STOR-ELVDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT Rådmannens forslag til formannskapet den Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOR-ELVDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013. Rådmannens forslag til formannskapet den 27.11.2012. Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 1"

Transkript

1 STOR-ELVDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013 Rådmannens forslag til formannskapet den Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD, INNLEDNING OG SAMMENDRAG...3 BUDSJETTFORUTSETNINGER...5 LÅNEGJELD OG FONDSBEHOLDNING...6 KOMMENTARER TIL DRIFTSBUDSJETTET...8 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSBUDSJETTET KOMMENTARER TIL ASP DRIFT OG INVESTERING Virksomhetenes budsjettkommentarer: POLITISK VIRKSOMHET SENTRALADMINISTRASJONEN SERVICE OG KULTUR KOPPANG SKOLE OPPHUS SKOLE OG BARNEHAGE SOLLIA OPPVEKSTSENTER STOR-ELVDAL UNGDOMSSKOLE KOPPANG BARNEHAGE REHABILITERINGSTJENESTENE MORATUNET SYKEHJEM HJEMMEBASERTE TJENESTER HELSE OG SOSIAL TEKNISKE TJENESTER FINANS Økonomisk oversikter: Driftsbudsjett - virksomhetsrammer budsjettskjema 1 B Noter til driftsbudsjett Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2 A Investeringsprosjekter Budsjettskjema 2 B Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Selvkosttjenester i budsjettet for Vedlegg VEDLIKEHOLDSPLAN VA ANLEGG KOMMUNESTYRESAK 12/xx ÅRSBUDSJETT Forøvrig vises det til saksframlegget. side 2

3 FORORD, INNLEDNING OG SAMMENDRAG Lovgrunnlag I henhold til kommunelovens skal det vedtas et årsbudsjett og en økonomiplan for 4 år, som omfatter hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Budsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. Formannskapets innstilling til årsbudsjett med de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn 14 dager før behandling i kommunestyret. Hovedtrekk i budsjettet for 2013 I budsjettet er det foreslått noen endringer fra forrige års budsjett. I hovedsak videreføres budsjettene for alle virksomheter på dagens nivå korrigert for lønnsvekst. Det er forutsatt kr 4,0 mill i overføring fra kommuneskogen, en økning på kr. 2,75 mill. Konsesjonskraftinntekter er redusert med kr. 0,3 mill noe som skyldes lave strømpriser. Det er avsatt kr 3,0 mill i til lønnsøkninger for 2013 som tilsvarer en økning på 3,3% med virkning fra 01.mai Det er forslått avsetning til generelt disposisjonsfond på kr. 2,5 mill, dette fordi Stor-Elvdal kommune trenger å bygge opp igjen fondsbeholdningen. Årsverk foreslås redusert med 12 årsverk jf kapitel bemanning s 5. Gebyrinntekter er økt med 0,5 mill, mens sykelønnsrefusjon er økte med 1,2 mill. Det er også lagt inn forutsetning av at det blir opprett asylmottak i gjen i kommunen, dette er stipulert til en inntekt på 3,5 mill. Momskompensasjon budsjetteres med 4,5 mill kr. for driftsbudsjettet. Det er lagt opp til et svært nøkternt investeringsnivå for 2013, men dette må ses i lys av at det ble vedtatt flere store investeringsprosjekter de siste årene. Samt som at lånegjelda i 2013 er forsøkt redusert ved at investeringer holdes innenfor ubrukte lånemidler og fondsbruk, gjelda er ca kr 160,3 mill, eller kr pr innbygger ved utgangen av Usikkerhetsmomenter I budsjettforutsetningene er det antatt et innbyggertall på 2645, som er sist kjente tall fra Den langsiktige trenden er at innbyggertallet går ned. Beregning av skatteinntekter og statlig rammetilskudd er dermed trolig noe optimistisk. side 3

4 Det vanskelig å budsjettere finansutgifter og finansinntekter, men det er lagt til grunn dagens nivå. Det er ikke lagt inn noen rentebuffer. En renteøkning på 1,0 % betyr omlag 0,57 mill. kr. i årlig økte driftsutgifter. Stor-Elvdal kommune er kjent med at det er søkt UDI om opprettelse av nytt asylmottak. Det er på nåværende tidspunkt ikke avklart, men i budsjett for 2013 har vi forutsett at dette blir en realitet. Det er derfor lagt inn en inntekt på 3,5 mil kr. Videre er det usikkerhet rundt utgifter til ressurskrevende bruker og en barnebolig. Dette er utgifter som vi har forsøkt og stipulere så godt vi kan. Dette eri tiltak som er kostnadskrevende, men vi har lagt innen økning i forhold til disse utgiftene. Begge disse to forholdene blir fulgt nøye opp i Budsjettprosessen I rådmannens forslag til budsjett for 2013 er det forsøkt ivaretatt de prioriteringer og ønsker som har fremkommet som resultat av en omfattende prosess med, dialogmøter, dialogseminar og budsjettmøter med formannskapet. Det er likevel lagt opp til et stramt driftsbudsjett. Det foreslås å avsette kr 2,5 mill. kr til generelt disposisjonsfond med tanke på kommende år. Budsjettarbeidet har vesentlig dreid seg om økonomiske størrelser. Investeringer og kapitalkostnader På investeringssiden for 2013 er det lagt inn kostnader til nye ASP-prosjekter. Prosjektene GIS (Geografiske informasjonssystemer), ebygg (elektronisk byggesaksbehandling), ny nettportal og epolitik/emøter videreføres fra tidligere år. I tillegg er prosjekter angående oppgradering av lovpålagte efaktura/ehandel i økonomisystemet lagt inn under ASP investeringer. Nytt tak på tannklinikken er budsjettert med kr.0,25 mill, Nytt kjøkkengulv på Moratunet sykehjem med kr. 0,5 mill, Nytt nøkkelsystem for Myrvang med kr. 0,45 mill og Enøk-tiltak på EPC med kr. 3,0 mill. Stor-Elvdal kommunes investeringsdel i asp-samarbeidet er budsjettert med 1,0 mill kr. Oppgradering av ledningsnett vann og avløp er budsjettert med 0,6 mill. kr. Prosjektet er selvfinansierende. Kommunens egen lånegjeld vil ved utgangen av 2013 være omlag 160 mill. kr, som inkluderer nye låneopptak i 2013 på om lag kr 0,6 mill. Av nye låneopptak i 2013 er det anslått at om lag kr 0,6 mill. er selvfinansierende. Det er satt opp bruk av ubrukte lånemidler på kr.3,8 mill. De samlede renteutgiftene er på samme nivå som i 2012 og utgjør kr 6,1 mill. Det er budsjettert med 6,8 mill. kr i avdragsutgifter for Det er budsjettert med dagens rentenivå på kommunens lån, men det er ikke lagt inn noen rentebuffer i Brutto lånegjeld pr. innbygger vil være kr ,- ved utgangen av 2013 (ekskl. husbanklån til videre utlån). side 4

5 Bemanning Det er budsjettert med 244 årsverk i lønnsbudsjettet for Dette inkluderer engasjementer og vakanser. I opprinnelig lønnsbudsjett for 2012 var det budsjettert med 248 årsverk inkludert vakanser. Det er lagt opp til følgende av stillinger for 2013 noe som betyr en netto reduksjon på 12 årsverk til 232 årsverk i løpet av året. Det foreslås opprettet 1,8 nye årsverk i forhold til opprinnelig budsjett forrige år: 0,85 årsverk ved Koppang skole fra ,45 årsverk ved Opphus barnehage fra ,5 årsverk ved Koppang barnehage fra Det er økt med 1,5 årsverk som brukerstyrt personlig assistent, dette med bakgrunn i vedtak. Samtidig er det foreslått å redusere med 13,9 årsverk i forhold til opprinnelig budsjett forrige år: 0,3 årsverk på politisk virksomhet fra ,8 årsverk reduksjon ved Opphus skole pga nedleggelse fra ,8 årsverk ved Sollia skole fra , dette er ledige stillinger. 1,0 årsverk ved Sollia barnehage fra , pga færre barn fra høsten ,5 årsverk ved helsestasjon, dette gjelder stillingen som helsesøster mot asylmottaket. 0,1 årsverk ved arbeidsgiverkontrollen 1,0 årsverk ved Ikt, denne stillingen har vært ubesatt i ,2 årsverk som vaktmester i Sollia fra ,0 årsverk ved Sollia skole i fra ,2 årsverk ved Sollia barnehage i fra ,0 årsverk ved Opphus barnehage i fra ,0 årsverk i fra VO i fra Lærlinger er redusert med 0,5 årsverk (1 lærling) i fra , disse stillingene er ikke besatt. Det er ellers forslått at å øke med 2 lærlinger i fra ikke blir opprettet. Det var også et ønske i fra hjemmebaserte tjenester på å øke merkantil ressurs med 20% fra Dette ble det ikke funnet rom for i budsjettet og derfor ikke økt. BUDSJETTFORUTSETNINGER Rammetilskudd og statlige overføringer samt skatteinntekter for 2013 er budsjettert ut fra et innbyggertall på 2645, som er status pr Lønnsbudsjettet er lagt inn med helårsvirkning av lønnsoppgjøret for 2011 og det sentrale lønnsoppgjøret for Det er budsjettert med kjente vakanse for 2013 selv om erfaringer tilsier at det blir noe mer også gjennom året. Det er avsatt en lønnsreserve på kr. 3,0 mill. som er beregnet til å dekke en lønnsvekst på 3,3 % med virkning fra 1. mai For sosiale utgifter er det benyttet satser gitt av KLP. Det er beregnet et positivt premieavvik på kr. 2,79 mill. Det er ikke foretatt prisjustering på andre utgifter. Kommunale gebyrer og betalingssatser er lagt inn i eget Gebyrregulativ for Stor-Elvdal kommune som er eget vedlegg. side 5

6 LÅNEGJELD OG FONDSBEHOLDNING Kommunens handlefrihet er begrenset av stor lånegjeld den fordeler seg med 75,6 mill på faste rente og resten på flytende rente. Her er en oversikt over kommunens lånebetingelser: Långiver Oppt.år Kommentar Anslag saldo Renter Avdrag Lånesaldo Sum husbanken, etabl./startlån Husbanken, eget lån 1997 Flyt, 2,09% fra Kommunekreditt Norge AS 1996 Flyt, 3,45% fra Kommunalbanken AS 2002 Fast 3,81% til Kommunekreditt Norge AS 2003 Flyt, 3,45% fra Kommunekreditt Norge AS 2003 Flyt, 3,45% fra Kommunalbanken AS 2004 Flyt, 2,35% fra Kommunekreditt Norge AS 2006 Flyt, 3,45% fra Kommunalbanken AS 2007 Flyt, 2,35% fra Kommunalbanken AS 2009 Fast 4,41% til KLP Banken 2009 Fast 4,41% til KLP Banken 2009 Fast 4,37% til Kommunalbanken AS 2009 Fast 4,31% til Kommunalbanken AS 2009 Fast 4,31% til Kommunalbanken AS 2010 Flyt, 2,25% fra Kommunalbanken AS 2010 Flyt, 2,35% fra Kommunalbanken AS 2010 Flyt, 2,35% fra KLP kommunekreditt AS 2011 Fast 3,52% til KLP kommunekreditt AS 2011 Fast 3,52% til KLP kommunekreditt AS 2011 Fast 3,52% til Klp kapitalforvaltning 2008 Fast 3,52% til Klp kapitalforvaltning 2008 NB! ANNUITET! Fast 3,52% til Klp kapitalforvaltning 2008 Flyt, 2,32% fra Nytt lån Flyt 2,5% Sum andre lån Ved utgangen av 2013 vil lånegjelda være på 159,3 mill. kr. Dette inkluderer 6,2 mill. kr til startlån (videreutlån). side 6

7 Nedenfor vises en oversikt over lånegjeld og fondsbeholdning pr i 1000 kr.: Sum brutto lånegjeld Beh. disposisjonsfond Beh. bundet driftsfond Beh. ubundet invest.fond Beh. bundet invest.fond Diff. lånegjeld og fond Tallene er et anslag for perioden Brutto lånegjeld omfatter alle lån kommunen har, også lån til videreutlån. Bundne driftsfond omfatter kraftfond, forsikringsfond, diverse gavefond og VAR-fond i tillegg til fondsmidler basert på ubrukte øremerkede tilskudd til prosjekter og tiltak. Disposisjonsfond er i hovedsak midler avsatt gjennom regnskapsavslutninger av ubrukte midler. Disposisjonsfond er bygd opp gjennom vedtak ved behandling av årsregnskapene, og disponeres gjennom egne vedtak i kommunestyret. Ubundet investeringsfond er avsetninger etter for eksempel tomte- og boligsalg. Kommunen har en anstrengt likviditet og må søke om likviditetslån for å klare løpende utgifter resten av Kommunen bruker ikke ingen midler i finansmarkedet for å forsøke å oppnå enn høyere avkastning. side 7

8 KOMMENTARER TIL DRIFTSBUDSJETTET Endringer fra vedtatt budsjett 2012 Budsjettet for 2012 har en utgifts- og inntektsramme på 231,5 mill. kr. Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring kr Endring % Lønn og sosiale utgifter ,0 % Kjøp varer/tjenester, inngår i egenprod ,6 % Kjøp varer/tjenester, erstatter egenprod ,9 % Overføringer ,8 % Finansutgifter ,6 % Avskrivninger ,4 % SUM UTGIFTER ,1 % Salgs- og leieinntekter ,4 % Refusjoner ,8 % Overføringsinntekter ,3 % Finansinntekter ,1 % Motpost kalk. avskrivninger og -renter ,6 % SUM INNTEKTER ,1 % NETTO ,0 % Utgiftene 10 Lønnsutgifter. Lønnskostnadene har økt med 4,1 mill. kr fra opprinnelig budsjett for Dette skyldes lønnsvekst og økte pensjonskostnader. Det er foreslått en samlet bemanningsreduksjon på 3,9 årsverk, se eget avsnitt som omtaler bemanning nærmere Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens egenproduksjon. Utgiftene er økt med 1,2 mill. kr i forhold til budsjettet for Det har vært økning i aspsamarbeidet med 0,5 mill kr, MHBR har økt med 0,18 mill kr inkl oppstart nødnett og Fias har økt med 0,15 mill kr. ellers så er det bare små justeringer. 14 Overføringer. Overføringer er økt med kr 0,26 mill. i forhold til budsjettet for Dette skyldes en reduksjon kr 0,2 mill på tilskudd til lag/foreninger. Reduksjon på sosialhjelp på kr 0,3 mill og økning på lønnsreserven kr. 0,2 mill i fra Overføring til kirkelig fellesråd er redusert med 0,2 mill, mens tilskudd til private barnhager har økt med 0,47 mill fra side 8

9 15 Finansutgifter. Finansutgiftene er økt med kr 1,69 mill. kr fra budsjettet for Dette skyldes blant annet renter og avdragsregulering. Det er også foreslått en avsetning på kr. 2,5 mill til generelt disposisjonsfond. Inntektene 16 Salgsinntekter. Det er en økning i salgsinntekter med 0,17 mill. kr fra budsjettet for Dette er økte gebyrinntekter med kr. 0,5 mill som blant er økte gebyrsatser, dette er foreldrebetaling barnehagen er justert med 0,10 mill kr ved forslått fjerning av garderte satser. Reduserte konsesjonskraftinntekter med kr. 0,34 mill. Dette skuldes blant annet lave strømpriser. 17 Refusjoner. Det er en reduksjon i refusjonsinntekter fra forrige budsjett på kr 4,2 mill og skyldes reduksjon i tilskudd på voksenopplæringen med kr. 4,4 mill kr, Sollia barnehage tilskudd i fra UDI til 4 og 5 åringer fra asylmottaket samt betaling i fra mottaket utgjør dette en reduksjon på 0,75 mill kr. Det er også lagt inn en økning på sykelønnsrefusjon på kr.1,2 mill. 18 Overføringsinntekter. Overføringsinntektene er økt med 9,6 mill. kr fra forrige budsjett. Overføring i fra KF kommuneskogen er forslått økt med kr. 2,75 mill til 1,5 mill. Skatteinntekter er foreslått økt med kr 3,85 mill, resten av overføringsinntekter er kr. 1,8 i økte rammeoverføring fra staten. Det er lagt inn en overføringsinntekt på kr. 3,5 mill i forhold til opprettelse av nytt asylmottak i kommunen, mens integreringstilskudd og tilskudd til Sollia skole er redusert med kr. 1,35 mill. 19 Finansinntekter. Samlet er finansinntektene kr 1,7 mill høyere enn forrige års budsjett. Dette skyldes økt bruk av bundne fond på kr. 1,2 mill., og høyere renteinntekter på kr. 0,5 mill. side 9

10 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSBUDSJETTET Oppsummering av investeringsprosjektene Videreføring fra tidligere investeringsbudsjetter: Det er ikke noen prosjekter som videreføres i fra 2012, påstartede prosjekter vil bli ferdigstilt. Nye tiltak i budsjettet for 2013: Nytt gulv på kjøkkenet, Moratunet på kr. 0,5milll. Nytt nøkkelsystem, Myrvang på kr. 0,45 mill. Enøk-tiltak, EPC på kr. 3,0 mill. Nytt tak, tannklinikken på kr. 0,25 mill.. Asp-investeringer, Ikt på kr. 1,0 mill. Egenkapital KLP, kr.0,57 mill. Oppgradering av ledningsnett vann og avløp er budsjettert med 0,6 mill. kr. Prosjektet er selvfinansierende. På investeringssiden for 2013 er det lagt inn kostnader til nye ASP-prosjekter. Prosjektene GIS (Geografiske informasjonssystemer), ebygg (elektronisk byggesaksbehandling), epolitik/emøter og ny nettportal videreføres fra tidligere år. I tillegg er prosjektet Noen oppgradering på Agresso økonomisystemet lagt inn under ASP investeringer. Samlet oversikt over investeringsprosjekter følger i avsnittet Budsjettskjema 2B. KOMMENTARER TIL ASP DRIFT OG INVESTERING Stor-Elvdal kommunes andel av driftsbudsjettet for ASP (IKT-driften) er kr 4,1 mill. Det totale driftsbudsjettet for ASP samarbeidet er på 17,4 mill kr. Det er 11 stillinger på IKT drift og 3,25 stillinger som systemansvarlige, totalt 14,25 stillinger. Investeringsbudsjett 2013: Det foretas ingen større nye investeringer for ASP i 2013 ut over det som er budsjettert tidligere. På agresso økonomisystemet er det foreslått noen oppgardering som efaktura og ehandel, det har vært ett lovkrav i fra at kommunene skulle håndtere efaktura så derfor er dette påkrevet. Prosjektene GIS (Geografiske informasjonssystemer), ebygg (elektronisk byggesaksbehandling) er en videreføring fra tidligere år. Prosjektene skal sansynligvis overføres til drift i nærmeste fremtid, men hele prosjektet har blitt forsinket. Videre skal det ny nettportal og epolitik avsluttes i 2013, dette er på begynt i side 10

11 Finansiering 2013 Engerdal Stor-Elvdal 16,75 % 21,02 % Fordelingsnøkkel mellom kommunene: Trysil 33,92 % Åmot 28,31 % 100,00 % Finansiering Spesifkasjon tiltak Beregnet Brutto Brutto snitt mva-% Beregnet finansiert ved momskomp / Sum finansiering kommunene Andel Engerdal Andel Stor- Elvdal Andel Trysil Andel Åmot 1 Lønn IKT inkl. sosiale utgifter ,0 % Abonnementer, litteratur, kontormateriell ,0 % Bevertning ved møter/utvalg/organisasjoner/råd ,0 % Datakommunikasjon ,0 % Kompetanseheving (kurs) ,0 % vmware (virtualisering) ,6 % ThinOS (til Wyse-terminaler) ,6 % Backup - vedlikehold (Commvault) ,6 % Fjernpålogging (Radius/Nordic Edge) ,6 % Anti-virus (Trend/Sophos) ,6 % Citrix ,6 % Microsoft-software ** (se fotnote) ,6 % Brannmurer (Juniper/Netscreen) ,6 % MDM-system (sikkerhet på mobile enheter) ,6 % Internt trådløst nett (Trapeze) ,6 % Utstyr, reparasjoner, ny programvare m.m ,6 % ASP-sentralen (serverrom) ,6 % Service- og vedl.h.avt. utstyr ,6 % Vedlikeholdsavtale videokonferanseutstyr ,6 % Responstidsavtale (support) ,6 % Konsulentbistand ,3 % Sumteknisk ASP-drift Hvorav : Kommunenes "andel" av mva-komp Sumekskl. lønn Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 11

12 101 Lønn prosjekt/fag inkl. sosiale utgifter ,0 % Kompetanseheving (kurs) ,0 % Bevertning ved møter/utvalg/organisasjoner/råd ,0 % Abonnementer, litteratur ,0 % Agresso ,6 % Nettportal ,6 % ephorte ,6 % Helse og sosial-sektoren ,6 % GIS ,6 % KomTek ,6 % Gemini ,6 % Biblioteksystem ,6 % Nasjonal tjenestekatalog ,6 % Elektronisk skjemapakke ,6 % Oppad - skole ,6 % Konsulentbistand ,3 % Sumfinansiering Kommunenes "andel" av mva-komp Sumekskl. lønn Sumtotalt kommunes andel av finansieringen Sumtotalt ekskl. lønn Summert kommunenes andel + mva-"andel": Kommunenes brutto andel (fra "Budsjett med fordeling"): Kontrolltall (skal være lik 0 (null, formatert som "-") Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 12

13 Investeringbudsjett ASP Brutto Fordelingsnøkkel mellom kommunene: Engerdal 17,98 % Stor-Elvdal 21,58 % Trysil 32,54 % Åmot 27,90 % 100,00 % Aktivitet Sum Kostnader fordelt på de enkelte kommuner (Brutto) Overført fra 2012 Budsjett 2013 Til rådighet 2013 Engerdal Stor-Elvdal Trysil Åmot Prosjekt GIS Budsjett GIS Prosjekt ebygg2009 Budsjett el plan og byggesaksbehandling Prosjekt "Ny nettportal" Prosjekt utredning nye nettsider Prosjekt epolitiker/emøte Elektroniske politikere og møter Prosjekt Mobil Omsorg Elektronisk rapportering fra ute hos kunde Prosjekt Biblio integrasjon Agresso Integrasjon til Agresso Prosjekt Oppad skole integrasj Agresso Integrasjon til Agresso Prosjekt ehandelsfaktura Elektronisk Hansdelsfaktura stat og lev Prosjekt efaktura Elektronisk faktura privatpersoner Prosjekt Salgsordre Web Løsning for tilfeldig fakturering/salgsordre Sum Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 13

14 POLITISK VIRKSOMHET Til det beste for innbyggerne i Stor-Elvdal. 1. Virksomhetens tjenester Virksomhetsområdet omfatter driften av politiske og andre folkevalgte organer, kontroll- og tilsynsarbeid m.v. 2. Personell Det er til sammen 1,4 årsverk som er fordelt på følgende stillingshjemler: Antall årsverk g Ordfører/varaordfører 1,40 1,40 1,40 1,40 1,10-0,30 Formannskapsmedlemer, godtgjøring ,20 0,20 Leder i hovedutvalg landbruk/miljø/komm.tekn. 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 Leder i hovedutvalg for kultur/oppvekst 1) 0,04 0,04 0,04 0, ,04 Leder i hovedutvalg for helse/velferd 1) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 Leder kontrollutvalg 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 Leder overformynderi 2) 0,04 0,04 0,04 0, ,04 Sum årsverk politisk virksomhet 1,60 1,60 1,60 1,60 1,42-0,18 1) Utvalgene KO og HV slås sammen fra ) Overformynderiet utgår fra Statistikk Nedenfor vises en oversikt over antall møter og saker i : Antall møter/saker Kommunestyret Formannskap Hovedutvalg/komitèer SUM møter Kommunestyret Formannskap Hovedutvalg/komitèer SUM saker Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 14

15 4. Økonomisktabell Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Politisk virksomhet 10 Lønn og sosiale utgifter ,8 % Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod ,2 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod ,4 % 14 Overføringer ,0 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger ,0 % 15 Avskrivninger ,0 % SUM UTGIFTER ,0 % 16 Salgs- og leieinntekter ,0 % 17 Refusjoner ,0 % 18 Overføringsinntekter ,0 % 19 Finansinntekter ,0 % SUM INNTEKTER ,0 % NETTO ,2 % Redusere ordfører/vareordfører fra 140% stilling til 110%, dette vil gi en besparelse på kr ,- i Det er også forslag på sammenslåing av utvalgene Kultur/oppvekst og Helse/velferd, dette vil gi en besparelse på utvalgsleder samt reduksjon på 6 møter i året. Besparelse på dette er på vel ,- kr. Det er også lagt inn en besparelse på reduksjon fra 7 til 5 medlemmer i utvalgene i Stortingsvalget i 2013 er lagt inn i budsjettet med kr ,-. side 15

16 SENTRALADMINISTRASJONEN En service orientert administrasjon til nytte for innbyggere og ansatte. 1. Virksomhetens tjenester Virksomhetsområdet omfatter sentraladministrasjonen med støttetjenester, overføringer til KF Storstua og Stor-Elvdal Prestegjeld samt overføringer fra KF Stor-Elvdal Kommuneskoger. 2. Personell Det er 24,3 årsverk medregnet avsatte ressurser til spesial pedagogiske tiltak i barnehager/til førskolebarn som iverksettes ved behov. Disse er fordelt på følgende stillingshjemler: Antall årsverk g Rådmann 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Kommunalsjef 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 HMS/internkontroll, næringssjef, økonomisjef 2,8 2,8 Hovedtillitsvalgt 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0 7 lærlinger 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 0,5 Spesial pedagogiske tiltak barnehager/ førskolebarn 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,1 IKT, inkl. ressurser til egne skoler og ASP-sentral 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0-1,0 Lønn og Personal 3,0 3,0 Post og arkiv 2,0 2,0 Personal, skolefaglig rådgiver, HMS/internkontroll 2,5 2,8 2,8 2,8 0,0-2,8 Regnskapskontoret 3,3 3,3 Skatteoppkrever 1,0 1,0 Økonomikontoret inkl. lønn og skatt 1) 7,0 7,0 7,0 7,3-7,3 Interkommunal arbeidsgiverkontroll 2,0 2,5 2,5 2,6 2,5-0,1 Sum årsverk sentraladministrasjonen 20,2 21,5 21,5 21,9 24,3 2,5 1) På økonomikontoret refunderes kostnader for felles arbeidsgiverkontroll, ASP, føring av regnskap for Åmot, Rendalen og Stor-Elvdal kirkelig fellesråd og SR-Produkter. 2) 6 lærlinger våren 2012, 8 lærlinger høsten 2012 Med bakgrunn i omorganiseringen så er det noen forflytting av stillinger i tabellen. Blant annet er Næringssjef flyttet fra plan og næring, lønn er flyttet under personal, post og arkiv er flytte i fra service og kultur. En del av årsverkene på regnskapskontoret generer inntekter i og med at kontoret har oppdrag for andre kommuner og fellesråd. side 16

17 3. Statistikk 4. Økonomisktabell Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Sentraladministrasjonen 10 Lønn og sosiale utgifter ,2 % Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod ,1 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod ,4 % 14 Overføringer ,9 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger ,0 % 15 Avskrivninger ,0 % SUM UTGIFTER ,6 % 16 Salgs- og leieinntekter ,7 % 17 Refusjoner ,1 % 18 Overføringsinntekter ,0 % 19 Finansinntekter ,0 % SUM INNTEKTER ,2 % NETTO Driftstilskudd til Stor-Elvdal kirkelige fellesråd er redusert med kr.0,2 mill kr, dette betyr at tilskuddet for 2013 vil være på kr. 2,530 mill. Det er forutsatt kr 4,0 mill i overføring til driftsbudsjettet fra KF Stor-Elvdal kommuneskogen, dette er en økning på 2,75 mill kr. i fra Overføring av til private barnehager i forbindelse med økonomisk likebehandling så har vi måtte økt med kr ,- dette er finansiert ved bruk av bundet driftsfond. Det budsjetteres med 7 lærlinger. Kommunestyret vedtok å høyne med 2 lærlinger i fra 01.august 2013, samt at det var budsjettert med 8 lærlinger i fra høsten Disse plassene er dessverre ikke søkere til derfor er forslaget å redusere med en i forhold til dette. Totalt vil det derfor være 7 lærlinger plasser i kommunen. Men skulle det være behov for flere plasser skal dette ses på under budsjettåret Dette utgjør en reduskjon på kr ,- i I rammeoverføringen i fra staten er det ikke lagt inn noen økning i overføring i forbindelse med samhandlingsreformen den er derfor på kr. 3,718 mill. Dette dekker kun overføring til sykehusene i forhold til medfinansieringen. Dette er lagt inn på eget ansvar under sentraladministrasjonen for å synlig gjøre utgiftene. Næringsrådgivning er flyttet i fra plan og næring og inn under sentraladministrasjonen dette utgjør en økning på kr. 0,7 mill. Samtidig som det er forslag om at næringsfondet dekker kr. 0,1 mill av disse utgiftene i Det er en økning på kr. 0,5 mill på ASP-samarbeidet. Det er også redusert en 100% Ikt stilling, denne stillingen har vært finansiert ved andre refusjoner/tilskudd. Det er også en besparelse på AFP på kr ,- i Post og arkiv er også flytett i fra kultur og service og inn under sentraladministrasjonen, dette utgjør en økning på ramma på kr. 1,051 mill. side 17

18 5. Styringskart 2013 Fokus- Område Fokusmål Kritiske Suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Måle frekvens Ønsket Resultat Akseptabelt Resultat Ikke godkjent Resultat Økonomi God økonomistyring og godt økonomisk handlingsrom God økonomistyring Avvik i forhold til justert budsjett Regnskap Årlig 0 % avvik 0,1 1 % avvik Mer enn 1 % avvik Ansatte Motiverte, myndiggjorte og kompetente medarbeidere Godt arbeidsmiljø Riktig kompetanse Medarbeidertilfredshet Nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver Opprettholde tilstedeværelse Medarbeiderundersøkelse Sykefravær- statistikk Årlig Årlig 4,5-6 3 % eller bedre 4,0-4,4 3,1 % 5,0 % 0 3,9 Over 5,1 % God kvalitet på tjenestetilbudet God kvalitet på tjenestetilbudet Ansattes opplevelse av god støtte fra stab Døgnåpen tilgang på fagsystemet PROFIL Medarbeiderundersøkelser Avviksskjema Årlig Årlig 4,5 6 99,9 % 4,0 4, ,8 % 0 3,9 Under 99 % Politikernes mottak av saksdokumenter innen fastsatt frist Avviksskjema Årlig 100 % % Under 95 % Riktig fast lønn til rett tid Avviksskjema Årlig 100 % % Under 85 % Oppfølging av utestående kommunale krav Avviksskjema Årlig 100 % % Under 85 % Brukere Arbeidsgiverkontroll Antall Årlig 100 % % Under 85 % Interne Prosesser Kultur for læring og fornyelse Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse Fremtidsrettet og lærende organisasjon Medarbeiderundersøkelse Årlig 4,5 6 4,0 4,4 0 3,9 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 18

19 SERVICE OG KULTUR Et attraktivt og variert kulturtilbud som fremmer deltakelse, glede og samhold! 1. Virksomhetens tjenester Offentlig servicekontor, kommunale nettsider, post og arkiv, politisk sekretariat, Flerbrukshuset Storstua med idrettshall, kultursal og kino, kulturkontor, bibliotek m filial i Sollia, fritidsklubb, sekretariat for ungdomsrådet og Stor-Elvdal museum Nystu Trønnes. 2. Personell/ansatte Virksomheten har 17 ansatte fordelt på 10,12 årsverk og 5 arbeidssteder. Kinomaskinist ansatt på timebasis tilsvarende ca 0,2 årsverk. Webredaktør/idrettskonsulent i 100% stilling fra Ledelsesressursen er ikke definert, da virksomhetsleder også har fagansvar for kino, museum, kulturminnevern, kulturarrangementer og lag/foreninger utenom idrett. Mange små stillingsbrøker gir utfordringer ved fravær og rekruttering. Årsverk Årsverk Ansatte Fordeling Storstua + kino(timebasert kinomaskinist) 3, ,5 + 0,5+0,2 Frivilligsentral 1 2 0,6 + 0,4 Fritidsklubb 1,12 2 0,82 + 0,3 Bibliotek (Koppang og Sollia) 1,5 4 0,6 + 0,6 + 0,2 + 0,1 Offentlig servicekontor 1, ,3 Kulturkontoret (virksomhetsleder og webredaktør/idrettskonsulent) Sum 10,12 17 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 19

20 3. Statistikk Bibliotek Utlån Koppang Sollia SUM Besøk K Brukere K Stor-Elvdal kino Besøk * 3026 Omsetn Titler Visning Gj snitt 29 35, Fritidsklubben * Tirsdag Fredag SNITT ,5 Flyktninger og beboere på asylmottak er flittige og krevende bibliotekbrukere med behov for god oppfølging. Etter skoletid er biblioteket populært tilholdssted for skolebarn Antall titler er redusert for å redusere kostnader til porto og filmleie m samme antall visninger. Dette tilpasses tilbud om aktuelle filmer og ledige dager i kultursalen. Billettprisen økes noe fra Tendens til økt bruk av tilbudet, med høyt gj snittsbesøk høsten * til Økonomisktabell Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Service og kultur 10 Lønn og sosiale utgifter ,3 % Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod ,9 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod ,0 % 14 Overføringer ,7 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger ,0 % 15 Avskrivninger ,0 % SUM UTGIFTER ,3 % 16 Salgs- og leieinntekter ,3 % 17 Refusjoner ,7 % 18 Overføringsinntekter ,0 % 19 Finansinntekter ,0 % SUM INNTEKTER ,5 % NETTO ,8 % Post og arkiv er flyttet i fra virksomheten inn på sentraladministrasjonen, besparelse på ramma til service og kultur på kr. 1,051 mill. Det er forslag på at tilskudd til lag og foreninger reduseres med kr ,-. Annonsering er redusert med kr ,-, dette skyldes blant annet at andre mediaer som internett blir brukt i stede for annonser i aviser og tidskrifter og lignende. Kulturnytt (folder) er redusert med kr ,-, forslag på å informere over internett eller ei mindre brosjyre eventuelt. side 20

21 5. Styringskart 2013 Fokus område Fokusmål Kritiske Suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Måle frekvens Ønsket Resultat 2013 Godkjent Resultat 2013 Ikke godkjent Økonomi God drift og økonomistyring Prosjekt gj.føring i hht til rammer Budsjett i samsvar med aktivitetsnivå Vedtak realistiske rammer og prosjektplaner Avvik i henhold til budsjett Regnskap Kvartalsrapportering Avvik i forhold til budsjettramme Prosjektregnskap / prosjektplan 0 % +/- 2 % 2 % Årsregnskap < 1 % % < 10 % Medarbeidere Motiverte, myndiggjorte medarbeidere Godt arbeidsmiljø God medvirkning medbestemmelse God ledelse Medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelse Årlig 4,5< 3,5-4,4 >4,0 Full bemanning, kvalifiserte Stillingshjemler besatt Årlig 100 % Høy tilstedeværelse Sykefraværsstatistikk Halvårlig < 5 %(arbeidsrel) 5-6 % arb.rel) < 6 % arb.rel) Opplevd god kunnskap og medvirkning Opplevd god ledelse Medarbeiderundersøkelse Plan for personaloppfølging Årlig 4,5< 4,0-4,5 >4,0 Brukere Interne prosesser Kulturtilbud og tjenester som gir økt livskvalitet og trivsel for alle brukergrupper Opplevd god service og tilgjengelighet på tilbud og tjenester Tilbud og tjenester tilpasset lokale forhold Brukertilfredshet kulturtilbud og tjenester Bibliotek: Utlån pr innbygger Brukerundersøkelse Bedre kommune.no Gj føring av tiltak i gjeldende planer Kostra Bedre kommune.no Hvert 2.år B.Tilfreds het 4,5< B.tilfreds het 4,0-4,5 B.tilfredshet < 4,0 Årlig Lands gj snitt < Lands gj snitt <Lands gj snitt Kino: Besøk pr visning Statistikk Film og kino Årlig Landsgj snitt Lands gj snitt +/- 10 % Lands gj snitt - 10 % > Informasjon Intranett etablert God implementering ny løsning Egen statistikk Kvartal Daglig for ansatte Ukentlig < Ukentlig med jobb- pc Rullering planer God måloppnåelse Bibliotekplan, Oppstart Ny plan! Hvert 4.år Måloppnåelse Fagplan idrett og friluftsliv Gjennomført Måloppnåelse ift tiltaksplan 75 % < % <70 % Lærende organisasjon med tydelige felles verdier Implementerte mål og verdier Opplevelse av kultur for læring og medvirkning Medarbeidertilfredshet Hvert 2.år 4, ,4 0-3,9 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 21

22 KOPPANG SKOLE Læring, mestring og medvirkning 1. Virksomhetens tjenester Grunnskole klassetrinn. Skolefritidsordning før og etter skoletid, på elevfridager og i ferier. Stor-Elvdal kulturskole. 2. Personell Koppang skole har 32 ansatte fordelt på 22,6 årsverk. Av disse er 16 lærere på barnetrinnet, 11 lærere på kulturskolen og 4 fagarbeidere på skole/sfo. Ledelsesressursen fordelt på alle avdelinger utgjør 1,7 årsverk. Skolene deler 90 % merkantil stilling. Årsverk fordelt på avdelinger er: Skole 18,35, SFO 1.38 og Kulturskole 2,85 3. Statistikk: Elever: 08/09 09/10 10/11 11/12 Koppang skole Kulturskolen SFO Ansatte 08/09 09/10 10/11 11/12 Koppang skole 14,54 17,98 17,5 17,8 Kulturskolen 2,85 2,85 2,85 3,25 SFO 1,39 1,39 1,39 1,39 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 22

23 4. Økonomitabell Regnskap 2011 Budsjettet har bare noen små justeringer fra 2012 til Det er økt lærerressurs med 85% stilling, dette skyldes blant annet nedleggelse av Opphus skole. Andre utgifter er redusert med kr ,- Budsjett 2012 Refusjon i fra andre som skyldes frikjøp er redusert da dette ikke tilfelle lenger, dette utgjør en reduksjon på kr ,-. Økte inntekter ved kulturskola er budsjettert med kr ,- Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Koppang skole 10 Lønn og sosiale utgifter ,8 % Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod ,2 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod ,0 % 14 Overføringer ,0 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger ,0 % 15 Avskrivninger ,0 % SUM UTGIFTER ,3 % 16 Salgs- og leieinntekter ,8 % 17 Refusjoner ,7 % 18 Overføringsinntekter ,0 % 19 Finansinntekter ,0 % SUM INNTEKTER ,2 % NETTO ,6 % side 23

24 5. Styringskart 2013 Fokus- Område Fokusmål Kritiske Suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Målefrekvens Ønsket Resultat Akseptabelt Resultat Ikke godkjent Resultat Økonomi God økonomistyring og godt økonomisk handlingsrom. Motiverte, myndiggjorte og kompetente medarbeidere Ø.1. God økonomistyring. Ø.1.1. Avvik i forhold til budsjett. Regnskap Årlig 0 % negativt avvik A.1.1. Medarbeidertilfredshet A.1. Godt arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelse 0,1 1 % negativt avvik Mer enn 1 % negativt avvik Årlig 4, ,4 0-3,9 A.1.2. Økt tilstedeværelse Sykefraværsstatistikk Årlig 4,5 % 5 % - 8 % Over 8 % Ansatte A.2.1. Lærere med godkjent utdanning Ansettelser 95 % med godkjent utdanning A.2.3. Nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver A.2. Riktig kompetanse Medarbeiderundersøkelse % Under 90 % Årlig 4, ,4 0-3,9 A.3. God ledelse A.3.1. Opplevd god ledelse Opplevd god ledelse Medarbeiderundersøkelsen 4, ,4 0-3,9 A.4. Delegering av oppgaver A 4.1. Gi innflytelse og medansvar Medarbeiderundersøkelse/ medarbeidersamtale Årlig 4, ,4 0-3,9 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 24

25 Gode tjenester med fokus på kvalitet og brukermedvirkning. B.1 God kvalitet på tjenestetilbudet B.1.1. Opplevd god kvalitet på læringsarbeidet på skolen. Elevundersøkelsen (Udir) Foreldreundersøkesen (Udir) Årlig 3,8 3,5-3,8 Under 3,5 Brukere B.1.2. Godt faglig læringsutbytte Nasjonale prøver Engelsk, lesing, regning Årlig På nasjonalt nivå 0-0,1 standardavvik fra nasjonalt nivå Over 0,1 standardavvik fra nasjonalt nivå B.2. Tilgjengelige tjenester B.2.1. Gode internettsider Brukerundersøkelser Årlig 3,8 3,5 3,8 Under 3,5 Interne Prosesser Fremtidsrettet og lærende organisasjon. I.1. Kultur for læring og fornyelse I.2. Leder som tilrettelegger for utvikling I.2.1- Opplevelse av leder som tilrettelegger for utvikling. I.1.1. Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse. Medarbeiderundersøkelser Medarbeiderundersøkelser Årlig 4, ,4 0-3,9 Årlig 4, ,4 0-3,9 side 25

26 OPPHUS SKOLE OG BARNEHAGE Et godt sted å lære et trygt sted å være. Et oppvekstsenter med miljøforankring. En utviklingsarena for læring, kunnskap og lek. 1. Virksomhetens tjenester Barnehage: Tilbud til barn fra ett år. 2. Personell Årsverk: 09/10 10/11 11/12 12/13 Skolen 3,8 3,8 3,2 0 Barnehagen 3,2 3,1 3,0 3,3 Renholder/ vaktmester 0,8 0,8 0,7 0,4 Grunnbemanning barnehage vil være 3,0. Virksomhetsleder vil være 0, Statistikk 09/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Elever i skolen Barn i barnehagen Barn i SFO Barnehagen er godkjent for inntil 18 plasser. Det kjøpes plasser i SFO enkelte dager/perioder, men ikke fast. Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 26

27 4. Økonomitabell Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Opphus oppvekstsenter 10 Lønn og sosiale utgifter ,3 % Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod ,2 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod ,0 % 14 Overføringer ,0 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger ,0 % 15 Avskrivninger ,0 % SUM UTGIFTER ,5 % 16 Salgs- og leieinntekter ,2 % 17 Refusjoner ,0 % 18 Overføringsinntekter ,0 % 19 Finansinntekter ,0 % SUM INNTEKTER ,2 % NETTO ,6 % Nedleggelse av Opphus skole fra høsten 2012 utgjør en årsreduksjon i budsjettet på kr. 2,079 mill. Dette er ikke den reelle besparelsen da ansatte er flyttet over til blant annet Opphus barnehage, Koppang skole, Voksenopplæringen og Sollia. En må også se i sammen heng med gjesteelever til Åmot kommune som har økt noe. Det er også forslått reduksjon av en 100% stilling fra høsten 2013 i barnehagen, dette på grunn av færre barn. Det betyr en besparelse på kr ,-. Færre barn gir også mindre i foreldrebetaling, dette gir en reduksjon i inntektene på kr ,- 5. Styringskart 2013l side 27

28 SOLLIA OPPVEKSTSENTER Alle barn som går ut av Sollia skole skal kunne se tilbake på en skolegang som har gitt dem gode kunnskaper, gode sosiale ferdigheter og selvverdsfølelse. De skal ha tro på egne evner og anlegg og trygt kunne se framover på et liv med spennende utfordringer. De skal kunne se muligheter i å bo og arbeide i bygde-norge. 1. Virksomhetens tjenester Grunnskole årstrinn med fådelt barne- og ungdomstrinn. Barnehage med tilbud for barn fra 1 til 6 år. Åpningstid er kl til kl hele året, Skolefritidsordningen er et tilbud gitt i samarbeid med barnehagen og innen barnehagens åpningstid ( ). 2. Personell Årsverk: 09/10 10/11 11/12 12/13 Skolen 3,4 3,5 Barnehagen 3,75 2,1 Renholder/ vaktmester 0,5 0,5 3. Statistikk: barn/elever 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Barnehage* Skole barnetrinn Skole ungdomstrinn SFO Elever fra asylmottak ** side 28

29 4. Økonomitabller: Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Sollia oppvekstsenter 10 Lønn og sosiale utgifter ,4 % Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod ,7 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod ,0 % 14 Overføringer ,0 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger ,0 % 15 Avskrivninger ,0 % SUM UTGIFTER ,3 % 16 Salgs- og leieinntekter ,4 % 17 Refusjoner ,9 % 18 Overføringsinntekter ,0 % 19 Finansinntekter ,0 % SUM INNTEKTER ,6 % NETTO ,3 % Med bakgrunn i at asylmottaket ble lagt ned fra er bemannningen korrigert ut i fra dagens behov både i barnehagen og skola. Det er ellers forslag på reduksjon av 200% lærerstilling i fra høsten 2013, dette vil gi en besparelse på kr ,-. Vaktmester blir redusert i fra og vil gå inn i den ambulerende vaktmestertjenesten til kommune, dette vil gi en besparelse på kr ,- Andre utgifter ved Sollia skole er også redusert med kr ,- Med bakgrunn i færre barn i barnehagen reduseres det med 20% stilling fra høsten Det vil bety en besparelse på kr ,- Refusjon sykelønn er økt med kr ,- Ellers så vil det være store endringen på grunn av nedleggelse av asylmottaket da både skola og barnehagen hadde barn fra mottaket. 5. Styringskart 2013: side 29

30 STOR-ELVDAL UNGDOMSSKOLE Læring, mestring og medvirkning i et trygt og godt skolemiljø. 1. Virksomhetens tjenester Grunnskole klassetrinn. Voksenopplæring på Koppang. 2. Personell/Ansatt Årsverk 09/10 10/11 11/12 12/13 SEUS: Lærer inkl. ledelsesressurs ,35 13 Assistent: 2,7 2,7 Merkantil: 0,5 0,5 0,5 0,5 VO: Lærer inkl. ledelsesressurs 7,6 5,9 6,8 5,5 3. Statistikk elever Avdelinger 09/10 10/11 11/12 12/13 SEUS VO side 30

31 4. Øktonomitabell Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring i kr Det er forslått reduksjon av 200% lærerstilling ved voksenopplæringe, dette vil gi en besparelse på kr. 1,2 mill. Betaling til andre kommuner og andre utgifter er redusert med kr ,-. Tilskudd til VO på grunn av nedleggelse av asylmottaket er redusert med kr. 4,4 mill. Økte sykelønnsrefusjoner med kr ,- er lagt inn i budsjettet for Endring % Stor-Elvdal ungdomsskole 10 Lønn og sosiale utgifter ,8 % Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod ,6 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod ,0 % 14 Overføringer ,0 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger ,0 % 15 Avskrivninger ,0 % SUM UTGIFTER ,6 % 16 Salgs- og leieinntekter ,0 % 17 Refusjoner ,7 % 18 Overføringsinntekter ,0 % 19 Finansinntekter ,0 % SUM INNTEKTER ,7 % NETTO ,4 % 5. Styringskart 2013 Endrede behov i tjenesteytingen: Fra august 2012 har det kommet pålegg om oppstart av nye valgfag for 8. trinn, som så skal utvides til også å gjelde 9. trinn i 2013 og videre 10. trinn i Skolen er pålagt å tilby minst 2 fag. Ved SEUS er vi heldige, og har kompetanse til å tilby 8-10 av de 14 nye fagene. Vi har satt i gang med 3 fag fra inneværende år, og ønsker også å fortsette med å tilby 3 fag framover. Dette for at det skal bli en reell valgmulighet for elevene, og fordi vi ser nytteverdien av dette faget. Dette vil ressursmessig utgjøre et behov for en 25 % lærerstilling pr år de neste to årene. Ungdomsskolen er også pålagt å ha NyGIV - opplæring for de 10 % lavest presterende elevene i minimum siste halvdel av 10. klasse. Det er anbefalt ca 10 timer pr uke til dette, mens vi har inneværende år gitt et tilbud på 6 timer pr uke til disse elevene. Dette utgjør en ressurs på en 25 % lærerstilling. Det skal også nevnes at Stor-Elvdal kommunes deltagelse i skoleutviklingsprosjektet Læringslyst fra , vil bli, og har allerede vært ekstra ressurskrevende for skolen i form av ekstra vikarbehov når skolens utviklingspiloter både skal frikjøpes ukentlig(utgjør en 13 % stilling pr år), og være til stede på samlinger og kurs. En kritisk suksessfaktor for å få gjennomført denne skoleutviklingsprosessen er en tydelig og tilstedeværende leder. Dette arbeidet vil ta mye ledelsestid. side 31

32 Fokus- Område Fokusmål Kritiske Suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Målefrekvens Ønsket Resultat Akseptabelt Resultat Ikke godkjent Resultat Økonomi God økonomistyring og godt økonomisk handlingsrom. Ø.1. God økonomistyring. Ø.2. Godt økonomisk handlingsrom. Ø.1.1. Avvik i forhold til budsjett. Regnskap Årlig 0 % negativt avvik Ø.2.1. Netto driftsresultat Regnskap Årlig 1 % eller bedre 0,1 1 % negativt avvik Mer enn 1 % negativt avvik 0,1-1 % Mindre enn 0 % Motiverte, myndiggjorte og kompetente medarbeidere A.1.1. Medarbeidertilfredshet A.1. Godt arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelse / lærerundersøkelsen (UDIR) Årlig 4, ,4 0-3,9 A.1.2. Økt tilstedeværelse Sykefraværsstatistikk 5 % eller bedre 6-7 % Over 8 % Ansatte A.2. Riktig kompetanse A.2.1. Lærere med godkjent utdanning Ansettelser 100% med godkjent utdanning A.2.2. Fagarbeidere i assistentstillinger Ansettelser 100% med godkjent utdanning 0-10% uten godkjent utdanning 0-10% uten godkjent utdanning Over 10% uten godkjent utdanning Over 10% uten godkjent utdanning A.2.3. Nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver Medarbeiderundersøkelsen Årlig 4, ,4 0-3,9 A.3. God ledelse A.3.1. Opplevd god ledelse Opplevd god ledelse Medarbeiderundersøkelsen 4, ,4 0-3,9 A.4. Delegering av oppgaver A 4.1. Gi innflytelse og medansvar Medarbeiderundersøkelse/ medarbeidersamtale Årlig 4, ,4 0-3,9 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 32

33 Gode tjenester med fokus på kvalitet og brukermedvirkning. B.1 God kvalitet på tjenestetilbudet B.1.1. Opplevd god kvalitet på tjenestene i henhold til kvalitetssikringsplanen og felles overgangsrutiner barnehage - skole Brukerundersøkelse Elevundersøkelsen (Udir) Foreldreundersøkelsen (Udir) Årlig 4, ,4 0-3,9 B.1.2. Godt faglig læringsutbytte Nasjonale prøver og eksamensresultater Årlig På nasjonalt nivå 0-0,1 standardavvik fra nasjonalt nivå Over 0,1 standardaavvik fra nasjonalt nivå Brukere B.2. Tilgjengelige tjenester B.2.1. Gode internettsider Brukerundersøkelser Årlig 4, ,4 0-3,9 B.2.2. Opplevd god tilgjengelighet Brukerundersøkelser Årlig 4, ,4 0-3,9 B.2.3. Opplevd god service Brukerundersøkelser Årlig 4, ,4 0-3,9 Fremtidsrettet og lærende organisasjon. I.1. Kultur for læring og fornyelse I.1.1. Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse. Medarbeiderundersøkelser Årlig 4, ,4 0-3,9 Interne Prosesser I.2. Leder som tilrettelegger for utvikling I.2.1- Opplevelse av leder som tilrettelegger for utvikling. Medarbeiderundersøkelser Årlig 4, ,4 0-3,9 I.3. Fokus på etikk og samfunnsansvar I.3.1. Implentert i styringsdokumenter Virksomhetsplaner/ årsplaner Årlig side 33

34 KOPPANG BARNEHAGE Skal bidra til at alle barna: Blir trygge. Blir glade. Får tro på seg selv. Får omtanke for hverandre. Blir stolte over å bo i Stor-Elvdal. 1. Virksomhetens tjenester 2 avdelinger à 18 plasser for barn i alderen 3-6 år og 2 avdelinger à 9 plasser for barn i alderen 0-3 år. Den ene småbarnsavdelingen er en midlertidig opprettet småbarnsavdeling i lånte lokaler fra Koppang skole. Plassene i barnehagen utnyttes fleksibelt og tilpasses etterspørsel og foreldrenes behov. Åpningstid er kl til kl hele året. 2. Personale/bemanning Vedtatt grunnbemanning på avdelingene er 1 pedagogisk leder og 2 assistenter/fagarbeidere. På grunn av tidvis utvidet antall barn på gruppene er en assistentstilling besatt med pedagogisk leder (jfr. lov/forskrift) For 2013 budsjetteres med 13 stillinger inkl. virksomhetsleder. Bemanningen dimensjoneres etter antall barn, løses ved evt. å holde vikariater vakante. Det kan bli behov for økt bemanning ved merinntak på gruppene for å gi plass til alle som søker i løpet av året. Ved behov for spesialpedagogisk hjelp og ekstra støtte til minoritetsspråklige og barn med nedsatt funksjonsevne tilføres ekstra ressurser. 3. Statistikk Tall pr. 15. desember i året Antall barn som har tilbud i barnehagen * Antall plasser over 3 år som er besatt 22,5 26,9 30,1 29,9 28,3 39,4 34 Antall plasser under 3 år som er besatt 11,2 6,1 11,9 9,4 12,6 11,9** 23 Atna barnehage er inkludert i statistikken fra * Vårhalvåret 2008 opprettet barnehagen ei ekstra gruppe (skolestarterne) for å gi plass til alle som søkte plass, og hadde til sammen 60 barn. Dette ble finansiert gjennom bruk av skjønnsmidler til barnehagedrift. **Våren 2010 hadde vi i tillegg en familiebarnehageavdeling for 5 barn under 3 år. Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 34

35 4. Økonomitabell Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Koppang barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter ,9 % Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod ,8 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod ,0 % 14 Overføringer ,0 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger ,0 % 15 Avskrivninger ,0 % SUM UTGIFTER ,6 % 16 Salgs- og leieinntekter ,8 % 17 Refusjoner ,1 % 18 Overføringsinntekter ,0 % 19 Finansinntekter ,0 % SUM INNTEKTER ,6 % NETTO ,7 % Driftsnivået er videreført korrigert for lønnsveks.det er økt med en 50% stilling pga tilbud til alle jf KS vedtak Koppang barnehage er budsjettert med 4 avdelinger for hele Frikjøp av personal gir både en økt utgift men vil også bli refudert, dette gir en både økt inntekter og utgifter på kr ,- Salgsinntekter er økt med kr ,-, fjerning av graderte satser jf forskriften gi en økning på kr ,- samt andre inntekter pga økte antall barn vil utgjøre kr ,- side 35

36 5. Styringskart 2013 Fokus- Område Økonomi Ansatte Brukere Fokusmål God økonomistyring og godt økonomisk handlingsrom. Motiverte, myndiggjorte og kompetente medarbeidere Kritiske Suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Målefrekvens Ønsket Resultat Ø.1. God Ø.1.1. Avvik i forhold til budsjett. Regnskap Årlig 0 % negativt økonomistyring. avvik A.2. Riktig kompetanse Akseptabelt Resultat 0,1-1% negativt avvik Ikke godkjent Resultat Mer enn 1 % negativt avvik A.1. Godt arbeidsmiljø A.1.1. Medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelse Årlig 4, ,4 0-3,9 A.1.2. Økt tilstedeværelse Sykefraværsstatistikk 0-5% 5-8% Over 8% A.2.1. Fagarbeidere i assistentstillinger Ansettelser Årlig 100% med 0-10% uten Over 10% fagbrev fagbrev uten fagbrev A.4. Delegering av oppgaver B.1 God kvalitet på tjenestetilbudet B.2. Tilgjengelige tjenester A 4.1. Gi innflytelse og medansvar B.1.1. Opplevd god kvalitet på tjenestene i henhold til lov og rammeplan B.2.1. Gode internettsider A.3. God ledelse A.3.1. Opplevd god ledelse Opplevd god ledelse Medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse/ -samtale 4, ,4 0-3,9 Årlig 4, ,4 0-3,9 Brukerundersøkelse Årlig 4, ,4 0-3,9 Gode tjenester med fokus på kvalitet og brukermedvirkning. Brukerundersøkelser Årlig 4, ,4 0-3,9 B.2.2. Opplevd god tilgjengelighet og service Brukerundersøkelser Årlig 4, ,4 0-3,9 Interne Prosesser Fremtidsrettet og lærende organisasjon. I.1. Kultur for læring og fornyelse I.2. Leder som tilrettelegger for utvikling I.2.1- Opplevelse av leder som tilrettelegger for utvikling. I.1.1. Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse. Medarbeiderundersøkelser Medarbeiderundersøkelser Årlig 4, ,4 0-3,9 Årlig 4, ,4 0-3,9 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 36

37 REHABILITERINGSTJENESTENE Visjon: Ja til et lugomt liv Hovedmålet for alle tjenestene er å gi nødvendig assistanse til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. 1. Virksomhetens tjenester Rehabiliteringstjenestene gir følgende tjenester til Stor-Elvdals befolkning: Ergoterapi Bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fysioterapi Tiltak for funksjonshemmede Barnevern Støttekontakt Psykisk helsearbeid Avlastning/besøkshjem Koordinerende enhet for ReHabilitering og individuell plan Virksomheten har fokus på forebyggende, støttende og behandlende arbeid både innenfor det somatiske fagfeltet, målrettet miljøarbeid, barnevern og psykisk helse. 2. Personell Utdanningsnivå Universitet og høyskoleutdannede 813 % 913 % 867% 933 % Helsefag og sosialfag fra videregående skole 358 % 358 % 358 % 358 % Andre utdanninger innen videregående skole 100 % 100 % 100 % 104 % Sum 1271 % 1371 % 1325 % 1395 % Fysioterapeuter med driftstilskudd utgjør 1,75 årsverk fordelt på 3 personer. 3. Statistikk Aktive brukere i perioden År År År År År År År Tjeneste Hjelpemidler Ergoterapi Psykiatri Dagsenter Fysioterapi Bolig for funksjonshemmede Tiltak for funksjonshemmede Støttekontakt Barnevern Oppdaterte tall vil komme i årsmelding Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 37

38 4. Økonomitabell Regnskap 2011 Budsjett 2012 Dagsenteret er flyttet fra virksomheten og over til Moratunet sykehjem, dette utgjør en reduksjon på kr ,- for virksomheten. Behov for opprettelse av barnebolig vil utgjøre en økt utgift på kr ,- i budsjettåret Ressurskrevende bruker vil gi en økt utgift på kr ,- mens det vil gi en økt refusjon på kr ,-. Disse tiltakene er veldig vanskelig og budsjettere både når det gjelder utgiftene og inntekten. Barnevernet er styrket i forhold til fylkesmannens anbefalinger med kr ,- i Refusjoner sykelønn er økt med kr ,- for budsjettåret Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Rehabiliteringstjenestene 10 Lønn og sosiale utgifter ,1 % Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod ,4 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod ,0 % 14 Overføringer ,0 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger ,0 % 15 Avskrivninger ,0 % SUM UTGIFTER ,7 % 16 Salgs- og leieinntekter ,0 % 17 Refusjoner ,0 % 18 Overføringsinntekter ,0 % 19 Finansinntekter ,0 % SUM INNTEKTER ,6 % NETTO ,5 % 5. Styringskart 2013 Rehabiliteringstjenestene har tre ansatte som tar videreutdanning i henholdsvis psykisk helsearbeid, familieterapi og fysioterapi til barn, innen grunnutdanning er der en som studerer vernepleie. Virksomheten har forøvrig en stabil stab med svært kompetente ansatte. Bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil få en betydelig endring i arbeidsoppgaver fra 2013 fram til 2016 og dette vil fordre mer og annen kompetanse enn det de ansatte har i dag. Nye stillinger samt utlysning av eksisterende hjemler bør opprettes som, eller omgjøres til stillinger for relevante høgskoleutdanninger. I tillegg vil det være behov for kompetansehevende tiltak for nåværende ansatte og en kompetanseplan er laget for å ivareta dette. To ansatte har fylt 60 år, men det er ikke varslet noen umiddelbar avgang for alderspensjonen. Barnevernet har fått pålegg fra arbeidstilsynet etter tilsyn da det fremkommer at det ikke er samsvar mellom arbeidsoppgaver og ressurser. Barneverntjenesten har mottatt veiledning fra fylkesmannen og fått råd om hvordan dette kan løses blant annet ved bruk av midlertidig tilsetting rettet mot enkelttiltak Den statlige satsningen på barnevernet videreføres, men det er på nåværende tidspunkt uklart om det vil være mulig å søke om ressurser til flere stillinger. Fylkesmannen opplyser at skulle det bli en søknadsrunde er det signaler som tilsier at en lemper på kravene om saksbehandlerstillinger og også innlemmer stillinger som skal jobbe med tiltak. Sårbarheten i barnevernet er av en slik karakter at virksomheten søker å formalisere samarbeid med andre kommuner. side 38

39 Det er endrede behov for tjenesteyting til ynge funksjonshemmede noe som vil gi en betydelig merkostnad sammenlignet med dagens nivå. Den kommunale fysioterapistillingen er noe marginal med tanke på å skulle løse de oppgaver som følger av samhandlingsreformen. Det psykiske helsearbeidet blir ikke innlemmet i reformen før i 2016, men i påvente av dette gjøres det betydelige endringer i driften av Sykehuset Innlandet divisjon psykisk helsevern. Det blir færre sengeplasser og en betydelig oppgaveforskyvning fra Sanderud sykehus til DPS og kommunene. Eksempler på dette er at DPS får ansvar for øyeblikkelig hjelp, rus og behandling/vedtak om tvunget psykisk helsevern. Det planlegges mer poliklinisk behandling fra sykehusets sin side og at mere av pasientbehandlingen vil bli en kommunal oppgave. side 39

40 5. Styringskart 2013 Fokusområde Fokusmål Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Målefrekvens Ønsket Resultat Akseptabelt Resultat Ikke godkjent Resultat Økonomi God økonomistyring Manglende samsvar mellom budsjett og ønsket tjenestenivå. Kompetanse. Varierende antall brukere. Behandlingsutgifter pr. bruker er ukjent. Økonomirapportering Kvartalsrapporter til politisk behandling. Årsregnskap. Kvartalsvis Årlig Balanse +\- 2% < 2% Ansatte Motiverte og kompetente medarbeidere Medvirkning og medbestemmelse Kompetanse som samsvarer med arbeidsoppgavene. Godt arbeidsmiljø.. Medarbeiderundersøkelse Medarbeidersamtale Vernerunde Samhandling med tillitsvalgte og verneombud Personalmøter og prosjekter Sykefravær Bedre kommune.no Innholdet i medarbeidersamtalen. Handlingsplan fra vernerunde. Referater Sykefraværsstatistikk Årlige undersøkelser Årlig vernerunde Ta ut statistikk fra Agresso hvert kvartal 3,6 5 % 3,0 8% > 3 < 8 % Brukere Brukertilfredshet Tilgjengelighet til tjenesten Etisk ståsted Faglig kompetanse Brukerundersøkelse Ulike brukerråd bedre kommune.no Referat fra brukerråd Antall kagesaker Årlig (med rullering på ulike brukergrupper) Ingen klagesaker 4 klagesaker < 4 klagesaker Interne Prosesser Kvalitetssikring og internkontroll Implementering av Kvalitetslosen Lojalitet til bruk av kvalitetssystemet Tilgjengelighet og stabilitet på IKT Statistikk fra Kvalitetslosen ROS-analyse Hente ut informasjon fra Kvalitetslosen Årlig Aktiv bruk av Kvalitetslosen Tre avvik pr ansatt Ingen bruk Ingen avvik Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 40

41 MORATUNET SYKEHJEM Visjon: Vi har alt for alle Hovedmål: De som til enhver tid befinner seg på Moratunet skal få hjelp og veiledning til tilpasset behov. Ledelsen skal motivere, ansvarliggjøre og myndiggjøre medarbeidere slik at de får en meningsfylt arbeidssituasjon. Verdier: Medarbeiderne skal arbeide etter verdiene trygghet, trivsel og omsorg. 1.Virksomhetens tjenester Moratunet sykehjem er en institusjon som gir heldøgns - pleie og omsorg. Det er plass for 37 beboere. Plassene er fordelt med 14 plasser for ulike diagnoser innen aldersdemens, 6 plasser til rehabilitering/ korttid og 17 for langtidsplass. I tillegg kommer bofellesskap med 5 plasser. Moratunet har eget vaskeri og kjøkken. Vaskeriets primære oppgave er vask av tekstiler til sykehjemmets beboere og beboerne på Granheim. Det tilbys vask til private bedrifter og enkeltpersoner. Kjøkkenets hovedoppgave er å produsere mat for sykehjemmets beboere og beboerne på Granheim. Hjemmeboende kan kjøpe mat i kantina eller få den brakt hjem. I tillegg drifter kjøkkenet kantina for ansatte og besøkende. Kjøkkenet selger mindre matretter til privatpersoner, lag og foreninger. Kjøkkenet har egen avtale om levering av mat til Storstua. 2. Personell Stillingstype Årsverk Antall ansatte Sykepleier Hjelpepleier/Omsorgsarbeider 24,96 43 Merkantil 1,00 1 Leder/fagledere 2,55 3 Kokker 2,75 3 Kjøkkenassistenter 2,42 7 Renholder 4,80 8 Totalt 47,93 78 Det er knyttet store utfordringer til rekruttering av både høyskoleutdannet og faglært personell. Vi har ledig ca. 1,9 sykepleierstilling og i overkant av 2 årsverk for fagutdannet helsepersonell. Det vil bli ytterligere ledighet i 2013, så rekrutteringsbiten vil kreve stor innsats første halvår Sykehjemmet har to lærlinger innen helse og omsorgsfag Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 41

42 3. Statistikk Sykehjemmet har pr.d.d 10 menn og 20 kvinner på langtidsplass. De er i alderen 60 til 95 år. Vi har i tillegg 4 personer på rullerende avlastning. 4. Økonomitabell Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Moratunet sykehjem 10 Lønn og sosiale utgifter ,8 % Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod ,6 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod ,0 % 14 Overføringer ,0 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger ,0 % 15 Avskrivninger ,0 % SUM UTGIFTER ,8 % 16 Salgs- og leieinntekter ,8 % 17 Refusjoner ,0 % 18 Overføringsinntekter ,0 % 19 Finansinntekter ,0 % SUM INNTEKTER ,1 % NETTO ,8 % Budsjettet er korrigert for lønnsvekst. Virksomheten har fått økt ramma på andre utgifter med kr ,-. Økte inntekter ved virksomheten er kr ,- Dagsenteret er flyttet i fra Rehabilitering og utgjør kr ,- på budsjettet for side 42

43 5. Styringskart 2013 Fokusmål God økonomistyring Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Realistisk budsjett i forhold til ønsket tjenestenivå/- standard Fokusområde Målefrekvens Rapportering Regnskap og regnskaps-systemet Kvartal Årlig Ønsket Resultat Akseptabelt Resultat Balanse 0 1,5% 1,5% - Ikke godkjent Resultat Ansatte Økonomi Motiverte og kompetente medarbeidere Godt arbeidsmiljø (fysisk og psykisk) Medarbeiderundersøkelse Høy tilstedeværelse God ledelse Medvirkning Bedre kommune.no Sjukefraværsstatistikk Medarbeiderundersøkelse Antall personalmøter Årlig Årlig Årlig Årlig 3,6 9% 4,3 4 3,0 3,5 9 10,5% 3,6 4,2 3 Lavere enn 3 Over 10,5% Under 3,6 Mindre enn 3 Brukertilfredshet Tilgjengelighet til tjenesten Brukerundersøkelse Klagesaker Bedre kommune.no Registrering Hvert 2. år Hvert 2. år 4,5 0 klager 4,0 4,5 2 klager Mindre enn 4 Mer enn 2 Brukere Framtidsretta og lærende organisasjon Kultur for læring og fornyelse Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse Opplevelse av at leder legger til rette for utvikling Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Hvert år 2. hvert år 4,3 4,3 3,9 4,2 3,8 4,2 Under 3,9 Under 3,8 Interne Prosesser Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 43

44 HJEMMEBASERTE TJENESTER Visjon: Et godt liv heme Hovedmål: Vi ønsker at alle våre brukere skal møte en kvalitativ god tjeneste gjennom helhetlig omsorg, engasjement og respekt som sikrer en god og trygg hverdag hjemme. 1. Virksomhetens tjenester Hjemmesykepleie. Hjemmehjelpstjeneste og ambulerende vaktmester. Granheim alderspensjonat. Trygde-/omsorgsbolig Omsorgslønn. Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA). Administrering av trygghetsalarmer. Målgrupper: Personer i alle aldre som har behov for pleie, og praktisk bistand i eget hjem, enten grunnet akutt sykdom, kroniske lidelser eller funksjonshemming av forskjellig art. Tjenestene skal kunne gi et tilbud til alle brukergrupper slik at mennesker som ønsker det skal kunne bo i eget hjem så lenge som mulig. Hjemmesykepleie: Hjemmesykepleie gis ved behov for hjelp til medisinering, stell av sår, personlig hygiene og lignende oppgaver. All hjemmesykepleie skal ytes gratis, etter Helse- og omsorgstjenesteloven 11-1 andre ledd, jfr. Forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester Hjemmehjelp: Hjemmehjelp er praktisk hjelp til daglige gjøremål i hjemmet ditt. Det er kommunen som har ansvar for denne tjenesten, og hjemmehjelp er en lovfestet tjeneste etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Dersom du som følge av sykdom, høy alder eller spesielle behov har problem med å utføre daglige gjøremål, kan du få tilbud om hjemmehjelp. Ambulerende vaktmester: Ambulerende vaktmester er ikke en lovfestet tjeneste, men ambulerende vaktmester utfører en rekke arbeidsoppgaver som er lovpålagte oppgaver. En kan nevne for eksempel praktisk hjelp til daglige gjøremål. All praktisk håndtering av alle typer hjelpemidler som går via kommunen, tar ambulerende vaktmester seg av. Han har også ansvaret for utplassering, drift og innhenting av trygghetsalarmer til kommunens brukere. Han utfører også feilsøking ved feil på trygghetsalarmene. Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 44

45 Granheim Alderspensjonat Granheim Alderspensjonat er Hjemmebaserte tjenester sin base. Hjemmebaserte tjenester sine kontorer er også lokalisert til Granheim. Det er 30 leiligheter på Granheim. Alle leilighetene er bebodd. Utviklingen de senere årene har dreid fra relativt godfungerende beboere til beboere som trenger mye bistand i hverdagen. Granheim Alderspensjonat skal i utgangspunktet være boliger for så godt som selvhjulpne personer, ikke noe som ligner et sykehjem Det er til enhver tid søkere til leilighetene på Granheim. For tiden er det søkere på venteliste. Trygde-/omsorgsbolig Stor-Elvdal kommune sine Trygde-/omsorgsboliger er lokalisert rundt Granheim. Det er totalt 19 leiligheter i Trygde-/omsorgsboligene. For tiden er det 18 som bor i Trygde- /omsorgsboliger. For tiden er det 3 søkere på venteliste til Trygde-/omsorgsboliger. En har ventet i mer enn ett år, mens to har ventet i underkant av ett år. Omsorgslønn Omsorgslønn er en kommunal betaling til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsorg for personer som har stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. Omsorgsarbeidet må skje i eget hjem. Brukertstyrt personlig assistent (BPA) Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e). Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming. Tjenesten skal være en del av de samlede kommunale omsorgstjenester og knyttes til personen ikke til boligen. Tjenesten skal ikke være en særordning for bestemte brukergrupper/ diagnosegrupper. Samhandlingsreformen: Et nytt moment som er tillagt Hjemmebaserte tjenester fra er å holde orden på meldingsutveksling mellom det interne tjenestetilbudet, pårørende og det eksterne tjenestetilbudet (særlig sykehusene) i forbindelse med Samhandlingsreformen. Hver pasient av kommunal tjenestemottagning, som legges inn i sykehus, skal det rapporteres på. I tillegg kommer kommunal medfinansiering og fakturering for utskrivningsklare pasienter. Stor-Elvdal kommune har pr.dato betalt for 6 liggedøgn på sykehus. Dette utgjør kr ,- totalt i tillegg til den kommunale medfinansieringen. Det betyr at det kommunale tjenesteapparatet har klart å ta tilbake nesten 100% av de utskrivningsklare pasientene, og det er et meget bra resultat! Pr. dato ligger Stor-Elvdal kommune an til å få 157 utskrivningsklare pasienter i side 45

46 2. Personell Stillingstype Årsverk Antall ansatte Årsverk Antall ansatte Årsverk Antall ansatte Sykepleier 5,5 6 5,5 6 5,50 6 Hjelpepleier 10, , ,71 15 Omsorgsarbeider 8, , ,96 13 Ufaglært 3,02 6 1,03 3 1,03 3 Vaktmester 0,75 1 1,00 1 1,00 1 BPA 2,07 3 2,73 3 4,85 8 Omsorgslønn ,76 5 Merkantil 0,80 1 0,80 1 0,60 1 Leder 2,00 2 2,00 2 2,00 2 Totalt 32, , ,41 54 Omsorgslønn har ikke tidligere vært lagt inn i oversikten over personell. Antall ansatte, i tabellen, har derfor økt fra 44 til 52. Personer på omsorgslønn har eksistert tidligere også, men er ikke tidligere synliggjort. I tillegg har antall BPA-ansatte økt fra 3 til 8 personer innenfor 2,12 årsverk utvidelse. Totalt har derfor antall ansatte økt fra 44 til 54 personer innefor en økning på 3,68 årsverk. Økningen skyldes utvidelse av omsorgslønn og borgerstyrt personlig assistent. Det er ingen økning innenfor annen tjenesteyting. 3. Statistikk År Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Personlig Omsorgs- Totalt assistent lønn Hjemmebaserte tjenester har en økning i totalt antall brukere, fra 2011 til 2012, på 3 brukere. Det er reduksjon i brukere av hjemmehjelp. En del av brukerne er mottagere av både hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Vaktmestertjenester er inkludert i brukere under hjemmehjelp. Antall brukere av hjemmesykepleie har økt med 7 stk. Gjennomsnittlig antall saker siste fire år, er 326 saker pr. år ( ). For perioden er antall saker 410 pr. år. Gjennomsnittlig behandlingstid pr. sak siste fire år er 27 dager pr. sak. side 46

47 4. Økonomitabell Budsjettet er korrigert for lønnsvekst og justert for faste tillegg som inngår i økte utgifter. Økte utgifter fordeler seg slik; Hjemmesykepleie kr ,- Granheim kr ,- Regnskap 2011 Budsjett 2012 Omsorgslønn er økt med kr ,- i 2013 til kr ,-, mens BPA er økt med kr ,- i fra I forhold til økte utgifter på BPA er kr ,- finansiert ved bruk av bundet fond. Sykelønnsrefusjoner er økt med kr ,- for budsjettåret Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Hjemmebaserte tjenester 10 Lønn og sosiale utgifter ,9 % Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod ,4 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod ,0 % 14 Overføringer ,0 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger ,0 % 15 Avskrivninger ,0 % SUM UTGIFTER ,5 % 16 Salgs- og leieinntekter ,5 % 17 Refusjoner ,9 % 18 Overføringsinntekter ,0 % 19 Finansinntekter ,3 % SUM INNTEKTER ,1 % NETTO ,0 % side 47

48 5. Styringskart 2013 Fokusmål Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Målefrekvens Ønsket Resultat Fokusområde Akseptabelt Resultat Ikke godkjent Resultat God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett Tertialrapportering Regnskap Årlig Tertial Balanse +\- 2% Over 2% Ansatte Økonomi Motiverte og kompetente medarbeidere Godt arbeidsmiljø (fysisk og psykisk) God medvirkning og medbestemmelse Kompetanse i samsvar med arbeidsoppgavene God ledelse Medarbeiderundersøkelse Medarbeidersamtale Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Høy tilstedeværelse Bedre kommune.no Registrering Bedrekommune.no Bedrekommune.no Sjukefraværsstatistikk Årlig Årlig 2. hvert år 2. hvert år Årlig 3,6 100% 4,5 4,3 7,5% 3,0 3,5 90% 4, ,9 4,2 7,6-9,5% 3 Under 90% Under 4 Under 3,9 Over 9,5% Brukertilfredshet Opplevd god tjenesteyting Innflytelse og medansvar Brukerundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Bedre kommune.no Bedrekommne.no Årlig Årlig 4,6 4,3 4,1 4,5 3,8 4,2 Under 4,1 Under 3,8 Interne Prosesser Brukere Framtidsretta og lærende organisasjon Kultur for læring og fornyelse Leder som tilrettelegger for utvikling Opplevelse av læring, fornyelse og utvikling Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Årlig Årlig 4,2 4,3 3,8 4,1 3,8 4,2 Under 3,8 Under 3,8 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 48

49 HELSE OG SOSIAL 1. Virksomhetens tjenester Kurativ legevirksomhet herunder legevaktordning. Forebyggende helsearbeid med skolehelsetjeneste, helsestasjonsvirksomhet og jordmortjeneste. Miljørettet helsevern. NAV Stor-Elvdal, herunder sosialtjenesten, trygd, arbeid, flyktningtjenesten, Husbankens lån og tilskuddsordninger og transporttjenesten for forflytningshemmede. 2. Personell Type stilling Årsverk Antall personer Leger 3,00 3 Turnuslege 1,00 1 Sykepleiere 1,95 3 Helsesøster 1,50 2 Bioingeniør 1,35 2 Hjelpepleier 0,40 1 Merkantil helsestasjon 0,40 1 Jordmor 0,30 (0,10 i 2010) 1 Sosionomer 2,00 2 Saksbehandler 1,00 1 Flyktningekonsulent 1,00 1 Virksomhetsleder 1,00 1 NAV Stat 2,00 2 Helsesøster asylsøkere 3. Statistikk Konsultasjoner legetjenesten Antall konsultasjoner Konsultasjoner legevakt Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 49

50 Fødsler Fødte Husbank Husbankens bostøtte preutfylte søknader Nye søknader Tilskudd tilpasning av bolig Startlån Klagesaker Det er utbetalt kr i bostøtte til innbyggere i kommunen + kr i ekstra tilskudd på grunn av høye strømpriser. 4. Økonomitabell Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Endring i kr Endring % Helse og sosial 10 Lønn og sosiale utgifter ,7 % Kjøp varer/tjen., inngår i egenprod ,4 % 13 Kjøp varer/tjen., erstatter egenprod ,3 % 14 Overføringer ,0 % 15 Finansutgifter ekskl. avskrivninger ,0 % 15 Avskrivninger ,0 % SUM UTGIFTER ,0 % 16 Salgs- og leieinntekter ,6 % 17 Refusjoner ,4 % 18 Overføringsinntekter ,3 % 19 Finansinntekter ,4 % SUM INNTEKTER ,7 % NETTO ,7 % Budsjettet korrigert for lønnsvekst. Budsjettet er trolig svært stramt og gir ikke rom for uforutsette hendelser. Det er også lagt inn en utgifts økning i forhold til innføring av nødnett i løpet av 2013 på kr ,- på legekontoret. Bidrag sosialhjelp er redusert med kr mens sosiallån er økt med kr , også inntekter for refusjon av forskudd trygd og bostøtte er økt med kr Flyktningertjenesten er økt med kr ,- på introduksjonstønad og kr ,- økte bidrag, men integreringstilskuddet er redusert med kr ,-. Det er også lagt inn en inntekt i forhold til opprettelse av nytt asylmottak i Stor-Elvdal, denne inntekten forutsetter å være kr ,- i side 50

51 5. Styringskart 2013 Fokus- Område Økonomi Fokusmål God økonomistyring Kritiske Suksessfaktorer Måleindikatorer Målemetode Realistisk budsjett i forhold til ønsket tjenestenivå Rapportering Avvik i forhold til budsjett Årsregnskap Regnskap og regnskapssystemet Målefrekvens Tertial Årlig Ønsket Akseptabelt Ikke godkjent Resultat Resultat Resultat Balanse +\- 2% < 2% Ansatte Motiverte og kompetente medarbeidere Godt arbeidsmiljø (fysisk og psykisk) Medarbeiderundersøkelse Bedre kommune.no Sykefraværstatistikk Årlig Årlig 4,5-6 6% 4-4,4 6 7% 4 Over 7% Kompetanse i forh. til arbeidsoppgaver Medarbeiderundersøkelse Bedrekommune.no Årlig 4, ,4 4 God medvirkning og medbestemmelsning/medbestemmelse Medvirk- Antall medarbeidersamtaler Årlig 100% 90% (TV/VO) God ledelse Opplevd god ledelse Medarbeiderundersøkelse Årlig 4, ,4 <4 Brukere Interne Prosesser Brukertilfredshet Tilgjengelighet til tjenesten Brukerundersøkelse Bedre kommune.no Årlig Kvalitetssikring og internkontroll Arbeid og aktivitet Ungdom under 24 år i arbeid eller utdanning Bosetting av flyktninger Holdninger og formidlingskompetanse hos ansatte Implementering av Kvalitetslosen Lojalitet til systemene Tilgjenglighet og stabilitet på IKT Antall sosialhjelpsmottakere Langtids mottagere Tilgang arbeidsplasser Tilgang arbeidspraksisplasser Tilgang arbeidsplasser Tilgang språktreningsplasser Tilgang boliger Ressurser i flyktningtjenesten Brukerundersøkelse Antall Klagesaker 4, ,4 <4 Statistikk på kvalitetslosen ROS analyse Årlig Månedlig Statistikk Velferd Regnskap/Kostra Kommunalt bosettingsvedtak hvert år Statistikk på antall brukere, antall langtidsbrukere 20 brukere 3 ungdommer 3 ungdommer pr.mnd Over 25 Over 5 2 Mindre enn 2 Faktisk bosetting Årlig Mindre enn 5 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 51

52 TEKNISKE TJENESTER Visjon: Profesjonelle og hyggelige tjenester. Ivareta kommunens realverdier på en god måte. 1. Virksomhetens tjenester Virksomheten står for drift av kommunens anlegg og infrastruktur for vann og avløp. Virksomheten administrerer septikrenovasjon og renovasjonsordning for hele kommunen, inkludert all fritidsbebyggelse. Teknisk har også egen entreprenørvirksomhet for innsamling av avfallsfraksjoner fra renovasjonsordningen. Virksomheten står for drift og vedlikehold av vel 40 km kommunale veier, gangveier, fortau, plasser/ torg, gatelys og grøntanlegg. Virksomheten står selv for en stor del av nødvendige arbeider og har eget utstyr for dette. Teknisk står også for salg av kommunale tomter i regulerte områder. Teknisk virksomhet forvalter og drifter all kommunal eid og leid bygningsmasse (helsebygg, skoler, administrasjonsbygg, kulturbygg osv.) for nødvendig drift av øvrige kommunale virksomheter. I tillegg leier kommunen ut bygg/ lokaler til andre offentlige etater og til private næringsdrivende. Virksomheten har også ansvar for drift og vedlikehold av utleieboliger til forskjellige målgrupper. Virksomheten er og slått sammen med plan som har ansvar for byggesaksbehandling, arealplanlegging, kartverk, delingssaker og oppmåling. Videre saksbehandling etter konsesjonslov, jord- og skoglov, utmarks-forvaltning, miljø- og forurensningssaker. Ansvarsområdet innebefatter forvaltnings- og kontrolloppgaver, samt rådgivnings og planleggingsoppgaver innenfor fagområdene. 2. Personell Type stilling Fagstillinger plan, landbruk og miljø Avdelingsingeniører (kart- og oppmåling, Årsverk Antall personer 4,0 3, ,6 4,4 4,6 5,7 1,0 24,3 2 4* 5* byggesak, kommunalteknikk) Merkantile stillinger Vaktmestere, håndverker(fagarbeider) Vei, vann, avløp, renovasjon Renholdere Virksomhetsleder Totalt *) Noen ansatte har flere stillingshjemler Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 52

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 Rådmannens

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Rådmannens forslag (korrigert ord i tiltak) Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren (utdrag fra kommuneprop.)...

Detaljer