Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel"

Transkript

1 Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr

2 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter tørketrommelen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Energisparing Slik kan du unngå unødig forlengelse av tørketiden og økt energiforbruk: Sentrifuger tøyet med maksimal sentrifugehastighet i vaskemaskinen. Du sparer ca. 20 % energi og tid ved tørkingen hvis du sentrifugerer ved 1600 o/min i stedet for 1000 o/min. Tørk maksimal tøymengde for hvert enkelt program. Da er energiforbruket gunstigst, for tøymengden sett under ett. Sørg for at romtemperaturen ikke er for høy. Hvis det er andre apparater i rommet, som avgir varme, bør du lufte eller slå av disse apparatene. Rengjør lofiltrene i døråpningen etter hver tørking. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 2

3 Innhold Aktivt miljøvern... 2 Sikkerhetsregler... 6 Betjening av tørketrommelen Betjeningspanel Display Første igangsetting Riktig tøypleie Ta hensyn til følgende allerede ved vaskingen Klargjøring av tøy for tørketrommel Vedlikeholdssymboler Tøypleie med tørketrommelen Innlegging av tøyet Valg og start av et program Velg program Valg av opsjoner eller startforvalg (eventuelt) Start programmet Uttaking av tøyet før programslutt Programslutt/antikrøll Ta ut tøyet Opsjoner (tillegg) Skåne plus (Skånegang pluss) Antikrøll Varselsignal Startforvalg Programoversikt Endre programforløp Rengjøring og stell Tømming av kondensvannbeholderen Lofiltre Fjerning av synlig lo Grundig rengjøring av lofiltre og luftføringsområdet

4 Innhold Sokkelfilter Uttaking Rengjøring Dekselet til sokkelfilteret Kontroll av kondenskassen Gjenmontering Duftampulle Innsetting av duftampullen Utskiftning av duftampullen Feilretting Hvis feil oppstår Kontrollamper og -henvisninger Ikke tilfredsstillende tørkeresultat Andre problemer Gitter nederst til høyre Service Reparasjoner Ekstrautstyr Garantitid og garantibetingelser Oppstilling og tilkobling Front Bakside Transportering av tørketrommelen Oppstilling Oppretting av tørketrommelen Ventilasjon Før senere flytting av tørketrommelen Ekstra oppstillingsbetingelser Bruk av kondensvannslange Spesielle tilkoblingsbetingelser hvor tilbakeslagsventil er nødvendig Plassering av avløpsslangen Eksempler Elektrotilkobling Forbruksdata Tekniske data Programmeringsfunksjoner Programmering

5 Innhold Eksempel Programmet Bomull tørrere eller fuktigere Programmet Strygelet (Lettstelt) tørrere eller fuktigere Lengre avkjølingstid Lydstyrke varselsignal Kvitteringstone Pin-kode Endre ledeverdi-innstilling (kun aktuelt ved ekstremt bløtt vann) Ekstra tørketrinn Standby Automatisk utkobling Memory Antikrøll

6 Sikkerhetsregler Denne bruksanvisningen må leses Denne tørketrommelen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis tørketrommelen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen før du tar tørketrommelen i bruk. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og vedlikehold av tørketrommelen. Du beskytter deg selv og forhindrer skade på tørketrommelen. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Forskriftsmessig bruk Denne tørketrommelen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Denne tørketrommelen er ikke beregnet for utendørs bruk. Tørketrommelen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til tørking av tekstiler som er vasket i vann, og som i følge produsentens vedlikeholdsetikett tåler trommeltørking. Annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. 6

7 Sikkerhetsregler Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene tørketrommelen på en sikker måte, må ikke bruke denne tørketrommelen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen Barn under åtte år må holdes vekk fra tørketrommelen, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år, får bare betjene tørketrommelen uten tilsyn, dersom tørketrommelens funksjon er forklart slik at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde tørketrommelen uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av tørketrommelen. Ikke la barn leke med tørketrommelen. Teknisk sikkerhet Kontroller at tørketrommelen ikke har ytre, synlige skader før den stilles opp. En skadet maskin må ikke stilles opp og tas i bruk. Før tørketrommelen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Ta kontakt med elektrofagfolk hvis du er i tvil. Pålitelig og sikker drift av tørketrommelen er kun sikret, når tørketrommelen er koblet til det offentlige strømnettet. Sikkerheten for det elektriske anlegget i tørketrommelen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. 7

8 Sikkerhetsregler Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke skjøtekabler, flerveisstikkontakt eller lignende (brannfare på grunn av overoppheting). Hvis tilkoblingsledningen blir skadet, må den skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele, for å unngå at brukeren utsettes for fare. Reparasjoner utført av ukyndige kan medføre betydelig fare for brukeren, som Miele ikke overtar noe ansvar for. Reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler fra Miele. Bare for disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til maskinene, blir oppfylt. Ved feil eller ved rengjøring og stell, må tørketrommelen kobles fra strømnettet. Maskinen er strømløs bare når: støpselet til tørketrommelen er trukket ut eller sikringene i husinstallasjonen er koblet ut eller skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut. 8

9 Sikkerhetsregler Denne tørketrommelen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Det må ikke foretas endringer på tørketrommelen uten uttrykkelig tillatelse fra Miele. Opplysninger om varmepumpe og kjølemedium: Tørketrommelen arbeider med et kjølemedium i gassform, som komprimeres av en kompressor. Kjølemediet, som gjennom komprimering, har fått et høyere temperaturnivå og er blitt flytende, ledes i et lukket kretsløp gjennom kondenskassen, hvor varmeutvekslingen finner sted med tørkeluften som strømmer forbi. Brummelyder under tørkeprosessen er normalt, og skyldes varmepumpeteknikken. Tørketrommelens funksjon blir ikke påvirket. Kjølemediet er ikke brennbart og ikke eksplosivt. En stillstandstid etter riktig transport og oppstilling av tørketrommelen er vanligvis ikke nødvendig (se kapittel "Oppstilling og tilkobling"). I motsatt fall: Vær oppmerksom på stillstandstiden! Ellers kan varmepumpen bli skadet! Denne tørketrommelen inneholder fluoriserte drivhusgasser. Hermetisk lukket. Betegnelse: R134a 9

10 Sikkerhetsregler Følg anvisningene i kapitlene "Oppstilling og tilkobling" og "Tekniske data". Støpselet må være tilgjengelig til enhver tid, slik at tørketrommelen kan kobles fra strømforsyningen. Luftspalten mellom undersiden av tørketrommelen og gulvet må ikke gjøres mindre av sokkellister, høyflosstepper osv. Ellers blir det ikke tilført nok luft. I svingområdet til maskindøren må det ikke installeres låsbare dører, skyvedører eller dører som slår motsatt vei. Bruk Maksimal kapasitet er 8,0 kg (tørt tøy). Noen programmer har redusert maks. kapasitet. Se kapitlet "Programoversikt". Brannfare! Denne tørketrommelen må ikke kobles til en styrbar stikkontakt (f.eks. med et tidsur eller et elektrisk anlegg med toppbelastningsutkobling). Hvis tørkeprogrammet skulle bli avbrutt før avkjølingsfasen, kan det være fare for selvantenning av tøyet. 10

11 På grunn av brannfare, må du ikke tørke klær når de: ikke er vasket. Sikkerhetsregler ikke er tilstrekkelig rengjort, og har rester av olje, fett eller lignende (f.eks. kjøkken- eller kosmetikktekstiler med rester av olje, fett eller kremer). Hvis tekstilene ikke er skikkelig rengjort, er det brannfare pga. selvantenning. Selv etter at tørkeprosessen er ferdig, og også etter at tøyet er tatt ut av tørketrommelen, er det fare for at tøyet kan selvantenne. er behandlet med brannfarlige rengjøringsmidler eller har rester av aceton, alkohol, bensin, petroleum, parafin, flekkfjerner, terpentin, voks og voksfjerner eller kjemikalier (gjelder f.eks. mopper, gulvkluter, vaskekluter). inneholder rester av hårspray-, neglelakkfjerner eller lignende. Vask slike tekstiler grundig: bruk tilstrekkelig med vaskemiddel og velg høy temperatur. Vask tøyet flere ganger hvis du er i tvil. 11

12 Sikkerhetsregler Fjern alle gjenstander fra lommene (som f.eks. lightere, fyrstikker). Advarsel: Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprogrammet er slutt. I så fall må alle tekstilene straks tas ut av tørketrommelen og bres utover slik at varmen kan bli avgitt. Skyllemiddel og lignende produkter bør brukes i henhold til anvisningene for skyllemiddelet. På grunn av brannfare, må tekstiler eller produkter aldri tørkes i tørketrommelen hvis: det er brukt industrikjemikalier til rengjøring (f.eks. ved kjemisk rengjøring). de inneholder skumgummi-, gummi eller gummilignende deler. Det er f.eks. produkter av lateksskumgummi, dusjforheng, vanntette tekstiler, gummierte artikler og klær, hodeputer med skumgummibiter. de er fylt og er skadet (f.eks. puter eller jakker). Hvis fyllet faller ut, kan det oppstå brann. 12

13 Sikkerhetsregler For mange programmer følger avkjølingsfasen etter oppvarmingsfasen, for å sikre at tekstilene blir tørket med en temperatur de ikke kan ta skade av (f.eks. for å unngå selvantenning). Først etter denne fasen, er programmet slutt. Ta alltid alle tekstilene ut av tørketrommelen rett etter programslutt. Ikke støtt eller len deg på døren. Tørketrommelen kan velte. Lukk døren etter hver tørking. Da unngår du at: barn forsøker å klatre inn i trommelen eller gjemmer gjenstander i den. smådyr klatrer inn i trommelen. Tørketrommelen må ikke brukes uten lofiltre eller med lofiltre som er skadet. finfilter eller finfiltre som er skadet. Da vil det bli for mye lo i tørketrommelen, noe som kan føre til feil på tørketrommelen! Lofiltrene må rengjøres etter hver tørking! Lofiltrene eller sokkelfilteret må tørkes etter fuktig rengjøring. Våte lofiltre/sokkelfilter kan føre til funksjonsfeil under tørkingen! Ikke plasser tørketrommelen i et rom hvor det er fare for frost. Temperaturer rundt frysepunktet påvirker tørketrommelens funksjon. Kondensvann som fryser i pumpen og i avløpsslangen kan føre til skader. 13

14 Sikkerhetsregler Når du kobler til kondensvannslangen, må du sikre avløpsslangen så den ikke glir ned hvis den f.eks. henges på en vask. Ellers kan slangen gli ned, og kondensvannet som renner ut, kan forårsake skade. Kondensvann er ikke drikkevann. Det er helsefarlig for mennesker og dyr å drikke dette vannet. Hold alltid tørketrommelens omgivelser frie for støv og lo. Smusspartikler i luften som suges inn kan med tiden tette kondenskassen. Ikke spyl tørketrommelen med vannslange. 14

15 Bruk av duftampulle (ekstrautstyr) Bruk kun original duftampulle fra Miele. Sikkerhetsregler Duftampullen skal kun oppbevares i forpakningen. Ta derfor vare på denne. OBS! Det kan renne ut duftstoffer! Hold duftampullen eller lofilteret med den monterte duftampullen rett. Det må aldri legges ned eller vippes. Tørk straks opp duftstoff som har rent ut med en absorberende klut: fra gulvet, tørketrommelen, tørketrommeldeler (f.eks. lofilter). Hvis du kommer i kontakt med duftstoff som har rent ut: Hud: vask grundig med vann og såpe. Øyne: skyll grundig med rent vann i minst 15 minutter. Ved svelging, skyll munnen grundig med rent vann. Etter kontakt med øynene eller ved svelging, skal lege konsulteres! Hvis du har på deg klær som kommer i kontakt med duftstoff som renner ut, må du skifte omgående. Rengjør klær eller kluter grundig med rikelig med vann og vaskemiddel. Hvis følgende råd ikke følges, er det fare for brann eller skader på tørketrommelen: Etterfyll aldri duftstoff/parfyme i ampullen. Bruk aldri en ødelagt duftampulle. En tom duftampulle skal kastes som husholdningsavfall og aldri brukes til noe annet. Følg også informasjonen som følger med duftampullen. 15

16 Sikkerhetsregler Tilbehør Tilbehørsdeler kan bare monteres i eller til maskinen, dersom de uttrykkelig er godkjent av Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/ eller produktansvar. Mieles tørketromler og vaskemaskiner kan oppstilles i en vasktørk-søyle. Til dette behøves en mellomsats (WTV, ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at mellomsatsen både må passe til tørketrommelen og vaskemaskinen. Sørg for at Miele-sokkelen, som er å få kjøpt som ekstrautstyr, passer til denne tørketrommelen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. 16

17 Betjening av tørketrommelen Betjeningspanel a Display med sensortaster og Nærmere forklaringer på de følgende sidene. b Tast Start/Stop Starter det valgte programmet og avbryter et program som er startet. c Taster for opsjoner Programmene kan suppleres med forskjellige opsjoner. d Programvelger For å velge programmer. e Optisk grensesnitt For kundeservice. f Tast Ved å trykke denne tasten slår du tørketrommelen på og av. Tørketrommelen kobler seg automatisk ut for å spare energi. Dette skjer 15 minutter etter programslutt/antikrøll eller etter at maskinen er slått på, men det ikke følger ytterligere betjening. 17

18 Betjening av tørketrommelen Display g Tidsdisplay Gjenværende programtid i timer og minutter vises. Tiden for programmene Bomull, Strygelet (Lettstelt), Finvask, Express, Denim, Udglatning skånsom (Skånsom glatting) kan variere eller "hoppe". Den er bl.a. avhengig av tøymengden, tøytypen eller restfuktigheten etter vask. Elektronikken tilpasser seg kontinuerlig til dette, slik at resttiden blir mer nøyaktig etter hvert. h Kontrollamper Disse er kun synlige ved behov Tøm kondensvannbeholderen eller kontroller avløpsslangen Rengjør sokkelfilter/luftveier Teknisk feil, ring kundeservice i Visning av tørketrinn For å velge tørketrinn til et tørketrinnsprogram. Se under sensortast. j Sensortast Sensortasten har en dobbel funksjon. Ved berøring av symbolet, blir det valgt en senere programstart (Startforvalg). Ved valget blinker, når tiden går lyser.... tiden for programmet Varm luft valgt. Ved valget blinker. k Perfect Dry-lampe Perfect Dry-systemet måler tøyets restfuktighet i tørketrinnsprogrammene og sørger for nøyaktig tørking. Perfect Dry-lampen blinker etter programstart og slokner når programtiden vises.... lyser når tørketrinnet er nådd, mot slutten av programmet.... er mørk ved disse programmene: Finish ull, Finish silke, Varm luft. l Sensortast Ved berøring av dette symbolet velges ønsket tørketrinn, som deretter lyser. 18

19 Første igangsetting Fjerning av beskyttelsesfolie og klistremerker Fjern beskyttelsesfolien fra døren. alle eventuelle reklameklistremerker fra fremsiden og fra lokket. Klistremerker som vises når døren er åpen (f.eks. typeskiltet), må ikke fjernes! Etter oppstilling Oppstilling og tilkobling av tørketrommelen må være riktig før første igangsetting. Hvis tørketrommelen ikke transporteres som beskrevet i kapittel "Oppstilling og tilkobling", er det nødvendig med en stillstandstid på ca. 1 time før tørketrommelen kobles til el-nettet. Gjennomfør første igangsetting iht. denne bruksanvisningen Les kapitlene "1. Riktig tøypleie" og "2. Innlegging av tøyet". Deretter kan du fylle tøy i tørketrommelen og velge program, som beskrevet i kapittel "3. Valg og start av et program". 19

20 1. Riktig tøypleie Ta hensyn til følgende allerede ved vaskingen Vask veldig skittent tøy svært grundig: bruk tilstrekkelig med vaskemiddel og velg høy temperatur. Vask tøyet flere ganger hvis du er i tvil. Ikke tørk dryppvåte tekstiler. Sentrifuger tekstilene med maks. sentrifugehastighet i vaskemaskinen. Jo høyere sentrifugehastighet, desto mer energi og tid kan du spare ved tørkingen. Nye mørke/fargede tekstiler skal vaskes separat og grundig før første tørking, og bør ikke tørkes sammen med lyse tekstiler. Slike tekstiler kan farge av (også på kunststoffdeler i tørketrommelen). Dessuten kan lo med annen farge sette seg fast på tøyet. Stivet tøy kan tørkes. Bruk imidlertid dobbel mengde stivelse for å oppnå vanlig appretureffekt. Klargjøring av tøy for tørketrommel Fjern fremmedlegemer (f.eks. vaskeballer, lightere osv.) fra tøyet. De kan smelte eller eksplodere og skade tørketrommelen og tøyet. Kapittelet Sikkerhetsregler må leses. Ellers er det fare for brann ved feil bruk og betjening! Sorter tøyet etter fiber- og stofftype, lik størrelse, like vedlikeholdssymboler og etter ønsket tørketrinn. Kontroller falder og sømmer, slik at ikke tekstilfyll kan falle ut. Brannfare ved tørking! Rist opp tøyet. Knyt sammen tekstilbelter og forklebånd. Knapp eller knyt igjen dynetrekk og putevar, slik at ikke små plagg havner inni dem.... hekter og hemper. Ta ut eller sy fast løse BH-bøyler. Åpne jakker og lange glidelåser, slik at tøyet tørker jevnt. Krølldannelsen for lettstelt tøy øker jo større tøymengden er. Det gjelder spesielt meget ømfintlige stoffer (f.eks. skjorter, bluser). Reduser tøymengden i ekstremtilfeller. 20

21 1. Riktig tøypleie Vedlikeholdssymboler Tørking normal/høy temperatur lav temperatur: Velg Skåne plus (Skånegang pluss) (for ømfintlige tekstiler) Tåler ikke trommeltørking Stryking og rulling Høy temperatur Middels temperatur Lav temperatur Tåler ikke stryking/rulling Tøypleie med tørketrommelen Les kapitlet "Programoversikt". Der er alle programmer og tøymengder angitt. Ren lin skal bare tørkes hvis vedlikeholdsetiketten angir at det er mulig. Ellers kan stoffet bli nuppet. Bruk bare programmet Udglatning skånsom (Skånsom glatting) til slikt tøy. Ull og ullblandinger har lett for å tove seg og krympe. Bruk bare programmet Finish ull for slikt tøy. Strikkevarer/trikot (f.eks. T-skjorter, undertøy) krymper ofte i første vask. Unngå overtørking, for å unngå videre krymping. Kjøp eventuelt slike plagg en eller to størrelser større enn vanlig. For tøy som er spesielt ømfintlig for temperaturer og krølldannelse, reduser tøymengden og velg opsjonen Skåne plus (Skånegang pluss). Ta hensyn til maksimal tøymengde for hvert enkelt program. Da er energiforbruket gunstigst, for tøymengden sett under ett. Velg tørketrinn etter behov, f.eks Skaptørt, når du skal brette sammen tøyet og legge det vekk etter tørking.... Rulletørt, når du skal bearbeide tøyet etter tørking, f.eks. hvis du skal rulle tøyet. Det innvendige stoffet i tøy fylt med dun har, avhengig av kvalitet, lett for å krympe. Bruk bare programmet Udglatning skånsom (Skånsom glatting) for slikt tøy. 21

22 2. Innlegging av tøyet Det er absolutt nødvendig å le se kapittel "1. Riktig tøypleie" først. Trykk tasten for å slå på tørke trommelen. Trommelbelysningen kobles inn. For å spare energi, slokner trommel belysningen etter noen minutter samt etter programstart. Åpne døren Når du tørker uten duftampulle: Tap pen (se bildet) må være skjøvet helt ned (pil). Lukk døren Ta tak i håndtaket for å åpne døren. Legg tøyet løst inn i trommelen. Ikke legg for mye tøy i trommelen. Ved overfylling blir tøyet slitt, tørkere sultatet redusert og du må regne med økt krølldannelse. Pass på at tøy ikke blir klemt fast i døren når du lukker den. Da kan tøyet bli skadet! 22 Sving døren lett igjen.

23 3. Valg og start av et program Velg program For Bomull og Express kan alle tørketrinnene velges. For de øvrige programmene er utvalget begrenset Ekstra tørketrinn Tips: Ved hjelp av programmeringsfunksjonene, er det mulig å aktivere / deaktivere ekstra tørketrinn. Drei programvelgeren. I tillegg kan et tørketrinn eller tasten for opsjonene lyse og tider vises i tidsdisplayet. Tørketrinnsprogrammer Bomull, Strygelet (Lettstelt), Finvask, Express, Denim, Udglatning, skånsom (Skånsom glatting) når 2 tørketrinn lyser, Ekstra tørt Skaptørt Skaptørt Stryketørt Stryketørt Rulletørt er dette ekstra tørketrinnet valgt Skaptørt+ = tørrere enn Skaptørt Lett tørt = fuktigere enn Skaptørt Stryketørt = fuktigere enn Stryketørt Ytterligere informasjon finner du i kapitlet "Programmeringsfunksjoner", avsnitt " Ekstra tørketrinn". Etter valg av et av disse programmene, kan tørketrinnet endres. Berør sensortasten for å velge ønsket tørketrinn. 23

24 3. Valg og start av et program Andre og tidsstyrte programmer Bomull, Finish ull, Finish silke Tørkegraden blir automatisk gitt av tørketrommelen, og den kan ikke endres. Varm luft Du kan velge en tid i ti-minutters skritt. Berør sensortasten så mange ganger, at ønsket programtid lyser i tidsdisplayet. blinker Valget skjer i ti-minutters skritt, fra minutter til timer. 24

25 3. Valg og start av et program Valg av opsjoner eller startforvalg (eventuelt) Opsjoner Startforvalg Du kan velge startforvalg. Men: startforvalg i kombinasjon med Varm luft er ikke mulig. Trykk en tast. Tasten lyser ved valget. Ytterligere informasjon finner du i kapitlet "Opsjoner". Berør sensortasten. blinker Flere opplysninger finner du i kapittel "Startforvalg". Start programmet Trykk den blinkende tasten Start/ Stop. Tasten Start/Stop lyser. Perfect Dry-lampen blinker/lyser kun ved tørketrinnsprogrammene (se også kapittel "Betjening av tørketrommelen"). Like før programslutt avkjøles tøyet. 25

26 4. Uttaking av tøyet før programslutt Programslutt/antikrøll Programslutt: lyser og Start/Stoptasten lyser ikke mer. Hvis valgt, kobles Antikrøll inn i maks. 2 timer etter programslutt. 10 minutter etter programslutt begynner Start/Stop-tasten å blinke langsomt og tidsdisplayet blir mørkt: Standby for å spare energi. Tørketrommelen slår seg automatisk av 15 minutter etter at Antikrøll er ferdig (for programmer uten Antikrøll; 15 minutter etter programslutt). Ta ut tøyet Lyset i trommelen lyser når døren er åpen og tørketrommelen er slått på. Det slokner etter noen minutter (for å spare energi). Trykk tasten for å slå av tørketrommelen, dersom den fortsatt er på. Et signal høres. Fjern loen fra de to lofiltrene i døråpningen: Kapittel "Rengjøring og stell", avsnitt "Lofiltre". Sving døren lett igjen. Tøm kondensvannbeholderen. Du må aldri åpne døren før tørkeprogrammet er ferdig. Ta tak i håndtaket for å åpne døren. Ta ut tøyet. Ikke glem igjen plagg i trommelen! Tøyet kan bli skadet hvis det tørkes en gang til. 26

27 Varselsignal Opsjoner (tillegg) Ved programslutt høres et akustisk signal (fire enkeltsignaler i maks. 1 time i intervaller). Varseltonen ved feilmeldinger er uavhengig av denne innstillingen. Opsjoner som kan velges Trykk den tilhørende tasten for å koble en opsjon inn eller ut. Tasten lyser ved valget. Skåne plus (Skånegang pluss) Ømfintlige tekstiler (med vedlikeholdssymbol, f.eks. av akryl) tørkes med lav temperatur og lengre tid. Antikrøll Trommelen roterer etter programslutt, avhengig av valgt program, i 2 timer i en spesiell rytme. Denne "antikrøllrytmen" hjelper til med å redusere krølldannelsen, dersom tøyet ikke blir tatt ut av tørketrommelen med en gang programmet er slutt. Skåne plus (Skånegang pluss) Antikrøll Varselsignal Bomull X X Bomull X X X Strygelet (Lettstelt) X X X Finish ull X Finish silke X X Finvask O X X Express X X Denim X X X Udglatning, skånsom (Skånsom glatting) O X X Varm luft X X X X = kan velges O = kan ikke endres/er alltid aktiv = kan ikke velges 27

28 Startforvalg Velge Med startforvalget kan du velge en senere programstart med inntil 24 timer. Men: startforvalg i kombinasjon med Varm luft er ikke mulig. Berør sensortasten etter at du har valgt program. blinker Valget skjer fra minutter til i halve timer og deretter inntil i hele timer. Ved konstant berøring telles tiden oppover til. Hvis sensortasten berøres på nytt ved, slettes den valgte tiden. Endre startforvalget som er i gang Trykk tasten Start/Stop. blinker Ved berøring av sensortasten kan du endre tiden. Trykk tasten Start/Stop. Legge inn mer tøy eller ta ut tøy Du kan åpne døren og legge inn eller ta ut tøy. Alle programinnstillingene beholdes. blinker Du kan også endre tørketrinn igjen, hvis ønsket. Trykk tasten Start/Stop, slik at startforvalget fortsetter. Avbryte Slå tørketrommelen av og på igjen. Starte startforvalget Trykk tasten Start/Stop. lyser Startforvalget telles ned i hele timer når det er over, deretter i minutter frem til programstart. Etter hver time roterer trommelen kort frem til programstart (krøllreduksjon). 28

29 Bomull ** Artikler Henvisning Bomull Ekstra tørt, Skaptørt Tekstiler Henvisning Stryketørt, rulletørt Tekstiler Henvisning Strygelet (Lettstelt) Skaptørt, stryketørt Tekstiler * Vekt for tørt tøy Programoversikt maksimalt 8,0 kg* Normalt vått bomullstøy, som beskrevet under Bomull skaptørt. Det blir kun tørket Skaptørt. Programmet Bomull er det mest effektive for tørking av normalt vått bomullstøy med tanke på energiforbruk. maksimalt 8,0 kg* Bomullstekstiler med ett eller flere lag. F.eks: T-skjorter, undertøy, babytøy, arbeidstøy, jakker, duker, forklær, arbeidsfrakker, frottéhåndklær/badehåndklær/ frottebadekåper, sengetøy av frotté Velg Ekstra tørt for forskjellige flerlags og spesielt tykke tekstiler. Ikke bruk Ekstra tørt for strikkevarer/trikot (f.eks.) T-skjorter, undertøy, babytøy) - slike tekstiler kan krympe. Tekstiler av bomull eller lin, som skal etterbehandles: bordtekstiler, sengetøy, stivet tøy La tøyet ligge sammenrullet til det skal rulles, slik at det holder seg fuktig. maksimalt 4,0 kg* Lettstelte tekstiler av syntet, bomull eller blandingsstoffer. F.eks.: arbeidstøy, arbeidsfrakker, gensere, kjoler, bordtekstiler og strømper ** Henvisninger for testinstitutter: Testprogram iht. norm 392/2012/EU for energimerking målt iht. EN (uten opsjoner) 29

30 Programoversikt Finish ull Artikler Finish silke Artikler Henvisning Henvisning Finvask Skaptørt, stryketørt Tekstiler Express maksimalt 2,0 kg* Ulltekstiler og tekstiler av ullblandinger: gensere, strikkejakker, strømper Ulltekstiler blir myke og luftige på kort tid, men ikke ferdig tørket Ta ut tøyet med en gang programmet er slutt. Tøy av silke som tåler tørketrommel: Bluser, skjorter. maksimalt 1,0 kg* Program som reduserer krølldannelsen, men tøyet blir ikke ferdig tørket. Ta ut tøyet med en gang programmet er slutt. maksimalt 2,5 kg* Ømfintlige tekstiler med tørkesymbol. Av syntetfiber, blandingsstoffer, kunstsilke eller lettstelt bomull, f.eks. skjorter, bluser, fint undertøy, tekstiler med applikasjoner. Reduser tøymengden for å få liten krølldannelse. Ekstra tørt, Skaptørt, Stryketørt, Rulletørt Tekstiler Henvisning Henvisning Denim Skaptørt, stryketørt Tekstiler * Vekt for tørt tøy Ikke ømfintlige tekstiler for programmet Bomull. Redusert programtid Alle dongeristoffer: bukser, jakker, skjørt, skjorter maksimalt 4,0 kg* maksimalt 3,0 kg* 30

31 Udglatning, skånsom (Skånsom glatting) Skaptørt, stryketørt Tekstiler Henvisning Varm luft Tekstiler Ettertørking av flerlags tekstiler, som på grunn av sin beskaffenhet tørker ujevnt, f.eks. jakker, puter, soveposer og andre store tekstiler Henvisning Tips * Vekt for tørt tøy Tekstiler av bomull eller lin Programoversikt maksimalt 1,0 kg* Lettstelte tekstiler av bomull, blandingsstoffer eller syntet: bomullsbukser, anorakker, skjorter Egnet for tørt og fuktig tøy/tekstiler. Velg Stryketørt, dersom tøyet skal strykes. Program for reduksjon av krøller etter at tøyet har vært sentrifugert i vaskemaskinen. Ta ut tøyet med en gang programmet er slutt. maksimalt 8,0 kg* Tørking av enkeltplagg: Badehåndklær, badekåper, oppvaskkluter Ikke velg den lengste tiden med en gang. Prøv deg frem til hvilken tid som er best egnet. Bruk Varm luft for å fjerne eller redusere lukt i rent bomullstøy (tid: 1/2-1 time). Oppfriskningseffekten blir forsterket, hvis du fukter tøyet før luftingen og bruker duftampulle (Ekstrautstyr). Hvis tøyet inneholder syntet, blir luktreduksjonen svakere. 31

32 Endre programforløp Det er ikke lenger mulig å bytte program (beskyttelse mot utilsiktet endring). Hvis du beveger programvelgeren, lyser inntil det opprinnelige programmet blir innstilt. For å kunne velge et nytt program, må du avbryte programmet. Avbryte programmet og velge et nytt program Trykk tasten Start/Stop. Tøyet blir avkjølt, hvis en bestemt tørketid og tørketemperatur er nådd. Hvis du i løpet av avkjølingen trykker tasten Start/Stop en gang til, lyser. Trykk tasten for å slå av maskinen. Trykk tasten for å slå på maskinen. Velg og start et nytt program direkte. Legge inn mer tøy eller ta ut tøy Trykk tasten Start/Stop. Tøyet blir avkjølt, hvis en bestemt tørketid og tørketemperatur er nådd. Hvis du i løpet av avkjølingen trykker tasten Start/Stop en gang til, lyser. Fare for forbrenning! Ikke berør baksiden av trommelen når du legger inn mer tøy eller tar ut tøy! Det blir høye temperaturer i trommelområdet. Legg inn mer tøy eller ta ut en del av tøyet. Lukk døren. Fortsette programmet: (velg evt. tørketrinn på forhånd) Trykk tasten Start/Stop. Programtid Endringer i programforløpet kan føre til tidsforskyvning i displayet. 32

33 Rengjøring og stell Tømming av kondensvannbe holderen Det kondensvannet som oppstår un der tørkingen, blir samlet opp i kon densvannbeholderen. Tøm kondensvannbeholderen etter hver tørkeomgang! Når maksimal vannmengde i kondens vannbeholderen er nådd, lyser. For å slette : Åpne og lukk døren mens tørketrommelen er på. For at døren og håndtaket ikke skal bli skadet når du trekker ut kon densvannbeholderen: Lukk alltid døren skikkelig. Tøm kondensvannbeholderen. Skyv beholderen inn i tørketrommel en igjen. Ikke drikk kondensvann! Det kan være helsefarlig for mennesker og dyr. Kondensvann kan brukes i hushold ningen (f.eks. til dampstrykejern eller luftfukter). Kondensvannet bør helles gjennom en fin sil eller et kaffefilter. Fin lo som kan føre til skade, blir filtrert ut av vannet. Trekk ut kondensvannbeholderen. Hold beholderen vannrett når du bærer den, slik at det ikke renner ut vann. Ta tak på gripelisten og enden. 33

34 Rengjøring og stell Lofiltre Denne tørketrommelen har 2 lofiltre i døråpningen: Det øvre og det nedre lofilteret samler opp lo som oppstår under tørkingen. Fjerning av synlig lo Fjern lo etter hvert tørkeprogram. Tips: Du kan bruke støvsuger for å fjerne loen, men uten å komme nær filteret. Åpne døren. Fjern loen (se piler)... Duftampullen (hvis du har brukt en slik) må først fjernes. Se kapittel "Duftampulle". Trekk det øvre lofilteret fremover og ut.... fra filterflatene til alle lofiltrene.... fra den perforerte tøyavviseren. Skyv det øvre lofilteret inn til det tydelig fester seg. Lukk døren. Ved veldig kraftig lodannelse: se neste side. 34

35 Rengjøring og stell Grundig rengjøring av lofiltre og luftføringsområdet Hvis tørketiden blir lenger eller filterflatene til lofiltrene er tydelig tilklistret/tilstoppet, skal du foreta en grundig rengjøring. Hvis du har brukt en duftampulle, må denne tas ut! Trekk det øvre lofilteret fremover og ut. Fjern synlig lo med en støvsuger med et langt fugemunnstykke fra det øvre luftføringsområdet (åpninger). Rengjøring av lofiltrene med vann Skyll filterflatene godt med rennende varmt vann. Rist vannet godt av og tørk lofiltrene forsiktig. Hvis lofiltrene er våte, kan det oppstå funksjonsfeil under tørkingen! Vri den gule bryteren på det nedre lofilteret i pilens retning (til den tydelig fester seg). Skyv det nedre lofilteret helt inn og lås det med den gule bryteren. Skyv det øvre lofilteret helt inn. Lukk døren. Trekk lofilteret (festet til bryteren) fremover og ut. 35

36 Rengjøring og stell Sokkelfilter Rengjør sokkelfilteret kun når lyser. For å slette : Åpne og lukk døren mens tørketrommelen er på. Uttaking I tørketrommelen kjøres den høyre føringsstiften ut. Den sørger for at dekselet til kondenskassen kun kan lukkes når sokkelfilteret er satt riktig vei. Rengjøring For å åpne, trykk på den runde fordypningen på dekselet til kondenskassen. Dekselet åpner seg. Trekk håndtaket ut av sokkelfilteret. Vask sokkelfilteret grundig under rennende vann. Press vannet godt ut av sokkelfilteret. Sokkelfilteret må ikke være dryppende vått når du setter det på plass igjen. Det kan forårsake feil! Fjern lo fra håndtaket med en fuktig klut. Ta tak i håndtaket og trekk ut sokkelfilteret. 36

37 Rengjøring og stell Dekselet til sokkelfilteret Kontroll av kondenskassen Fare for skade! Ikke berør kjøleribbene med hendene. Du kan skjære deg. Se etter om det har samlet seg lo. Ved synlige tilsmussinger: Fjern ev. lo med en fuktig klut. Pass på at pakningsgummien ikke blir skadet! Kontroller om det er lo på kjøleribbene (se påfølgende tekst). Bruk støvsuger og sugebørste. Beveg sugebørsten forsiktig, uten trykk over kjøleribbene til kondenskassen. Pass på at kjøleribbene ikke blir bøyd eller skadet! Støvsug forsiktig opp synlig lo. 37

38 Rengjøring og stell Gjenmontering Tørketrommelen skal kun brukes når sokkelfilteret er satt inn og dekselet til kondenskassen er lukket. Det kan kun garanteres at kondenssystemet er tett og at tørketrommelen fungerer problemfritt, når dekselet er lukket! Sett sokkelfilteret riktig vei inn på håndtaket. For at sokkelfilteret skal sitte helt nøyaktig foran kondenskasseenheten: Stikk håndtaket med sokkelfilteret foran på de to føringsstiftene. Miele-skriften på håndtaket skal ikke være opp ned! Skyv sokkelfilteret helt inn. Når sokkelfilteret skyves inn, skyves også den høyre føringsstiften inn. Lukk dekselet til kondenskassen. 38

39 Rengjøring og stell Rengjøring av tørketrommelen Koble maskinen fra strømnettet. Ikke bruk løsemiddelholdige rengjøringsmidler, skuremidler, glasseller universalrengjøringsmidler. Slike midler kan skade kunststoffoverflater og andre deler. Rengjør tørketrommelen med en myk klut som er lett fuktet med et mildt rengjøringsmiddel eller såpevann. Rengjør dørpakningen på innsiden av døren med en fuktig klut. Tørk alle delene med en myk klut. Rustfritt stål (f.eks. trommelen) kan du rengjøre med et egnet pussemiddel for rustfritt stål, men det er ikke absolutt nødvendig. 39

40 Duftampulle Bruk en duftampulle (ekstrautstyr), hvis du ønsker at tøyet skal få en bestemt duft. Hvis du ikke bruker duftampulle: Dekselet må alltid være lukket (skyv tappen helt ned). Les først kapitlet "Sikkerhetsregler", avsnitt "Bruk av duftampulle (ekstrautstyr)". Innsetting av duftampullen Hold duftampullen som avbildet. Ikke hold den skjevt eller vipp den, ellers renner duftstoffet ut. Åpne dekselet med tappen, til tappen befinner seg øverst til høyre. Hold godt fast rundt duftampullen, slik at den ikke blir åpnet ved en feiltagelse! Ta av beskyttelsesfolien. Åpne døren til tørketrommelen. Stikk duftampullen inn i det øvre lofilteret. Her er det en åpning til høyre ved siden av håndtaket. Stikk duftampullen helt inn i åpningen. 40

41 Duftampulle Du kan merke en liten motstand når den fester seg og et svakt "klikk". Markeringen må befinne seg i posisjon : Det er i denne posisjonen det merkes en liten motstand for festing. Før tørkingen Duftintensiteten kan velges. Markeringene og må være rett overfor hverandre. Drei den ytre ringen litt mot høyre. Drei den ytre ringen mot høyre. Jo mer duftampullen åpnes, desto sterkere blir duften. En tilfredsstillende overføring av duften skjer bare ved fuktig tøy og lengre tørketider med tilstrekkelig varmeoverførsel. Da kan duften også merkes i rommet hvor tørketrommelen er plassert. 41

42 Duftampulle Etter tørkingen For at ikke duftstoff skal renne ut: Utskiftning av duftampullen Når duften avtar: Drei den ytre ringen mot venstre, til markeringen b befinner seg i posisjon _. Du kan merke en liten motstand. Drei den ytre ringen mot venstre, til markeringene a og b befinner seg overfor hverandre. Hvis du av og til skal tørke uten duft: Ta ut duftampullen og oppbevar den i forpakningen, se påfølgende tekst. Skift duftampullen. Duftampullen kan kjøpes hos Mieleforhandleren, i Mieles deleavdeling eller i Mieles nettbutikk. 42

43 Rengjøring av lofilteret Duftampulle Hvis lofiltrene eller sokkelfilteret ikke blir rengjort, reduseres duften! Duftampullen må tas ut når lofiltrene skal rengjøres. For at det ikke skal renne ut duftstoff: Duftampullen skal kun oppbevares i salgsforpakningen, som avbildet! Ikke legg ned duftampullen da renner det ut duftstoff! Rengjør lofiltre og sokkelfilter: se kapittel "Rengjøring og stell". Duftampullen skal kun oppbevares i salgsforpakningen Når duftampullen skal legges vekk, f.eks. ved rengjøring av lofilteret: For at det ikke skal renne ut duftstoff, må ikke forpakningen oppbevares på høykant eller opp ned. Lagres tørt og kjølig Må ikke utsettes for sollys Ved kjøp av ny: Beskyttelsesfolien skal først tas av like før du tar duftampullen i bruk 43

44 Feilretting Hvis feil oppstår De fleste feil kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare tid og kostnader, siden du slipper å tilkalle service. De følgende tabellene skal hjelpe deg til å finne årsaken til en feil og til å rette feilen. Vær imidlertid oppmerksom på dette: Reparasjoner på elektriske apparater må bare utføres av autoriserte fagfolk. På grunn av ukyndig utførte reparasjoner kan det oppstå betydelig fare for brukeren. Kontrollamper og -henvisninger Problem Programmet blir avbrutt, lyser. Etter at du har slått på tørketrommelen blinker / lyser, og det kan ikke velges noe program. og (f.eks. lyser etter at programmet ble avbrutt Årsak og retting Det er ingen feil. Ved noen programmer avbrytes programmet hvis det er lagt inn for lite tøy, eller det ikke er lagt inn tøy i det hele tatt. Det kan også skje for tøy som allerede er tørket. Åpne og lukk døren for å kunne tørke videre. Enkeltplagg bør du for fremtiden tørke med programmet Varm luft. Pin-koden er aktivert. Se kapittel "Programmeringsfunksjoner", avsnitt " Pin-kode". Årsaken kan ikke fastslås umiddelbart. Slå tørketrommelen av og på igjen. Start et program. Hvis programmet avbrytes og en feilmelding vises igjen, foreligger det en feil. Kontakt Mieles kundeservice. 44

45 Feilretting Problem lyser ved programslutt og lyser etter at et program er avbrutt lyser etter at et program ble avbrutt lyser Ved programslutt blinker: Årsak og retting Lofiltrene er fulle av lo. Rengjør lofiltrene. Rengjør sokkelfilteret. Se kapittel "Rengjøring og stell". For å koble ut : Åpne og lukk døren når tørketrommelen er på Det er svært mye lo. Rengjør lofiltrene. Rengjør sokkelfilteret. Rengjør luftveiene: Luftføringsområdet under sokkelfilteret Kondenskassen. For å koble ut : Slå tørketrommelen av/på. Kondensvannbeholderen er full eller det er knekk på avløpsslangen. Tøm kondensvannbeholderen. Kontroller avløpsslangen. For å koble ut : Åpne og lukk døren når tørketrommelen er på Programvelgeren ble flyttet. Velg opprinnelig program, da vil resttiden vises igjen. Programmet er slutt, men tøyet blir fremdeles avkjølt. Du kan ta ut tøyet og bre det utover, eller la det avkjøles lenger. 45

46 Feilretting Ikke tilfredsstillende tørkeresultat Problem Tøyet er ikke tilfredsstillende tørket. Tøy eller hodeputer fylt med dun danner en ubehagelig lukt under tørking. Plagg av syntetfiber er statisk ladet etter tørkingen. Lodannelse Årsak og retting Tøymengden bestod av forskjellige stoffer. Ettertørk med Varm luft. Velg et egnet program neste gang. Du kan tilpasse restfuktigheten for noen programmer individuelt. Se kapittelet "Programmeringsfunksjoner". Tøyet ble vasket med for lite vaskemiddel. Dun er et naturprodukt, og kan føre til mer eller mindre luktdannelse ved oppvarming. Tøy: Bruk tilstrekkelig vaskemiddel når du vasker. Hodeputer: Luft ut hodeputene utenfor tørketrommelen. Bruk en duftampulle (ekstrautstyr) når du foretrekker en bestemt duft. Syntetfiber har en tendens til å bli statisk ladet. Tøymykner som brukes i siste skyllevann ved vask, kan redusere den statiske ladingen under tørkingen. Under tørkingen løsner lo som hovedsakelig har dannet seg på tekstilene på grunn av slitasje ved vask og bruk. Slitasjen på tekstilene i tørketrommel er derimot ubetydelig. Lo som oppstår, blir samlet opp i lofiltrene og sokkelfilteret og er lett å fjerne. Se kapittel "Rengjøring og stell". 46

47 Feilretting Andre problemer Problem Tørkingen varer svært lenge eller blir til og med avbrutt*. Det høres brummelyder. Årsak og retting Det er for varmt i oppstillingsrommet. Luft grundig. Vaskemiddelrester, hår og fin lo kan ha tettet lofiltrene og finfilteret. Rengjør lofiltrene og sokkelfilteret. Fjern all synlig lo:... nede til venstre, bak dekselet til kondenskasserommet (se kapittel "Rengjøring og stell");... fra kjøleribbene bak gitteret nederst til høyre (se slutten av dette kapitlet). Gitteret nederst til høyre er tildekket. Fjern vaskekurven eller andre gjenstander. Lofiltrene eller sokkelfilteret er satt inn mens de var våte. Lofiltrene og sokkelfilteret må være tørre. Tekstilene er for våte. Sentrifuger tekstilene med høyere sentrifugehastighet i vaskemaskinen heretter. Trommelen er for full. Ta hensyn til den maksimale tøymengden for hvert tørkeprogram. På grunn av metallglidelåser blir ikke tøyets fuktighetsgrad målt nøyaktig. Åpne glidelåser heretter. Hvis problemet dukker opp på nytt, tørk tekstilene med varmluftsprogrammet. * Før du starter programmet på nytt: Slå tørketrommelen av og på igjen. Ingen feil! Kompressoren er i drift. Det er normale lyder som oppstår når kompressoren er i drift. 47

48 Feilretting Problem Det kan ikke startes noe program. Displayet er mørkt og tasten Start/Stop blinker langsomt. Tørketrommelen er slått av etter programslutt. Trommelbelysningen lyser ikke Årsak og retting Årsaken kan ikke fastslås umiddelbart. Sett inn støpselet. Slå på tørketrommelen. Lukk døren til tørketrommelen. Kontroller sikringen i husinstallasjonen. Strømbrudd? Når strømmen kommer tilbake, starter det programmet som var i gang automatisk. Tørketrommelen befinner seg i standby-modus. Det er ingen feil, men en forskriftsmessig funksjon. Se kapittel "Programmeringsfunksjoner", avsnitt " Standby". Under antikrøllfasen roterer trommelen fra tid til annen. Tørketrommelen slår seg av automatisk. Det er ingen feil, men en forskriftsmessig funksjon. Se kapittel "Programmeringsfunksjoner", avsnitt " Automatisk utkobling". Trommelbelysningen kobler seg automatisk ut når døren er lukket.... etter noen minutter ved åpen dør (for å spare energi). Når tørketrommelen er slått på, tennes lyset når døren åpnes. 48

49 Feilretting Gitter nederst til høyre Kjøleribbene bak gitteret nederst til høyre skal som regel aldri ren gjøres. De skal kun rengjøres, der som tørketiden blir uforholdsmessig lang pga. kraftig støv- eller lodannel se i oppstillingsrommet! Åpne først dekselet til sokkelfilteret nederst til venstre. Stikk et skjeskaft under gitteret. Løft opp gitteret på oversiden (1.). Løft opp gitteret på undersiden (2.). Åpne gitteret mot høyre (3.) og trekk det med sine tre haker forover ut av frontveggen til tørke trommelen. Fare for skade! Ikke berør kjøle ribbene med hendene. Du kan skjæ re deg. Rengjør med støvsuger og suge børste. Beveg sugebørsten forsiktig, uten trykk over kjøleribbene. Kjøleribbene må ikke bli bøyd eller skadet! Støvsug forsiktig opp synlig lo. Stikk gitteret med de 3 hakene inn i hullene på frontveggen til tørketrom melen (nede til høyre). Trykk gitteret godt fast øverst og ned erst på dets venstre side. 49

50 Service Reparasjoner Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Mieles serviceavdeling. Telefonnummeret til Miele finner du mot slutten av denne bruksanvisningen. Oppgi tørketrommelens modell og nummer. Opplysningene finner du på typeskiltet som kan ses når døren er åpen: Duftampulle Bruk en duftampulle ved tørking når du foretrekker en bestemt duft. Garantitid og garantibetingelser Garantitiden for tørketrommelen er 2 år. Nærmere opplysninger om garantibetingelsene finner du i garantiheftet. Ekstrautstyr Ekstrautstyr til denne tørketrommelen kan kjøpes hos Miele-forhandleren eller i Mieles deleavdeling. Disse og flere andre interessante produkter kan du også bestille på internett. Tørkekurv Med tørkekurven kan du tørke eller lufte produkter som ikke skal utsettes for slitasje. 50

51 Oppstilling og tilkobling Front a Tilkoblingsledning b Betjeningspanel c Kondensvannbeholder tømmes etter hver tørking d Dør må ikke åpnes under tørking e Deksel for kondenskasse må ikke åpnes under tørking f Fire høydejusterbare skruføtter g Åpning for kald luft må ikke blokkeres av f.eks. en tøykurv eller andre gjenstander h Avløpsslange for kondensvann 51

52 Oppstilling og tilkobling Bakside a Dekselfremspring med gripemuligheter for transportering (piler) b Tilbehør for ekstern kondensvanntilkobling: slangeklemme, adapter og slangeholder c Avløpsslange for kondensvann d Tilkoblingsledning Transportering av tørketrommelen For å bære tørketrommelen (fra emballasjebunnen til oppstillingsstedet), bruk de fremre maskinføttene og dekselfremspringet bak. Transporter tørketrommelen som vist på tegningene. Ved transportering som ikke følger disse beskrivelsene, er det nødvendig med en stillstandstid på ca. 1 time, før tørketrommelen blir elektrisk tilkoblet. Ellers kan varmepumpen bli skadet! Ved liggende transport: Tørketrommelen skal kun vippes mot venstre side! 52

53 Oppstilling og tilkobling Oppstilling Oppretting av tørketrommelen I svingområdet til maskindøren må det ikke installeres låsbare dører, skyvedører eller dører som slår motsatt vei. Ventilasjon Åpningene for kald luft på fremsiden må ikke dekkes til! Ellers er ikke tilstrekkelig luftkjøling av kondenskassen sikret. Luftspalten mellom undersiden av tørketrommelen og gulvet må ikke gjøres mindre av sokkellister, høyflosstepper osv. Ellers blir det ikke tilført nok luft. Den varme luften som blåses ut for luftkjøling av kondenskassen, varmer opp luften i rommet. Sørg derfor for tilstrekkelig utluftning av rommet: åpne f.eks. et vindu. Ellers forlenges tørketiden (høyere energibehov). Tørketrommelen må stå loddrett for å virke perfekt. Før senere flytting av tørketrommelen Etter hver tørking er det litt kondensvann i pumpeområdet. Dette kondensvannet kan renne ut når tørketrommelen vippes. Derfor anbefaler vi å starte varmluftsprogrammet og la det gå i ca. 1 minutt før tørketrommelen flyttes. Restkondensvann føres da inn i kondensvannbeholderen (som da må tømmes) eller ut via avløpsslangen. Ved å skru ut skruføttene, kan du utligne ujevnheter i gulvet 53

54 Oppstilling og tilkobling Ekstra oppstillingsbetingelser Kan plasseres under benk Tørketrommelen kan skyves inn under en benkeplate. Advarsel varmedannelse: Den varme luftstrømmen som kommer ut av tørketrommelen må ledes bort. Ellers vil det oppstå feil! Det er ikke mulig å demontere topplaten. Elektrotilkoblingen må alltid være tilgjengelig og installeres i nærheten av tørketrommelen. Tørketiden kan bli litt lenger, men det er helt ubetydelig. Ekstrautstyr Vask-tørk-søyle Tørketrommelen kan settes sammen med en Miele vaskemaskin til en vasktørk-søyle. Det skal kun brukes nødvendig mellomsats fra Miele. Sokkel En sokkel med skuff kan kjøpes til denne tørketrommelen. 54

55 Oppstilling og tilkobling Bruk av kondensvannslange Henvisning Kondensvann som oppstår under tørkingen, blir pumpet gjennom avløpsslangen på baksiden av tørketrommelen og inn i kondensvannbeholderen. Kondensvannet kan også ledes bort eksternt med avløpsslangen på baksiden av tørketrommelen. Da behøver ikke kondensvannbeholderen tømmes mer. Slangelengde: 1,60 m Maks. pumpehøyde: 1,50 m Maks. pumpelengde: 4,00 m Spesielle tilkoblingsbetingelser hvor tilbakeslagsventil er nødvendig: Montering av avløpsslangen til vask eller sluk i gulvet, dersom slangeenden blir dyppet i vann. Tilkobling til vannlås på vask. Diverse tilkoblingsmuligheter hvor det i tillegg er tilkoblet en vaskemaskin eller en oppvaskmaskin Tilbakeslagsventilen må monteres slik, at pilen på tilbakeslagsventilen peker i den retningen vannet renner. Ellers er ikke utpumping mulig. Følgende kan kjøpes som ekstrautstyr: En slangeforlengelse En tilbakeslagsventil (ombyggingssett) for ekstern vanntilkobling. En slangeforlengelse er vedlagt. Spesielle tilkoblingsbetingelser hvor tilbakeslagsventil er nødvendig Uten tilbakeslagsventil kan vannet renne eller suges tilbake til tørketrommelen og renne ut. Dette vannet kan skade tørketrommelen og oppstillingsrommet. Ved spesielle tilkoblingsbetingelser, som beskrevet senere, må tilbakeslagsventil brukes. Maks. pumpehøyde med tilbakeslagsventil: 1,00 m 55

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 751 330 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning. Varmepumpetørketrommel T 8164 WP. no-no

Bruksanvisning. Varmepumpetørketrommel T 8164 WP. no-no Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel T 8164 WP no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 624 860 Aktivt

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel

Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 938 440 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Kondenstørketrommel T 8812 C, T 8813 C Edition 111

Kondenstørketrommel T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 8812 C, T 8813 C Edition 111 Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 7644 C. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 7644 C. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 7644 C Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 857 020 Aktivt miljøvern

Detaljer

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisning Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C

Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4223 C Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. N M.-Nr. 05 967 420 Innhold Sikkerhetsregler...................................................

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 8823 C. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 8823 C Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 872 360 Aktivt miljøvern

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 111 210 Aktivt miljøvern

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario

Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario Første igangsetting, programoversikt, innstillinger PT 9137 WP Vario no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 5135 C Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 507

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC. no-no. Bruksanvisningen må leses

Bruksanvisning. Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC. no-no. Bruksanvisningen må leses Bruksanvisning Kondenstørketrommel T 4859 Ci SUPERTRONIC Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 865

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 7135 C Plus

Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 7135 C Plus Bruks- og monteringsanvisning Kondenstørketrommel PT 7135 C Plus Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning. Utluftningstørketrommel T 8723

Bruksanvisning. Utluftningstørketrommel T 8723 Bruksanvisning Utluftningstørketrommel T 8723 Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 871 990 Aktivt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruks- og monteringsanvisning Tørk-tørk-søyle PTT 7189 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

BRUK AV TØRKETROMMELEN

BRUK AV TØRKETROMMELEN Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. BRUK AV TØRKETROMMELEN Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i trommel ved lave temperaturer Kan tørkes i trommel

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5136 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 507 020 Aktivt

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5186

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5186 Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 5186 Elektro Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 955

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 288 570 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 751 280 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 7136 Plus

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 7136 Plus Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel PT 7136 Plus Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 975 200

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 288 600 Aktivt miljøvern

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 208 180 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 209 410 Aktivt miljøvern

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER INNHOLD FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED TOPPMONTERT VANNBEHOLDER SNU DØREN BARNESIKRING

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 644 230 Aktivt miljøvern

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM

Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisning Vask/tørk-kombinasjon WT 2780 WPM Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 442 100 Aktivt

Detaljer

BRUK AV TØRKETROMMELEN

BRUK AV TØRKETROMMELEN Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. BRUK AV TØRKETROMMELEN Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i trommel ved lave temperaturer Kan tørkes i trommel

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Kondenstørketrommel

Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisning Kondenstørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 938 470 Aktivt miljøvern Retur

Detaljer

VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK

VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK NO TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET PRODUKT FRA BAUKNECHT. For å kunne motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere ditt apparat på http://www.bauknecht.eu/ register

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 INNHOLDSFORTEGNELSE N BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 SIKKERHETSREGLER SIDE 15 KLARGJØRING AV TØYET SIDE 16 VALG AV TØRKETID

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Normale lyder ʠ ʠ ʠ ʠ ʠ. ʠ ʠ ʠ ʠ ʠ Underbygging I stedet for maskinens dekkplate skal en metallplate monteres av en fagperson. 10

Normale lyder ʠ ʠ ʠ ʠ ʠ. ʠ ʠ ʠ ʠ ʠ Underbygging I stedet for maskinens dekkplate skal en metallplate monteres av en fagperson. 10 Vedlikehold og rengjøring Installasjon Fjern vaskemiddelrester med én gang. Tørkes av med en myk og fuktig klut. Under tørking kan det samle seg vann mellom vindu og pakning. Dette påvirker ikke tørketrommelens

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070

Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruks- og programmeringsanvisning Myntapparat C 4070 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. N Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 06 692 700 2 M.-Nr.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Vedlikehold og rengjøring Kun når tørketrommelen er slått av! Installere Kabinett, betjeningsfelt Valgfritt tilbehør Levering: tørketrommel, bruks- og

Vedlikehold og rengjøring Kun når tørketrommelen er slått av! Installere Kabinett, betjeningsfelt Valgfritt tilbehør Levering: tørketrommel, bruks- og Vedlikehold og rengjøring Kun når tørketrommelen er slått av! Installere Kabinett, betjeningsfelt Valgfritt tilbehør Levering: tørketrommel, bruks- og oppstillingsanvisning, ullkurv (alt etter modell).

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

GC9920. Hurtigstart guide. Stryke. Damping. For å gi et plagg friskhet Automatisk avkalking. Oppbevaring

GC9920. Hurtigstart guide. Stryke. Damping. For å gi et plagg friskhet Automatisk avkalking. Oppbevaring GC990 Hurtigstart guide 3 4 5 Stryke Damping For å gi et plagg friskhet Automatisk avkalking Oppbevaring Detaljert tegning Generell beskrivelse A A Hengekrok B Friskhetsknapp Luftventiler D Bryter for

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe STARLINE

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe STARLINE Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe STARLINE Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 164 930 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario

Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruks- og monteringsanvisning Vask-tørk-søyle PWT 6089 Vario Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For å motta assistanse som er mer fullstendig, må du registrere apparatet ditt på http://www.whirlpool.eu/register Før du

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisning Vaskemaskin W 3375 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 838 290 Aktivt miljøvern

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisning Vaskemaskin W 1714 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 654 560 Aktivt miljøvern

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Tørke. Instrumentpanel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør

Tørke. Instrumentpanel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør Tørketrommelen Gratulerer du har valgt å kjøpe et Gaggenau-apparat som er moderne og av høy kvalitet. Et karakteristisk trekk ved kondenstørketrommelen med varmepumpe og automatisk rengjøring av varmeveksleren

Detaljer