Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr

2 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter tørketrommelen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Hvis du selv må bli kvitt emballasjen, lever den på offentlig avfallsanlegg/miljøstasjon, som vil sørge for gjenvinning. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Energisparing Du kan unngå unødig forlengelse av tørketiden og økt energiforbruk ved å: Sentrifugere tekstilene i vaskemaskinen med maksimal sentrifugehastighet. Du sparer rundt 30 % energi og tid ved tørking, hvis du f.eks. sentrifugerer med 1600 o/min i stedet for med 800 o/min. Tørke maksimal tekstilmengde for hvert enkelt tørkeprogram. Da er energiforbruket gunstigst vasketøymengden sett under ett. Sørge for at romtemperaturen ikke er for høy. Hvis det befinner seg andre varmegivende maskiner i rommet, sørg for tilstrekkelig ventilasjon, eller slå dem av. Rengjør lofiltrene etter hver bruk. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 2

3 Innhold Aktivt miljøvern...2 Sikkerhetsregler og advarsler...6 Betjening av tørketrommelen...11 Betjeningspanel...11 Råd om første igangsetting...11 Slik fungerer displayet...12 Første igangsetting...13 Råd og tips for tekstilbehandling Klargjør tekstilene Legg inn tekstilene Velg program Kortfattet bruksanvisning...16 Timer...20 Programoversikt...21 Grunnprogrammer...21 Spesialprogrammer...23 Endre programforløp...25 Betalings- og reservasjonssystem Endre programmet som er i gang...25 Avbryte programmet som er i gang...25 Legg inn eller ta ut tekstilene...25 Strømbrudd...25 Resttid...25 Rengjøring og stell...26 Overhold rengjøringsintervallene Når skal filterflatene til lofiltrene rengjøres? Når skal filteret (i sokkelen) rengjøres? Når skal gitteret nede til høyre/luftvei rengjøres?

4 Innhold Filterflatene til lofiltrene...28 Tørrengjøring...28 Våt rengjøring...29 Innsetting av lofiltrene Filter (i sokkelen) Uttak og demontering...30 Rengjøring...31 Rengjøring av montasjeluke og kondenskasse...31 Gjenmontering...32 Gitter nede til høyre/luftveier...33 Uttak...33 Rengjøring...33 Gjenmontering...34 Rengjøring av tørketrommelen...34 Feilretting...35 Hva gjør du hvis...?...35 Kontroll- og feilmeldinger i displayet Tørkeresultatet er ikke tilfredsstillende...37 Andre problemer...38 Utskifting av lyspæren...41 Service...42 Reparasjoner...42 Optisk grensesnitt...42 Ekstrautstyr...42 Oppstilling og tilkobling...43 Front Bakside...44 Oppstillingssituasjoner...45 Sett fra siden Stålsokkel...45 Sett ovenfra Vask-tørk-søyle

5 Innhold Oppstilling...46 Transport av tørketrommelen til oppstillingsstedet...46 Oppretting Sikre tørketrommelen mot forflytning...47 Betalingssystem...48 Utluftning av oppstillingsrommet...48 Avløpsslange for kondensvann...49 Installere avløpsslangen...49 Muligheter for vannavløp...49 Eksempel: Fasttilkobling til en vaskekum-vannlås Elektrotilkobling...51 Tekniske data...52 Meny Innstillinger...54 Åpne meny Innstillinger via brukernivået...54 Språk...55 Brukernivå...55 Antikrøll...56 Varselsignal...56 Klokkeslett...56 Kontrast...56 Lysstyrke...56 Standby...57 Restfuktighet...57 Restfuktighet KK...57 Restfuktighet Lettst Restfuktighet RT...57 Rengjør luftveiene...58 Startforvalg

6 Sikkerhetsregler og advarsler Forskriftsmessig bruk Bruksanvisningen må leses. Denne tørketrommelen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis tørketrommelen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen før du tar tørketrommelen i bruk. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og vedlikehold av maskinen. Du beskytter deg selv og forhindrer skade på maskinen. Dersom andre personer skal læres opp i bruk av tørketrommelen, må sikkerhetsreglene og advarslene gjøres tilgjengelige og / eller kjent for vedkommende. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. Tørketrommelen skal kun brukes til tørking av tekstiler som er vasket i vann og som ifølge produsentens vedlikeholdsetikett tåler trommeltørking. Annen bruk kan innebære fare. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes annen bruk enn tørketrommelen er bestemt for, eller feil betjening. Tørketrommelen skal ikke brukes utendørs. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene maskinen på en sikker måte, må ikke bruke denne maskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av tørketrommelen. Barn må ikke leke med tørketrommelen. Teknisk sikkerhet Kontroller før tørketrommelen oppstilles at den ikke har ytre, synlige skader. En skadet maskin må ikke oppstilles og/eller tas i bruk. Det må ikke foretas endringer på tørketrommelen uten uttrykkelig tillatelse fra Miele. Av sikkerhetsgrunner må det ikke brukes skjøteledning (brannfare ved overoppheting). 6

7 Sikkerhetsregler og advarsler Sikkerheten for det elektriske anlegget i tørketrommelen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning. Hvis ukyndige reparerer maskinen, kan brukeren utsettes for fare, som Miele ikke kan ta ansvaret for. Reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Skader som oppstår på grunn av dette, dekkes ikke av garantien. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre maskiner, blir oppfylt. For å unngå effekttap, funksjonsfeil og brannfare, er det viktig at vedlikeholdet utføres av autoriserte fagfolk og i bestemte tidsintervaller. Ved feil eller ved rengjøring og stell må tørketrommelen kobles fra strømnettet. Maskinen er strømløs bare når: den er koblet fra strømnettet sikringen(e) i husinstallasjonen er koblet ut eller skrusikringen(e) i husinstallasjonen er skrudd helt ut. Se også kapittel "Oppstilling og tilkobling", avsnitt "Elektrotilkobling". Denne tørketrommelen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Opplysninger om varmepumpe og kjølemedium: Tørketrommelen arbeider med et kjølemedium i gassform som verken er brennbart eller eksplosivt. Brummelyder under tørkeprosessen er normalt og skyldes varmepumpeteknikken. Tørketrommelens funksjon blir ikke påvirket. En stillstandstid etter riktig transport og oppstilling av tørketrommelen er vanligvis ikke nødvendig (se kapittel "Oppstilling og tilkobling"). I motsatt fall: Vær oppmerksom på stillstandstiden! 7

8 Sikkerhetsregler og advarsler Forskriftsmessig bruk Ikke støtt eller len deg på døren. Tørketrommelen kan velte. Fare for skade! Lukk døren etter hver tørking. Da unngår du at: Barn forsøker å klatre inn i trommelen eller gjemmer gjenstander i den. Smådyr klatrer inn i trommelen. Ikke bruk høytrykksspyler eller vannslange for å rengjøre tørketrommelen. Hold alltid tørketrommelens oppstillingsrom fritt for støv og lo. Smusspartikler i luften som suges inn, kan føre til tilstoppinger. Det kan oppstå feil og fare for brann! Tørketrommelen må ikke brukes uten lofiltre og aldri uten filter (i sokkelen). uten gitter nede til høyre. med lofiltre og filter (i sokkelen) som er skadet. Ved skade må de straks skiftes ut! Da vil det bli for mye lo, noe som kan føre til feil på tørketrommelen! For å unngå feil under tørking: Rengjør filterflatene til lofiltrene etter hver tørking. Lofilteret og filteret (i sokkelen) må tørkes etter fuktig rengjøring. Våte lofiltre/filter kan føre til funksjonsfeil under tørkingen! Luftveiene ((lofiltre, filter (i sokkelen) og gitteret nede til høyre)) må alltid rengjøres når det dukker opp en melding om dette i displayet. Ikke plasser tørketrommelen i et rom hvor det er fare for frost. Temperaturer rundt frysepunktet påvirker tørketrommelens funksjon. Kondensvann som fryser i pumpen og i avløpsslangen kan føre til skader. Tillatt romtemperatur bør ligge mellom +2 C og +35 C. Når du kobler til kondensvannslangen, må du sikre avløpsslangen så den ikke glir ned hvis den f.eks. henges på en vask. Ellers kan slangen gli ned, og kondensvannet som renner ut, kan forårsake skade. Kondensvann er ikke drikkevann. Det er helsefarlig for mennesker og dyr å drikke dette vannet. 8

9 Sikkerhetsregler og advarsler På grunn av brannfare, må du ikke tørke klær når de: ikke er vasket. ikke er tilstrekkelig rengjort, og har rester av olje, fett eller lignende (f.eks. kjøkken- eller kosmetikktekstiler med rester av olje, fett eller kremer). Hvis tekstilene ikke er skikkelig rengjort, er det brannfare pga. selvantenning. Selv etter at tørkeprosessen er ferdig, og også etter at tøyet er tatt ut av tørketrommelen, er det fare for at tøyet kan selvantenne. er behandlet med brannfarlige rengjøringsmidler eller har rester av aceton, alkohol, bensin, petroleum, flekkfjerner, terpentin, voks og voksfjerner eller kjemikalier (gjelder f.eks. mopper, gulvkluter, vaskekluter). inneholder rester av hårspray-, neglelakkfjerner eller lignende. Vask slike tekstiler grundig; bruk tilstrekkelig med vaskemiddel og velg høy temperatur. Vask tøyet flere ganger hvis du er i tvil. På grunn av brannfare, må tekstiler eller produkter aldri tørkes i tørketrommelen hvis de: er rengjort med industrielle kjemikalier (f.eks. ved kjemisk rens). inneholder skumgummi-, gummi eller gummilignende deler. Det er f.eks. produkter av lateksskumgummi, dusjforheng, vanntette tekstiler, gummierte artikler og klær, hodeputer med skumgummibiter. er fylt og er skadet (f.eks. puter eller jakker). Hvis fyllet faller ut, kan det oppstå brann. For mange programmer følger avkjølingsfasen etter oppvarmingsfasen, for å sikre at tekstilene blir tørket med en temperatur de ikke kan ta skade av (f.eks. for å unngå selvantenning). Først etter denne fasen, er programmet slutt. Ta alltid alle tekstilene ut av tørketrommelen rett etter programslutt. Advarsel: Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprogrammet er slutt. I så fall må alle tekstilene tas ut av tørketrommelen og bres utover slik at varmen kan bli avgitt. Skyllemiddel og lignende produkter bør brukes i henhold til anvisningene for skyllemiddelet. 9

10 Sikkerhetsregler og advarsler Ikke lagre eller bruk bensin, petroleum, eller lignende lett antennelige stoffer i nærheten av tørketrommelen. Fare for brann og eksplosjon! Ikke utsett tørketrommelen for friskluft blandet med klor-, fluor- eller andre løsemiddelholdige damper. Brannfare! For apparatdeler av rustfritt stål gjelder følgende: Overflater av rustfritt stål må ikke komme i kontakt med flytende klor eller natriumhypoklorittholdige rengjøringsog desinfeksjonsmidler. Disse midlene kan føre til korrosjon på stålet. Tilbehør Tilbehørsdeler kan kun monteres hvis de uttrykkelig er godkjent av Miele. Hvis andre deler monteres til eller i maskinen, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene og advarslene ikke blir fulgt. Aggressive klorblekingsdamper kan likeledes føre til korrosjon. Derfor må åpnede beholdere med disse midlene ikke oppbevares i umiddelbar nærhet av maskinene! 10

11 Betjening av tørketrommelen Betjeningspanel Display Etter at maskinen er slått på, lyser displayet som bekreftelse. Straks tørketrommelen er driftsklar, vises grunnmenyen. Tast Start Kontrollampen blinker før programvalg og lyser etter programstart. Tastene, OK, + Nærmere forklaringer finner du på neste side. Tast For valg av timer, visning av klokkeslett. Optisk grensesnitt PC Brukes av servicetjenesten som kontroll- og overføringspunkt. Tast Skånegang pluss Tørking av ømfintlige tekstiler. Programvelger Programvelgeren kan dreies både til høyre og venstre. På/Av-tast For inn- og utkobling. Tørketrommelen kobler seg automatisk ut for å spare energi. Dette skjer 15 minutter etter programslutt/antikrøll eller etter at maskinen er slått på og ikke blitt betjent. Tast Dør Åpner døren uavhengig om det er strøm på maskinen eller ikke. Råd om første igangsetting Før første igangsetting, må tørketrommelen oppstilles og tilkobles riktig. Se kapitlene "Oppstilling og tilkobling" og "Første igangsetting ". 11

12 Betjening av tørketrommelen Slik fungerer displayet Displayet viser blant annet: Programvalg. Programvarighet samt klokkeslett for programstart og programslutt. Via displayet kan du innstille følgende: Spesialprogrammene Automatic (dersom det er aktivert) Jeans Skjorter Ytterklær Hodeputer Finvask Kurv Koke-/Kulørtvask Silke Timer. Menyen innstillinger. Her kan tørketrommelens elektronikk tilpasses ulike krav. Mer informasjon finner du bak i anvisningen. Tastene /+ For endring av komponentene som vises i displayet: Reduserer verdien eller beveger markeringen oppover. + Øker verdien eller beveger markeringen nedover. Tast OK Bekrefter valgt verdi eller velger de neste komponentene. Tast For valg av startutsettelse. I tillegg kan du trykke denne tasten under tørk, for å finne ut når programmet slutter eller hvor mye klokken er. 12

13 Første igangsetting Tørketrommelen må oppstilles og tilkobles riktig. Hvis tørketrommelen ikke ble transportert iht. beskrivelsen i kapittelet "Oppstilling og tilkobling", er det nødvendig med en stillstandstid på ca. 1 time, før tørketrommelen blir elektrisk tilkoblet. Trykk kort på tasten På-Av for å slå på maskinen. Så snart tørketrommelen er klar, vises grunnmenyen. Ved første igangsetting av tørketrommelen vises Miele Professional Willkommen kort i displayet. Displayet skifter til språkinnstilling. Innstilling av displayspråk dansk deutsch english Velg ønsket språk ved å trykke tasten + og og bekreft det med tasten OK. Det innstilte språket vises med en hake. Innstill klokkeslett (eventuelt) Valg av klokkeslett kan gjøres når som helst i ettertid via menyen "Innstillinger". 10 :00 Innstill klokkeslett Innstill timen med tastene og + og bekreft med tasten OK. Innstill minuttene og bekreft. Grunnmeny Grunnmenyen vises alltid etter innkobling og så lenge det ikke er valgt et program. 10:00 Velg program Innstillinger... Informasjon om innstillingene finner du på slutten av denne bruksanvisningen. Nå kan du legge inn tekstilene og velge et program, som beskrevet i kapittelet "Kortfattet bruksanvisning". 13

14 Råd og tips for tekstilbehandling 1. Klargjør tekstilene Vedlikeholdssymboler Tørking / Normal/lav temperatur. Denne tørketrommelen tørker skånsomt i hvert program. En sortering av tekstilene etter / er ikke nødvendig. Ikke egnet for tørking. Stryking og rulling Høy temperatur. Middels temperatur. Lav temperatur. Skal ikke strykes/rulles. Før tørking Vask svært tilsmussede tekstiler meget grundig: Bruk tilstrekkelig vaskemiddel og høy temperatur. Er du i tvil, vask tekstilene flere ganger. Ikke tørk dryppvåte tekstiler. Sentrifuger tekstilene med maks. sentrifugehastighet i vaskemaskinen. Jo høyere sentrifugehastighet, desto mer energi og tid kan du spare ved tørk. Nye, fargede tekstiler vaskes grundig og separat før første tørking, og skal ikke tørkes sammen med lyse tekstiler. Slike tekstiler kan avgi farge (også på kunststoffdeler i tørketrommelen). Lo med annen farge kan sette seg fast på tekstilene. Stivede tekstiler kan trommeltørkes. Bruk imidlertid dobbelt mengde stivelse for å oppnå vanlig appretureffekt. Kontroller falder og sømmer, slik at ikke tekstilfyll kan falle ut. Brannfare ved tørking! Knyt sammen tekstilbelter og forklebånd. Knapp eller knyt igjen dynetrekk og putevar, slik at ikke små plagg havner inni dem.... hekter og hemper. Ta ut eller sy fast løse BH-bøyler. Åpne jakker og lange glidelåser, slik at tekstilene tørker jevnt. For et jevnt tørkeresultat: sentrifuger de vaskede tekstilene, rist dem opp og sorter dem etter ønsket fiber- og stofftype,... lik størrelse,... samt ønsket tørketrinn. 14

15 Råd og tips for tekstilbehandling 2. Legg inn tekstilene Hvis tørketrommelen ikke brukes forskriftsmessig, er det fare for brann! Les kapittelet "Sikkerhetsregler og advarsler". Fjern fremmedlegemer, f.eks. vaskeballer, fra tekstilene. De kan smelte og skade tørketrommelen og tekstilene. Tørketrommelen må ikke overfylles. Overoppfylling sliter på tekstilene og reduserer tørkeresultatet, samtidig som tekstilene blir mer krøllete. Ta hensyn til maksimal tekstilmengde for hvert program (se kapittelet "Programoversikt"). Da er energiforbruket gunstigst, vasketøymengden sett under ett. Krølldannelsen for lettstelte tekstiler øker jo større tekstilmengden er. Det gjelder spesielt meget ømfintlige stoffer (f.eks. skjorter, bluser). Reduser tekstilmengden i ekstremtilfeller. 3. Velg program For mange programmer kan du velge forskjellige tørketrinn etter individuelle ønsker:... f.eks. Skaptørt+, hvis du vil legge sammen tøyet og rydde det bort etter tørk.... f.eks. Rulletørt eller Stryketørt, hvis du f.eks. bør rulle tekstilene etter tørk. Se kapittel "Programoversikt". Velg Skånegang (redusert slitasje under tørking) for ømfintlige tekstiler. Det innvendige stoffet i tekstiler fylt med dun har, avhengig av kvalitet, lett for å krympe. Bruk bare programmet Glatting for disse tekstilene. Ren lin skal bare tørkes hvis vedlikeholdsetiketten angir at det er mulig. Ellers kan stoffet bli nuppet. Bruk bare programmet Glatting for disse tekstilene. Ull og ullblandinger har lett for å tove seg og krympe. Bruk bare programmet Ull for disse tekstilene. Strikkevarer/trikot (f.eks. T-skjorter, undertøy) krymper ofte i første vask. Unngå derfor overtørking av slike tekstiler, for å unngå videre krymping. Kjøp eventuelt slike plagg ett eller to nummer større enn vanlig. 15

16 Kortfattet bruksanvisning Klargjør tekstilene Kapittelet "Råd og tips om tekstilbehandling" må leses. Legg inn tekstilene Unngå skader på tekstilene! Før du lukker døren: Pass på at tekstiler ikke blir klemt fast i døren, da kan de bli skadet. Åpne døren. Legg inn tekstilene. Sving døren lett igjen du kan også lene deg mot døren og trykke den igjen. 16

17 Kortfattet bruksanvisning Velg program Trykk kort på tasten På/Av for å slå på maskinen. Råd: Dersom det ikke velges et program innen 15 minutter etter at maskinen er slått på, slår tørketrommelen seg automatisk av. Ved drift med betalingsautomat slår maskinen seg ikke automatisk av. Valg av Spesialprogrammer Ved valg Spesialprogrammer, listes disse opp i displayet. Jeans Skjorter Ytterjakker Marker ønsket program med tastene + eller. Pilen i displayet viser at det følger flere valgmuligheter. Bekreft med tasten OK. For noen spesialprogrammer vises tørketrinnet slik: Skjorter Skaptørt Varighet: h Velg ønsket program med programvelgeren. Avhengig av valg, vises forskjellige fremstillinger i displayet. For programmene Koke-/Kulørtvask, Lettstelt velges tørketrinnet direkte med programvelgeren. Med tastene + eller kan du endre tørketrinnet. Tørketrinn som kan velges: Se kapittel "Programoversikt". Lufting/Kurv-programmer 1:00 h Lufting varm Varighet: h Du kan forlenge eller forkorte varigheten med tastene + eller. 17

18 Kortfattet bruksanvisning Tast Skånegang pluss For tørking av ømfintlige tekstiler som bl.a. krøller lett. Kontrollampen lyser ved programvalg. Se kapittel "Programoversikt". Tast Se kapittel "Startutsettelse". Betalingssystem/myntapparat Hvis maskinen er utstyrt med et betalingssystem, legg merke til betalingsoppfordringen i displayet. Dersom døren åpnes eller programmet avbrytes, kan betalingen gå tapt (avhengig av innstilling)! Starte programmet Straks et program kan startes, blinker kontrollampen til tasten Start. Trykk tasten Start. I displayet vises Programstart og deretter Tørking, samt programmets varighet. Senere i tørketrinnsprogrammene viser displayet tørketrinnet som til enhver tid er nådd, (Rulletørt... Stryketørt... osv.). Endre programforløp I kapittelet "Endre programforløp" finner du følgende informasjon, hvis du må endre noe: Betalingsautomat. Endre programmet som er i gang. Avbryte programmet som er i gang. Etterinnlegging eller uttak av tekstiler. Strømbrudd. Resttid. Programvarighet / resttidsprognose Ved programvalg vises antatt tørketid i displayet. Dette er å anse som rettidsprognose. Resttidsprognosen kan variere som følge av disse faktorene: restfuktighet etter sentrifugering; tekstiltype; tekstilmengde; romtemperatur eller spenningsvariasjoner i elektronettet. Elektronikken tilpasser seg derfor kontinuerlig til den individuelle tekstilmengden på nytt, slik at resttidsprognosen stadig blir mer nøyaktig. Resttidsprognosen kontrolleres permanent under tørkingen, noe som i noen tilfeller kan føre til tidsforskyvning. 18

19 Kortfattet bruksanvisning Før programslutt Etter varmefasen kommer avkjølingsfasen: Avkjøling vises i displayet. Først etter at avkjølingsfasen er avsluttet, er programmet slutt. Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprogrammet er slutt. Programslutt ta ut tekstilene Antikrøll (hvis aktivert) og Slutt markerer progamslutt i displayet. Merk: I antikrøll beveger trommelen seg i intervaller, hvis du ikke tar ut tekstilene med én gang. På denne måten unngår du krølldannelse. Det er ingen antikrøll i programmene: Ull, Silke, Kurv, Koke-/Kulørt. 15 minutter etter programslutt/etter at antikrøll er avsluttet, kobler tørketrommelen seg automatisk ut. Det anbefales likevel å ta ut alle tekstilene rett etter programslutt. Åpne døren. Ta alltid ut alle tekstilene. Ikke glem igjen plagg i trommelen! Tekstiler som blir liggende, kan ta skade av overtørking. Når døren er åpnet, slukker trommelbelysningen etter noen minutter (energisparing). Trykk kort på tasten På/Av for å slå av maskinen. Displayet blir mørkt. Lukk døren. Råd om stell Se kapittelet "Rengjøring og stell". 19

20 Timer Med timerfunksjonen kan du avhengig av innstillingen Startforvalg - velge klokkeslett for programslutt, programstart eller tid til start. Fabrikkinnstilling: Timer inaktiv. Valg av startutsettelse Trykk tasten etter at du har valgt program. Kontrollampen lyser ved programvalg. 10:00 Start: 10:00 Slutt: 11:16 Eksempel: Øverst viser displayet hvor mye klokken er, i midten programstart og nederst programslutt. 10:00 Start: 11:14 Slutt: 12:30 Velg ønsket tid med tasten +. Tid for Start og Slutt blir forskjøvet med 30 minutter. Maks. tidsforskyvning for automatisk programstart er 24 timer. Med tasten kan du redusere tiden. Bekreft med tasten OK. Starte timer Trykk tasten Start. Skaptørt Start om: h Timeren teller ned i minuttakt til programstart. Trommelen roterer kort en gang i timen. Trommelen roterer kort én gang i timen (antikrøll) når tiden er lenger enn 1 time. Endre programforløp Så lenge timeren teller ned, kan du fremdeles gjøre et omvalg av Skånegang pluss eller tørketrinn.... trykk tasten Dør og legg inn tekstiler. Trykk tasten Start etter at du har lukket døren. Endre startutsettelse Trykk tasten. Endre tiden med tasten eller +. Bekreft med tasten OK. Slett startutsettelse Trykk tasten. Hold tasten så lenge inne at tiden ikke lenger kan telles ned. Bekreft med tasten OK. Programmet starter straks. Avbryt startutsettelse Drei programvelgeren på Stopp. 20

21 Programoversikt Skånegang pluss Kan velges til disse programmene: Koke-/Kulørtvask, Lettstelt, Lufting varm, Jeans, Skjorter. Råd Tips Tekstilene blir tørket med redusert mekanisk belastning (færre trommelomdreininger). Programtiden forlenges. For tekstiler som er spesielt ømfintlige for bl.a. krølldannelse: Reduser tekstilmengden. Grunnprogrammer Koke-/Kulørtvask maks. 6,5 kg * Skaptørt+, Skaptørt** Tekstiler Ett- og flerlags tekstiler av bomull. Frottéhåndklær, badehåndklær/badekåper, T-skjorter, undertøy, sengetøy av frotté, babytøy. Arbeidstøy, jakker, duker, forklær, frotté-/linhåndklær, sengetøy, håndklær, badehåndklær, bordtekstiler som kan kokes eller arbeidsfrakker. Råd Ikke overtørk strikkede tekstiler (f.eks. T-skjorter, undertøy, babytøy) de kan krympe. Stryketørt**, Rulletørt Tekstiler Tekstiler av bomull eller lin. Bordtekstiler, sengetøy, stivede tekstiler. Råd La tekstilene ligge sammenrullet slik at de holder seg fuktige inntil de skal rulles. Lettstelt maks. 3,5 kg * Skaptørt+, Skaptørt**, Stryketørt Tekstiler Lettstelte tekstiler av syntet, bomull eller blandingsstoffer. Arbeidstøy, arbeidsfrakker, gensere, kjoler, bukser, bordtekstiler, strømper. * Vekt tørre tekstiler/tørt produkt **Anbefaling for testinstitutter: Referanseprogram iht. EN (uten Skånegang pluss) 21

22 Programoversikt Frotté maks. 6,5 kg * Skaptørt+ Tekstiler Store mengder ett- eller flerlagstekstiler av frotté. Håndklær, badehåndklær, badelaken, badekåper, vaskekluter, sengetøy av frotté. Glatting maks. 3 kg * Tekstiler Bomull- eller lintekstiler. Lettstelte tekstiler av bomull, blandingsstoffer eller syntet. F.eks. bomullsbukser, anorakker, skjorter. Råd Program for å redusere krølldannelse etter forutgående sentrifugering i vaskemaskinen. Ta ut tekstilene etter programslutt og la dem lufttørke. Ull maks. 2,5 kg * Tekstiler Ullgensere /jakker/strømper. Råd Ta ut tekstilene straks etter programslutt og la dem lufttørke. Tidsvalg lufting kald ( min**) maks. 6,5 kg * Tekstiler Alle tekstiler, som skal gjennomluftes. Tidsvalg lufting varm (20-60 min**) maks. 6,5 kg * Tekstiler Ettertørking av flerlags tekstiler, som på grunn av sin beskaffenhet tørker ujevnt. Jakker, hodeputer og store tekstiler. Tørking av enkeltplagg. Badehåndklær, badekåper, vaskekluter. Råd Ikke velg den lengste tiden med en gang. Prøv deg frem og se hvilken tid som egner seg best. * Vekt tørre tekstiler /tørt produkt ** Servicepersonell kan endre øverste og nederste grense for programvarighet. 22

23 Programoversikt Spesialprogrammer Jeans maks. 3,5 kg * Skaptørt, Rulletørt Tekstiler Jeansstoff, som bukser, jakker, skjørt eller skjorter. Skjorter maks. 2,5 kg * Skaptørt, Rulletørt Tekstiler Skjorter og bluser. Ytterjakker maks. 3,5 kg * Skaptørt, Rulletørt Tekstiler Ytterjakker som er egnet for tørketrommel. Hodeputer maks. 2,5 kg * Skaptørt Produkter Antall: 2 hodeputer 80x80 cm. Hodeputer av fjær- eller dun. Finvask maks. 4 kg * Skaptørt+, Skaptørt, Rulletørt Tekstiler Råd Ømfintlige tekstiler av syntet, bomull eller blandingsstoffer. Eksklusive gensere, kjoler, bukser, forklær, bordtekstiler, skjorter, bluser, strømper. Undertøy og tekstiler med applikasjoner. Liten krølldannelse. * Vekt tørre tekstiler /tørt produkt 23

24 Programoversikt Kurv Koke-/Kulørt (20-90 min) maks. kurvbelastning 3 kg Råd I dette programmet dreier ikke tørketrommelen. Derfor må det kun tørkes/luftes med tørkekurven (Miele ekstrautstyr). Bruk dette programmet til å tørke produkter som tåler trommeltørking, men ikke mekanisk slitasje. Uten tørkekurven er det ikke mulig å oppnå et tilfredsstillende tørkeresultat. Følg bruksanvisningen til tørkekurven! Tekstiler/ Se bruksanvisningen til tørkekurven. produkter Silke maks. 1,5 kg * Tekstiler Råd Tekstiler av silke, f.eks. bluser, skjorter. Ta ut tekstilene straks etter programslutt. Kan kun aktiveres av serviceavdelingen: Automatic maks. 3,5 kg* Skaptørt+, Skaptørt, Stryketørt Tekstiler Blanding av tekstiler for programmene Koke-/Kulørtvask og Lettstelt. * Vekt tørre tekstiler/tørt produkt 24

25 Endre programforløp Betalings- og reservasjonssystem Dersom døren åpnes eller programmet avbrytes etter programstart, kan pengene gå tapt (avhengig av innstilling*)! * Mieles serviceavdeling eller annet autorisert personell kan legge inn et tidsrom hvor det er tillatt å foreta programendringer. Endre programmet som er i gang Det er ikke lenger mulig å endre programmet (beskytter mot utilsiktede endringer). Hvis programvelgeren dreies, vises Programendring ikke mulig, så lenge den ikke stilles på det opprinnelige programmet. For å velge et nytt program, må du avbryte programmet. Legg inn eller ta ut tekstilene Trykk tasten Dør. Åpne døren. Etterinnlegg tekstilene eller ta ut noen av tekstilene. Lukk døren. Trykk tasten Start. Strømbrudd Under tørkeprosessen ble tørketrommelen koblet ut, eller strømmen ble brutt. Etter at strømmen har kommet tilbake, bekreft OK og start programmet på nytt. Resttid Endringer i programforløpet kan føre til at resttiden som vises i displayet, kan avvike. Avbryte programmet som er i gang Drei programvelgeren på Stopp. Når Slutt vises, er programmet avbrutt. Åpne døren. Lukk døren. Velg straks et nytt program. Trykk tasten Start. 25

26 Rengjøring og stell Overhold rengjøringsintervallene Denne tørketrommelen har et filtersystem som består av filterflatene til lofiltrene (1.) og et filter (i sokkelen) (2.). Dette systemet inkludert gitteret under til høyre /luftvei (3.), må vedlikeholdes. Tørketrommelen må ikke brukes uten lofiltre eller filter (i sokkelen). Likeledes må gitteret nede til høyre alltid være på plass. Pass på at lofiltrene eller filteret (i sokkelen) ikke er skadet. I så fall, må de straks skiftes ut! 1. Når skal filterflatene til lofiltrene rengjøres? Etter hvert programforløp! Filterflatene til lofiltrene i dørkappen og i døråpningen. Disse fanger opp lo fra tekstilene. Se avsnitt "Filterflatene i lofiltrene". Hvis du ikke følger disse rådene: Vil det danne seg for mye lo i tørketrommelen, noe som kan føre til feil på tørketrommelen! 26

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 959

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting.da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 920 010 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Varmrulle. no - NO. Bruksanvisning PM 1318 PM 1418 PM 1421

Varmrulle. no - NO. Bruksanvisning PM 1318 PM 1418 PM 1421 Bruksanvisning Varmrulle PM 1318 PM 1418 PM 1421 no - NO Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 185 780 2

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17)

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) VASKEMASKIN BRUKSANVISNING GWN 58672 58470 WB NO Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du foretrekker et Grundig-produkt. Vi

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV62600 http://no.yourpdfguides.com/dref/615258

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV62600 http://no.yourpdfguides.com/dref/615258 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX LAV62600. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX LAV62600 i bruksanvisningen

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

Vask og tørk 2007 2008 TVA TVA T T2007_NO.indd 1 TT2007_NO.indd 1 2007-10-30 10.07.59 2007-10-30 10.07.59

Vask og tørk 2007 2008 TVA TVA T T2007_NO.indd 1 TT2007_NO.indd 1 2007-10-30 10.07.59 2007-10-30 10.07.59 Vask og tørk 2007 2008 TV TT2007_NO.indd 1 2007-10-30 10.07.59 En aktiv livsstil krever en ny vasketeknikk. Nye vaner med en mer aktiv fritid, rik på opplevelser og aktiviteter, betyr også nye krav til

Detaljer