HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012"

Transkript

1 HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen Gro M. J. Nilssen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 118/12 12/75 REFERATER 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL /12 12/452 SØKNAD OM REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER 121/12 12/420 SØKNAD OM BOLIGTILSKUDD - RALPH BENGTSSON 122/12 12/516 SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 123/12 12/517 TILTAK - SØKNAD OM ANSVARSRETT 16/423 (1)

2 124/12 12/517 TILTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK 16/423 (2) 125/12 12/501 SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT 1/69 Breivikbotn, 4. oktober 2012 Eva D. Husby (s) ordfører

3 Sak 118/12 REFERATER Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 12/75 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Formannskapet /12 Formannskapet /12 Formannskapet Innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Saksutredning: 1) 11/ RÅD/SERV/OM G00 & /12 Kvalsund kommune SAMHANDLINGSREFORMEN - KOMMUNAL MEDFINANSIERING - ØKTE UTGIFTER FOR KVALSUND KOMMUNE 2) Hasvik fellesråd HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE 16. AUGUST 2012 Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 3 av 16

4 Sak 119/12 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 Saksbehandler: Unni Henriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/12 Formannskapet /12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Formannskapet Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Regnskaps- og finansrapporten tas til orientering. Saksutredning: Innledning: De kommunale regnskapsforskrifter sier at det skal legges frem regnskapsrapporter for kommunestyret ved hver tertial. Denne rapporten skal vise det budsjettmessige forbruk. Administrasjonen vil legge frem en rapport som viser budsjettmessig forbruk under hvert rammeområde. Inntektene er delt opp i salgs- og leieinntekter, refusjoner og overføringer. Utgiftene er delt opp i lønn og sosialkostnader, kjøp av varer og tjenester og overføringer. Regnskap- og budsjetteknisk: Budsjettet er flatt fordelt med 1/12 måned slik at forbruket pr august skal være ca 66,67 %. Når det gjelder utgiftene så følger de anordningsprinsippet, dvs at utgiftene bokføres når forpliktelsen oppstår. Angående inntekter så vil det for refusjoner, overføringer fra trygdeetaten og øremerkede tilskudd være et etterslep i forhold til regnskapsføringen da slike overføringer skjer etterskuddsvis. Periodisering av fast lønn: Fast lønn utbetales i 11 måneder med tillegg av feriepenger i juni med 12% av beregningsgrunnlaget. 1. tertial: Budsjettet periodiseres for 4 måneder med 33,33% av fast lønn pg månedlig feriepengeavsetning. I forhold til regnskapet vil de første 4 måneder med fast lønn gi en belastning på 36,36%. Altså viser det et overforbruk på fast lønn som ikke er reell for 1 tertial. Side 4 av 16

5 Sak 119/12 2. tertial: Budsjettet periodiseres på 8 måneder med 66,66% av fast lønn med månedlige feriepengeavsetning unntatt feriemåneden juni. Fast lønn i denne perioden er belastet for 7 måneder da det utbetales feriepenger i juni måned. 7/11 med fast lønn gir en rettmessig periodisering på 63,64%. Altså viser det et mindreforbruk på fast lønn som ikke er reell for 2. tertial. Kommunens økonomiske kontroll avvik mellom regnskap og budsjett Hovedtrekkene pr Konto Regnskap 31/8-12 Budsjett 31/12-12 Forbruk i % Driftsinntekter , ,00 65 Driftsutgifter , ,00 61 Finansinntekter , ,00 63 Finansutgifter , ,00 57 Mindreforbruk ,24 Årets andre tertial viser et mindreforbruk på kr ,24. Rammeområde 1 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Konto Regnskap 31/8-12 Budsjett 31/12-12 Forbruk i % Utgifter Lønn og sosiale utgifter , ,00 63,7 Kjøp av varer , ,00 62,9 Overføringer , ,00 33,1 Finansutgifter 0 0 Sum utgifter , ,00 59,1 Inntekter Salgs- og leieinntekter , ,00 80,8 Refusjoner , ,00 61,4 Overføringer ,00 0 Finansinntekter 0 0 Sum inntekter , ,00 38,1 Sum netto utgifter , ,00 64,3

6 Sak 119/12 Utgifter Under budsjett Inntekter Salgs- og leieinntekter: innfordringsinntekter/gebyrer Refusjoner: mva, sykelønn,frikjøp Rammeområde 2 Oppvekst og kultur Konto Regnskap 31/8-12 Budsjett 31/12-12 Forbruk i % Utgifter Lønn og sosiale utgifter , ,00 63,1 Kjøp av varer , ,00 54,5 Overføringer , ,00 74,2 Finansutgifter 0 0 Sum utgifter , ,00 63,1 Inntekter Salgs- og leieinntekter , ,00 58,5 Refusjoner , ,00 57,4 Overføringer 0 0 Finansinntekter , ,00 26,2 Sum inntekter , ,00 56,1 Sum netto utgift , ,00 64,9 Utgifter Overføringer: kulturmidler,støtte trossamf, samf.hus, stipend, ovf kirke

7 Sak 119/12 Rammeområde 3 Helse, sosial, pleie og omsorg Konto Regnskap 31/8-12 Budsjett 31/12-12 Forbruk i % Utgifter Lønn og sosiale utgifter , ,00 64,4 Kjøp av varer , ,00 55,6 Overføringer , ,00 74,8 Finansutgifter 0 0 Sum utgifter , ,00 64,5 Inntekter Salgs- og leieinntekter , ,00 61,1 Refusjoner , ,00 83,3 Overføringer , Finansinntekter ,00 0 Sum inntekter , ,00 70,5 Sum netto utgift , ,00 62,7 Utgifter Overføringer: sosial,mva, samhandl.reformen Inntekter Refusjoner: fødselsp, sykelønn, fastlønnstilskudd, ressurskrev.brukere, stimuleringstilskudd, Barnevern, rus (STYRK) Rammeområde 4 Teknisk etat Konto Regnskap 31/8-12 Budsjett 31/12-12 Forbruk i % Utgifter Lønn og sosiale utgifter , ,00 61,9 Kjøp av varer , ,00 60,9 Overføringer , ,00 75,5 Finansutgifter 0 0 Sum utgifter , ,00 61,9

8 Sak 119/12 Inntekter Salgs- og leieinntekter , ,00 74,2 Refusjoner , ,00 100,3 Overføringer 0 0 Finansinntekter , ,00 20,7 Sum inntekter , ,00 73,8 Sum netto utgift , ,00 47,5 Inntekter: Salgs- og leie: leieinntekter boliger/havn, komm.avg t.o.m 3 kvartal Refusjoner: moms, sykelønn SKATT / RAMMETILSKUDD Hovedgruppe Regnskap 31/8-12 Budsjett 31/12-12 Forbruk i % Skatt på inntekt og formue , ,00 60,8 Rammetilskudd , ,00 69,9 Andre overføringer , ,00 10,3 Sum frie inntekter , ,00 64,5 Hovedgruppe Regnskap 31/8-12 Budsjett 31/12-12 Forbruk i % Renteutgifter løpende lån , ,00 32,2 Avdrag løpende lån , ,00 67,8 Sum renter og avdrag lån , ,00 58,3 Andre kostnader , ,00 10,1 Renteinntekter og utbytte , ,00 32,2 Rammetilskudd: mottatt 7 av totalt 10 Skatt: Skatteinngangen pr august er 4,5% lavere enn forrige år. Landet for øvrig har en vekst på 5,3% Andre kostnader: overføring av moms fra investeringsregnskapet Rapportering i hht finansreglement

9 Sak 119/12 I henhold til ny forskrift av 9. juni 2009, gjeldende fra 1.juli 2010 skal det minst to ganger pr år rapporteres til kommunestyret om kommunens finansforvaltning, Oversikt lånegjeld Hasvik kommune hadde pr en lånegjeld på kr ,-. Det har vært opptak av et nytt lån fra Husbanken (KOS 4/12) på kr ,-. Betalte avdrag t.o.m august er kr ,- i driftsregnskapet og kr ,- i investeringsregnskapet (avdrag til husbanken). I tillegg er det innbetalt kr ,- lån SNN (ekstraord. innbetaling). Lånegjelden er da pr august kr ,- og fordeles slik: Saldo Rente Rente Husbanken ,084 % 2,80 % Kommunalbanken ,500 % 3,15 % Kommunalbanken fastrente ,260 % 3,26 % KLP Kommunekreditt ,200 % 3,45 % KLP Kommunekreditt ,010 % 3,45 % Santander leasing leasing Renten har i 2012 blitt redusert. Kommunalbanken har varslet ytterligere nedsetting av renten til 2,350% fra 24. september Plassering av likviditet Hasvik kommune har ikke plassert ledig likviditet i aksjer eller fond. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Unni Henriksen Økonomileder

10 Sak 120/12 SØKNAD OM REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: 204 Arkivsaksnr.: 12/452 Saksnr.: Utvalg Møtedato 120/12 Formannskapet Innstilling: Hasvik formannskap opprettholder administrasjonens avslag på reduksjon av kommunale avgifter jfr søknad fra Handleriet Hasvik v/odd Ivar Gladsø. Saksutredning: Bakgrunn: Handleriet Hasvik v/odd Ivar Gladsø har søkt om fritak for kommunale avgifter for underetasjen i sitt forretningslokale i Storgata Hasvik. Gladsø skriver i sin søknad at underetasjen for tiden ikke er i bruk. Administrasjonen har behandlet søknaden etter vanlig praksis og i henhold til kommunestyrevedtak er det en meget restriktiv praksis med å innvilge fritak for kommunale avgifter. Administrasjonen har på bakgrunn av dette avslått søknaden og tilskrevet Gladsø om avslaget og at avgjørelsen kan påklages til Formannskapet. Gladsø har påklaget administrasjonens avgjørelse og saken oversendes Hasvik Formannskap for ny behandling. Vurdering: Teknisk etat ser ingen nye momenter som er avgjørende for å innvilge fritak for kommunale avgifter i henhold til søknaden. Vedlegg: Søknad Svarbrev fra administrasjonen Klage på avslag. Side 10 av 16

11 Sak 121/12 SØKNAD OM BOLIGTILSKUDD - RALPH BENGTSSON Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 12/420 Saksnr.: Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet /12 Formannskapet Innstilling: Søknad fra Ralph Bengtsson om tilskudd til oppføring av ny selveiet enebolig på Sørvær, samt fritak for tilknytningsavgifter for vann og avløp til boligen, innvilges. Søknad om innløsning av tomt fra Finnmarkseiendommen og gratis oppmåling avslås Saksutredning: Bakgrunn: Ralph Bengtsson søkte i brev datert om tilskudd til bygging av ny bolig på Sørvær med kroner , samt om gratis oppmåling og tilknytning til vann og avløp. Bengtsson bygger boligen på tomt som er festet av Finnmarkseiendommen. Han søker derfor i tillegg om støtte til innløsning av tomten. I brev datert har Bengtsson bekreftet at prosjektet dreier seg om en enebolig som skal eies av ham som privatperson og som skal benyttes som egen bolig. Kommunestyret vedtok i sak 22/11 reviderte retningslinjer for tilskudd til nybygg. Det som etter retningslinjene kan ytes er: - Tilskudd på inntil kroner Fritak for tilknytningsavgifter - Tildeling av gratis tomt i regulerte strøk i Hasvik, Breivikbotn og Sørvær. Vurdering: Både søker og prosjektet oppfyller etter rådmannens vurdering de vilkår som oppstilles i retningslinjene. Det tilrås derfor at Bengtsson innvilges et tilskudd på kroner samt fritak for kommunale tilknytningsavgifter for vann og avløp. Ordeningen med gratis tomt er ment å omfatte tomter som allerede er i kommunens eie. De reviderte retningslinjene gir heller ikke rom for å tilby gratis oppmåling i de tilfeller hvor tiltakshaver velger å ikke benytte ordningen med tildeling av gratis kommunal tomt. Det tilrås derfor at søknaden om innløsning av tomt fra Finnmarkseiendommen og gratis oppmåling avslås. Side 11 av 16

12 Sak 121/12 Vedlegg: - Søknad datert Brev fra kommunen datert Brev fra Bengtsson datert Reviderte retningslinjer for tilskudd til nybygg.

13 Sak 122/12 SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 12/516 Saksnr.: Utvalg Møtedato 122/12 Formannskapet Innstilling: Hasvik Formannskap vil etter Matrikkellovens 9 imøtekomme søknad fra Finnmarkseiendommen (FEFO) om fradeling av Punktfeste fra Gnr 14 Bnr 1 i Hasfjord, Hasvik til Stian Angell Jakobsen 9590 Hasvik. Alle kostnader vedrørende fradelingen belastes Jacobsen. Fradelingen blir utført sommeren Stian Angell Jakobsen må på vanlig måte søke byggetillatelse for oppføring av fritidsbolig/hytte på punktfestet. Saksutredning: Bakgrunn: Finnmarkseiendommen (FEFO) som grunneier av Gnr 14 Bnr 1 har søkt om tillatelse til fradeling av punktfeste for fritidsbolig/hytte i Hasfjorden, Hasvik. Fefo søker fradeling for Stian Angell Jakobsen som planlegger å bygge seg fritidsbolig/hytte på punktfestet. Reinbeitedistriktet har hatt søknaden til uttalelse og har ingen negative merknader til søknaden. Før Jakobsen kan begynne arbeidet med bygging av fritidsbolig/hytte må det søkes om byggetillatelse på vanlig måte. Vurdering: Teknisk etat innstiller søknaden positivt. Oppmåling av punktfrestet blir gjort sommeren Vedlegg: Søknad Uttalelse fra Reinbeitedistriktet Kartskisser. Side 13 av 16

14 Sak 123/12 TILTAK - SØKNAD OM ANSVARSRETT 16/423 (1) Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 12/517 Saksnr.: Utvalg Møtedato 123/12 Formannskapet /12 Formannskapet Innstilling: Hasvik Formannskap innvilger John-Reidar Wallmann 8146 Reipå ansvarsrett for tilbygg på Gnr 16 Bnr 423 Hasfjordveien Hasvik. På bakgrunn av at J.R. Wallmann har sentral godkjenning for hele ansvarsområdet jfr gis Wallmann Lokal godkjenning for tiltaket jfr. søknad. Saksutredning: akgrunn: Edwin Wallmann Hasfjordveien Hasvik skal bygge ut sin bolig og har engasjert John- Reidar Wallmann 8146 Reipå til å være ansvarlig søker for tiltaket. J.R.Wallmann har sentral godkjenning som dekker hele ansvarsområdet jfr. søknad Vurdering: Teknisk etat innstiller søknaden positivt om ansvarsrett å gi John-Reidar Wallmann lokal godkjenning jfr søknad. Vedlegg: Søknad Side 14 av 16

15 Sak 124/12 TILTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK 16/423 (2) Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 12/517 Saksnr.: Utvalg Møtedato 123/12 Formannskapet /12 Formannskapet Innstilling: Hasvik Formannskap vil i henhold til Pbl 20-1 gi tillatelse til tiltak på Gnr 16 Bnr 423 Hasfjordveien Hasvik jfr. søknad. John-Reidar Wallmann er gitt lokal godkjenning som ansvarlig søker for oppføring av tilbygg på nevnte eiendom. Saksutredning: Bakgrunn: John-Reidar Wallmann søker tillatelse til tiltak, bygging av tilbygg på Edwin Wallmann sin bolig i Hasfjoirdveien Hasvik Gnr 16 Bnr 423. J.R.Wallmann er gitt lokal godkjenning for oppføring av tilbygg jfr søknad. Vurdering: Teknisk etat innstiller søknaden om tillatelse til tiltak positivt. Vedlegg: Søknad Side 15 av 16

16 Sak 125/12 SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT 1/69 Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 12/501 Saksnr.: Utvalg Møtedato 125/12 Formannskapet Innstilling: Hasvik Formannskap vil i henhold til Pbl 20-1 gi Tor Oskar Andreassen Havneveien Sørvær byggetillatelse til garasje jfr søknad. Hasvik Formannskap vil i medhold av Matrikkellovens 9 tillate deling av eiendommene Gnr 1 Bnr 3 og Gnr 1 Bnr 160 hvor den fradelte parsellen selges til Andreassen for å få realisert bygging av garasjen. Den fradelte parsellen blir på ca 110 kvm. Fradelingen gjøres sommeren Alle kostander vedr salg og oppmåling belastes Andreassen etter gjeldene takster. Saksutredning: Bakgrunn: Tor Oskar Andreassen søker om tillatelse til å bygge garasje ved sin bolig i Havneveien Sørvær. For å få realisert byggeplanene må Andreassen kjøpe en parsell av Hasvik kommunes eiendommer Gnr 1 Bnr 3 og Gnr 1 Bnr 160 jfr kartskisse. For å opprettholde krav om avstand på 4 meter fra bygning til tomtegrense er arealbehovet jfr kart på ca 110 kvm. Vurdering: Teknisk etat har ingen innvendinger til byggesøknaden eller fradelingen. Vedlegg: Søknad Kart. Side 16 av 16

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 09.06.2015 Tid: Kl.09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/05 05/00271 MØTE MED VINDKRAFT NORD AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/05 05/00271 MØTE MED VINDKRAFT NORD AS Hasvik kommune Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 26.04.2004 Tid: Kl.10.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Mari Gamst for Målfrid Hansen Halvard Holst-Olsen for Per Sæther Siv

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.06.2015 Tid: Fortløpende etter NFO Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Torunn

Detaljer