Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter vaskemaskinen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Hvordan kan du spare energi Energi- og vannforbruk Vask helst maksimal tøymengde for hvert enkelt vaskeprogram. Da er energi- og vannforbruket lavest, vasketøymengden sett under ett. Ved liten tøymengde i programmene Kokevask og Kulørtvask sørger maskinens mengdeautomatikk for redusert vann-, tids- og energiforbruk. Bruk programmet Mini for små tøymengder. Vaskemiddel Bruk ikke mer vaskemiddel enn det som er angitt på vaskemiddelpakken. Reduser vaskemiddelmengden for mindre tøymengder. Tips for påfølgende maskintørking For å spare energi ved tørkingen: velg så høy sentrifugehastighet som mulig for hvert enkelt vaskeprogram. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 2

3 Innhold Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen...2 Kassering av gamle apparater...2 Hvordan kan du spare energi...2 Sikkerhetsregler og advarsler Betjening av vaskemaskinen Betjeningspanel...10 Bruk av maskinen...10 Displayets funksjonsmåte...11 Første igangsetting Slik vasker du riktig Kortveiledning...14 Favoritter Velge/endre favoritt...18 Lagre favoritt...20 Tillegg Forvask...21 Stivelsesstopp...21 Skyllestopp...22 Intensiv* Høyere vannstand* Timer Sentrifugering Maksimal sluttsentrifugeringshastighet...24 Skyllesentrifugering...24 Velge bort sluttsentrifugering (Skyllestopp) Velge bort skyllesentrifugering og sluttsentrifugering...24 Programoversikt

4 Innhold Programforløp Endre programforløp Avbryte programmet...33 Endre program Etterinnlegging/uttak av tøy...33 Vaskemiddel Avkalkingsmiddel Komponent - vaskemiddel Tøymykner, syntetisk stivelse, stivelse i pulverform eller flytende stivelse Automatisk tilsetting av tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse.. 35 Separat tilsetting av tøymykner eller syntetisk stivelse...36 Separat tilsetting av stivelse...36 Tilsetting av stivelse med Stivelsesstopp...36 Avfarging/farging...36 Eksternt doseringssystem...36 Rengjøring og stell Rengjøring av vaskemaskinen Rengjøring av vanninntakssilen...38 Feilretting Hva skal du gjøre hvis...39 Ikke noe vaskeprogram kan startes Generelle problemer med vaskemaskinen...40 Ikke tilfredsstillende vaskeresultat...41 Maskindøren lar seg ikke åpne med tasten a...42 Åpning av maskindøren ved tilstoppet avløp og/eller strømbrudd...43 Service Reparasjoner...46 Optisk grensesnitt PC...46 Ekstrautstyr

5 Innhold Oppstilling og tilkobling Front Bakside...48 Sokkeloppstilling...49 Vask-tørk-søyle...49 Betalings- og reservasjonssystem Underlaget...50 Oppstilling av vaskemaskinen...50 Fjerning av transportsikringen...50 Montering av transportsikringen...52 Oppretting...53 Vanninntak...54 Kaldtvannsinntak...54 Varmtvannstilkobling Vannavløp...56 Avløpsventil Avløpspumpe...56 Elektrotilkobling...57 Tekniske data Innstillinger for endring av standardverdier Meny Innstillinger J Åpne meny Innstillinger...60 Språk J...61 Vannavkjøling Klokkeslett...61 Kontrast / lysstyrke Standby...62 Memory...62 Temperatur...62 Meny Innstillinger/Brukernivå

6 Sikkerhetsregler og advarsler Vaskemaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis maskinen ikke brukes forskriftsmessig, kan det føre til skader på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen for første gang. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og vedlikehold av vaskemaskinen. På den måten beskytter du deg selv og unngår skader på maskinen. Ta godt vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Vaskemaskinen er utelukkende bestemt for vask av tekstiler som ifølge vedlikeholdsetiketten er egnet for vask. Annen bruk kan være farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. Vaskemaskinen skal brukes iht. bruksanvisningen, vedlikeholdes regelmessig og kontrolleres om den fungerer slik den skal. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller på grunn av sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene maskinen på en sikker måte, må ikke bruke denne maskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av vaskemaskinen. Barn må ikke leke med vaskemaskinen. Barn får bare bruke vaskemaskinen uten tilsyn hvis betjeningen er forklart slik at de kan håndtere vaskemaskinen på en sikker måte. Barn må kunne forstå mulige farer ved feil betjening. Hvis du vasker med høye temperaturer, vær oppmerksom på at glasset i døren blir varmt. La ikke barna ta på glasset mens maskinen er i drift. 6

7 Sikkerhetsregler og advarsler Teknisk sikkerhet Kontroller før maskinen oppstilles om den har ytre, synlige skader. En skadet maskin må ikke oppstilles og tas i bruk. Før maskinen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Søk eventuelt råd hos en elektrofagmann. Sikkerheten for det elektriske anlegget i maskinen kan bare garanteres hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. La eventuelt fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabel (brannfare pga. overoppheting). Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som produsenten ikke kan ta ansvaret for. Reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Ved feil eller ved rengjøring og stell, er vaskemaskinen koblet elektrisk fra nettet, bare når: støpselet på maskinen er trukket ut eller sikringen i husinstallasjonen er koblet ut eller skrusikringen i husinstallasjonen er skrudd helt ut. Vaskemaskinen må bare kobles til vannforsyningen med et slangesett av nyere dato. Gamle slangesett må ikke brukes om igjen. Kontroller slangesettet med jevne mellomrom, slik at de kan skiftes ut i tide. Da unngås vannskader. Defekte deler må bare skiftes ut med Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre maskiner, oppfylles. Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den byttes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå fare for brukeren. 7

8 Sikkerhetsregler og advarsler En forutsetning for at sikker bruk garanteres, er at installasjon og montering av denne maskinen på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip) bare må utføres av fagfolk. Forskriftsmessig bruk Ikke plasser maskinen i et rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet. Fjern transportsikringen på baksiden av vaskemaskinen før maskinen tas i bruk (se kapittel "Oppstilling og tilkobling", avsnitt "Fjerning av transportsikringen"). Under sentrifugering kan transportsikring som ikke er fjernet, skade maskinen og møbler/maskiner i nærheten. Steng vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er sluk i gulvet (gully) i nærheten av vaskemaskinen. Fare for oversvømmelse! Hvis du henger avløpsslangen i en vaskekum, kontroller at vannet renner raskt nok unna. Sikre slangen slik at den ikke kan gli ned. Vannets tilbakeslagskraft kan presse en usikret slange ut av kummen. Pass på at ingen fremmedlegemer (f.eks. spiker, nåler, mynter, binders) kommer med i vasken. Fremmedlegemer kan skade maskindeler (f.eks. vaskebeholder, trommel), som igjen kan forårsake skader på tøyet. Ved riktig vaskemiddeldosering er det ikke nødvendig å avkalke maskinen. Hvis avkalking skulle bli nødvendig, bruk bare spesialavkalkingsmidler med korrosjonsbeskyttelse. Slike midler kan kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling. Følg bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet nøye. 8

9 Sikkerhetsregler og advarsler Tekstiler som har vært behandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler, må skylles godt i rent vann før de vaskes. Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler i vaskemaskinen (f.eks. vaskebensin). Maskinkomponenter kan bli skadet og det kan oppstå giftige damper. Brann og eksplosjonsfare! Fargemidler må være egnet for bruk i vaskemaskin og bør ikke brukes for ofte. Følg produsentens bruksanvisning nøye. Avfargingsmidler kan på grunn av sine svovelholdige forbindelser føre til korrosjon. Avfargingsmidler må ikke brukes i vaskemaskinen. Pass på at ytterpanelet av rustfritt stål (front, deksel og kabinett) ikke kommer i kontakt med flytende klor eller natriumhypokloritholdige rengjøringsog desinfeksjonsmidler. Disse midlene kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Aggressive damper fra vaskevann tilsatt klorblekemidler, kan likeledes føre til korrosjon. Åpnede beholdere må derfor ikke oppbevares i umiddelbar nærhet av maskinen. Tilbehør Bare tilbehørsdeler som uttrykkelig er godkjent av Miele, kan monteres i eller til maskinen. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene og advarslene ikke blir fulgt. 9

10 Betjening av vaskemaskinen Betjeningspanel a Display Nærmere forklaringer finnes på de følgende sidene. b Direktevalgtaster For direkte valg av et vaskeprogram. På disse tastene kan du lagre dine favorittprogrammer. c Tast Start d Optisk grensesnitt PC Brukes av servicetjenesten som kontroll- og overføringspunkt (bl.a. for Update). e Multifunksjonsvelger Med denne blir menypunktene valgt (= drei) og bekreftet (= trykk). f Tast a Åpner maskindøren. Bruk av maskinen Denne vaskemaskinen egner seg spesielt for bruk i fellesvaskerier, skyllerom, vaskerier osv., der det vaskes betydelig mengder skittent tøy. 10

11 Betjening av vaskemaskinen Displayets funksjonsmåte Inngangsmeny 1 Kulørtvask 60 C Programvalg... 2 Lettstelt 40 C Innstillinger F... 3 Finvask 40 C 4 Ull H 30 C 15:00 I displayet vises inngangsmenyen (med fabrikkinnstillingene) og Programvalg er markert. Er displayet mørkt (standby), drei på multifunksjonsvelgeren. Multifunksjonsvelger Dreiing av multifunksjonsvelgeren endrer posisjonen for markeringen i displayet. Trykking på multifunksjonsvelgeren bekrefter det markerte menypunktet. Direktevalgtaster Favorittene, fire programmer som vises til venstre i displayet, kan du velge ved å trykke på direktevalgtastene. Favorittene kan du legge inn i henhold til egne behov (mer informasjon finner du i kapittelet "Favoritter"). I de øvrige menyene brukes direktevalgtastene til andre funksjoner. I disse tilfellene ser du en pil H i displayet over den aktuelle direktevalgtasten med en funksjonsbeskrivelse av tasten. Muligheter for programvalg Det er to muligheter for å velge et program: Mulighet 1: Velg menyen Programvalg i displayet og bekreft dette ved å trykke multifunksjonsvelgeren. Mulighet 2: Trykk en av direktevalgtastene D E F eller G og åpne basismenyen for et av disse fire vaskeprogrammene direkte. 11

12 Betjening av vaskemaskinen Meny Programvalg Program- valg tilbake A Kokevask Kulørtvask Lettstelt Med multifunksjonsvelgeren kan du velge alle eksisterende programmer. Markeringen beveger seg oppover eller nedover avhengig av dreieretning. Pilene HV til høyre i displayet viser at det kommer flere valgmuligheter. Ved å trykke på multifunksjonsvelgeren åpnes basismenyen for det valgte vaskeprogrammet. Basismeny for et vaskeprogram Kulørtvask 60 C 1400 o/min H Varighet 0:47 h Tillegg H Timer Y H tilbake A H Ved å dreie multifunksjonsvelgeren kan de forskjellige programkomponentene, program, temperatur og hastighet velges. De valgte komponentene er markert. Ved å trykke på multifunksjonsvelgeren blir komponentene valgt og den tilsvarende undermeny åpnet. Undermenyene Tillegg og Timer kan åpnes ved å trykke direktevalgtasten som ligger under. Du kommer tilbake til inngangsmenyen ved å trykke direktevalgtasten G under Tilbake. Alternativt kan du markere alle komponentene med multifunksjonsvelgeren og bekrefte. Meny Innstillinger J I menyen Innstillinger kan du tilpasse elektronikken i vaskemaskinen til ulike behov. Flere opplysninger finnes i kapittelet med samme navn. 12

13 Første igangsetting Før første igangsetting må maskinen oppstilles og tilkobles riktig. Se kapittel "Oppstilling og tilkobling". Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke mulig å sentrifugere før første igangsetting. For å aktivere sentrifugeringen må det gjennomføres et vaskeprogram uten tøy og uten vaskemiddel. ^ Skru opp vannkranen. Velkomstbilde Første gang vaskemaskinen blir skrudd på, vises velkomstbildet: Miele Professional Willkommen Velkomstbildet vises ikke lenger når første igangsetting er avsluttet. Etter 4 sekunder skifter displayet til valg av språk. Språk J ^ Velg ønsket språk og bekreft dette. Transportsikring Vaskemaskinen minner deg på å fjerne transportsikringen. ^ Er transportsikringen allerede fjernet, bekreft dette ved å trykke direktevalgtasten G eller fjern transportsikringen nå og bekreft deretter. Innstilling av klokken ^ Innstill time med multifunksjonsvelgeren og bekreft. Nå kan du stille inn minuttene. Ved å bekrefte en gang til, er klokkeslettet lagret. Første vaskeomgang ^ Velg programmet Kulørtvask 60 C og bekreft. Basismenyen for Kulørtvask vises ^ Trykk tasten Start som blinker (døren må være lukket). Etter programslutt er første igangsetting avsluttet. 13

14 Slik vasker du riktig Kortveiledning Betjeningsskrittene som er merket med tallene (A, B, C,...) kandubruke som kortveiledning. A Klargjør tøyet ^ Tøm lommene.,fremmedlegemer (f.eks. spiker, mynter, binders, bh-spiler) kan skade tekstiler og maskindeler. Forbehandle flekker ^ Fjern eventuelle flekker på tøyet før vask; helst mens de er ferske. Tørk flekkene forsiktig av med en klut som ikke farger. Ikke gni! Spesielle flekker (blod, egg, kaffe, te osv.) kan ofte fjernes med små knep. Ved spesielt vanskelige flekker bør du be om råd i et renseri. Sorter tøyet ^ Sorter tekstilene etter farger og etter symbolene på vedlikeholdsetiketten (i krage eller sidesøm). Mørke tekstiler avgir ofte farge ved første vask. Vask lyse og mørke plagg hver for seg, slik at ikke noe blir misfarget. Generelle tips Gardiner: Fjern gardinkroker og blybånd eller legg gardinene i en vaskepose. Bher: sy fast eller ta ut løse bøyler. Strikkevarer, jeans, bukser og trikot (f.eks. T-skjorter, gensere): Vreng dem hvis tekstilprodusenten anbefaler det. Lukk glidelåser, hekter o.l. før vask. Lukk dynetrekk og putevar, slik at ikke småplagg havner inni dem. Ikke vask tekstiler som er merket med Tåler ikke vask (vedlikeholdssymbol h).,bruk ikke kjemiske (løsemiddelholdige) rensemidler i maskinen! 14

15 Slik vasker du riktig B Legg inn tøyet ^ Trykk tasten a og åpne maskindøren. Trommelbelysningen slås på. ^ Brett ut tøyet og legg det løst inn i trommelen. Plagg av forskjellig størrelse forsterker vaskeeffekten og fordeler seg bedre under sentrifugering. Ved maksimal tøymengde er energi- og vannforbruket lavest, tøymengden sett under ett. Overfylling forringer vaskeresultatet og tøyet blir krøllet. ^ Sving døren lett igjen. Pass på at ingen tekstiler blir klemt fast mellom døren og dørpakningen. C Velg program Du har to muligheter for programvalget: Velg en favoritt via direktevalgtastene. Velg et vaskeprogram via menyen Programvalg. ^ Velg, hvis du ønsker det, Tillegg og/ eller Timer (forsinket start) via de tilsvarende undermenyene. Betalingssystem Vær oppmerksom på betalingsoppfordringen i displayet, hvis det finnes et betalings- eller reservasjonssystem. Dersom døren åpnes etter programstart eller programmet avbrytes, tapes beløpet. 15

16 Slik vasker du riktig D Tilsett vaskemiddel Ta hensyn til hvor skittent tøyet er og vannets hardhetsgrad. For lite vaskemiddel medfører: Tøyet blir ikke rent og blir med tiden grått og hardt. Fettlus på tøyet. Kalkavleiringer på varmeelementene. For mye vaskemiddel medfører: Det dannes for mye skum, og dermed oppnås en dårlig vaskemekanikk og dårlig vaske-, skylle- og sentrifugeringsresultat. Økt miljøbelastning. Mer informasjon om vaskemidler og dosering finner du i kapittelet Vaskemiddel. ^ Trekk ut vaskemiddelbeholderen og fyll vaskemiddel i kamrene. i = Vaskemiddel for forvasken ( 1 / 4 av anbefalt total vaskemiddelmengde) j = Vaskemiddel for hovedvasken = Tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse ^ Lukk vaskemiddelbeholderen. 16

17 Slik vasker du riktig E Start programmet Så snart et program kan startes, blinker tasten Start. ^ Trykk tasten Start. Tasten Start lyser. I displayet vises den antatte programtiden. Denne telles ned i minutt-takt. I de første 10 minuttene måler vaskemaskinen tøyets evne til å oppta vann. Dette kan føre til at programtiden blir kortere. I tillegg vises programforløpet i displayet. Vaskemaskinen informerer deg om hvilket programavsnitt som er nådd til enhver tid. Trommelbelysningen slås av etter programstart. Hvis du trykker en av de følgende direktevalgtastene under vaskingen, kan du med: Tast D Tillegg velge eller velge bort de viste tilleggene etter programstart. Tast E Timer få vite aktuelt klokkeslett og antatt programslutt. Tast G Avbrytelse avbryte det aktuelle programmet. Vannet blir pumpet ut omgående. F Ta ut tøyet Hvis ikke tøyet blir tatt ut rett etter programslutt, aktiveres antikrøll. I displayet blinker vekselsvis Antikrøll og Stopp som kjennetegner programslutt. ^ Åpne maskindøren med tasten a. ^ Ta ut tøyet. Ikke glem igjen tøy i trommelen! Ved neste vask kan de krympe eller farge over på annet tøy. ^ Kontroller dørbelgen for eventuelle fremmedlegemer. ^ Lukk maskindøren. Ellers er det fare for at gjenstander utilsiktet havner i trommelen. De kan komme med i vasken og skade tøyet. 17

18 Favoritter Velge/endre favoritt Inngangsmeny Vaskemaskinen gir deg mulighet for å legge inn de fire vaskeprogrammene du bruker mest under direktevalgtastene. Da må opsjonen Lagre være koblet inn via meny Innstillinger/Brukernivå. 1 Kulørtvask 60 C Programvalg... 2 Lettstelt 40 C Innstillinger F... Basismeny 3 Finvask 40 C 4 Ull H 30 C 15:00 ^ Trykk direktevalgtast D. Kulørtvask 60 C 1400 o/min Varighet 0:47 h Tillegg H Timer Y H Lagre H tilbake A H ^ Velg komponentene som skal endres: program, temperatur eller sentrifugehastighet ved å dreie multifunksjonsvelgeren og bekreft valget ved å trykke multifunksjonsvelgeren. Avhengig av valget vises ett av følgende display: Velge program Program- valg tilbake A Kokevask Kulørtvask Lettstelt ^ Velg ønsket program med multifunksjonsvelgeren og bekreft dette. Basismenyen vises igjen. H 18

19 Bemerk: Hvis ikke noe valg følger i undermenyen innen ca. 20 sekunder, hopper menyvisningen tilbake til basismenyen. Velge temperatur Kulørtvask 60 C 1400 o/min Temperatur på kaldt - 60 C a ^ Velg ønsket temperatur med multifunksjonsvelgeren og bekreft. Basismenyen vises igjen. Velge sentrifugehastighet Kulørtvask 60 C 1400 o/min Favoritter Velge tillegg Hastighet på o/min t ^ Velg ønsket sentrifugehastighet med multifunksjonsvelgeren og bekreft. Basismenyen vises igjen. ^ Trykk direktevalgtasten D. Undermenyen Tillegg blir åpnet. Kulørtvask 60 C 1400 o/min Tillegg Forvask Stivel.stopp Skyllestopp tilbake A ^ Velg ønsket tillegg med multifunksjonsvelgeren og bekreft. Basismenyen vises igjen. Hvis du vil velge et tillegg til, gjenta fremgangsmåten. Flere opplysninger finner du i kapittelet Tillegg. 19

20 Favoritter Lagre favoritt I basismenyen står nå alle valgte komponenter. Kulørtvask 40 C 1400 o/min Forvask Varighet 0:56 h Tillegg H Timer Y H ^ Trykk direktevalgtasten F. Velge direktevalgtast Lagre H tilbake A H Kulørtvask 40 C 1400 o/min Forvask hittil : Kulørtvask 60 C 1400 o/min Lagre på : tilbake A ^ Velg ønsket nummer for favoritten med multifunksjonsvelgeren og bekreft dette. Favoritten er nå lagret med dine innstillinger og vises i inngangsmenyen. Gjenta denne fremgangsmåten for å opprette flere favoritter. Legg de øvrige favorittene på de resterende direktevalgtastene. 20

21 Du kan utvide grunnvaskprogrammene ved hjelp av Tillegg. Åpne undermeny Tillegg Kulørtvask 60 C 1400 o/min Tillegg Varighet 0:47 h Velge tillegg Tillegg H Timer Y H tilbakea H ^ Trykk direktevalgtasten D. Undermenyen Tillegg blir åpnet. Kulørtvask 60 C 1400 o/min Tillegg Vorwäsche Stivel.stopp Skyllestopp TilbakeA Forvask Stivelsesstopp ^ Velg ønsket tillegg med multifunksjonsvelgeren og bekreft dette. Vil du velge et tillegg til, gjenta fremgangsmåten. Et tillegg som allerede er valgt, vises med en hake. For tekstiler med større mengder smuss f.eks. støv, sand. Vannet blir pumpet ut før siste skylling, programmet blir stående. Etter påfylling av stivelse direkte i vasketrommelen, kan programmet settes i gang igjen (mer informasjon finner du i kapittelet "Vaskemiddel" avsnitt "Stivelse med stivelsesstopp"). 21

22 Tillegg Skyllestopp Intensiv* Tekstilene blir ikke sentrifugert etter siste skylling, men blir liggende i skyllevannet. Dermed reduseres krølldannelsen hvis tekstilene ikke blir tatt ut av trommelen straks etter programslutt. For meget skitne tekstiler eller tekstiler med synlige flekker. Tiden for hovedvasken forlenges. Høyere vannstand* Ved levering er maskinen innstilt slik at vannstanden blir forhøyet for vask og skylling ved valg av tillegget Høyere vannstand. Du kan imidlertid også velge andre innstillinger for tillegget Høyere vannstand. De er beskrevet i kapittelet "Innstillinger/ Brukernivå". *Intensiv og Høyere vannstand kan kobles inn i menyen Instillinger/Brukernivå, når denne er aktivert av serviceavdelingen. Tillegg som kan velges vises i undermenyen Tillegg. Dersom et tillegg ikke vises, er det ikke tillatt for programmet du har valgt. 22

23 Med timeren kan du velge ønsket tidspunkt for programslutt. Programstart kan utsettes fra 30 minutter til maksimalt 24 timer. Da kan du f.eks. vaske om natten. Åpne undermeny Timer Kulørtvask 60 C 1400 o/min Timer Varighet 0:47 h Tillegg H Timer Y H tilbake A H ^ Trykk direktevalgtasten E. Undermenyen Timer blir åpnet. Velge senere starttid Programslutt kan velges i 30-minutter-skritt. Kulørtvask 60 C 1400 o/min Starte Timer Avbryte Timer 15:03 Starttid: 15:45 Stopp: 16:30 ^ Velg ønsket tidspunkt for programslutt med multifunksjonsvelgeren og bekreft. Tidspunktet for programslutt blir forskjøvet til nærmeste hele eller halve time. Programstart blir forskjøvet bakover parallelt med ønsket programslutt. ^ Trykk tasten Start. Den gjenstående tiden til start vises og telles ned i minutt-takt. ^ Programmet kan avbrytes med direktevalgtasten G Den virkelige tøymengden kan først fastslås etter programstart. Det kan føre til tidligere programslutt. 23

24 Sentrifugering Maksimal sluttsentrifugeringshastighet Program t/min Kokevask 1400 Kulørtvask 1400 Lettstelt 1000 Finvask 600 Mini 1400 Ull 1200 Silke 400 Skjorter 600 Desinfeksjonsprogrammer* 1400 Kjøkkentekstiler* 1400 Bordtekstiler* 1200 Gardiner* 400 Hodeputer* 1400 Ytterjakker* 900 Impregnering* 800 Jeans 900 Frotté 1400 Ekstra skylling 1200 Sluice* 1400 Stivelse 1400 Sentrifugering 1400 * = Programmene kan kobles inn i menyen Innstillinger/Brukernivå. Du kan redusere sluttsentrifugeringshastigheten. Valg av høyere sluttsentrifugeringshastighet som nevnt over er imidlertid ikke mulig. Velge bort sluttsentrifugering (Skyllestopp) ^ Velg tillegget Skyllestopp i undermenyen Tillegg. Tekstilene blir liggende i vannet etter siste skylling. Dermed reduseres krølldannelsen, hvis tekstilene ikke tas ut av trommelen straks etter programslutt. Starte sluttsentrifugering : Vaskemaskinen viser den maksimalt tillatte hastigheten for sentrifugering. Du kan velge en lavere hastighet. Med tasten Start starter du sluttsentrifugeringen. Avslutte programmet : Trykk tasten a. Vannet blir pumpet ut. Trykk a på nytt for å åpne maskindøren. Velge bort skyllesentrifugering og sluttsentrifugering ^ Velg innstillingen Uten sentrifugering i undermenyen hastighet. Etter siste skylling blir vannet pumpet ut og antikrøll koblet inn. Skyllesentrifugering Tøyet blir sentrifugert etter hovedvasken og mellom skyllingene. Når hastigheten på sluttsentrifugeringen blir redusert, blir hastigheten på skyllesentrifugeringen redusert tilsvarende. 24

25 Programoversikt Kokevask 95 C til 70 C 9ö Maks. 5,5 kg Tekstiler Tekstiler av bomull og lin, f.eks. sengetøy, babytøy, undertøy. Tillegg Forvask, Stivelsesstopp, Skyllestopp, Intensiv*, Høyere vannstand* Vaskemiddel Universalvaskemiddel Kulørtvask 60 C til kaldt 876 Maks. 5,5 kg Tekstiler Tekstiler av bomull eller blandingsstoffer, f.eks. t-skjorter, bukser. Tips Vask mørke tekstiler med kulørt- eller flytende vaskemiddel. Tillegg Forvask, Stivelsesstopp, Skyllestopp, Intensiv*, Høyere vannstand* Vaskemiddel Universal- og kulørtvaskemiddel Lettstelt 60 C til 30 C 421 Maks. 3,0 kg Tekstiler Tekstiler av syntetfibrer, blandingsstoffer, eller lettstelt bomull, f.eks. bluser, forklær. Tillegg Forvask, Stivelsesstopp, Skyllestopp, Intensiv*, Høyere vannstand* Vaskemiddel Universal- og kulørtvaskemiddel Finvask 60 C til 30 C ac Maks. 2,0 kg Tekstiler Ømfintlige tekstiler av syntetfibrer, blandingsstoffer eller kunstsilke. Tillegg Forvask, Skyllestopp, Intensiv* Vaskemiddel Finvaskemiddel *Intensiv og Høyere vannstand kan kobles inn i menyen Innstillinger/Brukernivå. 25

26 Programoversikt Mini 40 C til kaldt 76 Maks. 3,0 kg Tekstiler Små tøymengder med lett tilsmussede tekstiler som kan vaskes i programmet Kulørtvask. Tillegg Skyllestopp Vaskemiddel Universal- og kulørtvaskemiddel Ull / 40 C til kaldt Maks. 2,0 kg Tekstiler Tekstiler av vaskbar ull og ullblandinger. Tillegg Skyllestopp Vaskemiddel Ullvaskemiddel Ull / 30 C til kaldt Maks. 2,0 kg Tekstiler Håndvaskbare tekstiler som ikke inneholder ull. Tips Vask tynne strømpebukser og BHer i en vaskepose. Tillegg Skyllestopp, Høyere vannstand* Vaskemiddel Finvaskemiddel Skjorter 60 C til kaldt Maks. 2,0 kg Artikkel Skjorter og bluser. Tips Forbehandle krager og mansjetter etter hvor skitne de er. Vask silkeskjorter i programmet Silke. Tillegg Skyllestopp Vaskemiddel Universal- og kulørtvaskemiddel *Intensiv og Høyere vannstand kan kobles inn i menyen Innstillinger/Brukernivå. 26

27 Jeans 40 C til kaldt Maks. 3,0 kg Tips Vask dongeristoffer med innsiden ut. Dongeriklær avgir ofte litt farge de første gangene de vaskes. Vask derfor lyse og mørke plagg separat. Tillegg Skyllestopp Vaskemiddel Flytende kulørtvaskemiddel Frotté 95 C til 40 C Maks. 4,5 kg Tips Bruk kulørtvaskemiddel til mørke tekstiler. Tillegg Skyllestopp Vaskemiddel Universalvaskemiddel Ekstra skylling Maks. 5,5 kg Tekstiler Tekstiler som kun skal skylles og sentrifugeres. Tillegg Skyllestopp Stivelse Maks. 5,5 kg Tips Tøyet (duker, servietter, yrkesklær) bør være nyvasket, men skylt uten tøymykner. Tillegg Skyllestopp Stivelsesmid Flytende stivelse eller stivelse i pulverform del Utpumping Utpumping av vann. Sentrifugering Sentrifugering av tekstiler. Ta hensyn til omdreiningshastigheten. Programoversikt Maks. 5,5 kg 27

28 Programoversikt Flere programmer Følgende programmer kan kobles inn i menyen Innstillinger/Brukernivå, når denne er aktivert av serviceavdelingen. Kjøkkentekstiler 95 C til 60 C Maks. 5,5 kg Artikkel Kjøkkentekstiler av bomull og lin, f.eks. kokkejakker, -bukser, glasshåndklær, kjøkkenkluter. Tips Velg Forvask til meget skitne tekstiler. Bruk et vaskemiddel med enzymer til forvasken. Tillegg Forvask, Skyllestopp Vaskemiddel Universalvaskemiddel Bordtekstiler 60 C til 30 C Maks. 2,0 kg Artikkel Duker og servietter av bomull, lin eller blandingsstoffer. Tips Velg Forvask til meget skitne tekstiler. Bruk et vaskemiddel med enzymer til forvasken. Tillegg Forvask, Skyllestopp, Stivelsesstopp, Intensiv*, Høyere vannstand* Vaskemiddel Universalvaskemiddel Gardiner 40 C til kaldt Maks 2,5 kg Artikkel Gardiner som ifølge produsenten er maskinvaskbare. For å fjerne støv utfører maskinen automatisk en forskylling uten vaskemiddel. Tips Reduser hastigheten eller velg bort sentrifugering på gardiner som krøller lett. Tillegg Forvask, Skyllestopp Vaskemiddel Gardin-, universal- eller kulørtvaskemiddel i pulverform. *Intensiv og Høyere vannstand kan kobles inn i menyen Innstillinger/Brukernivå. 28

29 Hodeputer 95 C til 40 C 2 puter (40 x 80 cm) eller 1 pute (80 x 80 cm) Artikkel Vaskbare hodeputer med fjær, dun eller syntetisk fylling. Tips Se vedlikeholdsetikettene! Tillegg Skyllestopp Vaskemiddel Flytende vaskemiddel Ytterjakker 40 C til kaldt Maks. 2,0 kg Artikkel Jakker, bukser av mikrofiber som Gore-Tex, SYMPATEX, WINDSTOPPER osv. Tips Lukk glidelåser på jakker. Ikke bruk tøymykner. Tillegg Skyllestopp Vaskemiddel Finvaskemiddel Impregnering 40 C til 30 C Maks. 2,0 kg Artikkel Til etterbehandling av mikrofiber, skiklær, fin tett bomull (poplin) eller bordduker for å få en vann- og smussavstøtende virkning. Tips Tillegg Impregneringsmiddel Programoversikt Tøyet må være nyvasket, sentrifugert og tørt. For å oppnå en optimal effekt bør man avslutte med en termisk etterbehandling. Dette kan gjøres gjennom tørking i tørketrommel, eller ved å stryke tøyet. Skyllestopp Bruk bare impregneringsmidler merket med "egnet for membrantekstiler", de er basert på fluorkjemiske forbindelser. Ikke bruk midler som inneholder parafin. Sett inn "beholder for flytende vaskemiddel" i kammer j og fyll på impregneringsmiddel. 29

30 Programoversikt Desinfeksjonsprogrammer Maks. 5,5 kg Tekstiler Tekstiler av bomull eller blandingsstoffer. Råd For forskjellige krav, med et temperaturvalg fra 85 C (termisk) til 40 C (kjemotermisk) med tilsvarende holdetider. Tillegg Forvask Vaskemiddel Bruk godkjent, desinfiserende vaskemiddel for kjemotermisk desinfeksjon. Ta hensyn til temperaturområdet som er angitt på pakken. Hygiene Dersom det i siste program ble brukt en temperatur under 55 C eller programmet Sentrifugering ble valgt, vises Hygiene i displayet. Velge hygieneprogram: ikke legg inn tøy, tilsett lite vaskemiddel i kammer j, start programmet eller velg et vaskeprogram fra 60 C. Hvis dette ikke følges, går hvert program slik det skal. Sluice 75 C eller Sluice sensitiv 65 C Maks. 3,5 kg Tekstiler Meget skittent tøy av bomull, lin eller blandingsstoffer, f.eks. bleier. Råd For å fjerne grovere smuss, forskyller maskinen to ganger. Vaskemiddel Universalvaskemiddel 30

31 Programforløp Hovedvask Skylling Sentrifugering Vannstand Vaskerytme Vannstand Skylleomgan ger Skyllesentrifugering Sluttsentrifugering Kokevask d a ( 2 L L Kulørtvask d a ( 2 L L Lettstelt d a ( 2 L L Finvask e b e 2 L Mini d a ( 2 L L Ull ( c ( 2 L L Silke e d e 2 L Skjorter ( a ( 2 L Desinfeksjon* ( a ( 3 L L Kjøkkentekstiler* ( a ( 2 L L Bordtekstiler* ( a ( 2 L L Gardiner 1) * ( a ( 3 L Hodeputer 2) * ( a ( 3 L Ytterjakker* ( b e 3 L 3) L Impregnering* ( 1 L L Jeans ( a ( 3 L Frotté ( a ( 2 L L Ekstra skylling e 2 L L Sluice 4) * ( a ( 3 L L Stivelse ( 1 L Sentrifugering L d = lav vannstand ( = middels vannstand e = høy vannstand a= Normal vaskerytme b= Skånegang c= Ull d= Silke Særtrekk i programforløpet, se neste side. * = Programmer kan kobles inn i menyen Innstillinger/Brukernivå. 31

32 Programforløp Vaskemaskinen har fullelektronisk styring med mengdeautomatikk. Vaskemaskinen fastslår selv nødvendig vannforbruk, riktignok avhengig av mengden og sugekraften til tøyet som er lagt inn i maskinen. Dette fører til forskjellige programforløp og vasketider. Programtidene som er ført opp her er alltid basert på grunnprogram ved maksimal tøymengde. Det er ikke tatt hensyn til valgbare tillegg. I løpet av vaskeprogrammet viser programindikatoren på vaskemaskinen hele tiden hvilket programavsnitt som er nådd. Særtrekk i programforløpet. Antikrøll: Trommelen fortsetter å bevege seg inntil 30 minutter etter programslutt, for å unngå at tøyet krøller seg. Vaskemaskinen kan åpnes når som helst. Unntak: i programmet Ull finnes ikke antikrøll. 1) Forskylling: For å fjerne støv blir det automatisk satt i gang en forskylling uten vaskemiddel. 2) Sentrifugeringstoppfart: For å få luften ut av puten, gjennomføres en sentrifugeringstoppfart før vaskeomgangen. Deretter renner vannet for hovedvasken inn via kammer j. 3) I programmet Ytterjakker blir tekstilene kun sentrifugert etter hovedvasken. 4) Forskylling: For å fjerne grove tilsmussinger blir tøyet automatisk forskylt to ganger. 32

33 Endre programforløp Avbryte programmet Du kan til enhver tid avbryte et vaskeprogram etter programstart: ^ Trykk direktevalgtasten G Avbrytelse. Vaskemaskinen pumper ut vaskevannet. ^ Åpne døren før du starter et nytt program Endre program Du kan: etter vellykket programstart endre komponenten sentrifugeringshastighet helt til sluttsentrifugeringen begynner og velge eller velge bort tilleggene Stivelsesstopp og Skyllestopp. inntil 5 minutter etter programstart endre komponentene temperatur og velge eller velge bort tillegget Intensiv. Merk: Vaskemaskinen kan ikke fastslå endringer i tøymengden etter programstart. Den går derfor alltid ut i fra maksimal tøymengde ved etterinnlegging/uttak av tøy. Det angitte programforløpet kan endre seg. Døren kan ikke åpnes når: temperaturen på vaskevannet er over 55 C. vannivået overskrider et visst nivå. programskrittet Sentrifugering er nådd. Ved drift med betalings- og reservasjonssystemer sperres apparatet etter tre minutter. Det er ikke lenger mulig å åpne døren, avbryte eller endre programmet. Etterinnlegging/uttak av tøy I enkelte programmer kan du legge inn/ ta ut tøy etter start: ^ Trykk tasten a, til døren åpner seg. ^ Legg inn/ta ut tøyet. ^ Lukk døren. Programmet fortsetter automatisk. 33

34 Vaskemiddel Du kan bruke alle moderne vaskemidler som er egnet for vaskemaskiner, også flytende, kompakte (konsentrerte), tabletter og modul-vaskemidler. Tekstiler av ull eller ullblandinger bør vaskes med et spesialmiddel for ull. Råd om bruk og doseringsveiledning for full tøymengde står på vaskemiddelpakken og skal følges. Vannets hardhetsgrad Doseringen er avhengig av: Hvor skittent tøyet er Lite skittent Ingen synlige tilsmussinger eller flekker. Plaggene har f.eks. opptatt kroppslukt. Normalt skittent Tilsmussinger og/eller noen få lette flekker kan ses. Meget skittent Tilsmussinger og /eller helt tydelige flekker. Vannets hardhet Når du ikke kjenner vannets hardhetsgrad, kontakt det lokale vannverket. Tøymengden (ta hensyn til anbefalt doseringsmengde). Hardhetsområde Vannets beskaffenhet Total hardhet i mmol/l deutsche Härte d I bløtt 0-1,3 0-7 II middels 1,3-2, III hardt til meget hardt over 2,5 Over 14 Avkalkingsmiddel I hardhetsområdene II og III kan du tilsette et avkalkingsmiddel, for å spare vaskemiddel. Riktig dosering står på pakken. Fyll først på vaskemiddel, deretter avkalkingsmiddel. Da kan vaskemiddelet doseres som for hardhetsområde I. Komponent - vaskemiddel Når du vasker med flere komponenter (f.eks. modul-vaskemidler), fyll alltid vaskemidlene i kammer j i nedenforstående rekkefølge: 1. Vaskemiddel 2. Avkalkingsmiddel 3. Flekkfjerner Da blir midlene best spylt inn. 34

35 Vaskemiddel Tøymykner, syntetisk stivelse, stivelse i pulverform eller flytende stivelse Tøymykner gjør tøyet mykt og reduserer statisk lading ved maskintørking. Syntetisk stivelsesmidler gir bedre hold i tekstilene. Stivelse gjør tøyet stivt og fyldig. ^ Følg produsentens doseringsangivelser. Automatisk tilsetting av tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse ^ Fyll tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse i kammer. Ikke fyll over maks. merket. I siste skylleomgang blir tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse spylt inn. Ved programslutt står det litt vann i kammer. Rengjør vaskemiddelbeholderen etter flere omganger med automatisk stiving, spesielt sugeheverten. 35

36 Vaskemiddel Separat tilsetting av tøymykner eller syntetisk stivelse ^ Tilsett tøymykner eller syntetisk stivelse i kammer. ^ Velg programmet Stivelse. ^ Trykk tasten Start. Separat tilsetting av stivelse ^ Doser og klargjør stivelsen som angitt på pakken. ^ Tilsett stivelse i kammer i. ^ Velg programmet Stivelse. ^ Trykk tasten Start. Avfarging/farging ^ Ikke bruk avfargingsmiddel i vaskemaskinen. ^ Ved farging i vaskemaskinen må fargemiddelprodusentens angivelser overholdes nøye. Eksternt doseringssystem Vaskemaskinen er klargjort for tilkobling til eksterne doseringssystemer for vaskemidler. Til dette kreves et ombyggingssett, som må installeres av en Miele-forhandler eller serviceavdelingen. Tilsetting av stivelse med Stivelsesstopp ^ Doser og klargjør stivelsesmiddelet som angitt på pakken. ^ Velg tillegget Stivelsesstopp før programstart. Programforløp og resttid stopper før nest siste skylleomgang. I displayet vises Stivelsesstopp. ^ Åpne døren og tilsett stivelsesmiddelet direkte i vasketrommelen. ^ Lukk døren. ^ Velg omdreiningshastighet og bekreft, eller ^ trykk tasten Start. 36

37 Rengjøring og stell,koble maskinen fra el-nettet. ^ Rengjør vaskemiddelbeholderen med varmt vann. Rengjøring av vaskemaskinen,bruk ikke løsemiddelholdige rengjøringsmidler, skuremidler, glasseller universalrengjøringsmidler! Slike midler kan skade kunststoffoverflater og andre deler. ^ Rengjør kabinettet og betjeningspanelet med en lett fuktig klut med mildt rengjøringsmiddel eller såpevann. ^ Rengjør vasketrommelen og andre maskindeler av rustfritt stål med et egnet pussemiddel for rustfritt stål. Rengjøring av vaskemiddelbeholderen Fjern eventuelle vaskemiddelrester regelmessig. ^ Rengjør sugeheverten. 1. Trekk sugeheverten ut av kammer og rengjør den under rennende varmt vann. Rengjør også røret som sugeheverten settes over. 2. Sett sugeheverten inn igjen. Rengjøring av vaskemiddelbeholderrommet ^ Fjern vaskemiddelrester og kalkavleiringer fra innspylingsdysene til vaskemiddelbeholderen med en flaskekost.,vaskemaskinen må ikke spyles med en vannslange. ^ Trekk vaskemiddelbeholderen ut til den stopper, trykk på utløserknappen og ta ut beholderen. 37

38 Rengjøring og stell Rengjøring av vanninntakssilen Vaskemaskinen har en sil som beskytter vanninntaksventilen. Denne silen bør kontrolleres hver 6. måned. Ved hyppige brudd i vannledningen, mye humus i vannet eller spyling av vannrør, bør den kontrolleres oftere. Rengjøring av silene i inntaksslangene ^ Skru igjen vannkranen. ^ Skru inntaksslangen av vannkranen. Skru forskruningen fast på vannkranen og åpne vannkranen. Hvis det renner ut vann, trekk forskruningen fastere til. Rengjøring av silene i tilkoblingsstussen for vanninntaksventilene ^ Skru den riflete kunststoffmutteren forsiktig ut av tilkoblings-stussen med en tang. ^ Trekk gummipakningen 1 ut av forskruningen. ^ Ta tak i buen på kunststoffsilen 2 med en kombi- eller nebbtang og trekk ut silen. ^ Rengjør kunststoffsilen. ^ Skru delene inn igjen i omvendt rekkefølge. ^ Ta tak i buen på silen og trekk den ut med en nebbtang og rengjør den. Skru delene inn igjen i omvendt rekkefølge. Silene må settes inn igjen etter rengjøringen. 38

39 Hva skal du gjøre hvis... Feilretting De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare tid og kostnader, ved at du slipper å tilkalle service. De følgende tabellene skal hjelpe til å finne årsakene til en feil og til å rette den opp. Vær imidlertid oppmerksom på dette:,reparasjoner av elektriske apparater må bare utføres av autoriserte fagfolk. Det kan oppstå betydelig fare for brukeren på grunn av ukyndig utførte reparasjoner Ikke noe vaskeprogram kan startes Problem Mulig årsak Retting Displayet forblir mørkt. Maskinen har ikke strøm. Kontroller om vaskemaskinen er elektrisk tilkoblet. sikringen er i orden. Ved valg av programmet Sentrifugering starter ikke programmet. Det står en feilmelding i displayet. Displayet er mørkt og tasten Start blinker langsomt. Første igangsetting er ikke gjennomført. Så lenge det står en feilmelding i displayet, kan det ikke startes et nytt program. Displayet er koblet ut automatisk for å spare energi (Standby). Foreta første igangsetting som beskrevet i kapittel Første igangsetting. Ta hensyn til henvisningene i displayet. Bekreft ved å trykke multifunksjonsvelgeren. Trykk en av direktevalgtastene. Standby blir avsluttet. 39

40 Feilretting Generelle problemer med vaskemaskinen Problem Årsak Retting Vaskemaskinen står ikke stille under sentrifugering. Uvanlig støy fra pumpen. Mye vaskemiddel blir liggende igjen i vaskemiddelbeholderen. Tøymykneren blir ikke spylt fullstendig inn, eller det blir stående for mye vann i kammer. Det står et fremmed språk i displayet. Maskinføttene står ikke i vater og er ikke låst. Rett opp maskinen så den står i vater, og lås maskinføttene. Ingen feil! Slurpelyder ved begynnelsen og slutten av utpumpingen er normalt. Vannets flytetrykk er ikke tilstrekkelig. Pulvervaskemidler i forbindelse med avkalkingsmidler har tendens til å klebe. Sugeheverten sitter ikke riktig eller den er tett. Under "Innstillinger J" "Språk J" ble det valgt et annet språk. Rengjør vanninntakssilene i inntaksslangene. Velg evt. tillegget Høyere vannstand. Rengjør vaskemiddelbeholderen og tilsett for fremtiden først vaskemiddel og deretter avkalkingsmiddel i kammeret. Rengjør sugeheverten, se kapittel Rengjøring og stell, avsnitt Rengjøring av vaskemiddelbeholderen". Innstill det vanlige språket. Flaggsymbolet gir deg en ledetråd. 40

41 Feilretting Ikke tilfredsstillende vaskeresultat Problem Årsak Retting Tøyet blir ikke rent med flytende vaskemiddel. På det vaskete tøyet er det grå elastiske partikler (fettlus). På vaskete mørke tekstiler er det hvite, vaskemiddellignende partikler. Tekstiler med spesielt kraftige fettflekker blir ikke skikkelig rene. Flytende vaskemiddel inneholder ikke blekemiddel. Flekker av frukt, kaffe eller te kan ikke fjernes. For lite vaskemiddel. Tøyet har vært sterkt tilsølt med fett (oljer, salver). Vaskemiddelet inneholder bestanddeler (zeolitter) for vannavkalking, som ikke løses opp i vann. De har satt seg fast på tekstilene. Bruk pulvervaskemiddel med blekemiddel. Fyll flekkfjerner i kammer j og det flytende vaskemiddelet i en vaskeball. Tilsett aldri flytende vaskemiddel og flekkfjerner sammen i vaskemiddelbeholderen. Tilsett mer vaskemiddel til slikt tøy eller bruk flytende vaskemiddel. La et 60 C vaskeprogram gå med flytende vaskemiddel uten tøy før neste vask. Prøv å fjerne partiklene med en børste når tekstilene er tørre. Vask mørke tekstiler med et flytende vaskemiddel uten zeolitter for fremtiden. Velg et program med forvask, og bruk flytende vaskemiddel til forvasken. Tilsett standard pulvervaskemiddel for hovedvasken. For meget skittent arbeidstøy anbefales spesialvaskemidler til hovedvasken. Be eventuelt om råd hos en forhandler av vaske- og rengjøringsmidler. 41

42 Feilretting Maskindøren lar seg ikke åpne med tasten a Mulig årsak Vaskemaskinen har ikke strøm. Strømbrudd Døren var ikke korrekt festet. Det er fremdeles vann i trommelen, og maskinen kan ikke pumpe det ut. Retting Kontroller om Vaskemaskinen er elektrisk tilkoblet. Sikringen er i orden. Åpne døren som beskrevet på neste side. Trykk hardt mot låsesiden på maskindøren, trykk deretter tasten a. Kontroller om avløpssystemet er tilstoppet. Rengjør avløpssystemet som beskrevet på neste side. Som beskyttelse mot skålding, kan ikke maskindøren åpnes hvis temperaturen på vaskevannet er over 55 C. 42

43 Feilretting Åpning av maskindøren ved tilstoppet avløp og/eller strømbrudd,koble maskinen fra el-nettet. På innsiden av panelet for vaskemiddelbeholderen er det en åpner for dekselet til avløpssystemet.... ved utførelse med lofilter Hvis avløpet er tilstoppet, kan det være en større mengde vann i vaskemaskinen (max. 25 l).,forsiktig: Hvis det nettopp har vært vasket ved høy temperatur, er det fare for skålding! ^ Sett en beholder under dekselet. Ikke skru lofilteret helt ut. ^ Ta ut åpneren. ^ Løsne lofilteret til vannet renner ut. For å avbryte vannavløpet: ^ Skru til lofilteret igjen. ^ Åpne dekselet til avløpssystemet. 43

44 Feilretting Når det ikke renner ut mer vann:,hvis lofilteret ikke blir satt inn igjen og skrudd fast, renner det vann ut av vaskemaskinen. Åpning av døren,vær sikker på at trommelen står stille før du tar ut tøyet. Hvis du stikker hånden inn i en trommel som går rundt, er det betydelig fare for skade. ^ Skru lofilteret helt ut. ^ Rengjør lofilteret grundig. ^ Trekk ned nødåpneren f.eks. med et skjeskaft. Døren åpner seg. ^ Kontroller om pumpepropellen kan dreies lett, fjern eventuelle fremmedlegemer (knapper, mynter, osv.) og rengjør innerommet. ^ Sett lofilteret på plass igjen og skru det fast. 44

45 Feilretting... ved utførelse med avløpsventil Åpne døren,vær sikker på at trommelen står stille før du tar ut tøyet. Hvis du stikker hånden inn i en trommel som går rundt, er det betydelig fare for skade. ^ Trykk ned spaken for nødtømming og hold den fast til det ikke renner mer vann ut. ^ Trekk ned nødåpneren f.eks. med et skjeskaft. Døren åpner seg. 45

46 Service Reparasjoner Ved feil på maskinen, som du ikke kan rette på selv, kontakt: Miele-forhandleren eller Mieles serviceavdeling. Telefon Oppgi maskinens modell og nummer. Opplysningene finner du på typeskiltet over vinduet på åpen maskindør. Optisk grensesnitt PC Det optiske grensesnittet PC brukes av serviceavdelingen som kontroll- og overføringspunkt (bl.a. for Update). Med Update kan maskinen omprogrammeres slik at den kan tilpasses fremtidige utviklinger når det gjelder tekstiler, vaskemidler og vaskeprosesser. Miele vil bekjentgjøre muligheten for programaktualisering i rett tid. Ekstrautstyr For denne vaskemaskinen kan ekstrautstyr kjøpes hos Miele-fohandleren eller i Mieles deleavdeling. 46

47 Oppstilling og tilkobling Front a Inntaksslange kaldt b Inntaksslange varmt c Elektrotilkobling d Betjeningspanel e Vaskemiddelbeholder f Maskindør g Deksel for lofilter og avløpspumpe hhv. avløpsventil og nødåpner h Høydejusterbare føtter i Sokkel j Brakett (for betongsokkel) k Gripespor for transport 47

48 Oppstilling og tilkobling Bakside a Dekselfremspring med gripemuligheter for transport b Holder for: Inntaksslange Avløpsslange Transportstenger som er tatt av c Elektrotilkoblingskabel d Dreiesikring med transportstenger e Inntaksslange (kaldtvann) f Inntaksslange (varmtvann) g Avløpsslange ved avløpspumpe h Avløpsslange* ved avløpsventil i Høydejusterbare føtter * tilbehør 48

49 Oppstilling og tilkobling Vaskemaskinen kan ikke bygges inn. Sokkeloppstilling Det er mulig å stille opp maskinen på en åpen eller lukket stålsokkel*, eller betongsokkel. ^ Ved oppstilling på en betongsokkel, må maskinens fremre føtter sikres med brakettene som følger med ved levering. ^ Følg vedlagte monteringsveiledning. Vask-tørk-søyle Vaskemaskinen kan settes sammen med en Miele tørketrommel til en vask-tørk-søyle. Til dette behøves en mellomsats* (WTV). Gjenmontering av dekselet Dersom du har demontert dekselet for vask-tørk-søylen, må du ved gjenmontering passe på at dekselet sitter ordentlig fast på de bakre holderne. Bare slik kan en sikker transport ivaretas. Betalings- og reservasjonssystem Vaskemaskinen kan utstyres med et betalings- og reservasjonssystem*. De nødvendige omprogrammeringene må bare utføres av serviceavdelingen hhv. en Miele-forhandler. Tøm betalingssystemet regelmessig for mynter/polletter, ellers kan betalingsautomaten tilstoppes! Innretninger som automatisk kobler ut vaskemaskinen (f.eks. tidsur), må ikke installeres, da maskinen må være tilkoblet det elektriske anlegget for at døren skal kunne åpnes. Den vedlagte etiketten med følgende tekst skal plasseres i nærheten av maskinen: "Denne maskinen må være tilkoblet det elektriske anlegget for at døren skal kunne åpnes. Døren må ikke åpnes med makt." Monteringen av mellomsatsen må gjøres av fagfolk autorisert av Miele. Alle deler merket med * kan skaffes gjennom en Miele-forhandler eller Mieles delelager. 49

50 Oppstilling og tilkobling Underlaget,Maskinen må ikke oppstilles i umiddelbar nærhet av, eller direkte over åpne gulvsluk eller avløpsrenner. Fuktighet som trenger inn, kan føre til skade på elektriske komponenter. Betonggulv egner seg best som underlag for maskinen. De vibrerer sjelden under sentrifugering, i motsetning til tregulv eller myke gulv. Oppstilling av vaskemaskinen For transport av maskinen fra emballasjebunnen til oppstillingsstedet: bruk gripesporene foran og dekselfremspringet bak.,maskinføttene og underlaget må være tørre, slik at maskinen ikke kan gli under sentrifugering. Fjerning av transportsikringen,ved oppstilling på en sokkel som finnes på oppstillingsstedet (betongsokkel eller murt sokkel), må vaskemaskinen sikres med braketter. Ellers er det fare for at vaskemaskinen faller ned fra sokkelen under sentrifugering. ^ Still vaskemaskinen loddrett og stabilt opp. ^ Ikke still vaskemaskinen opp på myke gulvbelegg, da vil vaskemaskinen vibrere under sentrifugering. Ved oppstilling på tregulv: ^ Sett maskinen på en plate av kryssfiner (minst 70x60x3 cm). Platen bør skrus fast til flest mulig gulvbjelker, ikke bare til gulvplankene. Sett helst maskinen i et hjørne av rommet. Der er gulvet mest stabilt. ^ Ta av venstre og høyre dreiesikring. 1. Løsne dreiesikringen med en skrutrekker. 2. Ta av dreiesikringen. 50

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 787 131 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 265 400 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 443 400

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 955 110 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 020 030

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 780 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 655 680 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 838 290 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisning Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 654 560 Aktivt miljøvern

Detaljer

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisning Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 579 140 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 N Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 442 100 Aktivt

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 164 930 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 106 240 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 757 650 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 7135 C Plus

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 7135 C Plus Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 7135 C Plus Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 757 660

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 507 020 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 507

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning W 6073 (MC 23)

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning W 6073 (MC 23) Bruksanvisning Vaskemaskin W 6073 (MC 23) no - NO Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 018 292 2 M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW STARLINE no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 530 650 Aktivt

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 622 640

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy).

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy). Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Vaskemaskiner. no-no. Bruksanvisning PW 5134 MOPSTAR 130. Bruksanvisningen må leses før

Vaskemaskiner. no-no. Bruksanvisning PW 5134 MOPSTAR 130. Bruksanvisningen må leses før Bruksanvisning Vaskemaskiner PW 5134 MOPSTAR 130 Bruksanvisningen må leses før no-no oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 680 230 2 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 7136 Plus

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 7136 Plus Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 7136 Plus Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 975 200

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 902 700 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 086 560 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 479 820 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 202 760 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 794 400 Aktivt miljøvern Transportemballasjen

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 837 430

Detaljer

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK:

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK: N BRUKSANVISNING FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK: VIKTIG: LES NØYE KAPITLET INSTALLASJON FJERN TRANSPORTSIKRINGENE Første vaskesyklus uten tøy: 1. Åpne vannkranen.. Lukk døren. 3. Fyll litt vaskemiddel (ca.

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene forlater

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3241 Bruksanvisningen må no - DK, NO, SE leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 616 530 Aktivt miljøvern

Detaljer

Din bruksanvisning MIELE W3241

Din bruksanvisning MIELE W3241 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIELE W3241. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIELE W3241 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 967 420 Innhold Sikkerhetsregler...................................................

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET BAUKNECHT-PRODUKT. For å kunne motta utvidet service og støtte, vær vennlig å registrere ditt apparat på http://www.bauknecht.eu/register NO Før

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 835 580 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 028 010 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 370 920 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5186

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5186 Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5186 Elektro Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 955

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning PW 6161 PW 6201

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning PW 6161 PW 6201 Bruksanvisning Vaskemaskin PW 6161 PW 6201 no - NO Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 503 132 2 M.-Nr.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 028 100 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 527. no-no. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning Vaskemaskin W 527. no-no. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 527 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 167 890 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Meaco Vifte Instruksjonsmanual

Meaco Vifte Instruksjonsmanual Meaco Vifte 1056 Instruksjonsmanual Utgave for juli 2018 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker viften. Ta vare på den for fremtidig referanse. Takk for at du valgte Meaco. Vi setter stor

Detaljer

Liberty Hanging Heater

Liberty Hanging Heater Liberty Hanging Heater Art. Nr. 305040 Brukermanual Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den detaljerte

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 640 160 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 961

Bruksanvisning Vaskemaskin W 961 Bruksanvisning Vaskemaskin W 961 X Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 05 446 740 Aktivt miljøvern Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 519 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningsfelt. Dør

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningsfelt. Dør Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 835 580 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 518 340 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Fjerne transportsikringene i vaskemaskinen 2 Sette opp vaskemaskinen 2 Kople til vaskemaskinen 3 Legge inn vasken 4 Fylle på vaskemidler 4 Programmere 5 Automatiske

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

Vask riktig! Enkle tips som skåner både miljø, plagg og lommebok.

Vask riktig! Enkle tips som skåner både miljø, plagg og lommebok. Vask riktig! Enkle tips som skåner både miljø, plagg og lommebok. Vask mer miljøvennlig! Ved å følge noen enkle råd kan du skåne miljøet og samtidig spare penger. Oppfrisking Noen ganger vasker vi plagg

Detaljer

Noah Wall Heater Art. Nr:

Noah Wall Heater Art. Nr: Brukermanual Noah Wall Heater Art. Nr: 305030 Takk for at du valgte vår terrassevarmer. Denne brukermanualen vil gi deg nødvendig informasjon for riktig bruk og vedlikehold av din nye terrassevarmer. Vennligst

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning

Installasjons- og bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Vaskemaskin Gratulerer med valget av en Gorenje vaskemaskin. Din nye vaskemaskin lever opp til alle krav som stilles til miljøriktig vask, og den er svært økonomisk med

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 8823 C Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 872 360 Aktivt miljøvern

Detaljer