Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13"

Transkript

1 Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 N Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Innhold Sikkerhetsregler og advarsler Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Kassering av gamle maskiner Sparetips Maskinbeskrivelse Front Bruk av maskinen Betjeningspanel Multifunksjonsdisplay Før første vask Slik vasker du riktig Kortveiledning Før vaskingen Programstart Myntautomat/tidstellerautomat Programslutt Omvalg av program Programavbrudd Utelating av programtrinn Gjentagelse av programtrinn

3 Innhold Vedlikeholdssymboler Vaskemiddel Tilsetting av vaskemiddel Avkalkingsmiddel Komponenter - vaskemiddel Klorblekemiddel y Mykemiddel, syntetisk stivelse, stivelse i pulverform eller flytende stivelse Automatisk tilsetting av tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse.. 21 Manuell dosering av stivelse i pulverform eller flytende stivelse Programmer Oversikt Tilleggsfunksjoner Programforløp Programmeringsfunksjoner Rengjøring og stell Rengjøring av vaskemaskinen Rengjøring av avløpssystemet Rengjøring av vaskemiddelbeholderen Rengjøring av vanninntakssilene Rengjøring av silene i inntaksslangene: Rengjøring av silene i inntaksstussen for vanninntaksventilene: Feilretting Hva skal du gjøre hvis...? Åpning av døren ved feil

4 Innhold Service Oppstilling og tilkobling Bakside Oppstilling av maskinen Underlaget Oppstilling Fjerning av transportsikringen Oppretting Sokkeloppstilling Myntautomat/tidstellerautomat Elektrotilkobling Vanntilkobling Tilkobling til kaldtvann Tilkobling for varmtvann Vannavløp For maskiner med avløpspumpe For maskiner med avløpsventil Tekniske data

5 Sikkerhetsregler og advarsler Les bruksanvisningen før du tar vaskemaskinen i bruk. Den gir viktige råd angående sikkerhet, bruk og vedlikehold av maskinen. På den måten beskytter du deg selv og unngår skade på maskinen. Oppbevar bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Vaskemaskinen er utelukkende bestemt for vask av tekstiler som ifølge produsentens vaskeanvisning er maskinvaskbare. Annen bruk kan være farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. Teknisk sikkerhet Kontroller før maskinen oppstilles om den har ytre, synlige skader. En skadet maskin må ikke oppstilles og tas i bruk. Før maskinen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet på stedet. Søk eventuelt råd hos en elektrofagmann. Sikkerheten for det elektriske anlegget i maskinen kan bare garanteres hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsanordningen er i orden. La eventuelt fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. Vaskemaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som produsenten ikke tar ansvaret for. Reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Maskinen er koblet fra strømnettet bare når: støpselet for maskinen er trukket ut eller sikringen i husinstallasjonen er koblet ut eller skrusikringen i husinstallasjonen er skrudd helt ut. 5

6 Sikkerhetsregler og advarsler Bruk av de beste materialer og omhyggelig produksjon beskytter ikke inntaksslangene mot skader som skyldes alder. På grunn av sprekker, bøyer, buler osv. kan det oppstå utettheter, der vann renner ut. Kontroller slangene med jevne mellomrom, så kan du skifte dem ut i tide og unngå vannskader. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene garanterer vi at de sikkerhetskravene som vi stiller til våre maskiner, blir oppfylt. Bruk Ikke plasser maskinen i rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet. Fjern transportsikringen på baksiden før maskinen settes i gang (se kapittel Oppstilling). Under sentrifugering kan transportsikring som ikke er fjernet, skade møbler/maskiner i nærheten. Unngå at overflater av rustfritt stål (front, deksel, kabinett) kommer i kontakt med flytende rengjørings- og desinfeksjonsmidler som inneholder klor eller natriumhypokloritt. Slike midler kan utløse korrosjon på stålet. Aggressive damper fra klorblekevæske kan også fremkalle korrosjon. Åpnede beholdere med disse midlene må derfor ikke oppbevares i umiddelbar nærhet av maskinen. Steng vannkranene ved lengre fravær (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er sluk i gulvet i nærheten av maskinen. Fare for oversvømmelse! Hvis du henger avløpsslangen i en vaskekum, kontroller at vannet renner raskt nok unna. Sikre slangen slik at den ikke kan gli ned. Vannets tilbakeslagskraft kan presse en usikret slange ut av kummen. Pass på at ingen fremmedlegemer (f.eks. spiker, nåler, mynter, binders) kommer med i vasken. Fremmedlegemer kan skade maskindeler (f.eks. vaskebeholder, trommel). Skadete deler kan igjen forårsake skader på tøyet. 6

7 Sikkerhetsregler og advarsler Ved riktig vaskemiddeldosering er det ikke nødvendig å avkalke maskinen. Hvis avkalking skulle bli nødvendig, bruk spesialavkalkingsmidler med korrosjonsbeskyttelse. Slike midler kan kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling. Følg bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet nøye. Tekstiler som har vært behandlet med løsemiddelholdige rensemidler, må skylles godt i rent vann før de vaskes i maskinen. Bruk aldri løsemiddelholdige rensemidler (f.eks. vaskebensin) i vaskemaskinen. Maskindeler kan skades, og det kan oppstå giftige damper. Brann- og eksplosjonsfare! Fargemidler må være egnet for bruk i vaskemaskiner. Følg produsentens anvisninger. Avfargingsmidler kan på grunn av svovelholdige forbindelser føre til korrosjon. Avfargingsmidler må ikke brukes i vaskemaskinen. Når du vasker ved høye temperaturer, tenk på at glasset i døren blir varmt. Pass på at barn ikke tar på glasset når maskinen er i bruk. Bruk av tilbehør Bare tilbehørsdeler som uttrykkelig er godkjent av Miele, kan monteres til eller i maskinen. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti- og/eller produktansvar. Kassering av gammel maskin Trekk støpselet ut av stikkontakten. Ødelegg tilkoblingsledning og støpsel. På den måten bidrar du til å forhindre misbruk av maskinen. 7

8 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter maskinen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Hvis du selv må bli kvitt emballasjen, lever den på offentlig avfallsanlegg/miljøstasjon, som vil sørge for gjenvinning. Kassering av gamle maskiner Gamle maskiner inneholder ofte verdifulle materialer. Lever den gamle maskinen for gjenvinning - enten gjennom forhandleren eller direkte til offentlig avfallsanlegg/miljøstasjon. Sørg for at maskinen oppbevares barnesikkert til den kjøres bort. Se "Sikkerhetsregler og advarsler". Sparetips Det viktigste bidraget til miljøvennlig vasking kan du imidlertid gi selv. Følg disse rådene: Utnytt maskinen maksimalt ved hvert program. Da blir energiforbruket gunstigst, vasketøymengden sett under ett. Bruk maksimalt så mye vaskemiddel som angitt på vaskemiddelpakken. Vask tøy uten vanskelige flekker ved lavere temperatur enn angitt på vaskeanvisningen. Bruk miniprogrammet for tekstiler som bare er litt skitne. 8

9 Maskinbeskrivelse Front Bruk av maskinen Denne vaskemaskinen er spesielt egnet for bruk i fellesvaskerier, selvbetjeningsvaskerier osv., hvor det kommer betydelige mengder skittent tøy. a Topplate b Vaskemiddelbeholder c Betjeningspanel d Maskindør e Deksel for lofilter hhv. avløpssystem og nødåpner f Høyderegulerbare skruføtter 9

10 Maskinbeskrivelse Betjeningspanel a Tast Dør a Åpner maskindøren; utløser evt. inntrykte taster for tilleggsfunksjonene. b Taster for tilleggsfunksjonene +i Med forvask Kan velges for programmene A, B, C, E m Stivelse Kan velges for programmene A, B, E, F w Uten sluttsentrifugering Kan velges for programmene A, B, C, D, E, F d Tast Start h Starter vaskeprogrammet d Multifunksjonsdisplay f Programindikator I/h På/start i Forvask j Hovedvask n Skylling n Skylling n/mskylling/stivelse q Avløp u Sluttsentrifugering r Slutt pq Vanninntak/avløp f Programvelger A Koke-/kulørtvask B Lettstelt C Fin/syntetfiber D Ull E Miniprogram F Ekstra skylling G Ekstra sentrifugering H Ekstra avløp 10

11 Maskinbeskrivelse Multifunksjonsdisplay a Display b Tilleggsvisninger for Temperatur p C Etter programstart vises - til den innstilte temperaturen for hovedvasken er nådd - den aktuelle temperaturen på vaskevannet i 5 C-skritt. Kontrollampen "p C Temperatur" lyser. Resttid j min Etter at den innstilte temperaturen for hovedvasken i programmet er nådd, blir den gjenstående programtiden vist i timer og minutter. Kontrollampen "j min Tid" lyser. Resttiden telles ned i 1 minutt-skritt. 11

12 Før første vask Meget viktig: Maskinen må oppstilles og tilkobles forskriftsmessig. Les om nødvendige tiltak i kapittel "Oppstilling og tilkobling". Utskylling av vannrester etter test A Første vaskeomgang uten tøy. B Fyll litt vaskemiddel i kammer j. C Still programvelgeren på "A Kulørtvask 60 C". D Trykk tasten "h Start". 12

13 Slik vasker du riktig Kortveiledning Betjeningsskrittene merket med tallene (A, B, C,...) kan brukes som kortveiledning. Før vaskingen A Klargjør tøyet. Mørke tekstiler avgir ofte farge ved første vask. Vask dem separat et par ganger, slik at fargen ikke smitter over på lyse tekstiler. Vask ømfintlige tekstiler separat og spesielt skånsomt. Tekstiler av ull eller ullblandinger må være merket som maskinvaskbare på vedlikeholdsetiketten. ^ Forbehandle flekker. Forbehandle flekker eller ekstra skitne krager med litt flytende vaskemiddel eller spesialsåpe. Ved spesielt vanskelige flekker bør du be om råd i renseriet. Bruk ikke kjemiske (løsemiddelholdige) rensemidler i vaskemaskinen! ^ Tøm lommene. Fremmedlegemer (f.eks. spiker, mynter, binders, bh-spiler) kan skade tekstiler og maskindeler. ^ Sorter tøyet. De fleste tekstiler har vedlikeholdsetikett i kragen eller en sidesøm. Sorter tøyet etter symbolene. Se kapittel "Vedlikeholdssymboler". Vask bare maskinvaskbare tekstiler i maskinen. Gardiner: Fjern gardinkroker og blybånd eller legg gardinene i en vaskepose. BHer: Sy fast eller ta ut løse bøyler. Strikkevarer, jeans, bukser og trikot (f.eks. T-skjorter): Vreng dem hvis tekstilprodusenten anbefaler det. Lukk glidelåser, hekter o.l. før vask. 13

14 Slik vasker du riktig B Åpne maskindøren. C Legg inn tøyet. Brett ut tøyet og legg det løst inn i trommelen. Plagg av forskjellig størrelse forsterker vaskeeffekten og fordeler seg bedre under sentrifugering. Overfylling forringer vaskeresultatet, og tøyet blir krøllet. Ta hensyn til følgende maksimale tøymengder: Koke-/kulørtvask ,0 kg Lettstelt ,0 kg Fin/syntetfiber ,5 kg Ull ,0 kg Miniprogram ,0 kg D Lukk maskindøren. Pass på at ingen tekstiler blir klemt fast mellom døren og dørpakningen. E Tilsett vaskemiddel og eventuelt mykemiddel eller flytende stivelse. Se kapittel "Vaskemiddel". F Skru opp vannkranene. Programstart G Still programvelgeren på ønsket program H Velg eventuelt tilleggsfunksjoner. ^ Trykk de ønskede tilleggsfunksjonstastene (se kapittel "Programmer", avsnitt "Oversikt"). En valgt tilleggsfunksjon kan kobles ut igjen med trykk på tasten en gang til. 14

15 Slik vasker du riktig Myntautomat/tidstellerautomat I Betjen betalingsautomaten hvis den finnes. J Trykk tasten "h Start". Programmet er startet. En annen betjeningsrekkefølge enn den som er beskrevet nedenfor, fører til tap av mynter. ^ Legg på mynter/polletter. ^ Trykk tasten "h Start". Mynter tapes hvis, etter myntinnkastet og før tasten "h Start" trykkes, maskindøren åpnes. programvelgeren via sluttposisjonen "r" stilles på et annet program. et program som kjøres med tidsteller, avbrytes lenger enn 20 sekunder. Ta mynter og polletter ut av myntautomaten regelmessig. Ellers kan de hope seg opp i automaten. 15

16 Slik vasker du riktig Programslutt K Still programvelgeren på "r" (sluttposisjon). L Steng vannkranene. M Trykk tasten "a Dør". N Ta ut tøyet. Ikke glem igjen plagg i trommelen! Ved neste vask kan de krympe eller farge over på annet tøy. O Fjern eventuelle fremmedlegemer fra dørbelgen. 16

17 Slik vasker du riktig Omvalg av program Mellom programmene A, B, C, D, E kan du når som helst - hvis det lar seg gjøre av hensyn til programforløpet - velge på nytt. ^ Still programvelgeren på ønsket program. Det nye programmet fortsetter i tilsvarende trinn. NB: Ikke drei programvelgeren forbi sluttposisjonen "r", da blir programmet avbrutt. For drift med myntautomat/tidsteller sperres programmet etter 3 minutter, og et omvalg er ikke lenger mulig. Programavbrudd ^ Still programvelgeren i sluttposisjonen "r". Kontrollampene for de etterfølgende programtrinnene blinker etter tur til "r" (sluttposisjon). Utelating av programtrinn ^ Still programvelgeren i sluttposisjon "r". Når det ønskede programmet blinker på programindikatoren: ^ Still programvelgeren innen 3 sekunder på vedkommende program igjen. Gjentagelse av programtrinn Forutsetning: Det programtrinnet som skal gjentas, er avsluttet: ^ Still programvelgeren i sluttposisjon "r". Når "r" (slutt) lyser på programindikatoren: ^ Velg et hvilket som helst program. ^ Trykk tasten "h Start". ^ Still programvelgeren i sluttposisjon "r" igjen etter ca. 5 sekunder. Når kontrollampen for programtrinnet som ønskes gjentatt, blinker på programindikatoren: ^ Still programvelgeren på ønsket program innen 3 sekunder. 17

18 Vedlikeholdssymboler Vask 9 Kokevask 95 C 8 Kulørtvask 60 C 7 Kulørtvask 40 C 5 Lettstelt 95 C 4 Lettstelt 60 C 2 Lettstelt 40 C c Fin/syntetfiber 30 C Maskinvaskbar ull Tekstiler merket med følgende symbol: Beskyttet symbol for det internasjonale ullsekretariat (IWS). / Håndvask h Tåler ikke vask apf Tåler kjemisk rensing D Tåler ikke kjemisk rensing y Tåler klorbleking z Tåler ikke klorbleking Tørking q r s Tåler trommeltørking ved normal temperatur Tåler trommeltørking ved lav temperatur Tåler ikke trommeltørking Stryking I Tåler stryking ved maks. 200 C H Tåler stryking ved maks. 150 C G Tåler stryking ved maks. 110 C J Tåler ikke stryking 18

19 Vaskemiddel Du kan bruke alle moderne vaskemidler som er egnet for vaskemaskiner, også flytende, kompakte (konsentrerte). Bruk gjerne doseringsutstyr som følger med vaskemiddelet, f.eks. vaskeball. Strikkevarer av ull eller ullblandinger bør vaskes med et spesialmiddel for ull. Doseringsveiledning står på vaskemiddelpakken og skal følges. Doseringen er avhengig av: Tekstiler som er sterkt tilsmusset av fett: følg rådene i kapittel "Feilretting". Vannets hardhetsgrad Hardhetsområde Vannetsbeskaffenhet Total hardhet i mmol/l d (deutsche Härte) I bløtt 0-1,3 0-7 II middels 1,3-2, III hardt 2,5-3, IV meget hardt over 3,8 over 21 Tøymengde Hvor skittent tøyet er Lite skittent Ingen synlige tilsmussinger eller flekker. Plaggene har f.eks. opptatt kroppslukt. Normalt skittent Tilsmussinger og/eller noen få, lette flekker kan ses. Meget skittent Tilsmussinger og/eller flekker helt tydelige. Vannets hardhet Hvis du ikke kjenner vannets hardhetsgrad, kontakt det lokale vannverket. Riktig dosering er viktig For lite vaskemiddel medfører: Tøyet blir ikke rent og blir med tiden grått og hardt. Fettlus på tøyet. Kalkavleiringer på varmeelementene. For mye vaskemiddel medfører: Sterk skumdannelse. Dårlig vaskemekanikk. Dårlig vaske-, skylle- og sentrifugeringsresultat. Økologisk belastning. 19

20 Vaskemiddel Tilsetting av vaskemiddel ^ Åpne lokket for vaskemiddelbeholderen bakover og fyll vaskemiddelet i kamrene. i j p = Vaskemiddel for forvasken (hvis tilleggsfunksjon er valgt) = Vaskemiddel for hovedvasken = Mykemiddel, syntetisk stivelse eller flytende stivelse y = Flytende klorblekemiddel. Hvis det ikke er behov for kammer y, kan det eksisterende lokket byttes ut med et deksel. Det kan kjøpes i Mieles deleavdeling. Komponenter - vaskemiddel Hvis du vasker med flere komponenter, fyll midlene sammen i kammer j i denne rekkefølgen: 1. Vaskemiddel 2. Avkalkingsmiddel 3. Flekkfjerner Da blir midlene best spylt inn. Klorblekemiddel y Blek bare tekstiler som har blekesymbolet y på vaskeanvisningen. Det flytende blekemiddelet må bare tilsettes i det fremre kammeret y. Bare da er det sikret at middelet blir tilsatt automatisk i 2. skylleomgang (kaldbleking). Bare hvis tekstilprodusenten tillater det, kan flytende blekemiddel tilsettes i kulørtvasken. For klorbleking må 4. skylleomgang være programmert (se kapittel "Programmer" avsnitt "Programmeringsfunksjoner"). Avkalkingsmiddel I hardhetsområdene II - IV kan du tilsette et avkalkingsmiddel. Riktig dosering står på pakken. Fyll først på vaskemiddel, så avkalkingsmiddel. Da kan vaskemiddelet doseres som for hardhetsområde I. 20

21 Vaskemiddel Mykemiddel, syntetisk stivelse, stivelse i pulverform eller flytende stivelse Tøymyknere gjør tøyet mykt og reduserer statisk ladning ved maskintørking. Syntetiske stivelsesmidler gir bedre hold i f.eks. skjorter, duker og sengetøy. Stivelse gjør tøyet mykt og fyldig. ^ Doser etter produsentens anvisning. Automatisk tilsetting av tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse ^ Åpne lokket til kammer p. I siste skylleomgang blir tøymykneren eller stivelsen spylt inn. Ved programslutt står det litt vann i kammer p. Rengjør vaskemiddelbeholderen etter flere omganger med automatisk stiving, spesielt sugeheverten og røret som sugeheverten settes over (se kapittel "Rengjøring og stell", avsnitt "Rengjøring av vaskemiddelbeholderen"). Manuell dosering av stivelse i pulverform eller flytende stivelse ^ Klargjør og doser stivelsen som angitt på pakningen. ^ Trykk inn tasten "m Stivelse" ved programvalget. Programmet og resttiden stopper før siste skylleomgang. Kontrollampen for stivelse "m" lyser. ^ Tilsett stivelse i kammer i. ^ Utløs tasten "m Stivelse". Programmet fortsetter. "w Uten sluttsentrifugering" kan velges for å redusere krølling. Vannet pumpes ut, og tøyet kan tas ut dryppvått. ^ Fyll på tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse. Ikke fyll over max-merket. ^ Lukk lokket. 21

22 Programmer Oversikt Program Tekstiltype Temperatur Maks. hastighet Koke-/ kulørtvask Lettstelt Fin/ syntetfiber Tøy av bomull og lin, f.eks. sengetøy, duker, frottéhåndklær, jeans, T-skjorter, undertøy, spedbarnstøy. Tekstiler av syntetfiber, blandingsstoffer eller lettstelt bomull, f.eks. skjorter, bluser, forklær, duker. Tekstiler av syntetfiber eller kunstsilke, f.eks. strømper, bluser, skjorter, finvask. Gardiner som ifølge produsentens vaskeanvisning tåler maskinvask. 95 C til 40 C C til 40 C C til 30 C C 600 Ull Miniprogram Tekstiler av ull eller ullblandinger, som er merket med ullsymbolet og i tillegg "Tåler maskinvask". Lite skitne tekstiler, som kan vaskes i kulørtvaskprogrammet. 30 C C 1200 Ekstra skylling Tekstiler som er håndvasket og bare skal skylles Ekstra sentrifugering Ekstra avløp Tekstiler som tåler sentrifugering, f.eks. plagg som er håndvasket. For tøy som skal tas ut dryppvått før programslutt Tilleggsfunksjoner Med trykk på en eller flere taster kan hvert grunnprogram tilpasses enda bedre til tøyet. +i "Med forvask" For meget skitne og flekkete tekstiler. 22

23 Programmer Maks. tøymengde Mulige tilleggsfunksjoner 6 kg Med forvask Stivelse Uten sluttsentrifugering 3 kg Med forvask Stivelse Uten sluttsentrifugering 1,5 kg Med forvask Uten sluttsentrifugering Råd For ekstra skittent tøy trykk tasten "Med forvask". Vask mørke tekstiler med flytende vaskemiddel. For ekstra skittent tøy trykk tasten "Med forvask". Vask tekstiler som inneholder ull, i ullprogrammet. Trommelen fylles løst inntil 1 / 3 Med forvask Uten sluttsentrifugering Gardiner inneholder ofte mye finstøv og bør vanligvis vaskes i et program med forvask. 2 kg Uten sluttsentrifugering Bruk flytende ullvaskemiddel. 3 kg Med forvask Stivelse Uten sluttsentrifugering Tilsett mindre vaskepulver (halv tøymengde). 6 kg Ved spesielle krav til skyllingen; f.eks. ekstra skylling (still programvelgeren etter siste skylling i det valgte programmet på "Ekstra skylling"). 6 kg m "Stivelse" For nyvasket tøy, f.eks. duker, servietter, arbeidstøy osv. w "Uten sluttsentrifugering" Tøy som ikke skal sentrifugeres, men skal tas ut dryppvått etter siste utpumping av vannet. 23

24 Programmer Programforløp De oppførte programforløpene gjelder alltid grunnprogrammet ved maksimal tøymengde. Det tas ikke hensyn til valgbare tilleggsfunksjoner. Programindikatoren på vaskemaskinen viser hele tiden under vaskeprogrammet hvilket programavsnitt som er nådd. Koke-/kulørtvask Hovedvask Vannstand: lav Skylling Vannstand: middels Skyllinger 3 ved maks. tøymengde 2 ved del-tøymengde Sluttsentrifugering: maks o/min Lettstelt Hovedvask Vannstand: lav Skylling Vannstand: middels Skyllinger: 3 Sluttsentrifugering: maks. 900 o/min Fin/syntetfiber Hovedvask Vannstand: høy Skylling Vannstand: høy Skyllinger: 3 Sluttsentrifugering: maks. 600 o/min Ull Hovedvask Vannstand: lav Skylling Vannstand: lav Skyllinger: 2 Sluttsentrifugering: maks 1200 o/min redusert vaskebevegelse. Miniprogram 40 C Hovedvask Vannstand: lav Skylling Vannstand: middels Skyllinger: 2 Sluttsentrifugering: maks o/min Under programvalget blir den gjeldende nominelle temperaturen vist på displayet. Imens lyser kontrollampene for temperatur og start. 24

25 Programmer Programmeringsfunksjoner Det er mulig å programmere ekstra funksjoner og/eller endrede programforløp. Slike programmeringer må utføres av en tekniker fra Miele. Avvik fra maskinens standardversjon bør noteres på et kort. Bare da er det mulig å gjenopprette ønsket programmeringsstatus hvis en defekt elektronikk blir skiftet ut. 25

26 Rengjøring og stell Koble maskinen fra el-nettet. Rengjøring av vaskemaskinen ^ Rengjør kabinettet med et mildt rengjøringsmiddel eller såpevann. Gni tørt med en myk klut. ^ Gni av betjeningspanelet med en fuktig klut. Tørk med en myk klut. ^ Rengjør vasketrommelen og andre maskindeler av rustfritt stål med et egnet pussemiddel for rustfritt stål. Ikke bruk skuremidler, desinfeksjonsmidler og løsemidler! På grunn av sin kjemiske sammensetning kan slike midler forårsake betydelige skader på maskinen. 26

27 Rengjøring og stell Rengjøring av avløpssystemet ^ Sett et kar under slangen. For maskin med avløpspumpe: Kontroller lofilteret etter 3-4 vaskeomganger til å begynne med, for å finne ut hvor ofte det er nødvendig å rengjøre det. Ved vanlig rengjøring renner det ut ca. 2 liter vann. Hvis avløpet er tilstoppet, er det en større mengde vann i maskinen (maks. 30 l). Forsiktig: Hvis det nettopp har vært vasket ved høy temperatur, er det fare for forbrenning! ^ Koble ut maskinen (åpne døren eller trekk ut støpselet). ^ Løsne lofilteret med 2-3 omdreininger, men ikke skru det ut. Det renner ut ca. 2 liter vann. Hvis det er mye vann i maskinen, fortsett å tømme til det ikke renner ut mer vann. For å avbryte avløpet: ^ Skru til lofilteret igjen. ^ Åpne dekselet. 27

28 Rengjøring og stell ^ Når det ikke renner ut mer vann: skru lofilteret helt ut og rengjør det. ^ Fjern fremmedlegemer (knapper, mynter o.l.). ^ Prøv om pumpepropellen kan dreies lett. Fjern eventuelle fremmedlegemer. ^ Rengjør innerrommet. Det må ikke være kalk- og vaskemiddelrester eller fremmedlegemer i skruegjengene. ^ Sett inn lofilteret igjen og skru det fast. Hvis lofilteret ikke blir satt inn igjen og skrudd fast, renner det vann ut av vaskemaskinen. For maskiner med avløpsventil er det ikke behov for rengjøring. 28

29 Rengjøring og stell Rengjøring av vaskemiddelbeholderen Fjern eventuelle vaskemiddelrester regelmessig. ^ Åpne lokket på vaskemiddelbeholderen bakover. ^ Trekk sugehevertene ut av kamrene og rengjør dem under rennende, varmt vann. ^ Rengjør også rørene som sugehevertene settes over. ^ Sett sugehevertene fast på igjen. ^ Rengjør innspylingskamrene med varmt vann. 29

30 Rengjøring og stell Rengjøring av vanninntakssilene Vaskemaskinen har følgende siler som beskytter vanninntaksventilene: i den frie enden av inntaksslangen i inntaksstussen for vanninntaksventilen. Rengjøring av silene i inntaksslangene: ^ Steng vannkranen. ^ Skru inntaksslangen av vannkranen. Silene i inntaksslangene bør rengjøres ca. hver 6. måned. Kontroller inntaksslangen. Den står under høyt trykk når maskinen er i gang. Hvis det er små sprekker eller andre skader i overflaten på slangen, må slangen skiftes ut. Bruk bare slangekvaliteter som tåler et overtrykk på minst 70 bar. Miele originalslanger oppfyller dette kravet. ^ Trekk gummipakningen ut av forskruningen. ^ Ta tak i kunststoffsilen med en kombieller nebbtang, trekk silen ut og rengjør den. ^ Sett delene inn igjen i omvendt rekkefølge. 30

31 Rengjøring og stell Rengjøring av silene i inntaksstussen for vanninntaksventilene: ^ Løsne den riflete kunststoffmutteren forsiktig med en tang og skru mutteren av fra inntaksstussen. ^ Ta tak i kunststoffsilen med f.eks. en nebbtang (se tegn.) og trekk ut silen. ^ Rengjør kunststoffsilen. ^ Sett delene inn igjen i motsatt rekkefølge. De to smussilene må settes inn igjen etter rengjøringen. 31

32 Feilretting Hva skal du gjøre hvis...? De fleste feil som kan oppstå ved daglig bruk, kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare tid og kostnader, siden du slipper å tilkalle service. De følgende tabellene skal hjelpe til å finne årsakene til en feil og til å rette på feilen. Vær imidlertid oppmerksom på dette: Reparasjoner på elektroapparater må bare utføres av autoriserte fagfolk. På grunn av ukyndig utførte reparasjoner kan det oppstå betydelig fare for brukeren. Feil Mulig årsak Retting Driftskontrollampen "I /h" (På/start) lyser ikke. Programmet starter ikke. Vaskeprogrammet har forløpt som vanlig, men kontrollampen "p" blinker. Maskinen har ikke strøm. Vanninntaket er hindret. Silene i inntaksslangene er tilstoppet. Kontroller om døren er ordentlig lukket. støpselet sitter på plass. sikringen er i orden. Åpne vannkranene helt. Kontroller om det er knekk på inntaksslangene. Vanntrykket er for lavt. Rengjør silene (se kapittel "Rengjøring og stell" avsnitt "Rengjøring av vanninntakssilene"). Kontrollampen slokner, når programvelgeren blir stilt i sluttposisjon "r". 32

33 Feilretting Feil Mulig årsak Retting Tøyet er ikke blitt vasket. Kontrollampen "p" blinker, på programindikatoren lyser "r" (slutt). Kontrollampen "q" blinker. På programindikatoren blinker kontrollampen "i Forvask". På programindikatoren blinker kontrollampen "j Hovedvask" under eller etter programmet. På programindikatoren blinker kontrollampen "n Skylling 1" eller "n Skylling 2". Vanninntaket er stengt. Vannavløpet er blokkert. Det foreligger en feil. Det foreligger en feil. Det foreligger en feil. Still programvelgeren i sluttposisjon "r". Åpne vannkranene. Velg program. Trykk tasten "h Start". Hvis det i neste vaskeomgang kommer for lite eller ikke noe vann inn i maskinen, kan det hende at vanntrykket er for lavt. Hvis vanntrykket imidlertid er tilstrekkelig, foreligger det en feil. Kontakt Mieles serviceavdeling. Undersøk om avløpssystemet er tilstoppet. Rengjøring, se kapittel "Rengjøring og stell" avsnitt "Rengjøring av avløpssystemet". Gjenta programstart. Hvis lampen blinker på nytt, tilkall service. Hvis blinkingen oppstår også ved neste program, tilkall service. Gjenta programstart. Hvis lampen blinker på nytt, tilkall service. 33

34 Feilretting Feil Mulig årsak Retting Til tross for tilstrekkelig vanntrykk renner vannet langsomt inn i maskinen. Det blir liggende store rester av vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen. Mykemiddelet hhv. klorblekemiddelet blir ikke fullstendig spylt inn eller det blir stående for mye vann i kammeret. Tøyet blir ikke rent med flytende vaskemiddel. Silene i inntaksslangene kan være tilstoppet. Vannets flytetrykk er ikke tilstrekkelig høyt. Pulvervaskemidler i forbindelse med avkalkingsmidler har tendens til å klebe. Sugeheverten sitter antagelig ikke riktig eller den er tilstoppet. Flytende vaskemidler inneholder ikke blekemidler. Flekker av frukt, kaffe eller te kan ikke fjernes. Rengjør silene (se kapittel "Rengjøring og stell" avsnitt "Rengjøring av inntakssilene"). Rengjør silene (se kapittel "Rengjøring og stell" avsnitt "Rengjøring av inntakssilene"). Kontroller om det renner 5 liter vann ut av vannkranen på 15 sekunder. Tilsett først vaskemiddel og deretter avkalkingsmiddel i vaskemiddelbeholderen. Rengjør sugeheverten (se kapittel "Rengjøring og stell", avsnitt "Rengjøring av vaskemiddelbeholderen"). Bruk pulvervaskemidler med blekemiddel. Fyll flekkfjerner i kammer j og det flytende vaskemiddelet i en vaskeball. Tilsett aldri flytende vaskemiddel og flekkfjerner sammen i vaskemiddelbeholderen. 34

35 Feilretting Feil Mulig årsak Retting På vaskede mørke tekstiler er det hvite, vaskemiddellignende partikler. Det sitter grå, elastiske partikler (fettlus) på tøyet etter vask. Tekstiler som er sterkt tilsmusset med fett. Vaskemiddelet inneholder bestanddeler (zeolitter) for vannavkalking, som ikke løses opp i vann. De har satt seg fast på tekstilene. Tøyet har vært sterkt tilsølt med fett (salver, oljer), og vaskemiddelmengden har ikke vært tilstrekkelig til å binde fettet. Prøv å fjerne partiklene med en børste når tøyet er tørket. Vask mørke tekstiler med vaskemiddel uten zeolitter for fremtiden. Flytende vaskemidler inneholder vanligvis ingen zeolitter. Tilsett et 1 / 2 målebeger mer vaskepulver i hovedvasken for slikt tøy. Før neste vaskeomgang kjøres Koke-/kulørtvaskprogrammet uten tøy på 60 C med et flytende vaskemiddel, slik at vasketrommelen blir rengjort. Velg et program med forvask. Bruk flytende vaskemiddel i forvasken. Bruk vanlig pulvervaskemiddel i hovedvasken. For meget skittent arbeidstøy anbefales vaskemiddel som er beregnet for slik vask. Be eventuelt om råd hos en forhandler av vaske- og rengjøringsmidler. 35

36 Feilretting Feil Mulig årsak Retting Tøyet blir ikke sentrifugert som vanlig, eller ikke sentrifugert i det hele tatt. Maskinen står ikke stille under sentrifugering. Tasten "w Uten sluttsentrifugering" er blitt trykt inn. Tøyet har ikke fordelt seg ordentlig i trommelen. For å beskytte maskinen er tøyet derfor blitt sentrifugert med redusert hastighet, eller ikke sentrifugert i det hele tatt. Store, sammenrullede plagg (f.eks. badematter) forårsaker for sterk ubalanse. Det kan forekomme hvis ikke alle fire føttene står likt. Ettergivende gulvplanker fører ikke bare til sterk støy under sentrifugeringen, men også til at maskinen ikke står støtt. Vask alltid store og små plagg i samme vaskeomgang. Av sikkerhetsgrunner blir tøyet ikke sentrifugert. Sentrifugeringsstarten gjentas helt til den egentlige sentrifugeringstiden er utløpt. Kontroller om avløpssystemet er tilstoppet. Rengjøring se kapittel "Rengjøring og stell" avsnitt "Rengjøring av avløpssystemet". Rett opp maskinen så den står støtt (se kapittel "Oppstilling" avsnitt "Oppretting"). Tiltak, se kapittel "Oppstilling" avsnitt "Underlaget". 36

37 Feilretting Åpning av døren ved feil f.eks. strømbrudd For maskin med avløpspumpe: ^ Still programvelgeren i sluttposisjon "r". Vær sikker på at trommelen står stille før du tar ut tøyet. Hvis du stikker hånden inn i trommelen mens den ennå roterer, er det fare for alvorlig skade. ^ Åpne dekselet for avløpssystemet og la vannet renne ut (se "Rengjøring og stell" avsnitt "Rengjøring av avløpssystemet"). ^ Trekk nødåpneren nedover med et skjeskaft. Døren åpner seg. 37

38 Feilretting For maskin med avløpsventil: ^ Still programvelgeren i sluttposisjon "r". ^ Åpne dekselet for avløpssystemet (se "Rengjøring og stell" avsnitt "Rengjøring av avløpssystemet"). Vær sikker på at trommelen står stille før du tar ut tøyet. Hvis du stikker hånden inn i trommelen mens den ennå roterer, er det fare for alvorlig skade. ^ Trykk spaken for nødtømming nedover, se tegning, hold den fast til det ikke renner ut mer vann. ^ Trekk nødåpneren nedover med et skjeskaft. Døren åpner seg. 38

39 Service Hvis maskinen må repareres, kontakt Miele-forhandleren eller Mieles serviceavdeling Oppgi maskinens modell og nummer. Opplysningene finner du på typeskiltet over vinduet på åpen maskindør. Tips for service: Bak betjeningspanelet er det fire skruer som må skrus ut for at maskinfronten skal kunne åpnes. 39

40 Oppstilling og tilkobling Bakside a Kabelgjennomføring for tilleggsapparater b Inntaksslange (kaldtvann) c Inntaksslange (varmtvann) d Transportsikring (må fjernes før igangsetting) e Nettilkobling med tilkoblingskabel Valgfritt: avløpsventil eller avløpspumpe f Avløpsslange (for avløpspumpe) g Avløpsslange (for avløpsventil) h Høydejusterbare skruføtter 40

41 Oppstilling og tilkobling Oppstilling av maskinen Underlaget Betonggulv egner seg best som underlag for maskinen. De vibrerer sjelden under sentrifugering, i motsetning til tregulv eller "myke" gulv. ^ Still maskinen loddrett og støtt. Maskinen må ikke oppstilles i umiddelbar nærhet av eller direkte over åpne gulvsluk eller avløpsrenner. Fuktighet som trenger inn, kan føre til skade på elektriske komponenter. ^ Still ikke maskinen på myke gulvbelegg, så unngås vibrasjon under sentrifugering. Ved oppstilling på tregulv: ^ Sett maskinen på en plate av kryssfiner (minst 70x60x3 cm). Platen bør skrus fast til flest mulig gulvbjelker, ikke bare til gulvbordene. Sett helst maskinen i et hjørne av rommet. Der er gulvet mest stabilt. Ved oppstilling på en sokkel som finnes på oppstillingsstedet (betongsokkel eller murt sokkel), må maskinen sikres med de medfølgende brakettene. Følg vedlagte monteringsveiledning. Oppstilling Transporter maskinen fra transportrammen til oppstillingsstedet. Viktig: ^ Ikke ta tak i døren for å løfte maskinen. Maskinføttene og underlaget må være tørre. Ellers kan maskinen skli under sentrifugering. 41

42 Oppstilling og tilkobling Fjerning av transportsikringen 3. Trekk ut stengene og støtteplaten. 1. Vri venstre transportstang Vri høyre transportstang Tett hullene med de medfølgende stopperne. Maskinen må ikke transporteres uten transportsikring. Oppbevar transportsikringen. Den må monteres igjen før transport av maskinen (f.eks. ved flytting). 42

43 Oppstilling og tilkobling Oppretting Maskinen må stå loddrett og likt på alle fire føtter for at den skal virke tilfredsstillende. Utlign ujevnheter i gulvet ved hjelp av de fire skruføttene. Ved levering er alle føttene skrudd inn. Utskruing og låsing av foten ^ Vipp maskinen litt opp og sikre den, f.eks. med en fast trekloss. Pass på at maskinen ikke glir ned - fare for skade. ^ Løsne foten 1 sammen med låsemutteren 2 med en skrutrekker mot venstre (se tegningen over) og skru ut foten. ^ Still maskinen på alle fire føttene igjen. ^ Kontroller med vaterpass om maskinen står loddrett. ^ Hold foten 1 fast med en vannpumpetang og skru til låsemutteren 2 mot høyre med en skrutrekker opp mot kabinettet. Alle fire låsemutterne må være skrudd fast mot kabinettet. Kontroller også de føttene som ikke ble skrudd ut under justeringen. Ellers er det fare for at maskinen flytter seg. 43

44 Oppstilling og tilkobling Sokkeloppstilling 44

45 Oppstilling og tilkobling a Kaldtvannsslange med blå striper (se Vanntilkobling) b Varmtvannsslange med røde striper (se Vanntilkobling) c Elektrotilkobling (se neste side) d Myntautomat (valgfritt) e Panel med tekst f Avløpsslange for avløpspumpe (se Vanntilkobling) g Avløpsslange for avløpsventil (se Vanntilkobling) h Betongsokkel på stedet. Hvis denne ikke finnes, tilbyr Miele en stålsokkel (sørg for god gulvforbindelse med stålsokkelen) i Sekskantmutter M 10 j Brakett k Skrue, skive, plugg 8x40 Myntautomat/tidstellerautomat Vaskemaskinen kan utstyres med myntautomat.* Vaskemaskinen kan også tilkobles en allerede eksisterende tidstellerautomat. Da trengs en spesiell tilkoblingskabel*. Den nødvendige omprogrammeringen av maskinen må bare utføres av Mieles servicetekniker. Tidsur eller andre innretninger som kobler ut maskinen automatisk, må ikke installeres. Deler merket med * kan kjøpes hos en Miele-forhandler eller hos Miele AS, Rud. Ved oppstilling på flytende betonggulv må det sørges for riktig festeutstyr (plugger, skruer). 45

46 Oppstilling og tilkobling Elektrotilkobling Maskinen er beregnet for tilkobling til ~230 V 50 Hz. Følg koblingsskjemaet og monteringsplanen. Tilkoblingsverdi og sikring: se typeskiltet. Kontroller at opplysningene stemmer med dataene for elektronettet. 46

47 Oppstilling og tilkobling Vanntilkobling Tilkobling til kaldtvann Maskinen kan kobles direkte til drikkevannsledningen uten tilbakeslagsventil. For tilkobling trengs en vannkran med 3 / 4 " forskruning. Hvis det ikke finnes vannkran, må maskinen kobles til vannledningen av en autorisert installatør. Den ca. 1,5 m lange trykkslangen (blå striper) 3 / 8 " med 3 / 4 " gjenger kobles til inntakskranen. Denne trykkslangen er ikke egnet for varmtvannstilkobling. Pass på at pakningen sitter riktig i forskruningen. Tilkoblingsslangen står under trykk. Kontroller om tilkoblingen er tett ved å åpne vannkranen langsomt. Som ekstrautstyr kan slanger på 2,5 eller 4,0 m leveres. Flytetrykket må være minst 1 bar og maks. overtrykk 10 bar. Hvis det overstiger 10 bar, må det monteres en reduksjonsventil i vannledningen. Minstetrykket på 1 bar overtrykk kan måles slik: Når vannkranen er åpnet helt, skal det renne ut 5 liter vann i løpet av 15 sek. (samles i et kar med nivåmarkeringer). Hvis slangen må skiftes ut, bruk bare slangekvaliteter som tåler et trykk på minst 70 bar overtrykk. Dette gjelder også for tilkoblingsarmaturene. Miele originaldeler oppfyller dette kravet. 47

48 Oppstilling og tilkobling Tilkobling for varmtvann For at energiforbruket skal bli lavest mulig, bør maskinen kobles til en varmtvanns-ringledning. Varmtvannstemperaturen ved inntakskranen må ikke overstige 70 C. Tilkobling til bare varmtvann er av tekniske grunner ikke mulig. For varmtvannstilkobling gjelder de samme betingelser som for kaldtvannstilkobling. Hvis maskinen ikke installeres for varmtvannsdrift, er det 2 muligheter: 1 Uten omprogrammering Koble begge inntaksslangene til kaldtvann. 2 Med omprogrammering Nødvendig omprogrammering skal bare utføres av Mieles servicetekniker. ^ Skru av inntaksslangen (røde striper). ^ Skru på den medfølgende blindkappen. 48

49 Oppstilling og tilkobling Vannavløp For maskiner med avløpspumpe Avløpsvannet pumpes ut av en pumpe med maks. 1 m løftehøyde. For at utpumpingen ikke skal hindres, må den 1,5 m lange avløpsslangen legges uten bøy. Den dreibare U-bøyen i slangeenden kan eventuelt tas av. Muligheter for vannavløp: Avløpsslangen henges over kanten på en vaskekum eller utslagsvask (for maskiner med avløpspumpe). Sikre slangen så den ikke glir ned. Vannets tilbakeslagskraft kan presse en usikret slange ut av kummen. Hvis vannet pumpes ut i en vaskekum, må det renne unna raskt nok. Ellers er det fare for at vannet renner over, eller at en del av vannet suges tilbake til maskinen. Tilkobling til kunststoff-avløpsrør med gumminippel (vannlås ikke påkrevet). Avløp til sluk i gulvet. Om nødvendig kan slangen forlenges til 5 m. Tilbehør kan kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling. For avløpshøyder over 1 m (maks. 1,8 m løftehøyde) kan Miele levere en ekstra avløpspumpe - duo-drift - med nødvendig innbyggingssett. For maskiner med avløpsventil Maskinen tømmes ved hjelp av en motordrevet avløpsventil. Med vinkelbeslaget DN 70 som følger med maskinen, kan avløpet kobles til annet gulvavløp (sinkkasse med vannlås). 49

50 Tekniske data Høyde Bredde Dybde Dybde med åpen dør Vekt Maks. gulvbelastning Kapasitet Tilkoblingsspenning Tilkoblingsverdi Sikring Vanntrykk min. Vanntrykk maks. Pumpehøyde (avløpspumpe) maks. Støynivå ved sentrifugering (støyutslipp etter 3. GSGV) Godkjenninger 85 cm 59,5 cm 71,5 cm 107 cm 114 kg 2714 Newton (272 kg) 6 kg tørt tøy Se typeskiltet Se typeskiltet Se typeskiltet 1 bar 10 bar 1 m < 70 db(a) Radiostøy, VDE 50

51 51

52 Rett til endringer forbeholdes/ Dette papiret består av 100% klorfritt bleket cellestoff og er derfor miljøvennlig.

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 655 680 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 955 110 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 265 400 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisning Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 654 560 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 780 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 443 400

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 787 131 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 017 020

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 020 030

Detaljer

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 838 290 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 967 420 Innhold Sikkerhetsregler...................................................

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy).

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy). Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning W 6073 (MC 23)

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning W 6073 (MC 23) Bruksanvisning Vaskemaskin W 6073 (MC 23) no - NO Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 018 292 2 M.-Nr.

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene forlater

Detaljer

Bruksanvisning Strykemaskin B 995 D

Bruksanvisning Strykemaskin B 995 D Bruksanvisning Strykemaskin B 995 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 660 450 Innhold Beskrivelse

Detaljer

30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD

30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD 30105970N.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:20 PM INNHOLD FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN DØR BARN OG SIKKERHET FØR FØRSTE VASKESYKLUS FORBEREDE

Detaljer

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisning Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 579 140 Innhold

Detaljer

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Fjerne transportsikringene i vaskemaskinen 2 Sette opp vaskemaskinen 2 Kople til vaskemaskinen 3 Legge inn vasken 4 Fylle på vaskemidler 4 Programmere 5 Automatiske

Detaljer

Vaskemaskiner. no-no. Bruksanvisning PW 5134 MOPSTAR 130. Bruksanvisningen må leses før

Vaskemaskiner. no-no. Bruksanvisning PW 5134 MOPSTAR 130. Bruksanvisningen må leses før Bruksanvisning Vaskemaskiner PW 5134 MOPSTAR 130 Bruksanvisningen må leses før no-no oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 680 230 2 Innhold

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

SIEMENS. Bruks- og oppstillingsanvisning. Kombimaskin

SIEMENS. Bruks- og oppstillingsanvisning. Kombimaskin SIEMENS Bruks- og oppstillingsanvisning no Kombimaskin Les gjennom bruks- og oppstillingsanvisningen og all annen informasjon som følger med, og forhold deg til opplysningene du finner her. Oppbevar dokumentene

Detaljer

DEFINISJONER OM BRUK FØR DU BRUKER VASKEMASKINEN

DEFINISJONER OM BRUK FØR DU BRUKER VASKEMASKINEN DEFINISJONER OM BRUK Denne vaskemaskinen er bestemt for vask og for sentrifugerin av tøyet i normal mengde. Ta hensyn til programoversikten og instruksjonene om bruk i denne bruksanvisningen når du bruker

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 442 100 Aktivt

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 6167 EL no - NO 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 M.-Nr. 09 249 960 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte PW 6167 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP. no - NO 08.11 09 235 400 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP. no - NO 08.11 09 235 400 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP no - NO 08.11 09 235 400 / 01 09 235 400 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte: PW 5105 AV/LP Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 507 020 Aktivt

Detaljer

Oppvaskmaskin for storhusholdning G 8050 / G 8051

Oppvaskmaskin for storhusholdning G 8050 / G 8051 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning G 8050 / G 8051 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 164 930 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 794 400 Aktivt miljøvern Transportemballasjen

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 961

Bruksanvisning Vaskemaskin W 961 Bruksanvisning Vaskemaskin W 961 X Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 05 446 740 Aktivt miljøvern Aktivt

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW STARLINE no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 530 650 Aktivt

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01 Installasjonsplan Tørketrommel PT 5186 EL no - NO 08.11 09 235 120 / 01 09 235 120 / 01 2 Teknisk datablad Tørketrommel: Oppvarmingsmåte: PT 5186 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Installationsplan / Installation plan PW 6161 EL

Installationsplan / Installation plan PW 6161 EL Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Pianta di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3241 Bruksanvisningen må no - DK, NO, SE leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 616 530 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 086 560 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD 3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN KLARGJØRING AV VASKEN

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning

Installasjons- og bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Vaskemaskin Gratulerer med valget av en Gorenje vaskemaskin. Din nye vaskemaskin lever opp til alle krav som stilles til miljøriktig vask, og den er svært økonomisk med

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 479 820 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Ø 35 mm min. 10 mm maks. 90 maks mm 58 cm Oppstillings- og monteringsveiledning no 1,35 cm Ø 2 mm 0,2 cm min. 25 x maks. 150 x Les denne veiled

Ø 35 mm min. 10 mm maks. 90 maks mm 58 cm Oppstillings- og monteringsveiledning no 1,35 cm Ø 2 mm 0,2 cm min. 25 x maks. 150 x Les denne veiled Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Slanger som er frosset, kan briste eller sprekke. Ikke sett vaskemaskinen utendørs eller i områder hvor det er fare for frost. Vaskemaskinen

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK:

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK: N BRUKSANVISNING FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK: VIKTIG: LES NØYE KAPITLET INSTALLASJON FJERN TRANSPORTSIKRINGENE Første vaskesyklus uten tøy: 1. Åpne vannkranen.. Lukk døren. 3. Fyll litt vaskemiddel (ca.

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen skyldes sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung Vær forsiktig ved løfting. Obs! Slanger som er frosset, kan briste eller sprekke.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 757 660

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen avhenger av sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Slanger som er frosset,

Detaljer

Din bruksanvisning MIELE W3241

Din bruksanvisning MIELE W3241 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIELE W3241. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIELE W3241 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583. Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO

Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583. Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583 Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO Teknisk datablad Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8581-8583 Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 902 700 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 622 640

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 11 FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING AV VANN SOM

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang avhengig av modell Fuktighet i trommelen avhenger av sluttkontrollen. Fjerning av transportsikringer Vanntilkobling avhengig av modell Vaskemaskinen er tung utvis

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011 Med digital temperaturinnstilling Status Januar 2005 Rev. 0. 2005 Brukermanual Innhold A) Miljømessig informasjon...3 B) Generell informasjon...3 1 Sikkerhet...4 2 Bruksmessige sikkerhetsanbefalinger...4

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning

Installasjons- og bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning NO Takk for tilliten du har vist oss ved å kjøpe denne tørketrommelen. Den nye tørketrommelen din oppfyller dagens krav når det gjelder tøypleie; den tørker tøyet raskt

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Vask riktig! Enkle tips som skåner både miljø, plagg og lommebok.

Vask riktig! Enkle tips som skåner både miljø, plagg og lommebok. Vask riktig! Enkle tips som skåner både miljø, plagg og lommebok. Vask mer miljøvennlig! Ved å følge noen enkle råd kan du skåne miljøet og samtidig spare penger. Oppfrisking Noen ganger vasker vi plagg

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 757 650 Aktivt

Detaljer