Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning W 6073 (MC 23)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning W 6073 (MC 23)"

Transkript

1 Bruksanvisning Vaskemaskin W 6073 (MC 23) no - NO Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 2 M.-Nr

3 Innhold Sikkerhetsregler og advarsler Aktivt miljøvern Maskinbeskrivelse Vask Før første vask Klargjøring og innlegging av tøyet Programvalg Åpning av maskindøren ved programslutt Vaskemiddeldosering Mykemiddel/stivelse Tilleggsfunksjon Endring av programforløpet Programvalg med betalingsautomat Startforvalg Programforandringer Rengjøring og stell Feilretting Åpning av maskindøren ved strømbrudd Mulige årsaker til økt skumdannelse Service Symbolene på typeskiltet Ved monteringen Transportsikring Vanntilkoblinger Betalingsautomat Elektrotilkobling Garanti Vaskemaskinen må bare oppstilles av Mieles servicetekniker eller en autorisert forhandler. M.-Nr

4 Sikkerhetsregler og advarsler Les bruksanvisningen før du tar vaskemaskinen i bruk. Da beskytter du deg selv og unngår skade på maskinen. Forskriftsmessig bruk av vaskemaskinen Denne vaskemaskinen er bare beregnet for vask av tøy som ikke er satt inn med farlige eller antennelige stoffer. Vask bare tekstiler som ifølge produsentens vaskeanvisning er maskinvaskbare. Desinfeksjonsstandarden, termisk og kjemotermisk prosess (fra listen iht 18 IFSG) må driftslederen sikre i rutinen ved hjelp av passende tester. Prosessene bør periodisk kontrolleres termoelektrisk ved hjelp av loggere eller bakteriologisk ved hjelp av bioindikatorer. Driftslederen må spesielt passe på at prosessparameter og temperatur overholdes, og ved kjemisk-termiske programmer også konsentrasjonen. Desinfeksjonsprogrammer må ikke avbrytes, da kan desinfeksjonsresultatet bli redusert. Vaskemaskinen må under ingen omstendighet brukes til kjemisk rensing! For de fleste rensemidler - f.eks. bensin - er det brann- og eksplosjonsfare! Ikke oppbevar bensin, olje eller andre lett antennelige stoffer i nærheten av maskinen. Bruk ikke maskindekselet som oppbevaringsplass. Brann- og eksplosjonsfare! Teknisk elektrisk sikkerhet Sikkerheten for det elektriske anlegget i denne maskinen kan bare garanteres hvis den kobles til et jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsanordningen finnes. Eventuelt bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. Ikke ødelegg, fjern eller omgå maskinens sikkerhetsinnretninger og betjeningselementer. Maskiner som har skader på betjeningselementene eller ledningsisolasjonen, må ikke brukes før skadene er utbedret. Maskinen må bare brukes når alle avtagbare ytterpaneldeler er montert, slik at det ikke er mulig å berøre strømførende eller roterende maskindeler. ut. Maskinen er koblet fra el-nettet bare når hovedbryteren eller sikringen er koblet Reparasjoner må bare utføres av fagfolk. Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan det føre til betydelig fare for brukeren. Defekte maskindeler må bare skiftes ut med Miele original-reservedeler. Bare da kan vi garantere at de sikkerhetskravene som vi stiller til våre maskiner, kan oppfylles. Selv bruk av de beste materialer og omhyggelig produksjon beskytter ikke inntaksslangene mot skader på grunn av alder. Ved sprekker, bøyer, bulker osv. kan det oppstå utettheter hvor vann renner ut. Kontroller inntaksslangene med jevne mellomrom, så kan du skifte dem ut i tide og unngå vannskader. Høytsentrifugerende vaskemaskiner med en kinetisk energi på mer enn 1500 Nm må minst en gang i året kontrolleres av en sakkyndig (f.eks. Mieles servicetjeneste) med hensyn til om tilstanden er sikker. Bruk av maskinen Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene vaskemaskinen på en sikker måte, må ikke bruke denne vaskemaskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn må ikke betjene maskinen; heller ikke leke i, på eller i nærheten av maskinen. Når du vasker ved høy temperatur, tenk på at glasset i døren blir varmt. Pass på at barn ikke tar på glasset når maskinen er i bruk. Under vask ved høy temperatur kan det komme varm damp ut av utluftningsstussen bak på maskinen. 4 M.-Nr

5 Sikkerhetsregler og advarsler Ikke stikk hånden inn mellom svingende aggregat og frontpakning under sentrifugering. Vær sikker på at trommelen står stille før du tar tøyet ut av maskinen. Hvis du tar inn i trommelen når den roterer, er det stor fare for skade. Vannet i vaskemaskinen er ikke drikkevann! Avløpsvannet må føres til et egnet avløpssystem. Vaskemaskinen bør brukes uten tilsyn bare hvis det er sluk i gulvet nær maskinen. Fare for oversvømmelse! Hvis avløpsslangen henges i en vaskekum, kontroller at vannet renner raskt nok unna. Sikre avløpsslangen slik at den ikke kan gli ned. Vannets tilbakeslagskraft kan trykke en usikret slange ut av kummen. Desinfeksjons- og rengjøringsmidler inneholder ofte klorforbindelser. Hvis slike midler får tørke på flater av rustfritt stål, kan kloridene angripe stålet og danne rust.ved å bruke klorfrie midler til vask/desinfeksjon og rengjøring av de rustfrie stålflatene beskytter du maskinen mot rustskader. Rådfør deg eventuelt med produsenten av middelet. Klorholdige midler som feilaktig havner på stålflaten, vaskes bort med vann, og overflaten gnis tørr med en klut. Farge-/avfargingsmidler og avkalkingsmidler må være egnet for bruk i vaskemaskiner. Følg produsentens anvisninger. Kontroller vaskeresultatet på tøy som har flekker av biologiske oljer eller fett. Tøy som ikke er tilstrekkelig rengjort kan selvantenne under tørkeprosessen. Bruk spesialvaskemidler eller -vaskeprogrammer for slikt tøy. Ved bruk og kombinasjon av vasketilsetninger og spesialprodukter må produsentens bruksangivelser absolutt følges. Bruk det enkelte middelet bare for det området produsenten har bestemt, for å unngå materialskader og kraftige kjemiske reaksjoner. Få bekreftelse fra vaskemiddelprodusenten på at disse midlene kan brukes uten risiko i vaskemaskiner. Bruksteknisk anbefaling av kjemiske vasketilsetninger betyr ikke at maskinprodusenten er ansvarlig for disse hjelpemidlenes innflytelse på det som vaskes og vaskemaskinen. Vær oppmerksom på at produktforandringer som ikke er bekjentgjort av produsenten av disse hjelpemidlene, kan forringe kvaliteten på vaskeresultatet. Høytrykksspyler eller vannslange må ikke brukes for rengjøring av vaskemaskinen. Bruk av tilbehør Tilbehørsdeler kan monteres bare hvis de uttrykkelig er godkjent av Miele. Hvis andre deler monteres til eller i maskinen, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. M.-Nr

6 Sikkerhetsregler og advarsler Klor og skader på maskindeler Råd om behandling med klorblekemidler og perkloretylen Ved økt bruk av klor stiger sannsynligheten for skader på maskindelene. Bruk av klorholdige midler, som for eksempel natriumhypokloritt og pulverformede klorblekemidler kan, avhengig av klorkonsentrasjonen, holdetid og temperatur, ødelegge belegget som beskytter det rustfrie stålet, og føre til korrosjon. Av denne grunn bør man avstå fra å bruke slike midler, og heller bruke surstoffbaserte (oksygenbaserte) blekemidler. Hvis det likevel brukes klorholdige blekemidler på vanskelige flekker, må det alltid gjennomføres en antiklorbehandling. Ellers risikerer man at maskindeler og tøyet får varige og ubotelige skader. Kassering av gamle maskiner Hvis du skal kassere en gammel vaskemaskin: ødelegg dørlåsen, slik at ikke barn kan bli sperret inne og komme i livsfare. Hvis flere personer er opplært i bruk av vaskemaskinen, må alle gjøres kjent med disse viktige sikkerhetsreglene. Oppbevar bruksanvisningen! Antiklorbehandling Antiklorbehandlingen må gjennomføres rett etter klorblekingen. Aller helst ved bruk av hydrogenperoksid eller vaske- hhv. surstoffbasert blekemiddel uten at vannet (badet) tappes ut innimellom. Med tiosulfat kan det, spesielt ved bruk av hardt vann, danne seg gips som kan føre til beleggdannelse på tøyet eller avleiringer i vaskemaskinen. Behandling med hydrogenperoksid er å foretrekke, da den fremmer nøytraliseringsprosessen av klor. Nøyaktig mengde hjelpemidler og behandlingstemperaturer må innstilles og kontrolleres på stedet i henhold til doseringsanbefalingene fra produsenten av vaske- og hjelpemidlene. Det må også kontrolleres at det ikke er rester av aktivt klor i tøyet. 6 M.-Nr

7 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter maskinen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle maskiner Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon: se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. M.-Nr

8 Maskinbeskrivelse Vaskemaskin W 6073 med avløpsventil eller avløpspumpe (valgfritt) 1 -Vaskemiddelbeholder 7 -Kabelgjennomføring for tilleggsapparater 2 -Betjeningspanel 8 -Kabelgjennomføringer for doseringspumper 3 -Maskindør 9 -Kabelgjennomføring for nett-tilkobling 4 -Front 10 -Utluftningsstuss 5 -Deksel for lofilter hhv. avløpssystem 11 -Kaldtvannstilkobling og nødåpning av døren 12 -Varmtvannstilkobling 6 -Skruføtter, regulerbare (4 stykker) 13 -Slangegjennomføringer for doseringsslanger 14 -Avløpsslange (for avløpspumpe) 15 -Bakvegg 16 -Avløp (for avløpsventil) Maskinen er konstruert i henhold til IEC :2005. Betjeningspanel Velger sentrifugehastighet 2 -Temperatur- og resttidsindikator, Startforvalg 3 -Trykktaster 4 -Kontrollamper programforløp 5 -Program- og temperaturvelger 8 M.-Nr

9 Maskinbeskrivelse Trykktaster Display h min / C a Dør åpner maskindøren; utløser også eventuelt inntrykte trykktaster "Med forvask", "Stivelse" og "Uten sluttsentrifugering" +i Med forvask kan velges for programmene A, B, C, E m Stivelse kan velges for programmene A, B, E, F Tidsindikator h / min Viser programmets resttid; ved startforvalg vises tiden som er igjen før programmet starter. Kontrollampen m min lyser. eller Temperatur o C Temperaturen vises stigende fra 20 o C i 5 o C-trinn. Kontrollampen % C lyser. m min Resttid w Uten sluttsentrifugering kan velges for programmene A, B, C, D, E, F % C Temperatur h Start starter vaskeprogrammet d Startforvalg For startforvalg av et program, maksimalt 24 timer. 9 M.-Nr

10 Maskinbeskrivelse Programindikator Program- og temperaturvelger På/Start Forvask Hovedvask Skylling Skylling Skylling/stivelse Avløp Sluttsentrifugering Stopp Vanninntak/avløp Programmer Velger sentrifugehastighet A B C D E F G H Koke/kulørtvask Lettstelt Fin/syntetfiber Ull Miniprogram Ekstra skylling Ekstra sentrifugering Ekstra avløp 800, 1000 eller 1200 omdreininger pr. min for sluttsentrifugeringen kan velges. Maksimal sentrifugehastighet for programmene A Koke/kulørtvask 1200 o/min D Ull E Miniprogram G Ekstra sentrifugering B Lettstelt F Ekstra skylling C Fin/syntetfiber 900 o/min 600 o/min 10 M.-Nr

11 Maskinbeskrivelse Vaskemiddelbeholder Kammer i Kammer j Kammer x Kammer p - Forvask - Hovedvask - Flytende blekemiddel - Mykemiddel M.-Nr

12 Vask Før første vask Klargjøring og innlegging av tøyet Første igangsetting av vaskemaskinen skal bare foretas av en Miele-tekniker eller en autorisert forhandler. Meget viktig: maskinen må oppstilles og tilkobles forskriftsmessig. Utskylling av kontrollvann-rester ^ Første vaskeomgang uten tøy. ^ Fyll litt vaskemiddel i kammer j. ^ Still programvelgeren på " A Kulørtvask 60 C". ^ Trykk på tasten " h Start". ^ Tøm lommer Fremmedlegemer (f.eks. spiker, mynter, binders, bh-spiler) kan skade tekstiler og maskindeler. Vi anbefaler å lukke glidelåser i f.eks. boblejakker og kneppe igjen knapper i olatøy. Sortering av tøyet De fleste tekstiler har merkelapp med vedlikeholdssymboler i krage eller sidesøm. Sorter tøyet etter symbolene. Vask bare tekstiler som tåler maskinvask. Tekstiler av ull eller ullblandinger kan vaskes i maskin bare hvis det står på merkelappen at de er maskinvaskbare. Innlegging av tøyet Brett ut tøyet og legg det løst inn i trommelen. Plagg av forskjellig størrelse forsterker vaskeeffekten og fordeler seg bedre under sentrifugering. Overfylling av trommelen forringer vaskeresultatet, og tøyet blir krøllet. 12 M.-Nr

13 Vask Ta hensyn til følgende maksimale tøymenger (tørt tøy): A Koke/kulørtvask B Lettstelt C Fin/syntetfiber D Ull E Miniprogram 7,5 kg 3,0 kg 1,5 kg 1,5 kg 7,5 kg ^ Tilsett vaskemiddel for hovedvask i kammer j, eventuelt vaskemiddel for forvask i kammer i, mykemiddel i kammer p og flytende blekemiddel i kammer x. Programvalg ^ Lukk maskindøren Sving døren hardt igjen fra åpen stilling uten å slippe den. Til å begynne med er døren tung å lukke. Den går lettere etter hvert. Ikke klem fast plagg når du lukker maskindøren. Tekstilene kan bli skadet. ^ Åpne stoppekranene (på stedet). ^ Koble inn hovedbryteren (på stedet). ^ Velg program og temperatur (f.eks. program A Koke/kulørtvask 95 o C). M.-Nr

14 ?? Vask Åpning av maskindøren ved programslutt ^ Velg eventuelt forvask bare for programmene A,B,C, E. Trykk inn tasten " +i Med forvask". Når kontrollampen " r Stopp " lyser: ^ Trykk på tasten " a Dør" - maskindøren åpnes. ^ Ta ut tøyet. Ikke glem igjen plagg i trommelen. Ved neste vask kan de krympe eller farge over på andre tekstiler. - ^ Trykk inn tasten " h Start". - Kontrollampen " m min" slokner, og kontrollampen " % C" tennes. - - Vaskeprogrammet er i gang. Temperaturindikator Etter programstart vises - til innstilt temperatur for hovedvasken er nådd - den aktuelle temperaturen på vaskevannet hele tiden i 5 C-trinn. Kontrollampen " % C Temperatur" lyser. Hvis ikke flere vaskeprogrammer skal settes i gang: ^ La maskindøren stå åpen. ^ Koble ut hovedbryteren (på stedet). ^ Steng stoppekranene (på stedet). Tidsindikator (resttid) Når innstilt temperatur for hovedvasken i programmet er nådd, vises den gjenstående programtiden i timer og minutter. Kontrollampen " m min Tid" lyser. Resttiden telles ned i 1 minutt-skritt. 14 M.-Nr

15 Vaskemiddeldosering Vannets hardhet Mykemiddel/stivelse Vannets egenskaper Hardhetsområde Totalhardhet i mmol/l d I bløtt 0-1,3 0-7 II middels 1,3-2, III hardt 2,5-3, IV meget hardt over 3,8 over 21 Hvis hardhetsområdet ikke er kjent, spør det lokale vannverket. Vaskemiddeldosering Ta hensyn til vaskemiddelprodusentens angivelser. Unngå overdosering, som vil føre til økt skumdannelse. Ikke bruk sterkt skummende vaskemidler. Doseringen er avhengig av: tøymengde vannets hardhet tilsmussingsgrad. For lite vaskemiddel medfører: Tøyet blir ikke rent og blir med tiden grått og hardt. Rester (fettlus) i tøyet. Kalkavleiringer på varmeelementene. For mye vaskemiddel medfører: Sterk skumdannelse. Dårlig vaskemekanikk. Dårlig vaske-, skylle- og sentrifugeringsresultat. Blekemiddel Blek bare tekstiler som er merket med symbolet x. Flytende blekemiddel må bare tilsettes i kammer x som er beregnet for det. Bare da er det sikret at middelet automatisk blir spylt inn i 2. skylling (kaldbleking). Å tilsette flytende blekemiddel for kulørtvask er uten risiko bare hvis tekstilprodusenten opplyser på merkelappen at plagget er fargeekte og uttrykkelig tillater bleking. For kaldbleking må 4. skylling programmeres (se programforandringer). Mykemiddel Doser etter produsentens anvisning: ^ Åpne lokket til mykemiddelkammeret p. ^ Fyll på mykemiddel (ikke over maks.-merket). ^ Lukk lokket. I siste skylling blir mykemiddelet spylt inn automatisk. Ved programslutt står det litt vann i mykemiddelkammeret. M.-Nr

16 Vaskemiddeldosering Pulver- og flytende stivelse ^ Doser og klargjør stivelsen som angitt på pakken. Automatisk dosering av flytende stivelse ^ Fyll stivelse i kammer p (ikke over maks.-merket). ^ Lukk lokket. Manuell dosering av pulver- eller flytende stivelse ^ Trykk inn tasten " m Stivelse" ved programvalg. Programforløp og resttid stanser før siste skylling. Kontrollampen " m Stivelse" lyser. ^ Hell stivelse i kammer i. ^ Utløs tasten " m Stivelse". Programmet fortsetter. " w Uten sluttsentrifugering" kan velges for å forebygge krølling. Vannet pumpes ut - tekstilene kan tas dryppvåte ut av trommelen. 16 M.-Nr

17 Tilleggsfunksjon Med trykk på en eller flere taster kan du avstemme programmene enda bedre til tøyet. +i "Med forvask" For meget skitne og flekkete tekstiler i programmene A,B,C,E. m "Stivelse" For nyvaskede tekstiler som duker, servietter, arbeidstøy osv. i programmene A,B,E,F. w "Uten sluttsentrifugering" Tøy som ikke skal sentrifugeres, men tas ut dryppvått når vannet er pumpet ut i programmene A,B,C,D,E,F. Programavbrudd Still programvelgeren på " r Stopp". Kontrollampene for de etterfølgende programskrittene blinker etter hverandre til " r Stopp"-stilling. Utelate programavsnitt ^ Still programvelgeren på " r Stopp". Når kontrollampen for programavsnittet som programmet skal fortsette med, blinker på programindikatoren: Still programvelgeren på vedkommende program igjen innen 3 sekunder. Endring av programforløpet Programmet kan endres når som helst - hvis det lar seg gjøre av hensyn til programforløpet. ^ Still programvelgeren på ønsket program. Det nye programmet fortsetter i tilsvarende skritt. Unntak: Programvelgeren er blitt dreid forbi posisjonen " r Stopp". Ved omvalg fra eller til programmene F Ekstra skylling G Ekstra sentrifugering eller H Ekstra avløp blir programmet avbrutt. Det aktuelle programmet starter på nytt etter at tasten " h Start" er trykket. Ved bruk av betalingsautomat sperres programmet etter 3 minutter, og det er ikke lenger mulig å endre programmet. Gjenta programavsnitt Forutsetning: Programavsnittet som skal gjentas, er avsluttet: ^ Still programvelgeren på " r Stopp". Når " r Stopp" lyser på programindikatoren: ^ Velg et hvilket som helst program. ^ Trykk på tasten " h Start". ^ Still programvelgeren på " r Stopp" igjen etter ca. 5 sekunder. Når kontrollampen for programavsnittet som skal gjentas, blinker på programindikatoren: ^ Still programvelgeren på ønsket program innen 3 sekunder. Programmeringsfunksjoner Du har mulighet for å programmere tilleggsfunksjoner og/eller endrede programforløp. Se Programforandringer. Disse avvikene fra maskinens standardinnstilling bør alltid noteres i tabellen for programforandringer. Bare da kan ønsket programmeringsstatus gjenopprettes ved eventuell utskifting av en defekt elektronikk. M.-Nr

18 Tilleggsfunksjon Programvalg med betalingsautomat ^ Åpne stoppekranene (på stedet), koble inn hovedbryteren (på stedet). ^ Velg program og temperatur. Funksjonene m "Stivelse", w "Uten sluttsentrifugering" og d "Startforvalg" kan ikke velges ved drift med myntapparat. ^ Tilsett vaskemiddel og eventuelt mykemiddel. ^ Legg på mynter eller polletter i betalingsautomaten. ^ Trykk på tasten " h Start". Betalingsautomat C 5002, C 5003, C 4060 Myntene går tapt hvis - etter myntinnkastet og før tasten " h Start" trykkes: Maskindøren blir åpnet. Programvelgeren dreies forbi " r Stopp" til et annet program. Et program blir avbrutt lenger enn 20 sekunder med betalingsautomat. Startforvalg Etter at maskindøren er lukket og et program er innstilt, blinker kontrollampen " m min Tid" og signaliserer at startforvalg er mulig. Med tasten " d Startforvalg" kan startforvalg innstilles i skritt på 30 minutter inntil 9 timer og 30 minutter og deretter i skritt på 1 time inntil 24 timer. Etter innstilling av startforvalget avsluttes med tasten " h Start". Tidsindikatoren teller nedover og viser hvor lang tid som gjenstår til programmet starter automatisk. Før tasten " h Start" trykkes, kan startforvalget slettes via programvelgerstilling " r Stopp". Når innstilt startforvalg er utløpt, starter programmet, kontrollampen " m min Tid" slokner. Displayet "Tid min." / "Temperatur o C" viser vanntemperaturen helt til avløpsventilen åpnes ved slutten av hovedvasken. Deretter vises resttiden til programslutt. Råd til driftslederen: Ta mynter og polletter ut av betalingsautomaten regelmessig. Ellers kan det bli opphopning av mynter i myntapparatet. 18 M.-Nr

19 ? Programforandringer Forandring av enkelte vaskeprogrammer med omprogrammering Innkobling av programmeringsfunksjonen Enkelte vaskeprogrammer kan forandres individuelt og dermed tilpasses forskjellige vaskerutiner og vaskemetoder. 20 programmeringsfunksjoner med inntil 4 opsjoner kan forandres. Forutsetninger: Hovedbryteren (på stedet) må være innkoblet. Et tidligere program må være avsluttet. Maskindøren må være åpen. ^ Etter at maskindøren er lukket, må tasten "+i Med forvask" trykkes inn og ut 2 ganger innen 4 sekunder. Alle øvrige trykktaster på stå på "Av", altså være utløst. - På displayet vises etter 4 sekunder en " " (for programmering). - På programindikatoren blinker kontrollampene "Forvask" og "Hovedvask". - - En omprogrammering kan gjennomføres; se eksempel. - Programvelgeren må stå på " r Stopp". Velgeren for sentrifugehastighet kan stå i hvilken som helst posisjon. M.-Nr

20 ?? Programforandringer Eksempel: Forandring av temperaturholdetiden i hovedvasken fra 10 minutter til 5 hhv. 15 eller 20 minutter. 15 minutter ønskes. Opsjon 3 tilsvarer 15 min; se tabell for programforandringer Nr.8 / B 95 Temperaturholdetid i minutter. ^ Still programvelgeren på program B/ 95 o C. På displayet blinker " ". ^ Trykk på tasten " a Dør". - Forandringen av temperaturholdetiden i hovedvasken er lagret med tasten " a Dør", programmeringen er avsluttet.- ^ Før inn programmeringen i tabellen på neste side. ^ Still programvelgeren på " r Stopp". Flere muligheter for programforandring på neste side. ^ Trykk på tasten " h Start" tre ganger. På displayet vises etter hverandre (10 minutter), (5 minutter), (15 minutter). 20 M.-Nr

21 Programvelgerstilling Opsjoner Nr. Programfunksjon Standard Ekstra forvask 1 A 95 Vasketid: (min) ingen 5 9 forv. 2 A 80 Vannstand: nivå lavt høyt Forvask 3 A 70 Valg forvask med tast generelt ja 4 A 60 Vasketid: (min) A 50 Temperatur: ( C) A 40 Vannstand: nivå lavt høyt Hovedvask 7 A 30 Termostopp og varme aktiv ja nei 8 B 95 Temperaturholdetid: (min) Før inn programmerte opsjoner 9 B 60 Vannstand: nivå lavt høyt 10 B 50 Vannavkjøling: (sek.) B 40 Temperatur i ullprogr Skylling 12 B 30 Øke vannstand nei 1 lav 1 middels 1 høy 13 C 60 Antall skyllinger C 40 Skyllestopp nei ja Sluttsentrifugering 15 C 30 Forhåndstømming nei ja* Spesialfunksjoner Bør forandres bare av serviceavdelingen. 16 C 20 Omkobling Ekstra skylling Hygiene 17 D 40 Vanninntak KW+WW KW KW-hardt KW-bløtt KW+ varmtvann 18 D 30 Maks. temperatur i HW: ( C) D 20 Ekstra skylling gratis ja nei 20 E Eksternt 3 doseringspumper Komb. 1 Komb. 2 Komb. 3 Komb. 4 Programforandringer 1) Avhengig av tøymengde, hvis nr. 2,6,9 har standardinnstilling. KW = kaldtvann 2) kjemotermisk desinfeksjon temp.= 60 C WW = varmtvann 3) Ved klorbleking velges 4 eller 5 skyllinger. HW = hovedvask *Standardinnstilling M.-Nr

22 Rengjøring og stell Rengjøring av vaskemaskinen Rengjør kabinettet med et mildt rengjøringsmiddel eller såpevann. Gni tørt med en myk klut. Tørk av betjeningspanelet med en fuktig klut og tørk etterpå. Rengjør vasketrommelen og andre deler av rustfritt stål med et pussemiddel for rustfritt stål. Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller løsemidler! Fjern avleiringer (smuss, vaskemiddelrester) på dørpakningen med en fuktig klut. Fremmedrustdannelse Trommelen og vaskebeholderen er fremstilt av rustfritt stål. Jernholdig vann eller jernholdige fremmedlegemer (f.eks. binders, jernknapper eller jernspon) som følger med vasketøyet, kan føre til at det dannes fremmedrust i trommelen hhv. vaskebeholderen. Rengjør i dette tilfellet trommelen hhv. vaskebeholderen regelmessig og umiddelbart etter at det er oppstått fremmedrust, med et vanlig rengjøringsmiddel for rustfritt stål. Dørpakningene skal kontrolleres med hensyn til jernholdige rester og rengjøres grundig med ovennevnte midler. Disse tiltakene skal regelmessig gjennomføres forebyggende. Rengjøring av avløpssystemet Maskin med avløpspumpe: Kontroller lofilteret etter 3-4 vaskeomganger til å begynne med, for å finne ut hvor ofte det er nødvendig å rengjøre det. ^ Skru av maskinen (åpne maskindøren eller koble ut hovedbryteren på stedet). ^ Åpne dekselet. ^ Sett et kar under slangen. ^ Løsne lofilteret med 2-3 omdreininger, men ikke skru det ut. Det renner ut ca. 2 liter vann. Hvis avløpet er tilstoppet, er det en større mengde vann i maskinen (maks. 30 l). Fort- -sett å tømme til det ikke renner ut mer vann. For å avbryte avløpet: skru til lofilteret igjen. Forsiktig: Hvis det nettopp har vært vasket ved høy temperatur, er det fare for forbrenning! 22 M.-Nr

23 ^ Når det ikke renner ut mer vann: skru lofilteret helt ut og rengjør det. ^ Fjern fremmedlegemer (knapper, mynter etc.). Rengjøring av silene i inntaksslangene: ^ Skru igjen vannkranen. Rengjøring og stell ^ Skru inntaksslangen av vannkranen. ^ Prøv om pumpepropellen kan dreies lett. Fjern eventuelle fremmedlegemer. ^ Rengjør innerrommet. Det må ikke være kalk- og vaskemiddelrester eller fremmedlegemer i skruegjengene. Lukk dekselet igjen etter rengjøringen. Rengjøring av vanninntakssilene Vaskemaskinen har to siler som beskytter vanninntaksventilene: i den frie enden av inntaksslangene i tilkoblingsstussen for forbindelsene slange - maskin. ^ Trekk gummipakningen ut av forskruningen. ^ Ta tak i kunststoffsilen med en kombi- eller nebbtang, trekk silen ut og rengjør den. ^ Sett delene inn igjen i omvendt rekkefølge. Silene i inntaksslangene bør rengjøres ca. hver 6. måned. Kontroller inntaksslangen. Den står under høyt trykk når maskinen er i gang. Hvis det er små sprekker eller andre skader i overflaten på slangen, må slangen skiftes ut. Bruk bare slangekvaliteter som tåler et overtrykk på minst 70 bar. Miele originalslanger oppfyller dette kravet. Rengjøring av silen i tilkoblingsstussen for vanninntaksventilene: ^ Løsne den riflete kunststoffmutteren forsiktig fra tilkoblingsstussen med en tang og skru av mutteren. M.-Nr

24 Rengjøring og stell ^ Ta tak i kunststoffsilen med f.eks. en nebbtang (se tegn.), trekk silen ut og rengjør den. ^ Trekk ut sugeheverten, rengjør den i varmt vann og sett den på plass. ^ Sett delene inn igjen i omvendt rekkefølge. De to silene må settes inn igjen etter rengjøringen. ^ Vaskemiddelskuffen rengjøres grundig med varmt vann slik at vaskemiddelrester fjernes. ^ Husk å rengjøre sugehevertene i kammer x og kammer. ^ Skru ut skruen ved siden av sugeheverten. Hvis maskinen er ute av drift i lengre tid (fra 4 uker), skal trommelen dreies noen omdreininger. Gjenta dreiningen av trommelen hver 4. uke, for å forebygge lagerskader. 24 M.-Nr

25 Feilretting Reparasjoner på elektroapparater må bare utføres av fagfolk. Ved ukyndige reparasjoner kan det oppstå betydelig fare for brukeren. Maskin med avløpsventil: ^ Still programvelgeren på " r Stopp". ^ Åpne dekselet til avløpssystemet (se "Rengjøring og stell"). Følgende feil kan du rette på selv. Åpning av maskindøren ved strømbrudd Maskin med avløpspumpe: ^ Still programvelgeren på " r Stopp". ^ Åpne dekselet til avløpssystemet og la vannet renne ut, se "Rengjøring og stell". ^ Trykk spaken for nødtømming nedover, se tegn., hold den fast til det ikke renner ut mer vann. ^ Trykk mot maskindøren og trekk i nødåpneren. Døren åpner seg. Vær sikker på at trommelen står stille før du tar ut tøyet. Hvis du stikker hånden inn i en trommel som går rundt, er det betydelig fare for skade. ^ Trykk mot maskindøren og trekk i nødåpneren. Døren åpner seg. M.-Nr

26 Feilretting Programmet starter ikke, driftskontrollampen "I På/Start" lyser ikke. Kontroller om døren er ordentlig lukket, støpselet sitter på plass og sikringen er i orden. Kontrollampen " p " blinker, men vaskeprogrammet har forløpt som vanlig. Vanninntaket er hindret: ^ Vannkranene er ikke åpnet nok. ^ Knekk på inntaksslangen. ^ Vanntrykket er for lavt. ^ Silene i inntaksslangene er tette (se "Rengjøring og stell"). Kontrollampen slokner når programvelgeren blir stilt på " r Stopp". Kontrollampen " p " blinker, på programindikatoren lyser " r Stopp", men tøyet er ikke blitt vasket. Vanninntaket er stengt. ^ Still programvelgeren på " r Stopp". ^ Åpne vannkranene. ^ Velg program. ^ Trykk på tasten " h Start". Hvis det likevel renner bare litt eller ikke noe vann inn i neste vaskeomgang, kan vanntrykket være for lavt. Hvis vanntrykket er tilstrekkelig, foreligger en feil. Kontakt Miele-forhandleren eller Mieles serviceavdeling. På programindikatoren blinker kontrollampen "j Hovedvask" under eller etter programmet. Hvis lampen blinker også ved neste program, foreligger en feil. Kontakt Mieles serviceavdeling. Tross tilstrekkelig vanntrykk renner vannet langsomt inn i maskinen. Silene i vanninntaket kan være tette. Rengjør silene, se "Rengjøring og stell". Mye vaskemiddel blir liggende igjen i vas- -kemiddelbeholderen. Vannets flytetrykk er ikke tilstrekkelig. ^ Rengjør silene (se "Rengjøring og stell"). ^ Kontroller om det renner 5 liter vann ut av vannkranen i løpet av 15 sekunder. Pulvervaskemidler i forbindelse med avkalkingsmidler har tendens til å klebe. ^ Tilsett først vaskemiddel og deretter avkalkingsmiddel i vaskemiddelbeholderen. Mykemiddelet eller blekemiddelet blir ikke spylt inn fullstendig, eller det blir stående for mye vann i kammeret. Sugeheverten sitter antagelig ikke riktig eller den er tett. ^ Løft lokket og trekk ut sugeheverten. ^ Rengjør kammeret og sugeheverten i varmt vann. Kontrollampen " q " blinker. Kontroller om avløpssystemet er tett. ^ Rengjør som beskrevet under "Rengjøring og stell". På programindikatoren blinker kontrollampen " i Forvask". Gjenta programstart. Hvis kontrollampen blinker på nytt, foreligger en feil. Tilkall service. 26 M.-Nr

27 Feilretting Mulige årsaker til økt skumdannelse Vaskemiddeltype ^ Bruk vaskemidler som er egnet for industrivaskemaskiner. Husholdningsvaskemidler er ikke egnet. Overdosering av vaskemiddelet ^ Følg vaskemiddelprodusentens doseringsangivelser og doser i henhold til det lokale vannets hardhet*. Sterkt skummende vaskemiddel ^ Bruk et vaskemiddel som skummer mindre eller søk råd hos en vaskemiddelekspert. Meget bløtt vann ^ For vann i hardhetsområde 1: doser litt mindre tilsvarende vaskemiddelprodusentens angivelser. Tøyets tilsmussingsgrad ^ Hvis tøyet er lite skittent, doser mindre tilsvarende vaskemiddelprodusentens angivelser. Rester av for eksempel rengjøringsmidler i tøyet ^ Ekstra forskylling uten oppvarming, uten vaskemiddel. Tøy som er forbehandlet med bløtleggingsmiddel, skal skylles godt før vask. Liten tøymengde ^ Reduser vaskemiddeldoseringen tilsvarende. Vask alltid store og små plagg i samme vaskeomgang. ^ Avløpssystemet kan være tett. Rengjør som beskrevet under "Rengjøring og stell". Kontrollampen " n " blinker. Maskinen har koblet seg ut på grunn av ekstrem ubalanse. ^ Koble hovedbryteren på stedet ut og inn igjen eller åpne maskindøren med nødåpneren, se "Åpning av maskindøren ved strømbrudd". Maskinen står ikke stille under sentrifugering. Det er mulig at ikke alle fire maskinføttene står likt. ^ Rett opp maskinen så den står støtt, se "Ved monteringen". Tøyet blir ikke sentrifugert som vanlig, eller ikke sentrifugert i det hele tatt. ^ Tasten " w Uten sluttsentrifugering" er blitt trykket. ^ Tøyet kan ikke fordele seg tilstrekkelig i trommelen. For å beskytte maskinen er tøyet derfor blitt sentrifugert med redusert hastighet eller ikke sentrifugert. ^ Store, sammenrullete plagg (f.eks. badematter) forårsaker for sterk ubalanse. Av sikkerhetsgrunner blir tøyet ikke sentrifugert. Sentrifugeringsstart blir gjentatt til den egentlige sentrifugeringstiden er ut- -løpt. M.-Nr

28 Feilretting Service Ved feil på maskinen: kontakt Mieles serviceavdeling. Oppgi type, maskinnummer (Fabr.-Nr.) og material-nr. (M.-Nr.). Opplysningene finnes på typeskiltene: Når døren er åpen, øverst i dørringen, eller: øverst på baksiden av maskinen. Ved utskifting av deler må bare original-reservedeler benyttes (også i dette tilfellet må type, maskinnummer (Fabr.-Nr.) og material-nr. (M.-Nr.) oppgis. 28 M.-Nr

29 Symbolene på typeskiltet 1 Maskintype 2 Maskinnummer/byggeår* 3 Spenning/frekvens 4 Styresikring 5 Motor 6 Tallerkendiameter*/antall* 7 Trommeldata 8 Trommeldiameter/dybde 9 Sentrifugehastighet 10 Trommelinnhold / vekt tørt tøy 11 Kinetisk energi 12 Akselerasjonstid 13 Bremsetid 14 Oppvarming 15 Elektrooppvarming 16 Sikring (på stedet) 17 Dampoppvarming indirekte* 18 Dampoppvarming direkte* 19 Gassoppvarming* 20 Igangsettingsdato 21 DVGW-Reg.-N (vann)* 22 Felt godkjenninger/ce-... (Produkt-ID- Nummer/gass)* *) gjelder ikke for W 6073 Støyforhold Lydnivå Vask Sentrifugering 58,5 db 74,3 db målt iht DIN (IEC) Betegnelse iht tysk lovbestemmelse for maskinstøy 3. GSGV 1 1.a M.-Nr

30 Ved monteringen Vaskemaskinen må bare oppstilles av Mieles servicetekniker eller en autorisert forhandler. Transportsikring foran Oppstilling Et betonggulv egner seg best som underlag. Viktig: ^ Still maskinen loddrett og støtt. ^ Unngå oppstilling på myke gulvbelegg, så unngås vibrasjon under sentrifugering. ^ Sett ikke maskinen på teppegulv, da det kan stenge for ventilasjonsåpningene i bunnen av maskinen. ^ Ved sokkeloppstilling må maskinen sikres med de medfølgende brakettene. Hvis det ikke finnes betongsokkel på oppstillingsstedet, kan Miele levere en stålsokkel (pass på god forbindelse mellom gulvet og stålsokkelen). Følg vedlagte monteringsplan. For å unngå eventuelle frostskader bør vaskemaskinen absolutt ikke oppstilles i rom hvor det er fare for frost. For å fjerne transportsikringen foran (3 skruer SW 13) må fronten demonteres (2 innertorx-skruer T 20 nede). Transportsikring bak "A" (1 stykk) Transportsikring De røde transportsikringene "A", "B" og "C" skal ikke fjernes før på oppstillingsstedet. Oppbevar transportsikringen. Den må monteres igjen før transport av maskinen (f.eks. ved flytting). "B" (1 stykk) "C" (1 stykk) For å fjerne transportsikringene bak (hver 3 skruer SW 13) må bakveggen demonteres (15 innertorx-skruer T20 nede skal bare løs-nes).,maskinen må ikke transporteres uten transportsikring. 30 M.-Nr

31 Ved monteringen Oppretting Maskinen må stå loddrett for at den skal virke problemfritt. Utlign ujevnheter i gulvet med skruføttene. ^ Skru ut foten (føttene) til maskinen står loddrett. ^ Hold foten fast med en vannpumpetang. ^ Skru til låsemutteren med en skrutrekker.,maskinen må bare flyttes når alle utvendige plater er montert. Vanntilkoblinger Tilkoblingen til vannledningen, som er montert i henhold til DIN 1988, må skje via en stoppekran. Denne monteringen må bare foretas av en autorisert installatør som overholder de landsspesifikke forskriftene, f.eks.: DVGW (Tyskland) ÖVGW (Østerrike) SVGW (Sveits) og forskriftene fra det ansvarlige vannverket eller regionale reguleringsbestemmelser. Ta hensyn til vedlagte monteringsplan og monteringsveiledning, de er viktige for vanntilkoblingen. Vann- og avløpstilkobling, se vedlagte monteringsplan. De medfølgende inntaksslangene må brukes ved vanntilkoblingen. For at den trykkfaste varmtvannsslangen (merket 90 C) skal holde seg trykkfast i mange år, bør den bare tilkobles varmtvannsledning med maks. 70 C. Ved eventuell utskifting: bruk bare slangekvaliteter for minst 70 bar overtrykk og for en vanntemperatur på minst 90 C. Dette gjelder også for tilkoblingsarmaturene. Mieles original-reservedeler oppfyller dette kravet. For å sikre problemfritt programforløp, er et vanntrykk (flytetrykk) på minst 1 bar / maks. 10 bar nødvendig. Temperaturen på inntaksvannet må ikke overstige 70 C. Tilkobling til bare kaldtvann -Se vedlagte monteringsplan.- M.-Nr

32 Ved monteringen Vannavløp - Maskin med avløpspumpe Vaskevannet pumpes ut av en avløpspumpe med maks. 1 m pumpehøyde. For at vannavløpet ikke skal hindres, må den 1,5 m lange avløpsslangen legges uten bøy. Den dreibare U-bøyen i slangeenden kan evt. tas av. Muligheter for vannavløp: ^ Slangen henges på vaskekum eller ut- -slagsvask (maskin med avløpspumpe). Hvis vannet pumpes ut i en vaskekum, må det renne unna raskt nok. Ellers kan vannet renne over, eller en del av vannet kan suges tilbake til maskinen. ^ Tilkobling til et kunststoff-avløpsrør med gumminippel (vannlås ikke absolutt påkrevet). ^ Avløp til sluk i gulvet. - Maskin med avløpsventil Tømmingen av maskinen skjer med en motordrevet avløpsventil. Med en vinkelstuss DN 50 kan maskinen kobles til gulvavløp på stedet (sinkkasse med vannlås). Betalingsautomat Vaskemaskinen kan utstyres med betalingsautomat. Maskinen kan også kobles til en automat som allerede finnes på stedet. For C 4030 / 4031, C 4050 / 4051 og C 4065 / 4070 i tidsdrift er en adapter (AD 3) nødvendig. Nødvendig omprogrammering av maskinen må bare utføres av Mieles serviceavdeling eller en Miele-forhandler. Betalingsautomat kan kjøpes hos Miele eller en Miele-forhandler. Elektrotilkobling Elektrotilkoblingen må bare foretas av autorisert installatør. El-forskriftene må følges. Ta hensyn til vedlagte koblingsskjema og monteringsplan. De er viktige for elektrotilkoblingen. Det elektriske utstyret i maskinen tilsvarer IEC 335. Miniumsvannivået for aktivering av varmeelementet er 45 mm vannsøyle. Maskinen må bare kobles til spenning og frek-vens som angitt på typeskiltet. Varianter: 3N AC V 50 Hz 3 AC V 50 Hz 3 AC 440 V 60 Hz Motoren er sikret mot overbelastning med viklingsbeskyttelse. Tilkoblingsverdi og sikring: Se typeskiltet. Sammenlign opplysningene på typeskiltet med dataene for el-nettet. For fasttilkobling må det være montert en allpolet bryter på installasjonsstedet. Utført som hovedbryter med nødbryter-funksjon, gul-rød og lett tilgjengelig. Etter oppstilling og tilkobling av maskinen; monter alle demonterte utvendige plater. M.-Nr

33 Garanti Se eller henvend deg til Miele A/S vedrørende garantibestemmelsene. Adressen finner du på baksiden. M.-Nr

34 Rett til endringer forbeholdes/2108 M.-Nr / 00

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 N Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Vaskemaskiner. no-no. Bruksanvisning PW 5134 MOPSTAR 130. Bruksanvisningen må leses før

Vaskemaskiner. no-no. Bruksanvisning PW 5134 MOPSTAR 130. Bruksanvisningen må leses før Bruksanvisning Vaskemaskiner PW 5134 MOPSTAR 130 Bruksanvisningen må leses før no-no oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 680 230 2 Innhold

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 655 680 Aktivt miljøvern

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning PW 6161 PW 6201

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning PW 6161 PW 6201 Bruksanvisning Vaskemaskin PW 6161 PW 6201 no - NO Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 503 132 2 M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 443 400

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 780 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 9065 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 020 030

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 265 400 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisning Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 654 560 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 955 110 Aktivt

Detaljer

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning PW 6163 PW 6243 PW 6323

Vaskemaskin. no - NO. Bruksanvisning PW 6163 PW 6243 PW 6323 Bruksanvisning Vaskemaskin PW 6163 PW 6243 PW 6323 no - NO Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 514 291

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 838 290 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6055 Plus no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 017 020

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5065 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 787 131 Aktivt

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 164 930 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen skyldes sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung Vær forsiktig ved løfting. Obs! Slanger som er frosset, kan briste eller sprekke.

Detaljer

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC

Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisning Vaskemaskin W 2859i WPM SUPERTRONIC Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 579 140 Innhold

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy).

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy). Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

INSTALLASJONSPLAN PG 8130 PG 8131 PG 8132 PG nb - NO

INSTALLASJONSPLAN PG 8130 PG 8131 PG 8132 PG nb - NO INSTALLASJONSPLAN PG 8130 PG 8131 PG 8132 PG 8133 Bruksanvisningen og servicedokumentasjonen skal leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. nb

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

FØR MASKINEN TAS I BRUK

FØR MASKINEN TAS I BRUK INNHOLD FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET KLARGJØRING AV VASKEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 967 420 Innhold Sikkerhetsregler...................................................

Detaljer

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK:

BRUKSANVISNING DAGLIG BRUK: N BRUKSANVISNING FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK: VIKTIG: LES NØYE KAPITLET INSTALLASJON FJERN TRANSPORTSIKRINGENE Første vaskesyklus uten tøy: 1. Åpne vannkranen.. Lukk døren. 3. Fyll litt vaskemiddel (ca.

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP. no - NO 08.11 09 235 400 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP. no - NO 08.11 09 235 400 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP no - NO 08.11 09 235 400 / 01 09 235 400 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte: PW 5105 AV/LP Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

Oppvaskmaskin for storhusholdning G 7860

Oppvaskmaskin for storhusholdning G 7860 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning G 7860 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 05 984 642

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 080 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 6167 EL no - NO 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 M.-Nr. 09 249 960 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte PW 6167 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 N INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 FYLLING AV SALT SIDE 13 FYLLING AV SKYLLEMIDDEL SIDE 14 FYLLING AV VASKEMIDDEL

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskine PW 6080 EL AV/LP. no - NO M.-Nr / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskine PW 6080 EL AV/LP. no - NO M.-Nr / 01 Installasjonsplan Vaskemaskine PW 6080 EL AV/LP no - NO 12.09 M.-Nr. 07 580 020 / 01 M.-Nr. 07 580 020 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte: PW 6080 AV/LP Elektro (EL) Legende: Innringede

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER VASKEPROGRAM RENSING AV FILTERET TØMMING AV VANN SOM

Detaljer

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 11 FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

Detaljer

Oppvaskmaskin for storhusholdning G 8050 / G 8051

Oppvaskmaskin for storhusholdning G 8050 / G 8051 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning G 8050 / G 8051 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Vasking. Forberedelse

Vasking. Forberedelse Din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene forlater

Detaljer

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD 3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN KLARGJØRING AV VASKEN

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 6080 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 622 640

Detaljer

Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583. Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO

Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583. Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583 Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO Teknisk datablad Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8581-8583 Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Oppvaskmaskin for storkjøkken G 8050 / G 8051

Oppvaskmaskin for storkjøkken G 8050 / G 8051 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storkjøkken G 8050 / G 8051 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06

Detaljer

Instruksjons håndbok

Instruksjons håndbok Instruksjons håndbok Modell VRX 1200/330 (323-1130) Modell VRX 1400/330 (323-1135) Modell VRX 1500/330 (323-1136) Modell VRX 1600/330 (323-1137) Modell VRX 1800/330 (323-1140) Modell VRX 2000/330 (323-1145)

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 442 100 Aktivt

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Installasjonsveiledning PG 8562. Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO

Installasjonsveiledning PG 8562. Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO Installasjonsveiledning PG 8562 Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO Teknisk datablad Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8562 Legende: Innringede symboler med fet skrift betyr: Tilkobling

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning

Installasjons- og bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Vaskemaskin Gratulerer med valget av en Gorenje vaskemaskin. Din nye vaskemaskin lever opp til alle krav som stilles til miljøriktig vask, og den er svært økonomisk med

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Fjerne transportsikringene i vaskemaskinen 2 Sette opp vaskemaskinen 2 Kople til vaskemaskinen 3 Legge inn vasken 4 Fylle på vaskemidler 4 Programmere 5 Automatiske

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen avhenger av sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Slanger som er frosset,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWF 14781 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Instruksjons håndbok Bain Maries

Instruksjons håndbok Bain Maries Instruksjons håndbok Bain Maries Modell Bain Maries BHM & BM Bestellingsnummer: 172-3000 / 172-3005 / 172-3012 / 172-3015 / 172-3017 Bain Marie BMH 160-2 Bain Marie BM 210 norsk oversatt fra tysk INNHOLD

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

G 8051 i integrert oppvaskmaskin. for storhusholdning og næring/business/industri

G 8051 i integrert oppvaskmaskin. for storhusholdning og næring/business/industri G 8051 i integrert oppvaskmaskin for storhusholdning og næring/business/industri Profesjonell ytelse uten kompromisser Der oppvaskmaskinen er flittig i bruk, sørger G 8051 i for perfekte rengjøringsresultater

Detaljer

Liberty Hanging Heater

Liberty Hanging Heater Liberty Hanging Heater Art. Nr. 305040 Brukermanual Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den detaljerte

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Meaco Vifte Instruksjonsmanual

Meaco Vifte Instruksjonsmanual Meaco Vifte 1056 Instruksjonsmanual Utgave for juli 2018 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker viften. Ta vare på den for fremtidig referanse. Takk for at du valgte Meaco. Vi setter stor

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin W 961

Bruksanvisning Vaskemaskin W 961 Bruksanvisning Vaskemaskin W 961 X Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 05 446 740 Aktivt miljøvern Aktivt

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Arida Wet 45 luftfukter

Arida Wet 45 luftfukter Arida Wet 45 luftfukter Instruksjonsmanual Utgave juni 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Takk for at du valgte Arida. Vi

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW STARLINE no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 10 530 650 Aktivt

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARNESIKRING VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT VANN SOM ER IGJEN I MASKINEN RENSING AV FILTERET

Detaljer

Fjerning av transportsikringer

Fjerning av transportsikringer Sikkerhetsanvisninger Leveranseomfang Vaskemaskinen er tung utvis forsiktighet ved løfting av maskinen. Obs! Dersom slangene fryser, kan de briste/sprekke. Vaskemaskinen skal ikke settes på steder med

Detaljer