Bruksanvisning Vaskemaskin W 961

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Vaskemaskin W 961"

Transkript

1 Bruksanvisning Vaskemaskin W 961 X Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Aktivt miljøvern Aktivt miljøvern Transportemballasjen Emballasjen beskytter vaskemaskinen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Hvis du selv må bli kvitt emballasjen, lever den på offentlig avfallsanlegg/miljøstasjon, som vil sørge for gjenvinning. Kassering av gamle maskiner Gamle maskiner inneholder ofte verdifulle materialer. Lever den gamle maskinen for gjenvinning - enten gjennom forhandleren eller direkte til offentlig avfallsanlegg/miljøstasjon. Sørg for at maskinen oppbevares barnesikkert til den kjøres bort. Se Sikkerhetsregler. 2

3 Innhold Innhold Aktivt miljøvern Transportemballasjen Kassering av gamle maskiner Beskrivelse av maskinen Totaloversikt Betjeningspanel Sikkerhetsregler Miljøvennlig vask Før første vask Utskylling av vaskebeholderen Innstilling av tall for vannets hardhetsgrad Slik vasker du riktig Kortveiledning Før vaskingen Programstart Etter vaskingen Etterinnlegging / uttaging av tøy Programendringer Pause i programmet Endre programmet Utelate programavsnitt Vaskemiddel Riktig dosering er viktig Tilsetting av vaskemiddel Avkalkingsmiddel Tøymykner, syntetisk stivelse, stivelse i pulverform eller flytende Automatisk tilsetting av tøymykner, syntetisk/flytende stivelse Separat tilsetting av tøymykner eller syntetisk stivelse Separat tilsetting av stivelse

4 Innhold Programmer Oversikt Forløp Vedlikeholdssymboler Tilleggsfunksjoner Bløtlegging Forvask Kort Høyere vannstand Sentrifugering Uten sluttsentrifugering Skyllestopp Elektronisk programsperre Programmeringsfunksjoner A = Superskylling B = System Høyere vannstand C = Aktivering av kammer i D = Bløtleggingstid E = Skånegang F = Aktivering av vannavkjøling for KOKE/KULØRTVASK G = Memory-funksjon Programmering og lagring Valg av programmeringsmodus Valg av programmeringsfunksjon Aktivering eller inaktivering av programmeringsfunksjon Lagring av programmeringsfunksjon Rengjøring og stell Rengjøring av vaskemaskinen Rengjøring av vaskemiddelbeholderen Rengjøring av lofilter og avløpspumpe Rengjøring av vanninntakssilene Rengjøring av silen i inntaksslangen Rengjøring av silen i tilkoblingsstussen for vanninntaksventilen

5 Innhold Feilretting Feil Åpning av maskindøren ved strømbrudd Service Reparasjon Programaktualisering (PC) - Update Oppstilling og tilkobling Underlaget Oppstilling av maskinen Fjerning av transportsikringen Oppretting Utskruing og låsing av foten Vask-tørk-søyle Vannavløp Elektrotilkobling Forbruksdata Tekniske data

6 Beskrivelse av maskinen Beskrivelse av maskinen Totaloversikt 1 Elektrotilkobling 2 Inntaksslange (trykkfast inntil 70 bar) 3 Avløpsslange (med dreibar og avtagbar U-bøy) 4 Vaskemiddelbeholder 5 Betjeningspanel 6 Maskindør 7 Deksel for lofilter, avløpspumpe og nødåpner 8 Fire høyderegulerbare føtter 6

7 Beskrivelse av maskinen Betjeningspanel b Tast s slår maskinen på/av eller avbryter programmet. c Tast Dør åpner maskindøren. d Tast START starter vaskeprogrammet. e Taster for tilleggsfunksjonene Kontrollampe på = valgt Kontrollampe av = ikke valgt f Tast Sentrifugering for sentrifugehastighet, skyllestopp og uten sluttsentrifugering. g Kontrollampe viser valgt sentrifugehastighet. h Programvelger kan dreies til høyre eller venstre. i Programindikator med kontrollamper j Service-/feilkontrollamper 7

8 Sikkerhetsregler Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen før du tar vaskemaskinen i bruk. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og vedlikehold av maskinen. På den måten beskytter du deg selv og unngår skade på maskinen. Oppbevar bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Vaskemaskinen er utelukkende beregnet for vask av tekstiler som ifølge produsentens vaskeanvisning er maskinvaskbare og for vask av tekstiler av håndvaskbar ull. Annen bruk kan innebære fare. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. Teknisk sikkerhet Kontroller før maskinen oppstilles om den har ytre, synlige skader. En skadet maskin må ikke oppstilles og tas i bruk. Før vaskemaskinen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet på stedet. Søk eventuelt råd hos en elektrofagmann. Sikkerheten for det elektriske anlegget i maskinen kan bare garanteres hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsanordningen er i orden. La eventuelt fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. Av sikkerhetsgrunner bør du ikke bruke skjøtekabel (brannfare på grunn av overheting). Vaskemaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som produsenten ikke kan ta ansvaret for. Reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Maskinen er koblet fra nettet bare når: støpselet på maskinen er trukket ut eller sikringen i husinstallasjonen er koblet ut eller skrusikringen i husinstallasjonen er skrudd helt ut. 8

9 Sikkerhetsregler Selv bruk av de beste materialer og omhyggelig produksjon beskytter ikke inntaksslangen mot skader på grunn av alder. Ved sprekker, bøyer, bulker osv. kan det oppstå utettheter hvor vann renner ut. Kontroller slangen med jevne mellomrom, så kan du skifte den ut i rett tid og unngå vannskader. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene garanterer vi at de sikkerhetskravene vi stiller til våre maskiner, blir oppfylt. Bruk Ikke plasser maskinen i et rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet. Fjern transportsikringen på baksiden før maskinen tas i bruk (se Oppstilling). Under sentrifugering kan transportsikring som ikke er fjernet, skade maskinen og møbler/maskiner i nærheten. Steng vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er sluk i gulvet i nærheten av maskinen. Fare for oversvømmelse! Hvis du henger avløpsslangen i en vaskekum, kontroller at vannet renner raskt nok unna. Sikre slangen slik at den ikke kan gli ned. Vannets tilbakeslagskraft kan presse en usikret slange ut av kummen. Pass på at ingen fremmedlegemer (f.eks. spiker, nåler, mynter, binders) kommer med i vasken. Fremmedlegemer kan skade maskindeler (f.eks. vaskebeholder, trommel), som igjen kan forårsake skader på tøyet. 9

10 Sikkerhetsregler 7 Ved riktig vaskemiddeldosering er det ikke nødvendig å avkalke maskinen. Hvis avkalking skulle bli nødvendig, bruk bare spesialavkalkingsmidler med korrosjonsbeskyttelse. Slike midler kan kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling. Følg bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet nøye. Tekstiler som har vært behandlet med løsemiddelholdige rensemidler, må skylles godt i rent vann før de vaskes i maskinen. Bruk aldri løsemiddelholdige rensemidler (f.eks. vaskebensin) i vaskemaskinen. Maskindeler kan skades, og det kan oppstå giftige damper. Brannog eksplosjonsfare! Fargemidler må være egnet for bruk i vaskemaskiner. Følg produsentens bruksanvisning. Avfargingsmidler inneholder svovelholdige forbindelser som kan føre til korrosjon. Avfargingsmidler må ikke brukes i vaskemaskinen. Når du vasker ved høy temperatur, tenk på at glasset i døren blir varmt. Pass på at barn ikke tar på glasset mens maskinen er i gang. Bruk av tilbehør Bare tilbehørsdeler som uttrykkelig er godkjent av Miele, kan monteres til eller i maskinen. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti- og/eller produktansvar. Kassering av gamle maskiner Trekk støpselet ut av stikkontakten. Ødelegg tilkoblingsledning og støpsel. På den måten bidrar du til å forhindre misbruk av maskinen. 10

11 Miljøvennlig vask Vask helst maksimal tøymengde for hvert enkelt vaskeprogram. Da er energi- og vannforbruket lavest, vasketøymengden sett under ett. Vask normalt og lite skitten kokevask ved lavere temperatur (75 C eller 60 C), da sparer du energi. Bruk programmene MIX-VASK eller MINI for mindre tøymengder. For vask av normalt skittent tøy er hovedvasken nok. Bruk tilleggsfunksjonen Bløtlegging. Da kan du redusere vasketemperaturen i hovedvasken. Bruk tilleggsfunksjonen Bløtlegging i stedet for tilleggsfunksjonen Forvask for meget skittent tøy. For bløtlegging og påfølgende hovedvask brukes det samme vannet. Miljøvennlig vask Vask tøy som er lite skittent, med tilleggsfunksjonen Kort. Bruk maksimalt så mye vaskemiddel som angitt på vaskemiddelpakken. Reduser vaskemiddelmengden når du vasker små tøymengder (ca. 1/3 mindre vaskemiddel ved halv tøymengde). Velg høyere sentrifugehastighet når tøyet skal tørkes i tørketrommel. Mengde- og skylleautomatikken gjør at vasketidene varierer. Avhengig av tøymengden blir hovedvasken forkortet og en skylling sløyfet. 11

12 Før første vask Før første vask Før maskinen tas i bruk, må den oppstilles og tilkobles riktig. Se Oppstilling og tilkobling. Utskylling av vaskebeholderen Skru opp vannkranen. Ikke legg inn tøy. Fyll 1/4 av vaskemiddelmengden som er oppgitt på vaskemiddelpakken, i kammer j. Trykk inn tasten s. Still programvelgeren på KOKE- VASK 60 C. Viktig! Dette programmet må velges, for at elektronikken skal tilpasses til omgivelsene. Ta ut den gule åpneren fra innsiden av panelet foran vaskemiddelbeholderen. Trykk på tasten Høyere vannstand. Kontrollampen lyser. Trykk på tasten Sentrifugering så mange ganger at Uten sluttsentrifugering lyser på displayet. Trykk på tasten START. Eventuelle forurensninger er skylt ut ved programslutt. Innstilling av tall for vannets hardhetsgrad Doseringsmengden er blant annet avhengig av vannets hardhetsgrad. En skive i vaskemiddelbeholderen brukes til å innstille på hardhetsgraden. Bruk åpneren til å dreie skiven til det aktuelle hardhetsområdet. Vannets hardhetsgrad kan du få opplyst hos det lokale vannverket. 12

13 Slik vasker du riktig Slik vasker du riktig Kortveiledning Betjeningsskrittene merket med tallene (1,2,3,...) kan brukes som kortveiledning. Før vaskingen 1 Klargjør tøyet. Mørke tekstiler avgir ofte farge ved første vask. Vask dem separat et par ganger, slik at fargen ikke smitter over på lyse tekstiler. Vask ømfintlige tekstiler separat og spesielt skånsomt (bruk eventuelt vaskepose). Ikke vask tekstiler som er merket med Tåler ikke vask. (Vedlikeholdssymbol h) Forbehandle flekker. Forbehandle flekker eller ekstra skitne krager med litt flytende vaskemiddel eller spesialsåpe. Ved spesielt vanskelige flekker bør du be om råd i renseriet. Bruk ikke kjemiske (løsemiddelholdige) rensemidler i maskinen! Gardiner: Fjern gardinkroker og blybånd eller legg gardinene i en vaskepose. Tøm lommer. Fremmedlegemer (f.eks. spiker, mynter, binders, bh-spiler) kan skade tekstiler og maskindeler. Vi anbefaler å lukke glidelåser i f.eks. boblejakker og kneppe igjen knapper i olatøy. BHer: Sy fast eller ta ut løse bøyler. Strikkevarer, jeans, bukser og trikot (f.eks. T-skjorter): Vreng dem hvis tekstilprodusenten anbefaler det. Sorter tøyet. De fleste tekstiler har merkelapp med vedlikeholdssymboler i krage eller sidesøm. Sorter tøyet etter symbolene. Se kapittel Programmer, avsnitt Vedlikeholdssymboler. 13

14 Slik vasker du riktig 2 Trykk på tasten Dør. 3 Legg inn tøyet. Brett ut tøyet og legg det løst inn i trommelen. Plagg av forskjellig størrelse forsterker vaskeeffekten og fordeler seg bedre under sentrifugering. Overfylling av trommelen forringer vaskeresultatet, og tøyet blir krøllet. Programstart 7 Trykk inn tasten s. Hvis programvelgeren står på Stopp, lyser kontrollampen Antikrøll/Stopp på programindikatoren. Ta hensyn til følgende maksimale tøymengder: KOKE/KULØRTVASK ,0 kg LETTSTELT ,5 kg FINVASK ,0 kg ULL ,0 kg MINI ,5 kg MIX-VASK ,0 kg 4 Sving døren lett igjen - ikke trykk den fast. 8 Still programvelgeren på ønsket program (se kapittel Programmer, avsnitt Oversikt ). Pass på at ingen plagg blir klemt fast mellom døren og dørpakningen. 5 Skru opp vannkranen. 6 Tilsett vaskemiddel. Se kapitlet Vaskemiddel. 14

15 Slik vasker du riktig 9 Velg eventuelt tilleggsfunksjoner. 0 Velg sentrifugehastighet. Trykk på ønsket tilleggsfunksjonstast. Kontrollampen på = valgt Kontrollampen av = ikke valgt En valgt tilleggsfunksjon kan kobles ut igjen med trykk på tasten en gang til. Trykk på tasten Sentrifugering til kontrollampen for ønsket sluttsentrifugeringshastighet lyser. I noen programmer er den maksimale sentrifugehastigheten begrenset. Maskinen tillater ikke valg av en høyere hastighet (se kapittel Programmer, avsnitt Oversikt ). Memory-funksjon Hvis en tilleggsfunksjon velges til et program og/eller sentrifugehastigheten blir endret, lagrer maskinen disse innstillingene. Ved nytt valg av dette programmet viser maskinen de lagrede tilleggsfunksjonene og/eller sentrifugehastighetene.! Trykk på tasten START Programmet er startet. 15

16 Slik vasker du riktig Programmet er startet. Etter vaskingen Trykk på tasten Dør. ~ Utløs tasten s. Trykk ut tasten s og still programvelgeren på "Stopp". $ Ta ut tøyet. & Steng vannkranen. / Lukk maskindøren. Ellers er det fare for at gjenstander utilsiktet havner i trommelen. Disse kan komme med i vasken og skade tøyet. Ikke glem igjen plagg i trommelen! Ved neste vask kan de krympe eller farge over på annet tøy. % Fjern eventuelle fremmedlegemer fra dørbelgen. 16

17 Slik vasker du riktig Etterinnlegging / uttaging av tøy Du kan legge inn mer tøy eller ta ut tøy etter programstart ved følgende programmer: KOKE/KULØRTVASK LETTSTELT ULL MINI Stivelse MIX-VASK Trykk på tasten Dør til maskindøren åpner seg. Legg inn / ta ut tøy. Lukk døren. Programmet fortsetter automatisk. KOKE/KULØRTVASK, ULL, MINI, Stivelse og MIX-VASK (høy bomullandel): døren kan åpnes i alle programavsnitt, bortsett fra noen unntak. LETTSTELT og MIX-VASK (høy andel lettstelt tøy): døren kan åpnes under hovedvasken, bortsett fra noen unntak. Generelle unntak: Døren lar seg ikke åpne hvis: Temperaturen på vaskevannet er over 55 C Tilleggsfunksjonen Høyere vannstand er valgt Programsperren er koblet inn Programskrittet Sluttsentrifugering er nådd 17

18 Slik vasker du riktig Programendringer Pause i programmet Trykk på tasten s. For å fortsette det samme programmet: Trykk på tasten s på nytt. Endre programmet Maskinen aksepterer følgende endringer etter at tasten Start er trykket: Inntil 6 minutter etter start kan tilleggsfunksjonene Høyere vannstand og Kort velges eller velges bort, og temperaturen for det valgte programmet kan endres. Hastigheten for sluttsentrifugeringen kan endres innen de tillatte grenser. Etter start er det ikke lenger mulig å velge et annet program. Hvis et annet program velges eller en annen temperatur velges 6 minutter etter start, blinker kontrollampen Antikrøll/Stopp. Programforløpet blir ikke påvirket. Kontrollampen slokner når programvelgeren stilles på det tidligere valgte programmet eller den tidligere valgte temperaturen. Gå frem slik for å velge et annet program: Slå av maskinen med tasten s. Still programvelgeren på Stopp. Slå på maskinen med tasten s. Velg nytt program. Trykk på tasten START. Utelate programavsnitt Still programvelgeren på Stopp. Så snart kontrollampen for programavsnittet som programmet skal fortsette med, blinker på programindikatoren: Still programvelgeren på ønsket program igjen innen 4 sekunder. Når programsperren er aktivert, kan ikke programmet endres eller et programskritt utelates. 18

19 Vaskemiddel Vaskemiddel Du kan bruke alle moderne vaskemidler som er egnet for vaskemaskiner, også flytende, kompakte (konsentrerte) vaskemidler og tabletter. Tekstiler av ull eller ullblandinger bør vaskes med et ullvaskemiddel. Doseringsveiledning står på vaskemiddelpakken. Doseringen er avhengig av: Tøymengde Hvor skittent tøyet er Lite skittent Ingen tilsmussing og flekker er synlige. Plaggene har f.eks. opptatt kroppslukt. Normalt skittent Tilsmussing synlig og/eller noen få, lette flekker kan ses. Meget skittent Tilsmussing og/eller flekker helt tydelige. Vannets hardhet Hvis du ikke kjenner vannets hardhetsgrad, kontakt det lokale vannverket. Vannets hardhetsgrad Hardhetsområde Vannets beskaffenhet Total hardhet i mmol/l dh I bløtt 0-1,3 0-7 II middels 1,3-2, hardt III hardt 2,5-3, IV meget hardt over 3,8 over 21 Riktig dosering er viktig For lite vaskemiddel medfører: Tøyet blir ikke rent og blir med tiden grått og hardt Fettlus på tøyet Kalkavleiring på varmeelementet For mye vaskemiddel medfører: Sterk skumdannelse Dårlig vaskemekanikk Dårlig vaske-, skylle- og sentrifugeringsresultat Høyt vannforbruk (på grunn av en automatisk innkoblet ekstra skylling) Økologisk belastning 19

20 Vaskemiddel Tilsetting av vaskemiddel i =Kammer bløtlegging/forvask j = Kammer hovedvask p = Kammer tøymykner/stivelse Innspylingen av vaskemiddel for forvasken skjer via kammer i. Innspylingen av vaskemiddel for hovedvasken skjer via kammer j. Hvis kapasiteten i kammer j ikke skulle være tilstrekkelig, kan også kammer i aktiveres for vaskemiddelinnspyling (se kapittel Programmeringsfunksjoner, avsnitt Aktivering av kammer i ). Avkalkingsmiddel I hardhetsområdene II-IV kan du tilsette et avkalkingsmiddel, for å spare vaskemiddel. Riktig dosering står på pakken. Tilsett først vaskemiddel, så avkalkingsmiddel. Da kan vaskemiddelet doseres som for hardhetsområde I. Vi anbefaler: Hvis du vasker med flere komponenter, fyll midlene sammen i kammer j i denne rekkefølgen: 1. Vaskemiddel 2. Avkalkingsmiddel 3. Flekkfjerner Da blir midlene best spylt inn. Tøymykner, syntetisk stivelse, stivelse i pulverform eller flytende Tøymyknere gjør tøyet mykt og reduserer statisk ladning ved maskintørking. Syntetiske stivelsesmidler gir bedre hold i f.eks. skjorter, duker og sengetøy. Stivelse gjør tøyet stivt og fyldig. Doser etter produsentens anvisning. 20

21 Vaskemiddel Automatisk tilsetting av tøymykner, syntetisk/flytende stivelse Åpne lokket til kammer p. Fyll på tøymykner, syntetisk eller flytende stivelse. Ikke fyll over maks.- merket. Lukk lokket. Skyv inn vaskemiddelbeholderen. I siste skylleomgang blir tøymykneren eller stivelsen spylt inn. Ved programslutt står det litt vann i kammer p. Separat tilsetting av tøymykner eller syntetisk stivelse Fyll tøymykner eller stivelse i kammer p. Still programvelgeren på Stivelse. Velg sentrifugehastighet. Trykk på tasten Start. Separat tilsetting av stivelse Doser og klargjør stivelsen som angitt på pakken. Hell stivelsen i kammer i. Still programvelgeren på Stivelse. Velg sentrifugehastighet. Trykk på tasten Start. Rengjør vaskemiddelbeholderen etter flere omganger med automatisk stiving, spesielt sugeheverten og mykemiddelkanalen (kapittel Rengjøring og stell, avsnitt Rengjøring av vaskemiddelbeholderen ). 21

22 Programmer Programmer Oversikt Program Tekstiltype Temperatur Maks. hastighet KOKE/ KULØRTVASK Tøy av bomull og lin, f.eks. sengetøy, duker, frottéhåndklær, jeans, T-skjorter, undertøy, spedbarnstøy. 95 C til 30 C 1400 KULØRTVASK Tøymengder etter norm. 60 C 1400 LETTSTELT Tekstiler av syntetfiber, blandingsstoffer eller lettstelt bomull, f.eks. skjorter, bluser, forklær, duker. 60 C til 30 C 900 FINVASK Tekstiler av syntetfiber eller kunstsilke, f.eks. strømper, bluser, skjorter, finvask. 40 C til kaldt 600 Gardiner som ifølge produsentens vaskeanvisning tåler maskinvask. 30 C til kaldt 600 ULL / Tekstiler av håndvaskbar eller maskinvaskbar ull og ullblandinger. 40 C til kaldt 1200 MINI Lite skitne tekstiler, som kan vaskes i 40 C 1400 kulørtvaskprogrammet. Stivelse Duker, servietter, forklær, arbeidstøy. kaldt 1400 Sentrifugering Pumpe Ekstra skylling MIX-VASK Tekstiler som tåler sentrifugering, f.eks. plagg som er håndvasket. Tekstiler som er håndvasket og bare skal skylles og sentrifugeres. Blanding av tekstiler for programmene Kulørtvask og Lettstelt, sortert etter farger kaldt C 900 Kaldt: Ved temperaturangivelsen kaldt varmes vannet opp til 24 C; dette jevner ut temperatursvingninger i ledningsvannet og forsterker vaskemiddelets effekt. 22

23 Programmer Maks. tøymengde Tilleggsfunksjoner 5 kg Bløtlegging Forvask Kort Høyere vannstand (opsjon 1,2,3,4) Råd For meget skittent tøy trykk på tasten Bløtlegging eller Forvask. Vask mørke tekstiler med flytende vaskemiddel. 5 kg For prøveinstitutter: Programinnstilling for kontrollen etter norm EN ,5 kg Bløtlegging Forvask Kort Høyere vannstand (opsjon 1,2,4) 1 kg Bløtlegging Forvask Kort Trommelen fylles løst 1/2 til 3/4 Bløtlegging Forvask Kort For meget skittent tøy trykk på tasten Bløtlegging eller Forvask. For lite skittent tøy trykk på tasten Kort. Vask tekstiler som inneholder ull, i ullprogrammet. Gardiner inneholder ofte mye fint støv og bør vanligvis vaskes i et program med forvask. 2 kg Bruk flytende ullvaskemiddel. For håndvaskbare plagg av andre fibermaterialer: reduser sentrifugehastigheten eller velg bort sentrifugeringen. 2,5 kg Høyere vannstand Tilsett mindre vaskepulver (halv tøymengde). (opsjon 1,2,4) 5 kg Tøyet bør være nyvasket, men uten tøymykner. 5 kg 5 kg 3,0 kg Bløtlegging Forvask Kort Høyere vannstand (opsjon 1,2,3*,4*) Avhengig av tøyets sammensetning blir vannstand, antall skyllinger og programtiden innstilt automatisk (se kapittel Programmer ). *Opsjon blir bare gjennomført ved høy bomull-andel. En nærmere forklaring av tilleggsfunksjonene finner du i kapitlet Tilleggsfunksjoner. 23

24 Programmer Forløp KOKE/KULØRT- VASK 1) LETT- FINVASK ULL STELT 1) Bløtlegging kan velges kan velges kan velges Forvask kan velges kan velges kan velges Hovedvask X X X X Vannavkjøling fra 75 C kan programmeres Pendelskylling fra 40 C Antall skyllinger normal 3 eller 4 2) liten tøymengde kort Skyllesentrifugering (o/min) maks maks. 500 maks. 600 Sluttsentrifugering (o/min) maks maks. 900 maks. 600 maks Antikrøll maks. 30 min maks. 30 min maks. 30 min Skyllestopp kan velges kan velges kan velges kan velges Uten sluttsentrifugering kan velges kan velges kan velges kan velges Vaskerytme normal normal skånegang ull Vannstand vask lav lav høy middels skylling lav middels høy middels Forklaringer: X Programavsnittet til stede Programavsnittet ikke til stede 1) Registrering av tøymengdetrinn: I disse programmene blir programforløpet forandret ved hjelp av tøyets sugeevne. 2) 4. skylling kobles automatisk inn hvis det er mye skum i trommelen, eller lavere sentrifugehastighet enn 700 o/min er valgt. ULL: Ull i våt tilstand er meget bevegelsesømfintlig. Den mekaniske bearbeidelsen under programmet er liten. 24

25 Programmer MINI Stivelse Sentrifugering Ekstra skylling høy bomullsandel MIX-VASK 1) høy lettsteltandel kan velges kan velges X kan velges kan velges X X X X eller 4 2) maks. 500 maks. 900 maks. 500 maks maks maks maks maks. 900 maks. 900 maks. 30 min maks. 30 min maks. 30 min maks. 30 min maks. 30 min kan velges kan velges kan velges kan velges kan velges kan velges kan velges kan velges kan velges kan velges normal normal normal normal lav 2) middels lav høy lav lav lav middels Vannavkjøling (kan programmeres): Ved slutten av hovedvasken renner det ekstra vann inn i trommelen; vaskevannet blir litt avkjølt. Varmt vaskevann kan skade avløpsrør av kunststoff. Pendelskylling: Vaskevannet avkjøles gradvis ved slutten av hovedvasken ved tilførsel av nytt vann og tømming. Krølling reduseres. Skyllesentrifugering: Tekstilene blir sentrifugert mellom de enkelte skyllingene. Sluttsentrifugering: Maksimalt omdreiningstall for hver enkelt vaskeomgang velges med tasten for sentrifugehastighet. For programmene LETTSTELT, FINVASK, ULL, Ekstra skylling og MIX-VASK begrenser maskinen automatisk sluttsentrifugeringshastigheten til de ovennevnte maksimale omdreiningstall. Antikrøll: Reduserer krølling av tøyet når det blir liggende lenge i maskinen. Trommelen beveger seg to ganger i minuttet. 25

26 Programmer Vedlikeholdssymboler Vask 9 Kokevask 95 C, 75 C 8 Kulørtvask 60 C 7 Kulørtvask 40 C 6 Kulørtvask 30 C 4 Lettstelt 60 C, 50 C 2 Lettstelt 40 C 1 Lettstelt 30 C a Finvask 40 Finvask 30 C / Håndvask h Tåler ikke vask ABC Tåler kjemisk rensing D y z Tåler ikke kjemisk rensing Tåler klorbleking Tåler ikke klorbleking Tørking q r s Tåler trommeltørking ved normal temperatur Tåler trommeltørking ved lav temperatur Tåler ikke trommeltørking Stryking I Tåler stryking ved maks. 200 C H Tåler stryking ved maks. 150 C G Tåler stryking ved maks. 110 C J Tåler ikke stryking 26

27 Tilleggsfunksjoner Tilleggsfunksjoner Med trykk på en tilleggsfunksjonstast blir tilleggsfunksjonen koblet til grunnprogrammet. Kontrollampen for tilleggsfunksjonen lyser. Hvis en tilleggsfunksjon velges, som ikke er tillatt av grunnprogrammet (se kapittel Programmer, avsnitt Oversikt ): Kontrollampen for tasten slokner når tasten slippes. Hvis en sentrifugehastighet velges, som ikke er tillatt av grunnprogrammet (se kapittel Programmer, avsnitt Oversikt ): Tastetrykket blir fullstendig ignorert. Bløtlegging Bløtleggingen er egnet for ekstra skitne og flekkete tekstiler med flekker som inneholder eggehvite (f.eks. blod, fett, kakao). Bløtleggingstiden kan programmeres mellom 30 minutter og 2 timer i 30 minutters skritt. Grunninnstillingen er 2 timer. Omprogrammeringen til en annen tid er beskrevet i kapitlet Programmeringsfunksjoner. Vaskemiddeldosering for tilleggsfunksjonen Bløtlegging : For programmer uten forvask: Tilsett alt vaskemiddelet i kammer j eller direkte på tøyet i trommelen. For programmer med forvask: Tilsett 1/4 av vaskemiddelet for bløtlegging og forvask i kammer i, 3/4 av vaskemiddelet for hovedvask i kammer j. Forvask For meget skitne og flekkete tekstiler. Kort Forkorter programtiden. For lite skitne tekstiler. I programmene KOKE/KULØRT- VASK, LETTSTELT og MIX-VASK gjennomføres bare to skyllinger med forhøyet vannstand. 27

28 Tilleggsfunksjoner Høyere vannstand Vannstanden i hovedvask og/eller skylling blir forhøyet, og/eller en ekstra skylling blir gjennomført. Du kan velge mellom fire opsjoner for tasten Høyere vannstand. Opsjonene er forklart i kapitlet Programmeringsfunksjoner, avsnitt System Høyere vannstand. Utkobling av tilleggsfunksjonene Hvis en tilleggsfunksjon er koblet inn, dvs. kontrollampen for tasten lyser, kan funksjonen kobles ut med trykk på tasten en gang til. Kontrollampen for tasten slokner. Sentrifugering Sluttsentrifugeringen gjennomføres etter hvert grunnprogram, hvis et omdreiningstall er valgt. Uten sluttsentrifugering Skyllesentrifugeringen i de enkelte programmer blir gjennomført. Tekstilene blir ikke sentrifugert etter siste skylling. Maskinen kobler inn antikrøll straks vannet er pumpet ut. Skyllestopp Skyllesentrifugeringen i de enkelte programmer blir gjennomført. Tekstilene blir liggende i vannet etter siste skylling. Dermed reduseres krølling hvis tøyet ikke straks blir tatt ut av trommelen ved programslutt. Fortsette programmet: Innstill ønsket hastighet med tasten Sentrifugering. De maksimale omdreiningstallene som er bestemt for programmene (se kapittel Programmer, avsnitt Oversikt ) blir overholdt. 28

29 Tilleggsfunksjoner Elektronisk programsperre Programsperren forhindrer at maskindøren åpnes eller programmet blir avbrutt under vaskingen. Innkobling av programsperren 1 Velg program, som beskrevet i kapitlet Slik vasker du riktig. 2 Trykk på tasten START i minst 5 sekunder. Nå er programsperren aktivert. Maskinen aksepterer ingen endringer og vasker til vaskeprogrammet er avsluttet. Når vaskeprogrammet er ferdig, er programsperren opphevet, slik at et nytt vaskeprogram kan velges. Hvis du vil koble ut programsperren før tiden: 1 Trykk på tasten START i minst 5 sekunder. Unntak: På programindikatoren blinker kontrollampen Antikrøll/Stopp. 1 Still programvelgeren på det tidligere valgte programmet. Kontrollampen Antikrøll/Stopp slokner. 2 Trykk på tasten START i minst 5 sekunder. Kontroll om programsperren er innkoblet Trykk på tasten Sentrifugering. Hvis den valgte sentrifugehastigheten ikke blir forandret: Programsperren er aktiv. Hvis hastigheten blir forandret: Programsperren er ikke aktiv. 29

30 Programmeringsfunksjoner Programmeringsfunksjoner Med programmeringsfunksjonene kan maskinen tilpasses til individuelle behov. Programmeringsfunksjonene forblir lagret til brukeren sletter dem igjen. Følgende programmeringsfunksjoner kan velges: A = Superskylling Vannstanden i skyllingen blir automatisk forhøyet for spesielle krav til skylleeffekten. Effektiv i skyllingene i programmene: KOKE/KULØRTVASK LETTSTELT MINI MIX-VASK B = System Høyere vannstand Tasten Høyere vannstand har fire forskjellige opsjoner som forhøyer vannstanden og/eller kobler inn en ekstra skylling. Opsjon 1 Forhøyet vannstand i skyllingen i programmene Koke/kulørtvask, Lettstelt, Mini og Mix-vask, f.eks. ved spesielt krav til skylleeffekten. Opsjon 2 Forhøyet vannstand i alle programavsnitt i programmene Koke/kulørtvask, Lettstelt, Mini og Mix-vask, f.eks. for spesielt ømfintlige tekstiler og for vaskemidler som er vanskelige å spyle inn. Denne opsjonen er innstilt ved levering. Opsjon 3 I Koke/kulørtvask gjennomføres en ekstra skylling, f.eks. ved spesielt krav til skylleeffekten. Opsjon 4 Forhøyet vannstand i alle programavsnitt i programmene Koke/kulørtvask, Lettstelt, Mini og Mix-vask. I programmet Koke/kulørtvask blir en ekstra skylling gjennomført, f.eks. ved hudømfintlighet overfor vaskemidler. C = Aktivering av kammer i I hovedvasken renner vannet de første 10 sekundene inn gjennom kammer i. Kammer j er ikke tilstrekkelig for vaskemiddelmengden for hovedvasken hvis: vannet er meget hardt (hardhetsområde IV) og tøyet er meget skittent. I dette tilfellet kan kammer i brukes til innspyling av vaskemiddel for hovedvasken. 30

31 Programmeringsfunksjoner D = Bløtleggingstid Du kan programmere en bløtleggingstid på: 30 min eller 1 h eller 1 h 30 min eller 2 h. E = Skånegang For skånsom vask av lite skitne tekstiler. Trommelbevegelsen blir redusert. Skånegangen kan brukes i programmene KOKE/KULØRTVASK, LETTSTELT, MINI, Stivelse og MIX-VASK. Når skånegang er programmert, blir det i hver vaskeomgang i disse programmene vasket med skånegangsrytme. F = Aktivering av vannavkjøling for KOKE/KULØRTVASK Ved slutten av hovedvasken renner ekstra vann inn i trommelen; vannet blir litt avkjølt. Det varme vaskevannet kan skade avløpsrør av kunststoff. Vannavkjølingen inntreffer ved valg av temperaturene 95 C og 75 C. G = Memory-funksjon Hvis en tilleggsfunksjon blir valgt til et program, og/eller sentrifugehastigheten blir endret, lagrer maskinen disse innstillingene. Memory-funksjonen er aktiv når maskinen leveres. Den kan kobles ut via denne programmeringsfunksjonen. Programmering av programmeringsfunksjonene er beskrevet på de neste sidene. 31

32 Programmeringsfunksjoner Programmering og lagring Programmeringsfunksjonene aktiveres ved hjelp av tilleggsfunksjonstastene og programvelgeren. Tilleggsfunksjonstastene og programvelgeren har her en funksjon nummer to, som ikke kan ses på panelet. Programmeringen skjer i fire skritt: 1. Valg av programmeringsmodus 2. Valg av programmeringsfunksjon 3. Aktivering eller inaktivering av programmeringsfunksjon 4. Lagring av programmeringsfunksjon 1. Valg av programmeringsmodus 1 Maskinen må være slått av og døren lukket. Programvelgeren står i posisjon Stopp. 2 Trykk inn tilleggsfunksjonstastene Kort og Høyere vannstand samtidig og hold dem inne og slå på maskinen med s -tasten. 4 Slipp alle tastene. På programindikatoren blinker kontrollampen Vask. 2. Valg av programmeringsfunksjon 5 Still programvelgeren på en av følgende stillinger: For programmeringsfunksjonen A Superskylling på MIX-VASK For programmeringsfunksjonen B System Høyere vannstand på Ekstra skylling For programmeringsfunksjonen C Aktivering av kammer i på Sentrifugering For programmeringsfunksjonen D Bløtleggingstid på ULL kaldt For programmeringsfunksjonen E Skånegang på ULL 40 C For programmeringsfunksjonen F Aktivering av vannavkjøling for KOKE/KULØRTVASK på FINVASK kaldt For programmeringsfunksjonen G Memory-funksjon på FINVASK 30 C 32

33 Programmeringsfunksjoner 3. Aktivering eller inaktivering av programmeringsfunksjon For programmeringsfunksjonene A, C, E, F, G 6 Med ett trykk på tasten Start blir programmeringsfunksjonen aktivert. På programindikatoren lyser kontrollampen Skylling. Med trykk på tasten Start en gang til slokner kontrollampen Skylling. Programmeringsfunksjonen er inaktivert. For programmeringsfunksjonen B Kontrollampen Skylling lyser. 6 Med trykk flere ganger på tasten Start kan de forskjellige opsjonene aktiveres. Som bekreftelse på den valgte opsjonen lyser følgende kontrollamper: Kontrollampe Skylling = opsjon 1 Kontrollampe Skyllestopp = opsjon 2 Kontrollampe Pumpe = opsjon 3 Kontrollampe Sluttsentrifugering = opsjon 4 For programmeringsfunksjon D Kontrollampen Skylling lyser. 6 Med trykk på tasten Start flere ganger kan du aktivere de forskjellige bløtleggingstidene. Som bekreftelse på den valgte bløtleggingstiden lyser følgende kontrollamper: Kontrollampe Skylling =2 h Kontrollampe Skyllestopp = 1 h 30 min Kontrollampe Pumpe =1 h Kontrollampe Sluttsentrifugering = 30 min. 4. Lagring av programmeringsfunksjon 7 Slå av maskinen med tasten s. Nå kan du starte det ønskede vaskeprogrammet. Programmeringsfunksjonen er nå lagret og står til disposisjon når som helst, til den blir slettet igjen. 33

34 Rengjøring og stell Rengjøring og stell Rengjøring av vaskemaskinen Rengjør kabinettet med et mildt rengjøringsmiddel eller såpevann. Gni tørt med en myk klut. Tørk av betjeningspanelet og dekselet med en fuktig klut og tørk etterpå. Rengjør vasketrommelen med et pussemiddel for rustfritt stål. Bruk ikke skuremidler og ikke glasseller universalrengjøringsmidler! På grunn av sin kjemiske sammensetning kan de gjøre betydelig skade på kunststoffoverflatene. Rengjøring av vaskemiddelbeholderen Trekk ut beholderen til den stopper. Rengjør vaskemiddelkamrene og mykemiddelkanalen. Fjern eventuelle vaskemiddelrester regelmessig. Trykk på den røde utløserknappen og ta ut vaskemiddelbeholderen. Trekk sugeheverten ut av kammer p og rengjør den under rennende, varmt vann. 34

35 Rengjøring og stell Rengjøring og stell Rengjøring av lofilter og avløpspumpe Kontroller lofilteret etter 3-4 vaskeomganger til å begynne med, for å finne ut hvor ofte det er nødvendig å rengjøre det. Ved vanlig rengjøring renner det ut ca. 2 liter vann. Hvis avløpet er tilstoppet, er det en større mengde vann i maskinen (maks. 25 l). Forsiktig: Hvis det nettopp har vært vasket ved høy temperatur, er det fare for forbrenning! Åpne dekselet. Sett et kar under slangen. På innsiden av panelet for vaskemiddelbeholderen er det en gul åpner for dekselet for lofilteret (se bildet over). Løsne lofilteret med 2-3 omdreininger, men ikke skru det ut. Hvis det er mye vann i maskinen: Fortsett å tømme til det ikke renner ut mer vann. For å avbryte avløpet: skru til lofilteret igjen. 35

36 Rengjøring og stell Prøv om pumpepropellen kan dreies lett. Fjern eventuelle fremmedlegemer. Rengjør innerrommet. Det må ikke være kalk- og vaskemiddelrester eller fremmedlegemer i skruegjengene. Sett inn lofilteret igjen og skru det fast. Hvis lofilteret ikke blir satt inn igjen og skrudd fast, renner det vann ut av maskinen. Når det ikke renner ut mer vann: skru lofilteret helt ut. Rengjør lofilteret grundig. Etter rengjøringen: For å unngå vaskemiddeltap: Fyll på ca. 2 l vann gjennom vaskemiddelbeholderen. Kuleventilen er aktiv igjen. Fjern fremmedlegemer (knapper, mynter etc.). 36

37 Rengjøring og stell Rengjøring av vanninntakssilene Vaskemaskinen har to siler som beskytter vanninntaksventilene. Disse silene bør kontrolleres ca. hver 6. måned. Ved hyppige brudd i vannledningen bør de kontrolleres oftere. Rengjøring av silen i inntaksslangen Skru igjen vannkranen. Skru inntaksslangen av vannkranen. Trekk gummipakningen ut av forskruningen. Bruk bare slangekvaliteter som tåler et trykk på minst 70 bar. Miele originalslanger oppfyller dette kravet. Rengjøring av silen i tilkoblingsstussen for vanninntaksventilen Løsne den riflete kunststoffmutteren forsiktig fra tilkoblingsstussen med en tang og skru av mutteren. Ta tak i kunststoffsilen med f.eks. en nebbtang, trekk silen ut og rengjør den. Ta tak i kunststoffsilen med en kombieller nebbtang, trekk silen ut og rengjør den. Sett delene inn igjen i omvendt rekkefølge. Kontroller inntaksslangen. Den står under høyt trykk når maskinen er i gang. Hvis det er små sprekker eller andre skader i overflaten på slangen, må slangen skiftes ut. Sett delene inn igjen i omvendt rekkefølge. De to silene må settes inn igjen etter rengjøringen. 37

38 Feilretting Feilretting Reparasjoner på elektroapparater må bare utføres av autoriserte fagfolk. Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan det oppstå betydelig fare for brukeren. Feil Årsak Retting Programmet starter ikke Feilkontrollampen Kontroller avløp blinker under programmet, men vaskeprogrammet forløper som vanlig Feilkontrollampen Kontroller avløp blinker, og vaskeprogrammet har ikke forløpt som vanlig Ved valg av programmet Sentrifugering skjer ingen programstart Etter at et program er ferdig, kan ikke noe nytt program startes Maskinen har ikke strøm. Kontrollampen Antikrøll/Stopp lyser ikke. Vannavløpet er hindret. Vannavløpet er blokkert. Vaskemaskinen må gjøres klar til bruk. Programvelgeren ble ikke stilt via posisjonen "Stopp". Kontroller om: døren er ordentlig lukket. støpselet sitter på plass. sikringen er i orden. Rengjør lofilter og avløpspumpe. Ligger avløpsslangen for høyt? Maks. pumpehøyde 1 m. Rengjør lofilter og avløpspumpe. Ligger avløpsslangen for høyt? Maks. pumpehøyde 1 m. Se kapittel "Før første vask", avsnitt "Utskylling av vaskebeholderen". Still programvelgeren på "Stopp". Forsøk på nytt å starte et program. 38

39 7 Feilretting Feil Årsak Retting Feilkontrollampen Kontroller inntak blinker under programmet, men vaskeprogrammet forløper som vanlig Feilkontrollampen Kontroller inntak blinker, og tøyet er ikke blitt vasket En av følgende kontrollamper blinker Bløtlegging/Forvask Vask Skylling Skyllestopp Vanninntaket er hindret. Vanninntaket er stengt. Det foreligger en feil. Vannkranen er ikke åpnet nok. Knekk på inntaksslangen. Vanntrykket er for lavt. Silen i inntaksslangen er skitten. Rengjør silen. Åpne vannkranen. Start programmet på nytt. Utløs tasten s. Still programvelgeren på Stopp. Trykk inn tasten s. Start programmet på nytt. Hvis kontrollampen blinker på nytt, tilkall service. 39

40 Feilretting Feil Årsak Retting Kontrollampen Sluttsentrifugering blinker Kontrollampen Antikrøll/Stopp blinker Maskindøren lar seg ikke åpne Maskinen står ikke stille under sentrifugering Tøyet er ikke sentrifugert som vanlig Uvanlig støy fra pumpen Sluttsentrifugeringen er ikke gjennomført. Maskinen merket for stor ubalanse. Programvelgerens stilling er blitt forandret etter programstart. Maskinen er ikke elektrisk tilkoblet. Strømbrudd. Døren er ikke ordentlig lukket. Det er fremdeles vann i trommelen. Temperaturen på vaskevannet er høyere enn 55 C. Maskinføttene står ikke likt. Innstilt sentrifugehastighet var for lav. Tøyet har ikke fordelt seg tilstrekkelig i trommelen. For å beskytte vaskemaskinen er tøyet derfor blitt sentrifugert med redusert hastighet. Dette er ingen feil! Støy ved slutten av utpumpingen er normalt ( tomsuging ). Rist opp tøyet. Still programvelgeren på Sentrifugering. Ta hensyn til hastigheten for det aktuelle programmet. Still programvelgeren på det tidligere valgte programmet. Sett støpselet i stikkontakten. Åpne maskindøren som beskrevet i kapittel Feilretting, avsnitt Åpning av døren ved strømbrudd. Trykk en gang hardt mot låsesiden på døren og trykk deretter på tasten Dør. Velg programmet Pumpe og la vannet pumpes ut. Åpne maskindøren. Rett opp maskinen så den står støtt. Velg høyere sentrifugehastighet neste gang. Vask alltid store og små plagg i samme vaskeomgang. 40

41 Feilretting Feil Årsak Retting Mye vaskemiddel blir liggende igjen i vaskemiddelbeholderen Skyllemiddelet blir ikke fullstendig spylt inn eller det blir stående for mye vann i kammer p Det vaskete tøyet har fått et belegg av grå, elastiske partikler (fettlus) På det vaskete tøyet er det hvite, vaskemiddellignende partikler Tøyet blir ikke rent med flytende vaskemiddel Vannets flytetrykk er ikke tilstrekkelig. Pulvervaskemidler i forbindelse med avkalkingsmidler har tendens til å klebe. Sugeheverten sitter ikke riktig eller den er tett. Mykemiddelkanalen er tett. For lite vaskemiddel (tøyet har vært sterkt tilsølt med fett (oljer, salver)). Vaskemiddelet inneholder bestanddeler for vannavkalking (zeolitter), som ikke løses opp i vann. De har satt seg fast på tekstilene. Flytende vaskemidler inneholder ikke blekemidler. Flekker av frukt, kaffe eller te blir ikke fjernet. Rengjør silen i vanninntaket. Trykk eventuelt inn tasten Høyere vannstand. Tilsett først vaskemiddel og deretter avkalkingsmiddel i vaskemiddelbeholderen. Rengjør sugeheverten. Rengjør mykemiddelkanalen. Tilsett mer vaskemiddel eller bruk flytende vaskemiddel til slikt tøy. La programmet KOKE/KULØRTVASK 60 C gå uten tøy med flytende vaskemiddel før neste vaskeomgang. Vask tekstilene en gang til og bruk vaskemiddel uten zeolitter for fremtiden. Flytende vaskemidler inneholder vanligvis ingen zeolitter. Prøv å fjerne partiklene med en børste. Bruk pulvervaskemidler med blekemiddel. Fyll flekkfjerner i kammer j og det flytende vaskemiddelet i en vaskeball. Tilsett aldri flytende vaskemiddel og flekkfjerner sammen i kammeret. 41

42 Feilretting Åpning av maskindøren ved strømbrudd Slå av maskinen. Åpne dekselet til lofilteret og la vannet renne ut, se kapittel Rengjøring og stell, avsnitt Rengjøring av lofilter og avløpspumpe. Kontroll av vanntrykket Sett en bøtte under vannkranen. Skru opp kranen. Hvis det renner 5 liter vann ned i bøtten i løpet av 15 sekunder, er vanntrykket i orden. Trekk i nødåpneren. Døren åpner seg. Vær sikker på at trommelen står stille før du tar ut tøyet. Hvis du stikker hånden inn i en trommel som går rundt, er det betydelig fare for skade. 42

43 Service Service Reparasjon Hvis maskinen må repareres, kontakt Miele-forhandleren eller Mieles serviceavdeling. Telefon: Oppgi maskinens type og nummer. Opplysningene finner du på typeskiltet over vinduet på åpen maskindør. Programaktualisering (PC) - Update Service-kontrollampen merket med PC på betjeningspanelet brukes av serviceavdelingen som overføringspunkt for programaktualiseringen (PC = Programme Correction). Dermed kan maskinen omprogrammeres slik at den tilpasses fremtidige utviklinger når det gjelder vaskemidler, tekstiler og vaskeprosesser. Miele vil bekjentgjøre muligheten for programaktualisering i rett tid. 43

44 Oppstilling og tilkobling Oppstilling og tilkobling Underlaget Et betonggulv egner seg best som underlag. Det vibrerer sjelden under sentrifugering - i motsetning til tregulv eller gulv med myke egenskaper. Still maskinen loddrett og støtt. Unngå oppstilling på myke gulvbelegg, så unngås vibrasjon under sentrifugering. Ved oppstilling på tregulv: Sett maskinen på en plate av kryssfiner (minst 59x52x3 cm). Platen bør skrus fast til flest mulig gulvbjelker, ikke bare til gulvplankene. Sett helst maskinen i et hjørne av rommet. Der er gulvet mest stabilt. Oppstilling av maskinen Flytt maskinen fra transportrammen til oppstillingsstedet. Viktig: Ikke ta tak i døren for å løfte maskinen. Maskinføttene og underlaget må være tørre, slik at maskinen ikke kan skli under sentrifugering. Fjerning av transportsikringen Ved sokkeloppstilling må maskinen sikres ved hjelp av braketter (kan kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling). Ellers er det fare for at maskinen faller ned fra sokkelen under sentrifugering. Drei venstre transportstang

45 Oppstilling og tilkobling Drei høyre transportstang 90. Tett hullene med pluggene som følger med. Maskinen må ikke transporteres uten transportsikring. Oppbevar transportsikringen. Den må monteres igjen før transport av maskinen (f.eks. ved flytting). Trekk ut stengene og støtteplaten. 45

46 Oppstilling og tilkobling Oppretting Maskinen må stå loddrett for at den skal virke problemfritt. Løsne foten 1 sammen med låsemutteren 2 mot venstre med en skrutrekker (se tegningen nedenfor) og skru ut foten. Still maskinen på alle fire føttene igjen. Kontroller med vaterpass om maskinen står loddrett. Hvis maskinen ikke stilles opp forskriftsmessig, øker vann- og energiforbruket, og maskinen kan flytte seg. Maskinen justeres med de fire skruføttene. Ved levering er alle føttene skrudd inn. Utskruing og låsing av foten Vipp maskinen litt opp og sikre den, f.eks. med en fast trekloss. Pass på at maskinen ikke glir ned - fare for skade. Hold foten 1 fast med en vannpumpetang og skru til låsemutteren 2 mot høyre med en skrutrekker opp mot kabinettet. Alle fire låsemutterne må være skrudd fast opp mot kabinettet. Kontroller også de føttene som ikke ble skrudd ut under justeringen. Ellers er det fare for at maskinen flytter seg. Maskinen må ikke bygges inn! 46

47 Oppstilling og tilkobling Vask-tørk-søyle Maskinen kan settes sammen med en Miele tørketrommel til en vask-tørk-søyle. Til dette behøves en mellomsats*. Alle deler merket med * kan leveres av en Miele-forhandler eller Mieles deleavdeling. 47

48 Oppstilling og tilkobling Montering Maskiner med slangeforbindelse tillates normalt oppsatt i rom med godkjent gulvsluk. Ved vanntrykk større enn 60 N/cm 2 skal reduksjonsventil innsettes. Maskiner med slangeforbindelse, som ønskes anbrakt i rom uten sluk, kan tillates når huseierens tillatelse foreligger. Enkelte vannverk har tilleggsbestemmelser. For maskiner som ikke har brutt forbindelse i vanntilførselen skal røravbryter innsettes. Eventuelt rørleggerarbeide skal utføres av autorisert rørleggermester og anmeldes til vannverket. Vanninntak Maskinen kan kobles til drikkevannsledningen uten tilbakeslagsventil. For tilkobling trengs en vannkran med 3/4" forskruning. Hvis det ikke finnes vannkran, må maskinen kobles til vannledningen av en autorisert installatør. Den ca. 1,5 m lange trykkslangen 3/8" med 3/4" forskruning kobles til vannkranen. Denne trykkslangen egner seg ikke for tilkobling til varmtvann. Pass på at pakningen sitter riktig i forskruningen. Tilkoblingsslangen står under trykk. Kontroller om tilkoblingen er tett ved å åpne vannkranen langsomt. Hvis slangen må skiftes ut, bruk bare slangekvaliteter som tåler et trykk på minst 70 bar overtrykk. Dette gjelder også for tilkoblingsarmaturene. Miele originaldeler oppfyller dette kravet. Som ekstrautstyr kan slanger på 2,5 eller 4,0 m leveres. Flytetrykket må være minst 1 bar og maks. 10 bar. Hvis det er høyere enn 10 bar overtrykk, må det monteres en reduksjonsventil i vannledningen. Minstetrykket på 1 bar overtrykk kan måles slik: Når vannkranen er åpnet helt, skal det renne ut 5 liter vann i løpet av 15 sek. (samles i et kar med nivåmarkeringer). De to silene - en i den frie enden på inntaksslangen og en i tilkoblingsstussen på vanninntaksventilen - beskytter vanninntaksventilen og må ikke fjernes. 48

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 655 680 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 479 820 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 794 400 Aktivt miljøvern Transportemballasjen

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 N Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 086 560 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisning Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 654 560 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 838 290 Aktivt miljøvern

Detaljer

Din bruksanvisning MIELE W3241

Din bruksanvisning MIELE W3241 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIELE W3241. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIELE W3241 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3241 Bruksanvisningen må no - DK, NO, SE leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 616 530 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 780 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 527. no-no. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning Vaskemaskin W 527. no-no. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 527 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 167 890 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 955 110 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 017 020

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 902 700 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 787 131 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 202 760 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 265 400 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 443 400

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 837 430

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 020 030

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW STARLINE no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 530 650 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 757 660

Detaljer

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisning Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 579 140 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 622 640

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 757 650 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 442 100 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 028 010 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 164 930 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 370 920 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 835 580 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 028 100 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 519 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 640 160 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 518 340 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 835 580 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 610 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 106 240 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy).

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy). Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD 3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN KLARGJØRING AV VASKEN

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 967 420 Innhold Sikkerhetsregler...................................................

Detaljer

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning W 6073 (MC 23)

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning W 6073 (MC 23) Bruksanvisning Vaskemaskin W 6073 (MC 23) no - NO Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 018 292 2 M.-Nr.

Detaljer

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK:

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK: N BRUKSANVISNING FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK: VIKTIG: LES NØYE KAPITLET INSTALLASJON FJERN TRANSPORTSIKRINGENE Første vaskesyklus uten tøy: 1. Åpne vannkranen.. Lukk døren. 3. Fyll litt vaskemiddel (ca.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 844 190 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309

Din bruksanvisning ZANUSSI WD12 http://no.yourpdfguides.com/dref/649309 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning

Installasjons- og bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Vaskemaskin Gratulerer med valget av en Gorenje vaskemaskin. Din nye vaskemaskin lever opp til alle krav som stilles til miljøriktig vask, og den er svært økonomisk med

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene forlater

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 375 640 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4195 C

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4195 C Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4195 C X Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 05 453 010 Innhold Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 670 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 11 008 550 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningsfelt. Dør

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningsfelt. Dør Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 654 040 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 940 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 850 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 260 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 260 300 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bomann vaskemaskin WAA 936

Bomann vaskemaskin WAA 936 1. Spesielle kjennetegn 1.1. Tekniske data Bomann vaskemaskin WAA 936 Mål: Høyde Bredde Dybde Vask: Bomull Syntetisk Ull 85 cm 60 cm 55 cm 5,5 kg 2,75 kg 1 kg Strømtilførsel: Maksimalt strømforbruk ved

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 525 700 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 268 400 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

BRUKSANVISNING FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK:

BRUKSANVISNING FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK: BRUKSANVISNING N FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK: VIKTIG: LES NØYE KAPITLET INSTALLASJON. VIKTIG: FJERN TRANSPORTBOLTENE OG TRANSPORTBRAKETTEN. Første vaskesyklus uten tøy: 1. Åpne vannkranen. 2. Lukk trommelklaffene.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 655 730 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Fjerne transportsikringene i vaskemaskinen 2 Sette opp vaskemaskinen 2 Kople til vaskemaskinen 3 Legge inn vasken 4 Fylle på vaskemidler 4 Programmere 5 Automatiske

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 530 470

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 699 130 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L78840 http://no.yourpdfguides.com/dref/811670 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer