MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/05 05/00271 MØTE MED VINDKRAFT NORD AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/05 05/00271 MØTE MED VINDKRAFT NORD AS"

Transkript

1 Hasvik kommune Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/05 05/00271 MØTE MED VINDKRAFT NORD AS 0056/05 05/00201 REFERATER 0057/05 05/00167 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FISKE ETTER INNLANDSFISKE MED GARN M.M. 0058/05 05/00172 KJØP AV TJENESTER HOS VETERINÆR 0059/05 05/00027 LEIE AV LOKALER I TIDLIGERE SØRVÆR SERVICEBYGG FOR VELFERDSVIRKSOMHET 0060/05 05/00287 FORMANNSKAPETS VURDERINGER AV VAKANTE STILLINGER IHT. KOMMUNESTYRETS VEDTAK 0031/ /05 05/ TERTIALMELDING 2005 Breivikbotn, 25. mai 2005 Geir A. Iversen (s) ordfører

2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Adelsten Iversen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00271 Sak 0055/05: MØTE MED VINDKRAFT NORD AS Faglig tilråding: Saksutredning: Vindkraft Nord AS har bedt om et møte med Hasvik kommune og Hammerfest Energi AS. Vindkraft Nord AS ønsker en intensjonsavtale om etablering av et vindkraftselskap i Hasvik kommune. BREIVIKBOTN, Geir Adelsten Iversen Ordfører

3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00201 Sak 0056/05: REFERATER Faglig tilråding: Saksutredning: 1) 05/ ADM/SAADM/AHS /05 Finnmark fylkeskommune SAKSLISTE KULTUR-, NÆRINGS- OG SAMFERDSELSUTVALGET 2) 05/ TEK/TEKADM/AJ K /05 Fylkesmannen i Finnmark MARIN VERNEPLAN I FINNMARK: NYE RETNINGSLINJER FOR KANDIDATOMRÅDER 3) 05/ ADM/SAADM/AHS /05 Fylkesmannen i Finnmark VEDRØRENDE SØKNAD OM TILBAKEHOLDTE SKJØNNSMIDLER ) 05/ ADM/SAADM/AHS X /05 Aetat Vadsø YTTERLIGERE NEDGANG I ARBEIDSLEDIGHETEN, SPESIELT FOR KYSTKOMMUNER MED EN VANSKELIG ARBEIDSMARKEDSSITUASJON 5) 03/ TEK/TEKADM/AJ /05 Fylkesmannen i Finnmark PRODUKSJON OG SALG AV VED I KORSVIKVEIEN NABOPROTESTER

4 6) 05/ TEK/TEKADM/GJ C /05 Finnmark Jordsalgskontor FORPAKTNING AV NEDRE DALVATN - HASVIK KOMMUNE 7) 05/ ADM/SAAD/AHS /05 Kvalsund kommune FINNMARKSLOVEN - UTTALELSE BREIVIKBOTN, Odd Michelsen Konsulent

5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arild Jenssen Arkiv: U40 Arkivsaksnr.: 05/00167 Sak 0057/05: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FISKE ETTER INNLANDSFISKE MED GARN M.M. Faglig tilråding: Hasvik formannskap vedtar i medhold av forskriftens 7 å dispensere fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. når det gjelder fortynningsfiske (prøvefiske) i Nedre Dalvann i Breivikbotn utført av Breivikbotn Sportfiske. Dette gjelder frem til år Det forutsettes at Breivikbotn Sportfiske oppgir en plan med tid og sted for fiske samt skriftlige årlig innrapporteringer om hvordan fisket har foregått. Saksutredning: Dok: Søknad av fra Breivikbotn Sportsfiske v/geir Johansen. Utredning: I søknaden henvises det til tidligere søknad og innvilget søknad om forpaktning av Nedre Dalvann til formålet. Det søkes om dispensasjon for et tidsrom på 5 år for kultivering av Dalvannet. Dette fordi at et tynningsfiske må foregå over en viss tid før en kan si om tiltaket har gitt de ønskede resultater. Videre ønskes det en kultivering av dette vann fordi det er nært bygda og lett tilgjengelig for allmennheten. BREIVIKBOTN, Arild Jenssen Seksjonsansvarlig

6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: V50 Arkivsaksnr.: 05/00172 Sak 0058/05: KJØP AV TJENESTER HOS VETERINÆR Faglig tilråding: Ordfører får fullmakt til å inngå avtale om kjøp av tjenester hos veterinær. Avtalen gjelder kjøp av faste kontordager i Hasvik kommune. Kommunen stiller vederlagsfri lokaler til disposisjon for veterinærtjenesten. Årlig utgiftsramme for kjøp av veterinærtjeneste skal være under kr ,-. Kostnader for 2005 beregnes å være under kr ,-, og budsjettreguleres i kommunestyresak for Saksutredning: Etter at veterinærtjenesten ble underlagt Mattilsynet har Hasvik kommune mistet stedlig tilbud om dyrehelseoppfølging, jfr. FOS sak 00005/04 av Hasvik kommune er lokalisert til veterinærdistriktet Alta. Ordfører har fått tilbud om kjøp av tjenester fra veterinær i Alta. BREIVIKBOTN, Are Hammervold Solvang Konstituert rådmann

7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arild Jenssen Arkiv: 204 Arkivsaksnr.: 05/00027 Sak 0059/05: LEIE AV LOKALER I TIDLIGERE SØRVÆR SERVICEBYGG FOR VELFERDSVIRKSOMHET Faglig tilråding: Hasvik formannskap er av den formening at det er viktig at velferdstilbudet for fiskere blir opprettholdt på Sørvær med leie av lokaler i Havneveien 1A. Formannskapet anmoder derfor Norges Fiskarlag om en dialog vedrørende forholdene, hvilke midler som forefinnes, alternative løsninger og fremtidsutsiktene for opprettholdelse av slike tiltak. Saksutredning: Dok: Skriv fra Norges Fiskarlag og Fiskarlagets Servicekontor AS, Trondheim. Hasvik kommune overtok Sørvær Servicebygg Byggets adresse er Havneveien 1A på gnr. 1 bnr.92 i Sørvær. I nevnte skriv argumenteres det for at kommunen i samarbeide med Norges Fiskarlag bør finne en løsning som sikrer den videre drift av velferden. Det påpekes videre at staten i de to siste årene har redusert sitt bidrag til opprettholdelse av slike velferdstiltak og at det ikke forefinnes midler til videre drift i Sørvær etter 1. juli Utreder sitter ikke med en fullstendig oversikt over behovet, videre en evt. utleie av disse lokalene til andre interesserte osv.. Såfremt at det ikke er behov og interesse fra andre til å leie lokalene så kan det vurderes om ikke lokalene fortsatt kan leies ut til velferdstiltak ut året til en redusert pris, for eksempel halv leie. Samtidig bør det jobbes med å finne frem til varige ordninger med det formål å opprettholde velferdsdrifta for fiskere på stedet Sørvær. I sakens anledning minner en om at kommunens økonomiske situasjon ikke er av en slik karakter at denne skal kunne belastes enda mer med konsekvenser av slike vedtak som vil gi mindre inntekter på utleie. BREIVIKBOTN, Arild Jenssen Seksjonsansvarlig

8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 411 Arkivsaksnr.: 05/00287 Sak 0060/05: FORMANNSKAPETS VURDERINGER AV VAKANTE STILLINGER IHT. KOMMUNESTYRETS VEDTAK 0031/05 Faglig tilråding: Formannskapet vedtar følgende: Stillingene hjemmelsnr. 55 konsulent servicekontoret og hjemmelsnr. 75 seksjonsleder teknisk lyses ut. Stillingshjemmelsnr. 77 personalrådgiver legges ned. Oppgavene i stillingshjemmelsnr. 7 overføres til stillingshjemmelsnr. 3 assisterende rådmann. Stillingshjemmelsnr. 3 oppgaver endres til assisterende rådmann/personalsjef. Følgende stillingsbeskrivelse legges til grunn: Stillingsbeskrivelse: Stillingsnummer/stillingsbenevnelse: 3 Stillingstittel (internt): Assisterende rådmann/personalsjef Stillingskode (hovedtariffavtalen): 8451 Leder Hensikt: Stillingen inngår i rådmannens lederteam Ansvarsområder: - Ivareta personalarbeidet - Medvirke i økonomi, plan- og budsjettarbeidet - Ledelse - Stedfortreder for rådmann Oppgaver: - Saksbehandling som tilrettelegging for beslutninger innenfor områdene: Tilsettinger, permisjoner, forhandlinger og arbeidsmiljøutvalg - Rekruttering av personell og strategisk personellplanlegging - Kontakt med tillitsvalgte og verneombud - Rådgivning innen lønn, pensjon og avtaleverk. - Utarbeide planer, reglement og prosedyrer innen arbeidsgiverpolitisk område - Videreutvikle og samordne kommunens arbeidsgiverpolitikk, herunder HMS arbeidet - Gjennomføre prosjekter, herunder prosessarbeid og oppfølging av

9 gjennomførte prosjekter innenfor personalområdet - Opplæring innen personalområdet - Arbeide med økonomi, plan- og budsjettarbeid, herunder tertialmeldinger og årsberetning. - Koordinering av driftsenheter - Andre arbeidsoppgaver iht. nærmere bestemmelse fra rådmannen Saksutredning: I forbindelse med endring av årsbudsjettet for 2005 har kommunestyret gitt formannskapet myndighet til å vurdere om stillinger skal legges ned etc. Hasvik kommune har følgende fast ledige stillinger: Stillingshjemmelsnr. 3 assisterende rådmann Stillingshjemmelsnr. 77 personalrådgiver Hasvik kommune har høye utgifter til administrasjon, jfr. KOSTRA Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Ureviderte tall per Hasvik 2004 Gj.snitt kommunegruppe Gj.snitt Finnmark 2004 Gj.snitt landet utenom Oslo 2004 Gj.snitt alle kommuner 2004 Gj.snitt egen kommunegruppe 2004 Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, ekskl. funksjonene 170, 180 og 190 Tabellen viser netto utgifter. Hasvik kommune bruker 12,4 % av brutto driftsutgifter på administrasjon, styring og fellesutgifter i prosent av totale driftsutgifter for I 2003 var tilsvarende tall 14,8 % med kr ,-. Hasvik kommune har 1046 innbyggere pr Det betyr at Hasvik kommune koster (kr ) x 1046 = ,- mer å drive administrativt og politisk enn sammenlignbare i Kostragruppe 3. Kostra bruker innbyggertall pr Det betyr at tallene blir over 2 millioner kroner. Sammenligner vi det med gjennomsnittet i Finnmark blir tallene enda større.

10 Mest parten av de administrative utgifter går til lønn og godtgjørelser i Hasvik kommune, jfr. KOSTRA: Lønn 2003: ,- Lønn 2004: ,- Kommunen bør redusere utgiftene betydelig ved å legge ned stillinger innenfor dette området, og heller benytte ressurser på tjenesteproduksjon for brukerne. Vurdering: Stillingshjemmelsnr. 77 personalrådgiver legges ned. Stillingshjemmelsnr. 3 assisterende rådmann endres til assisterende rådmann/personalsjef. Stillingen lyses ut umiddelbart med følgende stillingsbeskrivelse: Stillingsbeskrivelse: Stillingsnummer/stillingsbenevnelse: 3 Stillingstittel (internt): Assisterende rådmann/personalsjef Stillingskode (hovedtariffavtalen): 8451 Leder Hensikt: Stillingen inngår i rådmannens lederteam Ansvar: Beskriv de viktigste ansvarsområdene som funksjonen skal ivareta. Ansvarsområder (Normalt 3-6 hovedansvarsområder): - Ivareta personalarbeidet - Medvirke i økonomi, plan- og budsjettarbeidet - Ledelse - Stedfortreder for rådmann Oppgaver: Beskriv de viktigste oppgavene som må ivaretas av stillingsinnehaveren personlig. Dette er oppgaver som ikke kan delegeres. Oppgavene skal knyttes til ansvarsområdene og bør derfor beskrives i samme rekkefølge som disse. Oppgaver: - Saksbehandling som tilrettelegging for beslutninger innenfor områdene: Tilsettinger, permisjoner, forhandlinger og arbeidsmiljøutvalg - Rekruttering av personell og strategisk personellplanlegging - Kontakt med tillitsvalgte og verneombud - Rådgivning innen lønn, pensjon og avtaleverk. - Utarbeide planer, reglement og prosedyrer innen arbeidsgiverpolitisk område - Videreutvikle og samordne kommunens arbeidsgiverpolitikk, herunder HMS arbeidet

11 - Gjennomføre prosjekter, herunder prosessarbeid og oppfølging av gjennomførte prosjekter innenfor personalområdet - Opplæring innen personalområdet - Arbeide med økonomi, plan- og budsjettarbeid, herunder tertialmeldinger og årsberetning. - Koordinering av driftsenheter - Andre arbeidsoppgaver iht. nærmere bestemmelse fra rådmannen Ved tilsetting av ledere og mellomledere fra til skal det utarbeides en lederavtale: Sentral generell særavtale SGS 1004 LEDERE mellom KS og: LO - kommune: Fagforbundet El & IT Forbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere Musikernes fellesorganisasjon Skolenes Landsforbund Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon - UHO: Norsk Ergoterapeutforbund Norske Fysioterapeutforbund Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Det Norske Diakonforbund Universitet - og Høyskoleutdannedes Forbund Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - kommune - YS-K: Bibliotekarforbundet Det norske maskinistforbund Farmasiforbundet KFO Norsk Radiografforbund Norsk Skolelederforbund Parat Yrkestrafikkforbundet Akademikerne kommune: Arkitektenes fagforbund Den norske kirkes Presteforening Den norske Lægeforening Den norske tannlegeforening Den norske Veterinærforening Krigsskoleutdannede offiserers Landsforening Naturviterforbundet Norges Juristforbund Norsk Forskerforbund Norsk Lektorlag Norsk Psykologforening Norske Siviløkonomers forening Samfunnsviternes Fagforening Samfunnsøkonomenes Fagforening Tekna

12 Følgende øvrige arbeidstakerorganisasjoner: Den Norske Jordmorforening (samarbeidsavtale med Akademikerne K) Norges Farmaceutiske Forening Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)(samarbeidsavtale med Akademikerne K) Samnemnda for NF og NKF 1 Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale er inngått med hjemmel i Hovedtariffavtalen kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre noe annet er regulert i denne avtalen. 2 Avtalens omfang, ikrafttreden og varighet Særavtalen omfatter arbeidstakere som kommer innunder Hovedtariffavtalen kap. 3 pkt Særavtalen gjøres gjeldende fra NB! Virkningstidspunkt for LO-Kommune og UHO er fra til Særavtalen må sies opp skriftlig en 1 - måned før utløpstid. Dersom avtalen ikke er sagt opp av en av partene innen fristens utløp, fornyes avtalen for ett år av gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist. 3 Tilsetting Ved tilsetting av ledere, jf. pkt 2, skal denne særavtale legges til grunn ved inngåelse av individuell arbeidsavtale (jf. AML kap XI A 55 B-E). Bestemmelsene i avtalen skal være vurdert og tilpasses den enkelte individuelle arbeidsavtale. Tilsetting av ledere kan enten være i faste stillinger eller i åremålsstillinger, jf. kommuneloven 24 nr. 3. Åremålsstillinger En åremålsperiode skal være minimum 6 år. Forlengelse kan kun skje for maksimum én periode. Retrettstilling Ved tilsetting i åremålsstilling eller i åremålsperioden kan det inngås avtale om rett til retrettstilling ved åremålets utløp. Det skal framgå av arbeidsavtalen hvorvidt arbeidstakeren har krav på retrettstilling etter slik avtale.

13 Dersom den tilsatte ved åremålsstillingens utløp har fylt 60 år, har stillingsinnehaveren krav på retrettstilling. I de tilfeller det er knyttet retrettstilling til en åremålstilsetting, skal lønns- og arbeidsvilkår for retrettstillingen avtales så tidlig som mulig og senest ett år før åremålets utløp. Ved overgang til retrettstilling gjelder Hovedtariffavtalens bestemmelser. Lønnsutviklingen for rettrettstillinger vurderes i henhold til bestemmelsene i Hovedtariffavtalen. Stillingsbetegnelsen rådgiver bør benyttes, dersom ikke arbeidsoppgavene eller særlige forhold tilsier noe annet. Lønnen i retrettstillingen skal stå i et rimelig forhold til lederstillingens lønn. Lønnen for retrettstilling som rådgiver skal ikke være lavere enn det som er normalt for andre rådgiverstillinger eller tilsvarende stillinger i kommunen/fylkeskommunen/virksomheten. Når retrettstilling benyttes og arbeidstaker ved åremålets utløp er fylt 64 år, garanteres arbeidstaker tilsvarende pensjonsgrunnlag som den vedkommende hadde i sin lederstilling ved åremålets utløp. 4 Lønnssystem Lønn skal fastsettes innenfor Hovedtariffavtalens bestemmelser. Avlønningen skal gjenspeile lederstillingens totale innhold, oppgaver og tilsettingsforhold. I denne forbindelse skal overtid og ubekvem arbeidstid inngå i lønnsvurderingen. All lønn skal være pensjonsgivende. Stillingsinnehavere som er omfattet av denne avtale kan ikke i tillegg få utbetalt godtgjøring iht. Hovedtariffavtalen kap. 1 6 pkt 6.3. Eventuelle fridager som gis iht. Hovedtariffavtalen kap. 1 6 pkt 6.8 skal framgå av arbeidsavtalen. 5 Resultatansvar og resultatvurdering Det skal foretas en resultatvurdering på bakgrunn av fastsatte mål og resultatkrav som er tillagt stillingen. Dette skal inngå i grunnlaget for lønnsvurdering etter Hovedtariffavtalen kap. 3 pkt Egenutvikling/faglig ajourhold Arbeidsgiver plikter å legge forholdene til rette for lederens faglige ajourhold og kompetanseheving. Dette skal inngå som en del av kommunens/fylkeskommunens/virksomhetens plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Det skal i denne sammenheng gis permisjon med rett til lønn iht. Hovedavtalen Del B, 7.

14 Opplæringsavtalen skal inngå som en del av den samlede kommuneplan og ajourføres samtidig med denne. Det vises til Hovedavtalen Del B, 7. 7 Dekning av utgifter Det skal framgå av arbeidsavtalen hvilke utgiftsrefusjoner stillingsinnehaveren til enhver tid har krav på. 8 Verv/bistillinger Dersom arbeidstaker ønsker å påta seg lønnede styreverv og/eller annet lønnet arbeid som kan få betydning for arbeidsforholdet/arbeidsytelsen, må dette skje etter avtale med arbeidsgiver og gjeldende arbeidsreglement. 9 Oppsigelsesfrister Faste stillinger For ledere tilsatt i faste stillinger gjelder de alminnelige bestemmelser om oppsigelsesfrister i arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen. Åremålstilsettinger Ledere tilsatt i åremålsstilling skal underrettes om hvorvidt tilsettingen forlenges for ny åremålsperiode senest ett år før tilsettingsforholdet opphører. For ledere i åremålsstilling gjelder de alminnelige gjensidige oppsigelsesfrister i åremålsperioden, dersom ikke lengre oppsigelsesfrister er avtalt. Ved fratredelse fra lederstillinger i åremålsperioden faller eventuell rett til retrettstilling bort. Kommentarer til bestemmelsene fra KS: LO-Kommune og UHO anbefalte ikke KS tilbud til ny avtale og avtalen ble behandlet av sentral nemnd. Nemnda fastslo at KS tilbud skulle gjøres gjeldende, dog slik at avtalen skal gjelde i tidsrommet til Det er ikke foretatt materielle endringer i avtalen, kun redaksjonelle. Stillingshjemmelsnr. 55 konsulent servicekontoret Denne stillingen må lyses ut. Det er behov for 2 årsverk ved servicekontoret med tillegg for stillingen datarådgiver.

15 Stillingshjemmelsnr. 75 seksjonsleder teknisk Teknisk administrasjon er med 2 årsverk forholdsvis bra bemannet sammenlignet med intern organisering av oppgavefordeling. Ser at det vil være for drastisk på nåværende tidspunkt å redusere bemanningen til 1 årsverk. Ny lov om eiendomsregistrering erstatter delingsloven. Dette åpner for privat oppmåling sannsynligvis i løpet av Det vises for øvrig til planer om oppgavefordeling i det offentlige, jfr. St.prp.nr. 60 ( ).

16 Hasvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/00034 Sak 0061/05: 1. TERTIALMELDING 2005 Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar perioderapporten for 2005 til orientering. Saksutredning: 1. Formelle- og regnskapstekniske forhold: Generelt: Årsbudsjettet har bindende virkning. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på skal rådmannen gi melding til kommunestyret, jfr. kommuneloven 47 nr. 2. Budsjettregulering, jfr. kommuneloven 47 nr. 3. Det er en del inntekter og utgifter som på nåværende tidspunkt ikke er nøyaktig tallfestet. Det legges opp til at formannskapet den skal behandle innstilling på budsjettregulering til kommunestyremøte Periodisering av fast lønn:

17 Fast lønn utbetales i 11 måneder med tillegg av feriepenger i juni hovedsakelig med 12 % av beregningsgrunnlaget. 1. tertial: Budsjettet periodiseres for 4 måneder med 33,33 % av fast lønn og månedlig feriepengeavsetning. I forhold til regnskapet vil de første 4 måneder med fast lønn gi en belastning på 36,36 %. Altså vises det ett overforbruk på fast lønn som ikke er reell for 1. tertial. 2. tertial: Budsjettet periodiseres på 8 måneder med 66,66 % av fast lønn og med månedlig feriepengeavsetning, unntatt feriemåneden juni. Fast lønn i denne perioden er belastet for 7 måneder, da det utbetales feriepenger i juni måned. 7/11 med fast lønn gir en rettmessig periodisering på 63,64 %. Altså vises det ett mindre forbruk på fast lønn som ikke er reell for 2. tertial. Generelt om sykepenger: Det vil hele tiden være et etterslep mellom utgiftsføringen av vikarlønn og inntektsføring av sykepenger. Dette etterslepet er på ca. 1 2 måneder. Generelt om periodisering av utgifter og inntekter: Budsjettet er flatt fordelt med 1/12 pr. mnd. Når det gjelder utgifter så følger dette det såkalte anordningsprinsippet, dvs. at utgiften bokføres når forpliktelsen oppstår. For eksempel er alle kommunale forsikringer (unntatt pensjonsforsikring) regnskapsført i første tertial, noe som vil gi et avvik i forhold til et periodisert budsjett på 4/12 (tertial). Når det gjelder inntekter vil det for refusjoner, overføringer fra trygdeetaten og øremerkede tilskudd være et etterslep i forhold til regnskapsføring, da slike overføringer skjer etterskuddsvis. Ved tertialrapportering vil det derfor forekomme avvik i forhold til budsjettet som er flatt fordelt. 2. Kommunens økonomiske kontroll: Hovedtrekkene pr 1. tertialmelding: Helheten ligger innenfor budsjettets økonomiske ramme pr Det har vært meget god styring av et manglende godkjent budsjett. Det har i tillegg vært vist forsiktighet med å ta inn vikarer. Lønns- og pensjonspremieøkninger: Årets mellomoppgjør for lønn: Kr ,- i årslønn pr. 100% stilling fra for de stillinger som omfattes etter hovedtariffavtalen. Årsvirkningen blir 8/12 og til sammen er det beregnet lønnsutgifter for disse med ca ,- inkl. pensjonspremie. I tillegg kommer lønnsøkninger for andre stillinger. Lønnsreserven er tilstrekkelig stor til å dekke årets lønnsoppgjør.

18 Pensjonspremieutgifter: Egenkapitalinnskudd til KLP på kr ,- er vedtatt dekket over investeringsbudsjettet av kommunestyret For øvrig anses budsjettets pensjonspremie å være tilstrekkelig stor: Type: 2005: KLP13 Sykepleiere 20,90 % KLP18 Kommunalt ansatte 18,10 % KLP23 Ordfører 29,15 % SPK Lærere 11,12 % I tillegg trekkes arbeidstakerne 2 % egenandel for dekning av pensjonspremien. Budsjettregulering: Det utarbeides et eget dokument om budsjettregulering. Årets driftsresultat: Hasvik kommune bør klare å få et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på over 3 % for Det betyr at driftsoverskuddet for 2005 må være større enn Under forutsetning at kommunen mottar skjønnstilskudd i form av krisemidler på kr ,- blir økonomisk resultat pr. 1. tertialmelding 2005 det beste på mange år. 3. Kommunens målstyring: Kommunen drives ut i fra mål i årsbudsjett og øvrige planer. Det har vært uheldig at budsjettet i 1. tertial har vært et dårlig styringssignal, da det ikke var i balanse pr Sykefravær:

19 Sykefraværet hos arbeidsgiver Hasvik kommune var 5,4 % i perioden Dette er det samme som gjennomsnittet for Landsgjennomsnittet for sykefravær 1. kvartal er ikke tilgjengelig pr. skrivende stund. Særskilte avvik er kommentarer under det enkelte overordnet ansvarsnivå. TERTIALRAPPORT OVERORDNET ANSVARSNIVÅ HELE DRIFTEN JANUAR - APRIL REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK % HELE ÅRETS HITTIL I ÅR HITTIL I ÅR OPPRINNELIGE BUD. RESTBELØP FORBRUK % FELLESUTGIFTER DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,1 NETTO , , ,9 Overskridelsen skyldes at avtaler som gjelder for hele 2005 er belastet i 1. tertial FOLKEVALGTE ORGANER DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,9 NETTO , , ,2

20 TILLEGGSBEVILGNINGER DI DRIFTSINNTEKTER , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,2 NETTO , , , SENTRALE STØTTEFUNKSJONER DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , , FI FINANSIERINGSINNTEKTER NETTO , NÆRINGSADMINISTRASJON ADMINISTRASJON EKSTERN DRIFT DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,6 NETTO , , ,1

21 PP-TJENESTEN DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , , FI FINANSIERINGSINNTEKTER NETTO , , , GRUNNSKOLE DI DRIFTSINNTEKTER , , DU DRIFTSUTGIFTER , , , FI FINANSIERINGSINNTEKTER NETTO , , ,2 Sørvær skole har feil budsjettert lønn. Skal budsjettreguleres SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,5 NETTO , , ,2

22 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DI DRIFTSINNTEKTER DU DRIFTSUTGIFTER , , ,1 NETTO , , KOMMUNALE BARNEHAGER DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , , FI FINANSIERINGSINNTEKTER NETTO , , , PROSJEKTER UNDERVISNING DI DRIFTSINNTEKTER , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,4 NETTO , , ,5

23 KULTUR OG FRITID DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,2 NETTO , , , UNGDOMSTILTAK DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , , FI FINANSIERINGSINNTEKTER NETTO , , , TILSKUDDSORDNINGER KULTUR DU DRIFTSUTGIFTER , , ,8 NETTO , , ,8

24 FOLKEBIBLIOTEK DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,7 NETTO , , , FELLESUTGIFTER HELSE OG OMSORG DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,8 NETTO , , , FOREBYGGENDE HELSETILTAK DI DRIFTSINNTEKTER -500, , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,9 NETTO , , ,9

25 LEGESTASJON OG FYSIOTERAPI DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , , FI FINANSIERINGSINNTEKTER NETTO , PSYKISK HELSEVERN DI DRIFTSINNTEKTER -104, , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,6 NETTO , , , PLEIE-OG OMSORGSTJENESTEN DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , , FI FINANSIERINGSINNTEKTER NETTO , , ,8

26 Inntekter fra fysioterapi er budsjettert for høyt. Skal budsjettreguleres PROSJEKTER HELSE-OG OMSORG SOSIALKONTOR-OG BARNEVERNTJEN DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , , FI FINANSIERINGSINNTEKTER FU FINANSIERINGSUTGIFTER , NETTO , , , FLYKTNINGSADMINISTRASJON PROSJEKT SOSIALE TJENESTER DU DRIFTSUTGIFTER FI FINANSIERINGSINNTEKTER KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER/LEIL DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , , FI FINANSIERINGSINNTEKTER NETTO , , ,7

27 Salg av boliger har gitt mindre leieinntekter enn budsjettert. Budsjettregulering må vurderes ved behandling av 2. tertial, for å se på detaljert virkning ved overførsel av eiendommene fra Hasvik Boligselskap AS til Hasvik kommune pr KOMMUNALE UTLEIEBYGG DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,9 NETTO 5 849, , , UNDERVISNINGSBYGG DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,9 NETTO , , , BARNEHAGEBYGG DI DRIFTSINNTEKTER , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,1 NETTO , , ,1

28 HELSEINSTITUSJONER BYGG DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,6 NETTO , , , MILJØ OG FRILUFTSTILTAK DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,9 NETTO 7 567, , , VANN, AVLØP OG RENOVASJON DI DRIFTSINNTEKTER , , , DU DRIFTSUTGIFTER , , ,9 NETTO , , ,6

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008 Kommuneforlaget 2006 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Sats, trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS, 2006 ISBN 82-446-0941-9 (heftet) ISBN

Detaljer

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 01.05.2012 30.04.2014 Særavtalen er opprettet med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 0 og er inngått mellom KS Bedrift og LO Kommune: EL & IT-forbundet

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 1 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET

HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET TA R I F F P E R I O D E N 0 1. m a i 2 0 1 2 3 0. a p r i l 2 0 1 4 HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET TA R I F F P E R I O D E N 0 1. m a i 2 0 1 2 3 0. a p r i l 2 0 1

Detaljer

Kommunenes Sentralforbund. Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006. Kommuneforlaget

Kommunenes Sentralforbund. Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006. Kommuneforlaget Kommunenes Sentralforbund Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006 Kommuneforlaget 2004 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2004 ISBN 82-446-0941-9

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget. Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010. Ajourført pr. 1. mai 2008. Versjon 2

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget. Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010. Ajourført pr. 1. mai 2008. Versjon 2 18634_HTA_KS_08_09:10493 14.08.08 12.26 Page 1 Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010 Ajourført pr. 1. mai 2008 Versjon 2 Kommuneforlaget 18634_HTA_KS_08_09:10493 14.08.08 12.26 Page 2

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10.

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10. Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016 Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen_UNIO.indd 1 20.10.2014 12:44 [start kolofon] 2014 Kommuneforlaget AS, Oslo

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10.

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10. Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016 Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10.2014 12:53 [start kolofon] 2014 Kommuneforlaget AS, Oslo

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget 2012 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag, sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS 2012 ISBN 978-82-446-2147-2 (heftet) ISBN 978-82-446-2148-9 (innbundet)

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget 2012 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag, sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS 2012 ISBN 978-82-446-2147-2 (heftet) ISBN 978-82-446-2148-9 (innbundet)

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA.

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA. TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING Vedlegg til rundskriv nr 09/06. Svarfrist: fredag 18. august 2006 kl 12.00. (fristen må overholdes) Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014 1 Håndbok Oslo kommune tariffområde Utdanningsforbundet Mars 2014 2 Del 1 - Forord Utdanningsforbundet har som mål å utarbeide en håndbok for avtaleverket i Oslo som skal være førstevalget for enhver bruker.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer