Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter vaskemaskinen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Hvordan kan du spare energi Energi- og vannforbruk Vask helst maksimal tøymengde for hvert enkelt vaskeprogram. Da er energi- og vannforbruket lavest, vasketøymengden sett under ett. Ved liten tøymengde i programmene Kokevask og Kulørtvask sørger maskinens mengdeautomatikk for redusert vann-, tids- og energiforbruk. Bruk programmet Mini for små tøymengder. Vaskemiddel Bruk ikke mer vaskemiddel enn det som er angitt på vaskemiddelpakken. Reduser vaskemiddelmengden for mindre tøymengder. Tips for påfølgende maskintørking For å spare energi ved tørkingen: velg så høy sentrifugehastighet som mulig for hvert enkelt vaskeprogram. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 2

3 Innhold Aktivt miljøvern...2 Kassering av transportemballasjen...2 Kassering av gamle apparater...2 Hvordan kan du spare energi...2 Sikkerhetsregler og advarsler...6 Betjening av vaskemaskinen...13 Betjeningspanel...13 Displayets funksjonsmåte...14 Første igangsetting...15 Råd og tips om tekstilbehandling Klargjør tekstilene Legg inn tøyet Velg program Vedlikeholdssymboler...18 Kortfattet bruksanvisning...19 Sentrifugering...23 Maksimal sluttsentrifugeringshastighet...23 Skyllesentrifugering...23 Velge bort sluttsentrifugering (Skyllestopp) Velge bort skyllesentrifugering og sluttsentrifugering...23 Timer...24 Programoversikt...25 Grunnprogrammer...25 Spesialprogrammer...27 Programforløp...31 Endre programforløp...33 Avbryte programmet...33 Pause i programmet...33 Endre program Etterinnlegging/uttaging av tekstiler...34 Vaskemiddel...35 Avkalkingsmiddel Komponent - vaskemiddel Tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse Automatisk tilsetting av tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse

4 Innhold Separat tilsetting av tøymykner eller syntetisk stivelse...36 Separat tilsetting av stivelse...36 Avfarging/farging...36 Ekstern dosering...37 Rengjøring og stell...39 Rengjøring av vaskemaskinen...39 Rengjøring av vanninntakssilen...41 Feilretting...42 Hva skal du gjøre hvis Programmet starter ikke Det står en feilmelding i displayet...43 Generelle problemer med vaskemaskinen...44 Ikke tilfredsstillende vaskeresultat...45 Maskindøren kan ikke åpnes via tasten Dør...46 Fortsette program etter strømbrudd...46 Åpning av maskindøren ved tilstoppet avløp og/eller strømbrudd...47 Service...50 Reparasjoner...50 Optisk grensesnitt PC...50 Ekstrautstyr...50 Oppstilling og tilkobling...51 Front Bakside...52 Oppstilling av vaskemaskinen...53 Underlaget...54 Fjerning av transportsikringen...54 Montering av transportsikringen...56 Oppretting...56 Utskruing og låsing av føttene...56 Hindre maskinen fra å gli...57 Vask-tørk-søyle...58 Sokkeloppstilling...58 Betalingssystem Vanntilkobling...59 Kaldtvannstilkobling...59 Varmtvannstilkobling

5 Innhold Vannavløp...61 Avløpsventil Avløpspumpe...61 Elektrotilkobling...62 Tekniske data...63 Innstillinger for endring av standardverdier...65 Meny Innstillinger...66 Språk...66 Meny Innstillinger/Superbrukernivå...67 Vannavkjøling Klokkeslett...68 Superbrukernivå...69 Kontrast...69 Lysstyrke...69 Standby (Display) Memory...70 Mengdeautomatikk...70 Vann Forvask...70 Vann Hovedvask...70 Vann Skylling...70 Vasketid Lettstelt...72 Forvask KK Liste spesialprogr Hygiene...72 Skylleomganger KK...73 Skylleomg. Lettstelt Skylleomganger desinfeksjon...73 Forskylling KK...73 Forskylling Lettstelt...73 Sentrifugering gratis

6 Sikkerhetsregler og advarsler Denne vaskemaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis maskinen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og vedlikehold av maskinen. Du beskytter deg selv og forhindrer skade på maskinen. Dersom flere personer skal læres opp i bruk av vaskemaskinen, sørg for at sikkerhetsreglene er tilgjengelige, og/eller at personene gjøres kjent med dem. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! Forskriftsmessig bruk Vaskemaskinen er kun tillatt for anvendelsesområdet tekstiler, som ifølge produsentens vaskeanvisning kan vaskes i maskin. Enhver annen bruk kan være farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes annen bruk enn maskinen er bestemt for eller feil betjening. Bruk vaskemaskinen som beskrevet i bruksanvisningen, etterse den jevnlig og gjennomfør funksjonstester. Vaskemaskinen skal ikke brukes utendørs. 6

7 Sikkerhetsregler og advarsler Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene maskinen på en sikker måte, må ikke bruke denne maskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn under åtte år må holdes vekk fra vaskemaskinen, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år får bare betjene vaskemaskinen uten tilsyn, dersom vaskemaskinens funksjon er forklart slik, at de kan betjene vaskemaskinen på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde vaskemaskinen uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av vaskemaskinen. Ikke la barn leke med vaskemaskinen. Driftslederen må sikre desinfeksjonsstandarden for både termiske og kjemotermiske prosesser (fra listen, iht. 18 IFSG (tysk helselov)) med tilsvarende kontroller av rutinen. Desinfeksjonsprogrammer må ikke avbrytes, da kan desinfeksjonsresultatet bli redusert. 7

8 Sikkerhetsregler og advarsler Teknisk sikkerhet Kontroller før maskinen oppstilles om den har ytre, synlige skader. En skadet maskin må ikke oppstilles og tas i bruk. Sikkerheten for det elektriske anlegget i maskinen kan bare garanteres hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. La eventuelt fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som produsenten ikke kan ta ansvaret for. Reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. Vaskemaskinen må ikke endres uten at det er uttrykkelig godkjent av Miele. Ved feil eller ved rengjøring og stell, husk at maskinen er koblet fra el-nettet bare når: støpselet på maskinen er trukket ut eller sikringen i husinstallasjonen er koblet ut eller skrusikringen i husinstallasjonen er skrudd helt ut. Se også kapittel "Oppstilling og tilkobling" avsnitt "Elektrotilkobling". 8

9 Sikkerhetsregler og advarsler Vaskemaskinen må bare kobles til vannforsyningen med et slangesett av nyere dato. Gamle slangesett må ikke brukes. Kontroller slangesettet med jevne mellomrom, på denne måten kan du skifte det ut i tide og forhindre vannskader. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre maskiner, blir oppfylt. Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabel (brannfare på grunn av overoppheting). Installeringen av denne maskinen er beregnet for fastlandsdrift. For installering på ikke-stasjonære oppstillingssteder er det nødvendig å ta ekstra forholdsregler tilpasset oppstillingsstedet. Ansvaret for denne installeringen er pålagt installatøren / montøren. Følg anvisningene i kapitlene "Oppstilling og tilkobling" og "Tekniske data". Støpselet må alltid være lett tilgjengelig, slik at vaskemaskinen kan kobles fra strømforsyningen. Hvis maskinen skal være utstyrt med en fast-tilkobling, må det monteres en allpolet bryter som er tilgjengelig til enhver tid, slik at vaskemaskinen kan kobles fra strømforsyningen. 9

10 Sikkerhetsregler og advarsler Forskriftsmessig bruk Den maksimale tøymengden utgjør 6,5 kg (tørt tøy). Programmer med mindre tøymengder finner du i kapitlet "Programoversikt". Ikke plasser maskinen i et rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet. Fjern transportsikringen på baksiden av vaskemaskinen før maskinen tas i bruk (se kapittel "Oppstilling og tilkobling", avsnitt "Fjerning av transportsikringen"). Under sentrifugering kan transportsikring som ikke er fjernet, skade maskinen og møbler/maskiner i nærheten. Steng vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er sluk i gulvet (gully) i nærheten av vaskemaskinen. Fare for oversvømmelse! Hvis du henger avløpsslangen i en vaskekum, kontroller at vannet renner raskt nok unna. Sikre slangen slik at den ikke kan gli ned. Vannets tilbakeslagskraft kan presse en usikret slange ut av kummen. Pass på at ingen fremmedlegemer (f.eks. spiker, nåler, mynter, binders) kommer med i vasken. Fremmedlegemer kan skade maskindeler (f.eks. vaskebeholder, trommel), som igjen kan forårsake skader på tøyet. 10

11 Sikkerhetsregler og advarsler Ved riktig vaskemiddeldosering er det ikke nødvendig å avkalke maskinen. Hvis avkalking skulle bli nødvendig, bruk bare spesialavkalkingsmidler med korrosjonsbeskyttelse. Slike midler kan kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling. Følg bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet nøye. Tekstiler som har vært behandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler må skylles godt i rent vann før de vaskes. Bruk aldri løsemiddelholdige rengjøringsmidler i vaskemaskinen (f.eks. vaskebensin). Maskinkomponenter kan bli skadet og det kan oppstå giftige damper. Brann- og eksplosjonsfare! Ikke lagre eller bruk bensin, petroleum eller andre lett antennelige stoffer i nærheten av vaskemaskinen. Brann- og eksplosjonsfare! Fargemidler må være egnet for bruk i vaskemaskin og bør ikke brukes for ofte. Følg produsentens bruksanvisning nøye. Avfargingsmidler kan på grunn av sine svovelholdige forbindelser føre til korrosjon. Avfargingsmidler må ikke brukes i vaskemaskinen. 11

12 Sikkerhetsregler og advarsler Pass på at ytterpanelet av rustfritt stål (front, deksel og kabinett) ikke kommer i kontakt med flytende klor eller natriumphypoklorittholdige rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Disse midlene kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Aggressive damper fra vaskevann tilsatt klorblekemidler, kan likeledes føre til korrosjon. Åpnede beholdere må derfor ikke oppbevares i umiddelbar nærhet av maskinen. Ikke bruk høytrykksspyler eller vannslange til rengjøring av maskinen. Følg produsentens anvisninger ved bruk og kombinasjon av vaskeforsterkere og spesialprodukter. Bruk bare midlene til det produsenten anbefaler, for å unngå materialskader og kraftige kjemiske reaksjoner. Tilbehør Bare tilbehørsdeler som uttrykkelig er godkjent av Miele, kan monteres i eller til maskinen. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. Mieles tørketromler og vaskemaskiner kan oppstilles i en vask-tørk-søyle. Til dette behøves en Miele mellomsats (WTV, ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at mellomsatsen både må passe til tørketrommelen og vaskemaskinen. Sørg for at Miele-sokkelen, som er å få kjøpt som ekstrautstyr, passer til denne vaskemaskinen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene og advarslene ikke blir fulgt. 12

13 Betjening av vaskemaskinen Betjeningspanel Tast Start starter det valgte vaskeprogrammet. Display med tastene, OK og + nærmere forklaring finner du på neste side. Tast for valg av timer. Optisk grensesnitt PC brukes av servicetjenesten som kontroll- og overføringspunkt (bl.a. for Update). Tast Forvask med kontrolllampe Programvelger for valg av vaskeprogrammer. Programvelgeren kan dreies både til venstre og til høyre. Tast På-Av vaskemaskinen slår seg av automatisk for å spare energi. Dette skjer 15 minutter etter programslutt/antikrøll eller når maskinen ikke er blitt betjent etter at den ble slått på. Tast Dør åpner døren. 13

14 Betjening av vaskemaskinen Displayets funksjonsmåte Tastene /+ endrer komponentene som er markert i displayet. reduserer verdien eller beveger markøren oppover. + øker verdien eller beveger markøren nedover. Tast OK For bekreftelse av den valgte verdien og for valg av den neste komponenten. Ved programvalg via displayet blir: spesialprogrammene sluttsentrifugeringshastigheten temperaturer i enkelte programmer timer valgt Displayet viser bl.a. tiden for vaskeprogrammet og det aktuelle klokkeslettet. I tillegg blir menyen Innstillinger betjent via displayet. 14

15 Første igangsetting Før første igangsetting må maskinen oppstilles og tilkobles riktig. Se kapittel "Oppstilling og tilkobling". Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke mulig å sentrifugere før første igangsetting. For å aktivere sentrifugeringen må det gjennomføres et vaskeprogram uten tøy. Slå på vaskemaskinen med tasten. Første gang vaskemaskinen blir skrudd på, vises velkomstbildet: Miele Professional Willkommen Velkomstbildet vises ikke lenger når første igangsetting er avsluttet. Displayet skifter til språkinnstilling. Velg ønsket språk med tastene og + og bekreft dette med tasten OK. Påminnelse om transportsikring For å unngå skader på vaskemaskinen, må transportsikringen fjernes før første vaskeprogram. Displayet skifter til innstilling av klokkeslett. Stille klokken 12:00 Innstill klokkeslett Innstill timen med tastene og + og bekreft med tasten OK. Nå kan du stille inn minuttene. Etter å ha bekreftet minuttene, viser displayet grunnmenyen. Første vaskeomgang Vaskemaskinen er nå klar for første vaskeprogram. Drei programvelgeren på Koke-/Kulørtvask 60 C. Skru opp vannkranen. Trykk tasten Start. Etter programslutt er første igangsetting avsluttet. Bekreft at du har fjernet transportsikringen ved å trykke OK. 15

16 Råd og tips om tekstilbehandling 1. Klargjør tekstilene Forbehandle flekker Fjern eventuelle flekker på tekstilene før vask; helst mens de er ferske. Tørk flekkene forsiktig av med en klut som ikke farger. Ikke gni! Spesielle flekker (blod, egg, kaffe, te osv.) kan ofte fjernes med små knep. Se Mieles vaskeleksikon på Ikke bruk kjemiske (løsemiddelholdige) rengjøringsmidler i vaskemaskinen! Tøm lommene. Fremmedlegemer (f.eks. spiker, mynter, binders, bh-spiler) kan skade tekstiler og maskindeler. Sorter tekstilene Sorter tekstilene etter farger og etter symbolene på vedlikeholdsetiketten (i krage eller sidesøm). Mørke tekstiler avgir ofte farge i første vask. Vask lyse og mørke plagg hver for seg, slik at ikke noe blir misfarget. 16

17 Råd og tips om tekstilbehandling Generelle tips Gardiner: Fjern gardinkroker og blybånd eller legg gardinene i en vaskepose. BHer: Sy fast eller ta ut løse bøyler. Strikkede tekstiler, jeans, bukser og f.eks. T-skjorter: vaskes med vrangen ut, når tekstilprodusenten anbefaler det. Lukk glidelåser, hekter o.l. før vask. Lukk dynetrekk og putevar, slik at ikke småplagg havner inni dem. Flere tips finner du i kapittelet "Programoversikt". Ikke vask tekstiler som er merket med vedlikeholdssymbolet Tåler ikke vask. 2. Legg inn tøyet Slå på vaskemaskinen med tasten På/Av. Ved maksimal tøymengde er energi- og vannforbruket lavest, vasketøymengden sett under ett. Overfylling forringer vaskeresultatet og fører til økt krølldannelse. Sving døren lett igjen. Pass på at ingen tekstiler blir klemt fast mellom døren og dørpakningen. 3. Velg program Velg det vaskeprogrammet som egner seg best for tekstiltypen (se kapittel "Programoversikt"). Betalingssystem Ved betalingssystem; legg merke til betalingsoppfordringen i displayet. Dersom døren blir åpnet etter programstart eller programmet avbrutt, tapes betalingen. Trommelbelysningen slår seg på. Trykk tasten Dør og åpne døren. Brett ut tekstilene og legg dem løst inn i trommelen. Tekstiler av forskjellig størrelse forsterker vaskeeffekten og fordeler seg bedre under sentrifugeringen. 17

18 Råd og tips om tekstilbehandling Vedlikeholdssymboler Vask Gradetallet på vaskebaljen angir maksimal temperatur for vasking. Normal maskinvask Skånsom maskinvask Ekstra skånsom maskinvask Håndvask Kan ikke vaskes Tørking Punktene angir temperaturen Normal temperatur Redusert temperatur Ikke egnet for trommeltørking Profesjonell rensing Rens med kjemiske løsemidler. Bokstavene står for rengjøringsmiddel. Våtrens Tåler ikke kjemisk rens Bleking Alle oksidasjons-blekemidler er tillatt Kun surstoffbleking er tillatt Tåler ikke bleking Stryking & rulling Punktene angir temperaturområdene ca. 200 C ca. 150 C ca. 110 C Tekstilene tåler ikke stryking/rulling 18

19 Kortfattet bruksanvisning Kapittelet "Råd og tips om tekstilbehandling" må leses. Klargjør tekstilene Legg inn tekstilene Slå på vaskemaskinen. Trommelbelysningen slås på. Pass på at ingen tekstiler blir klemt fast mellom døren og dørpakningen. Sving døren lett igjen. Åpne døren. Brett ut tekstilene og legg dem løst inn i trommelen. 19

20 Kortfattet bruksanvisning Velg program Med programvelgeren kan du velge Spesialprogrammer som vises i displayet. Mini Skjorter Stivelse Marker det ønskede program med tastene eller + og bekreft dette med tasten OK. Displayet skifter til programoversikten. Velg ønsket vaskeprogram og temperatur med programvelgeren. I displayet vises valgt vaskeprogram. Kulørtvask Displayet skifter til programoversikten. 60 C 1400 o/min Varighet: h Med tastene eller + kan du endre den markerte komponenten sentrifugehastighet. Bekreft med tasten OK. I noen programmer kan nå temperaturen endres med + eller. Skjorter 40 C 600 o/min Varighet: h Med tastene eller + kan du endre den markerte komponenten temperatur. Med tasten OK bekrefter du og skifter til komponenten sentrifugehastighet. Forvask Velg tilleggsfunksjonen forvask for tekstiler med større mengder smuss f.eks. støv, sand. Hvis det ikke er mulig å velge tilleggsfunksjonen forvask, er den ikke tillatt i dette programmet. Timer Hvis ønsket, kan du velge en starttid (se kapittel "Timer"). 20

21 Kortfattet bruksanvisning Tilsett vaskemiddel Ta hensyn til hvor skittent tøyet er og vannets hardhetsgrad. For lite vaskemiddel medfører: at moppene, klutene og tekstilene ikke blir rene, og med tiden blir grå og harde. at det danner seg fettlus på tekstilene. at det danner seg kalkavleiringer på varmeelementene. For mye vaskemiddel medfører, at det dannes for mye skum, og dermed oppnås en dårlig vaskemekanikk og dårlig vaske-, skylle- og sentrifugeringsresultat. økt miljøbelastning. Mer informasjon om vaskemidler og dosering finner du i kapittelet "Vaskemiddel". Trekk ut vaskemiddelbeholderen og fyll vaskemiddel i kamrene. = Vaskemiddel for Forvask ( 1 / 4 av anbefalt total vaskemiddelmengde) = Vaskemiddel for Hovedvask = Tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse Lukk vaskemiddelbeholderen. Ved desinfeksjonsprogrammer brukes ikke kammer. Ikke fyll midler i kammer. Vaskemaskinen er utstyrt for tilkobling til et eksternt doseringssystem for dosering av flytende rengjørings- og tilsetningsmidler (se kapittel "Vaskemiddel", avsnitt "Ekstern dosering"). 21

22 Kortfattet bruksanvisning Start programmet Så snart et program kan startes, blinker tasten Start. Trykk tasten Start. Tasten Start lyser. Trommelbelysningen slår seg av etter at programmet er startet. Dersom ikke programstarten ble utsatt, viser displayet antatt programvarighet. Denne telles ned i minuttakt. I løpet av de første 10 minuttene registrerer vaskemaskinen vannopptaket i tekstilene. Det kan føre til en endring av programtiden. I tillegg vises programforløpet i displayet. Vaskemaskinen gir informasjon om hvilket programavsnitt som er nådd til enhver tid. Ta ut tekstilene Dersom ikke tekstilene blir tatt ut av maskinen straks etter programslutt, starter antikrøll. 15 minutter etter at antikrøll er avsluttet, slår vaskemaskinen seg automatisk av. Vaskemaskinen må slås på igjen med tasten. Ikke glem igjen tekstiler i trommelen! Ved neste vask kan de krympe eller farge over på andre tekstiler. Fjern eventuelle fremmedlegemer fra dørbelgen. Drei programvelgeren på Stopp. Lukk døren. Ellers er det fare for at gjenstander utilsiktet havner i trommelen. Disse kan komme med i vasken og skade tekstilene. Slå av vaskemaskinen med tasten. Åpne døren med tasten Dør. Ta ut tekstilene. 22

23 Sentrifugering Maksimal sluttsentrifugeringshastighet Program o/min Koke-/Kulørtvask 1400 Lettstelt 1200 Finvask 600 Frotté 1400 Bordtekstiler 1200 Sengetøy 1200 Gardiner 600 Bomull 1400 Ull 1200 Mini 1400 Skjorter 600 Stivelse 1200 Hodeputer 1400 Ytterjakker 900 Impregnering 800 Ekstra skylling 1400 Jeans 1000 Mørkt tøy 1200 Pumpe/Sentrifugering 1400 Intensivvask 1400 Bakeribekledning 1400 Bakeribekledning Kokkebekledning 1400 Kokkebekledning Håndklær 1400 Håndklær Frisørkapper 600 Termisk desinf.15min 1400 Kjemotermisk 20min 1400 Du kan redusere sluttsentrifugeringshastigheten avhengig av program. Det er ikke mulig å velge en høyere sluttsentrifugering enn den som er nevnt over. Skyllesentrifugering Tekstilene sentrifugeres etter hovedvask og mellom skyllingene. Ved en evt. reduksjon av sluttsentrifugeringshastigheten reduseres også hastigheten på skyllesentrifugeringen. Velge bort sluttsentrifugering (Skyllestopp) Velg innstillingen Skyllestopp. Tekstilene blir liggende i vannet etter siste skylling. På denne måten reduseres krølldannelsen når ikke tekstilene straks blir tatt ut av vasketrommelen etter programslutt. Starte sluttsentrifugering: Vaskemaskinen viser automatisk maks. tillatt sentrifugehastighet. Du kan velge en lavere hastighet. Med tasten Start starter du sluttsentrifugeringen. Avslutte programmet: Trykk tasten Dør. Vannet pumpes ut. Trykk deretter tasten Dør på nytt, for å åpne døren. Velge bort skyllesentrifugering og sluttsentrifugering Velg innstillingen Uten sentrifugering. Etter siste skylling blir vannet pumpet ut, og antikrøll kobles inn. 23

24 Timer Det er ikke mulig å bruke timer ved mynt- eller tidstellerautomat. Med timeren kan du velge ønsket programslutt. Programstart kan utsettes fra 30 minutter til maks. 24 timer. Da kan du f.eks. vaske om natten. For å sikre korrekt forløp av timeren, må gjeldende klokkeslett være innstilt. Koble inn timeren Trykk tasten etter programvalg. 7:51 Start: 7:51 Stopp: 9:19 Displayet viser gjeldende klokkeslett og programslutt. Velg ønsket programslutt med tasten +. 7:51 Start: 10:32 Stopp: 12:00 Ved første tastetrykk blir programslutt forskjøvet til neste hele eller halve time. Hvert nytt tastetrykk forskyver programslutten med 30 minutter. Med tasten kan du evt. redusere for lang valgt tid. Bekreft innstilt slutt med tasten OK. Starte timer Trykk tasten Start. 60 C 1200 o/min Start om: h Displayet viser hvor mange timer og/eller minutter det er til vaskeprogrammet starter. Endre timer Trykk tasten. Korriger programslutt ved hjelp av tasten og +. Trykk tasten OK for å bekrefte. Avbryte timer Trykk tasten. Forskyv programslutt ved hjelp av tasten så langt frem, at programstart stemmer overens med gjeldende klokkeslett. Trykk tasten OK for å bekrefte. Programmet starter omgående. Reell tøymengde kan først fastslås etter programstart. Det kan føre til en tidligere programslutt. 24

25 Programoversikt Grunnprogrammer Koke-/Kulørtvask 30 C til 95 C Maks. 6,5 kg Tekstiler Tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer Tips Brukes til kokevask av kimebefengte og sterkt tilsmussede tekstiler. Vask mørke tekstiler med kulørtvaskemiddel eller flytende vaskemiddel. Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Universal- eller kulørtvaskemiddel Lettstelt 30 C til 60 C Maks. 3,5 kg Tekstiler Tekstiler av syntetfiber, blandingsstoffer eller lettstelt bomull Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Universal- og kulørtvaskemiddel Finvask 20 C til 40 C Maks. 2,5 kg Tekstiler Ømfintlige tekstiler av syntetfiber, blandingsstoffer eller kunstsilke Tips Vask tekstiler som inneholder ull med ullprogram. Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Finvaskemiddel Frotté 40 C til 60 C Maks. 5,5 kg Tips Vask mørke tekstiler med kulørtvaskemiddel Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Universalvaskemiddel Bordtekstiler 40 C til 75 C Maks. 3,5 kg Artikkel Duker og servietter av bomull, lin eller blandingsstoffer Tips Velg Forvask til meget skitne tekstiler. Bruk et vaskemiddel med enzymer til forvasken. Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Universalvaskemiddel 25

26 Programoversikt Sengetøy 40 C til 60 C Maks. 6,5 kg Tekstiler Sengetøy av bomull eller blandingsstoffer Tips Bruk kulørtvaskemiddel til mørke tekstiler. Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Universal- og kulørtvaskemiddel Gardiner kaldt til 40 C Maks. 3,0 kg Tekstiler Gardiner som ifølge produsenten kan vaskes i maskin Tips Velg bort sentrifugehastigheten for gardiner som krøller lett. Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Gardin-, universal- og kulørtvaskemiddel i pulverform Bomull / Maks. 6,5 kg Tekstiler Normalt skitne bomullstekstiler Tips Når det gjelder energi- og vannforbruk, er disse innstillingene de mest energieffektive for vasking av bomullstekstiler. Ved er den oppnådde vasketemperaturen lavere enn 60 C, men vaskeeffekten tilsvarer programmet Kulørtvask 60 C. Tillegg Forvask Vaskemiddel Universal- og kulørtvaskemiddel Henvisning for testinstitutter: Testprogrammer iht. EN og energimerking iht. EUs direktiv 1061/2010 Ull kaldt til 30 C Maks. 2,5 kg Tekstiler Tekstiler av vaskbar ull og ullblandinger Vaskemiddel Ullvaskemiddel Pumpe/Sentrifugering Maks. 6,5 kg Tips Kun pumpe: Still omdreiningshastigheten på Uten sentrifugering. Sentrifugering av tekstiler. Vær oppmerksom på omdreiningshastigheten. 26

27 Spesialprogrammer Programoversikt Listen over spesialprogrammer varierer avhengig av innstilling (se kapittel "Meny Innstillinger/Brukernivå" "Liste over spesialprogrammer"). Mini 20 C til 60 C Maks. 3,5 kg Tekstiler Små mengder av lite skitne tekstiler, som kan vaskes i programmet Kulørtvask Vaskemiddel Universal- og kulørtvaskemiddel Skjorter 20 C til 60 C Maks. 2,5 kg Tekstiler Skjorter og bluser Tips Forbehandle krager og mansjetter etter hvor skitne de er. Vaskemiddel Universal- og kulørtvaskemiddel Stivelse Maks. 3,5 kg Tips Tekstilene (duker, servietter, arbeidstøy) bør være nyvasket, men ikke skylt med tøymykner. Stivelsesmiddel Flytende stivelse eller stivelse i pulverform Hodeputer 40 C til 60 C 2 hodeputer (40 x 80 cm) eller 1 hodepute (80 x 80 cm) Artikkel Hodepute med fjær-, dun- eller syntetisk fyll Tips Se vedlikeholdsetiketten! Bruk flytende vaskemiddel. Vaskemiddel Universal- og kulørtvaskemiddel Ytterjakker kaldt til 40 C Maks. 3,0 kg Tekstiler Jakker, bukser av mikrofiber som Gore-Tex, SYMPATEX, WINDSTOPPER osv. Tips Lukk glidelåser i jakker. Ikke bruk skyllemiddel. Vaskemiddel Finvaskemiddel 27

28 Programoversikt Impregnering 30 C til 40 C Maks. 3,0 kg Tekstiler Til etterbehandling av mikrofiber, skitøy, fin tett bomull (poplin) eller duker, for å oppnå en vann- og smussavvisende virkning. Tips Tekstilene bør være nyvasket og sentrifugert eller tørket, og sortert etter farge. For å oppnå en optimal effekt, avslutt med en termisk etterbehandling. Dette kan gjøres ved å tørke tøyet i en tørketrommel eller å stryke det. Impregneringsmiddel Bruk bare impregneringsmidler med påskriften "egnet for membrantekstiler", disse er basert på fluorkjemiske forbindelser. Ikke bruk midler som inneholder parafin. Fyll impregneringsmiddel i kammer. Ekstra skylling Maks. 6,5 kg Tekstiler Tekstiler som kun skal skylles og sentrifugeres. Jeans kaldt til 40 C Maks. 3,5 kg Tips Vask jeans med vrangen ut. Jeans avgir ofte litt farge de første gangene de vaskes. Vask derfor lyse og mørke tekstiler hver for seg. Vaskemiddel Flytende kulørtvaskemiddel Mørkt tøy kaldt til 40 C Maks. 3,5 kg Tekstiler Mørke tekstiler av bomull eller blandingsstoffer Tips Vask med vrangen ut. Vaskemiddel Flytende kulørtvaskemiddel Maskinrengjøring Tom trommel For rengjøring av vasketrommelen og avløpssystemet. Tilsett universalvaskemiddel i kammer. Hvis desinfeksjonsprogrammene brukes hyppig, bør du kjøre programmet Maskinrengjøring regelmessig. 28

29 Programoversikt Intensivvask 40 C til 95 C Maks. 6,5 kg Tekstiler Sterkt tilsmussede tekstiler av bomull, lin eller blandingsstoffer Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Universal- eller kulørtvaskemiddel Hygiene Tom trommel Dersom det i siste program ble brukt en temperatur under 60 C eller programmet Sentrifugering ble valgt, vises Hygiene i displayet. Velg hygiene-program: Ikke legg inn tøy, tilsett lite vaskemiddel i kammer, start programmet eller velg et vaskeprogram fra 60 C. Hvis dette ikke følges, går hvert program slik det skal. Etter dette vises rådet Hygiene på nytt. Bakeribekledning Bakeribekledning+ 40 C til 95 C 40 C til 95 C Maks. 6,5 kg Tekstiler Arbeidsfrakker, -jakker, luer, tildekkingskluter eller kluter av bomull eller blandingsstoffer Tips Fjern grovt smuss med forskylling. Bruk forvaskemiddel med enzymer. Velg Bakeribekledning+ hvis tekstilene er sterkt tilsmusset. Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Universalvaskemiddel Kokkebekledning Kokkebekledning+ Tekstiler 40 C til 80 C 60 C til 95 C Maks. 6,5 kg Arbeidsfrakker, -jakker, luer, tildekkingskluter eller kluter av bomull eller blandingsstoffer Tips Fjern grovt smuss med forskylling. Bruk forvaskemiddel med enzymer. Velg Kokkebekledning+ og et flytende spesialvaskemiddel hvis tekstilene er sterkt tilsmusset. Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Universalvaskemiddel 29

30 Programoversikt Håndklær 20 C til 40 C Maks. 5,5 kg Tekstiler Lett tilsmusset frotté av bomull Tips Bruk kulørtvaskemiddel for mørke tekstiler. Vaskemiddel Universalvaskemiddel Håndklær+ 40 C til 60 C Maks. 5,5 kg Tekstiler Sterkt tilsmusset frotté av bomull Tips Bruk kulørtvaskemiddel for mørke tekstiler. Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Universalvaskemiddel Frisørkapper kaldt til 30 C Maks. 2,0 kg Tekstiler Kapper av syntetfibre som er lettere tilsmusset Vaskemiddel Finvaskemiddel Termisk desinf. 15 min 85 C Maks. 6,5 kg (Termisk desinfeksjon) Tekstiler Tekstiler av bomull eller blandingsstoffer Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Egnet spesialvaskemiddel (vaskemiddel med blekemiddel) Kjemotermisk 20 min 60 C Maks. 6,5 kg (Kjemotermisk desinfeksjon) Tekstiler Arbeidsklær eller desinfeksjonstekstiler som er egnet for desinfeksjon og som er sortert etter farge. Tilleggsfunksjon Forvask Vaskemiddel Vaske og desinfeksjonsmiddel iht. liste følg landets forskrifter 30

31 Programforløp Hovedvask Skylling Sentrifugering Vannstand Vaskerytme Vannstand Skyllinger Skyllesentrifugeri nger Sluttsentrifugeringer Koke-/Kulørtvask 2 Lettstelt 2 Finvask 2 Frotté 2 Bordtekstiler 2 Sengetøy 2 Gardiner 3 Bomull 2 Ull 2 Mini 2 Skjorter 2 Stivelse 1 Hodeputer 2) 3 Ytterjakker 3 3) Impregnering 1 Ekstra skylling 2 Jeans 3 Mørkt tøy 3 Intensivvask 2 Bakeribekledning 1) 2-3 4) Kokkebekledning 1) 3 Håndklær 2 Frisørkapper 2 Termisk desinf. 2 Kjemotermisk 2 Se forklaringer til symbolene og særtrekkene i programforløpet på neste siden. 31

32 Programforløp Symbolforklaringer: = lav vannstand = middels vannstand = høy vannstand = Normal vaskerytme = Skånegang = Ull Vaskemaskinen har fullelektronisk styring med mengdeautomatikk. Vaskemaskinen fastslår selv nødvendig vannforbruk, avhengig av de innlagte tekstilenes mengde og sugekraft. Dette fører til ulike programforløp og vasketider. Programforløpene som er ført opp her, gjelder alltid grunnprogrammet med maksimal tekstilmengde. Det tas ikke hensyn til valgbare tillegg. Programindikatoren på vaskemaskinen viser hele tiden hvilket programavsnitt som er nådd i løpet av vaskeprogrammet. Særtrekk i programforløpet: Antikrøll: Trommelen fortsetter å bevege seg inntil 30 minutter etter programslutt, for å unngå krølldannelse. Vaskemaskinen kan åpnes når som helst. Unntak: Programmet Ull har ikke Antikrøll. 1) Forskylling: Det gjennomføres alltid en forskylling uten vaskemiddel. 2) Sentrifugeringstoppfart: Foråfåut luften av puten, gjennomføres en sentrifugeringstoppfart før vaskeomgangen. Deretter renner vannet via kammer til hovedvask. 3) I programmet Ytterjakker blir tekstilene kun sentrifugert etter Hovedvask. 4) I programmet Bakeribekledning+ gjennomføres det en tredje skylling. 32

33 Endre programforløp Ved drift med mynt-/tidstellerautomat sperres programmet etter 3 minutter. Avbrytelse eller endring av programmet er ikke lenger mulig. Avbryte programmet Du kan avbryte et vaskeprogram til enhver tid etter programstart. Still programvelgeren på Stopp. Vaskemaskinen pumper ut vaskevannet og programmet er avbrutt. Trykk tasten Dør. Ta ut tøyet eller lukk døren og start et nytt vaskeprogram. Pause i programmet Slå av vaskemaskinen med tasten. For å fortsette: Slå på maskinen ved å trykke tasten igjen. Bekreft meldingen i displayet og trykk deretter tasten Start. Endre program Endre vaskeprogram En programendring er ikke mulig etter programstart. For å velge et annet program, må du avbryte programmet som er startet. Endre temperatur I noen programmer kan temperaturen endres inntil fem minutter etter programstart. Trykk tasten OK, temperaturen er markert. Du kan endre temperaturen med tastene + og. Bekreft med OK. Endre sentrifugehastighet: Trykk tasten OK helt til sentrifugehastigheten er markert. Via tastene og + kan du endre sentrifugehastigheten helt til sluttsentrifugeringen begynner. Det er ikke mulig å velge eller velge bort Forvask. 33

34 Endre programforløp Etterinnlegging/uttaging av tekstiler I noen programmer kan du legge inn eller ta ut tøy etter start: Trykk tasten Dør, til maskindøren åpner seg. Legg inn eller ta ut tøy. Lukk døren. Programmet fortsetter automatisk. NB: Etter programstart kan ikke vaskemaskinen fastslå noen endring av tøymengden. Derfor går den alltid ut fra maksimal tøymengde når tøy er lagt inn eller tatt ut etter start. Den angitte programtiden kan bli forlenget. Døren kan ikke åpnes når: Temperaturen på vaskevannet er over 50 C. Vannivået overskrider en bestemt verdi. Programskrittet Sentrifugering er nådd. Avbrudd eller endring av programmet samt åpning av døren, er ikke mulig når et desinfeksjonsprogram er startet. programmet er sperret pga. drift med mynt-/tidstellerautomat. 34

35 Vaskemiddel Du kan bruke alle moderne vaskemidler som er egnet for vaskemaskiner, også flytende, kompakte (konsentrerte), tabletter og modul-vaskemidler. Tekstiler av ull eller ullblandinger bør vaskes med et spesialmiddel for ull. Råd om bruk og doseringsveiledning for full tøymengde står på vaskemiddelpakken og skal følges. Vannets hardhetsgrad Doseringen er avhengig av: Hvor skittent tøyet er Lite skittent Ingen synlige tilsmussinger eller flekker. Plaggene har f.eks. opptatt kroppslukt. Normalt skittent Tilsmussinger og/eller noen få lette flekker kan ses. Meget skittent Tilsmussinger og /eller helt tydelige flekker. Vannets hardhet Når du ikke kjenner vannets hardhetsgrad, kontakt det lokale vannverket. Tøymengden (ta hensyn til anbefalt doseringsmengde). Hardhetsområde Total hardhet i mmol/l deutsche Härte d bløtt (I) 0-1,5 0-8,4 middels (II) 1,5-2,5 8,4-14 hardt til meget hardt (III) over 2,5 over 14 Avkalkingsmiddel I hardhetsområdene II og III kan du tilsette et avkalkingsmiddel, for å spare vaskemiddel. Riktig dosering står på pakken. Fyll først på vaskemiddel, deretter avkalkingsmiddel. Da kan vaskemiddelet doseres som for hardhetsområde I. Komponent - vaskemiddel Når du vasker med flere komponenter (f.eks. modul-vaskemidler), fyll alltid vaskemidlene i kammer i nedenforstående rekkefølge: 1. Vaskemiddel 2. Avkalkingsmiddel 3. Flekkfjerner Da blir midlene best spylt inn. 35

36 Vaskemiddel Tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse Tøymykner gjør tøyet mykt og reduserer statisk ladning ved maskintørking. Syntetiske stivelsesmidler gir bedre hold i tekstilene. Stivelse gjør tøyet stivt og fyldig. Doser etter produsentens anvisning. Automatisk tilsetting av tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse Fyll tøymykner, syntetisk stivelse eller flytende stivelse i kammer. Legg merke til maks. merket. I siste skylleomgang blir tøymykner, syntetisk eller flytende stivelse spylt inn. Ved slutten av vaskeprogrammet står det litt vann i kammer. Rengjør vaskemiddelbeholderen etter flere omganger med automatisk stiving, spesielt sugeheverten. Separat tilsetting av tøymykner eller syntetisk stivelse Fyll tøymykner eller stivelse i kammer. Velg programmet Ekstra skylling. Trykk tasten Start. Separat tilsetting av stivelse Doser og klargjør stivelsen som angitt på pakken. Tilsett stivelse i kammer. Velg programmet Stivelse. Trykk tasten Start. Avfarging/farging Bruk ikke avfargingsmidler i vaskemaskinen. Overhold fargemiddelprodusentens angivelser nøye. 36

37 Vaskemiddel Ekstern dosering Vaskemaskinen er klargjort for tilkobling av eksterne doseringssystemer for vaskemidler. For drift med et doseringssystem, er det nødvendig med et ombyggingssett som må installeres av Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell. De eksterne doseringspumpene styres via reléer i vaskemaskinen. Reléene styres som vist i oversikten. Doseringsbeholderne må være fylt med tilsvarende vaske- og tilsetningsmidler i angitt rekkefølge. Ikke bruk klor- eller syreholdige vaske- og tilsetningsmidler. Forvask Hovedvask Skyllemiddel Appretur Grunnprogrammer Koke-/Kulørtvask R 1 R 2 R 4 Lettstelt R 1 R 2 R 4 Finvask R 3 R 3 R 4 Frotté R 1 R 2 R 4 Bordtekstiler R 1 R 2 R 4 Sengetøy R 1 R 2 R 4 Gardiner R 3 R 3 R 4 Bomull R 1 R 2 R 4 Ull R 3 R 4 R 1 = Relé 1= Forvaskemiddel R 2 = Relé 2= Hovedvaskemiddel eller bleke-/desinfeksjonsmiddel R 3 = Relé 3= Finvaskemiddel R 4 = Relé 4= Skyllemiddel eller impregneringsmiddel 37

38 Vaskemiddel Forvask Hovedvask Skyllemiddel Appretur Spesialprogrammer Mini R 2 R 4 Skjorter R 2 R 4 Hodeputer R 2 R 4 Ytterjakker R 2 R 4 Impregnering R 4 Jeans R 2 R 4 Mørkt tøy R 2 R 4 Maskinrengjøring R 2 Intensivvask R 1 R 2 R 4 Hygiene R 2 Bakeribekledning R 1 R 2 R 4 Bakeribekledning + R 1 R 2 R 4 Kokkebekledning R 1 R 2 R 4 Kokkebekledning + R 1 R 2 R 4 Håndklær R 2 R 4 Håndklær + R 1 R 2 R 4 Frisørkapper R 2 R 4 Termisk desinf. R 1 R 2 R 4 Kjemotermisk R 1 R 2* R 4 R 1 = Relé 1= Forvaskemiddel R 2 = Relé 2= Hovedvaskemiddel eller bleke-/desinfeksjonsmiddel R 3 = Relé 3= Finvaskemiddel R 4 = Relé 4= Skyllemiddel eller impregneringsmiddel * Det tilsettes ekstra vaskemiddel, når temperaturen er nådd. 38

39 Rengjøring og stell Koble maskinen fra el-nettet. Rengjøring av vaskemaskinen Bruk ikke løsemiddelholdige rengjøringsmidler, skuremidler, glasseller universalrengjøringsmidler! Slike midler kan skade kunststoffoverflater og andre deler. Rengjør kabinettet og betjeningspanelet med en lett fuktig klut med mildt rengjøringsmiddel eller såpevann. Rengjør vasketrommelen og andre maskindeler av rustfritt stål med et egnet pussemiddel for rustfritt stål. Rengjøring av vaskemiddelbeholderen Fjern eventuelle vaskemiddelrester regelmessig. Rengjør sugeheverten. 1. Trekk sugeheverten ut av kammer og rengjør den under rennende varmt vann. Rengjør også røret som sugeheverten settes over. 2. Sett sugeheverten inn igjen. Trekk ut vaskemiddelbeholderen til den stopper, trykk på utløserknappen og ta ut beholderen Rengjør vaskemiddelbeholderen med varmt vann. 39

40 Rengjøring og stell Rengjøring av vaskemiddelbeholderrommet Rengjøring av trommel, vaskebeholder og avløpssystem Ved behov kan trommelen, vaskebeholderen og avløpssystemet rengjøres. Start et program på minst 60 C med tom trommel. Tilsett lite vaskepulver. Kontroller den innvendige trommelen etter programslutt og fjern evt. rester av grovt smuss. Fjern vaskemiddelrester og kalkavleiringer fra innspylingsdysene til vaskemiddelbeholderen med en flaskekost. Vaskemaskinen må ikke spyles med en vannslange. 40

41 Rengjøring og stell Rengjøring av vanninntakssilen Vaskemaskinen har en sil som beskytter vanninntaksventilen. Denne silen bør kontrolleres hver 6. måned. Ved hyppige brudd i vannledningen, mye humus i vannet eller spyling av vannrør, bør den kontrolleres oftere. Rengjøring av silene i inntaksslangene Skru igjen vannkranen. Skru inntaksslangen av vannkranen. Skru forskruningen fast på vannkranen og åpne vannkranen. Hvis det renner ut vann, trekk forskruningen fastere til. Rengjøring av silene i tilkoblingsstussen for vanninntaksventilene Skru den riflete kunststoffmutteren forsiktig ut av tilkoblings-stussen med en tang. Trekk gummipakningen 1 ut av forskruningen. Ta tak i buen på kunststoffsilen 2 med en kombi- eller nebbtang og trekk ut silen. Rengjør kunststoffsilen. Skru delene inn igjen i omvendt rekkefølge. Ta tak i buen på silen og trekk den ut med en nebbtang og rengjør den. Skru delene inn igjen i omvendt rekkefølge. Silene må settes inn igjen etter rengjøringen. 41

42 Feilretting Hva skal du gjøre hvis... De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare tid og kostnader, ved at du slipper å tilkalle service. De følgende tabellene skal hjelpe til å finne årsakene til en feil og til å rette på feilen. Vær imidlertid oppmerksom på dette: Reparasjoner på elektriske apparater må bare utføres av autoriserte fagfolk. Reparasjoner utført av ukyndige kan utsette brukeren for betydelig fare. For å gjøre det mulig å finne feil raskere, er kapittelet delt inn i følgende avsnitt: Programmet starter ikke Feil Mulig årsak Retting Displayet forblir mørkt og programvelgeren lyser ikke. Ved valg av programmet Pumpe/Sentrifugering skjer ingen programstart. Displayet er mørkt. Vaskemaskinen har ikke strøm Første igangsetting ble ikke gjennomført. Displayet slår seg automatisk av for å spare energi (Standby). Kontroller om vaskemaskinen er slått på. vaskemaskinen er elektrisk tilkoblet. sikringen er i orden. Klargjør maskinen som beskrevet i kapittelet Første igangsetting. Trykk en tast. Standby blir avsluttet. 42

43 Feilretting Det står en feilmelding i displayet Melding i displayet Årsak Retting Feil vannavløp Vannavløpet er blokkert eller skadet. Avløpsslangen ligger for høyt. Feil vanninntak Vanninntaket er blokkert eller skadet. Reaksjon waterproof Teknisk feil. Tilkall service Feil: Desinfeksjonstemperatur ikke oppnådd Waterproof systemet har reagert. Det foreligger en feil. Nødvendig temperatur ble ikke oppnådd under desinfeksjonsprogrammet. For å fjerne en feilmelding, trykk tasten OK for å bekrefte. For en maskin med avløpspumpe: Rengjør lofilter og avløpspumpe. For en maskin med avløpsventil: Kontakt Mieles servicetjeneste eller annet autorisert personell. Maksimal pumpehøyde er 1m. Kontroller om vannkranen er skrudd helt opp. det er knekk på inntaksslangen. Steng vannkranen. Tilkall Mieles servicetjeneste eller annet autorisert personell. Start programmet en gang til. Vises feilmeldingen på nytt, kontakt Mieles servicetjeneste eller annet autorisert personell. Desinfeksjonen ble ikke forskriftsmessig gjennomført. Start programmet på nytt. 43

44 Feilretting Generelle problemer med vaskemaskinen Problem Årsak Retting Vaskemaskinen står ikke stille under sentrifugering. Uvanlig støy fra pumpen. Mye vaskemiddel blir liggende igjen i vaskemiddelbeholderen. Tøymykneren blir ikke spylt fullstendig inn, eller det blir stående for mye vann i kammer. Det står et fremmed språk i displayet. Maskinføttene står ikke i vater og er ikke låst. Rett opp maskinen så den står i vater, og lås maskinføttene. Ingen feil! Slurpelyder ved begynnelsen og slutten av utpumpingen er normalt. Vannets flytetrykk er ikke tilstrekkelig. Pulvervaskemidler i forbindelse med avkalkingsmidler har en tendens til å klebe. Sugeheverten sitter ikke riktig eller den er tett. Under "Innstillinger " "Språk ", ble det valgt et annet språk. Rengjør silene i vanninntaket. Rengjør vaskemiddelbeholderen og tilsett for fremtiden først vaskemiddel og deretter avkalkingsmiddel i kammeret. Rengjør sugeheverten, se kapittel "Rengjøring og stell", avsnitt "Rengjøring av vaskemiddelbeholderen". Innstill det vanlige språket. Flaggsymbolet gir deg en ledetråd. 44

45 Feilretting Ikke tilfredsstillende vaskeresultat Problem Årsak Retting Tøyet blir ikke rent med flytende vaskemiddel. På det vaskete tøyet er det grå elastiske partikler (fettlus). På vaskete mørke tekstiler er det hvite, vaskemiddellignende partikler. Tekstiler med spesielt kraftige fettflekker blir ikke skikkelig rene. Flytende vaskemiddel inneholder ikke blekemiddel. Flekker av frukt, kaffe eller te kan ikke fjernes. For lite vaskemiddel. Tøyet har vært sterkt tilsølt med fett (oljer, salver). Vaskemiddelet inneholder bestanddeler (zeolitter) for vannavkalking, som ikke løses opp i vann. De har satt seg fast på tekstilene. Bruk pulvervaskemiddel med blekemiddel. Fyll flekkfjerner i kammer og det flytende vaskemiddelet i en vaskeball. Tilsett aldri flytende vaskemiddel og flekkfjerner sammen i vaskemiddelbeholderen. Tilsett mer vaskemiddel til slikt tøy eller bruk flytende vaskemiddel. La et 60 C vaskeprogram gå med flytende vaskemiddel uten tøy før neste vask. Prøv å fjerne partiklene med en børste når tekstilene er tørre. Vask mørke tekstiler med et flytende vaskemiddel uten zeolitter for fremtiden. Velg et program med forvask, og bruk flytende vaskemiddel til forvasken. Tilsett standard pulvervaskemiddel for hovedvasken. For meget skittent arbeidstøy anbefales spesialvaskemidler til hovedvasken. Be eventuelt om råd hos en forhandler av vaske- og rengjøringsmidler. 45

46 Feilretting Maskindøren kan ikke åpnes via tasten Dør Årsak Vaskemaskinen har ikke strøm. Strømbrudd Døren var ikke lukket ordentlig igjen. Det er fremdeles vann i trommelen og vaskemaskinen kan ikke pumpe det ut. Retting Kontroller om vaskemaskinen er slått på. vaskemaskinen er elektrisk tilkoblet. sikringen er i orden. Åpne maskindøren som beskrevet i følgende avsnitt. Trykk hardt mot låsesiden av maskindøren og trykk deretter tasten Dør. Kontroller om avløpssystemet er tilstoppet. Rengjør avløpssystemet som beskrevet i følgende avsnitt. Som beskyttelse mot skålding, kan ikke maskindøren åpnes hvis temperaturen på vaskevannet er over 50 C. Fortsette program etter strømbrudd Mulig årsak Strømbrudd Vaskemaskinen ble slått av og på igjen med tasten På/Av. Retting Etter at strømmen er kommet tilbake, må vaskemaskinen skrus på med tasten for at programmet skal fortsette. Bekreft meldingen i displayet og trykk deretter tasten Start. Programmet fortsetter iht. lagret status. 46

47 Feilretting Åpning av maskindøren ved tilstoppet avløp og/eller strømbrudd Koble maskinen fra el-nettet. På innsiden av panelet for vaskemiddelbeholderen er det en åpner for dekselet til avløpssystemet.... ved utførelse med lofilter Hvis avløpet er tilstoppet, kan det være en større mengde vann i vaskemaskinen (max. 30 l). Forsiktig: Hvis det nettopp har vært vasket ved høy temperatur, er det fare for skålding! Sett en beholder under dekselet. Ikke skru lofilteret helt ut. Ta ut åpneren. Løsne lofilteret til vannet renner ut. For å avbryte vannavløpet: Skru til lofilteret igjen. Åpne dekselet til avløpssystemet. 47

48 Feilretting Når det ikke renner ut mer vann: Hvis lofilteret ikke blir satt inn igjen og skrudd fast, renner det vann ut av vaskemaskinen. For at ikke vaskemiddel skal gå til spille, fyll ca. 2 liter vann gjennom vaskemiddelbeholderen etter at du har rengjort lofilteret. Overflødig vann pumpes automatisk ut før neste vask. Åpning av døren Skru lofilteret helt ut. Rengjør lofilteret grundig. Vær sikker på at trommelen står stille før du tar ut tøyet. Hvis du stikker hånden inn i en trommel som går rundt, er det betydelig fare for skade. Kontroller om pumpepropellen kan dreies lett, fjern eventuelle fremmedlegemer (knapper, mynter, osv.) og rengjør innerommet. Sett lofilteret på plass igjen og skru det fast. Trekk ned nødåpneren f.eks. med et skjeskaft. Døren åpner seg. 48

49 Feilretting... ved utførelse med avløpsventil Åpne døren Vær sikker på at trommelen står stille før du tar ut tøyet. Hvis du stikker hånden inn i en trommel som går rundt, er det betydelig fare for skade. Trykk ned spaken for nødtømming og hold den fast til det ikke renner mer vann ut. Trekk ned nødåpneren f.eks. med et skjeskaft. Døren åpner seg. 49

50 Service Reparasjoner Ved feil på maskinen, som du ikke kan rette på selv, kontakt: Mieles serviceavdeling eller annet autorisert personell. Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruksanvisningen. Oppgi maskinens modell og nummer. Opplysningene finner du på typeskiltet over vinduet på åpen maskindør. Optisk grensesnitt PC Det optiske grensesnittet PC brukes av serviceavdelingen som kontroll- og overføringspunkt (bl.a. for Update). Med Update kan maskinen omprogrammeres slik at den kan tilpasses fremtidige utviklinger når det gjelder tekstiler, vaskemidler og vaskeprosesser. Miele vil bekjentgjøre muligheten for programaktualisering i rett tid. Ekstrautstyr For denne vaskemaskinen kan ekstrautstyr kjøpes hos Miele-fohandleren eller i Mieles deleavdeling. 50

51 Oppstilling og tilkobling Front Inntaksslange kaldt Inntaksslange varmt Elektrotilkobling Betjeningspanel Vaskemiddelbeholder Maskindør Deksel for lofilter og avløpspumpe hhv. avløpsventil og nødåpner Høydejusterbare føtter Sokkel Festebøyle (for betongsokkel) 51

52 Oppstilling og tilkobling Bakside Holder for: Inntaksslange Avløpsslange Transportstenger som er tatt av Elektrotilkoblingskabel Dreiesikring med transportstenger Inntaksslange (kaldtvann) Inntaksslange (varmtvann) Avløpsslange ved avløpspumpe Avløpsslange (ekstrautstyr) ved avløpsventil Høydejusterbare føtter 52

53 Oppstilling og tilkobling Oppstilling av vaskemaskinen Denne vaskemaskinen kan ikke bygges inn. Innretninger som automatisk kobler ut vaskemaskinen (f.eks. tidsur) må ikke installeres, da maskinen må være tilkoblet det elektriske anlegget for at døren skal kunne åpnes. Transporter vaskemaskinen til oppstillingsstedet. Sørg for at vaskemaskinen står stabilt under transport. Den vedlagte etiketten med følgende tekst skal plasseres i nærheten av maskinen: "Denne maskinen må være tilkoblet det elektriske anlegget for at døren skal kunne åpnes. Døren må ikke åpnes med makt." Maskinen må ikke oppstilles i umiddelbar nærhet av, eller direkte over åpne gulvsluk eller avløpsrenner. Fuktighet som trenger inn, kan føre til skade på elektriske komponenter. 53

54 Oppstilling og tilkobling Underlaget Maskinføttene og underlaget må være tørre/tørt, slik at maskinen ikke kan gli under sentrifugering. Betonggulv egner seg best som underlag for maskinen. De vibrerer sjelden under sentrifugering, i motsetning til tregulv eller "myke" gulv. Still vaskemaskinen loddrett og stabilt opp. Ikke still vaskemaskinen opp på mykt gulvbelegg, da vil vaskemaskinen vibrere under sentrifugering. Ved oppstilling på tregulv: Sett maskinen på en plate av kryssfiner (minst 70x60x3 cm). Platen bør skrus fast til flest mulig gulvbjelker, ikke bare til gulvplankene. Sett helst maskinen i et hjørne av rommet. Der er gulvet mest stabilt. Fjerning av transportsikringen Fjern transportsikringen før igangsetting. Ta av venstre og høyre dreiesikring. 1. Løsne dreiesikringen med en skrutrekker. 2. Ta av dreiesikringen. Drei venstre transportstang med den vedlagte skrunøkkelen 90, og 54

55 Oppstilling og tilkobling trekk transportstangen ut. trekk transportstangen ut. Hullene etter transportstengene må tettes! Ellers er det fare for skade. Drei høyre transportstang 90, og Tett hullene med dreiesikringene og pluggene som er festet på dem. 55

56 Oppstilling og tilkobling Oppretting Vaskemaskinen må stå loddrett, likt på alle fire føtter og i vater, for at den skal virke problemfritt. Hvis maskinen ikke stilles opp forskriftsmessig, øker vann- og energiforbruket, og maskinen kan flytte seg. Fest transportstengene på baksiden av vaskemaskinen. Pass på at boringene festes på tappene. Utskruing og låsing av føttene Vaskemaskinen justeres med de fire skruføttene. Ved levering er alle føttene skrudd inn. Maskinen må ikke transporteres uten transportsikring. Ta vare på transportsikringen. Den må monteres igjen før transport av maskinen (f.eks. ved flytting). Montering av transportsikringen Montering av transportsikringen foretas i motsatt rekkefølge. Løsne låsemutteren 2 med den vedlagte skrunøkkelen ved å dreie med klokken. Skru ut låsemutteren 2 sammen med foten 1. 56

57 Oppstilling og tilkobling Hindre maskinen fra å gli Kontroller med vater om maskinen står loddrett. Hold foten 1 fast med en vannpumpetang. Skru fast låsemutteren 2 igjen med skrunøkkelen mot kabinettet. Sikre begge de fremre føttene til vaskemaskinen med den vedlagte festebøylen. Følg vedlagte monteringsanvisning. Alle fire låsemuttere må være skrudd fast mot kabinettet. Kontroller også de føttene som ikke ble skrudd ut under justeringen. Ellers er det fare for at maskinen flytter seg. 57

58 Oppstilling og tilkobling Vask-tørk-søyle Vaskemaskinen kan settes sammen med en Miele tørketrommel til en vask-tørk-søyle. Til dette behøves en mellomsats* (WTV, ekstrautstyr). Sokkeloppstilling Det er mulig å stille opp maskinen på en åpen eller lukket stålsokkel (ekstrautstyr), eller på en betongsokkel. Ved oppstilling på en betongsokkel, må vaskemaskinen sikres med braketter. Ellers er det fare for at vaskemaskinen faller ned av sokkelen under sentrifugering. Betalingssystem Vaskemaskinen kan utstyres med et betalings- og reservasjonssystem (ekstrautstyr). De nødvendige omprogrammeringene må bare utføres av serviceavdelingen hhv. en Miele forhandler. Monteringen av mellomsatsen må gjøres av fagfolk autorisert av Miele. Tøm betalingssystemet regelmessig for mynter/polletter, ellers kan betalingsautomaten tilstoppes! Gjenmontering av dekselet Dersom du har demontert dekselet for vask-tørk-søylen, må du ved demontering av vask-tørk-søylen, sørge for at dekselet settes forskriftsmessig på igjen. 58

59 Oppstilling og tilkobling Vanntilkobling Kaldtvannstilkobling Vaskemaskinen kan kobles til drikkevannsledningen uten tilbakeslagsventil. Flytetrykket må være på minst 100 kpa og maks kpa overtrykk. Hvis overtrykket er høyere enn kpa, må det monteres en trykkreduksjonsventil. For tilkobling trenger man en vannkran med 3/4"-forskruning. Hvis den mangler, må maskinen kun kobles til drikkevannsledningen av en autorisert installatør. Silene i den frie enden av tilkoblingsslangen og i tilkoblingsstussen på vanninntaksventilen - må ikke fjernes. De beskytter vanninntaksventilen. Tilbehør - slangeforlengelse Som tilbehør kan slanger på 2,5 eller 4,0 m lengde kjøpes hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling. Tilkoblingsslangen står under trykk. Kontroller derfor om tilkoblingen er tett ved å åpne vannkranen langsomt. Korriger eventuelt pakningen og forskruningen. Tilkoblingsslangen (kaldt blå striper) er ikke egnet for varmtvannstilkobling. Vedlikehold Bruk bare Miele originalslanger som tåler et trykk på over kpa ved en eventuell utskifting. 59

60 Oppstilling og tilkobling Varmtvannstilkobling For at energiforbruket ved varmtvannsdrift skal være lavest mulig, bør maskinen kobles til en varmtvanns-ringledning. Varmtvannstemperaturen ved inntakskranen må ikke overstige 70 C. Såkalte stikkledninger (enkeltledninger til varmtvannsgenerator) fører til avkjøling av vannet i ledningen, når det ikke er i konstant bruk. Det må derfor brukes mer elektrisk energi for å varme opp vannet. For varmtvannstilkobling gjelder de samme betingelser som for kaldtvannstilkobling. Tilkoblingsslangen (varmt røde striper) kobles til vannkranen. Dersom vaskemaskinen ikke installeres for varmtvannsdrift, må innstillingene Vann til hovedvask, Vann til forvask og Vann til skylling tilpasses tilsvarende. Tilkoblingsslangen (varmt) må demonteres: Velg opsjonen kaldt i menyen Innstillinger/Superbrukernivå. Programtidene kan bli forlenget. Skru av tilkoblingsslangen (varmt røde striper). Skru av blindkappen som fulgte med ved levering. Tilkobling kun til varmtvann er av tekniske grunner ikke mulig. 60

61 Oppstilling og tilkobling Vannavløp Avløpsventil Tømming av maskinen skjer via en motordrevet avløpsventil. Med et vanlig vinkelsbeslag (DN 70), kan avløpet kobles til annet gulvavløp på stedet. For avløpshøyder over 1 m (maks. 1,6 løftehøyde) kan Miele levere en ekstra avløpspumpe (ekstrautstyr) som kan byttes ut. Avløpspumpe Avløpsvannet pumpes ut gjennom en avløpspumpe med maks. 1 m løftehøyde. For ikke å hindre utpumpingen, må slangen legges uten bøy. Den dreibare U-bøyen i slangeenden kan eventuelt tas av. Muligheter for vannavløp 1. Tilkobling til kunststoff-avløpsrør med gummimuffe (vannlås er ikke absolutt påkrevet). 2. Tilkobling til vaskekum med kunststoffnippel. 3. Avløp til sluk i gulvet (Gully). Hvis det er nødvendig, kan slangen forlenges inntil 5 m. Tilbehør kan kjøpes gjennom en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling. 61

62 Oppstilling og tilkobling Elektrotilkobling Vaskemaskinen er utstyrt med en kabel uten støpsel. Tilkobling og sikring: se typeskiltet. Kontroller at opplysningene stemmer med dataene for elektronettet. Det elektriske anlegget må være utført iht. nasjonale forskrifter. Tilkobling må kun utføres av elektrofagfolk. Vaskemaskinen kan tilkobles via en stikkontakt. Dersom maskinen skal utstyres med fast-tilkobling, må en allpolet bryter være montert på stedet. Som skilleanordning gjelder en bryter med en kontaktåpning på mer enn 3 mm. Til dem hører bl.a. effektbryter, sikringer og kontaktor (IEC/EN 60947). Stikkontakt eller skilleanordning må være tilgjengelig til enhver tid. En nyinstallasjon av tilkoblingene, endringer i anlegget eller kontroll av jordledningen inkludert fastsettelse av riktig avsikring, må kun gjennomføres av godkjente elektro-fagfolk som har kjennskap til sentrale og lokale forskrifter. Hvis maskinen skal kobles om til en annen spenningstype, skal omkoblingsanvisningen på koblingsskjemaet følges. Omkoblingen skal kun utføres av en autorisert forhandler eller Mieles serviceavdeling. I tillegg må innstillingen Varmeeffekt justeres. Innretninger, som automatisk kobler ut vaskemaskinen (f.eks. tidsur), må ikke installeres, da maskinen må være tilkoblet strømnettet for at maskindøren skal kunne åpnes. Dersom maskinen kobles fra el-nettet, må skilleanordningen kunne slås av, eller så må skillepunktet være overvåket til enhver tid. 62

63 Høyde Bredde Dybde Dybde med åpen dør Vekt Maksimal gulvbelastning ved drift Kapasitet Tilkoblingsspenning Tilkoblingsverdi Sikring Støynivå på arbeidsplass iht. EN ISO 11204/11203 Min. flytetrykk 850 mm 595 mm 725 mm 1085 mm 109 kg 3000 Newton 6,5 kg tørt tøy se typeskiltet se typeskiltet se typeskiltet <70dBre20µPa 100 kpa (1 bar) Maks. flytetrykk kpa (10 bar) Lengde på inntaksslangen 1,55 m Lengde på tilkoblingskabel 1,80 m Pumpehøyde maks. (avløpspumpe) 1,00 m LED Light Emitting Diode Klasse 1 Standardbruk for produktsikkerhet iht. EN 10472, EN Godkjenninger se typeskiltet Tekniske data 63

64 64

65 Innstillinger for endring av standardverdier Med innstillinger kan du tilpasse vaskemaskinens elektronikk til vekslende krav. Avhengig av innstillingene fra fabrikken kan noen innstillinger være tilgjengelige, slik at de kan endres av alle brukerne (Meny Innstillinger ) eller alle innstillingene i Superbrukernivå kan sperres med en kode (Meny Innstillinger/Superbrukernivå). Spør serviceavdelingen. 65

66 Meny Innstillinger Åpne meny Innstillinger Drei programvelgeren på Stopp. Grunnmenyen vises. 15:03 Velg program Innstillinger... Bekreft med tasten OK. Du befinner deg nå i menyen Innstillinger. Tilbake Språk Superbrukernivå Velg ønsket innstilling ved hjelp av tastene og + og bekreft med tasten OK. Språk Displayet kan vise forskjellige språk. Via undermenyen Språk, kan du endre språket som vises i displayet. Flagget bak ordet Språk tjener som ledetråd, dersom det innstilte språket ikke blir forstått. Det innstilte språket er haket av. Den endrede språkinnstillingen er kun gyldig for det aktuelle vaskeprogrammet. Etter at programmet er slutt, viser displayet det språket som er fast innstilt i menyen Innstillinger/Superbrukernivå igjen. Avslutt meny Innstillinger Velg Tilbake og bekreft. Displayet viser inngangsmenyen igjen. 66

67 Meny Innstillinger/Superbrukernivå Menyen Innstillinger (unntatt Språk ) er sperret med en kode mot uønsket tilgang. Tilbake Språk Superbrukernivå Velg Superbrukernivå og bekreft. Gjenta fremgangsmåten til alle sifrene er lagt inn. Når du har lagt inn alle sifrene, trykker du tasten OK. Displayet viser: Kode OK. Meny åpnet Tilbake Du befinner deg nå i Superbrukernivå. Tilgang via kode Endre kode... Velg Tilgang via kode og bekreft. Dersom du vil sperre innstillingene mot uønsket tilgang, bør du endre koden. Legg inn kode Du blir bedt om å legge inn en tresifret kode. Ved levering er koden: 000. Legg inn kode Legg inn det første sifferet med tasten +. Bekreft det første sifferet med tasten OK. Nå kan du legge inn det andre sifferet. 67

68 Meny Innstillinger/Superbrukernivå Språk Displayet kan vise forskjellige språk. Via undermenyen Språk kan du velge mellom de fast innstilte språkene. Velg ønsket språk og bekreft dette. Vannavkjøling Ved slutten av hovedvasken tas det ekstra vann inn i trommelen for å avkjøle vaskevannet. Vannavkjøling skjer ved valg av temperaturer over 70 C. Vannavkjøling bør aktiveres: i bygninger der avløpsrørene ikke er i samsvar med DIN Vannavkjøling er aktivert ved levering. Klokkeslett Du kan bestemme om klokkeslettet skal vises i 24- eller i 12-timers rytme, eller om klokkeslettet ikke skal vises. Deretter blir det aktuelle klokkeslettet innstilt her. Hvis opsjonen ingen klokke velges, kan timeren kun vises som 24-timers rytme. Innstille timerytme Velg ønsket timerytme og bekreft. Displayet skifter til innstilling av klokkeslett. Innstille klokkeslett Still den aktuelle timen med tastene og + og bekreft med tasten OK. Nå kan du stille inn minuttene. Displayet viser menyen Innstillinger igjen. 68

69 Meny Innstillinger/Superbrukernivå Superbrukernivå Du kan endre koden for tilgang til Superbrukernivå. Legg inn den gamle koden. Legg inn en ny kode. Etter å ha bekreftet den nye koden, befinner du deg nå i begynnelsen av menyen Innstillinger. Kontrast Kontrasten på displayvisningen kan velges i ti forskjellige trinn. Ved levering er trinn 4 innstilt. Kontrasten endres omgående ved innstilling av de forskjellige trinnene. Standby (Display) For å spare energi, slukkes displayet etter 10 minutter og tasten Start blinker langsomt. Ved betjening av programvelgeren eller en tast blir displayet koblet inn igjen. Du kan velge mellom 3 opsjoner: På Standby blir koblet inn: hvis det ikke blir valgt et program etter innkoblingen. etter programstart. etter programslutt. ikke i løpende progr. (fabrikkinnstilling) Standby blir koblet inn: hvis det ikke blir valgt et program etter innkoblingen. Lysstyrke Lysstyrken på displayet kan stilles inn i 10 forskjellige trinn. Ved levering er trinn 5 innstilt. Lysstyrken endres omgående ved innstilling av de forskjellige trinnene. 69

70 Meny Innstillinger/Superbrukernivå Memory Hvis et tillegg blir valgt til et program, eller den foreslåtte temperaturen eller sentrifugehastigheten blir endret, lagrer vaskemaskinen disse innstillingene ved programstart. Ved nytt valg av vaskeprogrammet, viser vaskemaskinen de lagrede komponentene. Memory-funksjonen er koblet ut ved levering. Mengdeautomatikk Ved utkoblet mengdeautomatikk forløper programmet som for maks. tøymengde. Ved levering er opsjonen koblet inn. Vann Hovedvask Du kan velge vanntype til hovedvasken (gjelder ikke programmene Ull og Gardiner). Varmtvannsinntak er kun tillatt ved temperaturer over 30 C. Ved levering er vanntypen Varmt valgt. Hvis ikke vaskemaskinen er tilkoblet varmtvann, forlenges programtidene og avviker fra resttiden. Vann Skylling Du kan velge vanntype til skylling i programmene Koke-/Kulørtvask og Lettstelt. Varmtvannsinntak er kun tillatt ved temperaturer over 50 C. Ved levering er vanntypen Kaldt valgt. Vann Forvask Du kan velge vanntype til forvasken (gjelder ikke programmet Gardiner). Varmtvannsinntak er kun tillatt ved temperaturer over 30 C. Ved levering er vanntypen Varmt valgt. 70

71 Meny Innstillinger/Superbrukernivå Lavt vanntrykk Ved varig lavt vanntrykk (under 100 kpa), kan denne innstillingen aktiveres, for å sikre at vanninntaket forløper feilfritt. Ved levering er denne opsjonen koblet ut. Temperatur FV I programmene Koke-/Kulørtvask og Kokkebekledning + kan temperaturen for forvasken velges. Ved levering er opsjonen blokkparameter valgt (temperaturen styres i samsvar med forhåndsprogrammerte programdata fra fabrikken). Nivå KK I programmet Koke-/Kulørtvask kan vannstanden for hovedvasken økes. Ved levering er opsjonen blokkparameter valgt (vannstanden styres i samsvar med forhåndsprogrammerte programdata fra fabrikken). Nivå Lettstelt I programmet Lettstelt kan vannstanden for hovedvasken økes. Ved levering er opsjonen blokkparameter valgt (vannstanden styres i samsvar med forhåndsprogrammerte programdata fra fabrikken). Vasketid FV Du kan forlenge vasketiden for forvasken. Ved levering er opsjonen blokkparameter valgt (vasketiden styres i samsvar med forhåndsprogrammerte programdata fra fabrikken). Vasketid KK I programmet Koke-/Kulørtvask kan vasketiden for hovedvasken forlenges. Ved levering er opsjonen blokkparameter valgt (vasketiden styres i samsvar med forhåndsprogrammerte programdata fra fabrikken). 71

72 Meny Innstillinger/Superbrukernivå Vasketid Lettstelt I programmet Lettstelt kan vasketiden for hovedvasken forlenges. Ved levering er opsjonen Blokkparameter valgt (vasketiden styres i samsvar med forhåndsprogrammerte programdata fra fabrikken). Forvask KK I programmene Koke-/Kulørtvask og Lettstelt kan forvasken kobles inn permanent. Er Forvask valgt permanent, lyser kontrollampen til tasten Forvask. Ved levering er opsjonen Menyvalg aktiv. Liste spesialprogr. Du kan endre listen over viste spesialprogrammer. 1. Fabrikkinnstilling: Programmene Mini, Skjorter, Stivelse, Hodeputer, Ytterjakker, Impregnering og Ekstra skylling vises. 2. Intensiv: I tillegg til 1. tilbys Intensivvask og Hygiene*. * Programmet Hygiene vises kun i displayet, når innstillingen Hygiene er koblet inn. 3. Baker: I tillegg til 1. tilbys Bakeribekledning, Bakeribekledning + og Kokkebekledning. 4. Slakter: I tillegg til 1. tilbys Kokkebekledning og Kokkebekledning Frisør: I tillegg til 1. tilbys Håndklær, Håndklær +ogfrisørkapper. 6. Desinfeksjon: I tillegg til 1. tilbys Kjemotermisk des. (Kjemotermisk desinfeksjon 20 min 60 C) og Termisk des. (Termisk desinfeksjon 15min 85 C). Hygiene Er det kjørt et program med lavere temperatur enn 60 C, blir du bedt om å starte programmet Hygiene i displayet. Ved innstillingen Liste spesialprogr., må opsjonen Intensiv være koblet inn. Ved levering er denne opsjonen koblet ut. 72

73 Meny Innstillinger/Superbrukernivå Skylleomganger KK I programmet Koke-/Kulørtvask kan antall skylleomganger endres. 2 skylleomganger (fabrikkinnstilling) 3 skylleomganger 4 skylleomganger 5 skylleomganger Forskylling KK I programmet Koke-/Kulørtvask kan det aktiveres en forskylling av tekstilene. Ved levering er denne opsjonen slått av. Skylleomg. Lettstelt I programmet Lettstelt kan antall skylleomganger endres. 2 skylleomganger (fabrikkinnstilling) 3 skylleomganger 4 skylleomganger Skylleomganger desinfeksjon I programmene Kjem.term. des. og Termisk desinf. kan det aktiveres en ekstra skylleomgang. Det skylles med varmt vann. Forskylling Lettstelt I programmet Lettstelt kan det aktiveres en forskylling av tekstilene. Ved levering er denne opsjonen slått av. Sentrifugering gratis Når en betalingsautomat er tilkoblet, kan programmet Sentrifugering aktiveres (gratis). Ved levering er denne opsjonen koblet ut. Forsiktig ved uttak av tekstilene. Tekstilene kan være varme etter programslutt. Ved levering er denne opsjonen slått av. Avslutt meny Innstillinger Velg Tilbake og bekreft dette. Displayet går tilbake til inngangsmenyen. 73

74 74

75 75

76 Rett til endringer forbeholdes/3913 M.-Nr / 00

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 787 131 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 017 020

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 443 400

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 265 400 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 955 110 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 757 660

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW STARLINE no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 530 650 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 020 030

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 655 680 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 780 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisning Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 654 560 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 838 290 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 622 640

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisning Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 579 140 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning Vaskemaskin W no - DK, NO, SE. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3241 Bruksanvisningen må no - DK, NO, SE leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 616 530 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245

Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisning Vaskemaskin W 2245 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 086 560 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Din bruksanvisning MIELE W3241

Din bruksanvisning MIELE W3241 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIELE W3241. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIELE W3241 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461

Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisning Vaskemaskin W 461 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 479 820 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 202 760 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 902 700 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040

Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3040 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 794 400 Aktivt miljøvern Transportemballasjen

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 3164 WSS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 837 430

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 961

Bruksanvisning Vaskemaskin W 961 Bruksanvisning Vaskemaskin W 961 X Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 05 446 740 Aktivt miljøvern Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 835 580 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 028 010 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 442 100 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 527. no-no. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning Vaskemaskin W 527. no-no. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 527 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 167 890 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 518 340 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 370 920 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 N Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 028 100 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 519 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 835 580 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 640 160 Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 164 930 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 610 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 106 240 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 530 470

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 844 190 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 260 300 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Vaskemaskiner. no-no. Bruksanvisning PW 5134 MOPSTAR 130. Bruksanvisningen må leses før

Vaskemaskiner. no-no. Bruksanvisning PW 5134 MOPSTAR 130. Bruksanvisningen må leses før Bruksanvisning Vaskemaskiner PW 5134 MOPSTAR 130 Bruksanvisningen må leses før no-no oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 680 230 2 Innhold

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 940 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 670 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 375 640 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 654 040 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 268 400 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 11 008 550 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 260 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 838 790 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 844 760 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 500 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 655 730 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 699 130 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 525 700 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 860 850 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Profesjonelle vaskemaskiner PW 413 PW 418

Bruks- og monteringsanvisning Profesjonelle vaskemaskiner PW 413 PW 418 Bruks- og monteringsanvisning Profesjonelle vaskemaskiner PW 413 PW 418 Bruksanvisningen skal leses før oppstilling - installasjon igangsetting. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader. no-no

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 507 020 Aktivt

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 11 005 390 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 861 010 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK:

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK: N BRUKSANVISNING FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK: VIKTIG: LES NØYE KAPITLET INSTALLASJON FJERN TRANSPORTSIKRINGENE Første vaskesyklus uten tøy: 1. Åpne vannkranen.. Lukk døren. 3. Fyll litt vaskemiddel (ca.

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy).

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy). Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 507

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 597 160 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 7137 WP Vario

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 7137 WP Vario Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 7137 WP Vario no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 597 170 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning W 6073 (MC 23)

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning W 6073 (MC 23) Bruksanvisning Vaskemaskin W 6073 (MC 23) no - NO Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 018 292 2 M.-Nr.

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

Liberty Hanging Heater

Liberty Hanging Heater Liberty Hanging Heater Art. Nr. 305040 Brukermanual Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den detaljerte

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD 3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN KLARGJØRING AV VASKEN

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer