Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter vaskemaskinen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling, og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Hvis du selv må bli kvitt emballasjen, lever den på et offentlig avfallsanlegg/miljøstasjon, som vil sørge for gjenvinning. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Hvordan kan du spare energi Energi- og vannforbruk Vask helst maksimal tøymengde for hvert enkelt vaskeprogram. Da er energi- og vannforbruket lavest, vasketøymengden sett under ett. Vaskemiddel Bruk maksimalt så mye vaskemiddel som angitt på vaskemiddelpakken. Reduser vaskemiddelmengden for mindre tøymengder. Tips for påfølgende maskintørking For å spare energi ved tørkingen: velg så høy sentrifugehastighet som mulig for hvert enkelt vaskeprogram. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. Se kapittel "Sikkerhetsregler og advarsler". 2

3 Innhold Aktivt miljøvern...2 Sikkerhetsregler og advarsler...6 Betjening av vaskemaskinen...13 Betjeningspanel...13 Slik fungerer displayet...14 Første igangsetting...15 Slik vasker du riktig...16 Kortveiledning...16 Sentrifugering...21 Maksimal sluttsentrifugeringshastighet...21 Skyllesentrifugering...21 Velge bort sluttsentrifugering (Skyllestopp) Velge bort skyllesentrifugering og sluttsentrifugering...21 Timer...22 Programoversikt...23 Programforløp...29 Avfukting...30 Forvask / Forskylling Antikrøll...30 Endre programforløp...31 Endre program...31 Pause i programmet...31 Endre program...31 Etterinnlegging/uttaging av tekstiler...32 Vaskemiddel...33 Avkalkingsmiddel...33 Tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse Avfarging/farging...33 Ekstern dosering...34 Nivåsensor...35 Rengjøring og stell...36 Rengjøring av vaskemaskinen Rengjøring av vanninntakssilen...38 Feilretting...39 Hva skal du gjøre hvis Programmet starter ikke

4 Innhold Det står en feilmelding i displayet...40 Generelle problemer med vaskemaskinen...41 Ikke tilfredsstillende vaskeresultat...42 Maskindøren lar seg ikke åpne med tasten Dør...43 Fortsette program etter strømbrudd...43 Åpning av maskindøren ved tilstoppet avløp og/eller strømbrudd...44 Service...45 Reparasjoner...45 Optisk grensesnitt PC...45 Ekstrautstyr...45 Oppstilling og tilkobling...46 Front...46 Bakside...47 Oppstilling av vaskemaskinen...48 Underlaget...49 Fjerning av transportsikringen...49 Montering av transportsikringen...51 Oppretting...51 Utskruing og låsing av føttene...51 Hindre maskinen fra å gli...52 Vask-tørk-søyle...53 Sokkeloppstilling...53 Vanntilkobling...54 Kaldtvannstilkobling...54 Varmtvannstilkobling...55 Vannavløp...55 Elektrotilkobling...56 Tekniske data...57 Meny Innstillinger J...60 Vannavkjøling Kontrast...60 Lysstyrke...60 Meny Innstillinger/Brukernivå...61 Legg inn kode...61 Endre kode...61 Klokkeslett

5 Innhold Språk J...62 Standby...62 Memory...63 Mengdeautomatikk...63 Vann forvask...63 Vann hovedvask...63 Vann skylling...63 Lavt vanntrykk...63 Temperatur Standard MOPP-avfukting...64 Kjem. term. desinfek Termisk desinfeksjon...64 Desinfeksjon hygiene Mikrofiber-MOPP...65 Appretur Standard...65 Appretur Desinfeksjon...65 Appretur Kluter...65 Sentr.-appr. Stand.des Sentr.-appr. Standard Sentrifug.-Kluter appr Nivåsens. doser.behold Flere programmer...67 Nivå KK...67 Nivå Lettstelt...67 Temp. Forvask KK...67 Vasketid FV...68 Vasketid KK...68 Vasketid Lettstelt...68 Forvask KK Liste spesialprogr Skylleomganger KK...69 Skylleomg. Lettstelt Skyllinger desinfeksjon...69 Forskylling KK...69 Forskylling Lettstelt...70 Temperaturenhet...70 Styrt energiforbruk

6 Sikkerhetsregler og advarsler Denne vaskemaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis maskinen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og vedlikehold av maskinen. Du beskytter deg selv og forhindrer skade på maskinen. Dersom flere personer skal læres opp i bruk av vaskemaskinen, sørg for at sikkerhetsreglene er tilgjengelige, og/eller at personene gjøres kjent med dem. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! Forskriftsmessig bruk ~ Vaskemaskinen er kun tillatt for anvendelsesområdet tekstiler, som ifølge produsentens vaskeanvisning kan vaskes i maskin. Enhver annen bruk kan være farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes annen bruk enn maskinen er bestemt for eller feil betjening. ~ Bruk vaskemaskinen som beskrevet i bruksanvisningen, etterse den jevnlig og gjennomfør funksjonstester. ~ Vaskemaskinen skal ikke brukes utendørs. 6

7 Sikkerhetsregler og advarsler ~ Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene maskinen på en sikker måte, må ikke bruke denne maskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. ~ Barn under åtte år må holdes vekk fra vaskemaskinen, med mindre de er under konstant tilsyn. ~ Barn over åtte år får bare betjene vaskemaskinen uten tilsyn, dersom vaskemaskinens funksjon er forklart slik, at de kan betjene vaskemaskinen på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. ~ Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde vaskemaskinen uten tilsyn. ~ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av vaskemaskinen. Ikke la barn leke med vaskemaskinen. ~ Driftslederen må sikre desinfeksjonsstandarden for både termiske og kjemotermiske prosesser (fra listen, iht. 18 IFSG (tysk helselov)) med tilsvarende kontroller av rutinen. Desinfeksjonsprogrammer må ikke avbrytes, da kan desinfeksjonsresultatet bli redusert. Se også kapittel "Oppstilling og tilkobling", avsnitt "Elektrotilkobling". 7

8 Sikkerhetsregler og advarsler Teknisk sikkerhet ~ Kontroller før maskinen oppstilles om den har ytre, synlige skader. En skadet maskin må ikke oppstilles og tas i bruk. ~ Sikkerheten for det elektriske anlegget i maskinen kan bare garanteres hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. La eventuelt fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. ~ Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som produsenten ikke kan ta ansvaret for. Reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. ~ Vaskemaskinen må ikke endres uten at det er uttrykkelig godkjent av Miele. ~ Ved feil eller ved rengjøring og stell, husk at maskinen er koblet fra el-nettet bare når: støpselet på maskinen er trukket ut eller sikringen i husinstallasjonen er koblet ut eller skrusikringen i husinstallasjonen er skrudd helt ut. Se også kapittel "Oppstilling og tilkobling" avsnitt "Elektrotilkobling". 8

9 Sikkerhetsregler og advarsler ~ Vaskemaskinen må bare kobles til vannforsyningen med et slangesett av nyere dato. Gamle slangesett må ikke brukes. Kontroller slangesettet med jevne mellomrom, på denne måten kan du skifte det ut i tide og forhindre vannskader. ~ Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre maskiner, blir oppfylt. ~ Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabel (brannfare på grunn av overoppheting). ~ Installeringen av denne maskinen er beregnet for fastlandsdrift. For installering på ikke-stasjonære oppstillingssteder er det nødvendig å ta ekstra forholdsregler tilpasset oppstillingsstedet. Ansvaret for denne installeringen er pålagt installatøren / montøren. 9

10 Sikkerhetsregler og advarsler Forskriftsmessig bruk ~ Ikke plasser maskinen i et rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet. ~ Fjern transportsikringen på baksiden av vaskemaskinen før maskinen tas i bruk (se kapittel "Oppstilling og tilkobling", avsnitt "Fjerning av transportsikringen"). Under sentrifugering kan transportsikring som ikke er fjernet, skade maskinen og møbler/maskiner i nærheten. ~ Steng vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er sluk i gulvet (gully) i nærheten av vaskemaskinen. ~ Pass på at ingen fremmedlegemer (f.eks. spiker, nåler, mynter, binders) kommer med i vasken. Sørg spesielt for at metallspon blir ristet ut av moppetrekkene før vask. Fremmedlegemer kan skade maskindeler (f.eks. vaskebeholder, trommel), som igjen kan forårsake skader på tekstilene. 10

11 Sikkerhetsregler og advarsler ~ Ved riktig vaskemiddeldosering er det ikke nødvendig å avkalke maskinen. Hvis avkalking skulle bli nødvendig, bruk bare spesialavkalkingsmidler med korrosjonsbeskyttelse. Slike midler kan kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling. Følg bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet nøye. ~ Tekstiler som har vært behandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler må skylles godt i rent vann før de vaskes. ~ Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler i vaskemaskinen (f.eks. vaskebensin). Maskinkomponenter kan bli skadet og det kan oppstå giftige damper. Brann- og eksplosjonsfare! ~ Ikke lagre eller bruk bensin, petroleum eller andre lett antennelige stoffer i nærheten av vaskemaskinen. Brann- og eksplosjonsfare! ~ Fargemidler må være egnet for bruk i vaskemaskin og bør ikke brukes for ofte. Følg produsentens bruksanvisning nøye. ~ Avfargingsmidler kan på grunn av sine svovelholdige forbindelser føre til korrosjon. Avfargingsmidler må ikke brukes i vaskemaskinen. 11

12 Sikkerhetsregler og advarsler ~ Pass på at ytterpanelet av rustfritt stål (front, deksel og kabinett) ikke kommer i kontakt med flytende klor eller natriumphypoklorittholdige rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Disse midlene kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Aggressive damper fra vaskevann tilsatt klorblekemidler, kan likeledes føre til korrosjon. Åpnede beholdere må derfor ikke oppbevares i umiddelbar nærhet av maskinen. ~ Ikke bruk høytrykksspyler eller vannslange til rengjøring av maskinen. ~ Følg produsentens anvisninger ved bruk og kombinasjon av vaskeforsterkere og spesialprodukter. Bruk bare midlene til det produsenten anbefaler, for å unngå materialskader og kraftige kjemiske reaksjoner. Tilbehør ~ Bare tilbehørsdeler som uttrykkelig er godkjent av Miele, kan monteres i eller til maskinen. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/ eller produktansvar. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene og advarslene ikke blir fulgt. 12

13 Betjening av vaskemaskinen Betjeningspanel Tast Start starter det valgte vaskeprogrammet Display med tastene, OK og + nærmere forklaring finner du på neste side. Tast m for valg av timer. Optisk grensesnitt PC brukes av servicetjenesten som kontroll- og overføringspunkt (bl.a. for Update). Tast Forvask /Forskylling med kontrollampe Programvelger for valg av vaskeprogrammer. Programvelgeren kan dreies både til venstre og til høyre. Tast På-Av s Vaskemaskinen slår seg automatisk av for å spare energi. Dette skjer 15 minutter etter programslutt/antikrøll, eller etter at maskinen er slått på, uten at den er blitt betjent. Tast Dør åpner døren. 13

14 Betjening av vaskemaskinen Slik fungerer displayet Tastene /+ endrer komponentene som er markert i displayet. reduserer verdien eller beveger markøren oppover. + øker verdien eller beveger markøren nedover. Tast OK For bekreftelse av den valgte verdien og for valg av neste komponent. Via displayet velger du: flere programmer temperaturer i enkelte programmer sluttsentrifugeringshastigheten timer. Displayet viser bl.a. vaskeprogrammets driftstid og aktuelt klokkeslett. I tillegg velger du menyen Innstillinger J via displayet. 14

15 Første igangsetting Før første igangsetting må maskinen oppstilles og tilkobles riktig. Se kapittel "Oppstilling og tilkobling". Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke mulig å sentrifugere før første igangsetting. For å aktivere sentrifugeringen må det gjennomføres et vaskeprogram uten tøy. ^ Slå på vaskemaskinen med tasten. Første gang vaskemaskinen blir skrudd på, vises velkomstbildet: Miele Professional Willkommen Velkomstbildet vises ikke lenger når første igangsetting er avsluttet. Displayet skifter til språkinnstilling. ^ Velg ønsket språk med tastene og + og bekreft dette med tasten OK. Påminnelse om transportsikring For å unngå skader på vaskemaskinen, må transportsikringen fjernes før første vaskeprogram. Displayet skifter til innstilling av klokkeslett. Stille klokken 12:00 Innstill klokkeslett ^ Innstill timen med tastene og + og bekreft med tasten OK. Nå kan du stille inn minuttene. Etter å ha bekreftet minuttene, viser displayet grunnmenyen. Første vaskeomgang Vaskemaskinen er nå klar for første vaskeprogram. ^ Drei programvelgeren på Kluter 40 C. ^ Skru opp vannkranen. ^ Trykk tasten Start. Etter programslutt er første igangsetting avsluttet. ^ Bekreft at du har fjernet transportsikringen ved å trykke OK. 15

16 Slik vasker du riktig Kortveiledning Betjeningsskrittene som er kjennetegnet med tallene (,,,...), kan du bruke som kortveiledning. Klargjør mopper og tekstiler,fremmedlegemer (f.eks. spiker, mynter, binders) kan skade tekstiler og maskindeler.,bruk ikke kjemiske (løsemiddelholdige) rensemidler i vaskemaskinen! Sorter moppene, klutene etc. ^ Rist mopper, kluter og pads godt, slik at ikke grovt smuss følger med inn i vaskebeholderen. Sorter tekstilene ^ Tøm lommene. ^ Fjern eventuelle flekker på tøyet før vask; helst mens de er ferske. Tørk flekkene forsiktig av med en klut som ikke farger. Ikke gni! ^ Sorter tekstilene etter farger og etter symbolene på vedlikeholdsetiketten (i krage eller sidesøm). Mørke tekstiler avgir ofte farge ved første vask. Vask lyse og mørke plagg hver for seg, slik at ikke noe blir misfarget. Ikke vask tekstiler som er merket med Tåler ikke vask (vedlikeholdssymbol h). 16

17 Slik vasker du riktig Legg inn tekstilene ^ Slå på vaskemaskinen med tasten. ^ Trykk tasten Dør og åpne maskindøren. ^ Legg mopper, kluter eller pads løst i trommelen. ^ Brett ut tekstilene og legg dem løst inn i trommelen. Tekstiler av forskjellig størrelse forsterker vaskeeffekten og fordeler seg bedre under sentrifugering. Ved maksimal tekstilmengde er energiog vannforbruket lavest, tekstilmengden sett under ett. Overfylling forringer vaskeresultatet og tekstilene blir krøllet. ^ Sving døren lett igjen. Pass på at ingen tekstiler blir klemt fast mellom døren og dørpakningen. 17

18 Slik vasker du riktig Velg program Ved valg av programvelgerstillingen Flere programmer, kan du velge blant programmene som blir listet opp i displayet. E Mopp ny Mopp appretur Kluter appretur H ^ Marker ønsket program med tastene eller +, og bekreft med tasten OK. Displayet går tilbake til programvalg. ^ Velg ønsket program med programvelgeren. I displayet vises valgt vaskeprogram. Kluter Displayet skifter til programvalg. 40 C 1400 o/min Varighet: 0:51 h ^ Med tastene eller +, kan du endre sentrifugehastigheten. Bekreft med tasten OK. Gardiner 30 C 600 o/min Varighet: 0:38 h ^ Med tastene eller +, kan du endre den markerte komponenten sentrifugehastighet og bekrefte med tasten OK. For noen programmer kan du også endre temperaturen med eller +. Forvask/Forskylling ^ Velg tilleggsprogrammet Forvask eller Forskylling for tekstiler med større mengder smuss. Dersom det ikke er mulig å velge denne tilleggsfunksjonen, er den ikke tillatt for dette programmet. Timer ^ Hvis ønsket, velg et senere tidspunkt for start av programmet (se kapittel "Timer"). 18

19 Slik vasker du riktig Tilsett vaskemiddel Ta hensyn til hvor skittent tøyet er og vannets hardhetsgrad. For lite vaskemiddel medfører: at moppene, klutene og tekstilene ikke blir rene, og med tiden blir grå og harde. at det danner seg fettlus på tekstilene. at det danner seg kalkavleiringer på varmeelementene. For mye vaskemiddel medfører, at det dannes for mye skum, og dermed oppnås en dårlig vaskemekanikk og dårlig vaske-, skylle- og sentrifugeringsresultat. økt miljøbelastning. Mer informasjon om vaskemidler og dosering finner du i kapittelet "Vaskemiddel". ^ Trekk ut vaskemiddelbeholderen og fyll vaskemiddel i kamrene. i = Vaskemiddel for Forvask ( 1 / 4 av anbefalt total vaskemiddelmengde) j = Vaskemiddel for Hovedvask = Tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse ^ Lukk vaskemiddelbeholderen. Ved desinfeksjonsprogrammer brukes ikke kammer. Ikke fyll midler i kammer. Vaskemaskinen er utstyrt for tilkobling til et eksternt doseringssystem for dosering av flytende rengjørings- og tilsetningsmidler (se kapittel "Vaskemiddel", avsnitt "Ekstern dosering"). 19

20 Slik vasker du riktig Start programmet Så snart et program kan startes, blinker tasten Start. ^ Trykk tasten Start. Tasten Start lyser. Dersom du ikke har valgt et senere tidspunkt for start, vises antatt programtid. Denne telles ned i minutt-takt. I de første 10 minuttene måler vaskemaskinen tekstilenes evne til å oppta vann. Dette kan føre til at programtiden blir kortere. I tillegg vises programforløpet i displayet. Vaskemaskinen informerer deg om hvilket programavsnitt som til enhver tid er nådd. Ta ut tekstilene For å sikre en jevn gjennomfukting av vasken, og for å unngå krølldannelse er trommelen fremdeles i bevegelse 30 minutter etter programslutt/antikrøll. Vaskemaskinen kan åpnes til enhver tid. 15 minutter etter Antikrøll kobler vaskemaskinen seg automatisk av. Vaskemaskinen må slås på igjen med tasten. Ikke glem igjen tekstiler i trommelen! Ved neste vask kan de krympe eller farge over på andre tekstiler. ^ Fjern eventuelle fremmedlegemer fra dørbelgen. ^ Drei programvelgeren på Stopp. ^ Lukk maskindøren. Ellers er det fare for at gjenstander utilsiktet havner i trommelen. De kan komme med i vasken og skade tekstilene. ^ Slå av vaskemaskinen med tasten. ^ Åpne døren ved å trykke tasten Dør. ^ Ta ut tekstilene. 20

21 Sentrifugering Maksimal sluttsentrifugeringshastighet Program o/min Standard 60 C 1400 Standard Termisk desinf Kjem.term. des Kluter Hygiene 1400 Kluter 40 C/60 C 1400 Pads 40 C 1400 Mopp ny 1400 Mopp + appretur* ingen visning Mopp appretur* ingen visning Kluter appretur* ingen visning Gardiner 600 Kulørtvask 1400 Kokevask 1400 Intensiv 1400 Intensiv Lettstelt 1000 Mini 1400 Ekstra skylling 1400 Pumpe/Sentrifugering 1400 *Sentrifugehastigheten er avhengig av innstillingene Sentr.-appr. Stand.des. og Sentrifug.-Kluter appr. Du kan redusere sluttsentrifugeringshastigheten. Det er ikke mulig å velge en høyere sluttsentrifugeringshastighet enn den som er nevnt ovenfor. Skyllesentrifugering Tøyet blir sentrifugert etter hovedvask og mellom skyllingene. Ved en evt. reduksjon av sluttsentrifugeringshastigheten, reduseres hastigheten for skyllesentrifugeringen tilsvarende. Velge bort sluttsentrifugering (Skyllestopp) ^ Velg innstillingen Skyllestopp. Tekstilene blir liggende i vannet etter siste skylleomgang. Starte sluttsentrifugering: Vaskemaskinen foreslår maks. tillatt sentrifugehastighet. Du kan velge en lavere sentrifugehastighet. Sluttsentrifugeringen starter du med tasten Start. Avslutte programmet: Trykk tasten Dør. Vannet pumpes ut. Trykk tasten Dør en gang til, for å åpne døren. Velge bort skyllesentrifugering og sluttsentrifugering ^ Velg innstillingen Uten sentrifugering. Etter siste skylleomgang pumpes vannet ut. Etter programslutt, beveger trommelen seg i ytterligere 30 min for å sikre en jevn gjennomfukting av tekstilene og for å unngå krølldannelse (ikke i programmene Pads og Mopp ny). For programmene Termisk desinfeksjon, Kjem.term. des. og Kluter hygiene des., kan du ikke stille inn Skyllestopp og Uten sentrifug. 21

22 Timer Med timeren kan du velge ønsket klokkeslett for programslutt. Programstart kan utsettes fra 30 minutter til maks. 24 timer. Da kan du f.eks. vaske om natten. For å sikre korrekt forløp av startutsettelsen, må gjeldende klokkeslett være innstilt. Koble inn timeren ^ Trykk tasten m etter at du har valgt program. 7:51 Start: 7:51 Stopp: 9:19 Displayet viser aktuelt klokkeslett og programslutt. 7:51 Start: 10:32 Stopp: 12:00 ^ Velg ønsket tidspunkt for programslutt med tasten +. Ved første tastetrykk blir programslutt forskjøvet til neste hele eller halve time. Ethvert nytt tastetrykk forskyver programslutt med 30 minutter. Hvis du evt. har valgt for lang tid, kan du redusere tiden med tasten. ^ Bekreft innstilt programslutt med tasten OK. Starte timeren ^ Trykk tasten Start. 60 C 1200 o/min Start om: 2:41 h Displayet viser hvor mange timer og/eller minutter det tar før vaskeprogrammet starter. Endre timer ^ Trykk tasten m. ^ Korriger programslutt ved hjelp av tasten og +. ^ Trykk tasten OK for å bekrefte. Avbryte timer ^ Trykk tasten m. ^ Forskyv programslutt ved hjelp av tasten så langt frem, at programstart stemmer overens med gjeldende klokkeslett. ^ Trykk tasten OK for å bekrefte. Programmet starter omgående. Reell tøymengde kan først fastslås etter programstart. Det kan føre til en tidligere programslutt. 22

23 Programoversikt Mopp Standard 60 C Maks. 6,5 kg Tekstiltype Mopper av bomull, blandingsstoffer eller mikrofiber. Tips Det kan påføres et appreturmiddel.* Tilleggsfunksjon Ekstra forskylling Vaskemiddel Egnede spesialvaskemidler Standard+ 60 C Maks. 6,5 kg Tekstiltype Mopper av bomull, blandingsstoffer eller mikrofiber. Tips Det kan påføres et appreturmiddel. Temperaturen kan endres.* Tilleggsfunksjon Ekstra forskylling Vaskemiddel Egnede spesialvaskemidler Termisk desinf. 85 C / 15 min Maks. 6,5 kg Tekstiltype Mopper av bomull, blandingsstoffer eller mikrofiber. Tips Ytterligere desinfeksjonsprosesser kan velges.* Det kan påføres et appreturmiddel.* Tilleggsfunksjon Ekstra forskylling Vaskemiddel Egnede spesialvaskemidler Kjem.term. des. 70 C / 10 min Maks. 6,5 kg Tekstiltype Mopper av bomull, blandingsstoffer og mikrofiber. Tips Ytterligere desinfeksjonsprosess kan velges.* Det kan påføres et appreturmiddel.* Tilleggsfunksjon Ekstra forskylling Vaskemiddel Egnede spesialvaskemidler (forskrifter om desinfeksjon må følges) *Innstillinger kan velges i menyen Innstillinger/Brukernivå. 23

24 Programoversikt Kluter Hygiene des. 70 C / 10 min Maks. 3,5 kg Tekstiltype Støvkluter av bomull, blandingsstoffer eller mikrofiber. Tips Det kan påføres et appreturmiddel.* Ytterligere desinfeksjonsprosesser kan velges.* Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Egnede spesialvaskemidler (forskrifter om desinfeksjon må følges) 60 C Maks. 3,5 kg Tekstiltype Støvkluter av bomull, blandingsstoffer eller mikrofiber. Tips Det kan påføres et appreturmiddel.* Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Egnede spesialvaskemidler 40 C Maks. 3,5 kg Tekstiltype Støvkluter av bomull, blandingsstoffer eller mikrofiber. Tips Det kan påføres et appreturmiddel.* Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Egnede spesialvaskemidler Pads Pads 40 C Tekstiltype Bonepads eller pads av mikrofiber for polering. Tilleggsfunksjon Ekstra forskylling Vaskemiddel Egnede spesialvaskemidler Maks. 1,0 kg *Innstillinger kan velges i menyen Innstillinger/Brukernivå. 24

25 Flere programmer Listen over "Flere programmer" varierer avhengig av innstilling (se kapittel "Meny Innstillinger/Brukernivå" - "Liste over spesialprogrammer"). Standard Programoversikt Mopp ny 60 C til 95 C Maks. 6,5 kg Tekstiltype Mopper av bomull eller blandingsstoffer Tips Første gangs vask av nye mopper. Produksjonsrester vaskes ut av fibrene, på denne måten økes fibrenes vannopptak. Vaskemiddel Universal- eller kulørtvaskemiddel Mopp appretur Maks. 6,5 kg Tekstiltype Mopper av bomull, blandingsstoffer eller mikrofiber Tips For appreturbehandling av rene mopper etter vask. Appreturmiddelet kan tilsettes via tøymyknerkammeret eller eksternt. Kluter appretur Maks. 3,5 kg Tekstiltype Kluter av bomull, blandingsstoffer eller mikrofiber Tips For appreturbehandling av rene kluter etter vask. Appreturmiddelet kan tilsettes via tøymyknerkammeret eller eksternt. Maskinrengjøring For rengjøring av vaskebeholderen og avløpssystemet. Gjennomfør programmet uten tøy. Det må tilsettes vaskemiddel. Ved hyppig bruk av desinfeksjonsprogrammer, bør programmet Maskinrengjøring gjennomføres regelmessig. Vaskemiddel Universalvaskemiddel 25

26 Programoversikt Gardiner kaldt til 40 C Maks. 3,0 kg Tekstiltype Gardiner som i følge produsenten tåler maskinvask. Tips Reduser sentrifugehastigheten eller velg bort sentrifugering for gardiner som krøller lett. Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Gardin-, universal- og kulørtvaskemiddel i pulverform. Ekstra skylling Maks. 6,5 kg Tekstiltype Tekstiler som kun skal skylles eller sentrifugeres. Pumpe/Sentrifugering Maks. 6,5 kg Tips Kun pumpe: still hastigheten på Ingen sentrifugering. Ved sentrifugering av tekstiler. Ta hensyn til hastigheten. 26

27 Programoversikt Mopp klar til bruk Mopp + appretur 60 C til 90 C Maks. 6,5 kg Tekstiltype Mopper av bomull, blandingsstoffer eller mikrofiber Tips Moppene blir vasket og appretert i én arbeidsprosess. Appreturmiddelet kan tilsettes via tøymyknerkammeret eller eksternt. Du kan velge mellom fire programvarianter hvor du kan bestemme restfuktigheten:,,,, (høy restfuktighet) til, (lav restfuktighet). Vaskemiddel egnet spesialvaskemiddel Mopp appretur Maks. 6,5 kg Tekstiltype Mopper av bomull, blandingsstoffer eller mikrofiber Tips For appreturbehandling av rene mopper etter vask. Appreturmiddelet kan tilsettes via tøymyknerkammeret eller eksternt. Du kan velge mellom fire programvarianter hvor du kan bestemme restfuktigheten:,,,, (høy restfuktighet) til, (lav restfuktighet). Ekstra skylling Maks. 6,5 kg Tekstiltype Tekstiler som kun skal skylles og sentrifugeres. Pumpe/sentrifugering Maks. 6,5 kg Tips Kun pumpe: still hastigheten på Ingen sentrifugering. Ved sentrifugering av tekstiler. Ta hensyn til hastigheten. 27

28 Programoversikt Programmer som du ønsker skal kunne velges i Flere programmer, kan aktiveres i menyen Innstillinger/Brukernivå. Kulørtvask 60 C Maks. 6,5 kg Tekstiler Tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer. Tips Vask mørke farger med kulørtvaskemiddel eller flytende vaskemiddel. Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Universal- eller kulørtvaskemiddel Kokevask 90 C Maks. 6,5 kg Tekstiler Tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer. Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Universalvaskemiddel Intensiv 40 C - 80 C Maks. 6,5 kg Tekstiler Svært skitne tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer. Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Universal- eller kulørtvaskemiddel Intensiv+ 60 C - 95 C Maks. 6,5 kg Tekstiler Svært skitne tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer. Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Universal- eller kulørtvaskemiddel Lettstelt 30 C - 60 C Maks. 3,5 kg Tekstiler Tekstiler av syntetfibrer, blandingsstoffer eller lettstelt bomull. Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Universal- eller kulørtvaskemiddel Mini 20 C - 60 C Maks. 3,5 kg Tekstiler Små tøymengder av lettere tilsmussede tekstiler som kan vaskes i programmet Kulørtvask. Vaskemiddel Universal- og kulørtvaskemiddel 28

29 Programforløp Hovedvask Skylling Sentrifugering Mopp Standard 60 C L L ( ( 2 L L Standard+ L L ( ( 2 L L Termisk desinf. L L ( ( 3 L L Kjemotermisk L L e ( 3 L L Kluter Hygiene - L ( ( 3 L L 60 C, 40 C - L ( ( 2 L L Pads Pads 40 C - L ( ( 3 L L Avfukting Forskylling Vannstand Vannstand Skyllinger Flere programmer Mopp ny - - d ( 2 L L Mopp + appretur L L ( ( 2 L L Mopp appretur ( 2 L L Kluter appretur ( 2 L L Gardiner - L ( ( 3 - L Kulørtvask - - d ( 2 L L Kokevask - - d ( 2 L L Intensiv - L ( ( 2 L L Intensiv+ - L ( ( 3 L L Lettstelt - - ( e 2 L L Mini - - d d 2 L L Ekstra skylling e 2 - L Pumpe/Sentrifugering L d = lav vannstand ( = middels vannstand e = høy vannstand a = Skyllsentrifugering b = Sluttsentrifugering a b 29

30 Programforløp Vaskemaskinen har fullelektronisk styring med mengdeautomatikk. Vaskemaskinen fastslår selv nødvendig vannforbruk, avhengig av det innlagte tøyets mengde og sugeevne. Dette fører til ulike programforløp og vasketider. Programforløpene som er ført opp her, gjelder alltid grunnprogrammet med maksimal tøymengde. Det tas ikke hensyn til tilleggsfunksjoner som kan velges. Under programforløpet viser programindikatoren hvilket programavsnitt som til enhver tid er nådd. Avfukting I programmene Standard, Standard+, Termisk desinf. og Kjem. term. desinfek. avfuktes moppene ved hjelp av en kort sentrifugering etter programstart. Forvask / Forskylling Noen programmer har en fast forskylling for fjerning av grovt smuss eller rester av rengjøringsmidler. For sterk tilsmussing kan det velges en ekstra forskylling eller forvask. Antikrøll Trommelen fortsetter å bevege seg inntil 30 minutter etter programslutt, for å sikre en jevn gjennomfukting av tøyet og for å unngå krølldannelse (ikke i programmene Pads og Mopp ny). Vaskemaskinen kan åpnes når som helst. 30

31 Endre programforløp Endre program Du kan når som helst avbryte et vaskeprogram etter programstart. ^ Drei programvelgeren på Stopp. Vaskemaskinen pumper ut vaskevannet og programmet er avbrutt. ^ Trykk tasten Dør. ^ Ta ut tekstilene eller ^ lukk døren og start et nytt vaskeprogram. Etter at et desinfeksjonsprogram for mopper eller kluter er startet, låses maskinen straks. Det er ikke lenger mulig å avbryte eller endre programmet, heller ikke å åpne døren. Pause i programmet ^ Slå av vaskemaskinen med tasten. For å fortsette: ^ Slå vaskemaskinen på igjen med tasten. ^ Bekreft meldingen i displayet og trykk deretter tasten Start. Endre program Endre vaskeprogram En programendring er ikke mulig etter at programmet er startet. For å velge et annet program, må du avbryte programmet som er startet. Endre temperatur I noen programmer kan temperaturen endres inntil fem minutter etter programstart. ^ Trykk tasten OK, temperaturen er markert. Du kan endre temperaturen med tastene og +. Bekreft med OK. Endre sentrifugehastighet: ^ Trykk tasten OK helt til sentrifugehastigheten er markert. Via tastene og + kan du endre sentrifugehastigheten helt til sluttsentrifugeringen begynner. Forvask/Forskylling Det er ikke mulig å velge eller velge bort Forvask/Forskylling etter programstart. 31

32 Endre programforløp Etterinnlegging/uttaging av tekstiler I noen programmer kan du legge inn eller ta ut tekstiler: ^ Trykk tasten Dør til maskindøren åpner seg. ^ Legg inn eller ta ut tekstilene. ^ Lukk maskindøren. Programmet fortsetter automatisk. NB: Etter programstart kan ikke vaskemaskinen fastslå noen endring av tekstilmengden. Derfor går den alltid ut fra maksimal tøymengde når tekstiler er lagt inn eller tatt ut etter start. Den oppgitte programtiden kan bli forlenget. Døren lar seg ikke åpne når: Temperaturen på vaskevannet er over 50 C. Vannivået overskrider en bestemt verdi. Programskrittet Sentrifugering er nådd. Et desinfeksjonsprogram er startet. 32

33 Vaskemiddel Dosering av vaskemiddel Følg anvisningene fra produsenten av vaskemidlene. Råd om bruk og doseringsanvisninger for full tøymengde står på vaskemiddelpakken. Doseringen er avhengig av: Tøymengde Hvor skittent tøyet er Vannets hardhetsgrad. Ta kontakt med det lokale vannverket når du ikke kjenner vannets hardhetsgrad. Vannets hardhetsgrad Hardhetsområde Total hardhet i mmol/l deutsche Härte d bløtt (I) 0-1,5 0-8,4 middels (II) 1,5-2,5 8,4-14 hardt til meget hardt (III) over 2,5 over 14 Avkalkingsmiddel I hardhetsområdene II og III kan du tilsette et avkalkingsmiddel, for å spare vaskemiddel. Riktig dosering står på pakken. Fyll først på vaskemiddel, deretter avkalkingsmiddel. Fyll vaskemiddel som for hardhetsområde I. Tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse ^ Følg doseringsanvisningen fra produsenten. ^ Fyll tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse i kammer. Ikke fyll over maks.-merket.. I siste skylleomgang blir tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse spylt inn. Rengjør vaskemiddelbeholderen etter flere omganger med automatisk stiving, spesielt sugeheverten. Avfarging/farging ^ Bruk ikke avfargingsmiddel i vaskemaskinen. ^ Ved farging i vaskemaskinen må fargemiddelprodusentens angivelser overholdes nøye. 33

34 Vaskemiddel Ekstern dosering Vaskemaskinen er utstyrt med en adapter for ekstern dosering. Det kan kobles til inntil seks doseringsslanger. De eksterne doseringspumpene styres via releer i vaskemaskinen. Releene blir koblet inn i to minutter hver gang. Relé 1 Relé 2 Relé 3 Relé 4 Relé 5 Relé 6 Standard 60 C - HV HV - - AR Standard+ - HV HV - AR - Termisk desinf. - HV HV - - AR Kjemotermisk - HV HV* - - AR Kluter Hygiene FV HV HV* AR - - Kluter 60 C FV HV HV AR - - Kluter 40 C FV HV HV AR - - Pads 40 C - HV Mopp ny - HV Mopp + appretur FV HV AR Mopp appretur AR Kluter appretur AR - - Intensiv FV HV HV Intensiv+ FV HV HV Maskinrengjøring - HV HV Relé 1 = Spesialmiddel Relé 2 = Vaskemiddel Relé 3 = Bleke-/desinfeksjonsmiddel Relé 4 = Desinfeksjonsmidler for overflater Relé 5 = Rengjøringsmidler for gulv Relé 6 = Desinfeksjonsmidler for overflater FV HV AR = Forvask = Hovedvask = Appretur *Tilsettes når temperaturen er nådd. 34

35 Vaskemiddel Releene styres som vist i oversikten. Beholderne må stå i oppgitt rekkefølge og må fylles med tilsvarende vaske- og tilsetningsmidler. Ikke bruk vaske- og tilsetningsmidler som inneholder klor eller syrer. Doseringspumpene styres ikke i programmene, Kulørtvask, Kokevask, Lettstelt, Gardiner, Mini og Ekstra skylling. Nivåsensor Når en ekstern beholder for flytende vaskemiddel er tom, vises en melding i displayet når Nivåsensor er aktivert (se meny Innstillinger/ Brukernivå). Er en beholder tom, vises meldingen før programstart eller under programforløpet: i OK Fyll doseringsbeholder Et program som er startet fortsetter til det er slutt. ^ Trykk tasten OK for å slette meldingen i displayet, og fyll beholderen. For desinfeksjonsprogrammer vises: i Feil: doseringsbeholder tom OK Programmet blir avbrutt. ^ Trykk tasten OK for å slette meldingen i displayet, og fyll beholderen. ^ Start programmet på nytt.,for desinfeksjonsprogrammer må man gå ut fra at det ikke har funnet sted noen desinfeksjon. Start programmet på nytt. 35

36 Rengjøring og stell,koble maskinen fra el-nettet. Rengjøring av vaskemaskinen,bruk ikke løsemiddelholdige rengjøringsmidler, skuremidler, glasseller universalrengjøringsmidler! Slike midler kan skade kunststoffoverflater og andre deler. Kabinett og betjeningspanel ^ Rengjør kabinettet og betjeningspanelet med en lett fuktig klut med mildt rengjøringsmiddel eller såpevann. ^ Rengjør maskindeler av rustfritt stål med et egnet pussemiddel for rustfritt stål.,vaskemaskinen må ikke spyles med en vannslange. Rengjøring av trommel, vaskebeholder og avløpssystem Ved behov kan trommelen, vaskebeholderen og avløpssystemet rengjøres. ^ Start programmet Maskinrengjøring. ^ Kontroller trommelen innvendig etter at programmet er slutt og ta ut grovt smuss som er blitt liggende igjen. Rengjøring av vaskemiddelbeholderen Fjern eventuelle vaskemiddelrester regelmessig. ^ Trekk vaskemiddelbeholderen ut til den stopper, trykk på utløserknappen og ta ut beholderen. ^ Rengjør vaskemiddelbeholderen med varmt vann. Ved hyppig bruk av desinfeksjonsprogrammer bør du bruke programmet Maskinrengjøring. 36

37 Rengjøring og stell Rengjøring av vaskemiddelbeholderen ^ Rengjør sugeheverten. 1. Trekk sugeheverten ut av kammer og rengjør den under rennende varmt vann. Rengjør også røret som sugeheverten settes over. 2. Sett sugeheverten inn igjen. ^ Fjern kalkavleiringer og rester av vaskemidler fra innspylingsdysene til vaskemiddelbeholderen ved hjelp av en flaskebørste. 37

38 Rengjøring og stell Rengjøring av vanninntakssilen Vaskemaskinen har en sil som beskytter vanninntaksventilen. Denne silen bør kontrolleres hver 6. måned. Ved hyppige brudd i vannledningen, mye humus i vannet eller spyling av vannrør, bør den kontrolleres oftere. Rengjøring av silene i inntaksslangene ^ Skru igjen vannkranen. ^ Skru inntaksslangen av vannkranen. Skru forskruningen fast på vannkranen og åpne vannkranen. Hvis det renner ut vann, trekk forskruningen fastere til. Rengjøring av silene i tilkoblingsstussen for vanninntaksventilene ^ Skru den riflete kunststoffmutteren forsiktig ut av tilkoblings-stussen med en tang. ^ Trekk gummipakningen 1 ut av forskruningen. ^ Ta tak i buen på kunststoffsilen 2 med en kombi- eller nebbtang og trekk ut silen. ^ Rengjør kunststoffsilen. ^ Skru delene inn igjen i omvendt rekkefølge. ^ Ta tak i buen på silen og trekk den ut med en nebbtang og rengjør den. Skru delene inn igjen i omvendt rekkefølge. Silene må settes inn igjen etter rengjøringen. 38

39 Feilretting Hva skal du gjøre hvis... De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare tid og kostnader, ved at du slipper å tilkalle service. De følgende tabellene skal hjelpe til å finne årsakene til en feil og til å rette på feilen. Vær imidlertid oppmerksom på dette:,reparasjoner på elektriske apparater må bare utføres av autoriserte fagfolk. Reparasjoner utført av ukyndige kan utsette brukeren for betydelig fare. For å gjøre det mulig å finne feil raskere, er kapittelet delt inn i følgende avsnitt: Programmet starter ikke Feil Mulig årsak Retting Displayet forblir mørkt og programvelgeren lyser ikke. Ved valg av programmet Pumpe/ Sentrifugering skjer ingen programstart. Displayet er mørkt. Vaskemaskinen har ikke strøm Første igangsetting ble ikke gjennomført. Displayet slår seg automatisk av for å spare energi (Standby). Kontroller om vaskemaskinen er elektrisk tilkoblet. sikringen er i orden. Klargjør maskinen som beskrevet i kapittelet Første igangsetting. Trykk en tast. Standby blir avsluttet. 39

40 Feilretting Det står en feilmelding i displayet Melding i displayet Årsak Retting p Feil vanninntak Vanninntaket er stengt eller skadet. Kontroller om vannkranen er åpnet tilstrekkelig. det er knekk på inntaksslangen. Vanntrykket er for lavt. Skru på innstillingen Lavt vanntrykk (meny Innstillinger/Brukernivå).,, Teknisk feil. Tilkall service Feil: desinfeksjonstemperatur ikke oppnådd o Reaksjon waterproof q I Feil vannavløp Fyll doseringsbeholder eller Feil: doseringsbeholder tom Det foreligger en feil. Under desinfeksjonsprogrammet ble ikke påkrevet temperatur oppnådd. Waterproof systemet har reagert. Vannavløpet er blokkert eller skadet. En av vaskemiddelbeholderne for ekstern dosering er tom. For å slå av en feilmelding, trykk tasten OK for å bekrefte. Start programmet en gang til. Vises feilmeldingen på nytt, tilkall service eller annet autorisert personell. Vaskemaskinen har ikke gjennomført en forskriftsmessig desinfeksjon. Start programmet på nytt. Steng vannkranen. Tilkall Mieles servicetjeneste eller annet autorisert personell. Ta kontakt med serviceavdelingen eller annet autorisert personell. Se kapittel "Vaskemiddel", avsnitt "Nivåsensor". 40

41 Feilretting Generelle problemer med vaskemaskinen Problem Årsak Retting Vaskemaskinen står ikke stille under sentrifugering. Det er større rester av vaskemiddel igjen i vaskemiddelbeholderen. Tøymykneren blir ikke spylt fullstendig inn, eller det blir stående for mye vann i kammer. Det står et fremmed språk i displayet. Maskinføttene står ikke likt og er ikke låst. Det er ikke tilstrekkelig vanntrykk. Pulvervaskemidler i forbindelse med avkalkingsmidler har en tendens til å klebe. Sugeheverten sitter ikke riktig eller den er tett. Under "Innstillinger J" "Språk J", ble det valgt et annet språk. Rett opp maskinen så den står støtt, og lås maskinføttene. Rengjør silene i vanninntaket. Rengjør vaskemiddelbeholderen og tilsett for fremtiden først vaskemiddel og deretter avkalkingsmiddel i kammeret. Rengjør sugeheverten, se kapittel "Rengjøring og stell", avsnitt "Rengjøring av vaskemiddelbeholderen". Innstill det vanlige språket. Flaggsymbolet gir deg en ledetråd. 41

42 Feilretting Ikke tilfredsstillende vaskeresultat Problem Årsak Retting Tøyet blir ikke rent med flytende vaskemiddel. På det vaskete tøyet er det grå elastiske partikler (fettlus). På vaskete mørke tekstiler er det hvite, vaskemiddellignende partikler. Tekstiler med spesielt kraftige fettflekker blir ikke skikkelig rene. Flytende vaskemiddel inneholder ikke blekemiddel. Flekker av frukt, kaffe eller te kan ikke fjernes. For lite vaskemiddel. Tøyet har vært sterkt tilsølt med fett (oljer, salver). Vaskemiddelet inneholder bestanddeler (zeolitter) for vannavkalking, som ikke løses opp i vann. De har satt seg fast på tekstilene. Bruk pulvervaskemiddel med blekemiddel. Fyll flekkfjerner i kammer j og det flytende vaskemiddelet i en vaskeball. Tilsett aldri flytende vaskemiddel og flekkfjerner sammen i vaskemiddelbeholderen. Tilsett mer vaskemiddel til slikt tøy eller bruk flytende vaskemiddel. La et 60 C vaskeprogram gå med flytende vaskemiddel uten tøy før neste vask. Prøv å fjerne partiklene med en børste når tekstilene er tørre. Vask mørke tekstiler med et flytende vaskemiddel uten zeolitter for fremtiden. Velg et program med forvask, og bruk flytende vaskemiddel til forvasken. Tilsett standard pulvervaskemiddel for hovedvasken. For meget skittent arbeidstøy anbefales spesialvaskemidler til hovedvasken. Be eventuelt om råd hos en forhandler av vaske- og rengjøringsmidler. 42

43 Feilretting Maskindøren lar seg ikke åpne med tasten Dør Årsak Vaskemaskinen har ingen strøm. Strømbrudd Døren var ikke festet korrekt. Retting Kontroller om vaskemaskinen er slått på. vaskemaskinen er tilkoblet elektrisk. sikringen er i orden. Åpne maskindøren som beskrevet på neste side. Trykk hardt mot låsesiden på maskindøren, trykk deretter tasten Dør. Som beskyttelse mot skålding kan ikke maskindøren åpnes hvis temperaturen på vaskevannet er over 55 C. Fortsette program etter strømbrudd Mulig årsak Strømbrudd Vaskemaskinen ble slått av og på igjen med tasten. Retting Etter at strømmen er kommet tilbake, må vaskemaskinen skrus på med tasten for at programmet skal fortsette. Bekreft meldingen i displayet og trykk deretter tasten Start. Programmet fortsetter iht. lagret status. 43

44 Feilretting Åpning av maskindøren ved tilstoppet avløp og/eller strømbrudd,koble maskinen fra el-nettet. På innsiden av panelet for vaskemiddelbeholderen er det en åpner for dekselet til avløpssystemet. ^ Trykk ned spaken for nødåpneren og hold den fast, til det ikke renner ut mer vann. Åpne maskindøren ^ Ta ut åpneren.,vær sikker på at trommelen står stille før du tar ut tøyet. Hvis du stikker hånden inn i en trommel som går rundt, er det betydelig fare for skade. ^ Åpne dekselet til avløpssystemet. ^ Trekk ned nødåpneren f.eks. med et skjeskaft. Døren åpner seg. 44

45 Service Reparasjoner Ved feil på maskinen, som du ikke kan rette på selv, kontakt: Mieles serviceavdeling eller annet autorisert personell. Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruksanvisningen. Oppgi maskinens modell og nummer. Opplysningene finner du på typeskiltet over vinduet på åpen maskindør. Optisk grensesnitt PC Det optiske grensesnittet PC brukes av serviceavdelingen som kontroll- og overføringspunkt (bl.a. for Update). Med Update kan maskinen omprogrammeres slik at den kan tilpasses fremtidige utviklinger når det gjelder tekstiler, vaskemidler og vaskeprosesser. Miele vil bekjentgjøre muligheten for programaktualisering i rett tid. Ekstrautstyr For denne vaskemaskinen kan ekstrautstyr kjøpes hos Miele-fohandleren eller i Mieles deleavdeling. 45

46 Oppstilling og tilkobling Front Inntaksslange (kaldt) Inntaksslange (varmt) Elektrotilkobling Betjeningspanel Vaskemiddelbeholder Maskindør Deksel for avløpsventil og nødåpner Høydejusterbare føtter Sokkel Brakett (for betongsokkel) 46

47 Oppstilling og tilkobling Bakside Holder for: Inntaksslange Transportstenger som er tatt av Elektrotilkoblingskabel Dreiesikring med transportstenger Adapter for ekstern dosering Inntaksslange (kaldtvann) Inntaksslange (varmtvann) Avløpsslange Høydejusterbare føtter 47

48 Oppstilling og tilkobling Oppstilling av vaskemaskinen Denne vaskemaskinen kan ikke bygges inn. Innretninger som automatisk kobler ut vaskemaskinen (f.eks. tidsur) må ikke installeres, da maskinen må være tilkoblet det elektriske anlegget for at døren skal kunne åpnes. ^ Transporter vaskemaskinen til oppstillingsstedet.,sørg for at vaskemaskinen står stabilt under transport. Den vedlagte etiketten med følgende tekst skal plasseres i nærheten av maskinen: "Denne maskinen må være tilkoblet det elektriske anlegget for at døren skal kunne åpnes. Døren må ikke åpnes med makt.",maskinen må ikke oppstilles i umiddelbar nærhet av, eller direkte over åpne gulvsluk eller avløpsrenner. Fuktighet som trenger inn, kan føre til skade på elektriske komponenter. 48

49 Oppstilling og tilkobling Underlaget,Maskinføttene og underlaget må være tørre/tørt, slik at maskinen ikke kan gli under sentrifugering. Betonggulv egner seg best som underlag for maskinen. De vibrerer sjelden under sentrifugering, i motsetning til tregulv eller "myke" gulv. ^ Still vaskemaskinen loddrett og stabilt opp. ^ Ikke still vaskemaskinen opp på mykt gulvbelegg, da vil vaskemaskinen vibrere under sentrifugering. Ved oppstilling på tregulv: ^ Sett maskinen på en plate av kryssfiner (minst 70x60x3 cm). Platen bør skrus fast til flest mulig gulvbjelker, ikke bare til gulvplankene. ^ Sett helst maskinen i et hjørne av rommet. Der er gulvet mest stabilt. Fjerning av transportsikringen ^ Fjern transportsikringen før igangsetting. ^ Ta av venstre og høyre dreiesikring. 1. Løsne dreiesikringen med en skrutrekker. 2. Ta av dreiesikringen. ^ Drei venstre transportstang med den vedlagte skrunøkkelen 90, og 49

50 Oppstilling og tilkobling ^ trekk transportstangen ut. ^ trekk transportstangen ut.,hullene etter transportstengene må tettes! Ellers er det fare for skade. ^ Drei høyre transportstang 90, og ^ Tett hullene med dreiesikringene og pluggene som er festet på dem. 50

51 Oppstilling og tilkobling Oppretting Vaskemaskinen må stå loddrett, likt på alle fire føtter og i vater, for at den skal virke problemfritt. Hvis maskinen ikke stilles opp forskriftsmessig, øker vann- og energiforbruket, og maskinen kan flytte seg. ^ Fest transportstengene på baksiden av vaskemaskinen. Pass på at boringene b festes på tappene a. Utskruing og låsing av føttene Vaskemaskinen justeres med de fire skruføttene. Ved levering er alle føttene skrudd inn.,maskinen må ikke transporteres uten transportsikring. Ta vare på transportsikringen. Den må monteres igjen før transport av maskinen (f.eks. ved flytting). Montering av transportsikringen Montering av transportsikringen foretas i motsatt rekkefølge. ^ Løsne låsemutteren 2 med den vedlagte skrunøkkelen ved å dreie med klokken. Skru ut låsemutteren 2 sammen med foten 1. 51

52 Oppstilling og tilkobling Hindre maskinen fra å gli ^ Kontroller med vater om maskinen står loddrett. ^ Hold foten 1 fast med en vannpumpetang. Skru fast låsemutteren 2 igjen med skrunøkkelen mot kabinettet. ^ Sikre de fremre maskinføttene med de vedlagte brakettene. ^ Følg vedlagte monteringsanvisning.,alle fire låsemuttere må være skrudd fast mot kabinettet. Kontroller også de føttene som ikke ble skrudd ut under justeringen. Ellers er det fare for at maskinen flytter seg. 52

53 Oppstilling og tilkobling Vask-tørk-søyle Vaskemaskinen kan settes sammen med en Miele tørketrommel til en vask-tørk-søyle. Til dette behøves en mellomsats* (WTV, ekstrautstyr). Sokkeloppstilling Det er mulig å stille opp maskinen på en stålsokkel (åpen eller lukket, ekstraustyr) eller en betongsokkel.,ved oppstilling på en sokkel må vaskemaskinen sikres med braketter. Ellers er det fare for at vaskemaskinen faller ned av sokkelen under sentrifugering. Monteringen av mellomsatsen må gjøres av fagfolk autorisert av Miele. Gjenmontering av dekselet Dersom du har demontert dekselet for vask-tørk-søylen, må du ved demontering av vask-tørk-søylen, sørge for at dekselet settes forskriftsmessig på igjen. 53

54 Oppstilling og tilkobling Vanntilkobling Kaldtvannstilkobling Vaskemaskinen kan kobles til drikkevannsledningen uten tilbakeslagsventil. Flytetrykket må være på minst 100 kpa og maks kpa overtrykk. Hvis overtrykket er høyere enn kpa, må det monteres en trykkreduksjonsventil. For tilkobling trenger man en vannkran med 3/4"-forskruning. Hvis den mangler, må maskinen kun kobles til drikkevannsledningen av en autorisert installatør. Silene i den frie enden av tilkoblingsslangen og i tilkoblingsstussen på vanninntaksventilen - må ikke fjernes. De beskytter vanninntaksventilen. Tilbehør - slangeforlengelse Som tilbehør kan slanger på 2,5 eller 4,0 m lengde kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling.,tilkoblingsslangen står under trykk. Kontroller derfor om tilkoblingen er tett ved å åpne vannkranen langsomt. Korriger eventuelt pakningen og forskruningen. Tilkoblingsslangen (kaldt blå striper) er ikke egnet for varmtvannstilkobling. Vedlikehold Bruk bare Miele originalslanger som tåler et trykk på over kpa ved en eventuell utskifting. 54

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 265 400 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 955 110 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 655 680 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisning Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 654 560 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 780 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 787 131 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 020 030

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 N Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 017 020

Detaljer

Vaskemaskiner. no-no. Bruksanvisning PW 5134 MOPSTAR 130. Bruksanvisningen må leses før

Vaskemaskiner. no-no. Bruksanvisning PW 5134 MOPSTAR 130. Bruksanvisningen må leses før Bruksanvisning Vaskemaskiner PW 5134 MOPSTAR 130 Bruksanvisningen må leses før no-no oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 680 230 2 Innhold

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 838 290 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy).

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy). Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisning Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 579 140 Innhold

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 507 020 Aktivt

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Fjerne transportsikringene i vaskemaskinen 2 Sette opp vaskemaskinen 2 Kople til vaskemaskinen 3 Legge inn vasken 4 Fylle på vaskemidler 4 Programmere 5 Automatiske

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene forlater

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 164 930 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 967 420 Innhold Sikkerhetsregler...................................................

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW STARLINE no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 530 650 Aktivt

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Oppvaskmaskin for storhusholdning G 8050 / G 8051

Oppvaskmaskin for storhusholdning G 8050 / G 8051 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning G 8050 / G 8051 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 757 660

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 757 650 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 442 100 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning W 6073 (MC 23)

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning W 6073 (MC 23) Bruksanvisning Vaskemaskin W 6073 (MC 23) no - NO Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 018 292 2 M.-Nr.

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 622 640

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD

30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD 30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR BARN OG SIKKERHET FØR FØRSTE VASKESYKLUS FORBEREDE

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

DEFINISJONER OM BRUK FØR DU BRUKER VASKEMASKINEN

DEFINISJONER OM BRUK FØR DU BRUKER VASKEMASKINEN DEFINISJONER OM BRUK Denne vaskemaskinen er bestemt for vask og for sentrifugerin av tøyet i normal mengde. Ta hensyn til programoversikten og instruksjonene om bruk i denne bruksanvisningen når du bruker

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SIEMENS. Bruks- og oppstillingsanvisning. Kombimaskin

SIEMENS. Bruks- og oppstillingsanvisning. Kombimaskin SIEMENS Bruks- og oppstillingsanvisning no Kombimaskin Les gjennom bruks- og oppstillingsanvisningen og all annen informasjon som følger med, og forhold deg til opplysningene du finner her. Oppbevar dokumentene

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 086 560 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3241 Bruksanvisningen må no - DK, NO, SE leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 616 530 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 902 700 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 794 400 Aktivt miljøvern Transportemballasjen

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 106 240 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Din bruksanvisning MIELE W3241

Din bruksanvisning MIELE W3241 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIELE W3241. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIELE W3241 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning. FashionMaster B 2312 B 2826 B 2847

Bruksanvisning. FashionMaster B 2312 B 2826 B 2847 Bruksanvisning FashionMaster B 2312 B 2826 B 2847 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 829 410 Aktivt

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruksanvisning Strykemaskin B 995 D

Bruksanvisning Strykemaskin B 995 D Bruksanvisning Strykemaskin B 995 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 660 450 Innhold Beskrivelse

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken Prossedyre: renhold på ID UTS.VLV.IK- Mat.F.4.2.1 Versjon 2.00 Gyldig fra 25.04.2014 Forfatter TB/THA/JRJ/RØ Verifisert Godkjent tb Søren Fredrik Voie INSTRUKS 1: KRAV TIL ALMINNELIG ORDEN PÅ ARBEIDSPLASSEN

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 479 820 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 202 760 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning PW 6161 PW 6201

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning PW 6161 PW 6201 Bruksanvisning Vaskemaskin PW 6161 PW 6201 no - NO Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 503 132 2 M.-Nr.

Detaljer

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen skyldes sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung Vær forsiktig ved løfting. Obs! Slanger som er frosset, kan briste eller sprekke.

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Liberty Hanging Heater

Liberty Hanging Heater Liberty Hanging Heater Art. Nr. 305040 Brukermanual Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den detaljerte

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Montering av PC-brett: Røret(3 bilde A) som er festet til PC-brettet tres inn på stang (4 bilde A) på stativets søyle. Røret skyves inn til det stopper mot

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning PW 6163 PW 6243 PW 6323

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning PW 6163 PW 6243 PW 6323 Bruksanvisning Vaskemaskin PW 6163 PW 6243 PW 6323 no - NO Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 514 291

Detaljer