PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret"

Transkript

1 Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Trude Hustad Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Svein Erik Pettersen Harald Isaksen Torunn Pettersen Kåre Pedersen Odd Ivar Gladsø Forfall Møtt for Børge Antonsen Bjørnar Hågensen Hovard Sjursen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Erik Arnesen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møteleder: Ordfører Eva D. Husby

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/106 REFERAT 21/09 09/ TERTIAL /09 09/322 REVIDERT BUDSJETT /09 09/341 HASVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP /09 09/356 ÅRSMELDING /09 09/354 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR HASVIK I UTVIKLING /09 09/316 VALG AV NY STYRELEDER I HUT 27/09 09/297 GENERALFORSAMLING HASVIK NÆRINGSHAGE AS 28/09 09/361 Unntatt offentlig ofl 5 AKSJEOVERDRAGELSE 29/09 09/315 Unntatt offentlig ofl 13 KLAGESAK 30/09 09/120 Unntatt offentlig ofl 13 SØKNAD OM STØTTE TIL INNKJØP AV HELAUTOMATISK AGGREGAT - KLAGE 31/09 09/295 OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEHJEMSBARN 32/09 09/214 ENDRING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO

3 33/09 09/336 VALG AV VALGSTYRE 34/09 09/363 FRITAK FOR LEVERINGSPLIKT AV STRØM FOR DELER AV SØRØYA 35/09 09/293 BEGJÆRING OM SELSKAPSKONTROLL AV HUT TILLEGGSSAK 36/09 09/216 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET FASTSETTING AV VALGDAG TILLEGGSSAK 37/09 09/340 MURMANSK Møteinnkalling og saksliste med 2 tilleggssaker ble enstemmig godkjent. MØTET STARTET MED ÅPEN TIME. Per Magne Jensen stilte følgende spørsmål: 1. Når vil Lille Pederhuset bli flyttet tilbake til Sørvær? 2. Sambandet på Sørvær ved strømbrudd. 3. Turisme turistene tar seg til rette på Sørvær, og parkerer både ved Spiseriet og på fotballbanen. Ordføreren svarte følgende: 1. Lille Pederhuset skal tilbakeføres til Sørvær. 2. Det har vært kontakt med Telenor om saken. Saken vil bli fulgt opp. 3. Det vil bli satt opp skilt og sperring på de aktuelle plassene. Keth Olsen stilte følgende spørsmål: 1. Fremtida til Jansnes. 2. Sparebank1 Nord-Norge hva skjer? Ordføreren svarte følgende: 1. Jansnes saken vil bli fulgt opp. 2. Har vært i kontakt med banksjefen, og han vil komme hit i møte den 24. juni.

4 Terje Sandvik stilte spørsmål om vannet på Sørvær. Ordføreren svarte at vannet på Sørvær er et problem Rådmannen svarte at et prøvetakingsprogram er satt i gang. Analysen er ikke klar. Per Magne Jensen stilte spørsmål om hvor bobilene skal gjøre av septikken. Ordføreren svarte at vi pr. d.d. ikke vet hva vi skal gjøre. Kommunestyret diskuterte habiliteten til: Eva D. Husby Arne Danielsen Målfrid Hansen Harald Isaksen Geir A. Iversen Odd Ivar Gladsø i sak 35/09 BEGJÆRING OM SELSKAPSKONTROLL AV HUT Alle disse fratrådte møtet når habilitetsspørsmålet ble diskutert. Følgende ble vedtatt: Eva D. Husby erklæres inhabil for sitt tilsetningsforhold til HUT. Enstemmig. Arne Danielsen erklæres inhabil for sin tilknytning til Eva D. Husby. Enstemmig. Målfrid Hansen erklæres inhabil for sitt medlemskap til styret i HUT. Enstemmig. Harald Isaksen erklæres inhabil for sitt medlemskap til styret i HUT. Enstemmig. Geir A. Iversen erklæres inhabil for sitt medlemskap til styret i HUT. Enstemmig. Odd Ivar Gladsø erklæres inhabil for sitt medlemskap til styret i HUT. Enstemmig. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 31/09 32/09 33/09 34/09 36/09

5 37/09 30/09 29/09 35/09 20/09 REFERAT Saken legges frem uten innstilling. Referatene tas til orientering. Enstemmig. Referatene tas til orientering. Enstemmig. 21/09 1. TERTIAL Formannskapets innstilling til kommunestyret: Tertialrapporten tas til orientering. Ordfører Eva D. Husby fremmet formannskapets innstilling som forslag til vedtak. Tertialrapporten tas til orientering. 22/09 REVIDERT BUDSJETT 2009 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar revidert driftsbudsjett 2009 i henhold til vedlegg konsekvensjustert årsbudsjett 2009 hovedoversikt drift.

6 2. Kommunestyret vedtar revidert investeringsbudsjett i henhold til vedlegg konsekvensjustert årsbudsjett 2009 hovedoversikt investering. Ordfører Eva D. Husby fremmet formannskapets innstilling som forslag til vedtak. Tilleggsforslag til pkt. 1 fra Hasvik Senterparti v/geir A. Iversen: Hasvik Senterparti tiltrer innstillingens pkt. 1, med følgende tillegg: Hasvik kommunestyre vil at eventuelt overskudd (mindreforbruk) på drifta for 2009 skal gå til nedbetaling av gjeld. Utredning om størrelsen på ekstramidlene ved innføring av eiendomsskatt ønskes tallfestet snarest. Rådmannen anmodes om å påse at utgiftene til drift holdes innenfor budsjettets rammer, og at eventuelle overskridelser umiddelbart blir rapportert til kommunestyret, slik kommuneloven beskriver. Med et folketall på om lag 960 nå, bør antall hele årsverk i kommunen ikke overstige 96, jfr. tommelfinger-regelen (10 %) innen kommunesektoren. Den økning i antall årsverk som har skjedd de siste par årene må rådmannen se nærmere på. Med økte midler fra Hammerfest Energi, fra KLP, fra økt skatteinngang, bør det ikke være noe vanskelig og klare å betale ordinære avdrag, og ikke bare minimumsavdrag som nå. Det ble først stemt over Hasvik Senterpartis forslag til pkt. 1. Forslaget falt med 4 mot 11 stemmer. Så ble det stemt over pkt. 2. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Til slutt ble det stemt over hele saken. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar revidert driftsbudsjett 2009 i henhold til vedlegg konsekvensjustert årsbudsjett 2009 hovedoversikt drift. 2. Kommunestyret vedtar revidert investeringsbudsjett i henhold til vedlegg konsekvensjustert årsbudsjett 2009 hovedoversikt investering. 23/09 HASVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 2008 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Årsregnskapet for 2008 godkjennes. 2. Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet for 2008, kroner dekkes fra ubundet kapitalfond, konto Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2008, kroner benyttes i sin helhet til inndekning av regnskapsmessig merforbruk fra regnskapsåret 2007.

7 Ordfører Eva D. Husby fremmet formannskapets innstilling som forslag til vedtak. 1. Årsregnskapet for 2008 godkjennes. 2. Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet for 2008, kroner dekkes fra ubundet kapitalfond, konto Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2008, kroner benyttes i sin helhet til inndekning av regnskapsmessig merforbruk fra regnskapsåret /09 ÅRSMELDING 2008 Formannskapets innstilling til kommunestyret: Rådmannens årsrapport tas til etterretning. Ordfører Eva D. Husby fremmet formannskapets innstilling som forslag til vedtak. Rådmannens årsrapport tas til etterretning. 25/09 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR HASVIK I UTVIKLING 2008 HUT-styrets innstilling til kommunestyret: 1. Hasvik i Utviklings årsmelding for 2008 tas til etterretning. 2. Årsregnskap for 2008 godkjennes. 3. Driftsregnskapet for 2008 viser et overskudd på kr ,-. Overskuddet benyttes til å dekke inn underskuddet i investeringsregnskapet. Investeringsregnskapet for 2008 viser et underskudd på kr ,-. Inndekning skjer i form av tilbakebetaling av lån i perioden , og overskudd fra driftsregnskapet. Varaordfører Gunnar Mauseth fremmet HUT-styrets innstilling som forslag til vedtak.

8 1. Hasvik i Utviklings årsmelding for 2008 tas til etterretning. 2. Årsregnskap for 2008 godkjennes. 3. Driftsregnskapet for 2008 viser et overskudd på kr ,-. Overskuddet benyttes til å dekke inn underskuddet i investeringsregnskapet. Investeringsregnskapet for 2008 viser et underskudd på kr ,-. Inndekning skjer i form av tilbakebetaling av lån i perioden , og overskudd fra driftsregnskapet. 26/09 VALG AV NY STYRELEDER I HUT HUT-styrets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre velger Harald Isaksen som nye styreleder i HUT fra d.d. t.o.m Ordfører Eva D. Husby fremmet HUT-styrets innstilling som forslag til vedtak. Hasvik kommunestyre velger Harald Isaksen som nye styreleder i HUT fra d.d. t.o.m /09 GENERALFORSAMLING HASVIK NÆRINGSHAGE AS Rådmannens innstilling: Hasvik kommunestyre beslutter som generalforsamling for Hasvik næringshage AS å oppløse og avvikle selskapet. Som avviklingsstyre velges Eva D. Husby, Geir A. Iversen og Odd Ivar Gladsø. Husby velges som avviklingsstyrets leder. Ordfører Eva D. Husby fremmet rådmannens innstilling som forslag til vedtak. Hasvik kommunestyre beslutter som generalforsamling for Hasvik næringshage AS å oppløse og avvikle selskapet.

9 Som avviklingsstyre velges Eva D. Husby, Geir A. Iversen og Odd Ivar Gladsø. Husby velges som avviklingsstyrets leder. 28/09 AKSJEOVERDRAGELSE 31/09 OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEHJEMSBARN Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommune slutter seg til KS Finnmarks forslag til oppreisningsordning for barn som har vært utsatt for overgrep i barnehjem i Finnmark. Forslag fra Hasvik Høyre: Som innstillingen med følgende tillegg: Hasvik kommunes andel begrenset oppad til kr ,-. Ordfører Eva D. Husby fremmet først formannskapets innstilling som forslag til vedtak. Så fremmet ordføreren tilleggsforslaget fra Hasvik Høyre. Hasvik kommune slutter seg til KS Finnmarks forslag til oppreisningsordning for barn som har vært utsatt for overgrep i barnehjem i Finnmark. Hasvik kommunes andel begrenset oppad til kr ,-. 32/09 ENDRING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: Administrasjonsutvalget har behandlet forslag til vedtekter for SFO i Hasvik Kommune. De framlagte vedtekter vedtas.

10 Trude Hustad ble erklært inhabil i saken. Halvard Holst-Olsen tiltrådte. Ordfører Eva D. Husby fremmet administrasjonsutvalgets innstilling som forslag til vedtak. Administrasjonsutvalget har behandlet forslag til vedtekter for SFO i Hasvik Kommune. De framlagte vedtekter vedtas. 33/09 VALG AV VALGSTYRE Hasvik formannskap innstiller til Kommunestyret: Som Valgstyre til Stortings- og Sametingsvalget 2009 velges Formannskapet. Ordfører er leder for valgstyret og varaordfører er nestleder. Kommunestyret delegerer oppnevning av Stemmestyrer på Hasvik, Breivikbotn og Sørvær til Valgstyret. Halvard Holst-Olsen fratrådte møtet. Trude Hustad tiltrådte. Ordfører Eva D. Husby fremmet formannskapets innstilling som forslag til vedtak. Som Valgstyre til Stortings- og Sametingsvalget 2009 velges Formannskapet. Ordfører er leder for valgstyret og varaordfører er nestleder. Kommunestyret delegerer oppnevning av Stemmestyrer på Hasvik, Breivikbotn og Sørvær til Valgstyret. 34/09 FRITAK FOR LEVERINGSPLIKT AV STRØM FOR DELER AV SØRØYA Hasvik kommunestyre motsetter seg at Hammerfest Energi gis tillatelse til riving av avgreininger på Sørøya i områdene Nordøya, Klubben og Børfjord med følgende begrunnelse:

11 Hasvik kommune har regulert området Brennhaugan/Dønnesfjord til industriområde, og er bl.a. i forhandlinger med Vindkraft Nord for utbygging av Vindmøllepark i området. De berørte områdene er attraktive hytte og rekreasjonsområder med muligheter for utvidet bruk. Det følger av Energiloven 3-3 om leveringsplikt at den som gis områdekonsesjon etter 3-2 skal levere elektrisk energi til abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for. Departementet kan dispensere fra leveringsplikten når særlige grunner tilsier det. Hasvik kommunestyre kan ikke se at de grunner Hammerfest Energi angir er så tungtveiene at de kan medføre fritak for leveringsplikt. Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Hasvik kommunestyre motsetter seg at Hammerfest Energi gis tillatelse til riving av avgreininger på Sørøya i områdene Nordøya, Klubben og Børfjord med følgende begrunnelse: Hasvik kommune har regulert området Brennhaugan/Dønnesfjord til industriområde, og er bl.a. i forhandlinger med Vindkraft Nord for utbygging av Vindmøllepark i området. De berørte områdene er attraktive hytte og rekreasjonsområder med muligheter for utvidet bruk. Det følger av Energiloven 3-3 om leveringsplikt at den som gis områdekonsesjon etter 3-2 skal levere elektrisk energi til abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for. Departementet kan dispensere fra leveringsplikten når særlige grunner tilsier det. Hasvik kommunestyre kan ikke se at de grunner Hammerfest Energi angir er så tungtveiene at de kan medføre fritak for leveringsplikt. 36/09 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET FASTSETTING AV VALGDAG Kommunestyret vedtar at Stortings- og Sametingsvalget 2009 holdes over en dag i Hasvik kommune, på den ordinære valgdagen, som er fastsatt til mandag 14. september Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Kommunestyret vedtar at Stortings- og Sametingsvalget 2009 holdes over en dag i Hasvik kommune, på den ordinære valgdagen, som er fastsatt til mandag 14. september /09 MURMANSK

12 Saken legges frem uten innstilling. Ordfører Eva D. Husby fremmet følgende forslag: Hasvik kommune gir ordfører og rådmann gis fullmakt til sammen å inngå avtaler med AF-Gruppen vedrørende utleie av kommunale eiendommer, salg av masser m.v. i forbindelse med gjennomføringen av fjerning av krysseren Murmansk. Hasvik kommune gir ordfører og rådmann gis fullmakt til sammen å inngå avtaler med AF-Gruppen vedrørende utleie av kommunale eiendommer, salg av masser m.v. i forbindelse med gjennomføringen av fjerning av krysseren Murmansk. 30/09 SØKNAD OM STØTTE TIL INNKJØP AV HELAUTOMATISK AGGREGAT - KLAGE 29/09 KLAGESAK 35/09 BEGJÆRING OM SELSKAPSKONTROLL AV HUT Rådmannens innstilling: Begjæring om selskapskontroll av HUT avvises. Følgende medlemmer ble erklært inhabil og fratrådte møtet: Ordfører Eva D. Husby Arne Danielsen Målfrid Hansen Følgende medlemmer tiltrådte møtet: Halvard Holst-Olsen for Eva D. Husby Monika Olsen for Arne Danielsen Sigurd Gigerland for Målfrid Hansen

13 Harald Isaksen Geir A. Iversen Odd Ivar Gladsø Hege Sørensen for Harald Isaksen Ingen kunne møte for Geir A. Iversen Terje Einan for Odd Ivar Gladsø Varaordfører Gunnar Mauseth overtok som møteleder. Møteleder Gunnar Mauseth fremmet rådmannens innstilling som forslag til vedtak. Vedtatt med 9 mot 5 stemmer. Begjæring om selskapskontroll av HUT avvises. Protokoll fra møte i Hasvik kommunestyre den 16. juni 2009

14 MØTET HEVET KL Svein Erik Pettersen og Siv O. Gamst ble sammen med ordføreren og varaordføreren valgt til å underskrive protokollen. Svein Erik Pettersen Siv O. Gamst Eva D. Husby Gunnar Mauseth

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Per Hansen Anne Olsen-Ryum Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0011/05 05/00058 ORIENTERING FRA FIRMA ALFRED BERG OM EVENTUELL SALG AV AKSJER I HAMMERFEST ENERGI AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0011/05 05/00058 ORIENTERING FRA FIRMA ALFRED BERG OM EVENTUELL SALG AV AKSJER I HAMMERFEST ENERGI AS Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Keth Olsen for Torunn Pettersen Hans P. Rasmussen for Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 16.03.2005 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Harald Isaksen for Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Mari Gamst for Målfrid Hansen Halvard Holst-Olsen for Per Sæther Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Keth Olsen for Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans Petter Rasmussen for Per Sæther Siv

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/35 REFERAT

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/35 REFERAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 29.01.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 09.06.2015 Tid: Kl.09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00. Konsulent Odd Michelsen som sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00. Konsulent Odd Michelsen som sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER Eva D. Husby Roy Mienna for Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 26.04.2004 Tid: Kl.10.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer