med klassekontaktane ved førebuing Innkalling Presentasjonsform Form Innhald. 6.Årshjul : Vedlegg 7.Råd og utval Vedlegg 8. Personalliste Vedlegg 9.Overgang barnehage skule : Sjå plan for overgang bh-skule på heimesida til Seljord kommune Seljord ved Ingunn Flatland, rektor 10

VERKSEMDSPLAN FOR FLATDAL SKULE

VERKSEMDSPLAN FOR FLATDAL SKULE VERKSEMDSPLAN FOR FLATDAL SKULE 2017-2018 Adresse: Flatdalsvegen 1135, 3841 Flatdal Tlf.: 35 05 13 60/35 05 13 61 (lærarrom) Rektor: Kjersti Bollerud E-post: kjersti.bollerud@seljord.kommune.no Seljord

Detaljer

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret 2015-2016 2007 2008 Visjonen SBSK: Vi trivest på skulen. Vi samarbeider. Vi føler ansvar for kvarandre. Vi søkjer kunnskap. 1 Innhald: 1. Plangrunnlag s.

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

VERKSEMDSPLAN FOR SELJORD UNGDOMSSKULE

VERKSEMDSPLAN FOR SELJORD UNGDOMSSKULE VERKSEMDSPLAN FOR SELJORD UNGDOMSSKULE 2017-2018 Adresse: Brøløsvegen 14, 3840 Seljord Tlf.: 350 51 320 Rektor: Knut Haugan E-post: knut.haugan@seljord.kommune.no Seljord kommune sin heimeside: www.seljord.kommune.no

Detaljer

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Bø skule

UTVIKLINGSPLAN Bø skule UTVIKLINGSPLAN 2018-2019 Bø skule 1.0 Mål... 3 1.1 Lesing... 3 1.2 Inkluderande og trygt skulemiljø... 3 2.0 Nå-situasjonen ved Bø skule... 3 2.1 Nå-situasjonen knyta til lesing... 3 2.2 Nå-situasjonen

Detaljer

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform Ny Øyra skule Pedagogisk plattform PEDAGOGISK PLATTFORM Visjon Øyra skule vil arbeide for å nå dei overordna nasjonale målsettingane i Kunnskapsløftet gjennom ein inkluderande skule med mottoet: Ein god

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: Ein person er mobba eller plaga når han eller ho, gjentekne gonger over tid, vert utsett for negative handlingar

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2016-2017 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Prioriterte utviklingsområder for skulen s.

Detaljer

SFO-nettverket i FOS: Kvalitet i SFO

SFO-nettverket i FOS: Kvalitet i SFO SFO-nettverket i FOS: Kvalitet i SFO Samling, Atheno, Stord, 22. mai 2019 Petter Steen jr., rådgjevar Sveio kommune 1 Bakgrunnen for at vi har SFO Skulefritidsordninga (SFO) blei gradvis etablert i norske

Detaljer

BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO

BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO Dette heftet er i utgangspunket utarbeida for dei tilsette i Suldalsskulen, men me ønskjer og å auka forståinga til foreldre og føresette, slik at dei og kan vera

Detaljer

UNDERVISNINGSSEKTOREN

UNDERVISNINGSSEKTOREN 1 av 15 Seljord kommune HANDLINGSPLAN FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN I SELJORD KOMMUNE 2016-2019 2 av 15 Innholdsfortegnelse 1 Mål nedfelte i kommuneplanen for Seljord 2006-2021.... 3 1.1 SAMFUNNSMESSIGE MÅL...

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Kartlegging 1.-3.trinn s. 4 Prioriterte utviklingsområder

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

Påstandar i Ståstadsanalysen (nynorsk)

Påstandar i Ståstadsanalysen (nynorsk) Påstandar i Ståstadsanalysen (nynorsk) Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN HAUSTEN 2017-18 «Samarbeid, Kontinuerleg framgang, Omsorg SKO deg for livet!» Eleven si faglege resultat ligg stabilt på eller over landsgjennomsnittet

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring No gjeld det No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2014-2015 Varhaug skule Tidlegare har Hå kommune i større grad vedteke utviklingsområder (satsingsområder) for skulane. Frå og med skuleåret 2014/2015 vil det vere skulane sjølv

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR Ogna skule 2018 2021 Innleiing Kapittel 9 A i opplæringslova skal bidra til at elevane har det trygt og godt på skulen, slik at elevane trivs og kan læra best

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20 Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane Skuleåret 2019/20 Forord Fagfornyinga eit viktig lagarbeid Mål og strategi i det pedagogiske styringsdokumentet 2016-2018

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.»

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Undheim skule med oppsummering av læringsresultat og læringsmiljø: Undheim skule har i skuleåret

Detaljer

Vurdering på barnesteget. No gjeld det

Vurdering på barnesteget. No gjeld det Vurdering på barnesteget No gjeld det 2 No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Denne brosjyren gjev

Detaljer

Vennegrupper på Høle Barne- og Ungdomsskule

Vennegrupper på Høle Barne- og Ungdomsskule Vennegrupper på Høle Barne- og Ungdomsskule Rettleiar for gjennomføring av vennegrupper på HBUS. «Jo mere vi er sammen» Utarbeida av Arbeidsgruppe 1 ved HBUS 1. Innføring av vennegrupper som strategisk

Detaljer

VERKSEMDSPLAN FOR FLATDAL SKULE

VERKSEMDSPLAN FOR FLATDAL SKULE VERKSEMDSPLAN FOR FLATDAL SKULE 2018-2019 Adresse: Flatdal skule, Flatdalsvegen 1135, 3841 Flatdal Tlf: 35 05 13 60 Konstituert rektor: Anita Skogheim E-post: anita.skogheim@seljord.kommune.no Seljord

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2018-2019 Skule: Vigrestad storskule Mål 1: Elevane skal oppleve ein meir praktisk skule der elevane får erfaring med og utvikle sine praktiske talent. a. Elevane skal få bruke sine praktiske

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om skulestart Torsdag

Velkommen til orienteringsmøte om skulestart Torsdag Velkommen til orienteringsmøte om skulestart 2019-2020 Torsdag 21.03.19 På programmet: Diverse informasjon Bli kjend med Landro skule og våre satsingsområde Fokus på førebuing til god skulestart Skulestart

Detaljer

Foreldreundersøking Drøfting i grupper Om læringsarbeidet på skulen Permisjonar frå opplæringa Diverse. Haugland, 16.

Foreldreundersøking Drøfting i grupper Om læringsarbeidet på skulen Permisjonar frå opplæringa Diverse. Haugland, 16. Foreldreundersøking Drøfting i grupper Om læringsarbeidet på skulen Permisjonar frå opplæringa Diverse Haugland, 16. september 2015 2 36 spørsmål på nett Skala 1 til 6 Indeks 1=0, 6=100 35 svar, svarprosent

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

Prinsipp 1. Elevene skal forstå kva dei skal lære og kva som blir forventa av dei.

Prinsipp 1. Elevene skal forstå kva dei skal lære og kva som blir forventa av dei. Prinsipp 1 Elevene skal forstå kva dei skal lære og kva som blir forventa av dei. Elevundersøkinga 2012 Slåtten skule med kunnskap, forståing og samarbeid inn i framtida. Kjerneverdiane våre er omsorg,

Detaljer

vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Plan for arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2010-2014 Kompetanse og kvalitet høyrer framtida til. Som aktiv medspelar satsar Møre og Romsdal fylke på framtida, for det er der

Detaljer

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006.

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. Prinsipper for opplæringen Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. ARTIKKEL SIST ENDRET: 25.08.2015 Innhold Innleiing Læringsplakaten Sosial og kulturell kompetanse Motivasjon

Detaljer

Riple skule Skulen sitt arbeid med den faglege og sosiale kompetansen til elevane

Riple skule Skulen sitt arbeid med den faglege og sosiale kompetansen til elevane Strategisk plan Riple skule 2012-2016 1. Skulen sitt verdigrunnlag 2. Skulen sitt arbeid med den faglege og sosiale kompetansen til elevane 3. Skulen sin strategi for utvikling av eigen organisasjon 4.

Detaljer

Førsteklasse haust 2018 Velkommen! Foldnes skule 8. mai 2018

Førsteklasse haust 2018 Velkommen! Foldnes skule 8. mai 2018 Førsteklasse haust 2018 Velkommen! Foldnes skule 8. mai 2018 Første trinn 1a: Lillian og Kristina 1b: Christina og John Morten Nina, Jannicke og Kim Andre Tilsette ved skulen 25 lærarar. 14 fagarbeidarar/assistentar

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

SKULE I UTVIKLING Skulebasert kompetanseutvikling, Rubbestadneset skule

SKULE I UTVIKLING Skulebasert kompetanseutvikling, Rubbestadneset skule SKULE I UTVIKLING Skulebasert kompetanseutvikling, Rubbestadneset skule 2015-2017 Visjon: «På Rubbestadneset skule skal alle oppleve respekt, tillit og klare forventningar i eit trygt og motiverande miljø»

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

Verksemdsplan for Flatdal skule

Verksemdsplan for Flatdal skule Verksemdsplan for Flatdal skule 2015-2016 1. Overordna mål/pedagogisk plattform Tanken om det meiningssøkande, skapande, arbeidande, allmenndannande, samarbeidande, miljømedvitne og integrerte menneske

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

1. Beskriv målet/måla

1. Beskriv målet/måla 1. Beskriv målet/måla Utviklingsområde for 2018-2019 Vigrestad skule har etter analyse av data og vurdering av undersøkingar, trendar og tilbakemeldingar kome til at våre satsingar for komande skuleår

Detaljer

VURDERING. fordi vi stiller krav og vi bryr oss

VURDERING. fordi vi stiller krav og vi bryr oss VURDERING fordi vi stiller krav og vi bryr oss 3 Helsing frå rektor INNHALD Helsing frå rektor Side 3 Skulen sin visjon Side 4 Kva handler vurdering om Side 5 Dette har du som elev plikt til Side 6 Dette

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Dette er eit høyringsutkast til ein handlingsplan for skolebiblioteka ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Dette er eit høyringsutkast til ein handlingsplan for skolebiblioteka ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal fylkeskommune. 28.5.2018 Til Dei vidaregåande skolane Handlingsplan for skolebiblioteka - høyringsutkast Dette er eit høyringsutkast til ein handlingsplan for skolebiblioteka ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Detaljer

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret LEIRVIK SKULE I dette heftet finn de: Velkomen til skuleåret 2017 2018 - Informasjon om skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Trivselsreglar - Innkalling til foreldremøte i veke 35 og

Detaljer

Trygg og god overgang mellom barnehage og skole

Trygg og god overgang mellom barnehage og skole Aukra kommune Trygg og god overgang mellom barnehage og skole ephorte: 18/1018-2 K-sak x/y, 21.5 2019 Plan for overgang barnehage skole ephortenr. 19/ Innhald 1.0 Føremål med samarbeid om overgang mellom

Detaljer

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden 2015 2018 Vedteken av Ørskog kommunestyre 12.02.15 Innleiing Kvalitetsplanen for oppvekstområdet i Ørskog kommune omtalar satsingsområde

Detaljer

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR Spørsmåla handlar om forhold som er viktige for læringa di. Det er ingen rette eller feile svar, vi vil berre vite korleis du opplever situasjonen på skulen din. Det er frivillig

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule Utviklingsplan 2017-2018 Skule: Klepp ungdomsskule Bli den beste du kan bli 1. Kort analyse av status a) Læringsmiljø I tillegg til vår eigen mobbelogg som ikkje er anonym og som vi gjennomfører to gonger

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår.

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument 2013-2015. Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Namn på skulen: Tal elevar skuleåret 2015/16: 1 Hovudmål: Auka

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til føresette ved skular som deltek i Two Teachers

Informasjonsbrosjyre til føresette ved skular som deltek i Two Teachers Informasjonsbrosjyre til føresette ved skular som deltek i Two Teachers Alle foto: Elisabeth Tønnessen Kjære føresette Barnet ditt skal byrje i første klasse på ein skule som har takka ja til å vere med

Detaljer

UNDERVISNINGSSEKTOREN

UNDERVISNINGSSEKTOREN 1 av 15 Seljord kommune HANDLINGSPLAN FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN I SELJORD KOMMUNE Administrativt rullert oktober 2013 2 av 15 Innholdsfortegnelse 1 Mål nedfelte i kommuneplanen for Seljord 2006-2021....

Detaljer

Foreldremøte 19. september 2018

Foreldremøte 19. september 2018 Foreldremøte 19. september 2018 Folkestad skule NB: Husk å slå på mobiltelefonen når møtet er ferdig! Presentasjon av personalet TEMA FELLESDEL Praktisk info Samarbeidet skule heim Digitalt medvit «Ta

Detaljer

Utviklingsplan

Utviklingsplan 1 Utviklingsplan 2016 2017 2 Skulen sin visjon og pedagogisk plattform Visjon «Framtidsyrke med fagleg styrke» Pedagogisk plattform mangfald og meistring omsorg for alle yrkesfag og framtid verdifulle

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for.

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for. Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar for Gimle skule 1 Lovverk Opplæringslova Føremålet med denne planen Rutinane skal

Detaljer

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Foldrøy skule sin visjon er illustrert av to symbol, egget og pyramiden. Egget er symbolet på at: Alle elevar blir sett. Alle elevar skal ha medverknad i eigen læreprosess

Detaljer

Pedagogisk tilstandsrapport 2017

Pedagogisk tilstandsrapport 2017 m/utviklingsområde for 2018/2019 «Utsikt» av Sissel Blystad Meling skule Gjennomført våren 2018 Data frå våren 2017 og skuleåret 2017/2018 1.1. Kvalitetsvurdering med SWOT som metode (Styrkar, svakheiter,

Detaljer

Rettleiing i forkant av FNT

Rettleiing i forkant av FNT Rettleiing i forkant av FNT 2014-2017 Utbytte av opplæringa forvaltningskompetanse skulebasert vurdering 2014 2015 2016 2017 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Inneber ei

Detaljer

Tysværvåg barne- og ungdomsskule

Tysværvåg barne- og ungdomsskule Tysværvåg barne- og ungdomsskule Handlingsplan 2011-2012 MÅLSETJINGAR 10.08.11 Skulen sin visjon Elevar og tilsette jobbar saman i trygghet og trivsel for å skaffa seg lærdom, erfaring og evne til samspel.

Detaljer

Frå fint! og flott! til vurdering for læring VFL frå ein skuleleiar sitt perspektiv. Åge Stafsnes Rektor, Halbrend skule

Frå fint! og flott! til vurdering for læring VFL frå ein skuleleiar sitt perspektiv. Åge Stafsnes Rektor, Halbrend skule Frå fint! og flott! til vurdering for læring VFL frå ein skuleleiar sitt perspektiv Åge Stafsnes Rektor, Halbrend skule HALBREND SKULE 5.-10. TRINN 440 ELEVAR Første pulje i vurdering for læring. Har arbeidd

Detaljer

Strategisk Plan Ytre Arna skule

Strategisk Plan Ytre Arna skule Strategisk Plan Ytre Arna skule 2012-2016 1 Skulen sitt verdigrunnlag Læringssyn ved Ytre Arna skule: Alle elevar har med seg kunnskap og kompetanse, slik at dei kan lære. Læring er endring av atferd.

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Veiledning til læreplanen i samfunnsfag. 14. oktober Kristine Waters og Jarle Sundve

Veiledning til læreplanen i samfunnsfag. 14. oktober Kristine Waters og Jarle Sundve Veiledning til læreplanen i samfunnsfag 14. oktober Kristine Waters og Jarle Sundve Oppdraget vårt Veiledningen skulle lages over fire kapitler Kapittel 1: Innledning Kapittel 2: Fagets egenart Skulle

Detaljer

System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven Kviteseid kommune. Systemet for kvalitetsvurdering består av fylgjande komponentar:

System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven Kviteseid kommune. Systemet for kvalitetsvurdering består av fylgjande komponentar: System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven Kviteseid kommune Systemet for kvalitetsvurdering består av fylgjande komponentar: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID FOR EIT GODT SKULEMILJØ FOR ELEVANE KLØVHEIM SKULE

SYSTEMATISK ARBEID FOR EIT GODT SKULEMILJØ FOR ELEVANE KLØVHEIM SKULE SYSTEMATISK ARBEID FOR EIT GODT SKULEMILJØ FOR ELEVANE KLØVHEIM SKULE INNHALD I DENNE PLANEN side Mål for skulemiljøet 3 Lovgrunnlag 3 Lokale reglar 3 Systematisk arbeid for å fremje HMT-arbeidet til elevane.

Detaljer

Informasjon og kvalitetsplan

Informasjon og kvalitetsplan Informasjon og kvalitetsplan BORE SFO 2018-2019 Innleiing Då me er midt i eit skifte av leiar i SFO, er mykje av denne planen den same som i fjor. Me har justert litt på nokre rutinar og nokre forventningar

Detaljer

BARNEOMBODET. Dykkar ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/ Morten Hendis 11. oktober 2015

BARNEOMBODET. Dykkar ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/ Morten Hendis 11. oktober 2015 BARNEOMBODET Kunnskapsdepartementet E-post: postmottak@kd.dep.no Dykkar ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00875-2 Morten Hendis 11. oktober 2015 Svar på høyring av NOU 2015: 8 «Fremtidens skole - fornyelse

Detaljer

Bjørnehiet SFO - informasjon

Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for barna på 1.- 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik og gode utviklingsvilkår.

Detaljer

Utviklingsplan. Luster Oppvekstsenter

Utviklingsplan. Luster Oppvekstsenter Utviklingsplan Luster Oppvekstsenter 18 1 UTVIKLINGSPLAN Luster oppvekstsenter 2018 Felles barnehage og skule Skriving og lesing som grunnleggjande dugleik IKT i opplæringa Styrke kunnskapen om den første

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BARNEHAGENE I HELSE BERGEN

LANGTIDSPLAN FOR BARNEHAGENE I HELSE BERGEN LANGTIDSPLAN FOR BARNEHAGENE I HELSE BERGEN 2018 2021 Hunstad barnehage Ravnebjerget barnehage Vinterdalen barnehage Vognstølen barnehage «Hvert barn skal bli sett, hørt og stimulert ut fra egne forutsetninger»

Detaljer

Haust 2018 EIN TRYGG START PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKULE KVITESEID KOMMUNE

Haust 2018 EIN TRYGG START PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKULE KVITESEID KOMMUNE Haust 2018 EIN TRYGG START PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKULE KVITESEID KOMMUNE 1.1 Føremål og mål Føremålet med denne planen er å sikre ein trygg overgang frå barnehage til skule for alle barn i Kviteseid

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Samarbeid heim skule i Skodje kommune

Samarbeid heim skule i Skodje kommune SKODJE KOMMUNE Samarbeid heim skule i Skodje kommune Eit dokument som er retningsgivande for alle skulane i kommunen, og som seier noko om kva heim og skule skal bidra med og forvente av kvarandre. Stette

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Bakgrunn for meldinga - KD Nesten alle barn går i barnehage Summen små barn i barnehage har auka betrakteleg seinare åra Trygge barnehagar med høg kvalitet For stor skilnad i kvaliteten på det allmennpedagogiske

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Engelsvoll skule

Utviklingsplan skuleåret Engelsvoll skule Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Engelsvoll skule Status Engelsvoll skule har eit langsiktig fokus på å halde oppe og vidareutvikla eit godt læringsmiljø for elevane, med vekt på relasjonsbygging og

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Utviklingsplan 2016 Meling skule. «Elevarbeid 6. klasse»

Utviklingsplan 2016 Meling skule. «Elevarbeid 6. klasse» Utviklingsplan 2016 Meling skule «Elevarbeid 6. klasse» GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me vil dette skuleåret føre vidare Samarbeid sett i system og Elevinvolvering som satsingsområder. Gjennomført

Detaljer

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule Utviklingsplan 2013-14 Bremnes Ungdomsskule GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Det faglege fokuset for kommande periode er konsentrert om to område, VFL og faget matematikk. BUS vart med i 3. fase

Detaljer

Kafédialog Ungdommens kommunestyre

Kafédialog Ungdommens kommunestyre Kafédialog Ungdommens kommunestyre Problemstilling A1: Psykisk helse I UngData svarte elevane på spørsmål om psykisk helse. Særskilt spørsmåla om bekymring, og «føler at alt er eit slit» får høge tal.

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO

Kvalitetsplan for SFO Kvalitetsplan for SFO Klepp kommune Innleiing I 2013 blei det laga ei «SFO handbok». Handboka er ein reiskap for SFO-leiarane, der ein skal kunne finna det meste av informasjon som det gjeld skulefritidsordningane

Detaljer

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE.

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø er blitt styrka og konsekvensar for dei som bryt reglane er blitt skjerpa i Opplæringslova. Også krava

Detaljer

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1.0 Plan for å sikre elevane eit godt og trygt miljø Opplæringslova kap. 9A handlar om elevane sitt skulemiljø.

Detaljer

Leiarsamtale utvikling og oppfølging

Leiarsamtale utvikling og oppfølging Leiarsamtale utvikling og oppfølging Kva type samtale er det? Leiarsamtalen er ein styringsdialog med vekt på utvikling og oppfølging. Hovudmålet er auka læringsutbytte og auka fullføring. Som styringsdialog

Detaljer

Årsmelding Tellnes skule 2017

Årsmelding Tellnes skule 2017 Årsmelding Tellnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer