Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må"

Transkript

1 Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter vaskemaskinen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 2

3 Innhold Aktivt miljøvern...2 Sikkerhetsregler....6 Betjening av vaskemaskinen...13 Betjeningspanel...13 Første igangsetting...15 Miljøvennlig vask...16 Energi- og vannforbruk Vaskemiddelmengde...16 Eco Feedback...17 Slik vasker du riktig...18 Kortveiledning...18 Sentrifugering...23 Sluttsentrifugeringshastighet...23 Startforvalg Programoversikt...25 Tilleggsfunksjoner...29 Kort...29 Flekker...29 Flere tillegg...29 Forvask...30 Bløtlegging...30 Programforløp...32 Vedlikeholdssymboler Endre programforløp...35 Avbryte programmet...35 Pause i programmet...35 Endring...35 Etterinnlegging/uttaging av tøy...36 Barnesikring

4 Innhold Vaskemiddel...37 Riktig vaskemiddel Doseringshjelp Avkalkingsmiddel Komponenter - vaskemidler Stivelse/tøymykner...39 Avfarging/farging...39 Rengjøring og stell...40 Rengjøring av trommelen (Hygiene Info) Rengjøring av kabinett og panel...40 Rengjøring av vaskemiddelbeholderen Rengjøring av vanninntakssilen...42 Feilretting...43 Hva skal du gjøre hvis...43 Det kan ikke startes noe vaskeprogram...43 I displayet vises følgende feilmelding og programmet er blitt avbrutt...44 Displayet melder om følgende feil...45 Generelle problemer med vaskemaskinen...46 Ikke tilfredsstillende vaskeresultat...47 Maskindøren lar seg ikke åpne med tasten Dør...48 Åpning av maskindøren ved tilstoppet avløp og/eller strømbrudd...49 Service...51 Reparasjoner...51 Programoppdatering (Update) Garantibetingelser og garantitid Ekstrautstyr...51 Oppstilling og tilkobling...52 Front Bakside...53 Underlaget...54 Bære vaskemaskinen til oppstillingsstedet...54 Fjerning av transportsikringen...54 Montering av transport-sikringen

5 Innhold Oppretting...57 Utskruing og låsing av føttene...57 Oppstilling under benkeplate...58 Vask-tørk-søyle...58 Montering Miele vannsikringssystem...59 Vanninntak...60 Vannavløp...61 Elektrotilkobling...62 Tekniske data...63 Forbruksdata...64 Opplysninger for sammenligningstester: Innstillinger Åpne innstillingene...66 Velge innstilling...66 Bearbeide innstilling...66 Avslutte innstilling...66 Språk Totalforbruk...67 Høyere vannstand...67 Bløtlegging Skånegang Vannavkjøling Pin-kode Temperaturenhet...69 Varselsignal...69 Akustisk kvittering...69 Lysstyrke...69 Standby...70 Memory...70 Antikrøll...70 Ekstrautstyr...71 CareCollection

6 Sikkerhetsregler Denne vaskemaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis vaskemaskinen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen før du tar vaskemaskinen i bruk. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og vedlikehold av maskinen. Du beskytter deg selv og forhindrer skade på maskinen. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Denne vaskemaskinen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Vaskemaskinen skal ikke brukes utendørs. Vaskemaskinen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, og bare til vask av tekstiler, som i følge produsentens vaskeanvisning er maskinvaskbare. Annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene maskinen på en sikker måte, må ikke bruke denne maskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. 6

7 Sikkerhetsregler Barn i husholdningen Barn over åtte år får bare betjene, rengjøre eller vedlikeholde vaskemaskinen, dersom vaskemaskinens funksjon er forklart slik, at de kan betjene, rengjøre eller vedlikeholde vaskemaskinen på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn under åtte år må holdes vekk fra vaskemaskinen, med mindre de er under konstant tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av vaskemaskinen. Ikke la barn leke med vaskemaskinen. Vær oppmerksom på at glasset i døren blir varmt når du vasker ved høye temperaturer. Pass derfor på at barn ikke tar på glasset mens maskinen er i gang. 7

8 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet Kontroller at maskinen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp. En skadet maskin må ikke stilles opp og tas i bruk. Før maskinen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Søk eventuelt råd hos en elektrofagmann. Sikkerheten for det elektriske anlegget i maskinen kan bare garanteres hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. La eventuelt fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabel (brannfare på grunn av overoppheting). Defekte deler må bare skiftes ut med originale Mielereservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre maskiner, blir oppfylt. 8

9 Sikkerhetsregler Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som Miele ikke kan ta ansvaret for. Reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den byttes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå fare for brukeren! Ved feil eller ved rengjøring og stell, husk at maskinen er koblet fra el-nettet bare når: støpselet på maskinen er trukket ut eller sikringen i husinstallasjonen er koblet ut eller skrusikringen i husinstallasjonen er skrudd helt ut. Miele vannsikringssystem beskytter mot vannskader under følgende forutsetninger: Forskriftsmessing vann- og elektrotilkobling. Omgående reparasjon av maskinen ved tydelige skader. Denne vaskemaskinen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Ikke foreta noen forandringer på vaskemaskinen, dersom det ikke uttrykkelig er tillatt av Miele. 9

10 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig bruk Ikke plasser maskinen i et rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet. Fjern transportsikringen på baksiden før maskinen tas i bruk (se kapittel "Oppstilling og tilkobling", avsnitt "Fjerning av transportsikringen"). Under sentrifugering kan transportsikring som ikke er fjernet, skade maskinen og møbler/maskiner i nærheten. Steng vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er sluk i gulvet i nærheten av maskinen. Fare for oversvømmelse! Hvis du henger avløpsslangen i en vaskekum, kontroller at vannet renner raskt nok unna. Sikre slangen slik at den ikke kan gli ned. Vannets tilbakeslagskraft kan presse en usikret slange ut av kummen. Pass på at ingen fremmedlegemer (f.eks. spiker, nåler, mynter, binders) kommer med i vasken. Fremmedlegemer kan skade maskindeler (f.eks. vaskebeholder, trommel), som igjen kan forårsake skader på tøyet. 10

11 Sikkerhetsregler Ved riktig vaskemiddeldosering er det ikke nødvendig å avkalke maskinen. Hvis avkalking skulle bli nødvendig, bruk bare spesialavkalkingsmidler med korrosjonsbeskyttelse. Slike midler kan kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling. Følg bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet nøye. Tøy som har vært behandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler må skylles godt i rent vann før de vaskes. Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler i vaskemaskinen (f.eks. vaskebensin). Maskinkomponenter kan bli skadet og det kan oppstå giftige damper. Brann- og eksplosjonsfare! Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler (f.eks. vaskebensin) ved eller på vaskemaskinen. Kunststoffoverflater som kommer i kontakt med slike midler kan bli skadet. Fargemidler må være egnet for bruk i vaskemaskin og bør ikke brukes for ofte. Følg produsentens bruksanvisning nøye. Avfargingsmidler kan på grunn av sine svovelholdige forbindelser føre til korrosjon. Avfargingsmidler må ikke brukes i vaskemaskinen. Hvis du får vaskemiddel i øynene, skyll straks med rikelig med lunkent vann. Ta straks kontakt med lege ved svelging. Personer med hudskader eller ømfintlig hud bør unngå kontakt med vaskemiddel. 11

12 Sikkerhetsregler Tilbehør Bare tilbehørsdeler som uttrykkelig er godkjent av Miele, kan monteres i eller til maskinen. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/ eller produktansvar. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. 12

13 Betjening av vaskemaskinen Betjeningspanel Tast EcoFeedback Nærmere forklaring i kapitlet "Miljøvennlig vasking", avsnitt "EcoFeedback" Taster for tilleggsfunksjoner Vaskeprogrammene kan suppleres med forskjellige tillegg. Display Nærmere forklaringer på de neste sidene. Tast Startforvalg ( )* For å velge en senere programstart. Tast Temperatur (OK)* For innstilling av ønsket vasketemperatur. Tast Centrifugeringshastighed ( )* (Sentrifugehastighet) For innstilling av ønsket sluttsentrifugeringshastighet eller Skyllestopp/ eller uten. * ( /OK/ ) = For en funksjon nummer to, se neste side Optisk grensesnitt PC Brukes av serviceavdelingen som kontroll- og overføringspunkt (blant annet for Update). Tast Start/Stop Starter det valgte vaskeprogrammet eller avbryter et program som er startet. Programvelger For å velge vaskeprogram. Kontrollampen for det valgte vaskeprogrammet lyser. Programvelgeren kan dreies mot høyre eller venstre. Tast Slår vaskemaskinen på og av. For å spare energi, slår vaskemaskinen seg av automatisk. Dette skjer 15 minutter etter programslutt/antikrøll eller etter at maskinen er slått på, men det ikke følger ytterligere betjening. Tast Dør Åpner maskindøren. 13

14 Betjening av vaskemaskinen Funksjon nummer to for tastene Startforvalg ( ), Temperatur (OK) og Centrifugeringshastighed ( ) (Sentrifugehastighet) Når programvelgeren står på Andre programmer og ved valg av "Innstillinger", har disse tastene en funksjon nummer to. Denne funksjonen vises ved symboler. Tasten Startforvalg ( ) beveger valglisten mot høyre eller reduserer verdiene. Tasten Centrifugeringshastighed ( ) (Sentrifugehastighet) beveger valglisten mot venstre eller øker verdiene. Tasten Temperatur (OK) bekrefter det valgte programmet, den innstilte verdien eller åpner undermenyen for den valgte innstillingen. Programtid Etter programstart vises antatt programtid i timer og minutter. Ved en programstart med startforvalg, vises programtiden først etter at startforvalgstiden er forløpt. I de første 8 minuttene registrerer vaskemaskinen vannopptaket i tøyet og den registrerer tøymengden. Det kan føre til en forlengelse eller forkortelse av programtiden. Startforvalg Den valgte startforvalgstiden vises. Etter programstart telles startforvalgstiden ned; ved en startutsettelse på mer enn 10 timer i timetakt og under 9 timer og 59 minutter i minuttakt. Etter at startforvalgstiden er gått, starter programmet, og displayet viser antatt programtid. Innstillinger Med innstillingene kan du tilpasse vaskemaskinen til dine individuelle behov. 14

15 Første igangsetting Før maskinen settes i gang første gang, må den oppstilles og tilkobles riktig. Se kapittel "Oppstilling og tilkobling". Det har blitt gjennomført en fullstendig funksjonstest på denne vaskemaskinen, derfor er det litt restvann igjen i trommelen. Av sikkerhetsgrunner er sentrifugering før første igangsetting ikke mulig. For å aktivere sentrifugeringen må du gjennomføre et vaskeprogram uten tøy og uten vaskemiddel. Ved bruk av vaskemiddel kan det oppstå altfor stor skumdannelse! Samtidig blir kuleventilen i avløpet aktivert. Kuleventilen bevirker fullstendig utnyttelse av vaskemiddelet for fremtiden. Trykk tasten. Hvis det er første gang du slår på vaskemaskinen, vises et velkomstbilde. Velkomstbildet vises ikke mer, når et vaskeprogram på mer enn 1 time er fullstendig gjennomført. Innstilling av displayspråk Du blir bedt om å velge ønsket displayspråk. Det er til enhver tid også mulig å endre språket via innstillingene. deutsch Velg ønsket språk ved å vri på programvelgeren. Bekreft det valgte språket med tasten Start/Stop. Påminnelse om transportsikringen For å unngå skader på vaskemaskinen, må transportsikringen fjernes før første vaskeprogram. Bekreft at du har fjernet transportsikringen ved å trykke Start/Stop-tasten. Start av det første vaskeprogrammet Programmet Bomull blir automatisk valgt. Bruk dette programmet for første vaskeomgang uten tøy og uten vaskemiddel. Skru opp vannkranen. Trykk tasten Start/Stop. Slå av vaskemaskinen etter at vaskeomgangen er slutt. Første igangsetting er avsluttet. 15

16 Miljøvennlig vask Energi- og vannforbruk Vask helst maksimal tøymengde for hvert enkelt vaskeprogram. Da er energi- og vannforbruket lavest, tøymengden sett under ett. Ved liten tøymengde sørger maskinens mengdeautomatikk for redusert vann-, tids- og energiforbruk. Derfor kan den viste resttiden bli korrigert i løpet av vaskeprosessen. Bruk programmet Express 20 for små tøymengder. Moderne vaskemidler muliggjør vasking med reduserte vasketemperaturer (f.eks. 20 C). Bruk tilsvarende temperaturinnstillinger for å spare energi. For hygienen i vaskemaskinen, anbefales det å starte et vaskeprogram på minst 60 C av og til. Meldingen Hygiene Info i displayet minner deg på dette. Vaskemiddelmengde Bruk maksimalt så mye vaskemiddel som angitt på vaskemiddelpakken. Ta hensyn til hvor skittent tøyet er. Reduser vaskemiddelmengden for mindre tøymengder (ca. 1 / 3 mindre vaskemiddel ved halv tøymengde). Riktig valg av tillegg (Kort, Bløtlegging, Forvask) Velg for: lite skitne tekstiler uten synlige flekker et vaskeprogram med tillegget Kort. normalt til meget skitne tekstiler med synlige flekker et vaskeprogram uten tillegg. ekstra skitne tekstiler et vaskeprogram med tillegget Bløtlegging. tekstiler med store mengder smuss (f.eks. sand, støv) tillegget Forvask. Tips for påfølgende tørking i tørketrommel For å spare energi ved tørkingen: velg så høy sentrifugehastighet som mulig for hvert enkelt vaskeprogram. 16

17 Miljøvennlig vask Eco Feedback Med tasten Eco Feedback får du informasjon om vaskemaskinens energi- og vannforbruk. Informasjonen vises kun når tasten Eco Feedback trykkes. Når du trykker tasten Eco Feedback, vises to forskjellige informasjoner i displayet: Før og under programforløpet vises en prognose. Ved programslutt vises vann- og strømforbruket. 1. Prognose Stolpene i displayet viser antatt forbruk. Energi Vann Jo flere stolper ( ) som vises, desto mer energi eller vann vil brukes. Prognosen endrer seg avhengig av valgt vaskeprogram, temperatur og tilleggsfunksjoner. 2. Faktisk forbruk Ved programslutt, før du åpner døren, kan du lese av det faktiske energi- og vannforbruket. Trykk tasten Eco Feedback og hold den inne. 1,5 kwh 55 l Når du åpner døren eller når maskinen slår seg automatisk av etter programslutt, tilbakestilles dataene til prognosen. Totalt forbruk Programmeringsfunksjonen Totalforbruk informerer deg om det sammenlagte energi- og vannforbruket over tid. Etter at du har valgt et vaskeprogram, trykk tasten Eco Feedback og hold den inne. Energiforbruket avrundes alltid til hele tall. Ytterligere informasjon finner du i kapitlet "Innstillinger". 17

18 Slik vasker du riktig Kortveiledning Betjeningsskrittene som er merket med tallene (,,,...)kandubruke som kortveiledning. Klargjør tøyet Ved behandling av tekstiler med løsemiddelholdige rengjøringsmidler. (f.eks. vaskebensin), pass på at ikke kunststoffdeler i maskinen kommer i kontakt med middelet. Bruk ikke kjemiske (løsemiddelholdige) rengjøringsmidler i eller på maskinen! Tøm lommene. Fremmedlegemer (f.eks. spiker, mynter, binders, bh-spiler) kan skade tekstiler og maskindeler. Forbehandle flekker Fjern eventuelle flekker på tøyet før vask; helst mens de er ferske. Tørk flekkene forsiktig av med en klut som ikke farger. Ikke gni! Spesielle flekker (blod, egg, kaffe, te osv.) kan ofte fjernes med små knep. Se Mieles vaskeleksikon på Sorter tøyet Sorter tekstilene etter farger og etter symbolene på vedlikeholdsetiketten (i krage eller sidesøm). Mørke tekstiler avgir ofte farge i første vask. Vask lyse og mørke plagg hver for seg, slik at ikke noe blir misfarget. Generelle tips Gardiner: Fjern gardinkroker og blybånd eller legg gardinene i en vaskepose. BHer: Sy fast eller ta ut løse bøyler. Lukk glidelåser, hekter o.l. før vask. Lukk dynetrekk og putevar, slik at ikke småplagg havner inni dem. Ikke vask tekstiler som er merket med Tåler ikke vask (vedlikeholdssymbol ). 18

19 Slik vasker du riktig Slå på vaskemaskinen Legg inn tøyet Åpne maskindøren med tasten Dør. Brett ut tøyet og legg det løst inn i trommelen. Plagg av forskjellige størrelser forsterker vaskeeffekten og fordeler seg bedre under sentrifugeringen. Ved maksimal tøymengde er energi- og vannforbruket lavest, tøymengden sett under ett. En overoppfylling reduserer vaskeresultatet og øker krølldannelsen. Velg program A. Programvalg med programvelgeren: Drei programvelgeren mot høyre eller venstre til ønsket program. Et program er valgt når kontrollampen ved siden av programnavnet lyser. Når programvelgeren stilles på Andre programmer finner du flere programmer. Lukk døren. Pass på at ikke tøy blir klemt fast mellom døren og dørbelgen. 19

20 Slik vasker du riktig B. Programvalg ved hjelp av Andre programmer og displayet Velg temperatur/sentrifugehastighet Du kan endre den forhåndsinnstilte temperaturen og/eller sentrifugehastigheten. 1: Drei programvelgeren mot høyre til kontrollampen ved siden av Andre programmer lyser. Følgende vises i displayet: Ved å trykke tasten Temperatur kan du endre temperaturen og ved å trykke tasten Centrifugeringshastighed (Sentrifugehastighet) endrer du sentrifugehastigheten. Velg tilleggsfunksjoner Med tastene Startforvalg ( ) og Centrifugeringshastighed ( ) (Sentrifugehastighet) blar du i listen. Når ønsket program vises i displayet, bekreft dette med tasten Temperatur (OK). Velg ønsket tilleggsfunksjon med den tilhørende tasten. Når en tilleggsfunksjon er valgt, lyser kontrollampen. Ikke alle tilleggsfunksjoner kan velges for alle vaskeprogrammer. Hvis en tilleggsfunksjon ikke kan velges, er den ikke tillatt for vaskeprogrammet. Nærmere informasjon om de enkelte tilleggsfunksjonene finner du i kapitlet "Tilleggsfunksjoner". 20

21 Slik vasker du riktig Koble inn startforvalg (hvis ønsket) Programstarten kan utsettes med mellom 15 minutter og 24 timer. Flere opplysninger finner du i kapitlet "Startforvalg". Tilsett vaskemiddel Riktig dosering er viktig, fordi for lite vaskemiddel medfører: Tøyet blir ikke rent og blir med tiden grått og hardt. Fettlus på tøyet. Kalkavleiringer på varmeelementene.... For mye vaskemiddel medfører: Det dannes for mye skum, og dermed oppnås dårlig vaskemekanikk og dårlig vaske-, skylle- og sentrifugeringsresultat. Høyere vannforbruk fordi en ekstra skylling blir koblet inn automatisk. Økt belastning på miljøet. Trekk ut vaskemiddelbeholderen og fyll vaskemiddelet i kamrene. Vaskemiddel for forvasken (inndeling av anbefalt total vaskemiddelmengde: 1 / 3 i kammer og 2 / 3 i kammer ) Vaskemiddel for hovedvasken inklusive bløtlegging. Tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse Lukk vaskemiddelbeholderen. Flere opplysninger om vaskemidler og dosering finner du i kapitlet "Vaskemiddel". 21

22 Slik vasker du riktig Start programmet Trykk den blinkende tasten Start/ Stop. Hvis du har valgt en startforvalgstid, forløper denne i displayet. Etter at startforvalgstiden er forløpt, eller med en gang etter start, vises antatt programtid i displayet. I de første 8 minuttene registrerer vaskemaskinen tøyets evne til å oppta vann. Dette kan føre til at tiden blir forlenget eller forkortet. I tillegg vises programforløpet i displayet. Vaskemaskinen viser hele tiden hvilket programavsnitt som er nådd. Programslutt ta ut tøyet Under Antikrøll skifter visningen i displayet mellom: 0:00 Antikrøll og 0:00 Stopp Åpne maskindøren med tasten Dør. 15 minutter etter at antikrøllfasen er ferdig, skrus vaskemaskinen av automatisk. Du må trykke tasten for å skru vaskemaskinen på igjen. Ikke glem igjen plagg i trommelen! Ved neste vask kan de krympe eller farge over på annet tøy. Fjern eventuelle fremmedlegemer fra dørbelgen. Skru av vaskemaskinen med tasten. Lukk maskindøren. Ellers er det fare for at gjenstander utilsiktet havner i trommelen. De kan komme med i vasken og skade tøyet. Ta ut tøyet. 22

23 Sentrifugering Sluttsentrifugeringshastighet Program o/min Bomull 1600 Strygelet (Lettstelt) 1200 Ull 1200 Ytterjakker 800 Impregnering 1000 Express Maskinrengjøring Dundyner 1200 Syntetisk 600 Automatic pluss 1200 Skjorter 600 Mørkt tøy/jeans 1200 Hygiene 1600 Sentrifugering 1600 Ekstra skyll./stivelse 1200 Du kan redusere sluttsentrifugeringshastigheten. Det er imidlertid ikke mulig å velge en høyere sluttsentrifugeringshastighet enn den som er nevnt ovenfor. Skyllesentrifugering Tøyet blir sentrifugert etter hovedvasken og mellom skyllingene. Hvis sluttsentrifugeringshastigheten blir redusert, blir hastigheten for skyllesentrifugeringen evt. redusert tilsvarende. I programmet Bomull blir det satt inn en ekstra skylling hvis sentrifugehastigheten er mindre enn 700 o/min. Koble ut sluttsentrifugering (Skyllestopp) Velg innstillingen Skyllestopp med tasten Centrifugeringshastighed (sentrifugehastighet). Tøyet blir liggende i vannet etter siste skylling. Det reduserer krølldannelsen hvis tøyet ikke blir tatt ut av trommelen med en gang programmet er slutt. Starte sluttsentrifugering: Vaskemaskinen tilbyr maksimal tillatt omdreiningshastighet for sentrifugering. Du kan velge en lavere omdreiningshastighet. Med tasten Start/Stop starter du sluttsentrifugeringen. Avslutte programmet: Trykk tasten Dør. Vannet blir pumpet ut. Trykk deretter tasten Dør på nytt, for å åpne døren. Koble ut skyllesentrifugering og sluttsentrifugering (uten ) Velg innstillingen Uten med tasten Centrifugeringshastighed (sentrifugehastighet). Etter siste skylling blir vannet pumpet ut og Antikrøll koblet inn. Ved denne innstillingen blir det satt inn en ekstra skylling i noen programmer. 23

24 Startforvalg Med startforvalget kan du velge en senere programstart. Programstarten kan utsettes fra 15 minutter til maksimalt 24 = Velge Trykk tasten Startforvalg. I displayet vises følgende: 0: Hvert trykk på tasten Startforvalg utsetter tiden: ved under 1 timer med 15 minutter, ved over 10 timer med 30 minutter, ved over 10 timer med 1 time. Når tasten Startforvalg holdes inne, telles det automatisk opp til 24 timer. Endre Startforvalget kan endres til enhver tid ved trykk på tasten Startforvalg. Slette startforvalget Når 24 h vises, trykk tasten Startforvalg på nytt. Hvis startforvalget blir slettet etter at tasten Start/Stop er trykket, starter vaskeprogrammet direkte. Starte Trykk tasten Start/Stop for å starte startforvalget. I displayet vises: 4:30 til start Etter at tiden er forløpt starter vaskeprogrammet, og displayet viser programforløpet og antatt programtid. 24

25 Programoversikt Bomull 90 C til kaldt maksimalt 8,0 kg Artikler T-skjorter, undertøy, duker osv., tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer NB! Innstillingene 60 /40 C er forskjellige fra / ved: kortere programtider lengre temperaturholdetider høyere energiforbruk Ved spesielle hygieniske krav, velg temperaturinnstillingen 60 C eller høyere. Bomull / maksimalt 8,0 kg Artikler Normalt skittent bomullstøy NB! Når det gjelder energi- og vannforbruk, er denne innstillingen den mest energieffektive for vasking av bomullstøy. Ved er den reelle vasketemperaturen lavere enn 60 C, men vaskeeffekten tilsvarer programmet Bomull 60 C. Henvisninger for testinstitutter: Testprogram iht. EN og energimerking iht. EUs direktiv 1061/2010. Strygelet (Lettstelt) 60 C til kaldt maksimalt 3,5 kg Artikler Syntetfiber, blandingsstoffer eller lettstelt bomull Tips Reduser sluttsentrifugeringshastigheten for tekstiler som krøller lett. Ull 40 C til kaldt maksimalt 2,0 kg Artikler Tekstiler av ull og ullblandinger eller håndvaskbare tekstiler Tips Ta hensyn til sluttsentrifugeringshastigheten for tekstiler som krøller lett. 25

26 Programoversikt Ytterjakker 40 C til kaldt maksimalt 2,5 kg Artikler Funksjonstekstiler som ytterjakker og bukser med membran, f.eks. Gore-Tex, SYMPATEX, WINDSTOPPER osv. Tips Lukk glidelåser i jakker. Ikke bruk tøymykner. Ved behov kan slike tekstiler etterbehandles i programmet Impregnering. Det anbefales ikke impregnering etter hver vask. Impregnering 40 C maksimalt 2,5 kg Artikler For etterbehandling av mikrofiber, skibekledning eller duker, for å få en vann- og smussavvisende virkning. Tips Artiklene bør være nyvaskede og sentrifugert eller tørket. For å få optimal effekt, bør artiklene etterbehandles termisk. Dette kan gjøres ved å tørke artiklene i tørketrommelen eller ved å stryke dem. Express C til kaldt maksimalt 3,5 kg Artikler Tøy av bomull som knapt har vært bruk eller bare er såvidt skittent. Tips Tilleggsfunksjonen Kort blir automatisk aktivert. Maskinrengjøring 75 C Uten tøy Ved hyppig vasking ved lave temperaturer, er det fare for bakteriedannelse i vaskemaskinen. Ved rengjøring av maskinen, reduseres mengden av bakterier, sopp og biofilm betydelig, og luktdannelse unngås. Tips Et optimalt resultat får du ved bruk av Miele maskinrens. Alternativt kan du bruke et universalvaskemiddel i pulverform. Maskinrens eller universalvaskemiddelet doseres i vaskemiddelbeholderen. Ikke legg tøy i maskinen. Rengjøringen må foretas med tom trommel. 26

27 Programoversikt Dundyner 60 C til kaldt maksimalt 2,5 kg 1 dyne 2,20m x 2,00m Artikler Dyner med fyll av fjær eller dun Tips Følg produsentens vaskeanvisning. Syntetisk 60 C til kaldt maksimalt 2,5 kg Artikler For ømfintlige tekstiler av syntetfiber, blandingsstoffer, kunstsilke Gardiner, som i følge produsenten kan vaskes i vaskemaskin. Tips Gardiner inneholder ofte mye finstøv. Velg derfor et program med forvask. Koble ut sentrifugehastigheten for tekstiler som krøller lett. Automatic pluss 40 C til kaldt maksimalt 5,0 kg Artikler Blanding av tekstiler for programmene Bomull og Strygelet (Lettstelt) sortert etter farger. Tips Automatisk tilpassede vaskeparametere (f.eks. vannstand, vaskerytme og sentrifugeringsprofil), gjør at tøyet i hver vaskeomgang blir skånet på best mulig måte og at best mulig rengjøringseffekt nås. Skjorter 60 C til kaldt maksimalt 2,0 kg Tips Forbehandle krager og mansjetter, etter hvor skitne de er. Vask skjorter og bluser av silke i programmet Syntetisk. Mørkt tøy/jeans 60 C til kaldt maksimalt 3,0 kg Artikler Sort og mørkt tøy av bomull, blandingsstoffer eller dongeristoffer Tips Vask med vrangen ut. Dongeriklær avgir ofte litt farge i første vask. Vask derfor lyse og mørke plagg hver for seg. 27

28 Programoversikt Hygiene 90 C til 30 C maksimalt 7,0 kg Artikler Tekstiler av bomull eller lin, som er i direkte kontakt med huden eller som det stilles spesielt høye hygienekrav til, f.eks. undertøy, sengetøy, allergitilpassede madrass-, pute- og dynetrekk. Tips For en god hygieneeffekt bør du velge en vasketemperatur på 60 C eller høyere. Ta hensyn til produsentens vaskeanvisning. Sentrifugering Tips Bare pumpe: Still sentrifugehastigheten på Uten. Ta hensyn til innstilt hastighet. Ekstra skyll./stivelse maksimalt 7,0 kg Artikler For skylling av tøy som er vasket for hånd Duker/brikker, servietter, arbeidstøy som skal stives Tipp Ta hensyn til sluttsentrifugeringshastigheten for tekstiler som krøller lett. Tøyet som skal stives bør være nyvasket, men skylt uten tøymykner. Et spesielt godt skylleresultat med to skyllinger får du ved å aktivere tilleggsfunksjonen Høyere vannstand. Ved denne innstillingen må opsjonen Ekstra skylling være aktivert. 28

29 Tilleggsfunksjoner Tilleggsfunksjonene kobles inn eller ut ved hjelp av de tilhørende tastene og displayet. Flere tillegg I displayet vises undermenyen Flere tillegg. De tilleggfunksjonene som er tillatt for programmet vises. Høyere vannstand Trykk tasten Kort eller tasten Flekker og/eller tasten Flere tillegg. Kort For tekstiler som er lite skitne og ikke har synlige flekker. Vasketiden reduseres. Flekker Du kan velge forskjellige flekker, for å få et så optimalt vaskeresultat som mulig. Vaskeprogrammet blir tilpasset den flekktypen du velger. Du kan velge en flekk pr. vaskeprogram. Hvis tilleggsfunksjonen "Kort" er valgt på forhånd, blir denne automatisk koblet ut. Du går ut av undermenyen Flekker ved et nytt trykk på tasten Flekker. Med tasten Startforvalg ( ) eller Centrifugeringshastighed ( ) blar du i tilleggsfunksjonene. Med tasten Temperatur (OK) velger du tilleggsfunksjon. Det kan velges én ekstra tilleggsfunksjon. Når du trykker tasten Flere tillegg på nytt, kobles den valgte tilleggsfunksjonen ut igjen. Høyere vannstand Vannstanden forhøyes ved vasking og skylling. Du kan velge andre opsjoner for tilleggsfunksjonen Høyere vannstand, som beskrevet i kapitlet "Innstillinger". 29

30 Tilleggsfunksjoner Forvask For tøy med store mengder smuss, f.eks. støv, sand. Bløtlegging For meget skitne tekstiler med flekker som inneholder eggehvite. Du kan velge en bløtleggingstid mellom 30 minutter og 2 timer i 30-minutters skritt, som beskrevet i kapitlet "Innstillinger". Fabrikkinnstillingen er 2 timer. Ekstra stille Hvis du vasker til tider hvor du ønsker at det skal være stille, kan du redusere støyen fra vaskemaskinen. Ved valg av tilleggsfunksjonen Ekstra stille blir det ikke sentrifugert og Skyllestopp blir aktivert. Programtiden forlenges. Deaktivere skyllestopp Velg sentrifugehastighet med tasten Centrifugeringshastighed. Bruk startforvalget for å legge sluttsentrifugeringen utenom den tiden det skal være stille. 30

31 Tilleggsfunksjoner Følgende tilleggsfunksjoner kan velges for de ulike programmene: Kort Høyere vannstand Flekker Forvask Ekstra stille Bløtlegging Bomull Strygelet (Lettstelt) Ull Ytterjakker Impregnering Express 20 1) Maskinrengjøring Dundyner Syntetisk Automatic pluss Skjorter Mørkt tøy/jeans Hygiene Sentrifugering Ekstra skyll./stivelse 31

32 Programforløp Hovedvask Skylling Sentrifugering Vannstand Vaskerytme Vannstand Skyllinger Skyllesentrifugering Sluttsentrifugering Bomull 2-4 1)2) Strygelet (Lettstelt) 2-3 3) Ull 2 Ytterjakker 3 4) Impregnering Express ) Maskinrengjøring 2 Dundyner 5) 3 Syntetisk 2-3 3) Automatic pluss 2-3 3) Skjorter 2 Mørkt tøy/jeans 3 Hygiene 3-4 2) Sentrifugering Ekstra skyll./stivelse 1 Forklaringer på neste side 32

33 Programforløp = Lav vannstand = Middels vannstand = Høy vannstand = Intensiv-rytme = Normal-rytme = Skånegangs-rytme = Sensitiv-rytme = Vugge-rytme = Håndvask-rytme Vaskemaskinen har fullelektronisk styring med mengdeautomatikk. Vaskemaskinen fastslår selv nødvendig vannforbruk, avhengig av det innlagte tøyets mengde og sugeevne. Dette fører til ulike programforløp og vasketider. De oppførte programforløpene gjelder alltid grunnprogrammet ved maksimal tøymengde. Det tas ikke hensyn til valgbare tilleggsfunksjoner. Vaskemaskinen viser hele tiden under vaskeprogrammet hvilket programavsnitt som er nådd. Særtrekk i programforløpet: Antikrøll: Trommelen fortsetter å bevege seg inntil 30 minutter etter programslutt, for å unngå krølldannelse. Unntak: Programmet Ull har ikke Antikrøll. Vaskemaskinen kan åpnes hele tiden. 1) Ved en temperatur på 90 C til 60 C gjennomføres 2 skyllinger. Ved en temperatur under 60 C gjennomføres 3 skyllinger. 2) en ekstra skylling følger ved: for mye skum i trommelen en sluttsentrifugeringshastighet mindre enn 700 o/min valg av Uten 3) en ekstra skylling følger ved: valg av Uten 4) Tøyet blir kun sentrifugert etter hovedvasken. 5) Sentrifugeringstoppfart: For å få luften ut av dunfyll, gjennomføres en sentrifugeringstoppfart før vaskeomgangen. Deretter renner vannet for hovedvasken inn via kammer. 6) Forvask: For fjerning av støv, blir det automatisk gjennomført en forvask uten vaskemiddel. 33

34 Vedlikeholdssymboler Vask Gradetallet på vaskebaljen angir maksimal temperatur for vasking. Normal maskinvask Skånsom maskinvask Ekstra skånsom maskinvask Håndvask Kan ikke vaskes Eksempler for programvalg Program Bomull Strygelet (Lettstelt) Syntetisk Ull Express 20 Automatic pluss Vedlikeholdssymbol Tørking Punktene angir temperaturen Normal temperatur Redusert temperatur Ikke egnet for trommeltørking Stryking & rulling Punktene angir temperaturområdene ca. 200 C ca. 150 C ca. 110 C Plagget tåler ikke stryking/ rulling Profesjonell rensing Rens med kjemiske løsningsmidler. Bokstavene står for rensemiddel. Våtrens Tåler ikke kjemisk rens Bleking Alle oksidasjons-blekemidler er tillatt Kun surstoffbleking er tillatt Tåler ikke bleking 34

35 Endre programforløp Avbryte programmet Du kan til enhver tid avbryte et vaskeprogram etter programstart. Trykk tasten Start/Stop. Avbryte program Trykk den blinkende tasten Start/Stop på nytt. Vaskemaskinen pumper ut vaskevannet. Hvis du vil ta ut tøyet: Trykk tasten Dør. Hvis du vil velge et annet program: Slå av vaskemaskinen med tasten. Slå vaskemaskinen på igjen. Se etter om det fortsatt befinner seg vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen. Hvis ikke, fyll på vaskemiddel på nytt. Velg et nytt program. Pause i programmet Slå av vaskemaskinen med tasten. For å fortsette: Slå på vaskemaskinen igjen med tasten. Endring Program En programendring er ikke mulig etter programstart. Temperatur Temperaturen kan endres i løpet av de fem første minuttene, bortsett fra i programmet Bomull. Trykk tasten Temperatur. Sentrifugehastighet Sentrifugehastigheten kan endres helt frem til sluttsentrifugeringen starter. Trykk tasten Centrifugeringshastighed (sentrifugehastighet). Tillegg Det er mulig å koble inn eller ut tilleggsfunksjonene Kort, Høyere vannstand og Ekstra stille inntil 5 minutter etter start. Hvis barnesikringen er aktivert, kan ikke programmet avbrytes eller endres. 35

36 Endre programforløp Etterinnlegging/uttaging av tøy Trykk tasten Dør til maskindøren åpner seg. Legg inn eller ta ut tøy. Lukk døren. Programmet fortsetter automatisk. NB!: Etter programstart kan ikke vaskemaskinen registrere noen endring av tøymengden. Etter etterinnlegging eller uttaging av tøy går maskinen derfor alltid ut fra maksimal tøymengde. Den angitte programtiden kan bli forlenget. Døren kan ikke åpnes hvis: Temperaturen på vaskevannet er over 55 C. Vannivået overskrider en bestemt verdi. Programskrittet Sentrifugering er nådd. Hvis du trykker tasten Dør i de ovennevnte tilfellene, vises følgende melding i displayet: Barnesikring Barnesikringen forhindrer at vaskemaskinen blir åpnet under vaskingen eller at programmet blir avbrutt. Innkobling av barnesikringen Hold tasten Start/Stop lenge inne etter programstart. Stopp eller om 3 s. Hold tasten Start/Stop inne helt til tiden er forløpt og følgende melding vises i displayet: Betjening sperret Barnesikringen er nå aktivert og blir automatisk opphevet når programmet er slutt. Utkobling av barnesikringen Hold tasten Start/Stop lenge inne etter programstart. Låses opp om 3 s. Hold tasten Start/Stop inne helt til tiden er forløpt og følgende melding vises i displayet: Betjening klar Dør låst 36

37 Riktig vaskemiddel Vaskemiddel Du kan bruke alle vaskemidler som er egnet for vaskemaskin. Bruks- og doseringsveiledning står på vaskemiddelpakken. Universal- Kulørt- Fin- Spesial-* Impregneringsmid vaskemiddel del** Tøymykner Bomull X X X Strygelet (Lettstelt) X X X Ull X X Ytterjakker 1) X X Impregnering X Express 20 1) X X X Maskinrengjøring X X Syntetisk X X X X Dundyner 1) X X X Automatic pluss X X X Skjorter X X X Mørkt tøy/jeans 1) X X X X Hygiene 2) X X Ekstra skyll./stivelse X X 1) Bruk flytende vaskemiddel Ved valg av forvask, anbefales det å sette en beholder for flytende vaskemiddel i kammer. Beholderen kan kjøpes hos forhandleren eller hos Miele. 2) Bruk pulvervaskemiddel * Spesialvaskemiddel: Vaskemiddel som er spesielt utviklet for dette vaskeprogrammet eller disse artiklene (f.eks. Miele CareCollection, kapittel "Ekstrautstyr") ** Bruk kun impregneringsmidler med henvisningen "Egnet for membrantekstiler". De er basert på fluorkjemiske forbindelser. Ikke bruk midler som inneholder parafin. Fyll impregneringsmiddel i kammer. 37

38 Vaskemiddel Doseringen er avhengig av: Hvor skittent tøyet er Lite skittent Ingen synlige tilsmussinger eller flekker. Plaggene har f.eks. opptatt kroppslukt. Normalt skittent Tilsmussinger og/eller noen få, lette flekker kan ses. Meget skittent Helt tydelige tilsmussinger og/eller flekker. Tøymengden Vannets hardhet Hvis du ikke kjenner vannets hardhetsgrad, kontakt det lokale vannverket. Vannets hardhetsgrad Hardhetsområde Total hardhet i mmol/l deutsche Härte d bløtt (I) 0-1,5 0-8,4 middels (II) 1,5-2,5 8,4-14 hardt (III) over 2,5 over 14 Doseringshjelp For dosering av vaskemiddel, spesielt ved bruk av flytende vaskemiddel, bruk de hjelpemidlene som anbefales av vaskemiddelprodusenten. Avkalkingsmiddel I hardhetsområde II og III kan du tilsette et avkalkingsmiddel, for å spare vaskemiddel. Riktig dosering står på pakken. Tilsett først vaskemiddel, deretter avkalkingsmiddel. Da kan vaskemiddelet doseres som for hardhetsområde I. Komponenter - vaskemidler Hvis du vasker med flere komponenter, fyll midlene sammen i kammer i denne rekkefølgen: 1. Vaskemiddel 2. Avkalkingsmiddel 3. Flekkfjerner Da blir midlene best spylt inn. 38

39 Vaskemiddel Stivelse/tøymykner Stivelse gjør tøyet stivt og fyldig. Syntetiske stivelsesmidler gir bedre hold i tekstilene. Tøymykner gjør tøyet mykt og reduserer statisk ladning ved maskintørking. Automatisk tilsetting av tøymykner, stivelse eller flytende stivelse Fyll tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse i kammer. Ikke fyll over maks.-merket. I siste skylling blir middelet spylt inn. Ved slutten av vaskeprogrammet er det litt restvann i kammer. Rengjør vaskemiddelbeholderen, spesielt sugeheverten, etter flere omganger med automatisk tilsetting av stivelse. Separat tilsetting av tøymykner, syntetisk stivelse eller stivelse Doser og klargjør middelet som angitt på pakken. Fyll flytende midler i kammer og midler i pulverform eller tyktflytende midler i kammer. Still programvelgeren på Ekstra skylling/stivelse. Velg sentrifugehastighet. Trykk tasten Start/Stop. Avfarging/farging Bruk ikke avfargingsmidler i vaskemaskinen. Vaskemaskinen bør ikke brukes ofte til farging. Saltet som brukes ved farging, kan ved stadig bruk angripe stålet. Overhold fargemiddelprodusentens angivelser nøye. 39

40 Rengjøring og stell Rengjøring av trommelen (Hygiene Info) Ved vasking med lave temperaturer og/ eller flytende vaskemiddel, kan det være fare for bakterie- og luktdannelse i maskinen. Rengjør vaskemaskinen ved hjelp av programmet Maskinrengjøring. Dette bør du senest gjøre etter at meldingen Hygiene Info vises i displayet Rengjøring av vaskemiddelbeholderen For- og hovedvaskkammeret til vaskemiddelbeholderen er selvrensende. Av hygieniske grunner bør du regelmessig rengjøre hele vaskemiddelbeholderen grundig. Rengjøring av kabinett og panel Ta ut støpselet før rengjøring og stell. Vaskemaskinen må ikke spyles med vannslange. Rengjør kabinettet og panelet med et mildt rengjøringsmiddel eller såpevann og tørk med en myk klut. Rengjør trommelen med et egnet pussemiddel for rustfritt stål. Trekk ut vaskemiddelbeholderen til den stopper, trykk på utløseren og ta ut beholderen. Rengjør vaskemiddelbeholderen med varmt vann. Ikke bruk løsemiddelholdige rengjøringsmidler, skuremidler, glasseller universalrengjøringsmidler! Slike midler kan skade kunststoffoverflater og andre deler. 40

41 Rengjøring og stell Rengjør sugeheverten. Rengjøring av vaskemiddelbeholderrommet 1. Trekk sugeheverten ut av kammer og rengjør den under rennende, varmt vann. Rengjør også røret som sugeheverten settes over. 2. Sett sugeheverten inn igjen. Fjern vaskemiddelrester og kalkavleiringer fra innspylingsdysene til vaskemiddelbeholderen med en flaskekost. Rengjør sugeheverten spesielt grundig etter flere omganger med flytende stivelse. Flytende stivelse kan klebe seg fast. 41

42 Rengjøring og stell Rengjøring av vanninntakssilen Vaskemaskinen har en sil som beskytter vanninntaksventilen. Silen i forskruningen for inntaksslangen bør kontrolleres ca. hver 6. måned. Ved hyppige brudd i vannledningen bør den kontrolleres oftere. Skru igjen vannkranen. Skru inntaksslangen av vannkranen. Trekk gummipakningen 1 ut av forskruningen. Ta tak i kunststoffsilen 2 med en kombi- eller nebbtang og trekk ut silen. Rengjør kunststoffsilen. Sett delene inn igjen i omvendt rekkefølge. Skru forskruningen fast på vannkranen og åpne vannkranen. Hvis det renner ut vann, trekk forskruningen fastere til. Silen må settes inn igjen etter rengjøringen. 42

43 Hva skal du gjøre hvis... Feilretting De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare tid og kostnader, siden du slipper å tilkalle service. De følgende tabellene skal hjelpe til å finne årsaken til en feil og til å rette på feilen. Vær imidlertid oppmerksom på dette: Reparasjoner på elektriske apparater må bare utføres av autoriserte fagfolk. På grunn av ukyndig utførte reparasjoner kan det oppstå betydelig fare for brukeren. Det kan ikke startes noe vaskeprogram Problem Årsak Retting Displayet er mørkt og kontrollampen for tasten Start/Stop lyser ikke. I displayet blir du bedt om å legge inn en pinkode. Displayet er mørkt. Vaskemaskinen har ikke strøm. For å spare energi, har vaskemaskinen koblet seg ut automatisk. Pin-koden er aktiv. Displayet kobler seg automatisk ut for å spare energi (standby). Undersøk om støpselet er satt inn. sikringen er i orden. Slå på vaskemaskinen igjen med tasten. Legg inn pin-koden og bekreft den. Deaktiver pin-koden dersom du ikke vil at denne meldingen skal vises neste gang du slår på maskinen. Trykk en tast. Standby avsluttes. 43

44 Feilretting I displayet vises følgende feilmelding og programmet er blitt avbrutt Feilmelding Årsak Retting Vannavløp feil Vanninntak feil Waterproof feil Teknisk feil Vannavløpet er blokkert eller skadet. Avløpsslangen ligger for høyt. Vanninntaket er sperret eller skadet. Silen i vanninntaket er tett. Vannsikringssystemet har reagert. Det foreligger en feil. Rengjør lofilter og avløpspumpe. Maksimal pumpehøyde er 1m. Kontroller om vannkranen er skrudd skikkelig opp. det er knekk på inntaksslangen. Vanntrykket er for lavt. Rengjør silen. Steng vannkranen. Tilkall service. Start programmet en gang til. Hvis feilmeldingen vises på nytt, tilkall service. For å koble ut feilmeldingen: Slå av vaskemaskinen med tasten. 44

45 Feilretting Displayet melder om følgende feil Feilmelding Årsak Retting oppvarmingsfeil Kontroller dos. Hygiene info Vaskemaskinen varmer ikke opp vannet. Det har dannet seg for mye skum under vaskingen. Det har ikke blitt brukt noe vaskeprogram med en temperatur over 60 C på lang tid. Start programmet på nytt. Hvis feilmeldingen vises igjen, tilkall service. Bruk mindre vaskemiddel neste gang og følg doseringshenvisningene på pakken. For å unngå bakterie- og luktdannelse i vaskemaskinen, start programmet Maskinrengjøring med Miele Maskinrens eller et universalvaskemiddel i pulverform. Meldingene vises ved programslutt og når vaskemaskinen slås på. 45

46 Feilretting Generelle problemer med vaskemaskinen Problem Årsak Retting Vaskemaskinen står ikke stille under sentrifugering. Vaskemaskinen har ikke sentrifugert tøyet som den pleier, og tøyet er fortsatt vått. Maskinføttene står ikke likt og er ikke låst. Ved sluttsentrifugeringen ble det målt en stor ubalanse og sentrifugehastigheten ble automatisk redusert. Rett opp maskinen så den står støtt og lås maskinføttene. Legg alltid store og små plagg sammen i trommelen, for å få en bedre fordeling. Uvanlig støy fra pumpen. Ingen feil! Slurpelyder ved begynnelsen og slutten av utpumpingen er normalt. Mye vaskemiddel blir liggende igjen i vaskemiddelbeholderen. Tøymykneren blir ikke spylt fullstendig inn, eller det blir stående for mye vann i kammer. Det står et fremmed språk i displayet. Vannets flytetrykk er ikke tilstrekkelig. Pulvervaskemidler i forbindelse med avkalkingsmidler har tendens til å klebe. Sugeheverten sitter ikke riktig eller den er tett. I "Innstillinger" "Språk " har det blitt valgt et annet språk. Rengjør silen i vanninntaket. Velg evt. tillegget Høyere vannstand Rengjør vaskemiddelbeholderen og tilsett heretter først vaskemiddel og deretter avkalkingsmiddel i kammeret. Rengjør sugeheverten, se kapittel "Rengjøring og stell", avsnitt "Rengjøring av vaskemiddelbeholderen". Innstill ønsket språk. Bruk flaggsymbolet som ledetråd. 46

47 Feilretting Ikke tilfredsstillende vaskeresultat Problem Årsak Retting Tøyet blir ikke rent med flytende vaskemiddel. Det er grå elastiske partikler (fettlus) på tøyet etter vask. På mørkt tøy er det hvite, vaskemiddellignende partikler etter vask. Flytende vaskemidler inneholder ikke blekemidler. Flekker av frukt, kaffe eller te blir ikke fjernet. For lite vaskemiddel. Tøyet har vært sterkt tilsølt med fett (oljer, salver). Vaskemiddelet inneholder bestanddeler (zeolitter) for vannavkalking som ikke løses opp i vann. De har satt seg fast på tøyet. Bruk pulvervaskemiddel med blekemidddel. Fyll flekkfjerner i kammer. Hell aldri flytende vaskemiddel og flekkfjerner sammen i vaskemiddelbeholderen. Tilsett mer vaskemiddel til slikt tøy eller bruk flytende vaskemiddel. Før det neste vaskeprogrammet, start programmet Maskinrengjøring med Miele maskinrens eller et universalvaskemiddel i pulverform. Prøv å fjerne partiklene med en børste når tøyet er tørt. Vask mørkt tøy med et flytende vaskemiddel heretter, slike vaskemidler inneholder ingen zeolitter. Bruk programmet Mørkt tøy/jeans. 47

48 Feilretting Maskindøren lar seg ikke åpne med tasten Dør Årsak Maskinen er ikke elektrisk tilkoblet og/eller slått på. Barnesikringen er koblet inn. Pin-koden er koblet inn. Retting Sett støpselet i stikkontakten og/eller slå på vaskemaskinen med tasten. Koble ut barnesikringen, som beskrevet i kapitlet "Endre programforløp", avsnitt "Barnesikring". Koble ut pin-koden, som beskrevet i kapitlet "Innstillinger" avsnitt "Pin-kode". Strømbrudd Åpne døren som beskrevet på neste side. Døren var ikke skikkelig Trykk hardt mot låsesiden på maskindøren, trykk festet. deretter tasten Dør. Det er fremdeles vann i Rengjør lofilter og avløpspumpe som beskrevet på trommelen, og vaskemaskinen kan ikke pumpe det de neste sidene. ut. Som beskyttelse mot skålding, kan ikke maskindøren åpnes hvis temperaturen på vaskevannet er over 55 C. 48

49 Feilretting Åpning av maskindøren ved tilstoppet avløp og/eller strømbrudd Slå av maskinen. På innsiden av panelet for vaskemiddelbeholderen er det en åpner for dekselet til lofilteret. Tilstoppet avløp Hvis avløpet er tilstoppet, kan det være en større mengde vann (maks. 25 l) i maskinen. Forsiktig: Hvis det nettopp har vært vasket ved høy temperatur, er det fare for skålding! Tømmeprosess Sett et kar under dekselet. Ikke skru lofilteret helt ut. Ta ut åpneren. Løsne lofilteret til vannet renner ut. For å avbryte vannavløpet: Skru til lofilteret igjen. Åpne dekselet til lofilteret. 49

50 Feilretting Når det ikke renner ut mer vann: Hvis lofilteret ikke blir satt inn igjen og skrudd fast, renner det vann ut av vaskemaskinen. For at ikke vaskemiddel skal gå til spille, fyll ca. 2 liter vann gjennom vaskemiddelbeholderen etter at du har rengjort lofilteret. Overflødig vann pumpes automatisk ut før neste vask. Åpning av døren Skru lofilteret helt ut. Rengjør lofilteret grundig. Vær sikker på at trommelen står stille før du tar ut tøyet. Hvis du stikker hånden inn i en trommel som går rundt, er det betydelig fare for skade. Prøv om pumpepropellen kan dreies lett, fjern eventuelle fremmedlegemer (knapper, mynter osv.) og rengjør innerrommet. Sett inn lofilteret igjen og skru det fast. Trekk i nødåpneren. Døren åpner seg. 50

51 Service Reparasjoner Hvis maskinen må repareres, kontakt Miele-forhandleren eller Mieles serviceavdeling. Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruksanvisningen. Oppgi maskinens modell og nummer. Opplysningene finner du på typeskiltet over vinduet på åpen maskindør. Programoppdatering (Update) Det optiske grensesnittet PC på betjeningspanelet brukes av serviceavdelingen som overføringspunkt for en programoppdatering (PC = Programme Correction). Dermed kan maskinen omprogrammeres slik at den tilpasses fremtidige utviklinger når det gjelder vaskemidler, tekstiler og vaskeprosesser. Miele vil bekjentgjøre muligheten for programoppdatering i rett tid. Garantibetingelser og garantitid Garantitiden for vaskemaskinen er 2 år. Nærmere opplysninger om garantibetingelsene finner du i leveringsbetingelsene. Ekstrautstyr For denne vaskemaskinen kan ekstrautstyr kjøpes hos Miele-forhandleren eller i Mieles deleavdeling. 51

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 780 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisning Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 654 560 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 655 680 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 838 290 Aktivt miljøvern

Detaljer

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisning Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 579 140 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 164 930 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 442 100 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 017 020

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 787 131 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 106 240 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 955 110 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 443 400

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 020 030

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 265 400 Aktivt

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 N Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy).

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy). Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 202 760 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 902 700 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 940 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 370 920 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 028 100 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 835 580 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 837 430

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 610 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 028 010 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 655 730 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 519 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3241 Bruksanvisningen må no - DK, NO, SE leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 616 530 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 844 190 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene forlater

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 518 340 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Din bruksanvisning MIELE W3241

Din bruksanvisning MIELE W3241 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIELE W3241. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIELE W3241 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 850 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 835 580 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 670 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 479 820 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 375 640 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 640 160 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 654 040 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 260 300 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 967 420 Innhold Sikkerhetsregler...................................................

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningsfelt. Dør

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningsfelt. Dør Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 11 008 550 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 268 400 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET BAUKNECHT-PRODUKT. For å kunne motta utvidet service og støtte, vær vennlig å registrere ditt apparat på http://www.bauknecht.eu/register NO Før

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 260 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 086 560 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 861 010 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 500 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 844 760 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 699 130 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 525 700 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 8823 C Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 872 360 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 838 790 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 794 400 Aktivt miljøvern Transportemballasjen

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK:

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK: N BRUKSANVISNING FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK: VIKTIG: LES NØYE KAPITLET INSTALLASJON FJERN TRANSPORTSIKRINGENE Første vaskesyklus uten tøy: 1. Åpne vannkranen.. Lukk døren. 3. Fyll litt vaskemiddel (ca.

Detaljer

Vask riktig! Enkle tips som skåner både miljø, plagg og lommebok.

Vask riktig! Enkle tips som skåner både miljø, plagg og lommebok. Vask riktig! Enkle tips som skåner både miljø, plagg og lommebok. Vask mer miljøvennlig! Ved å følge noen enkle råd kan du skåne miljøet og samtidig spare penger. Oppfrisking Noen ganger vasker vi plagg

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 751 330 Aktivt miljøvern

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 7644 C. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 7644 C. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 7644 C Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 857 020 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 757 650 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 527. no-no. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning Vaskemaskin W 527. no-no. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 527 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 167 890 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 11 005 390 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

BRUK AV TØRKETROMMELEN

BRUK AV TØRKETROMMELEN Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. BRUK AV TØRKETROMMELEN Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i trommel ved lave temperaturer Kan tørkes i trommel

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW STARLINE no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 530 650 Aktivt

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel

Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 938 440 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 961

Bruksanvisning Vaskemaskin W 961 Bruksanvisning Vaskemaskin W 961 X Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 05 446 740 Aktivt miljøvern Aktivt

Detaljer