MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/08 08/12 REFERATER 11/08 08/99 SOMMERÅPEN BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/08 08/12 REFERATER 11/08 08/99 SOMMERÅPEN BARNEHAGE"

Transkript

1 Eva D. Husby Gunnar Mauseth Trude Hustad for Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Torunn Pettersen Hovard Sjursen Odd Ivar Gladsø Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTET STARTER MED ÅPEN TIME. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/08 08/12 REFERATER SAKSLISTE 11/08 08/99 SOMMERÅPEN BARNEHAGE 12/08 08/5 FORSLAG PÅ MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER TIL LOKALE MILITÆRE SKJØNNSNEMNDER FOR VALGPERIODEN /08 08/191 NÆRINGSLÅN - BREIVIKBOTN FISKEINDUSTRI AS 14/08 08/20 BUDSJETTREGULERING -

2 KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET 15/08 08/14 DRØFTING/ORIENTERING Breivikbotn, 7. april 2008 Eva D. Husby ordfører

3 REFERATER Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 08/12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Kommunestyret Innstilling: Saksutredning: 1) 08/ RÅD//SM /08 Hasvik senterparti ETTERLYSNING PÅ SVAR ANGÅENDE SAKER SOM ER SENDT REVISJONEN OG KONTROLLUTVALGET 2) 08/ RÅD//SM /08 Finnmark fylkeskommune ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT FINNMARK FYLKESKOMMUNE 3) 08/ RÅD//SM /08 KRÅD OPE BREV TIL NYVALDE KOMMUNEPOLITIKARAR 4) 07/ RÅD//SM /08 Fylkesmannen i Finnmark KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL - VALG AV KONTROLLUTVALG - HASVIK KOMMUNE 5) 08/ RÅD//SM /08 Fylkesmannen i Finnmark BISTAND FRA FYLKESMANNEN OVER MANGLENDE SVAR FRA KONTROLLUTVALGET/KOMMUNEN I SAK VEDRØRENDE HUT 6) 08/ ORD//EH N33 578/08 Fjord 1 MRF AS FERGERUTE HASVIK-ØKSFJORD 7)

4 08/ RÅD//SM /08 Skatteetaten KONTROLLRAPPORT 2007 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I HASVIK KOMMUNE 8) 07/ RÅD//SM /08 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange SALG AV "MESSA" 9) 08/ ORD//EH /08 Fylkesmannen i Finnmark VEDR. MANGLENDE SVAR FRA KONTROLLUTVALGET 10) 08/ ORD//EH K /08 Hasvik Høyre SPØRSMÅL ANG. SANDVIKA OG UTBYGGING AV HASVIK FLYPLASS 11) 07/ RÅD//SM /08 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange MISBRUK AV OPPLYSNINGER 12) 07/ RÅD//SM /08 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange SALG AV "MESSA" - KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL 13) 07/ RÅD//SM /08 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange VEDR. SALG AV "MESSA" 14) 07/ RÅD/TEK/RO Q /08 Hasvik Høyre AD FLYPLASSUTBEDRINGEN 15) 07/ RÅD//SM /08 Fylkesmannen i Finnmark ÅRSBUDSJETT ) 08/ RÅD//SM C84

5 1346/08 Hasvik menighetskontor HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I HASVIK MENIGHETSRÅD ) 08/ RÅD//SM /08 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS HASVIK OVERFORMYNDERI - REGNSKAP ) 07/ RÅD//SM /08 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange SALG AV "MESSA" 19) 08/ RÅD//SM S /08 NVE VINDKRAFT NORD AS - SØKNAD OM KONSESJON FOR SØRØYA VINDKRAFT HASVIK KOMMUNE, ORIENTERING OM SAKSBEHANDLING 20) 07/ RÅD//SM U /08 AS Vinmonopolet SØKNAD OM ETABLERING AV FILIALBUTIKK I HASVIK KOMMUNE 21) 08/ ORD//EH /08 Kontrollutvalget HENVENDELSER VEDRØRENDE ØKONOMIEN I HUT 22) 08/ ORD//EH /08 Fylkesmannen i Finnmark VEDRØRENDE HASVIK SENTERPARTIS HENVENDELSER VEDRØRENDE ØKONOMIEN I HUT, SIST KONTROLLUTVALGETS DRØFTING AV SAKEN I MØTE 15. FEBRUAR ) Hasvik kommune, skattekontor ÅRSMELDING ) Hasvik senterparti DIV. SPØRSMÅL 25) 08/ ORD//EH /08 Hasvik senterparti

6 SPØRSMÅL FRA HASVIK SENTERPARTI 26) 08/ ORD//EH K /08 Hasvik høyre SPØRSMÅL ANG. UTBYGGING AV HASVIK FLYPLASS OG SANDVIKA

7 SOMMERÅPEN BARNEHAGE Saksbehandler: Grethe Sæther Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/99 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Kommunestyret Innstilling: Hasvik kommunestyre vedtar å holde åpen ei avdeling i Hasvik barnehage og ei avdeling i Breivikbotn barnehage om sommeren. Den ekstra utgiften for renhold innarbeides i regulert budsjett/ økonomiplan. Saksutredning: I følge vedtekter for barnehagene i Hasvik kommune 10, ble det for barnehageåret vedtatt at minst en barnehage holder åpent i sommer feriene. Etter dette har det vært praksis at Hasvik og Breivikbotn barnehage har samarbeidet slik at når den ene var stengt, holdt den andre åpent. Barna fra Hasvik har vært i Breivikbotn når Hasvik var stengt og motsatt. Enkelte av foreldrene har ikke vært fornøyd med praksisen, bl a fordi flere har hatt problem med å frakte barna til barnehagen. Det er flere av foreldrene som ikke har sertifikat og bil. På grunn av økte antall plasser i bruk både i Hasvik og Breivikbotn og dermed også økt bemanning i begge barnehagene, er det mulig å holde en avdeling i hver barnehage sommeråpen uten å bruke vikar. Dette vil også avhjelpe foreldrenes problem. Saksbehandler vurderer også at vi nå har for mange barn i barnehagene til at vi kan slå sammen og kun ha en barnehage åpen i sommerferiene. Kommunen vil få en ekstra utgift på ferievikar på renhold. Utgiften er beregnet til : Breivikbotn barnehage 1 mnd.i 20 % stilling utgjør kr ,- Hasvik barnehage 1 mnd i 25 % stilling utgjør kr Totalt kr ,- Utgiften innarbeides i budsjettet ved behandling av regulert budsjett/ økonomiplan

8 FORSLAG PÅ MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER TIL LOKALE MILITÆRE SKJØNNSNEMNDER FOR VALGPERIODEN Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/08 Kommunestyret Innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Saksutredning: Med hjemmel i lov om militære rekvisisjoner nr. 19 av 29. juni 1951 og forskrift til samme lov gitt ved kgl. Res. av 17. september 1999 skal det i hvert fylke oppnevnes lokale skjønnsnemnder. Medlemmer og varamedlemmer til skjønnsnemndene oppnevnes for en fireårs periode året etter avholdt kommunevalg. Denne valgperioden er fra 1. mai 2008 til 30. april Lokale skjønnsmend herunder; alminnelig skjønnsnemnd, skjønnsnemnd for motorkjøretøy, skjønnsnemnd for fartøy og skjønnsnemnd for luftfartøy skal ha tre medlemmer (to sivile og en militær med varamedlemmer). To av medlemmene med varamedlemmer oppnevnes av Fylkesmannen etter forslag fra kommunene. Det tredje medlem med varamedlem oppnevnes av sjef for militært kommandodistrikt. Medlemmene og varamedlemmene skal fylle vilkårene etter Domstolloven av 13. august 1915, 53, med endringer ved lov av 11. mai 1979, nr. 14.

9 NÆRINGSLÅN - BREIVIKBOTN FISKEINDUSTRI AS Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 08/191 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/08 Kommunestyret Innstilling: Hasvik kommunestyre godkjenner og viderefører HUTs disponering av tidligere tildelte midler til Breivikbotn Fiskeindustri AS om næringslån til innkjøp av sløyemaskiner. Midlene lastes HUTs budsjettposter som anvist i saksutredningen. Saksutredning: Hasvik I Utvikling kf (HUT) behandlet i styremøte 23. juni 2006 søknad 27/06 fra Breivikbotn Fiskeindustri AS søknad om tilskudd eller gunstig lån til investering for sløying på land. Dette har en kostnadsramme på kr. Styret i HUT ga sin enstemmige tilslutning til søknaden. Prosjektet til Breivikbotn Fiskeindustri AS har tatt lengre tid enn antatt ved søknadsdato og derfor er ikke de tildelte midlene anmodet utbetalt før 1. november HUT har blitt muntlig orientert om prosjektets gang og av den grunn er ikke midlene trukket tilbake. De økonomiske midlene skulle belastes HUTs driftsbudsjett over -2- to driftsår (2006 og 2007), men pga at prosjektet tok lengre tid enn antatt har dette ikke skjedd. Breivikbotn Fiskeindustri AS sitt tilsagn på kroner til investering vil derfor bli belastet HUT driftsbudsjett i Styret i HUT innstiller overfor Hasvik kommunestyre at de økonomiske midlene til utbetaling fordeles på HUTs budsjett for 2008 slik: Konto: Budsjettert i 2008 med kr belastes med kr ,-. Konto: Budsjettert i 2008 med kr belastes med kr ,-. Konto: Budsjettert i 2008 med kr belastes med kr ,-. Totalt kr ,-. Kontoforklaringer: Konto: (Nyskapning og stabilisering fiskeri) Konto: (Tilrettelegging for fremmedflåten) Konto: (HUTs næringsfond)

10

11 BUDSJETTREGULERING - KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 08/20 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/08 Kommunestyret Innstilling: Hasvik kommunestyre godkjenner budsjettreguleringen med totale utgifter på kr for kvalitetskommuneprosjektet, som finansieres med regulering av kto kurstiltak, bruk av tidligere mottatte skjønnsmidler og overføring fra Fagforbundet Hasvik. Saksutredning: Kommunestyret vedtok i i møte , sak nr. 8/08 følgende vedrørende prosjektet: Det opprettes en styringsgruppe bestående av: Politisk nivå: Ordfører Eva Husby FOS-medlem Siv O Gamst FOS-medlem Elisabetn S Mikalsen Administrativt nivå: Rådmann Skolefaglig representant Pleie-og omsorg representant Fagforeningsnivå Fagforbundet 2 representanter, hvorav prosjektleder er den ene Utdanningsforbundet 1 representant. Trude Hustad utpekt fra Utdanningsforbundet og Dan Vidar Johnsen fra Fagforbundet Styringsgruppas rolle og ansvar er: Det nedsettes et Arbeidsutvalg bestående av: Ordfører Eva Husby Rådmann Sissel Mietinen FOS-medlem Elisabeth S Mikalsen Representant for fagforbundet Prosjektleder er sekretær for arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget er det innstillende organ til styringsgruppa, og skal sikre at styringsgruppa blir forelagt et godt beslutningsgrunnlag. Jan S. Olsen er tilsatt som prosjektleder i prosjektet

12 Kvalitetskommunesprosjektet må ha et budsjett for arbeidet og rådmannen har utarbeidet følgende forslag: Prosjektet har fått følgende ansvarsområde i årsbudsjettet : kto kvalitetskommuneprosjekt lønn prosjektstilling kr avsetn. feriep. Kr pensjon KLP kr forbruksmateriell kr skyss og kostgodtgj. Kr reiseutgifter kr kurstiltak kr mva utgift kr Totale utgifter kr mva kompensasjon kr andre tilskudd kr overføringer fra andre kr Totale inntekter kr Andre tilskudd er bruk av ekstra skjønnsmidler øremerket prosjektet. Midlene er plassert på kto kr og regulering/overføring fra kto kr Overføring fra andre er kr tildelt fra Fagforbundet Hasvik. I hht budsjettreglement er rådmannen tildelt fullmakt til å budsjettregulere mellom ansvarsområder. Så lenge reguleringen ikke medfører endringer i netto bevilget ramme for overordnet ansvarsområde gitt av kommunestyret. Denne reguleringen innbefatter et nytt ansvarsområde og ligger dermed utenfor rådmannens tildelte delegasjon. I hht budsjettreglementet er formannskapset gitt fullmakt til å godkjenne budsjettreguleringer over hele driftsbudsjettet, men netto ramme for overordnede ansvarsområder bevilget av kommunestyret skal ikke endres. I dette tilfelle benyttes fondsmidler til dekning av reguleringen, netto ramme endres. Rådmannen vurderer allikevel at formannskapet kan ta avgjørelsen da det tildelte beløp er øremerket til bruk til kvalitetskommuneprosjektet.

13 DRØFTING/ORIENTERING Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/08 Kommunestyret /08 Kommunestyret Innstilling: Saksutredning: Til drøfting/orientering: Goliat Næringssaker Messa Prosjektstillinger Boligpolitisk handlingsplan Helhetlig kommuneplan Regnskap 2007

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Trude Hustad for Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Anne-Birgitte

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Mari Gamst for Målfrid Hansen Halvard Holst-Olsen for Per Sæther Siv

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER Eva D. Husby Roy Mienna for Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0011/05 05/00058 ORIENTERING FRA FIRMA ALFRED BERG OM EVENTUELL SALG AV AKSJER I HAMMERFEST ENERGI AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0011/05 05/00058 ORIENTERING FRA FIRMA ALFRED BERG OM EVENTUELL SALG AV AKSJER I HAMMERFEST ENERGI AS Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Keth Olsen for Torunn Pettersen Hans P. Rasmussen for Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Roy Mienna for Gunnar Mauseth Målfrid Hansen for Siv O. Gamst Harald Isaksen for Geir A. Iversen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Keth Olsen for Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans Petter Rasmussen for Per Sæther Siv

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0024/06 06/00040 Unntatt offentlighet SØKNAD OM OMSORGSLØNN 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0024/06 06/00040 Unntatt offentlighet SØKNAD OM OMSORGSLØNN 2006 Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Hovard Sjursen for Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Harald Isaksen for Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Per Hansen Anne Olsen-Ryum Gunnar

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/11 11/46 REFERATER

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/11 11/46 REFERATER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 01.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 09.06.2015 Tid: Kl.09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/35 REFERAT

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/35 REFERAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 29.01.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer