Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C"

Transkript

1 Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr

2 Innhold Sikkerhetsregler Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Kassering av gamle apparater Sparing av energi Betjeningspanel Råd for tørking Programoversikt Riktig tørking A Sortering av tøyet B Innlegging av tøyet og innkobling av maskinen C Programvalg D Programstart Omvalg av program Avbryte program (pause) Etterinnlegging/uttaging av tøy Avbryte program E Programslutt Rengjøring og stell Tømming av kondensvannbeholderen Rengjøring av lofiltrene Tørr rengjøring Våt rengjøring Rengjøring av tørketrommelen Rengjøring av kondenskassen Uttaging av kondenskassen Kontroll av kondenskassen Rengjøring av kondenskassen Innsetting av kondenskassen

3 Innhold Feilretting Hvis feil oppstår Generelle feil Test-/feilmeldinger, som blir vist med kontrollamper Utskifting av lyspæren Service Reparasjoner Kontrollampe PC (tilkoblingspunkt for service) Garantibetingelser og garantitid Ekstrautstyr Oppstilling og tilkobling Front Oppstillingssted Oppstillingsrom Bæring av tørketrommelen til oppstillingsstedet Innbygging under benkeplate Oppretting Vask-tørk-søyle Før senere transport (f.eks. ved flytting) Lede bort kondensvannet eksternt Plassering av avløpsslangen Tilkobling av avløpsslangen til en vaskekum-vannlås Montering Elektrotilkobling Forbruksdata Tekniske data Programmeringsfunksjoner Høyere tørrhetsgrad i programmet KOKE-/KULØRTVASK Høyere tørrhetsgrad i programmet LETTSTELT Varselsignal

4 Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen før du tar tørketrommelen i bruk. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og vedlikehold av maskinen. På den måten forebygges person- og maskinskade. Oppbevar bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Tørketrommelen skal kun brukes til tørking av tekstiler som er vasket i vann og som ifølge produsentens vedlikeholdsanvisning tåler trommeltørking. Annen bruk kan innebære fare. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes annen bruk enn tørketrommelen er bestemt for, eller feil betjening. Teknisk sikkerhet Kontroller før tørketrommelen oppstilles at den ikke har synlige skader. En skadet maskin må ikke oppstilles og tas i bruk. Før tørketrommelen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for elektronettet. Ta eventuelt kontakt med elektrofagfolk. Sikkerheten for det elektriske anlegget i tørketrommelen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabler (brannfare på grunn av overheting). Tørketrommelen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som produsenten ikke kan ta ansvaret for. Reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre maskiner, blir oppfylt. Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den byttes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå fare for brukeren! 4

5 Sikkerhetsregler Ved feil eller ved rengjøring og stell må tørketrommelen kobles fra strømnettet. Maskinen er strømløs bare når: støpselet på maskinen er trukket ut eller sikringen i husinstallasjonen er koblet ut eller skrusikringen i husinstallasjonen er skrudd helt ut. Bruk En forutsetning for at sikker bruk garanteres, er at installasjon og montering av denne maskinen på ikkestasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip) bare må utføres av fagfolk. Tørketrommelen må ikke brukes uten lofiltre eller hvis lofiltrene er skadet. Lofiltrene må tørkes etter fuktig rengjøring. Våte lofiltre kan føre til funksjonsfeil under tørkingen. Tørketrommelen må ikke brukes uten kondenskasse. Ikke plasser tørketrommelen i et rom hvor det er fare for frost. Temperaturer på eller under frysepunktet reduserer tørketrommelens funksjon. Kondensvann som fryser i pumpen, kondensvannbeholderen og/eller avløpsslangen kan føre til skader. Hvis du kobler til kondensvannavløpet: Sikre slangen så den ikke glir ned hvis den henges f.eks. på en vaskekum. Ellers kan slangen gli ned, og kondensvannet som renner ut, kan forårsake skade. Kondensvann er ikke drikkevann. Det er helsefarlig for mennesker og dyr å drikke dette vannet. Hold alltid tørketrommelens omgivelser frie for støv og lo. 5

6 Sikkerhetsregler Lukk døren etter hver tørking. Da unngår du at: barn forsøker å klatre inn i trommelen eller gjemmer gjenstander i den. små dyr klatrer inn i trommelen. Hold øye med barn som oppholder seg i nærheten av tørketrommelen. La aldri barn leke med tørketrommelen. Ikke støtt eller len deg på døren. Tørketrommelen kan velte. På grunn av brannfare, må du ikke tørke klær som: overveiende inneholder skumgummi-, gummi eller gummilignende deler. er fylt og er skadet (f.eks. puter eller jakker). er behandlet med brannfarlige rengjøringsmidler. inneholder rester av hårspray-, neglelakkfjerner eller lignende. har olje-, fettholdige eller andre rester (f.eks. kjøkken- eller kosmetikktekstiler). har rester av f.eks. voks eller kjemikalier (f.eks. mopper, gulvkluter, vaskekluter). ikke er tilstrekkelig rengjort og er tilsmusset med fett eller oljer. Rengjør svært skitne tekstiler (f.eks. arbeidsklær) med spesielle vaskemidler. Forhør deg hos forhandleren av vaske- og rengjøringsmidler. Bruk av tilbehør Tilbehørsdeler kan monteres bare hvis de uttrykkelig er godkjent av Miele. Hvis andre deler monteres til eller i maskinen, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. Kassering av gamle maskiner Trekk støpselet ut av stikkontakten. Ødelegg tilkoblingsledning og støpsel. På den måten bidrar du til å forhindre misbruk av tørketrommelen. 6

7 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter tørketrommelen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling; de kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Hvis du selv må bli kvitt emballasjen, lever den på offentlig avfallsanlegg/miljøstasjon, som vil sørge for gjenvinning. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Sparing av energi ^ Sentrifuger tøyet i vaskemaskinen med maksimal sentrifugehastighet. Du sparer ca. 30 % strøm og tid hvis du sentrifugerer med 1600 o/ min i stedet for 800 o/min. ^ Tørk maksimal tøymengde for hvert enkelt program (se "Programoversikt"). Da er energiforbruket gunstigst, for vasketøymengden sett under ett. ^ På denne måten kan du unngå unødig forlengelse av tørketiden og økt energiforbruk: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av rommet under tørkingen. Rengjør lofiltrene etter hver tørking. Lever i stedet apparatet til et offentlig avfallsanlegg, som tar i mot brukte elektriske og elektroniske apparater. Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. Se kapittel "Sikkerhetsregler". 7

8 Betjeningspanel a Programvelger for innstilling av tørkeprogrammet Programvelgeren kan dreies til høyre eller venstre. b Programforløp- og testkontrollamper c Tast Start for start av tørkeprogrammet. Kontrollampen blinker når programmet kan startes, og lyser etter programstart. d Tast på/av s for å slå maskinen på og av / pause i programmet. e Tast Dør for å åpne døren / avbryte programmet. Uavhengig av strømforsyningen kan døren åpnes med denne tasten. Når tørketrommelen er slått på og døren er åpen, slokner lyset i trommelen etter noen minutter (energisparing). 8

9 Råd for tørking Grunnregler Tørk koke-/kulørtvask og lettstelt tøy i de tilsvarende programmene med ønsket tørketrinn. Ømfintlige tekstiler med vedlikeholdssymbol r tørkes med tilleggsfunksjonen Skånegang. Ikke overfyll trommelen! Ta alltid hensyn til den maksimale tøymengden som er oppført i kapittel "Programoversikt". Ellers blir tøyet slitt, tørkeresultatet redusert og du må regne med krølling. Symboler på etiketten Kontroller før tørkingen hvilket tørkesymbol som er angitt på vedlikeholdsmerket. q tåler trommeltørking ved normal temperatur r tåler trommeltørking ved lav temperatur s tåler ikke trommeltørking Ren lin tørkes bare hvis vedlikeholdsmerket angir at det er mulig. Ellers kan stoffet bli "nuppete". Behandle slike tekstiler bare i spesialprogrammet Glatting. Strikkevarer (f.eks. T-skjorter, trikot) krymper ofte i første vask. Unngå overtørking, for å unngå videre krymping. Kjøp eventuelt slike plagg en eller to størrelser større enn vanlig. Krølldannelsen i lettstelte tekstiler øker jo mer tøy det er i tørketrommelen. Dette gjelder spesielt for meget ømfintlig stoff (f.eks. for skjorter og bluser). Reduser tøymengden eller bruk spesialprogrammet Lettstelt stryketørt. Stivet tøy kan trommeltørkes. Bruk imidlertid dobbelt mengde stivelse for å oppnå vanlig appretureffekt. Nye, mørke tekstiler bør ikke tørkes sammen med lyse tekstiler. Det er mulig at disse tekstilene avgir farge og smitter over på andre farger. Tørketips Ull og ullblandinger har lett for å tove seg og krympe. Behandle dem bare i spesialprogrammet Finish ull. Tekstiler fylt med dun Stoffet innvendig har, avhengig av kvalitet, lett for å krympe. Behandle slike tekstiler bare i spesialprogrammet Glatting. 9

10 Programoversikt Program Tøy-/tekstiltype Råd KOKE-/KULØRTVASK Tørketrinn Skaptørt+ Skaptørt (2) Skånegang Stryketørt (2) Rulletørt Ett- og flerlags tekstiler, som forskjellige tekstiler av bomull (f.eks. frottéhåndklær eller trikotplagg). Ensartede tekstiler av bomull (f.eks. trikot, sengetøy, frotté, spedbarnstøy). Ømfintlige tekstiler med vedlikeholdssymbolet r (f.eks. av akryl). Bomull eller lin (f.eks. duker og sengetøy, stivet tøy). Bomull eller lin som skal rulles; stivet tøy. Maksimal tøymengde: 5 kg (1) - Hvis du synes tekstilene er for fuktige: - ettertørk med Varmluft. - bør du velge Skaptørt+ for fremtiden. Tekstilene blir tørket skånsomt med lav temperatur på tørketrinn Skaptørt. - La tøyet ligge sammenrullet til det skal rulles, slik at det holder seg fuktig. (1) Vekt for tørt tøy (2) Opplysning for prøveinstitutter: Programinnstillinger for testen etter norm EN

11 Programoversikt Program Tøy-/tekstiltype Råd LETTSTELT Tørketrinn Skaptørt+ Skaptørt (2) Skånegang Stryketørt Lettstelte tekstiler av syntetfiber eller blandingsstoffer, som ikke blir tørre nok i Skaptørt (f.eks. gensere, joggedresser o.l.). Lettstelte skjorter, duker av blandingsstoffer, f.eks. bomull/syntetfiber. Ømfintlige tekstiler med vedlikeholdssymbol r (f.eks. av akryl). Lettstelte skjorter, forklær, duker av blandingsstoffer, f.eks. bomull/syntetfiber, som skal strykes. Maksimal tøymengde: 2,5 kg (1) Sentrifuger tøyet godt i vaskemaskinen i minst 30 sekunder. Sentrifuger tøyet godt i vaskemaskinen i minst 30 sekunder. Tekstilene blir tørket skånsomt med lav temperatur på tørketrinn Skaptørt. Sentrifuger tøyet i vaskemaskinen i minst 30 sekunder. Sentrifuger tøyet i vaskemaskinen i minst 30 sekunder. Reduser tøymengden for tekstiler som krøller lett (se også råd under "Spesialprogrammer"). (1) Vekt for tørt tøy (2) Opplysning for prøveinstitutter: Programinnstillinger for testen etter norm EN

12 Programoversikt PROGRAM Tøy-/tekstiltype Råd TIDSVALG Maksimal tøymengde: 5 kg (1) Varmluft Kaldluft Spesialprogrammer Lettstelt stryketørt Finish ull Glatting (1) Vekt for tørt tøy Enkeltplagg (f.eks. badehåndklær, badebukser, kjøkkenhåndklær). Ettertørking av flerlags tekstiler, som på grunn av sin beskaffenhet har forskjellige tørkeegenskaper. Tekstiler som skal gjennomluftes. Tekstiler av bomull eller blandingsstoffer (f.eks. skjorter, bluser). Ull-tekstiler. Bomulls- eller linstoffer. Lettstelte tekstiler av bomull, blandingsstoffer eller syntetfiber, f.eks. bomullsbukser, anorakker, skjorter. - - maks. tøymengde: 1 kg (1) Tekstilene blir - avhengig av tekstiltype - tørket med lite krølling. Maksimal tøymengde: 2 kg (1) Ull-tekstiler blir myke og luftige på kort tid. Ta ut tekstilene straks etter programslutt. Ull-tekstilene blir ikke ferdigtørket i dette programmet. Maksimal tøymengde: 2,5 kg (1) Program for reduksjon av krølling etter forutgående sentrifugering. Ta ut tekstilene straks etter programslutt og heng dem til tørk på snor eller henger. 12

13 Riktig tørking A Sortering av tøyet ^ Sorter tekstilene så godt som mulig på forhånd etter: - fiber-/stofftype, - ønsket tørrhetsgrad, - lik størrelse, - lik restfuktighet etter sentrifugering. Da oppnås et jevnt tørkeresultat. Knapp eller knytt igjen dynetrekk og putevar, slik at ikke småplagg havner inni dem. Lukk glidelåser og hekter. Knyt sammen tekstilbelter og forklebånd. Ta ut eller sy fast løse BH-bøyler. Ikke overfyll trommelen! Tøyet blir slitt og tørkeresultatet redusert. Tøymengdene finner du i kapittel "Programoversikt". ^ Kontroller før du lukker døren om lofilteret er skjøvet riktig inn i dørkappen. Fjern fremmedlegemer, f.eks. vaskeballer, fra tøyet. De kan smelte og skade tørketrommelen og tøyet. B Innlegging av tøyet og innkobling av maskinen ^ Trykk på tasten Dør og åpne døren. ^ Legg tøyet løst inn i trommelen. Ikke klem fast tøy når du lukker døren. Tøyet kan bli skadet. ^ Sving døren lett igjen. Du kan også lene deg mot døren og trykke den igjen. ^ Trykk på tasten s på/av for å slå på maskinen. 13

14 Riktig tørking C Programvalg D Programstart ^ Trykk tasten Start. Varmefasen begynner. Til høyre på betjeningspanelet lyser kontrollampen for det tørketrinnet som er nådd til enhver tid. Etter varmefasen avkjøler en kald luftstrøm tøyet (kontrollampen Kaldluft lyser). Dermed er ønsket tørrhetsgrad nådd. ^ Innstill programvelgeren på ønsket program. Programtiden kan du finne i kapittel "Forbruksdata". Skånegang ^ For tørking av ømfintlige tekstiler (vedlikeholdssymbol r), må du stille programvelgeren på Skånegang. På grunn av temperaturreduksjonen for Skånegang forlenges programtiden. 14

15 Riktig tørking Omvalg av program Etter programstart kan du stille programvelgeren på et annet program, så lenge kaldluftsfasen eller Antikrøll ikke er nådd. Avbryte program (pause) ^ Slå av tørketrommelen med tasten s på/av. Fortsatt tørking: ^ Slå på tørketrommelen med tasten s på/av. For Koke-/kulørtvask og Lettstelt-programmer fortsetter programmet så lenge kaldluftsfasen eller Antikrøll ikke er nådd. Andre programmer: ^ Trykk tasten Start. Etterinnlegging/uttaging av tøy,ikke berør baksiden av trommelen når du legger inn mer tøy eller tar ut tøy! På grunn av høye temperaturer i trommelområdet er det fare for forbrenning. E Programslutt Ved programslutt lyser kontrollampen Antikrøll/Stopp, varselsignalet lyder. Trommelen roterer i intervaller, hvis du ikke tar ut tøyet med en gang (Antikrøll). Antikrøll varer maksimalt ca. 60 minutter, unntatt for Finish ull. ^ Trykk tasten Dør og åpne døren. ^ Ta ut tøyet. Kontroller om trommelen er tom. Tøy som blir liggende igjen i trommelen, kan bli skadet i neste tørkeomgang på grunn av overtørking. ^ Tøm kondensvannbeholderen etter hver tørking. Senest når kontrollampen Tøm beholderen lyser. ^ Rengjør lofiltrene. ^ Du bør kontrollere kondenskassen regelmessig. ^ Lukk døren. ^ Trykk tasten s på/av for å slå av maskinen. ^ Åpne døren. Nå kan du legge inn mer tøy eller ta ut tøy før programmet er slutt. ^ Lukk døren for å tørke videre og trykk tasten Start. Avbryte program ^ Still programvelgeren på Stopp eller åpne døren. Når bare kontrollampen Antikrøll/Stopp lyser, er programmet avbrutt. 15

16 Rengjøring og stell Tømming av kondensvannbeholderen Det kondensvannet som oppstår under tørkingen, blir samlet opp i kondensvannbeholderen, hvis kondensvannavløp ikke er tilkoblet. Tøm kondensvannbeholderen etter hver tørkeomgang! Senest når kontrollampen Tøm beholderen lyser. Når den maksimale oppfyllingsmengden for kondensvannbeholderen er nådd, blir programmet avbrutt. I tillegg lyser kontrollampen Tøm beholderen, og varselsignalet lyder. ^ Åpne låsen for å tømme ut kondensvannet. ^ Sett den tømte beholderen inn på skrå (slik som du tok den ut), skyv den løst til du kjenner den fester seg. ^ Før ny programstart: slå tørketrommelen først av og så på igjen. Kontrollampen Tøm beholderen er sloknet. Kondensvann må ikke drikkes. Det kan innebære helseskade for mennesker eller dyr. ^ Trekk ut beholderen - se tegningen - og før den litt til høyre for å ta den ut. ^ Hold beholderen vannrett når du bærer den. Ta tak på gripelisten og enden. Kondensvann kan brukes i husholdningen, f.eks. til dampstrykejern eller luftfukter. NB: ^ For sikkerhets skyld bør kondensvannet siles gjennom en fin sil eller et kaffefilter. Da blir fin lo som kan føre til skade, filtrert ut av vannet. 16

17 Rengjøring og stell Rengjøring av lofiltrene Lofiltre i dørkappen og døråpningen samler opp loen. Rengjør filtrene etter hver tørking. Tørr rengjøring ^ Fjern loen fra hulrommet i dørkappen. Hos Miele-forhandleren eller i Mieles deleavdeling kan du kjøpe en rengjøringsbørste. Rengjøring med støvsuger er også mulig. ^ Skyv det rengjorte lofilteret helt inn i dørkappen. ^ Åpne døren og trekk lofilteret ut av dørkappen. ^ Ta av loen fra de to lofiltrene i døråpningen med fingrene. ^ Lukk døren. ^ Ta av loen fra filterflatene med fingrene. 17

18 Rengjøring og stell Våt rengjøring Lofiltrene bør bare vaskes hvis loen sitter fast eller filtrene er tette. ^ Trekk lofilteret ut av dørkappen, se forrige side. Rengjøring av tørketrommelen Koble maskinen fra strømnettet. ^ Rengjør kabinett og betjeningspanel: med mildt rengjøringsmiddel eller såpevann;... trommel og andre deler av rustfritt stål: med et egnet pussemiddel for rustfritt stål. Bruk ikke skuremidler, ikke løsemiddelholdige rengjøringsmidler og ikke glass- eller universalrengjøringsmidler. De kan skade kunststoffoverflater og andre deler. ^ Ta tak i filteret. Skyv det oppover i pilretningen og ta det ut. Ta ut det andre filteret. ^ Rengjør alle filtrene under rennende, varmt vann. ^ Rist vannet grundig ut av filtrene etter vaskingen, til ingen dråper er synlige. ^ Tørk filtrene forsiktig, men grundig. ^ Tørk alle deler med en myk klut.,filtrene må være tørre når de settes inn. Våte lofiltre kan føre til funksjonsfeil under tørkingen. ^ Sett lofiltrene inn i døråpningen igjen (de to er like), se tegningen. ^ Skyv det store lofilteret rundt til det fester seg i dørkappen. 18

19 Rengjøring og stell Rengjøring av kondenskassen Vaskemiddelrester, hår og fin lo i tørkeluften kan trenge gjennom lofiltrene og tette til kondenskassen. Også smusspartikler som suges inn fra oppstillingsrommet med kjøleluften, kan føre til tilstoppinger. Kontroller kondenskassen minst to ganger i året, ved hyppig bruk senest etter ca. 100 tørkeomganger. Rengjør den hvis det er nødvendig. Uttaging av kondenskassen ^ Drei låsebryteren på det indre dekselet nedover. ^ Legg det indre dekselet fremover. ^ Ta ut det indre dekselet skrått oppover. ^ Trykk samtidig mot begge de nedre hjørnene, til det ytre dekselet åpner seg. Stopperne på sidene forhindrer at dekselet faller ut. ^ Ta ut dekselet skrått oppover. ^ Legg dekselet til siden. ^ Drei låsebryteren på kondenskassen oppover. 19

20 Rengjøring og stell Hvis du ikke ser noe lo: ^ Sett kondenskassen inn igjen (se neste side). Hvis du ser lo: ^ Rengjør kondenskassen som beskrevet nedenfor. ^ Ta tak i løkken og trekk kondenskassen ut av kondenskasserommet. Rengjøring av kondenskassen ^ Når du gjennomspyler kondenskassen, må du overholde de posisjonene som er vist på begge de følgende bildene! Kontroll av kondenskassen ^ Hold kondenskassen mot lyset. ^ Se etter om du kan se lo inni den. Gjennomsynsretningene er avmerket med piler på bildet over. ^ Spyl gjennom kondenskassen fra venstre side med en vannstråle. 20

21 Rengjøring og stell Innsetting av kondenskassen ^ Skyv kondenskassen helt inn i kondenskasserommet. Løkken på kondenskassen må være øverst. ^ Still låsebryteren på kondenskassen vannrett, slik at kroken på låsebryteren fester seg i sporet. Pass på før du setter inn det indre dekselet, at pakningsgummien er trykket ordentlig inn i sporet. ^ Spyl gjennom kondenskassen fra forsiden med en vannstråle. ^ Fjern alt smuss som fremdeles er synlig inni kassen (se "Kontroll av kondenskassen"). ^ Pass også på at pakningsgummiene er rene. Pakningsgummiene må ikke fjernes og ikke ha noen bøy! ^ Rist vannet grundig ut av kondenskassen, til du ikke ser flere dråper inni. ^ Sett inn det indre dekselet slik at festekrokene er nede. Hold dekselet skrått og trykk det litt nedover. ^ Trykk dekselet inntil og lås det med låsebryteren. Låsebryteren må stå vannrett etter låsingen. ^ Sett inn det ytre dekselet nede og trykk overkanten inntil til det fester seg. Bare kondenskasse og deksel som er satt inn og låst riktig, sikrer at kondenssystemet er tett! 21

22 Feilretting Hvis feil oppstår De fleste feil kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare tid og kostnader, siden du slipper å tilkalle service. De følgende tabellene skal hjelpe til å finne årsakene til en feil og til å rette feilen. Vær imidlertid oppmerksom på dette: Reparasjoner på elektroapparater må bare utføres av autoriserte fagfolk. På grunn av ukyndig utførte reparasjoner kan det oppstå betydelig fare for brukeren. Generelle feil Feil Mulig årsak Retting Tørketrommelen setter ikke i gang etter at den er slått på. Plagg av syntetfiber er statisk ladet etter tørkingen. Årsaken kan ikke fastslås umiddelbart. Har du overholdt betjeningsrekkefølgen (se kapittel "Riktig tørking")? Sitter støpselet på plass? Er døren ordentlig lukket? Er sikringen i orden? Tilsett et mykemiddel i siste skylling ved neste vask. Da reduseres den statiske ladningen. 22

23 Feilretting Feil Mulig årsak Retting Lodannelse. Under tørkingen løsner lo, som hovedsakelig har dannet seg på tekstilene ved bruk og vask. Forskningsresultater viser at slitasjen på tekstilene i tørketrommel er ubetydelig og ikke har noen innflytelse på tekstilenes levetid. Lo som oppstår, blir samlet opp i lofiltre og er enkel å fjerne (se kapittel "Rengjøring og stell"). Tøyet blir ikke tørt nok. Vanndråper på overkanten av døråpningen. Trommelbelysningen virker ikke. Tøyet består av ulike stofftyper. Et dobbelt filtersystem med dobbelt tetting forhindrer i stor grad opphopning av forstyrrende lo i kondenskassen. På grunn av denne tettingen kan det av og til dannes kondensvann. Belysningen er blitt koblet ut automatisk. Eventuelt er lyspæren defekt. Velg et egnet program ved neste tørking (se kapittel Programoversikt). Plagg som kommer i berøring med vanndråpene når de tas ut av trommelen, er tørre igjen etter få minutter. Den lyser bare når døren er åpen og tørketrommelen er slått på. Lyset slokner etter en stund (energisparing). Skift ut lyspæren: se slutten av dette kapitlet. 23

24 Feilretting Feil Mulig årsak Retting Tørkingen varer svært lenge eller blir til og med avbrutt. Viktig: For å fjerne en av følgende årsaker, slå av maskinen og slå den på igjen for programstart! Ventilasjonen er ikke tilstrekkelig (f.eks. er rommet svært lite). Derfor har romtemperaturen steget kraftig. Luftespaltene under maskindøren er tildekket. Lofiltrene og/eller kondenskassen kan være tilstoppet. Tekstilene ble ikke sentrifugert nok. Tørketrommelen er overfylt. På grunn av metallglidelåser er ikke tøyets fuktighetsgrad målt nøyaktig. Åpne dør eller vindu under tørkingen, slik at luft kan komme inn. Fjern gjenstander som dekker luftespaltene. Rengjør lofiltrene og kondenskassen. Vær oppmerksom på at kondenskassen må rengjøres av og til (kapittel "Rengjøring og stell"). Sentrifuger tekstilene i vaskemaskinen med maksimal sentrifugehastighet heretter. Ta hensyn til den maksimale tøymengden for hvert tørkeprogram. Velg TØRKING PÅ TID Varmluft for ettertørking. 24

25 Feilretting Feil Mulig årsak Retting Det ytre dekselet for kondenskassen kan ikke lukkes. Etter rengjøring av kondenskassen renner det vann ut av tørketrommelen. Det indre dekselet for kondenskassen og/eller kondenskassen er ikke satt inn og låst riktig. Lo sitter fast på bunnen i kondenskasserommet. Test-/feilmeldinger, som blir vist med kontrollamper Feil Mulig årsak Retting Kontrollampen Tøm beholderen lyser. Programmet blir avbrutt, kontrollampen Rulletørt eller Stryketørt blinker, varselsignalet lyder. Kondensvannbeholderen er full eller det er knekk på avløpsslangen. Årsaken kan ikke fastslås umiddelbart. Kontroller at det indre dekselet og kondenskassen sitter ordentlig fast. Kontroller også pakningsgummiene. Fjern synlig lo fra kondenskasserommet med en klut. Tøm ut kondensvannet. Kontroller avløpsslangen. Slå tørketrommelen av og på. Slå av tørketrommelen. Slå maskinen på og start et program på nytt. Blir programmet avbrutt igjen og en kontrollampe blinker, foreligger en feil. Kontakt Mieles serviceavdeling. 25

26 Feilretting Feil Mulig årsak Retting Programmet er blitt avbrutt, kontrollampen Antikrøll/Stopp lyser, varselsignalet lyder. Det er ingen feil. Elektronikken registrerer etter programstart (ved Koke-/kulørtvask og Lettstelt-programmer) om det er tøy i trommelen. Hvis trommelen er tom, blir programmet avbrutt. Hvis tørre plagg eller et enkeltplagg blir tørket, kan også programavbrudd inntreffe. Enkeltplagg bør tørkes med tidsvalgprogrammet (varmluft). 26

27 Feilretting Utskifting av lyspæren Koble tørketrommelen fra strømnettet. ^ Åpne døren. Øverst i døråpningen finner du det nedfellbare dekselet for belysningen. ^ Sving dekselet oppover og trykk det fast til venstre og høyre, til det knepper på plass. Pass på at dekselet sitter fast. Ellers kan fuktighet trenge inn og forårsake kortslutning. ^ Sett åpneren på siden under kanten på dekselet. ^ Fell dekselet ned ved å dreie håndleddet. Den temperaturbestandige lyspæren bør du bare kjøpe hos en Miele-forhandler eller i Mieles deleavdeling. Lyspæren må være av samme type og ha samme maksimale effekt som angitt på typeskiltet og dekselet for belysningen. ^ Skift ut lyspæren. 27

28 Feilretting Service Reparasjoner Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Mieles serviceavdeling i Bærum. Vennligst oppgi tørketrommelens modell og nummer. Begge opplysningene finner du på typeskiltet til høyre under døråpningen, når døren er åpen: Kontrollampe PC (tilkoblingspunkt for service) Kontrollampen merket med PC på betjeningspanelet brukes av serviceavdelingen som test- og overføringspunkt ved reparasjoner. Garantibetingelser og garantitid Garantitiden for tørketrommelen er 2 år. Nærmere opplysninger om garantibetingelsene finner du i leveringsbetingelsene. Ekstrautstyr Ekstrautstyr til denne tørketrommelen kan kjøpes hos Miele-forhandleren eller i Mieles deleavdeling. 28

29 Oppstilling og tilkobling Front a Tilkoblingsledning b Kondensvannbeholder c Betjeningspanel d Dør e Deksel for kondenskassen f Fire høydejusterbare skruføtter Alternativ til kondensvannbeholderen: g Avløpsmulighet for kondensvannet via avløpsslange (f.eks. i vaskekum, vaskekum-vannlås, avløp) 29

30 Oppstilling og tilkobling Oppstillingssted,I svingeområdet for tørketrommeldøren må det ikke monteres noen lukkbar dør, skyvedør eller dør med hengsling på motsatt side. Oppstillingsrom Kaldluften som suges inn under tørkingen, strømmer ut på baksiden av tørketrommelen og varmer opp romluften. Derfor må du sørge for tilstrekkelig ventilasjon, spesielt i små rom. Ellers må du regne med forlenget tørketid og høyere energiforbruk. Bæring av tørketrommelen til oppstillingsstedet Det bakre dekselfremspringet har gripemuligheter for transporten. For transport av tørketrommelen, fra emballasjebunnen til oppstillingsstedet: bruk maskinføttene foran og dekselfremspringet bak. Innbygging under benkeplate Tørketrommelen bør ikke bygges inn like ved siden av et kjøle-/fryseskap. Den varme luftstrømmen som kommer ut på baksiden av tørketrommelen, øker temperaturen på kjøle-/ fryseskapets varmeutveksler, slik at kjølemaskinen går uavbrutt. Hvis et slikt oppstillingssted ikke kan unngås, må det settes opp en skillevegg mellom kjøle-/fryseskapet og tørketrommelen. Monteringen av innbyggingssettet* og mellomsatsen* må foretas av fagfolk som er autorisert av Miele. Et innbyggingssett* er nødvendig. Dekkplaten som følger med innbyggingssettet, erstatter topplaten. Av hensyn til den elektriske sikkerheten er det absolutt nødvendig å montere dekkplaten. Ved benkehøyde 900/910 mm er en justeringsramme* nødvendig. Elektrotilkoblingen bør installeres og være tilgjengelig i nærheten av tørketrommelen. Deler merket med * kan leveres av en Miele-forhandler eller Mieles deleavdeling En monteringsveiledning følger med innbyggingssettet. Innbyggingen kan føre til at programtiden blir forlenget. Montering av topplaten igjen Hvis du har demontert topplaten for å bygge inn tørketrommelen, må du passe på når du monterer topplaten at den sitter fast på de bakre holderne. Bare da er trygg transport av maskinen sikret. 30

31 Oppstilling og tilkobling Oppretting Tørketrommelen må stå loddrett for å virke perfekt. Vask-tørk-søyle Tørketrommelen kan settes sammen med en Miele vaskemaskin til en vasktørk-søyle. Til dette behøves en mellomsats* (WTV). * kan leveres av en Miele-forhandler eller Mieles deleavdeling. Før senere transport (f.eks. ved flytting) Etter hver tørking er det litt kondensvann i pumpeområdet. Når tørketrommelen vippes, kan dette kondensvannet renne ut. Derfor anbefaler vi å starte programmet Kaldluft i ca. 1 minutt før transporten. Restkondensvann føres inn i kondensvannbeholderen eller ut via avløpsslangen. ^ Utlign ujevnheter i gulvet ved å skru ut skruføttene.,luftespaltene i sokkelen må ikke tildekkes. Da blir det ikke tilført nok luft. 31

32 Oppstilling og tilkobling Lede bort kondensvannet eksternt Kondensvann som oppstår under tørkingen, blir pumpet gjennom avløpsslangen på baksiden av tørketrommelen inn i kondensvannbeholderen. Kondensvannet kan også ledes bort eksternt med avløpsslangen. Da behøver ikke kondensvannbeholderen tømmes mer. Avløpsslangen (lengde ca. 2 m) er plassert i tørketrommelen. Du må trekke den komplett ut av tørketrommelen. Maks. pumpehøyde: 1 m. En slangeforlengelse kan kjøpes som ekstrautstyr. Plassering av avløpsslangen Oppe på baksiden av tørketrommelen: Nede på baksiden: ^ Trekk avløpsslangen ut av holderen (3). ^ Trekk avløpsslangen komplett ut av tørketrommelen mot venstre (4). Viktig:,Ikke lag knekk på avløpsslangen. Den kan bli skadet!,sikre avløpsslangen så den ikke glir ned (bind den f.eks. fast), hvis du henger den i en vaskekum. Ellers kan vann som renner ut, føre til skader. Bruk den buede holderen, for å unngå knekk på avløpsslangen (se tegning "Front"). ^ Trekk avløpsslangen ut av holderne (1). ^ Trekk avløpsslangen av fra stussen (2). 32

33 Oppstilling og tilkobling Tilkobling av avløpsslangen til en vaskekum-vannlås Avløpsslangen kan kobles direkte til en spesiell vaskekum-vannlås. Som regel er vaskekumkoblingsmutteren lukket med en blindplate, som du må ta ut. En pakning som finnes i koblingsmutteren, bør du ikke fjerne. ^ Fest slangeenden på adapteren 1. ^ Trekk slangeklemmen 3 fast til med en skrutrekker like bak koblingsmutteren. Montering,Skyv ikke avløpsslangen tilbake inn i tørketrommelen. Avløpsslangen kan få en knekk og bli skadet i tørketrommelen! ^ Ta ut tilbehøret nede på baksiden av tørketrommelen: adapter (stuss) 1 og slangeklemmen som ligger bak den 3. ^ Legg sammen avløpsslangen i en stor sløyfe. ^ Fest sløyfen med tråden (hvis den fremdeles finnes) oppe på baksiden av tørketrommelen. Ellers: legg sløyfen bak tørketrommelen. ^ Fest den frie enden på avløpsslangen på stussen oppe på baksiden av maskinen. ^ Monter adapteren 1 med vaskekumkoblingsmutteren 2 på vaskekumvannlåsen. 33

34 Oppstilling og tilkobling Elektrotilkobling Tørketrommelen leveres med tilkoblingskabel (ca. 1,60 m) og jordet støpsel for vekselstrøm ~ 230 V 50 Hz. Den må bare tilkobles forskriftsmessig jordet stikkontakt. Maskinen må ikke kobles til skjøtekabler, f.eks. multikontakt eller lignende. Brannfare! For å øke sikkerheten anbefales å koble en jordfeilbryter med en utløserstrøm på 30 ma til maskinen. Tilkoblingsverdi og sikring: se typeskiltet. Kontroller at opplysningene på typeskiltet stemmer med dataene for elanlegget i huset. 34

35 Forbruksdata Programmer Tøymengde Sluttsentrifugering (i en husholdningsvaskemaskin) Energi Tørketid (inkl. avkjøling) kg o/min kwh minutter KOKE-/KULØRTVASK Skaptørt + 5, ,80 2,65 2,40 2, Skaptørt (1) 5,0 800 (70 % restfuktighet) 3, Skaptørt 5, ,65 2,55 2,25 2,20 Stryketørt (1) 5,0 800 (70 % restfuktighet) 2,75 87 Stryketørt 5, Rulletørt 5, LETTSTELT 2,00 1,90 1,60 1,55 1,60 1,50 1,20 1,15 Skaptørt (1) 2, (50 % restfuktighet) 1,25 44 Stryketørt 2, ,10 40 Spesialprogrammer Finish ull 2,0-0,20 4 Glatting 2,5-0, (1) Testprogram etter EN Verdier målt etter norm EN For tester iht. EN skal det før start av de testene som skal vurderes, gjennomføres en tørking med 3 kg bomullstøy i henhold til ovennevnte norm med 70 % startrestfuktighet i programmet Koke-/kulørtvask uten valg av tilleggsfunksjoner. Forbruksdataene kan avvike fra de oppgitte verdier - avhengig av tøymengde, forskjellige tekstiltyper, restfuktighet etter sentrifugering, spenningsvariasjoner i elektronettet og valgte tilleggsfunksjoner. 35

36 Tekniske data Høyde Høyde uten deksel Bredde Dybde Vekt Trommelvolum Maksimal tøymengde Volum kondensvannbeholder Maksimal pumpehøyde Maksimal pumpelengde Spenning Tilkoblingsverdi Sikring Lyspærens effekt Energiforbruk Godkjenninger 85 cm (regulerbar +0,7/- 0,7 cm) 82 cm 59,5 cm 58 cm 54 kg 100 l 5 kg tørt tøy ca. 3,5 l 1 m 3 m Se typeskiltet Se typeskiltet Se typeskiltet Se typeskiltet Se "Forbruksdata" Radiostøybeskyttelse, VDE 36

37 Programmeringsfunksjoner for endringen av standardverdier 37

38 Programmeringsfunksjoner Høyere tørrhetsgrad i programmet KOKE-/ KULØRTVASK Elektronikken i denne tørketrommelen er tilrettelagt for mest mulig økonomisk tørking. Med denne programmeringsfunksjonen har du imidlertid mulighet for å få tøyet litt tørrere i Koke-/ kulørtvask-programmet - hvis du ønsker det. Da forlenges programtiden. Den høyere tørrhetsgraden er ikke koblet inn på fabrikken. Den kan kobles inn - hvis du ønsker det. Programmeringen og lagringen skjer med skrittene A til G. Programmeringsfunksjonen programmeres ved hjelp av tasten Start og programvelgeren. Tasten og programvelgeren har her en funksjon nummer to, som ikke kan ses på panelet. Forutsetning: Tørketrommelen er slått av. Døren er lukket. Programvelgeren står i posisjon Stopp. A Trykk tasten Start og hold den inne under skrittene B-C. B Slå på maskinen med tasten s på/ av. C Vent til kontrollampen Start lyser... D... og slipp deretter tasten Start. E Still programvelgeren på KOKE-/KU- LØRTVASK Skaptørt. Hvis kontrollampen Tørking ikke blinker, er den høyere tørrhetsgraden utkoblet. Blinker kontrollampen Tørking, er den høyere tørrhetsgraden innkoblet. F Med trykk på tasten Start kan du koble den høyere tørrhetsgraden inn eller ut. G Slå av tørketrommelen med tasten s på/av. Programmeringen er varig lagret. Du kan endre den igjen når som helst. Kontroll: ^ Utfør punktene A til E. Kontrollampen Tørking blinker = høyere tørrhetsgrad innkoblet av = høyere tørrhetsgrad utkoblet ^ Slå av tørketrommelen. Kontrollen er avsluttet. 38

39 Programmeringsfunksjoner Høyere tørrhetsgrad i programmet LETTSTELT Elektronikken i denne tørketrommelen er tilrettelagt for mest mulig økonomisk tørking. Med denne programmeringsfunksjonen har du imidlertid mulighet for å få tøyet litt tørrere i Lettstelt-programmet - hvis du ønsker det. Da forlenges programtiden. Den høyere tørrhetsgraden er ikke koblet inn på fabrikken. Den kan kobles inn - hvis du ønsker det. Programmeringen og lagringen skjer med skrittene A til G. Programmeringsfunksjonen programmeres ved hjelp av tasten Start og programvelgeren. Tasten og programvelgeren har her en funksjon nummer to, som ikke kan ses på betjeningspanelet. Forutsetning: Tørketrommelen er slått av. Døren er lukket. Programvelgeren står i posisjon Stopp. A Trykk tasten Start og hold den inne under skrittene B-C. B Slå på maskinen med tasten s på/ av. C Vent til kontrollampen Start lyser... D... og slipp deretter tasten Start. E Still programvelgeren på KOKE-/KU- LØRTVASK Skånegang. Hvis kontrollampen Tørking ikke blinker, er den høyere tørrhetsgraden utkoblet. Blinker kontrollampen Tørking, er den høyere tørrhetsgraden innkoblet. F Med trykk på tasten Start kan du koble den høyere tørrhetsgraden inn eller ut. G Slå av tørketrommelen med tasten s på/av. Programmeringen er varig lagret. Du kan endre den igjen når som helst. Kontroll: ^ Utfør punktene A til E. Kontrollampen Tørking blinker = høyere tørrhetsgrad innkoblet av = høyere tørrhetsgrad utkoblet ^ Slå av tørketrommelen. Kontrollen er avsluttet. 39

40 Programmeringsfunksjoner Varselsignal Etter programslutt lyder et signal gjentatte ganger. Varselsignalet er innkoblet på fabrikken. Du kan koble det ut - hvis du ønsker det. Varselsignalet lyder ved feil, selv om det er koblet ut. Programmeringen og lagringen skjer med skrittene A til G. Programmeringsfunksjonen programmeres ved hjelp av tasten Start og programvelgeren. Tasten og programvelgeren har her en funksjon nummer to, som ikke kan ses på panelet. Forutsetning: Tørketrommelen er slått av. Døren er lukket. Programvelgeren står i posisjon Stopp. A Trykk tasten Start og hold den inne under skrittene B-C. B Slå på maskinen med tasten s på/ av. C Vent til kontrollampen Start lyser... D... og slipp deretter tasten Start. E Still programvelgeren på KOKE-/KU- LØRTVASK Stryketørt. Blinker kontrollampen Tørking, er programmeringsfunksjonen Varselsignal innkoblet. Hvis kontrollampen Tørking ikke blinker, er programmeringsfunksjonen Varselsignal utkoblet. F Med trykk på tasten Start kan du koble varselsignalet ut eller inn. G Slå av tørketrommelen med tasten s på/av. Programmeringen er varig lagret. Du kan endre den igjen når som helst. Kontroll: ^ Utfør punktene A til E. Kontrollampen Tørking blinker = programmeringsfunksjonen Varselsignal innkoblet av = programmeringsfunksjonen Varselsignal utkoblet ^ Slå av tørketrommelen. Kontrollen er avsluttet. 40

41 41

42 42

43 43

44 Rett til endringer forbeholdes/3604 M.-Nr / 01 no-no Dette papiret består av 100 % klorfritt bleket cellestoff og er derfor miljøvennlig.

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 507 020 Aktivt

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 7644 C. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 7644 C. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 7644 C Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 857 020 Aktivt miljøvern

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel

Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 938 440 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 8823 C Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 872 360 Aktivt miljøvern

Detaljer

Kondenstørketrommel T 8812 C, T 8813 C Edition 111

Kondenstørketrommel T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning. Varmepumpetørketrommel T 8164 WP. no-no

Bruksanvisning. Varmepumpetørketrommel T 8164 WP. no-no Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel T 8164 WP no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 624 860 Aktivt

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 507

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisning Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Bruksanvisning. Utluftningstørketrommel T 8723

Bruksanvisning. Utluftningstørketrommel T 8723 Bruksanvisning Utluftningstørketrommel T 8723 Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 871 990 Aktivt

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Bruksanvisning. FashionMaster B 2312 B 2826 B 2847

Bruksanvisning. FashionMaster B 2312 B 2826 B 2847 Bruksanvisning FashionMaster B 2312 B 2826 B 2847 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 829 410 Aktivt

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisning Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 654 560 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 871 250 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 7135 C Plus

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 7135 C Plus Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 7135 C Plus Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 865

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Bruksanvisning Strykemaskin B 995 D

Bruksanvisning Strykemaskin B 995 D Bruksanvisning Strykemaskin B 995 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 660 450 Innhold Beskrivelse

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning TepanYaki CS 1327 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3253 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 655 680 Aktivt miljøvern

Detaljer

Tørke. Instrumentpanel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør

Tørke. Instrumentpanel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør Tørketrommelen Gratulerer du har valgt å kjøpe et Gaggenau-apparat som er moderne og av høy kvalitet. Et karakteristisk trekk ved kondenstørketrommelen med varmepumpe og automatisk rengjøring av varmeveksleren

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4195 C

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4195 C Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4195 C X Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 05 453 010 Innhold Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 021 190 Aktivt miljøvern

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2150, DA 2170 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 723 530

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

INNHOLD HURTIGREFERANSE

INNHOLD HURTIGREFERANSE INNHOLD HURTIGREFERANSE PROGRAMOVERSIKT KLARGJØRE VASKEN VELGE PROGRAM OG TILLEGGSFUNKSJONER STARTE OG FULLFØRE ET PROGRAM ENDRE ET PROGRAM AVRYTE ET PROGRAM DAGLIG VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING VENNLIGST

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4463 C

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4463 C Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4463 C Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 06 496 730 Aktivt miljøvern

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 780 Aktivt miljøvern

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01 Installasjonsplan Tørketrommel PT 5186 EL no - NO 08.11 09 235 120 / 01 09 235 120 / 01 2 Teknisk datablad Tørketrommel: Oppvarmingsmåte: PT 5186 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 6167 EL no - NO 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 M.-Nr. 09 249 960 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte PW 6167 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 7136 Plus

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 7136 Plus Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 7136 Plus Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 975 200

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5064 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 265 400 Aktivt

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning

Installasjons- og bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning NO Takk for tilliten du har vist oss ved å kjøpe denne tørketrommelen. Den nye tørketrommelen din oppfyller dagens krav når det gjelder tøypleie; den tørker tøyet raskt

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13

Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 Bruks- og installasjonsanvisning Høytsentrifugerende vaskemaskin WS 5426 MC 13 N Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder: EN 12182 EN 1021-1 EN 13751 EN 1021-2 EN 1728 EN 1022 EN 60601-1

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-118

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-118 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-118 B D C 1 E A 9220098/2 A C D 2 F E G B 3 5 6 4 8 7 9 11 10 12 2009 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med holderfestet Nokia HH-20 kan du feste en kompatibel

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583. Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO

Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583. Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583 Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO Teknisk datablad Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8581-8583 Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP. no - NO 08.11 09 235 400 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP. no - NO 08.11 09 235 400 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP no - NO 08.11 09 235 400 / 01 09 235 400 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte: PW 5105 AV/LP Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse

Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Brandt vaskemaskin Innholdsfortegnelse Fjerne transportsikringene i vaskemaskinen 2 Sette opp vaskemaskinen 2 Kople til vaskemaskinen 3 Legge inn vasken 4 Fylle på vaskemidler 4 Programmere 5 Automatiske

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin MopStar 60 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 443 400

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy).

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy). Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 289-4, DA 289-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 200

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011

Med digital temperaturinnstilling 2009 / 2011 Med digital temperaturinnstilling Status Januar 2005 Rev. 0. 2005 Brukermanual Innhold A) Miljømessig informasjon...3 B) Generell informasjon...3 1 Sikkerhet...4 2 Bruksmessige sikkerhetsanbefalinger...4

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082

Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruks- og monteringsanvisning Vaskemaskin PW 5082 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 955 110 Aktivt

Detaljer